Hotărârea nr. 117/2020

H.C.L. nr. 117 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 15, în vederea notarii concesiunii în CF

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 117/2020

Privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 15, în vederea notarii concesiunii în CF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.114 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 114/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.391/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 49 mp, identificat prin C.F. 124279 Baia Mare, nr. topo 2737/2411/1 situat în Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 15, ocupat de extindere la apartamentul nr. 62

 • • Adresa nr. 29472/26.07.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare prin care domnul Ofrim Horatiu în calitate de asociat al SC C&O INTER-MEDIA SRL, prin imputernicit Micaci Luiza solicită însusirea și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 49 mp situat î n Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 15.

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1268/13.09.2019, favorabil operatiuni notariale privind circulatia imobiliara - obtinere HCL pentru parcelarea terenului si atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare

 • • Contractul de Concesiune nr. 296/18.09.2001

 • • Autorizatia de Construire nr. 529/08.10.2001 ,

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 • • Art.36 alin (1), din Legea  18/1991 a fondului funciar,  republicată cu modificările și

completările ulterioare

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 390/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 577/2019 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar

 • • Terenul în suprafață de 49 mp, identificat prin nr. topo 2737/2411/1 cuprins în C.F. 124279 Baia Mare nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pent ru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 ,

înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat luga Vasile Radu

 • • Cartea Funciară nr. 124279 Baia Mare, nr. topo 2737/2411

 • • Cartea Funciara nr. 104122-C1-U60 Baia Mare, nr. topo 2720/11/LKII

 • • Art. 129, alin.(2) lit. c, alin. (14) si art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrala - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 124279 Baia Mare nr. topo. 2737/2411, parcelele rezultate fiind urmatoarele:

 • - Nr. topo 2737/2411/1 - în suprafata de 49 mp

 • - Nr. topo 2737/2411/2 - în suprafata de 6 mp

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 49 mp, identificat prin C.F. 124279 Baia Mare , nr. topo 2737/2411/1.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef- Direcția Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Micaci Luiza

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-

I