Hotărârea nr. 126/2020

H.C.L. nr. 126 din 31.03.2020 privind insusirea unei documentații cadastrale de actualizare date - reducere de suprafață pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ion Slavici nr. 1B

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 126/2020

privind insusirea unei documentații cadastrale de actualizare date - reducere de suprafață pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ion Slavici nr. 1B

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.121 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.121/2020 ;

 • • Raportul de specialitate nr. 379/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune insusirea unei documentații cadastrale de actualizare date - reducere de suprafață pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ion Slavici nr. 1B;

 • • Solicitarea domnului Moldovan David, inregistrat ă la Primăria Municipiului Baia Mare sub nr. 7555/21.02.2020;

 • • Adresa nr. 23694/02.12.2019 a Direcției Asistență Socială , prin care ne comunică faptul că suprapunerea imobilului administrat de către Directia Asistență Socială și cel folosit de către numitul Moldovan David, nu afectează activitatea desfășurată in Centru;

 • • Certificat de Urbanism nr. 1495/16.10.2019 favorabil pentru emitere HCL , parcelare si concesionare teren , atestare la domeniul privat al Municipiului Baia Mare

 • • Extras CF 105330 Baia Mare;

 • • Planul de amplasament și delimitare Anexa nr. 1, intocmit de topograf autorizat Kalmar Tiberiu.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.

700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în

evidențele de cadastru și carte funciară ;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 14, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare, cuprinsă în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, privind actualizare date - reducere de suprafață, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ion Slavici, nr. 1B, identificat prin CF 105330 Baia Mare, nr. cadastral 105330 de la :

 • - suprafață inițială a Terenului de 1031mp, și suprafață construcție de 537mp la

 • - suprafața Terenului de 991mp, și suprafață construcție de 497mp.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Urbanism;

 • • Direcția Asistență Socială ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I