Hotărârea nr. 123/2020

H.C.L. nr. 123 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 16 mp, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilascu nr. 4, în vederea notării concesiunii în CF

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.123/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 16 mp, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilascu nr. 4, în vederea notării concesiunii în CF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.118 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 118/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.393/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 16 mp, identificat prin C.F. 6 Baia Mare, nr. topo 1770/28/61 situat în Baia Mare, str. Gh. Bilascu nr. 4, ocupat de extindere la apartamentul nr. 2;

 • • Adresa nr. 47996/13.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare prin care doamna Craciun Paulina Maria în calitate de asociat și administrator al SC M.B.S. CONT NET SRL, prin imputernicit Micaci Luiza solicită însusirea și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 16 mp situat în Baia Mare, str. Gh. Bilascu nr. 4/2;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1718/09.12.2019, favorabil operațiuni notariale privind circulația imobiliara - obtinere HCL țn vederea apartenenței terenului aferent nr. topo 1770/28/61 la domeniul privat al municipiului Baia Mare;

 • • Contractul de Concesiune nr. 450/26.11.2007;

 • • Autorizația de Construire nr. 88/08.02.2008;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Iuga Vasile Radu;

 • • Cartea Funciară nr. 6 Baia Mare nr. topo 1770/28/61;

 • • Cartea Funciara nr. 104536-C1-U4 Baia Mare, nr. cadastral 104536-C1-U4.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ;

 • • Art.36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 , nr. 392/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 98/2020 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Terenul în suprafață de 16 mp, identificat prin nr. topo 1770/28/61 cuprins în C.F. 6 Baia Mare nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au apar tinut cultelor religioase din România;

 • • Art. 129, alin.(2) lit. c, alin. (14) si art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însuseste documentația cadastrala - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, a terenului identificat prin CF 6 Baia Mare, nr. topo. 1770/28/61, în suprafata de 16 mp.

Art.2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 16 mp, identificat prin C.F. 6 Baia Mare , nr. topo 1770/28/61.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef- Directia Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Micaci Luiza ;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I