Hotărârea nr. 121/2020

H.C.L. nr. 121 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4000 mp, situat în Baia Mare, Str. Colonia Topitorilor

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.121/2020

privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4000 mp, situat în Baia Mare, Str. Colonia Topitorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.134 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 134/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 381/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu , prin care se propune însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4000 mp, înscris în CF nr. 116424 Baia Mare nr. topo 3604/27, și CF nr. 118185 nr. Baia Mare nr. topo 3692/7/4/4/6/2/4/4/2, situat în Baia Mare, Str. Colonia Topitorilor;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Colceriu Călin Vasile.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art.36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001, înregistrată cu nr. 381/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol, înregistrată cu nr. 149/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar

 • • Terenul în suprafață de 4000 mp, înscris în CF nr. 116424 Baia Mare nr. topo 3604/27, și CF nr. 118185 Baia Mare nr. topo 3692/7/4/4/6/2/4/4/2, situat în Baia Mare, Str. Colonia Topitorilor, nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,conform adresei nr. 4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de R etrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108 lit. b, art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit. b), alin. 14, și art.362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF nr. 116424 Baia Mare nr. topo 3604/25, în suprafață de 6597 mp CF nr. 118185 Baia Mare nr. topo 3692/7/4/4/6/2/4/4, în suprafață de 1 ha, 4072 mp situat în Baia Mare, Str. Colonia

Topitorilor, după cum urmează:

CF nr. 116424 nr. Baia Mare - nr. topo 3604/26  - în suprafață de 1911 m

 • - nr. topo 3604/27 - în suprafață de 3776 mp

 • - nr. topo 3604/28 - în suprafață de 910 mp

CF nr. 118185 nr. Baia Mare - nr. topo 3692/7/4/4/6/2/4/4/1 - în suprafață 1754 mp

 • - nr. topo 3692/7/4/4/6/2/4/4/2 - în suprafață de 224 mp

 • - nr. topo 3692/7/4/4/6/2/4/4/3 - în suprafață de 1 ha, 2094 mp

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4000 mp, înscris în CF nr. 116424 Baia Mare nr. topo 3604/27, și CF nr. 118185 Baia Mare nr. topo 3692/7/4/4/6/2/4/4/2, situat în Baia Mare, Str. Colonia Topitorilor, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I