Hotărârea nr. 115/2020

H.C.L. nr. 115 din 31.03.2020 Privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 57 mp, aferent unei zone adiacente Bulevardului Unirii, situată între str. George Coșbuc și Râul Săsar , cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

I

HOTĂRÂREA NR. 115 /2020

Privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 57 mp, aferent unei zone adiacente Bulevardului Unirii, situată între str. George Coșbuc și Râul Săsar , cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 142 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 142/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 382/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune

identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 57 mp aferent a unei zone adiacente Bulevardului Unirii, situată între str. George Coșbuc și Râul Săsar - alei asfaltate, zone verzi -cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la pozițiile, 8, 280, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011;

Având în vedere:

 • • HCL nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, anexa 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing. Roth Vasile

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și

completările ulterioare

 • • Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014

 • • Art. 858 - 865 și art 888 din Codul Civil

 • • Art.36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare

 • • Proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin extinderea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare” ( Bd. Independenței, Republicii, Tr aian, Unirii și București )

 • • Art. 108, art. 129 alin (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art.287, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentața cadastrală prin care se identifică cadastral imobilul, teren în suprafață de 57 mp aferent unei zone adiacente Bulevardului Unirii, situată între str. George Coșbuc și Râul Săsar - alei asfaltate, zone verzi - cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la poziți ile, 8, 280, din Anexa nr.

2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr.

1 la H.G. nr. 767/2011, prin următoarele elemente:

 • • Zona adiacentă Bulevardului Unirii, situată între str. G. Coșbuc și mal Săsar, - teren în suprafață de 57 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite de topograf autorizat ing. Roth Vasile, pentru terenurile aferente a unei zone adiacente Bulevardului Unirii, situată între str. George Coșbuc și Râul Săsar, la O.C.P.I . Maramureș, în vederea atribuirii de numere

cadastrale, actualizării datelor imobilelor și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate public ă a Municipiului Baia Mare, asupra terenurile descrise la art.1 al prezentei.

Art. 3 Se modifică și se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilele identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

Impotrivă

-

Abțineri

-

I