Hotărârea nr. 106/2020

H.C.L. nr. 106 din 31.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza DALI pentru Școala Gimnazială "OCTAVIAN GOGA"- "REABILITARE CLADIRE SCOALA + EXTINDERE + SALA de SPORT"

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.106/2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza DALI pentru Școala Gimnazială "OCTAVIAN GOGA"- "REABILITARE CLADIRE SCOALA + EXTINDERE + SALA de SPORT"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 105/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.105/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.2 /10.03.2020, promovat de către Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția de Investiții,Serviciul Administrare Unități de Învătământ prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI a Proiectului nr.5/2018, pentru obiectivul de investiții "REABILITARE CLĂDIRE ȘCOALA+EXTINDERE+SALA de SPORT" la Școala Gimnazială "OCTAVIAN GOGA", str’ Vasile Lucaciu nr.56 din Municipiul Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Lista obiectivelor de investi ții cu finanțare partială sau integrală de la bugetul local aprobat ă prin HCL nr.51/20.02.2020; ’

 • • Prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finan țele publice locale;

 • • Reglementările H.G. nr.907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • • Documentația tehnico-economică, în faza DALI, pentru Proiectul nr.5/201 8;

 • • Art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • • Avizul favorabil al Comisiei Tehnico-Economice de avizare a lucrărilor publice nr.3 din 6.03.2020;

 • • Art.129 alin. (1), alin.2 lit.b), alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Noul Cod Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică în faza DALI, la Școala Gimnazială "OCTAVIAN GOGA" din Municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr.56, jud. Maramureș, privind investiția pentru obiectivul "REABILITARE CLĂDIRE ȘCOALĂ + EXTINDERE + SaLa de SPORT" ,cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • a)  Valoarea totală a investiției: 13.044.138,03 lei (inclusiv TVA)

din care C+M : 11.464.627,48 lei (inclusiv TVA)

 • b)   Durata de realizare a lucrărilor de investiții este de 24 luni.

 • c)   Capacitati (în unități fizice) :

CLĂDIRE ȘCOALA (CORP C1):     -construită:  =1.146,10 mp

-desfășurată: =2.957,00 mp

-utilă:         =2.334,26 mp din care

Parter = 949, 54 mp; Etaj I = 843,23 mp; Etaj II = 293,43 mp; Mansarda = 248,06 mp

CENTRALA TERMICA(CORP C2):

-construită :

-desfășurată:

-utilă:

=   16,00 mp

=   16,00 mp

=   12,29 mp

MAGAZIE(CORP C3):

-construită:

-desfășurată:

-utilă:

=  60,67 mp

=  61,00 mp

=  46,70 mp

SERA(CORP C4):

-construită:

-desfășurată:

-utilă:

=   29,00 mp

=  29,00 mp

=  21,75 mp

SALA de SPORT(CORP C5) :

-construită:

-desfaș urată:

-utilă:

= 605,40 mp

= 1.250.00 mp

=1.064,55 mp

-TERENUL DE SPORT ÎN AER LIBER:

-SUPRAFAȚA CIRCULAȚII:

-SUPRAFAȚĂ REFACERE SPAȚII VERZI

-SUPRAFAȚĂ AMFITEATRU:

=  760,00 mp

=  1.046,60 mp

=  1.044,97 mp

= 401,50 mp

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Investiții.

 • - Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală;

 • • Scoala Gimnaziala "OCTAVIAN GOGA";

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Ileana                                        Contrasemnat pentru legalitate

Președinte de ședință                                  Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

22

Pentru

21

Impotrivă

-

Abțineri

1