Hotărârea nr. 130/2020

H.C.L. nr. 130 din 31.03.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în cotă de 64 mp din 117 mp, înscris în C.F. nr. 118130 Baia Mare nr. cadastral 118130, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr.31B, aferent construcție spațiu comercial, proprietatea SC GEO X VISION SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 130/2020

privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în cotă de 64 mp din 117 mp, înscris în C.F. nr. 118130 Baia Mare nr. cadastral 118130, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str.George Coșbuc nr.31 B, aferent construcție spațiu comercial, proprietatea SC GEO X VISION SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.135 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 135/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 448/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune, însușirea Studiului de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în cotă de 64 mp din 117 mp, înscris în C.F. nr. 118130 Baia Mare nr. cadastral 118130, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31B, aferent construcție spațiu comercial, proprietatea SC GEO X VISION SRL;

 • • Adresa SC GEO X VISION SRL prin administrator Lupșe Laura Minorica, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 35076/12.09.2019, completată cu adresa nr. 12338/18.03.2020, prin care solicită cumpărarea terenului în suprafață de 117 mp, identifi cat prin C.F. nr. 118130 Baia Mare nr. cadastral 118130, închiriat în baza Contractului de închiriere nr. 264/2/09.06.2015, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31B;

 • • Certificatul de urbanism nr. 821/21.06.2019, favorabil pentru operațiuni notariale privind circulația imobiliară, vânzare-cumpărare teren;

 • • C.F. nr. 118130 Baia Mare, în care este înscris terenul în suprafață de 117 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare din care face parte și terenul în suprafață de 64 mp aferent construcție spațiu comercial;

 • • C.F. nr. 118130-C2-U2 Baia Mare, în care este înscrisă construcția în suprafață construită de 64 mp;

 • • Contractul de închiriere nr. 264/2/09.06.2015 pentru terenul în suprafață de 83 mp, din care 64 mp afectați de spațiul comercial și 19 mp aferent stației de autobuz, din 117mp;

 • • Contractul de închiriere nr. 264/1/14.05.2015 pentru terenul în suprafață de 34 mp, din care 26 mp afectați de spațiul comercial 8 mp aferenți stației de autobuz, din 117 mp;

 • • Adresa nr. 13169/26.03.2020 a Direcției de Venituri, din care reiese că GEO X VISION SRL, nu figurează cu obligații fiscale la bugetul local.

Având în vedere:

 • • Art. 108, lit. b, art. 129, alin.(2), lit.c, alin.(14), alin. 6, lit. b și art. 364 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Art.36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se ia act de Studiul de oportunitate - Anexa nr. 1, care face parte integrantă d in prezenta hotărâre, cu privire la vânzarea fără licitație publică, a terenului în cotă de 64 mp din 117 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, înscris în C.F. nr. 118130 Baia Mare, nr. cadastral 118130, aferent spațiu comercial, proprietatea SC GEO X VISION SRL, situat în Baia Mare, str.George Coșbuc nr.31B.

Art.2 Se aprobă întocmirea unui Raport de Evaluare pentru stabilirea prețului de piață pentru terenul identificat la art.1, din prezenta hotărâre.

Art.3   Contravaloarea Raportului de Evaluare pentru terenul care face obiectul vânzării va fi achitată

din bugetul local urmând a fi recuperată de la cumpărător, SC GEO X VISION SRL , în cazul în

care se aprobă vânzarea terenului.

Art.4   După vânzarea terenului, Contractul de închiriere va fi modificat prin diminuarea suprafeței

închiriate, cu suprafața vândută.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • SC GEO X VISION SRL;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală .

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

Nu participă la vot

1

I