Hotărârea nr. 11/2020

H.C.L. nr. 11 din 31.01.2020 privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Baia Mare de către Primarul Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheş

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 11/2020

privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Baia Mare de către Primarul Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 17/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.17 /2020;

 • • Raportul de specialitate, nr. 17/2020 întocmit de către Direcția Juridică Administrație Publică Locală, privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Baia Mare;

 • • H.C.L. nr. 405/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Art. 56 alin. 2 coroborat cu art. 80 și art. 84 alin. 3 Cod procedură civilă;

 • • Art. 109 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 405/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

 • • Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 455/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței de completare a titlului:” de către Primarul Muni cipiului Baia Mare dl. Cătălin Cherecheș”

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să semneze toate actele procedurale care se vor emite sau întocmi în numele și pe seama Consiliului Local Baia Mare atât în faza de judecată, în toate ciclurile procesuale, cât și în faza de executare silită.

Art. 2 (1)Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Baia Mare, în fața instanțelor judecătorești, în toate litigiile prezente și viitoare, în care acesta este parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată.

(2)Primarul Municipiului Baia Mare poate împuternici un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului care să reprezinte interesele Consiliului Local Baia Mare în justiție

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

19

Impotrivă

-

Abțineri

2