• Hotărârea 129/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 129 din 31.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 98 din 24.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 97 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 96 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată prevăzut în contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 95 din 19.03.2020 privind prelungirea termenului de plată a chiriei la locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS, până la 20.06.2020
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 94 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii, pentru anul 2020, a termenului prevăzut în art. 14 şi art. 24 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 204/2017 și în art. 8, alin. 2 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 521/2017
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 93 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului prevăzut la art. 21 din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, aprobat prin H.C.L. nr. 506/2019
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 92 din 10.03.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de proprietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 91 din 10.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 90 din 10.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico -economici în faza P.T. + Execuţie , pentru obiectivul de investiţii: “REPARAŢII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Baia Mare - 03.03.2020

  H.C.L. nr. 89 din 03.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare și ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 552/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Zona cuprinsă între Bld. Independenței, strada Iuliu Maniu, strada Victor Babeș, strada Ion Luca Caragiale ”
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 88 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, f.n., Județul Maramureș, inițiator Kishegyi Balazs
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 87 din 27.02.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 13 mp, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, aflat în proprietatea numitei Zoicaș Florica
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 86 din 27.02.2020 privind aprobarea propunerii de parcelare a terenului în suprafață de 15.903 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 85 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării situației unei funcții publice de execuție din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 84 din 27.02.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 20.02.2020
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 82 din 27.02.2020 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă din fondul locativ de stat sau o locuinţă de serviciu, în vederea închirierii în anul 2020
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 81 din 27.02.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare și Complexul Sportiv Național ”Lascăr Pană” în vederea realizării evenimentelor culturale organizate de către Municipiul Baia Mare în Sala Sporturilor Lascăr Pană
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 80 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, iniţiator: SC DAYTONA COM SRL.
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 79 din 27.02.2020 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din uscătorie şi depozit cărucioare, în spaţiu comercial şi birou, cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 14 mp aferent extinderii spaţiului situat la parterul blocului
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 78 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 226/12.07.1999 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului, având funcţiunea de spaţiu comercial , situat la parterul blocului de locuinţe în sensul suplimentării cu 2,00 mp a suprafeţei concesionate
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 77 din 27.02.2020 privind aprobarea construirii unui balcon în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuinţe și concesionarea terenului aferent în suprafață de 4 mp
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 76 din 27.02.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 75 din 27.02.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune și încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spaţiile din proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare, din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților"
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 74 din 27.02.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7760 mp, situat în Baia Mare, Str. Dragoș Vodă
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 73 din 27.02.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Baia Mare, Str. George Coșbuc, nr. 5
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 72 din 27.02.2020 privind însusirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 4 mp , teren ocupat de extindere, în favoarea SC SOG INTERTRADE SRL
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 71 din 27.02.2020 privind aprobarea Documentației de atribuire și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica a imobilului, teren și construcție, în suprafaţă de 17mp, situat în Baia Mare, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 70 din 27.02.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 9 mp , teren aferent construcţiei, extindere balcon, situat în Baia Mare , în favoarea lui Chiriță Marias
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 69 din 27.02.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 257 mp , situat în Baia Mare, str. George Coșbuc
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 68 din 27.02.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1138 mp, identificat prin CF nou nr. 104657 Baia Mare, nr. cadastral 104657, aferent unei stații de alimentare cu carburanți, în favoarea proprietarului construcțiilor subterane și supraterane SC K&J GEROM SRL
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 67 din 27.02.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela pentru spațiul cu suprafaţa utilă de 141,77 mp situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.15
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 66 din 27.02.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții - aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 65 din 27.02.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 64 din 27.02.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2020
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 63 din 27.02.2020 privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru Clubul Sportiv Minaur
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 62 din 27.02.2020 privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acţiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 61 din 27.02.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 60 din 27.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 59 din 20.02.2020 privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și schimbarea denumirii unui compartiment
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 58 din 20.02.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finantarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 57 din 20.02.2020 privind aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, pentru anul 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 56 din 20.02.2020 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale care se vor desfășura în perioada 1 martie – 1 iulie 2020
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 55 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018,”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenţei, nr.45, 47, Iniţiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 54 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO, generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, iniţiator: KANTOR ADRIAN-CLAUDIU
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 53 din 20.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/2019 pentru aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 4.2.B Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Raului Sasar, SMIS 129615
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 52 din 20.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR” - revizuit
