Hotărârea nr. 125/2020

H.C.L. nr. 125 din 31.03.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 48 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr. 19, aflat în proprietatea SC OSC ATOMIC SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 125/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 48 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr. 19, aflat în proprietatea SC OSC ATOMIC SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 120 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 120/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.387/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniu l privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 48 mp, identificat prin C.F. 108154 Baia Mare, nr. topo 4442/63/6/4/6/3/2/2/2/1, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr. 19, aflat în proprietatea SC OSC ATOMIC SRL;

 • • Adresa SC OSC ATOMIC SRL înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 7580/21.02.2020;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Aga Victor Pompiliu;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 108154 Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 101112-C1-U14 Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 101112-C1-U13 Baia Mare;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 111/06.02.2020;

 • • Contractul de concesiune nr. 292/20.02.2001;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 292/2000 privind extinderea spațiului comercial situat la parterul blocului nr. 19, str. George Enescu și concesionarea fără licitație a terenului necesar, în favoarea proprietarului construcției existente;

 • • Autorizația de Construire nr. 237/27.05.1996;

 • • Autorizația de Construire nr. 93/28.01.1998;

 • • Certificat de atestare fiscală nr. 356/18.02.2020.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare nr. 386/2020 , prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 1 0/2001, nesoluționate

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 120/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar

 • • Terenul în  suprafață de 48 mp, identificat prin  C.F. 108154 Baia Mare,  nr. topo

4442/63/6/4/6/3/2/2/2/1, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • • Art. 108, lit. e, art. 129, alin (1), alin (2), lit.c, alin. (6) lit b, alin (14), art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr. 19, identificat prin C.F. 108154 Baia Mare, nr. topo 4442/63/6/4/6/3/2/2/2, cu suprafața de 6445 mp, după cum urmează :

 • - nr. topo 4442/63/6/4/6/3/2/2/2/1 în suprafață de 48 mp;

 • - nr. topo 4442/63/6/4/6/3/2/2/2/2 în suprafață de 6.397 mp.

Art.2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 48 mp, identificat prin C.F. 108154 Baia Mare, nr. topo 4442/63/6/4/6/3/2/2/2/1, aferent

extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr. 19,  conform

Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • SC OSC ATOMIC SRL;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I