• Hotărârea 435/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.12.2020

  H.C.L. nr. 435 din 31.12.2020 privind modificarea HCL nr. 360/2020, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 • Hotărârea 434/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.12.2020

  H.C.L. nr. 434 din 31.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data de 31.12.2020-31.01.2021
 • Hotărârea 433/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2020

  H.C.L. nr. 433 din 30.12.2020 Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a taxei pe clădiri pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Progresului, nr.17B, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,, Dr. Constantin Opriș ” și în închirierea Serviciul de Ajutor Maltez în România Sucursala Baia Mare
 • Hotărârea 432/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2020

  H.C.L. nr. 432 din 30.12.2020 Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Simion Bărnuțiu, nr. 8, proprietatea Asociației,, Filantropia Maramureșeană”
 • Hotărârea 431/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2020

  H.C.L. nr. 431 din 30.12.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2021, conform Legii 34/1998
 • Hotărârea 430/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2020

  H.C.L. nr. 430 din 30.12.2020 Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru achiziţionarea de către Municipiul Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 850mp, situat pe strada Emil Racoviță, identificat prin CF 128222 Baia Mare , nr. cadastral 128222, proprietatea numiților Hoban Maria în cota de 1/4 și Hoban Florin Ioan - fiu, în cotă de 3/4
 • Hotărârea 429/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2020

  H.C.L. nr. 429 din 30.12.2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 428/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2020

  H.C.L. nr. 428 din 30.12.2020 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului CRISTIAN BRIAN şi a vacantării locului de consilier local
 • Hotărârea 427/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2020

  H.C.L. nr. 427 din 30.12.2020 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului CRISTIAN AUGUSTIN NICULESCU ȚÂGÂRLAȘ şi a vacantării locului de consilier local
 • Hotărârea 426/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2020

  H.C.L. nr. 426 din 30.12.2020 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului IVAN DAN şi a vacantării locului de consilier local
 • Hotărârea 425/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 425 din 29.12.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 234/2018 privind aprobarea tarifelor de pornire pentru închirierea prin licitaţie a spațiilor și terenurilor excedentare sau disponibile din incinta unitaţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 424/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 424 din 29.12.2020 privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Marinescu nr. 1, în Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, începând cu anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 423/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 423 din 29.12.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea și vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții - aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 422/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 422 din 29.12.2020 privind modificarea Anexei nr. 7 la HCL 467/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 421/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 421 din 29.12.2020 privind aprobarea taxelor și tarifelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2021
 • Hotărârea 420/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 420 din 29.12.2020 privind aprobarea prețului tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2021
 • Hotărârea 419/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 419 din 29.12.2020 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 320/2020 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, prin înființarea a 2 cabinete viceprimar
 • Hotărârea 418/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 418 din 29.12.2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 417/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 417 din 29.12.2020 privind alegerea viceprimarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 416/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2020

