Hotărârea nr. 103/2020

H.C.L. nr. 103 din 31.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru numirea unui auditor

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.103/2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru numirea unui auditor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 31 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 137/2020;

 • • Referatul de aprobare nr. 11271/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SA Baia Mare;

 • • Raportul de specialitate nr. 11271/2020, promovat de Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20 20 al SC URBIS SA Baia Mare;

 • • Expunerea de motive la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20 20 înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare c u nr. 11271/2020;

 • • Cererea de numire a unui auditor financiar înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 11276/2020;

 • • Faptul că în procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

 • • Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020;

 • • Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

 • • Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotari și sursele de finanțare pe anul 2020;

Anexa nr. 5 - Masuri de îmbunătătire a rezultatului brut și de reducere a plătilor restante pe anul 2020.

Având în vedere :

 • • Hotărârea nr. 6/05.03.2020 a Consiliului de Administrație al SC URBIS S.A., prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 20 20;

 • • Prevederile art. 4 lit. a coroborat cu art. 1 lit. b și art. 47- art. 49 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • • Art. 111, alin. 2, lit.bA1 din Legea nr. 31/1990 a societățil or, republicată, cu modificări și completări;

 • • Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • • Prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

 • • Art. 129 alin. 2 , lit. „a”, art. 129 alin, 3 , lit. „d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 20 20, al operatorului de transport S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr.1 la prezenta, în următoarea structură :

 • • total venituri : 37.833 mii lei

 • • total cheltuieli: 37.137 mii lei

 • • profit brut: 696 mii lei.

Art. 2 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare, să voteze pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 20 20 și a anexelor acestuia, al operatorului de transport S.C. URBIS S.A. în cadru Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> precum și pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea bugetului.

Art. 5 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării General e a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru numirea unui auditor și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar în condițiile legii și pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A, pentru numirea unui auditor și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează S.C. URBIS S.A.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>;

 • • Direcția Economică;

 • • S.C. URBIS S.A.;

 • • Serviciul Transport Public, Guvernanță Corporativă;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

19

Impotrivă

1

Abțineri

2