Hotărârea nr. 112/2020

H.C.L. nr. 112 din 31.03.2020 Privind constatarea încetarii Contractului de concesiune nr. 120/27.06.2006 încheiat între fostul Serviciu Public Administrarea Patrimoniului Local și Utilități și SC Intracom SA

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.112/2020

Privind constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 120/27.06.2006 încheiat între fostul Serviciu Public Administrarea Patrimoniului Local și Utilități și SC Intracom SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 141/2020

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 141/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 362/2020 întocmit de Compartimentul Recuperare Creante,

 • • Raportul final de audit public intern inregistrat sub nr. 95/29.10.2019, aprobat de Primarul Municipiului Baia Mare

 • • Notificarea Municipiului Baia Mare nr. 47843/12.12.2019 catre Sc Intracom SA, privind denuntarea contractului de concesiune nr. 120/27.06.2006 încheiat între fostul Serviciu Public Administrarea Patrimoniului Local si Utilitati si SC Intracom SRL

 • • Adresa nr. 17/11.02.2020 a SC Intracom SA , in insolventa, cu privire la predarea „baza sportiva -terenuri de tenis”, situata in Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 28, care a facut obiectul contractului de concesiune nr. 120/27.06.2006

 • • Procesul verbal de predare primire nr. 7431 din 20.02.2020 incheiat intre Municipiul Baia Mare si SC Intracom Sa, in insolventa, prin care s-a predat municipiului Baia Mare terenul situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28, în suprafață de 1.420 mp, aferent “Bazei sportive-Terenuri de tenis”;

 • • Adresa nr. 20/19.02.2020 a SC Intracom SA , inregistrata la Municipiul Baia Mare sub nr. 7807/24.02.2020, cu valoarea ramasa neamortizata a lucrarilor privind reamenajarea gardului de imprejmuire, instalatiei de iluminat nocturn, cladire vestiar si instalatii interioare vestiar

Având în vedere :

 • • Art.129 alin.1, alin.2 lit. c , alin. 14, art.133 alin. 1 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de încetarea Contractului de concesiune nr. 120/27.06.2006 încheiat între fostul

Serviciu Public Administrarea Patrimoniului Local și Utilități si SC Intracom SRL, teren preluat prin procesul verbal de predare primire nr. 7431 din 20.02.2020 încheiat între Municipiul Baia Mare și SC Intracom SA, în insolventa.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș

 • • Primarului Municipiului Baia Mare

 • • Direcției Patrimoniu

 • • Direcției Economice

 • • Direcției Juridice Administrație Publica Locala

 • • SC INTRACOM SA

 • • PARETO GRUP IPURL

 • • Serviciului Administrație Publică Locala

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

1

I