ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 111399 din 1502.2021

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.01.2021.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art. 133 alineatul 1 lit. ”a” și a art. 134 alineatul 1 lit. ”a” și alineatul 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 165 din 22.01.2021 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 19 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Domnul consilier Ghiorghe Huluță era ieșit din sală dar a fost prezent la lucrările ședinței.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a începe ședința, am rugămintea să luați act de faptul că potrivit articolului 225 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiecare consilier local, precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija Secretarului General al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale. De asemenea, potrivit alineatului 1 tot din art. 225, aleșii locali sunt obligați ca în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare. Având în vedere condițiile sanitare din aceste zile, eu vă propun să conlucrăm împreună și să găsim o modalitate ca dumneavoastră să puteți acorda aceste audiențe în format on-line, astfel încât să nu existe nici un fel de problemă cu privire la siguranța, atât a dumneavoastră cât și a cetățenilor care vor să intre în contact cu dumneavoastră.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.12.2020. Domnule Chirilescu, ați dori să luați cuvântul? Vă rog.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc, domnule secretar. În legătură cu acest proces verbal, aș vrea să aduc aminte colegilor mei că există o informație incompletă în legătură cu punctul de taxe și impozite, privind taxele de la Bazin, fapt ce nu a fost corectat sau adus la cunoștința consilierilor locali încă, așa cum am discutat la cealaltă ședință. În mod normal, așa cum am discutat cu domnul consilier care a propus amendamentul respectiv, trebuia să vină pe ordinea de zi cu un proiect de hotărâre care nu s-a regăsit în ordinea de zi de astăzi. În acest sens, aduc la cunoștință colegilor mei că forma procesului verbal este incompletă vizavi de ce s-a votat efectiv. Luând în considerare acest aspect, eu voi vota prin abținere. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Chirilescu, vreau să vă informez că procesul verbal a consemnat în detaliu și real toată discuția și toată derularea evenimentelor din consiliul local. Abținerea dumneavoastră, sau critica dumneavoastră poate să se întemeieze pe faptul că noi nu am consemnat în mod real anumite aspecte. Dumneavoastră aveți o critică că în consiliul local s-a discutat un lucru și nu s-a procedat la rectificarea sau îndreptarea acestei erori materiale într-o hotărâre de consiliu local. Asta-i critica dumneavoastră în fapt, astfel încât trebuie să tragem concluzia că procesul verbal este corect, iar cu privire la acel proiect vreau să vă informez că atât domnul consilier Lupu, cât și compartimentele de resort, din dispoziția domnului primar, au luat act și există deja depus ieri, la cabinetul domnului primar, un proiect care va intra în prima ședință extraordinară sau ordinară, tocmai cu privire la aceste aspecte. Astfel încât voi supune aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.12.2020.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- O secundă, vă rog. Și eu am o obiecțiune față de ordinea de zi, dacă nu vă supărați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu suntem la ordinea de zi, domnule avocat, deocamdată supunem la vot procesele verbale și când ajungem la ordinea de zi...Îmi cer și eu scuze că v-am întrerupt.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Iertați-mă, când ajungem la ordinea de zi, vă rog să nu mă uitați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cu cea mai mare plăcere, cum să nu. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.12.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

Iesit din sala

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

Iesit din sala

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

13.

LUPU GaBRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

12

-

5

Cu 12 voturi ”pentru ” și 5 abțineri procesul verbal al ședinței din data de 18.12.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în momentul în care dumneavoastră votați împotrivă sau vă abțineți, ar trebui și noi să avem cunoștință de motiv, adică motivul este cel prevăzut în Codul administrativ: faptul că nu s-a consemnat, în mod real, derularea discuțiilor din consiliul local sau susținerile dumneavoastră, doar în această situație.

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din 28.12.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

Iesit din sala

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

Iesit din sala

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

14

-

4

Cu 14 voturi ”pentru ” și 4 abțineri procesul verbal al ședinței din data de 28.12.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău   Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 11.01.2021. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

Iesit din sala

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

Iesit din sala

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA aNa-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-

x

CĂTĂLIN

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 11.01.2021 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Bună ziua, domnule primar, bună ziua, stimați colegi, bună ziua, stimați invitați. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea. Voi da cuvântul domnului primar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor consilierilor. Vă urez o ședință frumoasă și productivă, în beneficiul cetățenilor Bacăului.

Ordinea de zi a ședinței din 28.01.2021:

1.

Depunerea jurământului de către doamna   consilier   local   Felicia

CIOBANU.

2.

Depunerea jurământului de către domnul   consilier local Iulian-Vasile

STOICAN.

3.

Depunerea jurământului de către domnul  consilier local Laur ȘOVA-

GÂȚU.

4.

Proiect de hotărâre    privind modificarea Hotărârii Consiliului Local

nr.227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Administrație Publică 5                                         5                                            5                                     5                                                                              5

Locală și Registrul Agricol și  este  transmis spre avizare comisiei de

specialitate nr. 5.

5.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea premierii unor sportivi de la

Asociația Clubul Sportiv Phi Hau- Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatul Național de Qwan Ki Do -Juniori și Seniori 28 - 29 Noiembrie 2020

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.

