• Hotărârea 82/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 82 din 11.03.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Baia Mare şi Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în vederea participării la proiectul "Consolidarea dialogului între autoritățile publice locale și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest"
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 81 din 11.03.2021 privind aprobarea participării în Faza II de implementare a Municipiului Baia Mare ca partener în proiectul „Social impact bond development for improved public service delivery – Dezvoltarea obligațiunilor de impact social pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice (SIBdev)” finanţat de către programul URBACT
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 80 din 11.03.2021 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric, cunoscut sub numele de „Casa Teleki” înscris în lista monumentelor istorice din anul 2015 sub codul MM-II-m-B-04454, imobil alcătuit din teren în suprafață de 1198 mp și casă cu suprafață construită de 577 mp, înscris în C.F 106918, nr cadastral 106918, respectiv 106918 – C1 situat în Baia Mare, Piața Libertății nr. 9
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 79 din 11.03.2021 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune pentru imobilul situat în Baia Mare, Piața Libertății, nr. 8, în suprafață totală construită la sol de 418,00 mp, înscris în CF 124936, nr. cadastral 124936 – C1 și CF 124937, nr. cadastral 124937 – C1, și terenul aferent în suprafață de 482,00 mp, înscris în CF 124936 și CF 124937 Baia Mare
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 78 din 11.03.2021 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţi ale serviciului public de salubrizare din Municipiul Baia Mare realizate în baza Contractului de servicii numărul 46310 din 02.12.2019
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 77 din 11.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din activități agro-industriale nepoluante în locuire individuală" pentru locuințe individuale în regim de înălțime maxim P+1+M, Municipiul Baia Mare, strada Vrancei, Județul Maramureș, inițiator Dunca Gheorghe
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 76 din 11.03.2021 privind concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp aferent realizării unui balcon închis în limita şi forma geometrică a balcoanelor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul-uscătorie nr. 16A, situat la parterul blocului nr. 7A de pe str. Mărăşeşti
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 75 din 11.03.2021 privind eliminarea sintagmei "intrare în legalitate"atât din titlu cât şi din art.1 al HCL nr. 236/2019, al cărui obiect este schimbarea de destinaţie din apartament în spaţiu comercial-farmacie veterinară cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5mp aferent podestului şi treptelor, respectiv închirierea terenului în suprafaţă de 11mp aferent aleii de acces pentru apartamentul nr.2, situat la parterul blocului nr.11, de pe str. Victor Babeş
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 74 din 11.03.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, în vederea concesionării pentru edificarea unei extinderi la apartamentul situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 12, aflat în proprietatea domnului Negru Gabriel Codruț Mircea
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 73 din 11.03.2021 privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 26 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii pe care urmează a se edifica o extindere si acces la apartamentul nr.3, proprietatea numitului Duda Eduard Alexandru
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 72 din 11.03.2021 privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 17 mp, situat în Baia Mare, str. George Coşbuc, aferente căii de acces la cabinet stomatologic proprietatea SC HIPOMED SRL
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 71 din 11.03.2021 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 31 mp , teren aferent extindere la apartamentul nr. 3, situat în Baia Mare , Str. Victoriei, în favoarea SC Bussines MB Exim SRL
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 70 din 11.03.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire şi însuşirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica a imobilului teren situat în Baia Mare, str. Valea Rosie , inscris in CF 127253, nr. cadastral 127253
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 69 din 11.03.2021 privind aprobarea reamenajării şi refaţadizării celor două spaţii comerciale alăturate şi suplimentarea terenului concesionat aferent, situate pe Bulevardul Unirii nr.12A, în favoarea SC DAYTONA COM SRL
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 68 din 11.03.2021 privind schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet individual de psihologie, deschiderea unui acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp, aferent podestului şi rampei de acces, situat pe strada Transilvaniei, în favoarea lui BORŞE CRISTIAN
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 67 din 11.03.2021 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2020 privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare al terenului în suprafață de 140 mp, aferent spațiului comercial, situat în Baia Mare, strada Victoriei
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 66 din 11.03.2021 privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea Documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 11 mp, teren aferent construcţiei, extindere balcon la ap. 16, proprietatea numitei Chiriță Dobriță, situat în Baia Mare
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 65 din 11.03.2021 privind aprobarea dării în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a mijloacelor fixe reprezentând echipamente și utilaje achiziționate în cadrul proiectului “Managementul deşeurilor biodegradabile, în oraşele Baia Mare
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 64 din 11.03.2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 63 din 11.03.2021 privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2021
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 62 din 11.03.2021 privind aprobarea Listelor cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în vederea închirierii în anul 2021
