Hotărârea nr. 116/2020

H.C.L. nr. 116 din 31.03.2020 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului inscris in CF 127003 Baia Mare nr. cadastral 127003, in suprafata de 1136 mp

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

I

HOTĂRÂREA NR. 116 /2020

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului inscris in CF 127003 Baia Mare nr. cadastral 127003, in suprafața de 1136 mp.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 116 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 116/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 403/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune trecerea din domeniul public î n domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului înscris î n CF 127003 Baia Mare nr. cadastral 127003, în suprafata de 1136 mp

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • CF nr. 127003 Baia Mare, nr. cadastral 127003

 • • HCL nr.37/2020 privind însușirea documentatiei cadastrale de dezlipire în doua loturi a

terenului in suprafata de 1500 mp, situate in Baia Mare, Bd. Republicii nr. 42, identificat prin CF 105233 Baia Mare, nr. cadastral 105233, proprietatea publica a Municipiului Baia Mare

 • • HCL nr.247/2019 privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar intre Municipiul Baia mare si proprietarii terenurilor in zona Pietrosul, perimetrul cuprins intre bd. Unirii, Bd. Bucuresti si str. Gh. Bilascu, nr. cad. 101377, 101395,120911,si ai terenurilor identificate prin nr. cad. 115088,119276,113023 si 108115, situate in zona Cartierului Traian, zona Munteniei, str. Moldovei, pentru amenajare infrastructura rutiera, parcari si zone verzi

 • • Art. 129, alin. (2), lit. c, alin. (14), art. 361 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului înscris în CF 127003 Baia Mare, nr. cadastral 127003, în suprafață de 1136 mp.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobil iară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

16

împotrivă

2

Abțineri

2

I