Hotărârea nr. 119/2020

H.C.L. nr. 119 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 79 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22, în vederea notarii construcţiei în CF

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 119/2020

Privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totala de 79 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22, în vederea notarii construcției în CF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.117 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 117/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.402/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 79 mp, identificat prin C.F. 104133 Baia Mare, nr. topo 2737/3377 situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22/123, ocupat de extindere la apartamentul nr. 123 ;

 • • Adresa nr. 5889/12.02.2020 înregistrata la Primăria Municipiului Baia Mar e prin care SC MARUANI COM, solicită insusirea si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 79 mp situat in Baia Mare, Bd. Traian nr. 22 ;

 • • Contractul de Concesiune nr. 420/10.11.2005;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Bodea S. Mircea Iuliu;

 • • Cartea Funciară nr. 104133 Baia Mare, nr. topo 2737/3377.

Având în vedere:

 • • HCL nr. 420/2005, privind aprobarea extinderii apartamentului nr. 123, situat la parterul blocului nr. 22, pe Bd. Traian si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, in favoarea proprietarului spatiului existent

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al A genției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 • • Art.36 alin (1), din Legea  18/1991 a fondului funciar, republicată cu  modificările și

completările ulterioare

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 401/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr.120/2020 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar

 • • Terenul în suprafață de 79 mp, identificat prin nr. topo 2737/3377 cuprins în C.F. 104133 Baia Mare nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de

către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • • Art. 129, alin.(2) lit. c, alin. (14) și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a terenului identificat prin CF 104133 Baia Mare, nr. topo 2737/3377, în suprafată de 79 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 79 mp, identificat prin C.F. 104133 Baia Mare, nr. topo 2737/3377.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef- Direcția Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • SC MARUANI COM

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administratie Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I