Hotărârea nr. 100/2020

H.C.L. nr. 100 din 24.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare ADI Maramureș, și să voteze în cadrul acesteia amânarea/eșalonarea plății serviciilor apă canal pentru persoanele fizice

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 100/2020

privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare ADI Maramureș, și să voteze în cadrul acesteia amânarea/eșalonarea plății serviciilor apă canal pentru persoanele fizice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MARȚI 24 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 127/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 127/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 127/2020, al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, privind mandatarea Prim arului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare ADI Maramureș și să voteze în cadrul acesteia amănarea/eșalonarea plății serviciilor apă canal pentru persoanele fizice.

Având în vedere:

 • • Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • • Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal -bugetare;

 • • Competențele conferite de prevederile art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin, 3, lit. „d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • H.C.L. nr. 452/2007 privind înscrierea în Asociația Pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Maramureș a Muncipiului Baia Mare reprezentat prin Consiliului Local Baia Mare ;

 • • H.C.L. nr. 472/2008 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de

canalizare către S.C. VITAL S.A.;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare - ADI Maramureș.

Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare - ADI Maramureș, amânarea persoanelor fizice la plata serviciilor de apă canal, până la data de 30 iunie 2020.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și d e canalizare - ADI Maramureș, eșalonarea, pentru persoanele fizice, a restanțelor la plata serviciilor apă canal, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 1 iulie 2020.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare - ADI Maramureș;

 • • SC Vital SA;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

Impotrivă

-

Abțineri

-

I