Hotărârea nr. 133/2020

H.C.L. nr. 133 din 30.04.2020 pentru aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.134/2020

pentru aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 161/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.161/2020;

 • • Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, înregis trat sub nr. 252/15.04.2020, prin care se propune aprobarea conturilor trimestriale de execuție la 31 martie 2020 ale bugetelor municipiului Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

art. 57 alin.1, alin 4 și art. 8 pct. a ;

 • • Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art. 129 alin. 1, alin 4 lit.”a” din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local la 31 martie 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre .

ART. 2 Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2020, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 4 Prezenta hotărâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș ;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare ;

 • • Direcția Economică ;

 • • Serviciul Financiar Contabil;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1

I

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa 1 la HCL 134/2020


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31 MARTIE 2020

LEI

Denumire coloana

Cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Incasari realizate/ Plati efectuate

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46 .02.+48.02)

000102

441.954.000

168.849.630

81.309.584,00

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02

37.02+00.15+00.16)

4990

232.858.000

114.944.630

71.416.563,00

I. VENITURI CURENTE  (cod 00.03+00.12)

0002

263.494.000

123.728.630

77.755.176,00

A. VENITURI FISCALE  (cod

00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

237.289.000

107.807.000

69.067.954,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004

140.848.000

61.122.000

35.271.142,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0005

1.935.000

1.935.000

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

0102

1.935.000

1.935.000

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.935.000

1.935.000

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

0006

138.913.000

59.187.000

35.271.142,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

0302

365.000

365.000

57.175,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

365.000

365.000

57.175,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

0402

138.548.000

58.822.000

35.213.967,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

138.548.000

58.822.000

35.213.967,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009

43.716.000

27.332.000

18.606.299,00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

43.716.000

27.332.000

18.606.299,00

07.02.01.01+07.02.01.02)

70201

31.934.000

22.000.000

14.558.707,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

11.196.000

7.000.000

5.090.665,00

Impozit pe cladiri de la persoane juridice

07020102

20.738.000

15.000.000

9.468.043,00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +

07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

9.736.000

3.803.000

3.666.803

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.393.000

2.000.000

2.097.895,00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

07020202

5.245.000

1.743.000

1.525.552,00

Impozitul pe terenul din extravilan

07020203

98.000

60.000

43.357,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

2.017.000

1.500.000

375.328,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29.000

29.000

5.461,00

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

52.320.000

19.153.000

15.080.018,00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)

1102

30.475.000

8.574.000

7.933.300,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

110202

28.001.000

7.832.000

7.250.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

2.474.000

742.000

683.300,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

1202

0

0

0,00

Taxe hoteliere

120207

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

1502

129.000

79.000

24.570,00

Impozit pe spectacole

150201

110.000

60.000

24.540,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

19.000

19.000

30,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

21.716.000

10.500.000

7.122.148,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

18.457.000

8.200.000

5.984.568,00

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

11.251.000

5.200.000

3.849.304,00

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

7.206.000

3.000.000

2.135.264,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

966.000

300.000

563.850,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

2.293.000

2.000.000

573.730,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

405.000

200.000

110.495,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802

405.000

200.000

110.495,00

Alte impozite si taxe

180250

405.000

200.000

110.495,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

26.205.000

15.921.630

8.687.222,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

0013

11.166.000

5.663.630

2.153.847,00

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

11.166.000

5.663.630

2.153.847,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201

500.000

250.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

10.666.000

5.413.630

2.153.847,00

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

300208

0

0

0,00

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

0

0

Alte venituri din proprietate

300250

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

3102

0

0

Alte venituri din dobanzi

310203

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

15.039.000

10.258.000

6.533.375,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.0

2.27+33.02.28+33.02.50)

3302

5.551.000

2.915.000

1.256.751,00

Venituri din prestari de servicii

330208

4.223.000

2.000.000

1.061.345,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

530.000

200.000

76.334,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

32.000

10.000

3.903,00

Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala

330227

18.000

5.000

4.100,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

377.000

350.000

20.977,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

371.000

350.000

90.092,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

3402

0

0

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)

3502

6.562.000

5.000.000

1.348.222,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

6.562.000

5.000.000

1.348.222,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35020102

6.562.000

5.000.000

1.348.222,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.0

2.08+36.02.11+36.02.50)

3602

2.676.000

2.093.000

3.678.402,00

Taxe speciale

360206

13.000

13.000

3.358.846,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

57.000

30.000

10.790,00

Taxa de reabilitare termica

360223

98.000

50.000

46.902,00

Alte venituri

360250

2.508.000

2.000.000

261.864,00

Transferuri voluntare,altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

3702

250.000

250.000

250.000,00

Donatii si sponsorizari

370201

250.000

250.000

250.000,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-38.917.000

-8.970.470

-4.876.000,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

38.917.000

8.970.470

4.876.000,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

89.000

40.000

18.455,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

3902

89.000

40.000

18.455,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

52.000

10.000

7.350,00

Venituri din privatizare

390204

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

390207

0

11.105,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

390210

37.000

30.000

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0016

0

0

1.826.232,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.0

2.50)

4002

0

0

1.826.232,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare

400211

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

400214

0

1.266.687,00

Sume primite in cadrul mecanismului

40021600

559.545,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare

400218

0

0

0,00

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

0

0

0,00

IV. SUBVENȚII  (cod 00.18)

0017

2.113.000

221.000

240.940,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018

2.113.000

221.000

240.940,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03la42.02.07+42.02.09 +42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28 +42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)

4202

2.113.000

221.000

240.940,00

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20

0019

0

0

0,00

B. Curente (cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.0

2.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.

02.44+42.02.45)

0020

2.113.000

221.000

240.940,00

Planuri si regulamente de urbanism

420205

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

12.000

12.000

3.056,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

836.000

209.000

219.883,00

Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii

420267

1.265.000

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

420269

0

18.001,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare

420246

Subventii de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

4302

0

0

0,00

Alte sume primite de la UE

4602

0

0

0,00

Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

460204

0

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020

4802

176.258.000

44.860.000

1.468.781,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

480201

147.299.000

37.000.000

266.852,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

20.000.000

5.000.000

380,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

27.299.000

7.000.000

266.472,00

Prefinantare

48020103

100.000.000

25.000.000

Fondul Social European ( FSE )

480202

25.924.000

7.600.000

1.201.929,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

2.000.000

400.000

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020202

1.397.000

200.000

-45.271,00

Prefinantare

48020203

22.527.000

7.000.000

1.247.200,00

Fondul de coeziune

480203

492.000

0

0

Prefinantare

48020303

492.000

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

480212

2.246.000

200.000

0

Prefinantare

48021203

2.246.000

200.000

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

480215

160.000

60.000

0,00

Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curent

48021501

160.000

60.000

Fondul pentru relatii bilaterale af Mecanismelor financiare SEE Norvegian

480232

137.000

0

REZERVE

9602

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

EXCEDENT/DEFICIT (cod 49.02-00.01)

9702

-2.359.000

-2.359.000

2.906.124

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL

000102F

225.270.000

114.899.160

73.044.424,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02

37.02+00.16)

4990F

232.614.000

114.824.630

69.514.185,00

I. VENITURI CURENTE  (cod 00.03+00.12)

0002F

224.422.000

114.678.160

72.821.485,00

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+00.09+00.10+00.11)

0003F

237.289.000

107.807.000

69.067.956,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004F

140.848.000

61.122.000

35.271.142,00

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

0005F

1.935.000

1.935.000

0,00

Impozit pe profit

0102F

1.935.000

1.935.000

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici 1)

010201F

1.935.000

1.935.000

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

0006F

138.913.000

59.187.000

35.271.142,00

Impozit pe venit  (cod 03.02.17+03.02.18)

0302F

365.000

365.000

57.175,00

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

030217F

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

030218F

365.000

365.000

57.175,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

0402F

138.548.000

58.822.000

35.213.967,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201F

138.548.000

58.822.000

35.213.967,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204F

0

0

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009F

43.716.000

27.332.000

18.606.301,00

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702F

43.716.000

27.332.000

18.606.301,00

Impozit si taxa pe cladiri  (cod

07.02.01.01+07.02.01.02)

070201F 5

31.934.000

22.000.000

14.558.708,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07020101F

11.196.000

7.000.000

5.090.665,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07020102F

20.738.000

15.000.000

9.468.043,00

Impozit si taxa pe teren (cod

07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202F

9.736.000

3.803.000

3.666.804,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07020201F

4.393.000

2.000.000

2.097.895,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07020202F

5.245.000

1.743.000

1.525.552,00

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07020203F

98.000

60.000

43.357,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203F

2.017.000

1.500.000

375.328,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250F

29.000

29.000

5.461,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

0010F

52.320.000

19.153.000

15.080.018,00

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

1102F

30.475.000

8.574.000

7.933.300,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

110201F

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora?elor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucure?ti

110202F

28.001.000

7.832.000

7.250.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206F

0

0

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209F

2.474.000

742.000

683.300,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

1202F

0

0

0,00

Taxe hoteliere

120207F

0

0

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

1502F

129.000

79.000

24.570,00

Impozit pe spectacole

150201F

110.000

60.000

24.540,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250F

19.000

19.000

30,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602F

21.716.000

10.500.000

7.122.148,00

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202F

18.457.000

8.200.000

5.984.568,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16020201F

11.251.000

5.200.000

3.849.304,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16020202F

7.206.000

3.000.000

2.135.264,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203F

966.000

300.000

563.850,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250F

2.293.000

2.000.000

573.730,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

0011F

405.000

200.000

110.495,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802F

405.000

200.000

110.495,00

Alte impozite si taxe

180250F

405.000

200.000

110.495,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012F

-12.867.000

6.871.160

3.753.529,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

0013F   6

11.166.000

5.663.630

2.153.847,00

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002F

11.166.000

5.663.630

2.153.847,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201F

500.000

250.000

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205F

10.666.000

5.413.630

2.153.847,00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

300208F

0

0

0,00

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802F

0

0

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014F

-24.033.000

1.207.530

1.599.682,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.0

2.27+33.02.28+33.02.50)

3302F

5.551.000

2.915.000

1.256.751,00

Venituri din prestari de servicii

330208F

4.223.000

2.000.000

1.061.345,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210F

530.000

200.000

76.334,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212F

32.000

10.000

3.903,00

Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala

330227F

18.000

5.000

4.100,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228F

377.000

350.000

20.977,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250F

371.000

350.000

90.092,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

3402F

0

0

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202F

0

0

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250F

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502F

6.562.000

5.000.000

1.348.222,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201F

6.562.000

5.000.000

1.348.222,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202F

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203F

0

0

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250F

0

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.0

2.50)

3602F

2.521.000

2.013.000

3.620.709,00

Taxe speciale

360206F

13.000

13.000

3.358.846,00

Alte venituri

360250F

2.508.000

2.000.000

261.864,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

3702F

-38.667.000

-8.720.470

-4.626.000,00

Donatii si sponsorizari

370201F

250.000

250.000

250.000,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203F

-38.917.000

-8.970.470

-4.876.000,00

Alte transferuri voluntare

370250F

0

0

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0016F

0

0

0,00

IV. SUBVENTII  (cod 00.18)

0017F

848.000

221.000

222.939,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018F   7

848.000

221.000

222.939,00

Subvenții de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.03la

42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la

42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la

42.02.46)

4202F

848.000

221.000

222.939,00

B. Curente (cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.0

2.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.