23/2020 prin care s-a aprobat organizarea evenimentului ”Gala Învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020, cu finanțare de la bugetul local

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este 5                                         5                                            5                                     5                             5                                                           5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de

interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială 5                                          5                                             5                                       5                          5                                                5

Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.          ’                                                                                                                             ’

8.

Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.252/03.12.2015 prin care

s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011      ’

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Salubrizare Agrement Parcuri și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.           ’                                                                                                                            ’

9.

Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care

s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Poliția Locală a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.           ’                                                                                                                            ’

10.

Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 210/22.09.2020 prin care

s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.           ’                                                                                                                            ’

11.

Proiect de hotărâre    pentru modificarea art. 1 alin. (1) din HCL nr.

289/2010    privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al

Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea 5                                           5                                          5                                        5                       ±

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafetei de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau,   proprietate privata a

Municipiului Bacau, ocupat de constructia cu destinatia spatiu prestari servicii - intrare in legalitate

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5

13.

Proiect de hotărâre  privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut

in Contractul de Concesionare nr. 7254/21.02.2006, de la dl. Hâncu Cătălin, la dl. Chiruc Stefan-Daniel

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef-Compartiment Evidență Concesionări și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5.

14.

Proiect de hotărâre    privind stabilirea modalității de gestiune a unor

activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea 5                                           5                                          5                                        5                       ±

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

15.

Proiect de hotărâre    privind darea în administrare a gestiunii a unor

activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare,   către Serviciul

Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație  Locală și Compartiment Unitatea

5                                           5                                          5                                        5                       ±

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

16.

Proiect de hotărâre    privind darea în administrare a gestiunii activității

Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.        ’

17.

Proiect de hotărâre  privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului

de Iluminat Public din Municipiul Bacău,   în conformitate cu Legea

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

18.

Proiect de hotărâre  privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de

Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal ”Bacovia”

Inițiator-   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală   și Arhitect Șef-Compartiment

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

21.

Proiect de hotărâre    privind constituirea Comisiei sociale de analiză a

solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Direcția Arhitect Șef-

5      5^5     5     5      5

Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari

și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

22.

Proiect de hotărâre    privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu

actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Direcția Arhitect Șef-

5      5^5     5     5      5

Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari

și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

23.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea unor schimburi de locuințe sociale

destinate închirierii și încheierea de contracte de închiriere cu noile suprafețe locative

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Evidență Contracte

5                                  5                                      5                               5                   ±                                                 5

și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

24.

Proiect de hotărâre  privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a

terenului situat in Bacău, strada Razboieni nr.14

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Arhitect Șef-Compartiment

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

25.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea Raportului anual- 2020 referitor la

stadiul realizării măsurilor cuprinse în " Planul de calitate a aerului în

municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX ) pentru perioada 2019-2023" aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019 Inițiator-   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

26.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția de Drumuri Publice și

Arhitect Șef-Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

27.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 254/ 2020 prin care a fost aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Drumuri Publice și 5                                        5                                            5                                     5                            5                                                                                  5

Arhitect Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

28.

Proiect de hotărâre   _ privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: BUZDUGA COSMIN-DUMITRU

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Arhitect Șef și Direcția de Drumuri Publice și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

29.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR. 15 A din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Arhitect Șef și Direcția de Drumuri Publice și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

30.

Proiect de hotărâre   _ privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 902,00 m.p. teren din str.Vasile Alecsandri, nr.89, cu nr. cadastral. 6979 și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAȚIA ARHIVA NOTARILOR BACĂU-REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.89 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Arhitect Șef și Direcția de Drumuri Publice și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

31.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea unui mod de înscriere a datelor în

registrul agricol

Inițiator-   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Administrație Publică 5                                         5                                            5                                     5                                                                              5

Locală și Registrul Agricol și  este  transmis spre avizare comisiei de

specialitate nr. 5.

32.

Proiect de hotărâre   privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a

face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Bacă u pentru perioada 2020-2024

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.                 ’                   ’

33.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2021.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Compartiment Analiză, Întocmire și Urmărire Documente și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 și 5.

34.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, în condițiile legii.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și  Unitatea

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

35.

Proiect de hotărâre   privind modificarea HCL nr. 295/ 2020 prin care au

fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică-Impozite și

Taxe Locale și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.      ’

36.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de

consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2021

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 și 5.

37.

Proiect de hotărâre   privind demararea procedurilor pentru deschiderea

unui parc industrial în municipiul Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

38.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea contului de execuție al bugetului

local pe trimestrul IV anul 2020, al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și  este

5                                           5                                             5                                        5                          5                                                      5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

39.

Proiect de hotărâre    privind soluționarea de către Consiliul Local al

Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

40.

Diverse

a)Adresa nr.101204 din 08.01.2021  a Direcției de Asistență Socială a

Municipiului Bacău

b)Adresa nr.103619 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

c)Adresa nr.103622 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

 • d) Adresa nr.103625 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

 • e) Adresa nr.103628 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

 • f) Adresa nr.103630 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

 • g) Analiza I/2021 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol

40.A.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea tarifelor aferente activităților din

sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală Direcția Economică și Unitatea 5                                          5                                             5                                                        5                                                     5

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

40.B.

Proiect de hotărâre   de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a

aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Sef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

40.C.

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ și Poliția Locală a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

40.D.

