Hotărârea nr. 136/2020

H.C.L. nr. 136 din 30.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: ,,Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”, strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare, judeţul Maramureş

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 136/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”, strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare, județul Maramureș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 165/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 165/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 7857/2020, promovat de Direcția Investiții - Serviciul Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”, strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare, județul Maramureș.

Având în vedere:

 • • Prevederile art. 44, alin. (4), cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 10 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Documentația tehnico - economică, faza P.T., pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”, strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare, județul Maramureș.

 • • Avizul comisiei Tehnico - economice nr. 6/14.04.2020;

 • • Art.129, alin. 1, alin. 2, lit. b) și alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați, faza P.T. pentru obiectivul de investiții: ,,Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de

Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”, strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare, județul Maramureș.

a.) Valoarea totală a investiției:20.237.884,98 lei (fără TVA);

24.038.204,14 lei (cu TVA);

Din care C+M: 18.196.744,75 lei (cu TVA).

b) Capacități tehnice:

 • 1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:

 • - izolarea termică a fațadei - parte opacă;

 • - izolarea termică a fațadei - parte vitrată;

 • - izolare planșeu peste subsol cu sistem termoizolant;

 • - termo - hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant;

 • 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire /a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

 • 3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;

 • 4. Lucrări de reabilitare/modernizare a instala ției de iluminat în cladiri;

 • 5. Lucrări conexe.

c) Durata de realizare a investiției: 24 luni.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Proiecte;

 • - Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Proiecte;

 • • Direcției Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcției Juridice, Administrație Publică Locală;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

22

Pentru

22

împotrivă

-

Abțineri

-

I