02.44+42.02.45)

0020F

848.000

221.000

222.939,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

420220F

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie

420228F

0

0

0,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234F

12.000

12.000

3.056,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241F

836.000

209.000

219.883,00

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602F

0

0

0,00

EXCEDENT / DEFICIT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)

9802F

0

0

2.759.695,00

DEFICIT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

9902F

0

0

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+45.02) - TOTAL

000102D

216.684.000

53.950.470

8.265.160,00

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02

37.02+00.15+00.16)

4990D

244.000

120.000

76.147,00

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

0002D

39.072.000

9.050.470

4.933.692,00

VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012D

39.072.000

9.050.470

4.933.692,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+cod 37.02)

0014D

39.072.000

9.050.470

4.933.692,00

Diverse venituri   (cod 36.02.07+36.02.08)

3602D

155.000

80.000

57.692,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207D

57.000

30.000

10.790,00

Taxa de reabilitare termica

360223D

98.000

50.000

46.902,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)

3702D

38.917.000

8.970.470

4.876.000,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204D

38.917.000

8.970.470

4.876.000,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015D

89.000

40.000

18.455,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

3902D

89.000

40.000

18.455,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201D

0

0

0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203D

52.000

10.000

7.350,00

Venituri din privatizare

390204D

0

0

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

390207D

0

0

11.105,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

390210D

37.000

30.000

0,00

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0016D

0

0

1.826.232,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

4002D

0

0

1.826.232,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

400213D

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

8 400214D

0

0

1.266.687,00

Sume primite in cadrul mecanismului

400216D

559.545,00

IV. SUBVENȚII  (cod 00.18)

0017D

1.265.000

0

18.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

0018D

1.265.000

0

18.000,00

Subvenții de la bugetul de stat  (cod 00.19)

4202D

1.265.000

0

18.000,00

Subvenții din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii

420267

1.265.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

420269D

0

18.000,00

Prefinantare

45021803D

0

0

0,00

Alte sume primite de la UE

4602D

0

0

0,00

Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

460204D

0

0,00

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020

4802D

176.258.000

44.860.000

1.468.781

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

480201D

147.299.000

37.000.000

266.852,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101D

20.000.000

5.000.000

380,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102D

27.299.000

7.000.000

266.472,00

Prefinantare

48020103D

100.000.000

25.000.000

0

Fondul Social European ( FSE )

480202D

25.924.000

7.600.000

1.201.929,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201D

2.000.000

400.000

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020202D

1.397.000

200.000

-45.271,00

Prefinantare

48020203D

22.527.000

7.000.000

1.247.200,00

Fondul de coeziune

480203

492.000

Prefinantare

48020303

492.000

0

0|

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

48.02.12

2.246.000

260.000

0,00

Prefinantare

48.02.12.03

2.246.000

200.000

0

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020(APC)(cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

160.000

60.000

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.15.01

160.000

60.000

0,00

Fondul pentru relatii bilaterale af Mecanismelor financiare SEE Norvegian

480232

137.000

0

0

REZERVE

9702D

0

0

0,00

EXCEDENT/ DEFICIT SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.01SD-49.02SD)

9802D

-2.359.000

-2.359.000

146.430,00

DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE

2) (cod 49.02SD-00.01SD)

9902D

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)

4902

444.313.000

171.208.630

78.403.459,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

5002    9

37.767.000

14.507.200

10.434.352,00

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

32.428.000

12.578.200

8.688.235,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

26.734.000

8.495.200

7.326.829,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

2.999.000

1.674.000

773.411,00

Titl.VII. Alte transferuri

55

487.000

487.000

188.277,00

TOTL IX Alte cheltuieli

59

385.000

100.000

93.326,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71

1.823.000

1.822.000

339.556,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-33.164,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

5402

2.248.000

679.000

504.552,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

2.048.000

544.000

477.309,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

200.000

135.000

27.243,00

Titl.V FONDURI DE REZERVA

50

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

3.091.000

1.250.000

1.241.565,00

Titl.III Dobanzi

30

3.091.000

1.250.000

1.241.565,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)

5902

23.712.000

6.526.000

2.734.846,00

Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)

6102

23.712.000

6.526.000

2.734.846,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

9.766.000

2.910.000

2.451.425,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

13.346.000

3.017.000

250.883,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl. XII. Active nefinanciare

71

600.000

599.000

38.080,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-5.542,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302

198.794.000

66.618.830

34.999.601,00

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.0 2.11+65.02.50)

6502

93.724.000

24.678.980

8.794.120,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

Titl.II. Bunuri si servicii

20

14.515.000

7.797.880

4.287.309,00

Titl.VII. Alte transferuri

55

2.481.000

746.390

678.293,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.IX.Asistenta sociala

57

2.423.000

1.684.660

656.835,00

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

65.250.000

7.996.480

1.739.617,00

Titl.XI. Alte cheltuieli

59

3.126.000

2.267.570

797.342,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71

5.929.000

4.186.000

634.724,00

Titl. XVI Rambursari de credite

81

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602

19.125.000

2.119.000      1.788.141,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

5.369.000

1.360.000

1.271.557,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

150.000

67.000

29.253,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51

1.561.000

650.000

470.000,00

Titl.IX.Asistenta sociala

57

6.000

3.000

470,00

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

12.000.000

29.000

7.410,00

Titl.X. Alte cheltuieli

59

39.000

10.000

9.451,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

22.623.000

15.759.850

8.738.345,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

19.000

19.000

18.564,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51

14.201.000

7.359.850

5.456.000,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

0,00

Titl.X. Alte cheltuieli

59

8.081.000

8.081.000

3.293.320,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71  10

322.000

300.000

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-29.539,00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11 + 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802

63.322.000

24.061.000

15.678.995,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

22.924.000

7.915.000

7.573.104,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

4.785.000

2.703.000

1.305.546,00

Titl.VII. Alte transferuri

55

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.IX.Asistenta sociala

57

14.682.000

6.436.000

4.755.631,00

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

17.103.000

6.385.000

1.795.173,00

Titl.XI. Alte cheltuieli

59

879.000

441.000

256.908,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71

2.949.000

181.000

130.232,00

Titl. XVI Rambursari de credite

81

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-137.599,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

6902

117.973.000

61.541.600

19.669.354,00

Locuinte, servicii si dezv.publica

7002

99.193.000

45.439.600

10.431.095,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

14.705.000

11.385.000

6.012.065,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51

12.500.000

6.283.000

3.273.000,00

Titl.VII. Alte transferuri

55

2.400.000

450.000

0,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.X Alte cheltuieli

59

Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

56.591.000

17.579.600

128.058,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71

12.997.000

9.742.000

1.017.972,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

0,00

Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

7402

18.780.000

16.102.000

9.238.259,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

15.002.000

14.772.000

9.120.991,00

Titl.VII. Alte transferuri

55

23.000

9.000

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

8.350,00

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

792.000

792.000

8.818,00

TITL X Alte cheltuieli

59

300.000

125.000

100.000,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71

2.663.000

404.000

100,00

Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902

66.067.000

22.015.000

10.565.306,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

8002

0

0

0,00

Transporturi (cod

84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402

66.067.000

22.015.000

10.565.306,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20

16.346.000

11.726.000

4.545.009,00

Titl.IV. Subventii

40

10.450.000

5.450.000

3.175.336,00

Titl.VII. Alte transferuri

55

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

26.905.000

411.000

Titl. XII. Active nefinanciare

71

3.303.000

1.700.000

117.745,00

Operatiuni financiare

79

7.109.000

1.903.000

Titl.XIII. Rambursari de credit

81

9.063.000

2.728.000

2.727.216,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

EXCEDENT / DEFICIT

-2.359.000

-2.359.000

2.906.124,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

FUNCTIONARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902F

225.270.000

114.899.160

70.284.729,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02+57.02+83.02)

5002F

35.457.000

12.198.200

9.906.519,00

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102F

30.118.000

10.269.200

8.160.402,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

26.734.000

8.495.200

7.326.829,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

2.999.000

1.674.000

773.411,00

Titl IX Alte cheltuieli

59

385.000

100.000

93.326,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

0

0

-33.164,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

5402F

2.248.000

679.000

504.552,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

2.048.000

544.000

477.309,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

200.000

135.000

27.243,00

Titl.V FONDURI DE REZERVA

50F

0

0,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

0

0

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502F

3.091.000

1.250.000

1.241.565,00

Titl.III Dobanzi

30F

3.091.000

1.250.000

1.241.565,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)

5902F

23.112.000

5.927.000

2.696.766,00

Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)

6102F

23.112.000

5.927.000

2.696.766,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

9.766.000

2.910.000

2.451.425,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

13.346.000

3.017.000

250.883,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

0

0

-5.542,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302F

94.544.000

47.257.960

30.830.044,00

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.0 2.11+65.02.50)

6502F

22.538.000

12.492.110

6.419.779,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

0

0

0,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

14.515.000

7.797.880

4.287.309,00

Titl.VII. Alte transferuri

55F

2.474.000

742.000

678.293,00

Titl.IX.Asistenta sociala

57F

2.423.000

1.684.660

656.835,00

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

3.126.000

2.267.570

797.342,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

0

0,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602F

6.564.000

1.940.000

1.780.731,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

5.369.000

1.360.000

1.271.557,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

150.000

67.000

29.253,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51F

1.000.000

500.000

470.000,00

Titl.IX.Asistenta sociala

57F

6.000

3.000

470,00

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

39.000

10.000

9.451,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702F

22.172.000

15.330.850

8.738.345,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

19.000

19.000

18.564,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51F

14.072.000

7.230.850

5.456.000,00

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

8.081.000

8.081.000

3.293.320,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

-29.539,00

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802F

43.270.000

17.495.000

13.891.189,00

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

22.924.000

7.915.000

7.573.104,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

4.785.000

2.703.000

1.305.546,00

Titl.IX.Asistenta sociala

57F

14.682.000

6.436.000

4.755.631,00

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

879.000

441.000

256.908,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

----85F 12

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902F

43.407.000

31.515.000

18.306.056,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod

70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.0

2.50)