Proiect de hotărâre   privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor

la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea numirii membrilor provizorii ( neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.        ’

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, aceasta este ordinea de zi propusă, cum mențiunea că punctul 39 îl voi retrage.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, supunem la vot...Mai aveți discuții, domnule Candet?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Vă rog frumos, da. Stimați colegi, am obiecțiuni în ceea ce privește ordinea de zi, proiectele 40, notate cu A, B, C și D, pentru că eu am primit un mail în care sunt afișate direct aceste proiecte, fără nici un fel de mesaj atașat mail-ului, în data de 27, adică ieri. Din punctul meu de vedere, nu reușesc să-mi dau seama dacă proiectele astea sunt independente ca atare sau sunt niște anexe la ”Diverse”, care sunt notate cu 40. Nu știu cum s-a făcut această numerotare. De aceea, o primă nelămurire pe care o am este dacă proiectele astea sunt de sine- stătătoare sau dacă sunt o anexă la punctul 40, care este ”Diverse”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, aceste proiecte, așa cum rezultă și din titlul fiecăruia, sunt proiecte independente, de sine-stătătoare, care reglementează situații de fapt diferite.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Vă mulțumesc, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - le-am numerotat 40 A-D pentru că asta a fost întotdeauna practica consiliului local și pentru a se înțelege foarte clar că sunt peste ordinea de zi. Au fost situații de urgență pentru că erau necesare de reglementat anumite aspecte, cum, de exemplu, sunt salariile care trebuiau stabilite în baza reglementării apărute, a dispozițiilor legale date de Guvern cu înghețarea lor și nu sunt proiecte care să suscite prea multe discuții, cum ar fi stabilirea comisiei de vânzare a terenurilor, în care se nominalizează persoanele care fac parte din această comisie.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, dacă aceste proiecte sunt independente, se naște o a doua problemă, pentru că n-a fost respectat termenul de convocare, potrivit articolului 134 din noul Cod administrativ: ”Convocatorul trebuie făcut cu 5 zile înainte”, nu cu o zi și aceste proiecte independente înseamnă că încalcă acest termen care este prevăzut de lege și pe care eu nu sunt dispus să-l mai încalc. În ceea ce privește salariile funcționarilor, nu văd o chestiune de urgență pentru că dacă ele sunt înghețate nu-mi închipui că într-o lună de zile vor crește, că n-avem un motiv ca să crească. Ele vor fi plătite în continuare. Poftim?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Se referă la salariul minim pe care trebuie să-l băgăm în legalitate, salariul minim, pentru că salariul minim a crescut la 2.300 de lei pentru necalificați și cu studii medii, iar cu studii superioare a rămas la fel.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu văd o problemă în treaba asta eu, sau, dacă este o urgență, atunci să facem o derogare pentru 40 C...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - A, nu vedeți dumneavoastră.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule Huluță, dar nu este vina noastră că s-au făcut aceste proiecte cu o zi înainte, nu vă supărați pe mine. Eu invoc aici o chestie de nelegalitate. Deci nu este respectat termenul de 5 zile, sunt propuse niște persoane pe care noi nu le cunoaștem, cel puțin unii dintre noi, și nu știu dacă e cazul să le discutăm azi intempestiv, dacă numim niște comisii din 5 persoane. Nu văd motivul de urgență la treaba asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, domnule...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, rugămintea mea ar fi următoarea, ca să nu mai intrăm în...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Să vă lămuresc...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Nu mă mai lămuriți, că m-am lămurit. Nu, că vreau să supuneți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, că faceți...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, lăsați-l să termine, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Vă rog frumos să supuneți la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor prevăzute la punctul 40 - A, B, C și D.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Înainte de a face...Domnule președinte, haideți să dau lămuriri, că este o eroare aici.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Îi dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, referitor la scoaterea proiectelor de pe ordinea de zi, domnule Candet, vă citesc din articolul 135 alineatul 6, care spune exact condițiile în care pot fi scoase proiectele de pe ordinea de zi: dacă nu respectă prevederile articolului 136 alineatul 8, adică: are referat de aprobare, are avize, etc. ceea ce aceste proiecte au sau doar cu acordul inițiatorului. Deci, nu există posibilitatea ca prin vot să scoateți lucrurile de pe ordinea de zi, eu nefiind de acord. Ce puteți să faceți, dacă nu doriți să dezbateți aceste puncte, este să respingeți ordinea de zi și să încheiem ședința astăzi, să ne vedem în altă ședință. Cu riscurile de rigoare, cum am spus, în special la SSPM, care, în acest moment, este fără organe statutare de conducere conform Legii 31 a Societăților comerciale, riscând a fi dizolvată la cerere. Având aceste informații, vă rog să deliberați în consecință și responsabil.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule...Cer cuvântul, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul secretar, după care domnul consilier Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, vreau să fac precizarea că convocatorul ședinței s-a făcut în termenul legal de 5 zile și l-ați primit cu 5 zile înainte de data ședinței, în conformitate cu Codul administrativ. Vreau să vă mai spun, de asemenea, că potrivit articolului 135 alineatul 8: ”Suplimentarea ordinii de zi se aprobă pentru probleme urgente cu majoritate simplă.” Dacă analizăm fiecare proiect, fiecare are și este justificată urgența sa. Ați ridicat problema numai la salarii. Haideți să vă spun care este problema la salarii: dacă până pe data de 1 nu se stabilesc salariile, pentru că noi stabilim salariile anual, anul trecut în ianuarie au fost stabilite salariile pentru anul 2020, astfel, în cursul lunii ianuarie trebuie stabilite salariile pentru anul 2021. Toate aceste proceduri au necesitat...Noi am așteptat această reglementare, pentru că știam că o să vină de la Guvern și pe urmă au început să se facă demersurile și procedurile prevăzute de lege: convocarea sindicatului, discuțiile cu sindicatul, pentru că la stabilirea salariilor este nevoie de îndeplinit niște reglementări și mai ales niște proceduri care atrag nulitatea, dacă lipsesc aceste proceduri și pe care dumneavoastră le aveți la proiect. Și acest proiect nu constă în faptul decât că s-au stabilit salariile la nivelul decembrie 2020, cu excepțiile prevăzute de lege, respectiv ceea ce privește salariul minim. Urgența vine că, în momentul în care, dacă în această ședință nu se adoptă hotărârea cu salariile, s-ar putea ca toată primăria să nu-și poată lua salariile pe data de 14. Asta era singura problemă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule secretar. Are cuvântul domnul consilier Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Haideți, totuși, să citim legea cu toții, că eu nu-s de acord cu interpretările astea pe care domnul primar le dă legii. ”În termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședința ordinară, se trimite convocatorul”, da? Potrivit articolului 134 alineatul 5 punctele ”b” și ”c” : ”Convocatorul cuprinde în mod obligatoriu...”, nu voit, ”proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiect”. Convocatorul dumneavoastră făcut cu 5 zile înainte nu a cuprins proiectele cuprinse la punctul 40 , A, B, C și D, să ne înțelegem românește. Dacă mă duc la textul