Hotărârea nr. 10/2020

H.C.L. nr. 10 din 31.01.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 10/2020

privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a unor bunuri aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 31/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 31/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 64/13.01.2020, întocmit de Compartimentul Recuperare Creante, prin care se propune nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a unor bunuri aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare.

Având în vedere:

 • • H.C.L. nr. 419/2019 privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 8 terenuri, pe care sunt amplasate chioșcuri pentru difuzarea presei;

 • • Adresa nr. 47153/09.12.2019 a Direcției Patrimoniu, către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației;

 • • Răspunsul nr. 1146/MLPDA/07.01.2020, a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a), art. 317 si 338 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Baia Mare, după cum urmează:

 • 1. Mureșan Dorel Grigore - Consilier local   - președinte;

 • 2. Varga Cornel          - Consilier local   - membru;

 • 3. Vasile Cameliu Gligan - jurist - membru;

 • 4. Ramona Fagi         - consilier asistent - membru (secretar).

(2) Se aprobă nominalizarea supleanților pentru fiecare dintre membrii titulari, după cum urmează:

 • 1. Lupșa Stefan             - Consilier local    - președinte;

 • 2. Stejerean Doris Gianina - Consilier local    - membru;

 • 3. Cristina Mihali           - jurist             - membru;

 • 4. Paul Pacurar            - inspector superior - membru (secretar).

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

• Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Patrimoniu;

 • • Membrilor desemnați;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-