7002F

28.105.000

16.618.000

9.085.065,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

14.705.000

11.385.000

6.012.065,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51F

11.000.000

4.783.000

3.073.000,00

Titl.VII. Alte transferuri

55F

2.400.000

450.000

0,00

Titl.X Alte cheltuieli

59

0

0

0,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

7402F

15.302.000

14.897.000

9.220.991,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

15.002.000

14.772.000

9.120.991,00

TITL X Alte cheltuieli

59 F

300.000

125.000

100.000,00

Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902F

28.750.000

18.001.000

8.545.345,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

8002 F

0

0

0,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20 F

0

0

0,00

Titl.VII. Alte transferuri

55F

0

0

0,00

Transporturi (cod

84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402F

28.750.000

18.001.000

8.545.345,00

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

16.346.000

11.726.000

4.545.009,00

Titl.IV. Subventii

40F

10.450.000

5.450.000

3.175.336,00

Operatiuni financiare

79F

Titl.XVI. Rambursari de credit

81F

1.954.000

825.000

825.000,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

0,00

EXCEDENT / DEFICIT

0

0

2.759.694,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902D

219.043.000

56.309.470

8.118.730,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

5002D

2.310.000

2.309.000

527.833,00

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102D

2.310.000

2.309.000

527.833,00

Titl.VII. Alte transferuri

55D

487.000

487.000

188.277,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

1.823.000

1.822.000

339.556,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

5402D

0

0

0,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

0

0

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)

5902D

600.000

599.000

38.080,00

Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)

6102D

600.000

599.000

38.080,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

600.000

599.000

38.080,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

6302D

104.250.000

19.360.870

4.169.557,00

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.0 2.11+65.02.50)

6502D

71.186.000

12.186.870

2.374.341,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

Titl.VII. Alte transferuri

55D

7.000

4.390

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58D

65.250.000

7.996.480

1.739.617,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

5.929.000

4.186.000

634.724,00

Titl. XVI Rambursari de credite

81D

0

0

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D 13

0,00

Sanatate (cod

66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602D

12.561.000

179.000

7.410,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51D

561.000

150.000

0,00

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58D

12.000.000

29.000

7.410,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

0

0

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D

0,00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702D

451.000

429.000

0,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51D

129.000

129.000

0,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

322.000

300.000

0,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11 + 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802D

20.052.000

6.566.000

1.787.806,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

0,00

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58D

17.103.000

6.385.000

1.795.173,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

2.949.000

181.000

130.232,00

Titl. XVI Rambursari de credite

81D

0

0

0,00

Plati efecutate ani precedenti

85D

-137.599,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

6902D

74.566.000

30.026.600

1.363.299,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod

70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.0

2.50)

7002D

71.088.000

28.821.600

1.346.030,00

Titl.VI. Transf.intre unitati

51D

1.500.000

1.500.000

200.000,00

Titl.VII. Alte transferuri

55D

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

0,00

Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58D

56.591.000

17.579.600

128.058,00

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

12.997.000

9.742.000

1.017.972,00

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D

Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

7402D

3.478.000

1.205.000

17.269,00

Titl.VII. Alte transferuri

55D

23.000

9.000

8.350,00

Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58D

792.000

792.000

8.819,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

2.663.000

404.000

100,00

Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902D

37.317.000

4.014.000

2.019.961,00

Transporturi (cod

84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402D

37.317.000

4.014.000

2.019.961,00

Titl.VII. Alte transferuri

55D

0

0

0,00

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

0,00

externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58D

26.905.000

411.000

Titl. XII. Active nefinanciare

71

3.303.000

1.700.000

117.745,00

Titl. XVI .Rambursari de credite

81D

7.109.000

1.903.000

1.902.216,00

EXCEDENT / DEFICIT

-2.359.000

-2.359.000

146.430,00

Primarul Municipiului Baia Mare             Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Catalin Chereches


14 Carmen Pop

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa 2 la HCL 134/2020

CONTUL DE EXECUTIE

AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL LA 31 MARTIE 2020

LEI

Denumire indicator

cod

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Incasari realizate / Plati efectuate

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

000110

88.493.000

30.465.880

23.237.146

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

39.831.000

11.073.030

9.344.348

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

39.831.000

11.073.030

9.344.348

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

975.540

327.050

98.321

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

3010

975.540

327.050

98.321

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

953.280

326.050

98.321

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30100530

953.280

326.050

98.321

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

301009

Alte venituri din proprietate

301050

22.260

1.000

Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)

3110

0

0

0

Venituri din dobanzi

311003

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

38.855.460

10.745.980

9.246.027

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10 .16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

3310

38.542.060

10.588.040

9.086.652

Taxe si alte venituri in învatamânt

331005

4.622.400

892.700

621.246

Venituri din prestari de servicii

331008

4.584.000

2.315.000

2.527.139

Taxe si alte venituri din protectia mediului

331009

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014

2.051.750

590.750

374.033

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

124.000

39.000

29.003

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

331017

40.710

10.490

10.401

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

331019

300.000

100.000

50.105

Venituri din cercetare

331020

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

18.366.000

4.766.000

4.432.778

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

6.179.000

1.185.000

639.581

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

331032

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

2.274.200

689.100

402.366

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

279.400

151.940

85.175

Alte venituri

361050

279.400

151.940

85.175

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

34.000

6.000

74.200

Donatii si sponsorizari

371001

0

0

74.200

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-1.959.000

-35.000

0

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

1.959.000

35.000

0

Alte transferuri voluntare

371050

34.000

6.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)

4010

0

0

253.229

Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)

401015

0

0

253.229

Sume utilizate de administratiile locale din execed anului precedent pt sectiunea de functionare

40101501

0

253.229

Sume utilizate de administratiile locale din execed anului precedent pt sectiunea de dezvoltare

40101502

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

48.662.000

19.392.850

13.639.569

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

48.662.000

19.392.850

13.639.569

Subventii de la bugetul de stat (cod

42.10.11+42.10.39+42.10.43)

4210

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10

.16+43.10.17)

4310

48.662.000

19.392.850

13.639.569

Subventii pentru institutii publice

431009

25.072.000

12.013.850

8.529.000

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

1.000.000

500.000

470.000

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

561.000

150.000

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

431019

1.629.000

1.629.000

200.000

Subventii din bugetul Fondului nationa unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

20.400.000

5.100.000

4.440.569

EXCEDENT/ DEFICIT

-498.000

-259.100

1.051.111

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

000110F

84.344.000

28.651.880

23.037.146

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002F

37.872.000

11.038.030

9.344.348

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012F

37.872.000

11.038.030

9.344.348

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10)

0013F

975.540

327.050

98.321

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

3010F

975.540

327.050

98.321

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005F

953.280

326.050

98.321

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

301009F

Alte venituri din proprietate

301050F

22.260

1.000

0

Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)

3110

0

0

0

Venituri din dobanzi

311003

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014F

36.896.460

10.710.980

9.246.027

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10 .16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

3310F

38.542.060

10.588.040

9.086.652

Taxe si alte venituri in învatamânt

331005F

4.622.400

892.700

621.246

Venituri din prestari de servicii

331008F

4.584.000

2.315.000

2.527.139

Taxe si alte venituri din protectia mediului

331009F

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013F

0

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014F

2.051.750

590.750

374.033

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016F

124.000

39.000

29.003

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

331017F

40.710

10.490

10.401

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

331019F

300.000

100.000

50.105

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021F

18.366.000

4.766.000

4.432.778

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030F

6.179.000

1.185.000

639.581

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031F

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

331032F

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050F

2.274.200

689.100

402.366

Venituri din alte amenzi si sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

351001F

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610F

279.400

151.940

85.175

Alte venituri

361050F

279.400

151.940

85.175

Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710F

-1.925.000

-29.000

74.200

Donatii si sponsorizari

371001F

0

0

74.200

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003F

-1.959.000

-35.000

0

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

Alte transferuri voluntare

371050F

34.000

6.000

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)

4010F

0

0

253.229

Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)

401015F

0

0

253.229

Sume utilizate de administratiile locale din execed anului precedent pt sectiunea de functionare

40101501

0

0

253.229

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017F

46.472.000

17.613.850

13.439.569

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018F

46.472.000

17.613.850

13.439.569

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

4210F

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

421011F

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

421043F

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310F

46.472.000

17.613.850

13.439.569

Subventii pentru institutii publice

431009F

25.072.000

12.013.850

8.529.000

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010F

1.000.000

500.000

470.000

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole

431015F

Subventii din bugetul Fondului nationa unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

20.400.000

5.100.000

4.440.569

EXCEDENT/ DEFICIT

-498.000

-259.100

1.051.111

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

000110D

4.149.000

1.814.000

200.000

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012D

1.959.000

35.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

0014D

1.959.000

35.000

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

3710D

1.959.000

35.000

0

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004D

1.959.000

35.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015D

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910D

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

391001D

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050D

0

0

0

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

0016D

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)

4010D

0

0

0

Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)

401015D

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017D

2.190.000

1.779.000

200.000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018D

2.190.000

1.779.000

200.000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

4210D

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

421039D

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

4310D

2.190.000

1.779.000

200.000

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014D

561.000

150.000

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

431019D

1.629.000

1.629.000

200.000

EXCEDENT / DEFICIT

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )

4910

88.991.000

30.724.980

22.186.035

Titlu I Cheltuieli de personal

10

52.197.000

14.737.200

12.927.073

Titlu II Bunuri si servicii

20

32.132.000

13.992.780

8.924.945

Titlul IV Subventii

40

0

Titlul X Alte cheltuieli

59

513.000

181.000

134.017

Cheltuieli de capital

70

4.149.000

1.814.000

200.000

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0

0

0

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

6310

70.591.000

21.812.980

16.388.024

Titlu I Cheltuieli de personal

10

43.112.000

11.507.200

10.101.812

Titlu II Bunuri si servicii

20

24.497.000

9.880.780

6.205.543

Cheltuieli de capital

70

2.649.000

314.000

0

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)

6510

8.756.000

2.149.130

1.034.610

Titlu I Cheltuieli de personal

10

312.000

106.200

44.257

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.379.000

2.007.930

990.353

Titlul IV Subventii

40

Cheltuieli de capital

70

65.000

35.000

0

Sanatate (cod 66.10.50)

6610

47.084.000

11.954.000

9.779.763

Titlu I Cheltuieli de personal

10

38.036.000

9.675.000

8.490.605

Titlu II Bunuri si servicii

20

6.328.000

2.043.000

1.230.820

Titlul X Alte cheltuieli

59

265.000

86.000

58.338

Cheltuieli de capital

70

2.455.000

150.000

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

14.751.000

7.709.850

5.573.651

Titlu I Cheltuieli de personal

10

4.764.000

1.726.000

1.566.950

Titlu II Bunuri si servicii

20

9.790.000

5.829.850

3.984.370

Titlul X Alte cheltuieli

59

68.000

25.000

22.331

Cheltuieli de capital

70

129.000

129.000

0

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

6910

18.400.000

8.912.000

5.798.011

Titlu I Cheltuieli de personal

10

9.085.000

3.230.000

2.825.261

Titlu II Bunuri si servicii

20

7.635.000

4.112.000

2.719.402

Cheltuieli de capital

70

1.500.000

1.500.000

200.000

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

7010

18.400.000

8.912.000

5.798.011

Titlu I Cheltuieli de personal

10

9.085.000

3.230.000

2.825.261

Titlu II Bunuri si servicii

20

7.635.000

4.112.000

2.719.402

Titlul X Alte cheltuieli

59

180.000

70.000

53.348

Cheltuieli de capital

70

1.500.000

1.500.000

200.000

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0

EXCEDENT / DEFICIT

-498.000

-259.100

1.051.111

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )

4910F

84.842.000

28.910.980

21.986.035

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

5010F

84.842.000

28.910.980

21.986.035

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410F

0

0

0

Titlu I Cheltuieli de personal

10

0

0

Titlu II Bunuri si servicii

20

0

0

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

6310F

67.942.000

21.498.980

16.388.024

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)

6510F

8.691.000

2.114.130

1.034.610

Titlu I Cheltuieli de personal

10

312.000

106.200

44.257

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.379.000

2.007.930

990.353

Titlul IV Subventii

40

0

Sanatate (cod 66.10.50)

6610F

44.629.000

11.804.000

9.779.763

Titlu I Cheltuieli de personal

10

38.036.000

9.675.000

8.490.605

Titlu II Bunuri si servicii

20

6.328.000

2.043.000

1.230.820

Titlul X Alte cheltuieli

59

265.000

86.000

58.338

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710F

14.622.000

7.580.850

5.573.651

Titlu I Cheltuieli de personal

10

4.764.000

1.726.000

1.566.950

Titlu II Bunuri si servicii

20

9.790.000

5.829.850

3.984.370

Titlul X Alte cheltuieli

59

68.000

25.000

22.331

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

6910F

16.900.000

7.412.000

5.598.011

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

7010F

16.900.000

7.412.000

5.598.011

Titlu I Cheltuieli de personal

10

9.085.000

3.230.000

2.825.261

Titlu II Bunuri si servicii

20

7.635.000

4.112.000

2.719.402

Titlul X Alte cheltuieli

59

180.000

70.000

53.348

EXCEDENT / DEFICIT

-498.000

-259.100

1.051.111

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )

4910D

4.149.000

1.814.000

200.000

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

5010D

4.149.000

1.814.000

200.000

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410D

Cheltuieli de capital

70

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

6310D

2.649.000

314.000

0

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)

6510D

65.000

35.000

0

Cheltuieli de capital

70

65.000

35.000

0

Sanatate (cod 66.10.50)

6610D

2.455.000

150.000

0

Cheltuieli de capital

70

2.455.000

150.000

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710D

129.000

129.000

0

Cheltuieli de capital

70

129.000

129.000

0

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

6910D

1.500.000

1.500.000

200.000

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

7010D

1.500.000

1.500.000

200.000

Cheltuieli de capital

70

1.500.000

1.500.000

200.000

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0

EXCEDENT / DEFICIT

0

0

0

Primarul Municipiul Baia Mare

Conducatorul compartimentului financiar-contabil CARMEN POP


CATALIN CHERECHES


MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa 3 la HCL 134/2020

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE LA DATA DE 31 MARTIE 2020

LEI

Denumire indicator

cod

Prevederi bugetare initiale 2020

Prevederi bugetare definitive 2020

Incasari realizate / Plati efectuate la 31 Martie 2020

TOTAL VENITURI (cod 00.16)

000107

39.000.000

14.209.000

128.395

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (COD 41.07)

0017

39.000.000

14.209.000

128.395

Alte operațiuni financiare

4107

39.000.000

14.209.000

128.395

Sume aferente creditelor interne

41070201

39.000.000

14.209.000

128.395

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)

4907

39.000.000

14.209.000

128.395

Invatamant (cod 65.07)

6507

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare

58

0

l IILUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

SANAIAIE ( 66.07)

6807

0

0

0

l II LUL viii Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

58

0

0

partea iv-a servicii si dezvoltare publica, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)

6907

14.209.000

14.209.000

128.395

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)

7007

14.209.000

14.209.000

128.395

Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

700703

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70070301

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

14.209.000

14.209.000

128.395

Protectia mediului (74.07.05+74.07.06)

7407

TIT LUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

0

0

0

Agricultura silvicultura si piscicultura ( 83.07)

83.07

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

TIT LUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06) ( 84.07)

8407

24.791.000

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

TIT LUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

24.791.000

0

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.16)

000107D

39.000.000

14.209.000

128.395

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (COD 41.07)

0016D

39.000.000

14.209.000

128.395

Alte operatiuni financiare

4107D

39.000.000

14.209.000

128.395

Sume aferente creditelor interne

410702

39.000.000

14.209.000

128.395

TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)

4907D

39.000.000

14.209.000

128.395

Invatamant (cod 65.07)

6507

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare

58

0

0

0

TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

SANATATE ( 66.07)

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

6607

58

0

0

0

0

0

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINI E,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)

6907D

14.209.000

14.209.000

128.395

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)

7007D

14.209.000

14.209.000

128.395

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0

0

0

l IILUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

14.209.000

14.209.000

128.395

Agricultura silvicultura si piscicultura ( 83.07)

83.07D

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0

0

0

TIT LUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)

8407D

24.791.000

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0

0

0

TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

24.791.000

0

EXCEDENT / DEFICIT

0

0

0

Primarul Municipiului Baia Mare                Conducătorul compartimentului

financiar-contabil CATALIN CHERECHES                      Carmen Pop

NU SE MAI LISTEAZĂ CAND NU SUNT PLATI SAU INCASARI

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa nr. 4 la HCL133/2020

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 Decembrie 2019

LEI

Denumirea indicatorilor

Cod rand

Total

Casa in valuta

Alte disponibilitati

A

B

1

2

3

1. Incasari

02

62.197.703

62.197.703

2. Plati

03

56.280.975

56.280.975

3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)

04

5.916.728

0

5.916.728

1. Incasari

10

2. Plati

11

5.560.619

5.560.619

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

-5.560.619

0

-5.560.619

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

356.109

0

356.109

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

804.822

804.822

1.Diferente de curs favorabile

15

4.951

4.951

2.Diferente de curs nefavorabile

16

0

0

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)

17

1.165.882

0

1.165.882

Primar

Catalin Chereches


Conducatorul compartimentului financiar-contabil CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa nr. 5 la HCL 133/2020

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR la data de 31 decembrie 2019

lei

Denumirea indicatorilor

Cod rand

Sold la începutul anului

Cresteri

Reduceri

Sold la sfarsitul anului

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ( Ct.1030000)

04

1.882.200.897

86.858.280

15.105.243

1.953.953.934

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)

05

29.691.178

7.850.127

2.849.362

34.691.943

Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata oa institutiei publice din administratia locala (ct 1040102)

05.1

Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)

06

9.331.159

2.811.400

2.965.849

9.176.710

Rezultatul reportat ( Ct. 1170000- sold creditor )

17

66.724.538

306.151.860

288.428.239

84.448.159

Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )

18

50.312.546

50.312.546

Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )

19

544.145.099

544.145.099

Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 0000- sold debitor )

20

136.338.471

140.309.122

262.130.768

14.516.825

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )

21

1.851.609.301

757.195.098

541.050.478

2.067.753.921

Primar

CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului financiar-contabil CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa 6A la HCL 133/2020


SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE - CRESTERI -la data de 31 Decembrie 2019

lei

Denumirea indicatorilor

Nr.rand

Existent 31.12.2019

Sold Inceputul anului

CRESTERI

nr

mp

Total din care

Diferente din reevaluare

achizitii

transferuri primite cu titlu gratuit

donatii, sponsorizări

alte cai

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

165.896

1.639

1.639

Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 205.)

03

64.486

0

Alte active fixe necorporale(ct.208)

04

14.073.802

549.694

549.694

TOTAL (rd. 02 la 04)

05

14.304.184

551.333

0

551.333

0

0

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

0

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

289.176

0

Constructii (ct. 212) din care:

08

65.666.455

2.217.435

0

343.954

1.617.980

0

255.501

drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele

09

257.517

0

0

alte active fixe incadracte in grupa constructii

16

65.408.938

2.217.435

0

343.954

1.617.980

255.501

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)

17

31.759.456

5.336.045

451

5.127.366

3.290

204.938

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

18

18.377.545

909.622

331

893.441

6.800

9.050

TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)

19

116.092.632

8.463.102

782

6.364.761

1.617.980

10.090

469.489

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)

20

130.396.816

9.014.435

782

6.916.094

1.617.980

10.090

469.489

Primar


CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului financiar-contabil CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa 6 B la HCL 133/2020


SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE - REDUCERI

la data de 31 Decembrie 2019

lei

Denumire indicatorilor

nr. ran d

Reduceri

Sold la sf anului

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)

Valoare contabila neta ,din care:

Total din care

diferente din reevaluare

eliminare amortizar e

dezmembra ri si casari

Transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la inceputul anului

Cresteri

Reduceri

Sold la sf anului

Domeniul privat al statului

Domeniul privat al UAT

Proprietate privata a instit publ.

A

B

10=11+12+

13+14+15+

16

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

22=17-21-23-24

23=17-21-22-24

24=17-21-22-

23

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

165.896

165.896

1.639

165.896

165.896

0

1.639

Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 205.)

03

48.745

14.951

33.794

15.741

40.062

26.265

13.797

1.944

Alte active fixe necorporale(ct.208)

04

441.420

90.181

351.239

14.182.076

13.402.328

558.263

439.313

13.521.278

237.828

422.970

TOTAL (rd. 02 la 04)

05

656.061

0

0

105.132

0

550.929

14.199.456

13.608.286

558.263

631.474

13.535.075

237.828

426.553

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

0

289.176

117.220

30.208

147.428

141.748

0

Constructii (ct. 212) din care:

08

636.902

0

201.926

39.711

328.837

65.474

954

67.246.988

32.432.509

1.552.183

214.085

33.770.607

0

19.636.325

13.840.056

drumuri publice , exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele

09

0

257.517

132.205

132.205

125.312

0

alte active fixe incadrate in grupa de constructii

16

636.902

0

201.926

39.711

328.837

65.474

954

66.989.471

32.300.304

1.552.183

214.085

33.638.402

19.511.013

13.840.056

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)

17

2.571.929

43.995

14.395

540.220

631.484

3.012

1.338.823

34.523.572

24.646.760

1.968.624

2.468.237

24.147.147

2.519.505

7.856.920

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

18

1.153.471

0

85.333

54.408

464.408

0

549.322

18.133.696

13.664.116

1.732.415

943.330

14.453.201

2.393.356

1.287.139

TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)

19

4.362.302

43.995

301.654

634.339

1.424.729

68.486

1.889.099

120.193.432

70.860.605

5.283.430

3.625.652

72.518.383

0

24.690.934

22.984.115

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)

20

5.018.363

43.995

301.654

634.339

1.529.861

68.486

2.440.028

134.392.888

84.468.891

5.841.693

4.257.126

86.053.458

0

24.928.762

23.410.668

Primar


CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului financiar-contabil CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa 6 C la HCL 133/2020

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE CRESTERI la data de 31 Decembrie 2019

lei

Denumirea indicatorilor

Nr. rand

Existent

Sold Inceputul anului

Cresteri

ha

nr

mp

Total din care

diferente din reevaluare

achizitii

transferuri primite cu titlu gratuit

donatii si sponsoriza ri

alte cai

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)

03

2.425.315

100.257

100.257

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

2.425.315

100.257

0

100.257

0

0

0

Amenajari la terenuri (ct.2112)

06

549.248

0

0

0

Terenuri (ct. 2111)

07

***

646.236.742

41.085.145

2.166.244

2.582.742

12.696.917

23.639.242

Constructii (ct. 212) din care:

08

1.056.577.771

52.983.009

1.043.045

40.013.867

10.480.833

0

1.445.264

drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele

09

310.245.595

20.759.660

20.759.660

poduri, podete, pasarele si viaducte pt transporturi feroviare si rutiere, viaducte

12

16.688.534

0

0

alate active fixe incadrate in grupa de constructii

16

729.643.642

32.223.349

1.043.045

19.254.207

10.480.833

0

1.445.264

Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (21301-la 21304)

17

199.635.518

504.462

0

493.574

10.888

0

Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct 214)

18

8.892.796

0

Active fixe corporale in curs de executie (ct.

