Hotărârea nr. 111/2020

H.C.L. nr. 111 din 31.03.2020 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județ Maramureș, imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 - 5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime de P+1, monument istoric ,,Casa,, cod: MM-II-m-B-04466

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 111/2020

privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județ Maramureș, imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 - 5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime de P+1, monument istoric „Casa,, cod: MM-II-m-B-04466

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 125/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 125/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 78/26.03.2020 promovat de Directia Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se arată că Municipiul Baia Mare își exercită dreptul de preemtiune pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județ Maramureș, imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 - 5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune cu regim de înălțime de P+1, monument istoric ,,Casa,, cod: MM-II-m-B-04466;

 • • Adresa Direcției Județene Pentru Cultură Maramureș nr. 286/24.02.2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 8143/25.02.2020, prin care ni se comunică faptul că această instituție nu-și exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului situat in Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județ Maramureș, imobil alcatuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 - 5, suprafața totală de 465 mp și părți comune cu regim de înălțime de P+1, monument istoric ,,Casa,, cod: MM-II-m-B-04466;

 • • Înștiințarea privind intenția de vânzare, înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 11038/10.03.2020 de d-na Platthy Katalin, prin reprezentant dl. avocat Galea Szeremi Gabriel, prin care oferă spre vânzare imobilul descris mai sus la prețul de 425 000 euro.

Având în vedere:

 • • Prevederile Legii nr. 422/2001, art. 4 ,alin 8, potrivit căreia dreptul de preemțiune revine autorității publice care se pronunță prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. (c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județ Maramureș, imobil alcătuit din teren, în suprafață de 381 mp, și construcții, ap. 1 - 5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune cu regim de înălțime de P+1, monument istoric ,,Casa,, cod: MM-II-m-B-04466.

Art.2 Se împuternicește Comisia de licitații pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, cu negocierea prețului de cumpărare a imobilului identificat la art. 1 al prezentei, după întocmirea unui Raport de evaluare de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Art.3   Se aprobă întocmirea unui Raport de evaluare al imobilului identificat la art. 1 al prezentei

hotărâri, pentru stabilirea valorii de piață.

Art.4   Rezultatul negocierii privind prețul și termenii cumpărării imobilului vor fi supuse, ulterior,

dezbaterii Consiliului Local, în vederea aprobării alocării sumei în bugetul local, precum și aprobarea achiziționării imobilului.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Consiliul Județean Maramureș;

 • • Direcția Județeană Pentru Cultură Maramureș;

 • • Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare;

 • • Secretariatul Comisiei de licitații pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile, în favoarea Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • D-na PLATTHY KATALIN- prin reprezentant GALEA SZEREMI GABRIEL.

 • • Serviciul Administratie Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  20

  Pentru

  15

  împotrivă

  1

  Abțineri

  4

I