Hotărârea nr. 102/2020

H.C.L. nr. 102 din 24.03.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea achiziţiei obiectivului de investiţii: PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREŞ

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 102 /2020

privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziției obiectivului de investiții: PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MARȚI 24 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 130/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 130/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.100/2020 promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică, Direcția Utilități Publice - Serviciul Utilități Publice.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;

 • • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

 • • Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor;

 • • Ordonanța de Urgență nr. 196 din 22 decembrie 2 005 privind Fondul pentru mediu;

 • • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

 • • Norme metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • • Prescripția tehnică PT - R1 - 2010 pentru echipamentele de ridicat, emisă de ISCIR;

 • • Hotărârea nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor.

 • • Lege nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil *) -REPUBLICARE;

 • • Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă ;

 • • Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 87, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, litera d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba nota de fundamentare, prevăzută în Anexa la prezenta, privind necesitatea și oportunitatea achiziției obiectivului de investiții:  PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ

 • a) Valoarea totală a investiției: 18.000.000 lei fără TVA;

 • b) Durata de realizare a investiției: - 24 luni;

 • c) Capacități : 200 bucăți platforme;

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Baia Mare, Direcția Utilități Publice și Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Utilități Publice;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Achiziții;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

Impotrivă

-

Abțineri

-

I