  H.C.L. nr. 416 din 29.12.2020 privind alegerea viceprimarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 415/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 415 din 18.12.2020 privind mandatarea Primarului, pentru desemnarea prin vot a administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 414/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 414 din 18.12.2020 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 413/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 413 din 18.12.2020 privind aprobarea Statului de Funcții și a Organigramei Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A
 • Hotărârea 412/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 412 din 18.12.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a Listei de investiții pentru anul 2020 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 411/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 411 din 18.12.2020 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 656/ 2018 pentru contractarea unui imprumut intern pentru finantarea unor investitii publice de interes local
 • Hotărârea 410/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 410 din 18.12.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit și parcelare parțială”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Dealul Groșilor
 • Hotărârea 409/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 409 din 18.12.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale", Municipiul Baia Mare, strada Miron Costin
 • Hotărârea 408/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 408 din 18.12.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Includere teren în intravilan zonă mixtă - servicii - întreținere auto, activități productive mici, administrație - locuințe de serviciu", Municipiul Baia Mare, strada Cernești, nr.1
 • Hotărârea 407/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 407 din 18.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului de Zi pentru Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 406/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 406 din 18.12.2020 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Baia Mare la întâlnirile Grupului de Lucru Mixt pentru Romi
 • Hotărârea 405/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 405 din 18.12.2020 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <>, cod SMIS 116211
 • Hotărârea 404/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 404 din 18.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ DR. VICTOR BABEȘ, BAIA MARE”; Str. Victoriei, Nr.132A, cod SMIS 116211
 • Hotărârea 403/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 403 din 18.12.2020 privind desemnarea Primarului Municipiului Baia Mare, ca membru în Adunarea Generală a ADI-Maramureș, pentru mandatul 2020-2024
 • Hotărârea 402/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 402 din 18.12.2020 privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare al terenului în suprafată de 140 mp aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Victoriei, nr. 90A, vândut în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, societății comerciale SC EXIGENT SRL
 • Hotărârea 401/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 401 din 18.12.2020 privind aprobarea Documentației de atribuire în vederea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 74,96 mp, cu destinația de cabinet medical, aflat în incinta Căminului cultural Firiza, situat în Baia Mare, Strada Firiza, nr. 83, înscris în C.F. nr. 115387, nr. cadastral 115387 - C1
 • Hotărârea 400/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 400 din 18.12.2020 privind prelungirea locațiunii spațiului în suprafață de 95,00 mp, situat în Baia Mare pe strada Monetăriei nr. 4, pe o perioadă de 5 ani în favoarea Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Maramureș, ca efect al tacitei relocațiuni
 • Hotărârea 399/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 399 din 18.12.2020 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune privind achiziționarea terenului situat în intravilanul municipiului Baia Mare ,str. Gheorghe Sincai nr.2 , corp 5 ,etaj , jud. Maramureș , teren cota parte 54/2061 și ap. corp 5 compus din spațiu comercial 7 cu s.u =23,05 mp și spațiu comercial 8 cu s.u =38,08 mp ,s.u totală 60,13 mp , înscris în cartea funciara 103829 -C1-U21 ,parte componentă a monumentului istoric ,,Magazin Central,, monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice
 • Hotărârea 398/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 398 din 18.12.2020 privind numirea Comisiei pentru închirieri și achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 397/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 397 din 18.12.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Coste Dorin Ioan, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 43394/2020, împotriva H.C.L. nr. 320/2020
 • Hotărârea 396/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 396 din 18.12.2020 privind aprobarea cumpărării imobilului situat în Baia Mare str.Victoriei nr.23 ap. 2 imobil alcătuit din - casă de locuit - în suprafață construită de 93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843.
 • Hotărârea 395/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 395 din 18.12.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4115 mp, situat în Baia Mare, str. Cosmonauților – magazin Profi
 • Hotărârea 394/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 394 din 18.12.2020 privind însușirea unei documentații cadastrale de actualizare date, reducere de suprafață și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului identificat prin CF nr. 106281 Baia Mare, nr. cadastral 106281
 • Hotărârea 393/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 393 din 18.12.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199/2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 50mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6,
 • Hotărârea 392/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 392 din 18.12.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 480/2019, privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 4 mp, situat în Baia Mare, strada Mărășești, nr. 1, aferent balconului la uscătorie, scara D
 • Hotărârea 391/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 391 din 18.12.2020 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2928 mp, teren situat în Municipiul Baia Mare, în vecinătatea vestică a sensului giratoriu al străzii Grănicerilor – zona Tanatorio
 • Hotărârea 390/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 390 din 18.12.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două parcele a unui teren în suprafață de 1084 mp, identificat prin CF nr. 119634 Baia Mare, nr. cad. 119634, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. Aleea Expoziției
 • Hotărârea 389/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 389 din 18.12.2020 privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 7A pe care urmează a se edifica un balcon aferent uscătoriei proprietatea numitului Mincu Iosif, situată la parterul blocului
 • Hotărârea 388/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 388 din 18.12.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 36 mp, aferent extindere și acces din exterior la cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 6/3, aflat în proprietatea numiților Săcălean Lucian Dan Claudiu și Săcălean Crina Ana Mar
 • Hotărârea 387/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 387 din 18.12.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 561 mp, aferent a două tronsoane din drumul de legătură dintre str. Gheorghe Marinescu și str. Ștefan cel Mare, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 386/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 386 din 18.12.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 13873 mp, aferent unui tronson a străzii COLONIA TOPITORILOR, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 385/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 385 din 18.12.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 4230 mp, teren situat în vecinătatea sensului giratoriu al străzii Grănicerilor și Unitatea Militară 01354 Baia Mare, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 384/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 384 din 18.12.2020 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea “ Sediul Administrativ al Municipiului Baia Mare, P+4 „ și teren aferent în suprafață de 3127 mp, situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr. 37
 • Hotărârea 383/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 383 din 18.12.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate și întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 31 mp, înscris în C.F. nr. 104916 Baia Mare nr. cadastral 104916, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Victoriei, nr. 45, pe care este edificată o extindere la apartamentul nr. 3, proprietatea SC Bussines MB Exim SRL
 • Hotărârea 382/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 382 din 18.12.2020 privind prelungirea locațiunii și încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 3,5 mp situat pe b-dul Traian nr. 19,ocupat de ceasornicărie, în favoarea proprietarului construcţiei, CUC MIHAI IOAN ZOREL PFA
 • Hotărârea 381/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 381 din 18.12.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune, ca efect al tacitei relocaţiuni, pentru chiriaşii care deţin locuinţe de serviciu în blocul de pe str. Melodiei, nr. 4
 • Hotărârea 380/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 380 din 18.12.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune, ca efect al tacitei relocaţiuni, prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele situate în Baia Mare, str. Mărăşeşti, nr. 18/18, Mărăşeşti, nr. 23/2
 • Hotărârea 379/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 379 din 18.12.2020 privind solicitarea transferului din domeniul public al Statului și administrarea R.N.P. Romsilva, în domeniul public al Municipiului Baia Mare, a două porțiuni din drumuri forestiere care se suprapun cu str. Blidari, situate în intravilanul Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 378/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 378 din 18.12.2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 644 mp, aferent străzii Barajului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea Parohiei Greco Catolice Ferneziu
 • Hotărârea 377/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 377 din 18.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 374/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 374 din 18.12.2020 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor de tip A.N.L. destinate închirierii, aflate pe raza teritorială a municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 371/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 371 din 18.12.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare în anul de productie 2021
 • Hotărârea 370/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 370 din 18.12.2020 privind aprobarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale și a spaţiilor cu altă destinație decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 369/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 369 din 18.12.2020 privind aprobarea structurii pe specialități a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 368/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 368 din 18.12.2020 privind stabilirea componentei Comisiei Locale de ordine publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 367/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 367 din 18.12.2020 privind atribuirea a trei autorizaţii taxi noi pentru autoturisme acţionate de motoare cu propulsie electrică
 • Hotărârea 360/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 360 din 18.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 • Hotărârea 359/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 359 din 18.12.2020 privind completarea HCL nr. 521/2017 privind aprobarea Regulamentelor de instituire a unor taxe speciale
 • Hotărârea 357/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2020

  H.C.L. nr. 357 din 18.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 356/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.11.2020

  H.C.L. nr. 356 din 27.11.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea în asociere cu Consiliul Judeţean Maramureş a obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Baia Mare”
 • Hotărârea 354/2020 - Municipiul Baia Mare - 25.11.2020

  H.C.L. nr. 354 din 25.11.2020 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Baia Mare - mandat 2020 - 2024
 • Hotărârea 353/2020 - Municipiul Baia Mare - 25.11.2020

  H.C.L. nr. 353 din 25.11.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul Baia Mare - 28.10.2020

  H.C.L. nr. 352 din 28.10.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul Baia Mare - 28.10.2020

  H.C.L. nr. 351 din 28.10.2020 privind suplimentarea numărului de posturi pentru Spitalul de Pneumoftiziologie "Nicolae Rușdea" Baia Mare
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul Baia Mare - 28.10.2020

  H.C.L. nr. 350 din 28.10.2020 privind completarea H.C.L. nr. 320/2020 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 349 din 23.10.2020 privind suplimentarea numărului de posturi pentru Spitalul de Pneumoftiziologie "Nicolae Rușdea" Baia Mare
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 348 din 23.10.2020 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare, pentru anul școlar 2020 - 2021
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 347 din 23.10.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice - site MM 12262”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bd. Decebal, nr. 12, iniţiator: SC RCS&RDS SA
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 346 din 23.10.2020 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea perfomanței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare – Liceul cu Program Sportiv "- corp Școală și Internat
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 345 din 23.10.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT a proiectului "Creșterea perfomanței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare – Liceul cu Program Sportiv "- corp Scoală și Internat, b-dul. Republicii, nr. 33
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 344 din 23.10.2020 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul: Creşterea performanței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare, Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 343 din 23.10.2020 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT, a proiectului: Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială “Alexandru Ivasiuc” Baia Mare, str. Bucovinei, nr. 9
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 342 din 23.10.2020 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local, pentru proiectul: Creşterea performanței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 341 din 23.10.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza PT, pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare”; str. Bogdan Vodă, nr. 4
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 340 din 23.10.2020 de aprobare a participării la Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e - guvernare, e - învăţare, e - incluziune, e - cultură, e - sănătate, prin depunerea cererii de finanțare “EDU BM Educație digitală în Municipiul Baia Mare”, precum și aprobarea bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul local, necesare pentru acest proiect
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 339 din 23.10.2020 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2020

