Hotărârea nr. 132/2020

H.C.L. nr. 132 din 13.04.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul în Baia Mare, aflate în situaţie de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID – 19, pe perioada decretată ca stare de urgenţă

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.132/2020

privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul în Baia Mare, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID - 19, pe perioada decretată ca stare de urgență

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, LUNI 13 APRILIE 2020

Examinând:

•Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 146/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 146/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat cu nr. 6 408/2020, prin care se propune acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul în Baia Mare, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID - 19, pe perioada decretată ca stare de urgență.

Având în vedere:

 • • Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • • Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Baia Mare nr. 52/2020;

 • • Hotărârea militară nr. 2/2020 privind măsuri de răspândire C OVID -

 • • Hotărârea militară nr. 3/2020 privind măsuri de răspândire COVID -

 • • Hotărârea militară nr. 4/2020 privind măsuri de răspândire COVID -

 • • Art. 9, alin. (2), alin. (5), art. 11, lit. c), art. 15, alin. (3), art. 53, alin. (1), art. 112, alin. (1) din

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterio are;

 • • Art. 2, alin. (4), alin. (5), alin. (6), art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 28, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 331 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.C.L. nr.  517/2015  privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de

înmormântare, ajutoare de urgență și a altor beneficii sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Cons iliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

Art. 134, alin. 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă la cerere, pe perioada stării de urgență decretată la nivel naț ional, ajutoare de urgență în natura, constând din lapte praf și scutece de unică folosință, pâna la nivelul sumei de 60 de lei/copil/săptămână, pentru persoanele cu copii în vârstă de până la 3 a ni cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare, ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia COVID 19.

Art. 2 Se acordă la cerere, pe perioada stării de urgență decretată la nivel național, ajutoare de urgență în natura, constând din alimente și produse de igienă în sumă de 100 de lei/persoană/săptămână, pentru persoanele peste 65 de ani cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare, fără susținători sau altă formă de ajutor și care au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia COVID 19.

Art. 3 Se acordă la cerere, pe perioada stării de urgență decretată la nivel național, ajutoare de urgență în natura , constând în alimente și produse de igienă în sumă de 100 de

lei/persoană/săptămână, pentru persoanele pensionare de orice tip cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare, cu vârsta de peste 50 de ani, a căror venituri cumulate nu depășesc 1000 lei/lună.

Art. 4 Se acordă la cerere, pe perioada stării de urgență decretată la nivel național, ajutoare de urgență în natura constând din alimente și produse de igienă în sumă de 100 de lei/persoană/săptămână, pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat, cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare.

Art. 5 Se acordă pe perioada stării de urgență decretată la nivel național, ajutoare de urgență în natura constând în alimente și produse de igienă în sumă de 100 de lei/familie/săptămână pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere medical social economic din zonele marginalizate ale Municipiului Baia Mare.

Art. 6 Se acordă la cerere, o singură dată pe perioada stării de urgență, un ajutor în cuantum de 500 lei familiilor sau persoanelor singure , cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare, cărora le-a încetat raportul de muncă și nu pot beneficia de ajutorul de șomaj sau se află în șomaj tehnic, ca urmare a măsurilor de prevenire a răspândiri COVID - 19, iar veniturile lunare nu depășesc 1000 lei/membru de familie/persoană singură.

Art. 7 Se acordă la cerere, pe perioada stării de urgență decretată la nivel național, sprijin constând în efectuarea de cumpărături sau alte servicii necesare, în vederea minimalizării expunerii în afara locuințelor a persoanelor peste 65 de ani sau a oricăror altor categorii de persoane vulnerabile din punct de vedere medical.

Art. 8  Cererile vor fi transmise telefonic, sau prin orice altă cale de transmitere, iar

pachetele/cumpărăturile vor fi predate la domiciliul beneficiarului pe bază de semnătură.

Art. 9  După încetarea stării de urgență, reprezentanții Direcției de Asistență Socială vor efectua

anchete sociale la domiciliul titularilor ajutorului acordat în temeiul prezentei hotărâri, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare.

Art. 10 În cazul în care titularul ajutorului refuză să furnizeze actele solicitate sau din documentele prezentate reiese ca au fost încălcate prevederile prezentei hotărâri, contravaloarea ajutorului de urgență, se va recupera de la titularul dreptului, în termenul general de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare.

Art. 11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 12 Prezenta hotărâre se comunică la:

•Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția de Asistență Socială;

•Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Ileana

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

2

Nu a votat

1