Hotărârea nr. 107/2020

H.C.L. nr. 107 din 31.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi Extindere Imobil”, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.107/2020

privind aprobarea documentației tehnico -economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și Extindere Imobil”, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 104/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 104/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.104/2020, promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică -Serviciul Investiții, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și Extindere Imobil”, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor de investitii publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 15;

 • • Documentația tehnico-economică faza proiect pentru autorizarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și Extindere Imobil”, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare;

 • • Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.4/ 06.03.2020;

 • • Art.129 alin.1, alin.2 lit. b) și alin.14 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și Extindere Imobil”, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare.

 • a) Valoare investiție:  14.173.415,36 lei, (fără TVA);

din care C+M:    9.303.295,69 lei, (fără TVA);

 • b) Capacități tehnice:

Suprafete,construite, desfasurate, utile existent:

Sc existent = 593.40 mp;

Scd existent = 2010.20 mp ;

Su existent = 1457.96 mp;

Suprafete, construite, desfasurate, utile - propus:

Sc propusă  = 577,00 mp ;

Scd propusă = 2197.20 mp ;

Înălțimile clădirilor și nr.de niveluri:

Regim de înălțime propus:

P + 4 cu H max. atic  + 18.70 m fata de cota ±0.00;

H max. atic + 19.38 m fata de cota terenului.

 • c) Durata de execuție: 18 luni;

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții;

 • - Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

Impotrivă

-

Abțineri

1

I