ăstalalt pe care l-a citat domnul primar, la punctul 6: ” Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8)”, dar ne referim la un proiect care a fost înscris legal cu 5 zile înainte de termen și vreau eu să-l scot acum. Deci, eu nu v-am cerut așa ceva, eu v-am cerut să scoateți niște proiecte pentru care nu există urgență. Dumneavoastră ați luat cuvântul și mi-ați justificat urgența numai la 40 punctul C. Eu nu văd o urgență aici, pentru că salariații primăriei...Putem face fie o ședință extraordinară, dacă ne crapă măseaua. Eu nu cred că nu s-a știut până ieri că trebuie umblat la aceste salarii în sensul pe care-l doriți dumneavoastră sau în sensul în care trebuie, că nu fac aici un proces de intenție. Dar dacă a intervenit ceva, până la urmă pot să fiu de acord cu acest punct, dar nu mi-ați justificat urgența pentru A, B și D și-n aceste condiții...Domnule secretar, deci, hai să ne înțelegem românește. Deci, noi suntem într-o situație în care funcționăm, ca și consiliu local, fără un regulament. Că ne-am însușit treaba asta, ne-am însușit-o, foarte bine, dar nu putem încălca legea. Asta să fie foarte clar. Și eu nu-s de acord cu treaba asta. Prin urmare, ceea ce cer eu, uite, fac o concesie ca să fie și un lup mâncat de-o oaie, sunt de acord, treacă de la mine, cu C-ul, dacă într-adevăr e o problemă legată de salarii, dar pentru A, B și D, rog să supuneți la vot scoaterea de pe ordinea de zi cu motivarea că nu au fost trecute în convocator, așa cum legea ne cere.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule consilier Candet. Are cuvântul domnul viceprimar Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Atât voiam să precizez: că dacă mergeați mai departe la articolul 135, vedeam alineatul 8 care prevede foarte clar că suplimentarea ordinii de zi se poate face cu problemele urgente, prin votul consiliului local, care este dat pentru ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Are cuvântul domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, dumneavoastră ați citat toate articolele și alineatele, mai puțin cel cu suplimentarea...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Exact.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pentru că ce ne facem cu ăla, că ăla ne permite să suplimentăm, pentru că au fost de-atâtea ori cazuri în istorie, în care a trebuit și-n ultimul moment și pentru asta, tocmai, legiuitorul, când a inserat alineatul 8, l-a inserat, dar acum dacă mergem...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu-mi ridicați...Nu-mi aruncați mănușa, că eu o ridic, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar lăsați-mă să termin.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, dacă v-am convins la litera C, cu salariile, și ați căzut de acord că este o urgență, atunci îmi fac datoria să vă arăt că și la celelalte sunt urgențe. De exemplu, la SSPM, la Consiliul de Administrație. Și-a dat demisia tot Consiliul de Administrație, s-au făcut procedurile de identificare...Dacă mă ascultați puțin, aveți răbdare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Când și-au dat demisia și de ce?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, lăsați-l pe domnul secretar, nu-l mai întrerupeți.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Îl las, îi cer o lămurire.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Demisia este un act unilateral și nu s-a motivat, și nu se motivează, și știți mai bine ca mine lucrul ăsta, nu este obligația motivării acesteia. Noi avem o situație de fapt...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Când s-a dat demisia, domnule? Când s-a dat demisia?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Acum două săptămâni.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și la ședința trecută am venit în fața dumneavoastră și am aprobat acea comisie de evaluare și, mai ales, am aprobat tocmai împuternicirea AGA să numească în Consiliul de Administrație. Deci, au fost făcuți niște pași. La ședința de astăzi, am venit în continuare cu acest Consiliu provizoriu, în lipsa căruia există acest pericol real ca această societate să fie radiată, dar, mai mult decât atât, această societate nu are o conducere și dumneavoastră, ca administrator, aveți această obligație: să asigurați toate condițiile de desfășurare a activității. Astfel încât, consider că și la punctul D, și cred că sunteți de acord cu mine, se îndeplinește urgența. Mai mult decât atât, la A, de asemenea, avem ”Aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public”. Aceste servicii, fără aceste tarife, nu se pot îndeplini. Neputându-se îndeplini în situația asta, atunci orașul va arăta cum va arăta. Deci, toate aceste proiecte să nu vă închipuiți că este vreo unul care să nu necesite această urgență.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da. Ați terminat?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dacă vorbim...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, scurt, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi, foarte pe scurt. Nu cred că am lungit eu vorba aici. Eu am solicitat de acum 5 minute să se supună la vot, sau 10. Dumneavoastră îmi dați tot felul de explicații care pe mine nu mă conving. Domnule secretar, sunteți de acord că completarea ordinii de zi se face printr-un act separat, care, în cazul nostru trebuia să fie un convocator care să justifice urgența? Sau se face printr-un mail prin care s-a trimis aiurea un proiect, din care noi n-avem ce înțelege?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Suplimentarea ordinii de zi se face cu...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci suplimentarea ordinii de zi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Suplimentarea ordinii de zi se face cu aprobarea dumneavoastră. Proiectele...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, dar dumneavoastră nu ne-ați pus astăzi în vedere că se suplimentează ordinea de zi cu 4 proiecte și să ne cereți votul. Dumneavoastră ați prezentat o ordine de zi ca și cum ar fi fost legal convocată de acum 5 zile, cu toate proiectele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi a fost legal convocată.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Lucru care nu e corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A fost legal convocată.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - N-a fost legal convocată, cu o zi înainte, domnule secretar. Nici nu aveți convocator. Pentru astea 4 proiecte nu există convocator.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule președinte...Domnule avocat, spuneți, în Codul administrativ unde scrie că pentru suplimentarea ordinii de zi este necesar un nou act, atunci eu, în momentul ăsta, fac toate demersurile să le retrag.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Atât timp cât spune foarte clar că suplimentarea ordinii de zi se face în situații de urgență, suplimentarea se face numai cu aprobarea dumneavoastră, că de asta o supunem ordinii de zi, dumneavoastră sunteți cei în măsură să aprobați sau să nu aprobați.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule secretar, mulțumesc. Domnule Candet, o secundă.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Numai o secundă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, o secundă, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Să citim alineatul 8, la care m-ați trimis: ”Suplimentarea ordinii de zi se aprobă...” N-ați suplimentat ordinea de zi nicicum și nici n-ați cerut vreo aprobare. Ați propus ordinea de zi în bloc, ca și cum ar fi fost convocată acum 5 zile. N-are rost să mai continuăm discuția, că eu sunt lămurit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Când a prezentat domnul primar ordinea de zi...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Haideți să votăm...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, vă mulțumesc. Domnul Huluță un minut, după care, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot ordinea de zi, să vedem dacă trece..

