Hotărârea nr. 13/2020

H.C.L. nr. 13 din 31.01.2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizaţii taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 13/2020

privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizații taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 20/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 20/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 7/13.01.2020 promovat de Biroul Transport Public și Protecție Civilă din cadrul Direcției Dezvoltare Publică, privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizații taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice

Având în vedere :

 • • Prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare

 • • Prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

 • • Prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

 • • HCL nr. 459/2019 privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane și bunuri/mărfuri în regim de taxi în Municipiul Baia Mare

 • • HCL nr. 289 /2011 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Baia Mare în conformitate cu cerințele Convenției Primarilor

 • • HCL nr. 8/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Baia Mare”

 • • HCL nr. 202/2019 privind aprobarea proiectului și angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Cross-border green transport network - Rețea ecologică de transport transfrontalier, HUSKROUA /1702/7.1/0063”

 • • Potrivit competențelor conferite de prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) și lit. s) din OUG nr. 57/2019, privind privind Codul administrativ

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul comisiei de urbanism modificat în plenul ședinței:”autoturisme Electrice și autoturisme de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen.”

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea de către Municipiul Baia Mare a 22 autorizații taxi noi, exclusiv pentru autoturisme electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen, cu numărul de ordine de la 851 la 872, în conformitate cu procedura de atribuire prevăzută de Legea 38 din 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul 356/2007.

Art. 2 Se aprobă modelul de Contract de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Publică.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Dezvoltare Publică;

 • • Direcția Economică;

 • • SC Urbis SA;

 • • Serviciul Marketing Public, Relații Internaționale și Dezvoltare Economică;

 • • Seviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

Anexa 1 la HCL nr. 13/2020

MODEL DE CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ a serviciului de transport în regim de taxi nr. ................ / .......................

Încheiat la sediul Primăriei Baia Mare, în baza art. 141, alineatul (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

CAPITOLUL I: PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, județul Maramureș, reprezentat de Primar ............................., în calitate de concedent, pe de o parte,

și

transportatorul autorizat .............................................., cu sediul în loc. Baia Mare, .......................................,

judetul Maramureș, înregistrat la Registrul Comerțului Maramureș cu nr. J24/...................., având codul unic de

înregistrare ....................., autorizatia de transport nr.............reprezentat legal prin .................................

în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1

Obiectul contractului îl reprezintă atribuirea în gestiune delegată, de către concedent, a serviciului public de transport persoane în regim de taxi, către concesionar, autorizat de autoritatea de autorizare.

CAPITOLUL III: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2

Durata prezentului contract de atribuire în gestiune delegată este egală cu durata de valabilitate a autorizațiilor taxi cuprinse în anexa 1 la prezentul contract.

CAPITOLUL IV: EXECUTAREA CONTRACTULUI

Art. 3

 • (1) Concesionarul execută serviciului public de transport persoane în regim de taxi, pe baza autorizațiilor taxi emise de concedent, cu autoturisme agreate taxi, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing și cuprinse în anexa 1 la prezentul contract.

 • (2) Pentru acoperirea cerințelor de transport zilnice, concesionarul se obligă să execute serviciul public de

transport persoane în regim de taxi, timp de minim .........ore/zi lucrătoare.

 • (3) Orice modificare a programului de lucru va fi comunicată concedentului, de către concesionar, în termen de maxim 3 zile de la apariția acesteia.

CAPITOLUL V: DREPTURILE PĂRȚILOR

SECȚIUNEA A: Drepturile concesionarului

Art. 4

Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze tarifele aferente transportului în regim de taxi prestat, în limita tarifelor maximale de distanță stabilite de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare;

 • b) să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport în regim de taxi;

 • c) acces liber și nediscriminatoriu în stațiile taxi, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare;

 • d) acces liber și nediscriminatoriu la infrastructura rutieră de pe raza municipiului Baia Mare;

 • e) acces liber și nediscriminatoriu la piața serviciului public de transport în regim de taxi;

SECȚIUNEA B: Drepturile concedentului

Art. 5

Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) să rezilieze contractul de atribuire în gestiune delegată, în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către concesionar.