  H.C.L. nr. 338 din 23.10.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 337 din 19.10.2020 privind aprobarea închirierii către Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – Filiala Maramureș, a 3 birouri (P8, P9, P10), cu suprafața utilă totală de 122,85 mp, situate pe str. V. Lucaciu, nr. 2, în clădirea Millennium 1, în vederea desfășurării activității politice
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 336 din 19.10.2020 privind aprobarea modificării sediului social al S.C. Baia Mare Activ SRL din spațiul deținut cu chirie pe str. V. Lucaci, nr. 2, M1 - (P8) în spațiul situat în Baia Mare, str. Gh. Sincai, nr. 37, biroul nr. 5 parter, în suprafața totală de 40,00 mp, care se va atribui prin închiriere
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 335 din 19.10.2020 privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Baia Mare, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, domeniul privat al statului, în administrarea legală a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Gării nr.6
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 334 din 19.10.2020 privind propunerea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor de tip A.N.L. destinate închirierii, aflate pe raza teritorială a municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 333 din 19.10.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Consiliului Local prin membrii săi, în toate fazele procesuale, în dosarul nr. 8393/182/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Baia Mare
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 332 din 19.10.2020 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Baia Mare în calitate de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Baia Mare
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 331 din 19.10.2020 privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local nr 517/2015 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă și a altor beneficii sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 330 din 19.10.2020 privind modificarea H.C.L. 476/2017 privind aprobarea implementării de către Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare, a proiectului „R&C – Recunoaște și schimbă”
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 329 din 19.10.2020 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului III 2020
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 328 din 19.10.2020 privind necesitatea încheierii Contractului de credit de investiţii în suma de 130.000.000 lei şi a Acordului de garantare încheiate între Banca Comercială Română SA şi Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 327 din 19.10.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 326 din 19.10.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune a zonei și parcelare teren pentru construire locuințe individuale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sebeșului FN.,inițiatori: Filip Adriana Monica
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 325 din 19.10.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sebeșului FN.,inițiatori: Pop-Marcela Florina, Pop Samuel,Gîta Alexandru,Gîta Simona Maria,Alb Vasile, Alb Viorica,Amzărescu Veronica,Pop Rodica,Pasca Maria,Bizau Vasile,Bizau Florina,Buda Sorin,Buda Dana Maria
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 324 din 19.10.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Stație de bază pentru servicii de comunicații mobile - site MM 12277”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Str. 22 Decembrie, nr. 2, iniţiator: SC RCS&RDS SA
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 323 din 19.10.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 322 din 19.10.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 321 din 19.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.10.2020

  H.C.L. nr. 320 din 19.10.2020 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul Baia Mare - 06.10.2020

  H.C.L. nr. 319 din 06.10.2020 de aprobare a participării la Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e - guvernare, e - învăţare, e - incluziune, e - cultură, e - sănătate, prin depunerea cererii de finanțare “EDU BM Educație digitală în Municipiul Baia Mare”, precum și aprobarea bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul local, necesare pentru acest proiect
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul Baia Mare - 06.10.2020

  H.C.L. nr. 318 din 06.10.2020 de aprobare a participării la Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin depunerea cererii de finanțare ”Împreună în cursa anti SARS-CoV-2” precum și aprobarea bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul local necesare pentru acest proiect
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul Baia Mare - 06.10.2020

  H.C.L. nr. 317 din 06.10.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 316/2020 - Municipiul Baia Mare - 06.10.2020

  H.C.L. nr. 316 din 06.10.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Pop Ștefan și a vacantării locului de consilier local
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul Baia Mare - 06.10.2020

  H.C.L. nr. 315 din 06.10.2020 privind aprobarea încheierii Convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Cămin Rustic Baia Sprie având ca obiect acordarea de servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul Baia Mare - 22.09.2020

  H.C.L. nr. 314 din 22.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociația Tinerilor Romi ,,Young Roma Maramureș” în vederea derulării proiectului ,,Împreună creștem accesul la educație a copiilor și tinerilor rromi din zona Cuprom, Craica, Pirită şi Gară”
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul Baia Mare - 22.09.2020

  H.C.L. nr. 313 din 22.09.2020 privind aprobarea finanțării de la bugetul local pe anul 2020 a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, sesiunea a II-a ,în baza Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul Baia Mare - 22.09.2020

  H.C.L. nr. 312 din 22.09.2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, sesiunea a doua de selecţie, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul Baia Mare - 22.09.2020

  H.C.L. nr. 311 din 22.09.2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, sesiunea a doua de selecţie, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sport
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul Baia Mare - 22.09.2020

  H.C.L. nr. 310 din 22.09.2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, sesiunea a doua de selecție, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Baia Mare - 22.09.2020

  H.C.L. nr. 309 din 22.09.2020 privind aprobarea proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “SAFE FUTURE”, cod 1Hard/4.3/36
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 308 din 17.09.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 307 din 17.09.2020 privind însusirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 9 mp, teren aferent construcţiei, extindere balcon, în favoarea numitului Chiriță Marias
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 306 din 17.09.2020 privind modificarea art. 1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T.E. şi indicatorii tehnico - economici pentru investiţia: “Amenajare Fântână Arteziană Piaţa Revoluţiei” în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 305 din 17.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de Dezvoltare Urbană
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 304 din 17.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 303 din 17.09.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două parcele a unui teren în suprafață de 38997 mp, identificat prin CF nr. 118066 Baia Mare, nr. cad. 118066, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. Splaiul Republicii
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 302 din 17.09.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 31 mp, aferent extindere sediu firmă și acces din exterior, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 45, aflat în proprietatea SC BUSINESS MB EXIM SRL
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 301 din 17.09.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 37 mp, aferent extindere și acces din exterior pentru amenajare sediu firmă, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 1/44, aflat în proprietatea GORDUZA VIOLETA PFA
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 300 din 17.09.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Baia Mare, b-dul Unirii nr.12A, aferent extinderii la spațiul comercial, proprietatea SC DAYTONA COM SRL
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 299 din 17.09.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 106 mp, aferent extindere apartament, situat în Baia Mare, str. Culturii, nr. 13/1, aflat în proprietatea SC PHARMACLIN SRL
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 298 din 17.09.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 524 mp, situat în Baia Mare, str. Hortensiei
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 297 din 17.09.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 31.08.2020
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 296 din 17.09.2020 privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ al Tinerilor (CCT) Baia Mare şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 295 din 17.09.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 294 din 17.09.2020 privind aprobarea angajamentului de susținere a candidaturii Municipiului Baia Mare pentru titlul de ”Capitală Europeană de Tineret, ediția 2023”
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2020

