Hotărârea nr. 101/2020

H.C.L. nr. 101 din 24.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară și să voteze în cadrul acesteia reducerea programului de transport călători efectuat de S.C Urbis S.A

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.101/2020

privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> și să voteze în cadrul acesteia reducerea programului de transport călători efectuat de S.C Urbis S.A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MARȚI 24 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 129/2020;

 • • Referatul de aprobare nr.129/2020, privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> și să voteze în cadrul acesteia reducerea programului de transport călători efectuat de S.C Urbis S.A;

 • • Raportul de specialitate nr.129/2020,privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară < Zona Metropolitană Baia Mare> și să voteze în cadrul acesteia reducerea programului de transport călători efectuat de S.C Urbis S.A;

 • • Cererea nr. 1938/24.03.2020 S.C Urbis S.A cu anexele privind programul propus privind circulația autobuzelor.

Având în vedere :

 • • Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenă pe teritoriul României;

 • • Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare ;

 • • Ordonanța Militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19;

 • • Hotărârea nr. 14/2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 120/20 05 privind aprobarea Convenției de Asociere a Municipiului Baia Mare în cadrul SISTEMULUI URBAN BAIA MARE;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • • Art. 129 alin, 2 , lit. „ d”, art. 129 alin, 3 , lit. „d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din

privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> reducerea programului de transport călători, în sensul că, în zilele lucrătoare, autobuzele să circule după programul unei zile de sâmbătă pe toate traseele, conform Anexei nr. 1, iar în zilele de sâmbătă și duminică autobuzele să circule după un program special, între orele 9,00-17,00, conform Anexei nr.2.

Art.3 Anexele nr. 1 și 2 privind programul de transport călători fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează S.C. URBIS S.A.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>;

 • • SC URBIS S.A.;

 • • Serviciul Transport Public;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

Impotrivă

-

Abțineri

-

I