Hotărârea nr. 1/2020

H.C.L. nr. 1 din 17.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2019

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 1/2020

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, VINERI 17 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 1/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 1/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 12 / 08.01.2020 întocmit de Direcția Economică, privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2019.

Având în vedere :

 • • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3751/ 13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;

 • • O.U.G. nr. 90/ 06.12 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene art. 3;

 • • Art. 58 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 87, art. 129 alin 1, alin 4 lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă utilizarea sumei de 2.358.865,67 lei reprezentând excedent bugetar aferent exercițiului financiar al anului 2019 după cum urmează:

 • -   1.187.222,80 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor conform H.G. nr. 673/ 21.09.2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de furtuni,

 • -   1.106.811,23 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local pe anul 2019 la proiectele cu finanțare externă nerambursabilă „Incubatorul socio- medical

 • - instrument de inovare socială”, „Standarde pentru Baia Mare - Incluziune și integrare fără discriminare”, „R&S Recunoaște și schimbă”, „Masuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii și 260 tineri și adulti: Educație pentru viitor!”, „Pune suflet pentru bunici”, „Planificare Strategică și Implementarea de Proceduri pt. reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare și

Zona Metropolitană” și „Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Gradiniței în cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”,

-    64.831,64 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru plata

obligațiilor restante aferente anului 2019.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică :

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului municipiului Baia Mare;

 • • Direcției economice;

 • • Direcției de Asistență Socială;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-