  H.C.L. nr. 293 din 17.09.2020 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2020

  H.C.L. nr. 292 din 11.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice în fază Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: " Parcări publice Piața Revoluției” Baia Mare
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2020

  H.C.L. nr. 291 din 11.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Urbanizare zonă Pirită”
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2020

  H.C.L. nr. 290 din 11.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico -economici în faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii: “Pod strada Limpedea” în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2020

  H.C.L. nr. 289 din 11.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2020

  H.C.L. nr. 288 din 01.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2020

  H.C.L. nr. 287 din 01.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici în faza P.T.E. pentru obiectivul de investiţii: “Amenajare Fântână Arteziană Piaţa Revoluţiei” în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2020

  H.C.L. nr. 286 din 01.09.2020 privind atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism de tip hybrid plug-in
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2020

  H.C.L. nr. 285 din 01.09.2020 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Asociația Origini Maramureș în vederea promovării și dezvoltării obiectivelor de interes turistic – cultural prin proiectul ”Drumul Maramureșului„ în Baia Mare
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2020

  H.C.L. nr. 284 din 01.09.2020 privind aprobarea proiectului <> finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 283 din 24.08.2020 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin nr. cadastral atribuit 128141, în suprafață de 2525 mp, cu un teren proprietatea SC CONSTRUROM SA, identificat prin C.F. 114196 Baia Mare, nr. cadastral 114196, în suprafață de 725 mp
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 282 din 24.08.2020 privind aprobarea modificării HCL nr.255/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici conform PT+DDE
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 281 din 24.08.2020 privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 280 din 24.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI- ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI ȘI MIJLOCII, DISTRIBUȚIA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR ȘI MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenţei, nr. F.N, iniţiator: SC RENTAS LOCO SRL, KLOCZA TIBERIU, PETREHUȘ VASILE VALER, LIETNER - PAPP GABRIELA, SC SILK CONTACT SRL
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 279 din 24.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Amplasare stație de telefonie mobilă, inclusiv racord electric” generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str Gării, nr. 6B, bloc 6B, F, iniţiator: Orange Romania SA
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 278 din 24.08.2020 privind încheierea unui nou Contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 200.800 mp aferent bazei de exploatare cariera Tăul Roșu, în favoarea CRH CIMENT (ROMANIA) SA
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 277 din 24.08.2020 privind darea în folosință gratuită, către Parohia Ortodoxă Înălțarea Domnului Baia Mare, a imobilului teren în suprafață de 340 mp, situat în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 276 din 24.08.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent aleii de acces la blocul nr. 1, str. Gării
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 275 din 24.08.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 30513 mp, aferent străzii Blidari, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 274 din 24.08.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date și identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter nr. 4" şi terenul aferent în suprafaţă de 5280 mp
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 273 din 24.08.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafată de 515 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str.Arinului nr.23, în favoarea proprietarului constructiei edificată pe acesta, doamna Osan Salustia
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 272 din 24.08.2020 privind însușirea și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 83, ocupat de balcon la uscatoria situată la parterul blocului, proprietatea numitei Dehenes Silvester Angelica Lăcrămioara, căsătorită Domsa Angelica Lăcrămioara
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 271 din 24.08.2020 privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Baia Mare str.Victoriei nr.23 ap. 2 imobil alcătuit din - casă de locuit - în suprafață construită de 93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 270 din 24.08.2020 Privind însușirea Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr 1 - monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466, - imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1-5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407 și a Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, Piață Libertății nr 20 - monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr 108002 nr topo 860 și 860-C1
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 269 din 24.08.2020 Privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, aferent extindere cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6, aflat în proprietatea numiților Popa Simion și Popa Livia
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 268 din 24.08.2020 privind extinderea şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp aferent extinderii, în vederea realizării unui balcon închis perimetral, în limita şi forma geometrică a celor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul nr. 16, situat la parterul blocului nr. 9 de pe str. Mărăşeşti
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 267 din 24.08.2020 privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 266 din 24.08.2020 privind declararea drept locuinţe de necesitate a unor locuinţe libere aflate în fondul de locuinţe sociale
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 265 din 24.08.2020 privind aprobarea transformării locuinței de serviciu de pe str. Melodiei nr. 3 /66 în locuință din fond locativ
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 264 din 24.08.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 263 din 24.08.2020 privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 şi a Legii nr. 350/2005, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 262 din 24.08.2020 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 261 din 24.08.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 260 din 24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, judeţul Maramureş, proiect cod SMIS 114990
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 259 din 24.08.2020 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 251/2019 privind actualizarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <>, urmare a modificării indicatorilor tehnico – economici, conform PT+DDE
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 258 din 24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINŢ” BAIA MARE“, str. Cuza Vodă nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.08.2020

  H.C.L. nr. 257 din 24.08.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2020

  H.C.L. nr. 256 din 18.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Baia Mare - 05.08.2020

  H.C.L. nr. 251 din 05.08.2020 privind desemnarea Primarului, pentru a vota trei administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Baia Mare - 05.08.2020

  H.C.L. nr. 250 din 05.08.2020 privind aprobarea menţinerii extinderii spaţiului cu funcţiunea de restaurant şi suplimentarea terenului concesionat de sub extinderea la restaurantul ,,Casa Crişan,, situat pe strada Victoriei nr.5, aflat în proprietatea SC RC COMRES SRL
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Baia Mare - 05.08.2020

  H.C.L. nr. 249 din 05.08.2020 privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare şi coproprietarii terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Rachetei, în suprafață de 600 mp, înscris în CF nr. 118397 Baia Mare, nr. cadastral 118397
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Baia Mare - 05.08.2020