 • c) să controleze, să conducă și să coordoneze serviciul de transport în regim de taxi.

 • d) să constate și să sancționeze abaterile de la legislația în vigoare cu privire la serviciul de transport public local în regim de taxi.

CAPITOLUL VI: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

SECȚIUNEA A: Obligațiile concesionarului

Art. 6

 • (1) Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată, legislația în vigoare privind transportul în regim de taxi și Regulamentul de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare

 • (2) Concesionarul este obligat:

 • a) să asigure executarea serviciului de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;

 • b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de identificare stabilite prin lege;

 • c) să angajeze ca taximetriști numai conducători auto care dețin certificat de atestare profesională;

 • d) să asigure dispecerizarea activității prin dispecerate autorizate ;

 • e) să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislației în vigoare;

 • f) să dețină asigurare pentru mărfurile transportate, respectiv pentru persoanele transportate împreună cu bunurile acestora;

 • g) să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăși 40 de ore pe săptămână;

 • h) să asigure, în mod real, prezența autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare, corelată cu numărul taximetriștilor angajați

 • i) să nu încredințeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociație familială;

 • j) să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită societății orice informație referitoare la întreruperea executării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranța transportului ;

 • k) să anunțe autoritatea fiscală furtul sau dispariția în orice mod, a aparatului de taxat;

 • l) să înștiințeze în scris asociația din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

 • m) să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în termenele scadente;

 • n) să furnizeze, la solicitarea autorităților cu atribuții de control, informațiile privind activitatea de transport desfășurată;

 • o) să comunice autorității de autorizare orice modificare a condițiilor de acordare a autorizațiilor, în termen de maxim 30 de zile de la apariția acesteia;

 • p) să comunice autorității de autorizare orice modificare privind programul de lucru, în termen de maxim 3 de zile de la apariția acesteia;

r) să depună la autoritatea de autorizare raportul fiscal periodic, trimestrial, pentru toate autoturismele taxi deținute, după cum urmează:

 • - până cel târziu în 25 aprilie, raportul fiscal periodic pentru perioada 1 ianuarie-31 martie,

 • - până cel târziu în 25 iulie, raportul fiscal periodic pentru perioada 1 aprilie-30 iunie,

 • - până cel târziu în 25 octombrie, raportul fiscal periodic pentru perioada 1 iulie-31 septembrie,

 • - până cel târziu în 25 ianuarie, raportul fiscal periodic pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie.

 • (3) Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată și normele specifice transportului în regim de taxi, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.

SECȚIUNEA B: Obligațiile concedentului

Art. 7

 • (1) Concedentul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată, legislația în vigoare privind organizarea și funcționarea serviciului de transport în regim de taxi și Regulamentul de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.

 • (2) Concedentul este obligat:

 • a) să notifice la cererea părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată;

 • b) să asigure controlul și monitorizarea respectării condițiilor cuprinse în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată;

 • c) să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depășesc posibilitățile de soluționare ale concesionarului;

 • d) să medieze, pe baza competențelor și a cadrului legal, eventualele divergențe, sesizări, plângeri, etc., care apar între concesionar și beneficiarii serviciului contractat, precum și să intervină în soluționarea situațiilor conflictuale apărute în relația cu sindicatele, în condițiile în care concesionarul solicită acest lucru;

 • e) să aprobe tarifele maxime pentru transportul în regim de taxi;

 • f) să nu tulbure concesionarul în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • g) să intervină ferm în cazurile de concurență neloială care perturbă desfășurarea activității concesionarului;

 • h) să nu modifice în mod unilateral contractul de atribuire în gestiune delegată în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului;

CAPITOLUL VII: FORȚA MAJORĂ

Art. 8

 • (1) Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

 • (2) În cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată, invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art. 9

Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

CAPITOLUL VIII: LITIGII

Art. 10

Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată.

