Hotărârea nr. 122/2020

H.C.L. nr. 122 din 31.03.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3665 mp, aferent unui tronson a str. Colonia Topitorilor, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.122/2020

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3665 mp, aferent unui tronson a str. Colonia Topitorilor, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 133 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 133/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 380/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3665 mp, aferent unui tronson a str. Colonia Topitorilor, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, ca aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la pozițiile 4, 264 și 272 din anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 si Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing. Colceriu Călin Vasile;

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, anexa 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere :

 • • HCL nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată;

 • • Art. 2 alin. 3 din Ordonața nr. 43/1997, privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul de avizare, receptie și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014;

 • • Art. 858 - 865 , din Codul Civil;

 • • Art.36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 108, art. 129, alin. (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art.287, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3665 mp, aferent unui tronson a str. Colonia Topitorilor - străzi cu macadam, trotuare asfaltate și străzi asfaltate - cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la poziți ile, 4, 264 și 272, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011, prin următoarele elemente:

Tronson Colonia Topitorilor, - teren în suprafață de 3665 mp, conform Planului de

amplasament și delimitare, Anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Imobilul fără număr cadastral atribuit, descris la art. 1 al prezentei, nu a fost înscris în Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art.3 Se aprobă depunerea documentației cadastrale întocmită de topograf autorizat Colceriu Călin Vasile,pentru terenul aferent unui tronson a str. Colonia Topitorilor la O.C.P.I . M aramureș, în vederea atribuirii de numere cadastrale, actualizării datelor imobilelor și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenului descris la art.1 al prezentei.

Art.4 Se modifică și se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la HCL nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobil iară Maramureș- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I