Hotărârea nr. 105/2020

H.C.L. nr. 105 din 31.03.2020 privind aprobarea ,,Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.105/2020

privind aprobarea „Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare,,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 106/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 106/2020;

 • •   Raportul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare RA, înregistrat cu nr.451/2020.

Având în vedere :

 • •   Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administ rarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 181/1991;

 • •  Prevederile H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34 /2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

 • •   Prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Vice - priministrului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadrul de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, o rașelor, respectiv al municipiilor;

 • •   Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște;

 • •   H.C.L. 163/2006 privind trecerea în admi nistrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. a suprafeței de 407,5 ha pășune;

 • •   H.C.L. 10/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare;

 • •   H.C.J. 26 din 25.02.2020 privi nd stabilirea prețului mediu/tona de masă verde obținută de pe pajiști în județul Maramureș pentru anul fiscal 2020;

 • •  Amendamentul Comisiei II - amenajarea teritoriului și urbanism: în caietul de sarcini, la pct.

9 se introduce un nou alineat 9.4 cu următorul conținut ,, Pe durata executării contractului de închiriere să asigure colectarea și transportul deșeurilor produse, conform legislației în vigoare”;

 • •   Art. 129 , alin.2 lit.c , alin.6, lit.a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă inițierea procedurii de închiriere a pășunilor disponibile, în suprafață de 72,93 ha din domeniul privat al Municipiului Baia Mare aflate în administrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., în anul 2020.

Art.2. Se aprobă închirierea pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație prin:

 • a)  Atribuire directă în cazul în care pentru un trup de pășune există doar un singur solicitant, crescător de animale, persoană fizică membru a comunității locale, sau juridică cu sediul social pe teritoriul Municipiului Baia Mare;

 • b)  Licitație publică dacă pentru un trup de pășune există doi sau mai mulți solicitanți crescători de animale, persoane fizice membrii ai comunității locale sau juridice cu sediul social pe teritorilu Municipiului Baia Mare;

 • c)  Licitație publică pentru suprafața rămasă neatribuită în condițiile precizate la lit. a) și b), dacă există solicitanți crescători de animale persoane fizice sau juridice având animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor.

Art. 3. Se aprobă prețul de închiriere/pornire la licitație pentru pășunile disponibile aparținând Municipiului Baia Mare după cum urmează:

Pentru trupul de pășune Valea Neamțului 133 lei/an/ha

Pentru trupul de pășune Văratec 2      208 lei/an/ha

Pentru trupul de pășune Polomestru      84 lei/an/ha

Art. 4. Se aprobă durata închirierii de 7 ani.

Art. 5. Se aprobă Caietul de Sarcini privind închirierea pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6   Se împuternicește șeful Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru organiz are procedurii

de licitație și semnarea contractului de închiriere.

Art. 7  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Ocolul Silvic

Municipal Baia Mare R.A.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •   Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

 • •   Serviciul Administratie Publica Locala.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

22

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

1