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule președinte, un minut, de când?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - .ordinea de zi în forma prezentată, domnilor consilieri.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci, domnule președinte, este o cutumă vizavi de suplimentarea ordinii de zi, în momentul când executivul primăriei consideră că sunt niște urgențe. Ca să mai facem pentru urgențele astea o ședință mâine, de îndată...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Extraordinară.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -...în care, cu trei ore poți să dau ordinea de zi și să convocăm ședința de îndată, o considerăm că e o continuare a acestei ședințe. Însă, nu este obligatoriu ca din cele patru puncte, să și treacă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Exact.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu vă propun să votăm ordinea de zi și asta, eu, de când sunt consilier local, aproape la fiecare ordine de zi ordinară s-au găsit și subiecte aduse ad-hoc, unele le-am primit pe masă când am venit la ședință. Vrem să rezolvăm problemele sau nu vrem? Dăm drumul, poate din alea patru, exact ce-a spus domnul Candet, una, aia cu salariile, și vă spun că v-am dat răspunsul pentru că știe toată lumea, ca lider de sindicat, mă interesează soarta salariaților, da? Și dacă nu le dăm nici umbra aia de 30 de lei, 40 de lei de la salariul minim...Cu cât a crescut? Cu nimic, de fapt, a crescut. Să nu se supere arcul guvernamental. Cu 40 de lei. Dar, dacă este atât, hai să le dăm. Și problema este, din cele patru, poate nu trece decât ăsta cu salariile și celelalte n-o să treacă, care-i problema? Dăm drumul la ordinea de zi, ne chinuim de-o jumătate de oră să aprobăm o ordine de zi?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Huluță. Domnule secretar, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot ordinea de zi cu modificările propuse și motivate ca urgențe. Și retragerea, bineînțeles...Cu modificările propuse, cu retragerea punctului 39, avându-se acordul inițiatorului.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