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 61 din 11.03.2021 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiți la repartizarea cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 60 din 11.03.2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare" - Școala Gimnazială "Simion Barnuțiu"
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 59 din 11.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții: „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare" – Şcoala Gimnaziala Simion Barnutiu Baia Mare”
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 58 din 11.03.2021 privind aprobarea bugetului reactualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare" –Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț”
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 57 din 11.03.2021 pentru aprobarea modificării HCL nr.258/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 56 din 11.03.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare" - Școala Gimnazială ''Ion Luca Caragiale''
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 55 din 11.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ''ION LUCA CARAGIALE''
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 54 din 11.03.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 53 din 11.03.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Baia Mare și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 52 din 11.03.2021 privind modificarea pct. 29 al Cap. IV din Anexa I la HCL nr. 223/2013
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 51 din 11.03.2021 privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acţiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 50 din 11.03.2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 49 din 11.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar, de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 48 din 11.03.2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2021
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 47 din 11.03.2021 privind aprobarea propunerii de suplimentare temporară cu o linie de gardă, specialitatea pneumologie, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 46 din 11.03.2021 privind încheierea unui Acord de cooperare, având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR”, pentru anul 2021
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 45 din 11.03.2021 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 44 din 11.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sistemului de recompense iLEU (Immaterial local environmental utility) pentru Municipiul Baia Mare în proiectul „Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem – Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial (SPIRE)” finanţat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 43 din 29.01.2021 Privind transparenţa decizională și creșterea gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 42 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii spațiului M1 cu suprafața utilă de 63,36 mp situat în clădirea Millennium 3 - P-ța Libertății nr.15 , către d-nul senator Dan Ivan pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar în Municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 41 din 29.01.2021 privind aprobarea subînchirierii spațiilor închiriate partidelor politice, pentru organizarea birourilor parlamentare
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 40 din 29.01.2021 privind identificarea cu date de carte funciară a complexului imobiliar situat în Baia Mare, str. Minerilor nr. 3 și teren aferent, în suprafaţă de 2974 mp, ( fost Grup Școlar Sanitar ) cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziţia 155 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, aparținând Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul”
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 39 din 29.01.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 420/2020 privind aprobarea prețului tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul 2021
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 38 din 29.01.2021 Privind aprobarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local emise de către organul local fiscal Direcţia Taxe si Impozite şi a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 37 din 29.01.2021 privind transparența decizională la nivelul Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 36 din 29.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 35 din 29.01.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea Raportului de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 128 mp, înscris în C.F. 122618 Baia Mare, nr. cadastral 122618, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 21, în favoarea domnului Robu Eugen
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 34 din 29.01.2021 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date de reducere a suprafeței de la 263 mp la 224 mp, atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a cotei de 225/448 parte și aprobarea studiului de oportunitate privind încetarea stării de coproprietate prin partaj voluntar cu sultă, parte din terenul înscris în CF nr. 127545, în suprafață de 224 mp, situat în Baia Mare, Str. Trompetei, nr. 1A, în favoarea coproprietarilor Ghiras Grigore și Ghiras Anita - Daniela
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 33 din 29.01.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 3920 mp, identificat prin CF nr. 116791 Baia Mare, nr. topo 1322/56, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 32 din 29.01.2021 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 29 mp , teren aferent construcţiei, extindere la spatiul comercial, situat în Baia Mare , Str. G. Coșbuc nr. 5, în favoarea numitei Bala Maria
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 31 din 29.01.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 61 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian. nr. 32, ocupat de extindere la spaţiul comercial proprietatea numitei Szeibel Iolanda Eniko
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 30 din 29.01.2021 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi, a terenului în suprafață de 12 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, înscris în CF 128681 Baia Mare