  H.C.L. nr. 248 din 05.08.2020 privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2020, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Baia Mare - 05.08.2020

  H.C.L. nr. 247 din 05.08.2020 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" doamnei Zoe Vida Porumb
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Baia Mare - 05.08.2020

  H.C.L. nr. 246 din 05.08.2020 privind aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 127290 Baia Mare, nr. cadastral 127290, cu un teren proprietatea SC REVOLUTION PLUS SRL, identificat prin C.F. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624 şi însuşirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 244 din 31.07.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 6559 mp, aferent unui tronson a străzii 8 Martie cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 243 din 31.07.2020 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Piața Libertății nr.10 ,ap.7, județ Maramureș , suprafațǎ utilă de 82,90, părți comune 50,15 mp și cota teren 33,26 mp parte a monumentului istoric ,,Casa,, cod MM- II-m-B-04455
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 242 din 31.07.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1825 mp, aferent unui tronson a străzii Prunului cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 241 din 31.07.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 2533 mp, aferent tronsonului 2 și 3 al străzii Corbului, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 240 din 31.07.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2630 mp, aferent unui tronson a străzii Corbului cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 239 din 31.07.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 838 mp, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 238 din 31.07.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 460 mp, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 237 din 31.07.2020 privind respingerea plângerilor prealabile formulate de dl Consilier local Gligan Gheorghe și Asociația Human Rights Romania, înregistrate la Municipiul Baia Mare sub nr. 24583/2020, respectiv nr. 24590/2020, împotriva H.C.L. nr. 169/2020
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 236 din 31.07.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 235 din 31.07.2020 privind modificarea art. 4 din Anexa 1 la H.C.L. nr. 511/2018 – Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare familiilor şi persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată, pe membru de familie, modificată prin H.C.L. nr. 216/2020
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 234 din 31.07.2020 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic Zonal "Piața Izvoarele", aprobat cu H.C.L. nr. 406/07.09.2015, iniţiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului 727/2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L.
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 233 din 31.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor pentru efectuarea unor schimburi de terenuri din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare, cu terenuri din fond forestier proprietate privată a unor persoane fizice/juridice, în vederea eliminării unor enclave, respectiv comasarea terenurilor din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 232 din 31.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza proiect, pentru autorizarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: "Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Șincai - strada 22 Decembrie), Baia Mare”
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 231 din 31.07.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.T.A.C/DALI, pentru Școala "NICHITA STANESCU"- "RK, REABILITARE, MODERNIZARE"
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 230 din 31.07.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza SF, pentru Grădinița nr. 28 - "RK, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE"
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2020

  H.C.L. nr. 229 din 31.07.2020 privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua de selecţie, pentru anul 2020
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 228 din 21.07.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. în exercițiul financiar 2019
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 227 din 21.07.2020 privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 212/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu” Baia Mare, delimitată de strada Vasile Lucaciu - strada Bujorului - strada Zorilor - strada 13 Septembrie - strada Vasile Lucaciu - strada Electrolizei - strada Nisiparilor - strada Oltului, inițiator: Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 226 din 21.07.2020 privind aprobarea încheierii între Municipiul Baia Mare și Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a "Protocolului de colaborare, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la nivelul municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 225 din 21.07.2020 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș asupra spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesională a Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 224 din 21.07.2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 223 din 21.07.2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecţie, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sport
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 222 din 21.07.2020 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 221 din 21.07.2020 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2020
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2020

  H.C.L. nr. 220 din 21.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 219 din 10.07.2020 de aprobare a participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei ı̂n infrastructura de iluminat public prin depunerea cererii de finanțare „lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 218 din 10.07.2020 privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare şi proprietarul terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Serelor nr. 2, în suprafață de 391 mp, înscris în CF nr. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 217 din 10.07.2020 privind modificarea Art. 1, Art. 2, Art. 3 şi Art. 4 din HCL 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC Urbis S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 216 din 10.07.2020 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 511/2018 – Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare familiilor şi persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată, pe membru de familie
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 215 din 10.07.2020 completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2019 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 513/2019
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 214 din 10.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 213 din 10.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reglementare teren pentru funcțiuni de servicii și comerț” generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. București FN., judetul Maramureș inițiator: SC Gaj Comimpex SRL, reprezentată prin Grețieș Viorel
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 212 din 10.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu” Baia Mare, delimitată de strada Vasile Lucaciu - strada Bujorului - strada Zorilor - strada 13 Septembrie - strada Vasile Lucaciu - strada Electrolizei - strada Nisiparilor - strada Oltului, inițiator: Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 211 din 10.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru RECONFIGURAREA ZONEI CENTRALE EXTRA MUROS LA NORD DE RÂUL SĂSAR, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Minerilor nr. 13 - 15, iniţiator: SC CHILIA SRL
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 210 din 10.07.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Dula Vilhelm, Dula Ana, Buda Vasile, Florian Valer, Brîndușan Adrian, Crainic Ioan Romulus, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 20527/2020, împotriva H.C.L. nr. 140/2020
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 209 din 10.07.2020 privind mandatarea dl. Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2019
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 208 din 10.07.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase, recunoscute conform legii
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.07.2020

  H.C.L. nr. 207 din 10.07.2020 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Prof. univ. Dr. ing. Eugen Pay, Doctor Honoris Causa
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 206 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul din Piața Libertății. nr. 15 clădirea M3. în favoarea Partidului Mișcarea Populară - Filiala Maramureş
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 205 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat în Piața Libertății nr. 15, clădirea M3, în favoarea Uniunea Salvaţi România - Filiala Județeană Maramureș
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 204 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat pe B-dul București nr. 5, în favoarea Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Maramureș
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 203 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru spațiul situat pe B-dul București nr. 4, în favoarea Partidului Național Liberal - Filiala Județeană Maramureș
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 202 din 30.06.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra cotei de 1527/3058 mp din terenul identificat prin C.F. nr. 126834 Baia Mare, nr. cadastral 126834, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 4B, aferent parte din construcția Hală spațiu de producție și depozitare P, P+1, proprietatea SC ELECTRO - SISTEM SRL, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acesta
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 201 din 30.06.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, situat în Baia Mare, str. George Cosbuc. nr. 21, ocupat de extindere la spațiul comercial proprietatea numiților Margineanu Ioana Mihaela Ramona și Margineanu Viorel
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 200 din 30.06.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, strada Aleea Aurora, nr. 4, aflat în proprietatea numiților Lucian Gabriela și Lucian Adrian
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 199 din 30.06.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 50 mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.6
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 198 din 30.06.2020 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric ,cod MM-II-m-A-04465, situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.20, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente , identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare ,nr.topo 860 și 860-C1
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 197 din 30.06.2020 privind modificarea poziției 11 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete – creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş, să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 196 din 30.06.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 168 mp , situat în Baia Mare, str. Valea Rosie
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 195 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii locațiunii pentru spațiile utilizate de către Asociația Județeană de Fotbal Maramureș în suprafață utilă de 104,74 mp pe B-dul Unirii nr.11J-Baia Mare
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 194 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din proprietatea Statului Român aflate în administrarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 193 din 30.06.2020 privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 192 din 30.06.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 191 din 30.06.2020 privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exerciţiului financiar 2019
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 190 din 30.06.2020 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 189 din 30.06.2020 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale, revizuite, acordate în cadrul Centrelor Sociale din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 188 din 30.06.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 187 din 30.06.2020 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuinţe disponibile din fond locativ
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 186 din 30.06.2020 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de serviciu disponibilă, aflată în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Melodiei nr.4/25
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 185 din 30.06.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile, propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 12.06.2020
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2020