Art. 11

Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 9 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătoresti, potrivit legii.

CAPITOLUL IX: ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ

Art. 12

 • (1) Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract;

 • b) a fost retrasă autorizația de transport a transportatorului autorizat;

 • c) au fost retrase toate autorizațiile taxi cuprinse în anexa 1 la prezentul contract;

 • d) cel puțin una dintre autorizațiile taxi cuprinse în anexa 1 la prezentul contract a depășit termenul de valabilitate iar transportatorul nu a solicitat prelungirea în termenul de valabilitate.

 • e) în cazul anulării contractului de către concedent, în situațiile prevăzute de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere modificată și completată;

 • f) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterală de către concedent;

 • g) în cazuri de forță majoră, fără plata unei despăgubiri;

 • (2) În cazul prevăzul de prezentul articol, alineatul 1, litera d), părțile vor încheia un nou contract de atribuire în gestiune delegată doar pentru autorizațiile taxi rămase valabile.

CAPITOLUL X: ALTE CLAUZE

Art. 13

Se interzice transportatorului autorizat, titular al contractului, să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului respectiv.

Art. 14

Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate, de către titular, unui alt transportator autorizat, nu este admisă decât în cazurile expres prevăzute de lege și se poate realiza numai împreună cu autorizația/autorizațiile taxi și autoturismul/autoturismele taxi, cuprinse în anexa 1 la prezentul contract.

Art. 15

Lista anexă cu autorizatiile taxi deținute de transportatorul autorizat și caietul de sarcini al fac parte integrantă din prezentul contract. Lista anexă se modifică prin grija concesionarului ori de câte ori apar modificări, în termen de 30 zile de la comunicarea acestora de către concesionar.

CAPITOLUL XI: DISPOZIȚII FINALE

Art. 16

Prezentul contract are la bază următoarele reglementări legale, care vor fi respectate întocmai de către concesionar și concedent:

 • a) Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată.

 • b) Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 modificată și completată, aprobate prin Ordinul 356/29.11.2007.

 • c) Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu toate modificările și completările.

 • d) O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, modificată și completată.

 • e) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu toate modificările și completările.

 • f) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată.

 • g) Hotărârile de Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, având ca obiect aprobarea reglementării transportului în regim de taxi și în regim de închiriere.

 • h) Regulamentul de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, în Municipiului Baia Mare, aprobat prin Hotărârea de Consiliului Local.

Art. 17

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Art. 18

Orice alt Contract de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi încheiat între concedent și concesionar anterior prezentului contract își încetează valabilitatea.

Art. 19

Încheiat azi ................................, în 2 exemplare de valoare egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Concedent,                                                       Concesionar,

ANEXA nr. 1 la Contractul nr. .........../

Lista cu autorizațiile taxi deținute

Modelul

Autovehiculului

Nr. înmatriculare

Termenul de valabilitate al autorizației taxi

Numărul autorizației

taxi

Concedent,


Concesionar,

Anexa nr. 2 la Contractul ........./........

CAIET DE SARCINI

 • 1. Transportatorul autorizat de persoane în regim de taxi are obligația de a respecta reglementările și normativele legale în vigoare.

 • 2. Transportatorul autorizat împreună managerul de transport angajat, răspund de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculelor aflate în administrare.

 • 3. Managerul de transport, desemnat să conducă permanent și efectiv activitatea de transport în regim de taxi, răspunde de instruirea personalului în vederea efectuării serviciului de transport în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a caietului de sarcini specific.