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 51 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 50 din 13.02.2020 privind nominalizarea persoanelor cărora li se acordă distincția „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 49 din 13.02.2020 privind aprobarea proiectului << Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Creşei Steluţelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>> finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4. - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Apel proiect POR/4/2017/4.4/1
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 48 din 13.02.2020 privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare, respectiv Str. Europa, Str. Dumbravei, B-dul Independenței și B-dul București
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 47 din 13.02.2020 privind admiterea în parte, a plângerii prealabile formulată de Puiu Marcel înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020, împotriva pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 46 din 13.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2020
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 45 din 07.02.2020 privind aprobarea efectuării demersurilor în vederea închirierii sau achiziționării imobilelor –construcții-situate în Baia Mare, strada Eliberării nr.15, identificate în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692-C20, 13692-C33, 13692-C35, și terenul aferent acestor cladiri înscris în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 44 din 07.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 43 din 07.02.2020 Privind darea în administrare către Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petőfi Sándor, nr. 6-8
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 42 din 07.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 41 din 07.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 40 din 07.02.2020 privind modificarea HCL nr. 489/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129506
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 39 din 31.01.2020 privind mandatarea Primarului, pentru a vota, desemnarea a trei administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 38 din 31.01.2020 privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 37 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în Baia Mare, Bld. Republicii, nr. 42, identificat prin CF 105233 Baia Mare, nr. cadastral 105233, proprietatea publica a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 36 din 31.01.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 38996 mp, identificat în CF 118066 Baia Mare, nr. cadastral 118066, situat în Baia Mare, str. Splaiul Republicii, nr. 16 și aprobarea propunerii de parcelare a acestui teren
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 35 din 31.01.2020 privind efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 34 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058 mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 33 din 31.01.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze, precum şi scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea acestora
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 32 din 31.01.2020 privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” și darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent, situate în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4, respectiv retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” și darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției situate în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1, imobile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 31 din 31.01.2020 privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 30 din 31.01.2020 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului <> finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 29 din 31.01.2020 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 28 din 31.01.2020 privind înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 27 din 31.01.2020 privind mutarea unor posturi contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 26 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare-Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș.,inițiator SC Trans Carpatica și Muresan Constantin Leonte
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 25 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 19 mp, aferent aleii de acces pe Bulevardul București, nr. 35, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 24 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 23 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18 , cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 22 din 31.01.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 21 din 31.01.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare spațiu medical, proprietatea numiților Chereches Victor si Chereches Gheorghita
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 20 din 31.01.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roşie, în vederea înscrierii în CF şi încheierea contractului de concesiune
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 19 din 31.01.2020 privind însuşirea documentației cadastrale de actualizare date şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 53 mp, aferent magazin alimentar, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, proprietatea numiților Ardelean Viorel Aurel și Ardelean Angela Claudia
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 18 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 654 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 175/30.05.2017 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 6, având funcţiunea de spaţiu comercial, situat la parterul blocului de locuinţe, de pe bd. Independentei, bl. 28, în sensul suplimentării cu 7,50 mp a suprafeţei concesionate
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 16 din 31.01.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a imobilului teren și construcție, situate in Baia Mare , strada Tineretului 14A , în suprafață de 17mp, identificat prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 15 din 31.01.2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 537 mp, prelungire a străzii Funicularului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiţilor Purza Adrian și Mihali Cristina Maria Carmen
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 14 din 31.01.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcări acoperite, edilficate pe teren, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 13 din 31.01.2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizaţii taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 12 din 31.01.2020 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 11 din 31.01.2020 privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Baia Mare de către Primarul Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheş
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 10 din 31.01.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 9 din 31.01.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiţii: “Centru Rezidenţial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi”
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 8 din 31.01.2020 privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc” în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 7 din 31.01.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 6 din 31.01.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 17.01.2020
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 5 din 17.01.2020 privind ridicarea interdicției de acces, prevăzută în H.C.L. nr. 28/2018, în zonele calamitate Valea Usturoi și Valea Roșie
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 4 din 17.01.2020 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric, cunoscut sub numele de ”Restaurant–Casino”, înscris în Lista monumentelor istorice sub codul LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr. 18 - Baia Mare
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 3 din 17.01.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 2 din 17.01.2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 507/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 1 din 17.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2019