Hotărârea nr. 12/2020

H.C.L. nr. 12 din 31.01.2020 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 12/2020

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 28/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 28/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 21/22.01.2020, promovat de Biroul Transport Public și Protecție Civilă, din cadrul Direcției Dezvoltare Publică, privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți;

 • • Raportul de specialitate nr. 577/22.01.2020, promovat de Direcția Poliția Locală.

Având în vedere:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți;

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 26/2019 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți;

 • • Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Competențele conferite de prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. n) și lit. s) din OUG nr. 57/2019, privind privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.1. Se aprobă limita maximă de consum de carburanți pentru autovehiculele din cadrul parcului auto al Municipiului Baia Mare, după cum urmează:

- 200 litri/lună/vehicul, pentru autovehiculele din cadrul parcului auto al Municipiului Baia Mare, cu excepția autovehiculelor din parcul auto al Direcției Poliția Locală;

 • - 400 litri/lună/vehicul, pentru două din autovehiculele din parcul auto al Direcției Poliția Locală și 250 litri/lună/vehicul, pentru restul autovehiculelor din parcul auto al Direcției Poliția Locală;

 • - alocarea cotei de carburant pentru fiecare autovehicul în parte se va face prin Dispoziția Primarului Municipiului Baia Mare."

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2017 rămân neschimbate.

Art.III La data intrării în vigoare a prezentei, își încetează valabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2019 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți.

Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Generală Dezvoltare Publică și Direcția Poliția Locală.

Art.V Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Direcția Poliția Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  18

  împotrivă

  1

  Abțineri

  2