 • 4. Transportatorul autorizat are obligația :

 • - să păstreze autorizația de transport în original la sediu și cîte o copie în fiecare autoturism taxi;

 • - să comunice autorității de autorizare din cadrul Municipiului Baia Mare, orice modificare față de documentele care au stat la baza atribuirii autorizației de transport, în termen de maxim 30 de zile, de la data apariției acesteia;

 • - să comunice autorității de autorizare din cadrul Municipiului Baia Mare, orice modificare față de documentele care au stat la baza atribuirii autorizației taxi, în termen de maxim 30 de zile, de la data apariției acesteia;

 • - să comunice în scris, în termen de 30 zile, autorității de autorizare din cadrul Municipiului Baia Mare, încetarea sau suspendarea activității de transport în regim de taxi;

 • - să pună la dispoziția organelor de control abilitate, toate documentele care atestă dreptul de a desfășura activitatea de transport în regim de taxi, documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementari legale în vigoare.

 • 5. Transportatorul autorizat, persoană juridică sau asociație familială are obligația să angajeze, pe toată durata de valabilitate a autorizației de transport, un manager de transport, care să conducă permanent și efectiv activitățile de transport în regim de taxi ale acestuia. Managerul de transport trebuie să dețină un certificat de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere valabil, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română;

 • 6. Documentele pe care transportatorul autorizat trebuie să le dețină la sediu sunt :

 • - documentele din care să rezulte calitatea de angajat a conducătorilor auto și după caz, a managerului de transport angajat să conducă permanent și efectiv activitatea de transport în regim de taxi ;

 • - fișele cu instruirea personalului privind protecția muncii și PSI (în original)

 • - evidența examenelor medicale și psihologice ale conducătorilor auto și după caz, ale managerului de transport;

 • - evidența privind instruirea personalului pe linia siguranței rutiere;

 • - evidența accidentelor grave de circulație și modul de tratare a acestora;

 • - documente din care să rezulte ca deține autovehiculele în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

 • - cărțile de identitate ale vehiculelor;

 • - certificatele de agreare emise de RAR ;

 • - documente din care să rezulte proveniența legală a aparatelor de taxat aprobate și verificate de către Biroul Român de Metrologie Legală;

 • - documente din care să rezulte proveniența legală a stațiilor radio de emisie - recepție;

 • - polița de asigurare a călătorilor și bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorilor de transport taxi (în copie) ;

 • - documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat taxi (autorizatia de dispecerat taxi sau contract de prestări servicii cu deținătorii de autorizație de dispecerat taxi).

 • 7. Documentele valabile care trebuie să se găsească la bordul autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi sunt:

 • - autorizatia taxi, în original;

 • - copia autorizației de transport în regim de taxi;

 • - certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

 • - copia certificatului de agreare;

 • - asigurarea pentru persoane și bunurile acestora, în cazul transportului de persoane, în original;

 • - asigurarea de răspundere civilă, în original;

 • - certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto, în original;

 • - legitimația conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat;

 • - copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului;

 • - copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deservește sau copia autorizației de dispecerat taxi, în cazul taxiurilor transportatorilor autorizați care au dispecerat propriu;

 • - ecusonul taximetristului, afișat la vedere;

 • - lista cu tarifele practicate, afișată la vedere;

 • - ecusoane taxi aplicate pe portiere.

 • 8. Obligațiile operatorului de transport taxi privind conducătorii auto :

 • - să utilizeze numai conducători auto apți din punct de vedere medical și psihologic;

 • - să utilizeze numai conducători auto deținători ai atestatului profesional valabil și care corespund standardului ocupațional al taximetristului;

 • - să asigure periodic instruirea conducătorilor auto pe linia respectării normelor de protecția muncii și PSI precum și pe linia siguranței rutiere;

 • - să asigure instruirea conducătorilor auto în privința obligațiilor ce le revin la efectuarea transportului în regim de taxi.

 • 9. Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terți, nu se pot menține sau realiza fără avizul administrației publice locale și nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de lege. Este interzisă reproducerea neautorizată a ecusoanelor taxi, eliberate pe baza autorizațiilor taxi.

Concedent,                                                           Concesionar,