Hotărârea nr. 104/2020

H.C.L. nr. 104 din 31.03.2020 Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 şi a Listei de investiţii pentru anul 2020 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

I

HOTĂRÂREA NR. 104 /2020

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 și a Listei de investiții pentru anul 2020 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 140 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 11271/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 712/18.03.2020, de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a Listei de investitii pe anul 2020 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. ;

 • • Raportul de specialitate nr. 202/2020 al Direcției economice;

 • • Hotararea Consiliului de Administratie a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare nr 3/19.03.2020;

Având în vedere:

 • • O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificari si completari ulterioare

 • • Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020

 • • OG nr. 26/2013 privind intarirea discilpinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

 • • Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • • Art.129 ,alin. 1, alin.2 lit.a, alin.3 lit. d. , art. 133 din O.U.G. 57/2019 privind

 • • Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru anul 2020, conform Anexei nr.1.

Art. 2 Se aprobă Lista de investiții și dotări independente a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare pentru anul 2020, conform Anexei nr.2.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Institutia Prefectului Județului Maramureș

 • •  Primarul Municipiului Baia Mare

 • •   Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare

 • •   Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

 • •   Serviciul Administrație Publică Locală

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

22

împotrivă

-

Abțineri

1

I