Hotărârea nr. 110/2020

H.C.L. nr. 110 din 31.03.2020 privind modificarea Nomenclatorului stradal al municipiului Baia Mare, prin scrierea corectată a denumirilor străzilor Ferenczy Károly, Hollósy Simon şi Petőfi Sándor

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 110/2020

privind modificarea Nomenclatorului stradal al municipiului Baia Mare, prin scrierea corectată a denumirilor străzilor Ferenczy Kăroly, Hollosy Simon și Petofi Săndor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 122/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 122/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 24/30.01.2020, întocmit de Arhitect Șef, prin care se propune însușirea documentației, având ca obiect modificarea Nomenclatorului stradal al municipiului Baia Mare prin scrierea corectată a denumirilor atrăzilor Ferenczy Kăroly, Hollosy Simon Și Petofi Săndor.

Având în vedere:

 • • Ordonanța de Guvern nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, completată prin Legea nr. 279/2007;

 • • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin. 6, lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Baia Mare, prin scrierea corectată a denumirilor străzilor Ferenczy Kăroly, Hollosy Simon Și Petofi Săndor.

Art. 2 Se aprobă suportarea, de la bugetul local al municipiului Baia Mare, a cheltuielilor cu schimbarea cărții de identitate și a tuturor documentelor prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 97/2005, în baza solicitărilor depuse de către persoanele cu domiciliul actual pe străzile Ferenczi Karoly, Holloși Șimon, Petofi Șandor.

Art. 3 Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 249/2012.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitect Șef;

 • • Direcția Relații internaționale, Parteneriate civice și Comunicare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Direcția Generală de Acțiune Civică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Venituri;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția Achiziții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Asistență Socială;

 • • Serviciul Public Ambient Urban;

 • • Serviciul Public Comunitar Evidența Persoanelor;

 • • Poliția Municipiului Baia Mare;

 • • Camera de Comerț și Industrie Maramureș;

 • • SC Poșta Română SA;

 • • SC Vital SA;

 • • SC Drusal SA

 • • SC Telekom;

 • • SC Electrica SA;

 • • ISU Maramureș;

 • • Delgaz Grid SA;

 • • Mass media locală.

 • • Serviciul Administrare Publică Locală;

Mureșan Ileana                      Contrasemnat pentru legalitate

Președinte de ședință                Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

13

Impotrivă

3

Abțineri

4

Nu a votat

1