18

1

1

Cu 18 voturi ”pentru ” , o abținere și 1 vot împotrivă ordinea de zi a fost adoptată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare? Nu există astfel de situații. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-au fost transmise dumneavoastră pe mail.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi ”pentru” modalitatea de vot a fost adoptată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Vă comunic că toate proiectele de pe ordinea de zi au rapoartele compartimentelor de specialitate pozitive, favorabile.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : ”Depunerea jurământului de către doamna consilier local Felicia CIOBANU”.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ați avut transmisă la mapă încheierea din 15.01.2021 pronunțată în dosarul numărul 13.306/180/2020, având ca obiect validarea mandatului consilierilor supleanți, doamna Ciobanu Felicia și domnul Stoican Iulian-Vasile, candidați pe listele alianței PNL - USR - PLUS, precum și a domnului Șova-Gâțu Laur, candidat pe listele Alianței Social Umaniste, care s-a regăsit în documentația de la punctul 4 al ordinii de zi, referitor la modificarea comisiilor de specialitate. Dacă doriți, îl rog pe domnul Secretar General Popovici să dea citire acesteia, dacă nu, îl rog pe domnul secretar să prezinte aspectele legale și organizatorice legate de acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Conform prevederilor articolului 117 din O.U. G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionari de drept. Jurământul va fi depus după următoarea procedură: o invităm pe doamna consilier la locul special amenajat, unde se află un exemplar din Constituție, dumneaei va pune mâna stângă pe Constituție și va da citire jurământului, după care va semna jurământul, care este imprimat pe un formular special, în două exemplare, din care unul se păstrează la dosarul ședinței, iar celălalt se înmânează consilierului. În timpul depunerii jurământului, rog asistența să se ridice în picioare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule secretar, o felicit pe doamna consilier Ciobanu și îi urăm succes în activitate.

Doamna Consilier Felicia CIOBANU - Subsemnata Felicia Ciobanu, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019, privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața consiliului local următorul jurământ: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bacău.”

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : ”Depunerea jurământului de către domnul consilier local lulian-Vasile STOICAN”

Domnul Consilier Iulian-Vasile STOICAN- Subsemnatul Iulian- Vasile Stoican, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019, privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața consiliului local următorul jurământ: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu.”

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : ”Depunerea jurământului de către domnul consilier local Laur ȘOVA-GÂȚU”

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Subsemnatul Laur Șova-Gâțu, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019, privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața consiliului local următorul jurământ: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu.”

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Deoarece avem trei noi consilieri, modificăm Comisiile de specialitate, pentru ca fiecare să facă parte dintr-o comisie. Vă mulțumesc. Să deliberați în continuare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisia de specialitate nr. 5 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului?

Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

Ieșită din sala

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-

x

ALEXANDRU

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Asociația Clubul Sportiv Phi Hau- Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatul Național de Qwan Ki Do - Juniori și Seniori 28 - 29 Noiembrie 2020

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc. Bacăul surprinde din nou în mod plăcut, de data aceasta îmi revine deosebita plăcere să vă propun premierea a 5 sportivi pentru locuri pe podium la Campionatul Național de Qwan Ki Do. Astfel încât vă rog să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil. Avem o eroare materială: la articolul 1, în loc de Stoian Mario Cristian trebuie să fie Vârgolici Bogdan-Adrian. Vârgolici este antrenorul, Stoian Mario Cristian este de fapt un sportiv care are 12 ani și a fost o eroare de înlocuire. Supunem la vot îndreptarea acestei erori materiale. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

Ieșit din sala

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi ”pentru” a fost aprobată îndreptarea erorii materiale.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, vom trece la procedura de vot secret și o invit pe doamna consilier Urban apoi să prezinte procesul verbal. O să dureze un pic până facem modificarea și vă propun să trecem la... Ca să meargă repede, să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, până colegele noastre vor modifica numele pe buletinul de vot.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premieri i unor sportivi de la Asociația Clubul Sportiv Phi Hau- Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatul Național de Qwan Ki Do - Juniori și Seniori 28 - 29 Noiembrie 2020

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART.  1.  Se aprobă premierea sportivilor

  Asociației Clubul Sportiv PHI HAU - Bacău, după cum urmează:

  Herlea Denis Alessandro - 730 lei;

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

  2.

  Pascu Denisa Ștefana- 730 lei;

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

  3.

  Mardare Alexandra Nicoleta- 730 lei;

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

  4.

  Butnărescu Andreea- 730 lei;

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

  5.

  și a antrenorilor acestora:

  Lungu Alin Mihai- 730 lei;

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

  6.

  Vârgolici  Bogdan-Adrian-  730  lei,  potrivit

  sistemului de premiere.

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

  7.

  ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 4.380 lei, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului   Bacău,   Direcției   Economice,

  Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și Asociației Clubul Sportiv PHI HAU - Bacau.

  ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2020 prin care s-a aprobat organizarea evenimentului ”Gala Învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020, cu finanțare de la bugetul local

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. În februarie anul trecut a avut loc ”Gala Învățământului Băcăuan”, unde administrația a premiat profesori cu merite deosebite. Dintr-o eroare materială a fost uitat un cadru didactic și astăzi îndreptăm această eroare, urmând să aprobăm includerea doamnei Hușcă Daniela și premierea acesteia pentru merite deosebite la Olimpiada Națională ”Științele Pământului”. Vă rog astfel să deliberați dacă sunteți de acord cu propunerea pe care v-o înaintez. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Da, este tot un vot secret. Doamna Urban, haideți să facem punctul 6 și să revenim după aceea la punctul 5, până modifică colegele, vă rog.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Așadar, vom împărți buletinele de vot pentru proiectul nr. 6, urmând ca, după ce votăm proiectul nr. 6, să supunem la vot proiectul nr. 5. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, să revenim la proiectul nr. 5. Înmânați dumneavoastră sau venim noi să luăm buletinele? Cum procedați?

Doamna Consilier Violeta URBAN - Comisia de numărare, da?

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2020 prin care s-a aprobat organizarea evenimentului ”Gala Învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020, cu finanțare de la bugetul local

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1.  - Se aprobă completarea Hotărârii

  Consiliului Local nr. 23/2020 privind aprobarea organizării evenimentului ”Gala Învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020, cu finanțare de la bugetul local, prin includerea doamnei Hușcă Daniela, în calitate de profesor îndrumător, în lista profesorilor coordonatori.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

  2.

  Art. 2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 700 de lei reprezentând contravaloare premiu acordat de Primăria Municipiului Bacău doamnei Hușcă Daniela, în calitate de profesor îndrumător.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

  3.

  Art. 3 -Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 23/2020 sunt și rămân in vigoare.

  Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

  Art. 5. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului   Bacău,   Direcției   Economice,

  Serviciului   Cabinet   Primar,   Inspectoratului

  Județean Bacău și Colegiului Național ”Gheorghe Vrănceanu” Bacău.

  Art. 6.  - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La punctul 7 vom stabili planul de acțiuni de interes local pentru persoanele asistate social care primesc venitul minim garantat. În fiecare lună le atribuim sarcini de făcut în folosul comunității, contraprestație pentru venitul minim primit de la stat. Vă mulțumesc. Să deliberați în consecință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnul Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc. Vreau să vă felicit, domnule primar, pentru acest proiect. Este o inițiativă utilă și aș vrea să luăm în considerare, bineînțeles și cu colaborarea domnului secretar, dacă găsim o formă legală, ori să-l amendăm, ori să facem un proiect separat, să luăm în considerare și persoanele condamnate la muncă în folosul comunității, pentru acest tip de activități. Mă gândesc că poate reușim să completăm informațiile. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De obicei, în sentința de condamnare se spune foarte clar unde își vor desfășura activitatea. Biroul de Probațiune hotărăște de obicei care este locația sau care este compartimentul din cadrul primăriei în care-și vor desfășura...Noi am avut o inițiativă și am comunicat Biroului de Probațiune și alte domenii în care avem nevoie de ajutor. Deci, vom face totul, nu ține de dumneavoastră, ține de Biroul de Probațiune și de inițiativa primăriei de a solicita pentru anumite locații.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul primar, apoi domnul Ghingheș.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc pentru felicitările sincere, domnule consilier. Da, am în plan și acest lucru, pentru a folosi mai multe persoane care au fost condamnate la muncă în folosul comunității. Pentru acest lucru voi avea în curând discuții cu noul ministru al Justiției. Mulțumesc.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Și eu vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Noi avem deja câteva persoane care deja efectuează astfel de munci care sunt...Mă rog, mă refer la persoanele condamnate, periodic îmi vin la mapă rapoarte ale prestării muncii în ceea ce privește aceste persoane, deci se întâmplă deja, dar, într-adevăr, se poate și mai bine. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, dacă nu mai sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

Ieșit din sala

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.252/03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011 Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, punctul 8. Ne conformăm cu hotărârea de Guvern nr. 4 din 2021 care stabilește un nou salariu minim brut pe țară și modificăm actele normative interne pentru a putea plăti persoanele angajate ocazional pentru prestații în folosul comunității municipiului Bacău, de la suma actuală la 13,583 lei/oră. Mulțumesc domnului Huluță, ca reprezentant al Confederației Sindicatului, să ia act că ne conformăm cu legea. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, îl invit pe domnul secretar să facă apelul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

Ieșit din sala

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În cadrul Poliției Locale, conform legii, există persoane care avansează în grad, în funcție de experiență, astfel încât vă rog să deliberați modificarea de stat de funcții transmisă primăriei de către comandantul Poliției Locale. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Avizul scris al Comisiei de specialitate nr.4 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot acest proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