231)

19

40.215.456

22.981.062

6.918

22.971.143

3.001

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 + 18+19+20)

21

***

1.952.107.531

117.553.678

3.216.207

66.061.326

23.188.638

0

25.087.507

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)

22

***

1.954.532.846

117.653.935

3.216.207

66.161.583

23.188.638

0

25.087.507

Primar


CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului financiar-contabil CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIA MARE

Anexa 6 D la HCL 133/2020

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE - REDUCERI la data de 31 Decembrie 2019

lei

Denumirea indicatorilor

Nr. Ran d

REDUCERI

Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11

Valoarea activelor fixe neamortizate

Total din care

reevaluare

dezmembr ari si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Fondul activel or fixe necorp orale ct.100

Domeniul public al statului ct.101

Domeniu privat al statului ct.10201 10

Propr ietate a privat a a instit publi ce ct(10 20102

Domeniul public al UAT ct. 103

Domeniul privat al UAT ct. 104

Proprieta tea privata a instit publice dir.admin locala ct 104

A

B

11=12+13+14 +15+16

12

13

14

15

16

17=18+19+20+2 1+22+23+24

18

19

20

21

22

23

24

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)

03

284.013

284.013

2.241.559

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

284.013

0

0

0

0

284.013

2.241.559

0

0

0

0

0

Amenajari la terenuri (ct.2112)

06

0

0

549.248

549.248

Terenuri (ct. 2111)

07

12.684.710

0

0

12.003.172

444.408

237.130

674.637.177

639.965.234

34.671.943

Constructii (ct. 212) din care:

08

5.031.345

749.400

0

3.317.945

0

964.000

1.104.529.435

0

0

0

0

1.104.509.435

20.000

0

drumuri publice, poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele

09

0

0

331.005.255

331.005.255

poduri, podete, pasarele si viaducte pt transporturi feroviare si rutiere

12

0

16.688.534

16.688.534

alte active fixe incadrate in grupa constructii

16

5.031.345

749.400

3.317.945

964.000

756.835.646

756.815.646

20.000

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii       (ct. 213)

17

0

200.139.980

200.139.980

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

18

102.759

82.513

20.246

8.790.037

8.790.037

Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)

19

21.772.726

89.758

21.682.968

41.423.792

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 + 18+19+20)

21

39.591.540

749.400

82.513

15.410.875

444.408

22.904.344

2.030.069.669

0

0

0

1.953.953.934

34.691.943

0

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)

22

39.875.553

749.400

82.513

15.410.875

444.408

23.188.357

2.032.311.228

0

0

0

1.953.953.934

34.691.943

0

Primar

CATALIN CHERECHES


Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa 7 la HCL 133/2020


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

LA 31 DECEMBRIE 2019

LEI

Denumire coloana

Cod

Prevederi bugetare inițiale 2019

Prevederi bugetare definitive 2019

Incasari realizate / Plati efectuate la 31 Decembrie 2019

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46. 02.+48.02)

000102

375.262.000

396.169.000

286.143.355

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02

37.02+00.15+00.16)

4990

186.766.000

247.010.000

191.089.220

I. VENITURI CURENTE  (cod 00.03+00.12)

0002

220.697.000

310.431.000

254.670.686

A. VENITURI FISCALE  (cod

00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

197.164.000

269.040.000

228.655.031

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004

108.385.000

109.621.000

109.577.835

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0005

1.394.000

1.935.000

1.934.498

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

0102

1.394.000

1.935.000

1.934.498

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.394.000

1.935.000

1.934.498

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

0006

106.991.000

107.686.000

107.643.337

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

0302

307.000

407.000

364.918

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

307.000

407.000

364.918

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

0402

106.684.000

107.279.000

107.278.419

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

106.684.000

107.279.000

107.278.419

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009

40.244.000

66.646.000

39.216.146

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

40.244.000

66.646.000

39.216.146

07.02.01.01+07.02.01.02)

70201

33.414.000

52.611.000

29.933.919

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

10.298.000

12.798.000

9.196.259

Impozit pe cladiri de la persoane juridice

07020102

23.116.000

39.813.000

20.737.660

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +

07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

4.931.000

11.886.000

7.235.787

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2.192.000

4.092.000

3.393.253

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

07020202

2.652.000

7.652.000

3.744.716

Impozitul pe terenul din extravilan

07020203

87.000

142.000

97.818

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

1.847.000

2.097.000

2.017.033

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

52.000

52.000

29.407

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

48.073.000

92.311.000

79.456.141

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)

1102

34.245.000

63.677.000

63.610.625

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

110202

12.796.000

12.796.000

12.796.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

19.684.000

48.481.000

48.481.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.765.000

2.400.000

2.333.625

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

1202

0

0

0

Taxe hoteliere

120207

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

1502

118.000

124.000

129.413

Impozit pe spectacole

150201

104.000

110.000

110.280

Alte taxe pe servicii specifice

150250

14.000

14.000

19.133

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

13.710.000

28.510.000

15.716.103

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

10.833.000

24.833.000

12.457.124

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

6.615.000

13.615.000

7.750.766

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

4.218.000

11.218.000

4.706.358

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

907.000

1.307.000

966.152

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

1.970.000

2.370.000

2.292.827

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

462.000

462.000

404.909

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802

462.000

462.000

404.909

Alte impozite si taxe

180250

462.000

462.000

404.909

C. VENITURI NEFISCALE

0012

23.533.000

41.391.000

26.015.655

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

0013

10.259.000

10.820.000

11.165.584

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

10.259.000

10.820.000

11.165.584

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201

339.000

500.000

500.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30020530

9.920.000

10.320.000

10.665.584

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

13.274.000

30.571.000

14.850.071

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.

27+33.02.28+33.02.50)

3302

4.890.000

5.654.000

5.550.286

Venituri din prestari de servicii

330208

3.740.000

4.240.000

4.223.024

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

517.000

517.000

530.142

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

32.000

32.000

31.518

Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala

330227

16.000

17.000

17.847

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

447.000

447.000

376.962

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

138.000

401.000

370.793

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

3402

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)

3502

6.091.000

21.377.000

6.176.107

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

6.091.000

21.377.000

6.176.107

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35020102

6.091.000

21.377.000

6.176.107

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.

08+36.02.11+36.02.50)

3602

2.293.000

3.093.000

2.676.669

Taxe speciale

360206

16.000

16.000

13.376

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

98.000

98.000

57.085

Taxa de reabilitare termica

360223

160.000

160.000

98.256

Alte venituri

360250

2.019.000

2.819.000

2.507.952

Transferuri voluntare,altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

3702

0

447.000

447.009

Donatii si sponsorizari

370201

0

447.000

447.009

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-20.436.000

-23.399.000

-15.469.100

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

20.436.000

23.399.000

15.469.100

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

314.000

703.000

476.168

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

3902

314.000

703.000

476.168

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

51.000

52.000

52.285

Venituri din privatizare

390204

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

390207

388.000

387.465

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

390210

263.000

263.000

36.418

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0016

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.

50)

4002

0

0

0

IV. SUBVENȚII  (cod 00.18)

0017

960.000

6.374.000

6.634.947

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018

960.000

6.374.000

6.634.947

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03la42.02.07+42.02.09 +42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28 +42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)

4202

960.000

6.374.000

6.634.947

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

0

2.553.000

2.550.000

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02. 33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.0 2.44+42.02.45)

0020

960.000

3.821.000

4.084.947

Planuri si regulamente de urbanism

420205

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

420220

Subventii primite din Fondul de Interventie

420228

0

0

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

2.000

11.687

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

960.000

958.000

836.054

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

420251

0

-500

Sume alocate din bugetul de stat

420262

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

420269

0

2.861.000

3.237.706

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare

420246

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)

4502

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

450201

0

0

0

Programul norvegian pt crestere economica si dezvoltare durabila

450218

0

0

Fondul de Coeziune

450300

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

4602

0

118.000

118.018

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului 2014-2020

460204

118.000

118.018

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020

4802

153.291.000

78.543.000

24.243.536

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

480201

115.746.000

41.737.000

2.457.338

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

115.546.000

35.010.570

1.325.149

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

200.000

500.000

488.506

Prefinantare

48020103

6.226.430

643.683

Fondul Social European ( FSE )

480202

37.071.000

36.332.000

21.710.732

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0

12.500.000

16.870.582

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020202

100.000

600.000

562.992

Prefinantare

48020203

36.971.000

23.232.000

4.277.158

Instrumentul European de Vecinatate (ENI)

480212

300.000

300.000

0

Prefinantare

48021203

300.000

300.000

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

480215

174.000

174.000

75.466

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48021501

174.000

174.000

75.466

REZERVE

9602

EXCEDENT/DEFICIT (cod 49.02-00.01)

9702

-16.226.000

-16.226.000

-13.867.778

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL

000102F

200.963.000

287.734.000

239.893.986

VENITURI PROPRII (00.02-11.0237.02+00.16)

4990F

186.194.000

246.049.000

190.457.711

I. VENITURI CURENTE  (cod 00.03+00.12)

0002F

200.003.000

286.774.000

239.046.245

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003F

197.164.000

269.040.000

228.655.031

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

0004F

108.385.000

109.621.000

109.577.835

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

0005F

1.394.000

1.935.000

1.934.498

Impozit pe profit

0102F

1.394.000

1.935.000

1.934.498

Impozit pe profit de la agenti economici 1)

