Hotărârea nr. 128/2020

H.C.L. nr. 128 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale a terenului în suprafaţă de 140 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 90A, în vederea parcelarii terenului aferent constructiei proprietatea SC EXIGENT SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 128/2020

Privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 140 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 90A, în vederea parcelarii terenului aferent constructiei proprietatea SC EXIGENT SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.124 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.124/2020 ;

 • • Raportul de specialitate nr.395/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune

insusirea documentatiei cadastrale a terenului în suprafață de 140 mp, identificat prin C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo 4233/18/11/10/1 situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 90A, ocupat de constructie

 • • Adresa nr. 46940/06.12.2019 înregistra ta la Primăria Municipiului Baia Mare prin care numitii Popescu Gheorghe si Popescu Maria in calitate de reprezentanti ai SC EXIGENT SRL, solicită insusirea terenului în suprafață de 140 mp situat in Baia Mare, str. Victoriei nr. 90A.

 • • Adresa nr. 31/27.02.2020 emisa de CERTSERV INSOLV SPRL in calitate de administrator judiciar al SC EXIGENT SRL prin care avizeaza cererea acesteia de identificare cadastrala a terenului aferent spatiului proprietatea SC EXIGENT SRL

 • • Certificatul de urbanism nr. 1636/11.11.2019 -privind circulatia imobiliara: emitere Hotarare de Consiliu Local cu privire la insusirea documentatiei cadastrale pentru atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, parcelarea si vanzarea terenului

 • • Contractul de vanzare - cumparare cu plata in rate nr. 2849/06.05.2003, încheiat între Consiliul local și SC EXIGENT SRL

 • • Adresa 39496/27.11.2019 emisa de Serviciul Contracte Imobiliare din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare din care reiese ca SC EXIGENT SRL nu are datorii fata de Municipiul Baia Mare ,

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Ardelean Vasile Alexandru

 • • Cartea Funciară nr. 5591 Baia Mare, nr. topo 4233/18/11/10

Având în vedere

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.

700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în

evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991  a fondului funciar, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

 • • Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietatea private a statului si a celor de prestari de servicii aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale

precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, art. 13 alin.1 “Terenul aferent spațiului comercial sau de prestări de servicii se vinde o data cu acesta, daca este clarificata situatia sa juridica si daca sunt indeplinite conditiile legale”;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 394/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 120/2020 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar

 • • Faptul că terenul în suprafață de 140 mp, identificat prin nr. topo 4233/18/11/10/1 cuprins în

C.F. 5591 Baia Mare nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care  au apartinut cultelor religioase din România,

republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România ;

 • • Art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (14), art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se insuseste documentatia cadastrala - Plan de amplasament si delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, avand ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 5591 Baia Mare nr. topo. 4233/18/11/10, parcelele rezultate fiind urmatoarele:

 • - Nr. topo 4233/18/11/10/1 - in suprafata de 140 mp

 • - Nr. topo 4233/18/11/10/2 - in suprafata de 1997 mp

Art.2 Dupa parcelare terenul se reinscrie in proprietatea Statului Roman.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef- Directia Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Popescu Maria

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administratie Publică Locală

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I