Hotărârea nr. 135/2020

H.C.L. nr. 135 din 30.04.2020 privind îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 102/2020 prin modificarea titlului

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 135/2020

privind îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 102/2020 prin modificarea titlului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

  • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 153/2020;

  • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 153/2020;

  • • Raportul de specialitate nr. 153/2020, promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică, Direcția Utilități Publice - Serviciul Utilități Publice.

Având în vedere:

  • • Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziției obiectivului de investiții: PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ;

  • • Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

  • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

  • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2020, prin modificarea titlului Anexei, care va avea următorul conținut:

,,NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea achiziției obiectivului de investiții: PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ”.

Art.II   Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2020 rămân neschimbate.

Art.III  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Utilități

Publice - Serviciul Utilități Publice.

Art.IV Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Maramureș;

Primarul Municipiului Baia Mare;

Direcția Utilități Publice;

Direcția Economică;

Direcția Achiziții;

Direcția Patrimoniu;

Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Ileana

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

22

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

1

I