  H.C.L. nr. 184 din 30.06.2020 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Petre Mitru
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2020

  H.C.L. nr. 183 din 23.06.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 385/2019 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare, ca lider, în proiectul „Smart Post - Industrial Regenerative Ecosystem - Ecosistem regenerativ inteligent post - industrial (SPIRE)”, finanţat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2020

  H.C.L. nr. 182 din 23.06.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2018 privind reglementarea activității de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2020

  H.C.L. nr. 181 din 23.06.2020 privind aprobarea cooperării dintre Municipiului Baia Mare și S.C. PK BLACK S.R.L. în vederea organizării evenimentului "Cinema Drive 2020"
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2020

  H.C.L. nr. 180 din 23.06.2020 privind aprobarea transformării unei linii de gardă, din specialitatea pneumologie în specialitate ATI, în cadrul structurii Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2020

  H.C.L. nr. 179 din 23.06.2020 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 130 milioane lei pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2020

  H.C.L. nr. 178 din 23.06.2020 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Alexandru Peterliceanu
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2020

  H.C.L. nr. 177 din 23.06.2020 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Gheorghe Pârja
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 176 din 11.06.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 69198 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , înscris în CF 60309 Tăuții Măgherăuș
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 175 din 11.06.2020 privind darea în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 174 din 11.06.2020 privind stabilirea taxei de utilizare pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare, ocupate de terasele sezoniere
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 173 din 11.06.2020 privind încheierea unui Acord de cooperare având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR”
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 172 din 11.06.2020 privind încheierea unui Acord de cooperare în vederea dotării cu dispozitive medicale a Blocului Operator - Sală de operaţii chirurgie cardiacă, cardiovasculară şi toracică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 171 din 11.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 170 din 29.05.2020 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 169 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petőfi Sándor, nr. 28, iniţiator: Furnea Iulian
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 168 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+1+2R", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș, inițiatori: Chira Cătălin Florin, Chira Ioan, Hatos (Achim) Lavinia Gerogiana, Chira Marius Radu și Moldovan Maria
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 167 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V4 – PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A VERSANȚILOR ÎN UTR L4C- LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., iniţiatori: GREC IULIANA , CUPAR ALEXANDRU DANIEL și CUPAR IOANA MARIA
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 166 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Viilor-Miron Costin fn., judeţul Maramureș inițiatori: Petric Mihai-Ioan,Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 165 din 29.05.2020 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 5
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 164 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în Baia Mare, Bld. Traian nr. 19A/21
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 163 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 12A, în vederea extinderii spațiului comercial, proprietatea SC DAYTONA COM SRL
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 162 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 7, în vederea notării construcţiei în CF
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 161 din 29.05.2020 privind darea în folosință gratuită, către Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România"- Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului, a imobilului teren în suprafață de 7.760 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 160 din 29.05.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcări acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 159 din 29.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 119/2018 privind retragerea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a acestora
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 158 din 29.05.2020 privind aprobarea atribuirii unei autorizaţii taxi noi, pentru un autoturism electric
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 157 din 29.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2020

  H.C.L. nr. 156 din 12.05.2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.97/2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2020

  H.C.L. nr. 155 din 12.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul BAIA MARE CITY LIGHT
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2020

  H.C.L. nr. 154 din 12.05.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare - lider de proiect şi Direcţia de Asistenţă Socială - partener, în vederea implementării proiectului<> finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020,Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2020

  H.C.L. nr. 153 din 12.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 152 din 30.04.2020 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 151 din 30.04.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Platthy Katalin, împotriva H.C.L. nr. 111/2020
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 150 din 30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn.,inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin,Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 149 din 30.04.2020 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din apartament în spaţiu medical cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 27,00 mp aferent extinderii, podestului şi a treptelor de acces, respectiv închirierea terenului în suprafață de 12 mp aferent aleii de acces, pentru apartamentul situat la parterul blocului nr. 18, de pe Bd. Independenţei
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 148 din 30.04.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent a două alei de acces și extinderi spații comerciale, situate în Baia Mare, Bd. București
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 147 din 30.04.2020 privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 3 alei de acces situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 146 din 30.04.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 23 mp, aferent extinderii la cabinetul stomatologic, situat în Baia Mare, Bd. București nr. 13, proprietatea numitei Titirca Ioana Adina
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 145 din 30.04.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 37 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Moldovei, nr. 18, aflat în proprietatea numiților Mărieș Aurel și Mărieș Lucia
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 144 din 30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 143 din 30.04.2020 privind modificarea HCL nr. 22/2020, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafată de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 142 din 30.04.2020 privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 11 platforme container, situate în Baia Mare cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 141 din 30.04.2020 privind însuşirea unei documentații cadastrale de prima înregistrare imobil și atestarea terenului identificat prin nr. cadastral 127446, in suprafață de 1239mp, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 140 din 30.04.2020 privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Bilașcu" , încetarea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de parcări acoperite și garaje metalice metalice, eliberarea terenurilor de construcţii, identificarea şi comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 139 din 30.04.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, Ionescu Marieta, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 138 din 30.04.2020 privind aprobarea ”Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 137 din 30.04.2020 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Creşterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea”” proiect SMIS 115487
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 136 din 30.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: ,,Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”, strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare, judeţul Maramureş
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 135 din 30.04.2020 privind îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 102/2020 prin modificarea titlului
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 133 din 30.04.2020 pentru aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2020
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.04.2020

