Hotărârea nr. 109/2020

H.C.L. nr. 109 din 31.03.2020 privind desemnarea domnului dr. ec. Cherecheș Cătălin, Primarul Municipiului Baia Mare, să reprezinte Consiliul Local Baia Mare/Municipiul Baia Mare în Adunarea Generală a Agenției de Management Energetic Maramureș

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 109/2020

privind desemnarea domnului dr. ec. Cherecheș Cătălin, Primarul Municipiului Baia Mare, să reprezinte Consiliul Local Baia Mare/Municipiul Baia Mare în Adunarea Generală a Agenției de Management Energetic Maramureș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 139/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, în registrat cu nr. 139/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 139/2020, privind desemnarea domnului dr. ec. Cherecheș Cătălin, Primarul Municipiului Baia Mare să reprezinte Consiliul Local Baia Mare/Municipiul Baia Mare în Adunarea Generală a Agenției de Management Energetic Maramureș;

 • • Cererea nr. 4134/18.03.2020 a Consiliului Județean Maramureș înregistrată la Municipiului Baia Mare sub nr. 12745/20.03.2020;

Având în vedere:

 • • Participarea Primăriei Municipiului Baia Mare, în calitate de membru fondator al Agenț iei de Management Energetic Maramureș;

 • • Actul Constitutiv al Agenției de Management Energetic Maramureș;

 • • Statutul Agenției de Management Energetic Maramureș;

 • • Dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin.(1), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea domnului dr. ec. Cherecheș Cătălin, Primarul Municipiului Baia Mare, să reprezinte Consiliul Local Baia Mare/Municipiul Baia Mare în Adunarea Generală a Agenției de Management Energetic Maramureș.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Dezvoltare Publică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Agenția de Management Energetic Maramureș;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

I