Hotărârea nr. 113/2020

H.C.L. nr. 113 din 31.03.2020 Privind darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a unui imobil teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28.

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 113/2020

Privind darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a unui imobil teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.131 /2020;

 • • Referatul de aprobare nr.131/2020 a proiectului de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a unui imobil teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28;

 • • Raportul de specialitate nr.389/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a unui imobil teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28 ;

Având în vedere :

 • • Extrasul de carte funciară nr. 11868 9 Baia Mare;

 • • Contractul de concesiune nr. 120/27.06.2006;

 • • Adresa SC INTRACOM SA, în faliment, prin administrator special Fekete Emeric, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 5452/11.02.2020, ca răspuns la Notificarea Serviciului Juridic nr. 47843/12.12.2019

 • • Procesul verbal de predare primire nr. 7431/20.02.2020

 • • Art. 129, alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) ,Art. 354, 362, alin. (1) si alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a imobilului teren, în suprafață de 1.458 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28, înscris în C.F. 118689 Baia Mare, nr. cadastral 118689, valoare de inventar 447.602,40 lei, in vederea exploatarii acestuia ca baza sportiva - terenuri de tenis.

Art. 2 Predarea primirea imobilului prevăzut la Art.1 din prezenta hotărâre, se va face prin protocol încheiat între Municipiului Baia Mare și Serviciul Public Ambient Urban, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 3  Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, cu semnarea protocolului de dare în

administrare a imobilului identificat la Art. 1 al prezentei.

Art. 4  Cu  ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează  Direcția

Patrimoniu și Serviciul Public Ambient Urban.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Serviciul Public Ambient Urban;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

1

I