Hotărârea nr. 124/2020

H.C.L. nr. 124 din 31.03.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren aferente extinderii spațiului comercial, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 37, aflat în proprietatea SC CONAMO SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.124/2020

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren aferente extinderii spațiului comercial, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 37, aflat în proprietatea SC CONAMO SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 119 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 119/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.384/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de alipire și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 83 mp, aferent extinderii spațiului comercial, situat în Baia Mare, str.George Cosbuc nr. 37, aflat în proprietatea SC CONAMO SRL;

 • • Adresa SC CONAMO SRL înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 3793/03.02.2020, prin care solicită alipirea a două parcele de teren și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren aferente extinderii spațiului comercial;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Aga Victor;

 • • Cartea Funciară nr. 109789 Ba ia Mare;

 • • Cartea Funciara nr. 108703 Baia Mare;

 • • Cartea Funciară nr. 11247/4 Baia Mare;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1180/04.10.2018;

 • • Contractul de concesiune nr. 266/10.08.2007,

 • • Contractul de concesiune nr. 241/28.10.2011;

 • • Autorizația de Construire nr. 187/19.03.2008;

 • • Autorizația de Construire nr. 341/13.07.2012;

 • • Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3/05.12.2012;

 • • Certificat de atestare fiscală nr. 175/23.01.2020.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 633/2018 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren aferente extinderii la apartament, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 37/4, aflat în proprietatea SC CONAMO SRL;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ;

 • • Art.36, alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 385/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate,

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 156/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza leg ilor fondului funciar,

 • • Terenul în suprafață de 83 mp, aferent extindere spațiu comercial, nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108, lit.e, art.129 alin (1), alin (2) lit.c, alin. (6) lit b, alin (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect alipirea a două parcele de teren și atribuirea de nr. cadastral, după cum urmează :

CF 109789 Baia Mare, nr. cadastral 109789 - în suprafață de 62 mp

CF 108703 Baia Mare, nr. cadastral 108703 - în suprafață de 21 mp

Art.2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 83 mp, aferent extinderii la spațiul comercial, rezultat în urma alipirii parcelelor de teren identificate la Art. 1 al prezentei, situat în Baia Mare, str. George Cosbuc nr. 37, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3   Se împuternicește Primarul Municipilui Baia Mare cu încheierea actului autentic pentru

realizarea operatiunilor de alipire.

Art.4    La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 633/2018, își încetează

aplicabilitatea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • SC CONAMO SRL;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Ileana

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-