010201F

1.394.000

1.935.000

1.934.498

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

0006F

106.991.000

107.686.000

107.643.337

Impozit pe venit  (cod 03.02.17+03.02.18)

0302F

307.000

407.000

364.918

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

030217F

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

030218F

307.000

407.000

364.918

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

0402F

106.684.000

107.279.000

107.278.419

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201F

106.684.000

107.279.000

107.278.419

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204F

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

0009F

40.244.000

66.646.000

39.216.146

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702F

40.244.000

66.646.000

39.216.146

Impozit si taxa pe cladiri  (cod

07.02.01.01+07.02.01.02)

070201F

33.414.000

52.611.000

29.933.919

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07020101F

10.298.000

12.798.000

9.196.259

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07020102F

23.116.000

39.813.000

20.737.660

Impozit si taxa pe teren (cod

07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202F

4.931.000

11.886.000

7.235.787

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07020201F

2.192.000

4.092.000

3.393.253

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07020202F

2.652.000

7.652.000

3.744.716

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07020203F

87.000

142.000

97.818

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203F

1.847.000

2.097.000

2.017.033

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250F

52.000

52.000

29.407

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

0010F

48.073.000

92.311.000

79.456.141

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

1102F

34.245.000

63.677.000

63.610.625

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

110201F

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora?elor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucure?ti

110202F

12.796.000

12.796.000

12.796.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206F

19.684.000

48.481.000

48.481.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209F

1.765.000

2.400.000

2.333.625

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

1202F

0

0

0

Taxe hoteliere

120207F

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

1502F

118.000

124.000

129.413

Impozit pe spectacole

150201F

104.000

110.000

110.280

Alte taxe pe servicii specifice

150250F

14.000

14.000

19.133

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602F

13.710.000

28.510.000

15.716.103

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202F

10.833.000

24.833.000

12.457.124

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16020201F

6.615.000

13.615.000

7.750.766

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16020202F

4.218.000

11.218.000

4.706.358

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203F

907.000

1.307.000

966.152

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250F

1.970.000

2.370.000

2.292.827

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

0011F

462.000

462.000

404.909

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

1802F

462.000

462.000

404.909

Alte impozite si taxe

180250F

462.000

462.000

404.909

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012F

2.839.000

17.734.000

10.391.214

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

0013F

10.259.000

10.820.000

11.165.584

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002F

10.259.000

10.820.000

11.165.584

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201F

339.000

500.000

500.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205F

9.920.000

10.320.000

10.665.584

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

300208F

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802F

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014F

-7.420.000

6.914.000

-774.370

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.

27+33.02.28+33.02.50)

3302F

4.890.000

5.654.000

5.550.286

Venituri din prestari de servicii

330208F

3.740.000

4.240.000

4.223.024

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210F

517.000

517.000

530.142

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212F

32.000

32.000

31.518

Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala

330227F

16.000

17.000

17.847

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228F

447.000

447.000

376.962

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250F

138.000

401.000

370.793

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

3402F

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

340202F

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250F

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502F

6.091.000

21.377.000

6.176.107

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201F

6.091.000

21.377.000

6.176.107

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202F

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203F

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250F

0

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.

50)

3602F

2.035.000

2.835.000

2.521.328

Taxe speciale

360206F

16.000

16.000

13.376

Alte venituri

360250F

2.019.000

2.819.000

2.507.952

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

3702F

-20.436.000

-22.952.000

-15.022.091

Donatii si sponsorizari

370201F

0

447.000

447.009

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203F

-20.436.000

-23.399.000

-15.469.100

Alte transferuri voluntare

370250F

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0016F

0

0

0

IV. SUBVENȚII  (cod 00.18)

0017F

960.000

960.000

847.741

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

0018F

960.000

960.000

847.741

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)

4202F

960.000

960.000

847.741

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02. 33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.0 2.44+42.02.45)

0020F

960.000

960.000

847.741

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

420220F

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie

420228F

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234F

0

2.000

11.687

Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241F

960.000

958.000

836.054

EXCEDENT / DEFICIT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)

9802F

-10.120.000

-10.120.000

-10.055.447

DEFICIT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

9902F

0

0

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+45.02) - TOTAL

000102D

174.299.000

108.435.000

46.249.369

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02

37.02+00.15+00.16)

4990D

572.000

961.000

631.509

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

0002D

20.694.000

23.657.000

15.624.441

VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012D

20.694.000

23.657.000

15.624.441

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+cod 37.02)

0014D

20.694.000

23.657.000

15.624.441

Diverse venituri   (cod 36.02.07+36.02.08)

3602D

258.000

258.000

155.341

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207D

98.000

98.000

57.085

Taxa de reabilitare termica

360223D

160.000

160.000

98.256

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)

3702D

20.436.000

23.399.000

15.469.100

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204D

20.436.000

23.399.000

15.469.100

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015D

314.000

703.000

476.168

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

3902D

314.000

703.000

476.168

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201D

0

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203D

51.000

52.000

52.285

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

390207D

0

388.000

387.465

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

390210D

263.000

263.000

36.418

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0016D

0

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

4002D

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

400213D

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

400214D

0

0

0

IV. SUBVENTII  (cod 00.18)

0017D

0

5.414.000

5.787.206

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

0018D

0

5.414.000

5.787.206

Subventii de la bugetul de stat  (cod 00.19)

4202D

0

5.414.000

5.787.206

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

420201D

0

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

420203D

0

0

0

Aeroporturi de interes local

420204D

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

420205D

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

420216D

0

2.553.000

2.550.000

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunica?ii în urgen?? în s?n?tate

42021601D

0

2.553.000

2.550.000

Sume alocate din bugetul de stat

420262D

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

420269D

0

2.861.000

3.237.706

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.0 2.17+45.02.18)

4502D

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03)

450201D

0

0

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

45020101D

0

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

45020102D

0

0

0

Prefinantare

45020103D

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

450216D

0

0

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

45021601D

0

0

0

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

4602

0

118.000

118.018

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului 2014-2020

460204

0

118.000

118.018

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020

4802D

153.291.000

78.543.000

24.243.536

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

480201D

115.746.000

41.737.000

2.457.338

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101D

115.546.000

35.010.570

1.325.149

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102D

200.000

500.000

488.506

Prefinantare

48020103D

6.226.430

643.683

Fondul Social European ( FSE )

480202D

37.071.000

36.332.000

21.710.732

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201D

0

12.500.000

16.870.582

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020202D

100.000

600.000

562.992

Prefinantare

48020203D

36.971.000

23.232.000

4.277.158|

Instrumentul European de Vecinatate (ENI)

480212

300.000

300.000

0

Prefinantare

48021203

300.000

300.000

0

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

480215

174.000

174.000

75.466

REZERVE

9702D

0

0

0

EXCEDENT/ DEFICIT SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.01SD-49.02SD)

9802D

-6.106.000

-6.106.000

-3.812.331

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 2) (cod 49.02SD-00.01SD)

9902D

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)

4902

391.488.000

412.395.000

300.011.133

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

5002

34.510.000

40.131.000

38.441.764

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102

27.610.000

32.604.500

30.967.759

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

22.805.000

26.722.000

26.691.732

Titl.II. Bunuri si servicii

20

3.400.000

3.532.000

2.892.744

Titl.VII. Alte transferuri

55

760.000

1.077.000

890.483

TOTL IX Alte cheltuieli

59

380.000

381.500

323.570

Titl. XII. Active nefinanciare

71

265.000

964.000

240.743

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-72.000

-71.513

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

5402

1.900.000

1.961.500

1.912.023

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

1.800.000

1.862.000

1.840.585

Titl.II. Bunuri si servicii

20

100.000

100.000

72.501

TOTAL IX Alte cheltuieli

59

500

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-1.000

-1.063

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

5.000.000

5.565.000

5.561.982

Titl.III Dobanzi

30

5.000.000

5.565.000

5.561.982

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)

5902

8.844.000

10.383.000

9.368.922

Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)

6102

8.844.000

10.383.000

9.368.922

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

8.000.000

8.920.000

8.793.780

Titl.II. Bunuri si servicii

20

842.000

882.000

595.663

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

TOTAL IX Alte cheltuieli

59

1.000

Titl. XII. Active nefinanciare

71

2.000

601.000

125

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-21.000

-20.646

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

6302

141.958.000

204.444.000

142.316.079

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02. 11+65.02.50)

6502

39.537.000

66.009.000

31.144.442

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

0

0

0

Titl.II. Bunuri si servicii

20

12.155.000

18.511.000

14.400.820

Titl.VII. Alte transferuri

55

1.765.000

2.400.000

2.333.625

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.IX.Asistenta sociala

57

2.144.000

4.403.000

3.572.846

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

16.263.000

30.070.000

4.690.913

Titl.XI. Alte cheltuieli

59

2.000.000

4.823.000

3.122.848

Titl. XII. Active nefinanciare

71

4.010.000

5.803.000

3.026.804

Titl. XVI Rambursari de credite

81

1.200.000

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-1.000

-3.414

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602

5.616.000

13.966.000

9.132.516

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

4.132.000

4.979.000

4.870.147

Titl.II. Bunuri si servicii

20

120.000

120.000

95.228

Titl.VI. Transf.intre unitati

51

1.284.000

4.235.000

4.140.938

Titl.IX.Asistenta sociala

57

6.000

6.000

4.617

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

1.000

4.601.000

298

Titl.XI. Alte cheltuieli

59

72.000

31.000

28.355

Titl. XII. Active nefinanciare

71

1.000

1.000

25

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-7.000

-7.092

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702

21.782.000

35.196.000

26.939.184

Titl.II. Bunuri si servicii

20

20.000

0

Titl.VI. Transf.intre unitati

51

12.750.000

19.910.000

17.927.135

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.X. Alte cheltuieli

59

9.000.000

14.831.000

8.889.276

Titl. XII. Active nefinanciare

71

32.000

465.000

152.659

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-30.000

-29.886

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11 + 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802

