Hotărârea nr. 127/2020

H.C.L. nr. 127 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date - repoziționare și reducere de suprafață de la 1603 mp la 1084 mp, a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare înscris în CF nr. 119634, nr. cad. 119634 situat în Baia Mare, Str. Aleea Expoziției nr. 5

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 127/2020

privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date - repoziționare și reducere de suprafață de la 1603 mp la 1084 mp, a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare înscris în CF nr. 119634, nr. cad. 119634 situat în Baia Mare, Str. Aleea Expoziției nr. 5,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 123 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.123/2020 ;

 • • Raportul de specialitate nr. 383/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de actualizare date - reducere de suprafață de la 1603 mp la 1084 mp, a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare înscris în CF nr. 119634, nr. cad. 119634 situat în Baia Mare, Str. Aleea Expoziției nr. 5;

 • • Sentința Civilă nr. 1834/2019 dată de Judecătoria Baia Mare;

 • • Raportul de expertiză tehnică întocmit de ing. Popovici Cornel;

 • • Procesul verbal nr. 09.01.2019 cu ocazia verificării în teren a lucrărilor topografice;

 • • Documentația cadastrală, de actualizare date - repoziționare și reducere de suprafață întocmit de ing. Poduț Ciprian

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară ;

 • • Art. 129, alin (2), lit. c), alin. (6), lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește documentația cadastrală, Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect actualizarea de date - repoziționarea și reducerea suprafeței,de la 1603 mp la 1084

mp, a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare înscris în CF nr. 119634, nr. cad. 119634 situat în Baia Mare, Str. Aleea Expoziției, nr. 5.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

Impotrivă

-

Abțineri

-

I