Hotărârea nr. 118/2020

H.C.L. nr. 118 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, str. Mărăşesti nr. 9, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 16, proprietatea numiţilor CONEA VASILE şi CONEA VIOLETA ANISOARA

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 118/2020

Privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 5 mp, situat în Baia Mare, str. Mărășesti nr. 9, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 16, proprietatea numiților CONEA VASILE și CONEA VIOLETA ANISOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 115/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 115/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.397/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentatiei cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 5 mp, identificat prin C.F. 11327 Baia Mare, nr. topo 2817/389/2/12/5 situat în Baia Mare, str. Marasesti nr. 9, ocupat de balcon la apartamentul nr. 16

 • • Adresa nr. 3040/28.01.2020 înregistrata la Primăria Municipiului Baia Mare prin care domnul Conea Vasile, solicită însusirea și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 5 mp situat in Baia Mare, str. M arasesti nr. 9/16

 • • Certificatul de Urbanism nr. 320/18.03.2019, favorabil construire balcoane la parterul blocului de locuinte, in limita si forma geometrica a celor existente din constructia blocului

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Costin Simona Andreea

 • • Cartea Funciară nr. 11327 Baia Mare nr. topo 2817/389/2/12/5

 • • Cartea Funciara nr. 104146-C1-U10 Baia Mare

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 • • Art.36 alin (1),  din Legea  18/1991 a fondului funciar,  republicată cu  modificările și

completările ulterioare

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 396/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 120/2020 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar

 • • Terenul în suprafață de 5 mp, identificat prin nr. topo 2817/389/2/12/5 cuprins în C.F. 11327 Baia Mare nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privin d retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 ,

înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a u nor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • • Art. 129, alin.(2) lit. c, alin. (14) și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușeste documentația cadastrala - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, av ând ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 11327 Baia Mare, nr. topo 2817/389/2/12/4 cu suprafata de 15520 mp, parcelele rezultate fiind urmatoarele :

 • - Nr. topo 2817/389/2/12/5 - în suprafata de 5 mp

 • - Nr. topo 2817/389/2/12/6 - în suprafata de 15515 mp

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 5 mp, identificat prin C.F. 11327 Baia Mare , nr. topo 2817/389/2/12/5.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef- Directia Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Conea Vasile

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I