75.023.000

89.273.000

75.099.937

Titl.I. Cheltuieli de personal

10

20.947.000

27.083.000

26.017.884

Titl.II. Bunuri si servicii

20

5.073.000

6.047.000

4.507.820

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

0

0

0

Titl.IX.Asistenta sociala

57

16.212.000

22.409.000

20.849.136

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

30.382.000

30.804.000

22.052.581

Titl.XI. Alte cheltuieli

59

985.000

1.158.000

1.018.112

Titl. XII. Active nefinanciare

71

1.424.000

1.787.000

670.362

Titl. XVI Rambursari de credite

81

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-15.000

-15.958

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902

66.720.000

93.576.000

58.087.475

Locuinte, servicii si dezv.publica

7002

48.554.000

67.195.000

38.086.668

Titl.II. Bunuri si servicii

20

10.000.000

22.525.000

12.360.353

Titl.VI. Transf.intre unitati

51

14.500.000

18.450.000

16.683.697

Titl.VII. Alte transferuri

55

3.100.000

4.928.000

4.927.302

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.X Alte cheltuieli

59

0

0

0

Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

15.297.000

15.773.000

1.150.626

Titl. XII. Active nefinanciare

71

5.657.000

5.519.000

2.964.690

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

7402

18.166.000

26.381.000

20.000.807

Titl.II. Bunuri si servicii

20

17.440.000

25.433.000

19.720.441

Titl.VII. Alte transferuri

55

9.000

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

300.000

300.000

3.841

TITL X Alte cheltuieli

59

325.000

325.000

275.000

Titl. XII. Active nefinanciare

71

101.000

356.000

43.165

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-42.000

-41.640

Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902

139.456.000

63.861.000

51.796.893

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

8002

0

-227.000

-226.686

Titl.II. Bunuri si servicii

20

0

Titl.VII. Alte transferuri

55

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl. XII. Active nefinanciare

71

Titl. IV. Active financiare

72

80.000

80.000

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

-307.000

-306.686

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)

8302

0

0

0

Transporturi (cod

84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402

139.456.000

64.088.000

52.023.579

Titl.II. Bunuri si servicii

20

22.611.000

34.315.000

25.606.126

Titl.IV. Subvenții

40

9.000.000

13.000.000

11.041.546

Titl.VII. Alte transferuri

55

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58

91.048.000

Titl. XII. Active nefinanciare

71

4.577.000

4.553.000

3.156.394

Operatiuni financiare

79

Titl.XIII. Rambursari de credit

81

12.220.000

12.220.000

12.219.513

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

EXCEDENT / DEFICIT

-16.226.000

-16.226.000

-13.867.778

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

FUNCTIONARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902F

211.083.000

297.854.000

249.949.433

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02+83.02)

5002F

33.485.000

38.090.000

37.310.538

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

5102F

26.585.000

30.563.500

29.836.533

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

22.805.000

26.722.000

26.691.732

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

3.400.000

3.532.000

2.892.744

Titl IX Alte cheltuieli

59F

380.000

381.500

323.570

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

0

-72.000

-71.513,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

5402F

1.900.000

1.961.500

1.912.023

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

1.800.000

1.862.000

1.840.585

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

100.000

100.000

72.501

Titl.V FONDURI DE REZERVA

50F

0

0

0

Titl IX Alte cheltuieli

59F

500

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85

0

-1.000

-1.063

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502F

5.000.000

5.565.000

5.561.982

Titl.III Dobanzi

30F

5.000.000

5.565.000

5.561.982

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)

5902F

8.842.000

9.782.000

9.368.797

Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)

6102F

8.842.000

9.782.000

9.368.797

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

8.000.000

8.920.000

8.793.780

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

842.000

882.000

595.663

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

0

1.000

0

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

0

-21.000

-20.646

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

6302F

88.169.000

127.794.000

108.609.938

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02. 11+65.02.50)

6502F

18.064.000

30.136.000

23.426.725

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

0

0

0

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

12.155.000

18.511.000

14.400.820

Titl.VII. Alte transferuri

55F

1.765.000

2.400.000

2.333.625

Titl.IX.Asistenta sociala

57F

2.144.000

4.403.000

3.572.846

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

2.000.000

4.823.000

3.122.848

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

-1.000

-3.414

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602F

5.330.000

6.336.000

6.108.347

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

4.132.000

4.979.000

4.870.147

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

120.000

120.000

95.228

Titl.VI. Transf.intre unitati

51F

1.000.000

1.200.000

1.110.000

Titl.IX.Asistenta sociala

57F

6.000

6.000

4.617

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

72.000

31.000

28.355

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702F

21.558.000

34.638.000

26.695.490

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

0

20.000

0

Titl.VI. Transf.intre unitati

51F

12.558.000

19.817.000

17.836.100

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

9.000.000

14.831.000

8.889.276

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

-30.000

-29.886

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11 + 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802F

43.217.000

56.684.000

52.379.376

Titl.I. Cheltuieli de personal

10F

20.947.000

27.083.000

26.017.884

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

5.073.000

6.047.000

4.507.820

Titl.IX.Asistenta sociala

57F

16.212.000

22.409.000

20.849.136

Titl.X. Alte cheltuieli

59F

985.000

1.158.000

1.018.112

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

0

-13.000

-13.576

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902F

44.365.000

70.569.000

53.708.661

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02. 50)

7002F

26.600.000

44.853.000

33.754.860

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

10.000.000

22.525.000

12.360.353

Titl.VI. Transf.intre unitati

51F

13.500.000

17.400.000

16.467.206

Titl.VII. Alte transferuri

55F

3.100.000

4.928.000

4.927.302

Titl.X Alte cheltuieli

59

0

0

0

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

0

0

Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

7402F

17.765.000

25.716.000

19.953.801

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

17.440.000

25.433.000

19.720.441

TITL X Alte cheltuieli

59 F

325.000

325.000

275.000

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

-42.000

-41.640

Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902F

36.222.000

51.619.000

40.951.499

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

8002 F

0

-307.000

-306.686

Titl.II. Bunuri si servicii

20 F

0

0

0

Titl.VII. Alte transferuri

55F

0

0

0

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

-307.000

-306.686

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)

8302 F

0

0

0

Titl.II Bunuri si servicii

20

0

0

0

Transporturi (cod

84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402F

36.222.000

51.926.000

41.258.185

Titl.II. Bunuri si servicii

20F

22.611.000

34.315.000

25.606.126

Titl.IV. Subventii

40F

9.000.000

13.000.000

11.041.546

Titl.XVI. Rambursari de credit

81F

4.611.000

4.611.000

4.610.513

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85F

EXCEDENT / DEFICIT

-10.120.000

-10.120.000

-10.055.447

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

4902D

180.405.000

114.541.000

50.061.700

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

5002D

1.025.000

2.041.000

1.131.226

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

5102D

1.025.000

2.041.000

1.131.226

Titl.VII. Alte transferuri

55D

760.000

1.077.000

890.483

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

265.000

964.000

240.743

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)

5402D

0

0

0

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)

5902D

2.000

601.000

125

Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)

6102D

2.000

601.000

125

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

2.000

601.000

125

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

6302D

53.789.000

76.650.000

33.706.141

Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02. 11+65.02.50)

6502D

21.473.000

35.873.000

7.717.717

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58D

16.263.000

30.070.000

4.690.913

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

4.010.000

5.803.000

3.026.804

Titl. XVI Rambursari de credite

81D

1.200.000

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

6602D

286.000

7.630.000

3.024.169

Titl.VI. Transf.intre unitati

51D

284.000

3.035.000

3.030.938

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58D

1.000

4.601.000

298

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

1.000

1.000

25

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D

-7.000

-7.092

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

6702D

224.000

558.000

243.694

Titl.VI. Transf.intre unitati

51D

192.000

93.000

91.035

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

32.000

465.000

152.659

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

6802D

31.806.000

32.589.000

22.720.561

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

0

Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020

58D

30.382.000

30.804.000

22.052.581

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

1.424.000

1.787.000

670.362

Titl. XVI Rambursari de credite

81D

0

0

0

Plati efecutate ani precedenti

85D

-2.000

-2.382

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

6902D

22.355.000

23.007.000

4.378.815

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02. 50)

7002D

21.954.000

22.342.000

4.331.809

Titl.VI. Transf.intre unitati

51D

1.000.000

1.050.000

216.491

Titl.VII. Alte transferuri

55D

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

0

Titl X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58D

15.297.000

15.773.000

1.150.626

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

5.657.000

5.519.000

2.964.692

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D

Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

7402D

401.000

665.000

47.006

Titl.VII. Alte transferuri

55D

9.000

Titl.Vlll. proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58D

300.000

300.000

3.841

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

101.000

356.000

43.165

Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

7902D

103.234.000

12.242.000

10.845.394

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

8002D

0

80.000

80.000

Titl.VII. Alte transferuri

55D

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

0

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

Titl. IV. Active financiare

72D

80.000

80.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)

8302D

0

0

0

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

Titl. XII. Active nefinanciare

71D

0

0

0

Titl. XVI Rambursari de credite

81D

0

0

0

Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti

85D

Transporturi (cod

84.02.03+84.02.06+84.02.50)

8402D

103.234.000

12.162.000

10.765.394

Titl.VII. Alte transferuri

55D

0

0

0

Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare

56D

0

0

0

Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58D

91.048.000

Titl. XII. Active nefinanciare

71

4.577.000

4.553.000

3.156.394

Titl. XVI .Rambursari de credite

81D

7.609.000

7.609.000

7.609.000

EXCEDENT / DEFICIT

-6.106.000

-6.106.000

-3.812.331

Primarul Municipiului Baia Mare           Conducătorul compartimentului

financiar-contabil Catalin Chereches                       Carmen Pop

MUNICIPIUL BAIA MARE


Anexa 8 la HCL 133/2020

CONTUL DE EXECUTIE

AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII LA 31 DECEMBRIE 2019

LEI

Denumire indicator

cod

Prevederi bugetare inițiale 2019

Prevederi bugetare definitive 2019

Incasari realizate / Plati efectuate la 31 Decembrie 2019

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

000110

82.292.000

97.333.000

89.136.276

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

35.758.000

36.738.000

32.474.648

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

35.758.000

36.738.000

32.474.648

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

1.048.180

1.060.640

380.577

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

3010

1.048.180

1.060.640

380.577

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

1.019.920

1.032.380

380.577

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30100530

1.019.920

1.032.380

380.577

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

301009

Alte venituri din proprietate

301050

28.260

28.260

0

Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)

3110

0

0

0

Venituri din dobanzi

311003

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

34.709.820

35.677.360

32.094.071

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10 .16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

3310

34.200.430

34.874.830

31.479.638

Taxe si alte venituri in învatamânt

331005

4.485.910

4.484.910

2.730.683

Venituri din prestari de servicii

331008

4.014.000

4.414.000

4.492.159

Taxe si alte venituri din protectia mediului

331009

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014

2.074.230

2.084.230

1.398.801

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

204.000

124.000

123.542

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

331017

40.710

40.710

35.268

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

331019

270.000

270.000

211.905

Venituri din cercetare

331020

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

17.300.000

17.050.000

16.558.181

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

3.250.000

4.050.000

3.795.269

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

331032

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

2.561.580

2.356.980

2.133.830

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

370.580

627.580

470.649

Alte venituri

361050

370.580

627.580

470.649

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

138.810

174.950

143.784

Donatii si sponsorizari

371001

104.810

140.950

137.784

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-50.000

-50.000

-54.620

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

50.000

50.000

54.620

Alte transferuri voluntare

371050

34.000

34.000

6.000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)

4010

0

Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)

401015

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

46.534.000

60.595.000

56.661.628

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

46.534.000

60.595.000

56.661.628

Subventii de la bugetul de stat (cod

42.10.11+42.10.39+42.10.43)

