Hotărârea nr. 108/2020

H.C.L. nr. 108 din 31.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 108/2020

privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 138/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 138/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Proiecte nr. 7780/20.03.2020;

 • • Adresa ADR NV nr. 129752/03.12.2019: „Scrisoare notificare beneficiar în vederea re spingerii contractului de finanțare”;

 • • Adresa AMPOR nr. 21379/07.02.2020: „Scrisoare răspuns contestatar”.

Având în vedere:

 • • Dispozițiile art. 1, alin. (2), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificări și completări, în care se stipulează că în situații temeinic justificate, pot fi achiziționate servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, în condițiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale;

 • • Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

 • • Art. 87, art. 109, alin 3, art. 129, alin. 1 și alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice și H .G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță și asistență de specialitate și să reprezinte Municipiul Baia Mare în toate litigiile în care unitatea administrativ teritorială va fi parte în contradictoriu cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional/Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu privire la proiectul: „Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare în industrii creative - Reabilitare și modernizare Cinematograf Minerul”.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Achiziții;

 • • Serviciul Administrație Publică.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

I