  H.C.L. nr. 132 din 13.04.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul în Baia Mare, aflate în situaţie de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID – 19, pe perioada decretată ca stare de urgenţă
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Baia Mare - 06.04.2020

  H.C.L. nr. 131 din 06.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 130 din 31.03.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în cotă de 64 mp din 117 mp, înscris în C.F. nr. 118130 Baia Mare nr. cadastral 118130, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr.31B, aferent construcție spațiu comercial, proprietatea SC GEO X VISION SRL
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 129 din 31.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 128 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale a terenului în suprafaţă de 140 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 90A, în vederea parcelarii terenului aferent constructiei proprietatea SC EXIGENT SRL
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 127 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date - repoziționare și reducere de suprafață de la 1603 mp la 1084 mp, a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare înscris în CF nr. 119634, nr. cad. 119634 situat în Baia Mare, Str. Aleea Expoziției nr. 5
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 126 din 31.03.2020 privind insusirea unei documentații cadastrale de actualizare date - reducere de suprafață pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ion Slavici nr. 1B
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 125 din 31.03.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 48 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr. 19, aflat în proprietatea SC OSC ATOMIC SRL
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 124 din 31.03.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren aferente extinderii spațiului comercial, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 37, aflat în proprietatea SC CONAMO SRL
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 123 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 16 mp, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilascu nr. 4, în vederea notării concesiunii în CF
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 122 din 31.03.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3665 mp, aferent unui tronson a str. Colonia Topitorilor, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 121 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4000 mp, situat în Baia Mare, Str. Colonia Topitorilor
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 120 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 36 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22, în vederea notarii constructiei în CF
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 119 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 79 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22, în vederea notarii construcţiei în CF
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 118 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, str. Mărăşesti nr. 9, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 16, proprietatea numiţilor CONEA VASILE şi CONEA VIOLETA ANISOARA
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 117 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 15, în vederea notarii concesiunii în CF
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 116 din 31.03.2020 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului inscris in CF 127003 Baia Mare nr. cadastral 127003, in suprafata de 1136 mp
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 115 din 31.03.2020 Privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 57 mp, aferent unei zone adiacente Bulevardului Unirii, situată între str. George Coșbuc și Râul Săsar , cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 114 din 31.03.2020 Privind aprobarea parcelării terenului identificat prin CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 113 din 31.03.2020 Privind darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a unui imobil teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28.
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 112 din 31.03.2020 Privind constatarea încetarii Contractului de concesiune nr. 120/27.06.2006 încheiat între fostul Serviciu Public Administrarea Patrimoniului Local și Utilități și SC Intracom SA
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 111 din 31.03.2020 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județ Maramureș, imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 - 5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime de P+1, monument istoric ,,Casa,, cod: MM-II-m-B-04466
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 110 din 31.03.2020 privind modificarea Nomenclatorului stradal al municipiului Baia Mare, prin scrierea corectată a denumirilor străzilor Ferenczy Károly, Hollósy Simon şi Petőfi Sándor
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 109 din 31.03.2020 privind desemnarea domnului dr. ec. Cherecheș Cătălin, Primarul Municipiului Baia Mare, să reprezinte Consiliul Local Baia Mare/Municipiul Baia Mare în Adunarea Generală a Agenției de Management Energetic Maramureș
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 108 din 31.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 107 din 31.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi Extindere Imobil”, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 106 din 31.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza DALI pentru Școala Gimnazială "OCTAVIAN GOGA"- "REABILITARE CLADIRE SCOALA + EXTINDERE + SALA de SPORT"
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 105 din 31.03.2020 privind aprobarea ,,Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 104 din 31.03.2020 Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 şi a Listei de investiţii pentru anul 2020 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 103 din 31.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru numirea unui auditor
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 102 din 24.03.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea achiziţiei obiectivului de investiţii: PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREŞ
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 101 din 24.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară și să voteze în cadrul acesteia reducerea programului de transport călători efectuat de S.C Urbis S.A
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 100 din 24.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare ADI Maramureș, și să voteze în cadrul acesteia amânarea/eșalonarea plății serviciilor apă canal pentru persoanele fizice
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 99 din 24.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în situaţiii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 98 din 24.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 97 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 96 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată prevăzut în contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 95 din 19.03.2020 privind prelungirea termenului de plată a chiriei la locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS, până la 20.06.2020
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 94 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii, pentru anul 2020, a termenului prevăzut în art. 14 şi art. 24 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 204/2017 și în art. 8, alin. 2 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 521/2017
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 93 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului prevăzut la art. 21 din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, aprobat prin H.C.L. nr. 506/2019
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 92 din 10.03.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de proprietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 91 din 10.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 90 din 10.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico -economici în faza P.T. + Execuţie , pentru obiectivul de investiţii: “REPARAŢII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Baia Mare - 03.03.2020