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 29 din 29.01.2021 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren, identificate prin CF 118004 Baia Mare, nr. cadastral 118004, în suprafață de 350 mp și CF 118060 Baia Mare, nr. cadastral 118060, în suprafață de 806 mp
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 28 din 29.01.2021 privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 64 mp, aferent extindere farmacie, situat în Baia Mare, strada Iuliu Maniu, nr. 5
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 27 din 29.01.2021 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 48 mp, aferent extindere apartament și deschidere acces din exterior, situat în Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 5
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 26 din 29.01.2021 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 5
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 25 din 29.01.2021 privind însușirea documentaţiei cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 700mp, situat in Baia Mare , strada Rozelor nr. 10
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 24 din 29.01.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12 mp, aferent deschidere acces din exterior și amenajare alee acces pentru apartament, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6/36, aflat în proprietatea numiților MORAR IOAN și MORAR IULIANA
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 23 din 29.01.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 108 mp, aferent extindere spaţiu comercial, situat în Baia Mare, strada Dragos Voda nr. 1A
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 22 din 29.01.2021 privind însușirea documentaţiei cadastrale de actualizare date și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 44 mp, aferent extindere apartament și deschidere acces din exterior, situat în Baia Mare, str. Olteniei, nr. 2C
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 21 din 29.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă totala de 888 mp, aferent unui tronson secundar din strada Vrancei nr. 115 – 125, din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiţilor Mic Daniel și soția Mic Valeria Alexandrina, Buda Gheorghe și soția Buda Dorina, Danut Mihai Gabriel și soția Danut Codruta Cornelia, Pop Ioan Radu și soția Pop Raluca Madalina, Orosz Ovidiu Ciprian și soția Orosz Adela Gabriela, Orosz Florinel Ionel și soția Orosz Monica Maria și Pruna Claudia Loredana (fostă Cupşe)
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 20 din 29.01.2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea închirierii prin licitaţie publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, în suprafață de 22,00 mp situat în Baia Mare, B-dul București, nr.4
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 19 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii spațiului M6, cu suprafața utilă de 23,16 mp, situat în clădirea Millennium 3-P-ța Libertății, nr. 15, către d-nul senator Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș, pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 18 din 29.01.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spaţiile situate în Piața Libertății, nr. 6, din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților", proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 16 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii către PRO Romania - Filiala Maramureș, a spațiului S2, cu suprafaţa utilă de 57,20 mp, situat pe B-dul Republicii, nr. 62 - Baia Mare, cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității politice
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 15 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, a spațiului S4 cu suprafaţa utilă de 68,50 mp, situat pe B-dul Republicii, nr. 62 - Baia Mare, cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității politice
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 14 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Maramureș, a spațiului cu suprafaţa utilă de 30,00 mp, situat pe B-dul Republicii, nr. 18 - Baia Mare, cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității politice
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 13 din 29.01.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere, pentru chiriașii din locuințele situate în Baia Mare, str. Monetăriei, nr. 4A/1 şi nr. 4A/2, ca efect al tacitei relocaţiuni
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 12 din 29.01.2021 privind aprobarea modificării anexei 1 la H.C.L. nr. 401/2020 privind aprobarea Documentației de atribuire în vederea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 74,96 mp, cu destinația de cabinet medical, aflat în incinta Căminului cultural Firiza, situat în Baia Mare, Strada Firiza, nr. 83, înscris în C.F. nr. 115387, nr. cadastral 115387 - C1
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 11 din 29.01.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 373/2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcări acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 10 din 29.01.2021 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile, propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 14.01.2021
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 9 din 29.01.2021 Privind transparenţa decizională și creșterea gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 7 din 20.01.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia juridică, integrare europeană, cultură, învățământ, tineret, sport și protecție socială
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 6 din 20.01.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și protecţia mediului
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 5 din 20.01.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia de prognoză, programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Baia Mare și turism
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 4 din 20.01.2021 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 423/2020 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții - aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 3 din 20.01.2021 privind aprobarea modificării H.C.L. nr.398/2020 privind numirea Comisiei pentru închirieri și achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 2 din 20.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 1 din 20.01.2021 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2020