4210

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10

.16+43.10.17)

4310

46.534.000

60.595.000

56.661.628

Subventii pentru institutii publice

431009

26.058.000

37.217.000

34.303.306

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

1.000.000

1.200.000

1.110.000

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

284.000

482.000

480.938

Subventii din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole

431015

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investițiilor în sanatate (cod

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

0

2.553.000

2.550.000

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

0

2.553.000

2.550.000

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

431019

1.192.000

1.143.000

307.526

Subvenții din bugetul Fondului nationa unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

431033

18.000.000

18.000.000

17.909.858

EXCEDENT/ DEFICIT

-381.000

-381.000

117.455

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

000110F

80.766.000

93.105.000

85.743.192

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002F

35.708.000

36.688.000

32.420.028

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012F

35.708.000

36.688.000

32.420.028

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.10)

0013F

1.048.180

1.060.640

380.577

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

3010F

1.048.180

1.060.640

380.577

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005F

1.019.920

1.032.380

380.577

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

301009F

Alte venituri din proprietate

301050F

28.260

28.260

0

Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)

3110

0

0

0

Venituri din dobanzi

311003

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014F

34.659.820

35.627.360

32.039.451

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10 .16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

3310F

34.200.430

34.874.830

31.479.638

Taxe si alte venituri in învatamânt

331005F

4.485.910

4.484.910

2.730.683

Venituri din prestari de servicii

331008F

4.014.000

4.414.000

4.492.159

Taxe si alte venituri din protectia mediului

331009F

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013F

0

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014F

2.074.230

2.084.230

1.398.801

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016F

204.000

124.000

123.542

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

331017F

40.710

40.710

35.268

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

331019F

270.000

270.000

211.905

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021F

17.300.000

17.050.000

16.558.181

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030F

3.250.000

4.050.000

3.795.269

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050F

2.561.580

2.356.980

2.133.830

Venituri din alte amenzi si sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

351001F

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610F

370.580

627.580

470.649

Alte venituri

361050F

370.580

627.580

470.649

Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710F

88.810

124.950

89.164

Donatii si sponsorizari

371001F

104.810

140.950

137.784

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003F

-50.000

-50.000

-54.620

Alte transferuri voluntare

371050F

34.000

34.000

6.000

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)

4010F

0

0

0

Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)

401015F

0

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din execed anului precedent pt sectiunea de functionare

40101501

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017F

45.058.000

56.417.000

53.323.164

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018F

45.058.000

56.417.000

53.323.164

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

4210F

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

421011F

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

421043F

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310F

45.058.000

56.417.000

53.323.164

Subventii pentru institutii publice

431009F

26.058.000

37.217.000

34.303.306

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010F

1.000.000

1.200.000

1.110.000

Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole

431015F

Subventii din bugetul Fondului nationa unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

18.000.000

18.000.000

17.909.858

EXCEDENT/ DEFICIT

-381.000

-381.000

117.438

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

000110D

1.526.000

4.228.000

3.393.084

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012D

50.000

50.000

54.620

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

0014D

50.000

50.000

54.620

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

3710D

50.000

50.000

54.620

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004D

50.000

50.000

54.620

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015D

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910D

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

391001D

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050D

0

0

0

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

0016D

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)

4010D

0

0

0

Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)

401015D

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017D

1.476.000

4.178.000

3.338.464

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018D

1.476.000

4.178.000

3.338.464

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

4210D

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat catre instituții publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

421039D

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

4310D

1.476.000

4.178.000

3.338.464

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014D

284.000

482.000

480.938

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi?iilor în s?n?tate (cod

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016D

0

2.553.000

2.550.000

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale ?i echipamentelor de comunica?ii în urgen?? în s?n?tate

43101601D

0

2.553.000

2.550.000

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finan?area investi?iilor în s?n?tate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

431017D

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

431019D

1.192.000

1.143.000

307.526

EXCEDENT / DEFICIT

0

0

17

TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )

4910

82.673.000

97.714.000

89.018.821

Titlu I Cheltuieli de personal

10

49.354.000

51.121.000

50.333.304

Titlu II Bunuri si servicii

20

31.283.000

41.830.000

34.780.747

Titlul IV Subvenții

40

0

Titlul X Alte cheltuieli

59

510.000

535.000

511.703

Cheltuieli de capital

70

1.526.000

4.228.000

3.393.067

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0

0

0

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

6310

62.443.000

73.534.000

66.485.806

Titlu I Cheltuieli de personal

10

38.654.000

40.225.000

39.514.149

Titlu II Bunuri si servicii

20

22.937.000

29.805.000

23.518.390

Cheltuieli de capital

70

526.000

3.178.000

3.145.956

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)

6510

8.742.000

8.800.000

4.975.699

Titlu I Cheltuieli de personal

10

312.000

312.000

221.514

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.380.000

8.438.000

4.730.202

Titlul IV Subventii

40

Cheltuieli de capital

70

50.000

50.000

23.983

Sanatate (cod 66.10.50)

6610

40.381.000

43.882.000

42.820.884

Titlu I Cheltuieli de personal

10

33.800.000

34.050.000

33.773.442

Titlu II Bunuri si servicii

20

6.061.000

6.561.000

5.792.592

Titlul X Alte cheltuieli

59

236.000

236.000

223.912

Cheltuieli de capital

70

284.000

3.035.000

3.030.938

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

13.320.000

20.852.000

18.689.223

Titlu I Cheltuieli de personal

10

4.542.000

5.863.000

5.519.193

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.496.000

14.806.000

12.995.596

Titlul XI Alte cheltuieli

59

90.000

90.000

83.399

Cheltuieli de capital

70

192.000

93.000

91.035

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

6910

20.230.000

24.180.000

22.533.015

Titlu I Cheltuieli de personal

10

10.700.000

10.896.000

10.819.155

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.346.000

12.025.000

11.262.357

Cheltuieli de capital

70

1.000.000

1.050.000

247.111

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

7010

20.230.000

24.180.000

22.533.015

Titlu I Cheltuieli de personal

10

10.700.000

10.896.000

10.819.155

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.346.000

12.025.000

11.262.357

Titlul XI Alte cheltuieli

59

184.000

209.000

204.392

Cheltuieli de capital

70

1.000.000

1.050.000

247.111

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0

EXCEDENT / DEFICIT

-381.000

-381.000

117.455

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )

4910F

81.147.000

93.486.000

85.625.754

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

5010F

81.147.000

93.486.000

85.625.754

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410F

0

0

0

Titlu I Cheltuieli de personal

10

0

0

Titlu II Bunuri si servicii

20

0

0

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

6310F

61.917.000

70.356.000

63.339.850

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)

6510F

8.692.000

8.750.000

4.951.716

Titlu I Cheltuieli de personal

10

312.000

312.000

221.514

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.380.000

8.438.000

4.730.202

Titlul IV Subventii

40

0

Sanatate (cod 66.10.50)

6610F

40.097.000

40.847.000

39.789.946

Titlu I Cheltuieli de personal

10

33.800.000

34.050.000

33.773.442

Titlu II Bunuri si servicii

20

6.061.000

6.561.000

5.792.592

Titlul X Alte cheltuieli

59

236.000

236.000

223.912

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710F

13.128.000

20.759.000

18.598.188

Titlu I Cheltuieli de personal

10

4.542.000

5.863.000

5.519.193

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.496.000

14.806.000

12.995.596

Titlul XI Alte cheltuieli

59

90.000

90.000

83.399

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

6910F

19.230.000

23.130.000

22.285.904

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

7010F

19.230.000

23.130.000

22.285.904

Titlu I Cheltuieli de personal

10

10.700.000

10.896.000

10.819.155

Titlu II Bunuri si servicii

20

8.346.000

12.025.000

11.262.357

Titlul XI Alte cheltuieli

59

184.000

209.000

204.392

EXCEDENT / DEFICIT

-381.000

-381.000

117.438

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )

4910D

1.526.000

4.228.000

3.393.067

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

5010D

1.526.000

4.228.000

3.393.067

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

5410D

Cheltuieli de capital

70

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

6310D

526.000

3.178.000

3.145.956

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)

6510D

50.000

50.000

23.983

Cheltuieli de capital

70

50.000

50.000

23.983

Sanatate (cod 66.10.50)

6610D

284.000

3.035.000

3.030.938

Cheltuieli de capital

70

284.000

3.035.000

3.030.938

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710D

192.000

93.000

91.035

Cheltuieli de capital

70

192.000

93.000

91.035

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

6910D

1.000.000

1.050.000

247.111

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

7010D

1.000.000

1.050.000

247.111

Cheltuieli de capital

70

1.000.000

1.050.000

247.111

EXCEDENT / DEFICIT

0

0

17

Primarul Municipiul Baia Mare           Conducătorul compartimentului

financiar-contabil CATALIN CHERECHES               CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIA MARE

Anexa9 la HCL 133/2020


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

LEI

Denumire indicator

cod

Prevederi bugetare initiale 2019

Prevederi bugetare definitive 2019

Incasari realizate / Plati efectuate la 31 Decembrie 2019

TOTAL VENITURI (cod 00.16)

000107

0

0

16.481.252

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (COD 41.07)

0017

0

0

16.481.252

Alte operațiuni financiare

4107

0

0

16.481.252

Sume aferente creditelor interne

41070201

0

0

16.481.252

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)

4907

0

0

16.481.252

Invatamant (cod 65.07)

6507

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

l IILUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

ASigurari si asistetnta sociala( 68.07)

6807

0

0

0

l II LUL viii Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0

0

Partea IV-a servicii si dezvoliare publica, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)

6907

0

0

1.791.000

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)

7007

0

0

1.791.000

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

TIT LUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

0

0

1.791.000

Agricultura silvicultura si piscicultura ( 83.07)

83.07

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

TIT LUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06) ( 84.07)

8407

0

0

14.690.252

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

TIT LUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

14.690.252

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.16)

000107D

0

0

16.481.252

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (COD 41.07)

0016D

0

0

16.481.252

Alte operatiuni financiare

4107D

0

0

16.481.252

Sume aferente creditelor interne

410702

0

0

16.481.252

TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)

4907D

0

0

16.481.252

Invatamant (cod 65.07)

6507

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0

0

0

TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

Asigurari si asistetnta sociala( 68.07)

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

6807

56

0

0

0

0

0

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINI E,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)

6907D

0

0

1.791.000

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)

7007D

0

0

1.791.000

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0

0

0

l IILUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

0

0

1.791.000

Agricultura silvicultura si piscicultura ( 83.07)

83.07D

0

0

0

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0

0

0

TIT LUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)

8407D

0

0

14.690.252

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0

0

0

TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)

71

14.690.252

EXCEDENT / DEFICIT

0

0

0

Primarul Municipiului Baia Mare

Conducatorul compartimentului financiar-contabil Carmen Pop


CATALIN CHERECHES