  H.C.L. nr. 89 din 03.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare și ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 552/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Zona cuprinsă între Bld. Independenței, strada Iuliu Maniu, strada Victor Babeș, strada Ion Luca Caragiale ”
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 88 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, f.n., Județul Maramureș, inițiator Kishegyi Balazs
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 87 din 27.02.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 13 mp, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, aflat în proprietatea numitei Zoicaș Florica
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 86 din 27.02.2020 privind aprobarea propunerii de parcelare a terenului în suprafață de 15.903 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 85 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării situației unei funcții publice de execuție din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 84 din 27.02.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 20.02.2020
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 82 din 27.02.2020 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă din fondul locativ de stat sau o locuinţă de serviciu, în vederea închirierii în anul 2020
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 81 din 27.02.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare și Complexul Sportiv Național ”Lascăr Pană” în vederea realizării evenimentelor culturale organizate de către Municipiul Baia Mare în Sala Sporturilor Lascăr Pană
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 80 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, iniţiator: SC DAYTONA COM SRL.
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 79 din 27.02.2020 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din uscătorie şi depozit cărucioare, în spaţiu comercial şi birou, cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 14 mp aferent extinderii spaţiului situat la parterul blocului
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 78 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 226/12.07.1999 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului, având funcţiunea de spaţiu comercial , situat la parterul blocului de locuinţe în sensul suplimentării cu 2,00 mp a suprafeţei concesionate
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 77 din 27.02.2020 privind aprobarea construirii unui balcon în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuinţe și concesionarea terenului aferent în suprafață de 4 mp
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 76 din 27.02.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 75 din 27.02.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune și încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spaţiile din proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare, din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților"
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 74 din 27.02.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7760 mp, situat în Baia Mare, Str. Dragoș Vodă
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 73 din 27.02.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Baia Mare, Str. George Coșbuc, nr. 5
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 72 din 27.02.2020 privind însusirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 4 mp , teren ocupat de extindere, în favoarea SC SOG INTERTRADE SRL
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 71 din 27.02.2020 privind aprobarea Documentației de atribuire și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica a imobilului, teren și construcție, în suprafaţă de 17mp, situat în Baia Mare, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 70 din 27.02.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 9 mp , teren aferent construcţiei, extindere balcon, situat în Baia Mare , în favoarea lui Chiriță Marias
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 69 din 27.02.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 257 mp , situat în Baia Mare, str. George Coșbuc
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 68 din 27.02.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1138 mp, identificat prin CF nou nr. 104657 Baia Mare, nr. cadastral 104657, aferent unei stații de alimentare cu carburanți, în favoarea proprietarului construcțiilor subterane și supraterane SC K&J GEROM SRL
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 67 din 27.02.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela pentru spațiul cu suprafaţa utilă de 141,77 mp situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.15
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 66 din 27.02.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții - aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 65 din 27.02.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 64 din 27.02.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2020
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 63 din 27.02.2020 privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru Clubul Sportiv Minaur
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 62 din 27.02.2020 privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acţiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 61 din 27.02.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 60 din 27.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 59 din 20.02.2020 privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și schimbarea denumirii unui compartiment
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 58 din 20.02.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finantarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 57 din 20.02.2020 privind aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, pentru anul 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 56 din 20.02.2020 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale care se vor desfășura în perioada 1 martie – 1 iulie 2020
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 55 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018,”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenţei, nr.45, 47, Iniţiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 54 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO, generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, iniţiator: KANTOR ADRIAN-CLAUDIU
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 53 din 20.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/2019 pentru aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 4.2.B Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Raului Sasar, SMIS 129615
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 52 din 20.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR” - revizuit
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 51 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 50 din 13.02.2020 privind nominalizarea persoanelor cărora li se acordă distincția „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 49 din 13.02.2020 privind aprobarea proiectului << Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Creşei Steluţelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>> finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4. - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Apel proiect POR/4/2017/4.4/1
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 48 din 13.02.2020 privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare, respectiv Str. Europa, Str. Dumbravei, B-dul Independenței și B-dul București
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 47 din 13.02.2020 privind admiterea în parte, a plângerii prealabile formulată de Puiu Marcel înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020, împotriva pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 46 din 13.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2020
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 45 din 07.02.2020 privind aprobarea efectuării demersurilor în vederea închirierii sau achiziționării imobilelor –construcții-situate în Baia Mare, strada Eliberării nr.15, identificate în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692-C20, 13692-C33, 13692-C35, și terenul aferent acestor cladiri înscris în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 44 din 07.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 43 din 07.02.2020 Privind darea în administrare către Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petőfi Sándor, nr. 6-8
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 42 din 07.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 41 din 07.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 40 din 07.02.2020 privind modificarea HCL nr. 489/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129506
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 39 din 31.01.2020 privind mandatarea Primarului, pentru a vota, desemnarea a trei administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 38 din 31.01.2020 privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 37 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în Baia Mare, Bld. Republicii, nr. 42, identificat prin CF 105233 Baia Mare, nr. cadastral 105233, proprietatea publica a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 36 din 31.01.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 38996 mp, identificat în CF 118066 Baia Mare, nr. cadastral 118066, situat în Baia Mare, str. Splaiul Republicii, nr. 16 și aprobarea propunerii de parcelare a acestui teren
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 35 din 31.01.2020 privind efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 34 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058 mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 33 din 31.01.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze, precum şi scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea acestora
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 32 din 31.01.2020 privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” și darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent, situate în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4, respectiv retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” și darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției situate în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1, imobile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 31 din 31.01.2020 privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 30 din 31.01.2020 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului <> finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 29 din 31.01.2020 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 28 din 31.01.2020 privind înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 27 din 31.01.2020 privind mutarea unor posturi contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 26 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare-Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș.,inițiator SC Trans Carpatica și Muresan Constantin Leonte
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 25 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 19 mp, aferent aleii de acces pe Bulevardul București, nr. 35, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 24 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 23 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18 , cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 22 din 31.01.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 21 din 31.01.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare spațiu medical, proprietatea numiților Chereches Victor si Chereches Gheorghita
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 20 din 31.01.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roşie, în vederea înscrierii în CF şi încheierea contractului de concesiune
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 19 din 31.01.2020 privind însuşirea documentației cadastrale de actualizare date şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 53 mp, aferent magazin alimentar, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, proprietatea numiților Ardelean Viorel Aurel și Ardelean Angela Claudia
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 18 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 654 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 175/30.05.2017 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 6, având funcţiunea de spaţiu comercial, situat la parterul blocului de locuinţe, de pe bd. Independentei, bl. 28, în sensul suplimentării cu 7,50 mp a suprafeţei concesionate
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 16 din 31.01.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a imobilului teren și construcție, situate in Baia Mare , strada Tineretului 14A , în suprafață de 17mp, identificat prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 15 din 31.01.2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 537 mp, prelungire a străzii Funicularului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiţilor Purza Adrian și Mihali Cristina Maria Carmen
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 14 din 31.01.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcări acoperite, edilficate pe teren, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 13 din 31.01.2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizaţii taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 12 din 31.01.2020 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 11 din 31.01.2020 privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Baia Mare de către Primarul Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheş
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 10 din 31.01.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 9 din 31.01.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiţii: “Centru Rezidenţial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi”
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 8 din 31.01.2020 privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc” în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 7 din 31.01.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 6 din 31.01.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 17.01.2020
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 5 din 17.01.2020 privind ridicarea interdicției de acces, prevăzută în H.C.L. nr. 28/2018, în zonele calamitate Valea Usturoi și Valea Roșie
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 4 din 17.01.2020 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric, cunoscut sub numele de ”Restaurant–Casino”, înscris în Lista monumentelor istorice sub codul LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr. 18 - Baia Mare
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 3 din 17.01.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 2 din 17.01.2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 507/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 1 din 17.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2019