Hotărârea nr. 114/2020

H.C.L. nr. 114 din 31.03.2020 Privind aprobarea parcelării terenului identificat prin CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.114/2020

Privind aprobarea parcelării terenului identificat prin CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 132 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 132/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 421/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu privind aprobarea parcelării terenului identificat prin CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, motivat de faptul că parcela este situata partial pe limita teritoriala a Orașului Tăuții Măgherăuș;

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară;

 • • Legea 18/1991 republicată cu modificarile și completarile ulterioare.

 • • Art. 879 alin. (2), alin. (5) și art. 880 din Codul Civil.

 • • Planul de amplasament și delimitare, vizat de către O.C.P.I. Maramureș sub nr. 13602/05.03.2020, întocmit de topograf autorizat Chira Sandu Adrian;

 • • Referatul de admitere nr. 13602/05.03.2020 emis de OCPI Maramureș;

 • • CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865.

 • • Art. 129 alin. (1) și alin. (2) , lit.c), alin. (14) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală de parcelare a terenului identificat prin CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865, în suprafață de 2.160.000 mp, conform Planului de amplasament și delimitare, vizat de către O.C.P.I. Maramureș sub nr. 13602/05.03.2020, Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, parcelele rezultate fiind următoarele:

 • - LOT 1, nr. cadastral 127379, în suprafață de 69.198 mp

 • - LOT 2, nr. cadastral 127380, în suprafață de 2.090.802 mp.

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului identificat prin nr. Cadastral atribuit 127380, în suprafață de 2.090.802 mp, în 3 loturi, conform Planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, parcelele rezultate fiind următoarele:

 • - LOT 1, în suprafață de 274.334 mp

 • - LOT 2, în suprafață de 1.712.468 mp

 • - LOT 3, în suprafață de 104.000 mp.

Art. 3 Se aprobă întocmirea unui Studiu de oportunitate pentru stabilirea celei mai avantajoase proceduri de valorificare a parcelelor având categoria de folosință pășune, rezultate după dezmembrare conform art.2 al prezentei, respectiv LOT 1 și LOT 3.

Art. 4 Se aprobă întocmirea unui Raport de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a terenului având categoria de folosință pășune, respectiv parcelele LOT 1 și LOT 3, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea documentului de parcelare, în vederea realizării operațiunilor la OCPI Maramureș.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunica la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. ;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală ;

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

18

Impotrivă

1

Abțineri

1

I