Ieșit din sala

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 210/22.09.2020 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Exact la fel ca în cazul Poliției Locale, doi colegi de la Agenția de Dezvoltare Locală promovează în grad. Vă rog să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra acestui proiect? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să facă apelul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din HCL nr. 289/2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În cadrul proiectului 11 consiliul local este invitat să desemneze doi reprezentanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ținând cont de experiența avută, o propun pe doamna consilier Ana Groza, ca unul dintre cei doi consilieri locali pentru acest spital. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Diaconu, apoi domnul Candet.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Noi îl propunem pe domnul Bitire.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Cred că cea mai calificată pentru a ocupa această funcție este doamna doctor Dinu, având în vedere că dumneaei este medic pneumolog, dacă nu mă înșel.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mai sunt propuneri? Domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ar mai trebui o propunere, pentru că formatul este doi consilieri titulari- doi membri supleanți. Avem trei propuneri în acest moment, ar mai trebui o propunere.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Eu îl propun pe colegul meu, domnul Mocanu. Dacă nu mai sunt propuneri...Domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Trebuie să stabilim și să aprobăm acest regulament de aprobare, că primii doi clasați ca număr de voturi vor fi membri deplini și ceilalți doi vor fi membri supleanți, ca să știm de la început cum votăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Deci, haideți să recapitulăm nominalizările. Deci: doamna Groza, domnul Mocanu, doamna Dinu și domnul Bitire, da? Aș solicita să-i trecem pe buletinul de vot în ordine alfabetică, ca să nu fie discuții.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Dacă-mi permiteți, ar trebui să specificăm foarte clar dacă vorbim de membri de drept și membri supleanți, nu să lăsăm așa, la voia întâmplării.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu, dar am bulversa. Din punctul meu de vedere, cel mai bine este să mergem în ordinea numărului de voturi, pentru că...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Este cel mai corect. Trecem pe buletinele de vot în ordine alfabetică a fiecărui candidat și primii doi să fie membri de drept, ceilalți doi- supleanți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunteți de acord cu această procedură?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ar trebui să votăm din patru, numai doi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, îi votați pe toți patru...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dacă-i votăm pe toți patru, toți fac câte 23 de voturi. Care-s supleanții, care-s principalii?

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Deci, asta este logica. Deci, dacă mergem pe propunerea dumneavoastră, ar trebui să votăm doar două persoane.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi da, dar nimeni nu face propunerea de supleanți. Aici e problema. Sunt de acord cu dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Vorbim de calitate.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnul Candet are dreptate. Trebuie să votăm fiecare pe buletinul de vot numai doi.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sau mai puteți face un lucru: îi punem pe toți patru și în dreptul lor, fiecare își specifică precizarea S sau Principal.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule secretar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Putem face două...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule secretar, ne încurcăm și eu zic...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bine.

Și atunci haideți să votăm principalii...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Câte doi.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Să votăm numai câte doi.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dragi consilieri, eu cred că putem vota doar câte doi. Cine ia cele mai multe voturi, rămâne principal, cei care au mai puține voturi...Deci, noi votăm doi din patru. Ne alegem principali doi, îi votăm pe cei doi, iar ceilalți automat rămân supleanți.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și dacă e unul, domnule președinte, care nu ia nici un vot?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Rămâne propunerea de supleant, domnule...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Am stabilit.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Votăm doar doi. Doar doi.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Rămâne supleant fără voturi.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu. Votăm doi consilieri, da? E ok, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, e ok așa, cu doi. E cel mai bine.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - S-a înțeles?

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Vreau să vă atrag atenția că pentru a fi validat trebuie să aibă majoritatea voturilor din consiliul local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, este majoritate simplă. Deci, ca să întrunească, să fie... Trebuie să întrunească majoritate simplă. Majoritatea simplă înseamnă jumătate plus unu din numărul consilierilor locali aflați în sală.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule secretar, am înțeles ce-a spus domnul viceprimar, că trebuie să respectăm legea, dar întreb doar : nu putem face la acest proiect o derogare, fiecare consilier să voteze doi și primii doi să meargă membri plini? Că mi se pare că pierdem timpul pe un subiect...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi asta a fost propunerea.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da, dar e în acordul legii? Asta e, că totuși domnul viceprimar a invocat aici un motiv de lipsă de legalitate. Este legal sau nu? Asta întreb, că dacă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Procedura și modalitatea de vot o hotărâți dumneavoastră. Pe mine mă interesează din punct de vedere al legalității consilierul ales să întrunească cvorumul, să întrunească numărul de voturi prevăzut de lege.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Să întrunească numărul de voturi, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Atât.

Restul, procedura o stabiliți dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Deci, dacă-mi permiteți, noi venim aici și facem propunerea atât pentru membrii de drept, cât și pentru membrii supleanți. Calitatea trebuie stabilită înainte de vot. Iar votul trebuie să întrunească majoritatea consilierilor aflați în momentul de față în ședință. Asta este, din punct de vedere legal, corect și normal.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule Miroșeanu...Domnule Miroșeanu...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Un pic. Domnule Miroșeanu, pentru plini deja sunt patru. Pentru că n-a propus nimeni pentru supleanți. Deci, au votat toți, au propus toți patru pentru membri. Și noi, ca să simplificăm acest vot, da, din cei patru, doi o să fie supleanți și doi o să fie membri de drept. Cei care depășesc 50% +1 din sufragii intră membri deplini, iar ceilalți rămân membri supleanți.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cel mai corect.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Și dacă noi stabilim acest lucru, cine ne poate întoarce?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule președinte de ședință, până scriu doamnele secretare, putem să continuăm ședința cu următorul proiect? Ca să nu pierdem timpul? Vă rog, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din HCL nr. 289/2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) din HCL 289/2010   privind   desemnarea   reprezentanților

  Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, în sensul că aceștia sunt următorii:

  Dl. BITIRE DAN, consilier local din partea PRO ROMÂNIA - Membru - S-A ADOPTAT

  21

  2

  0

  2.

  Dna. DINU IOANA, consilier local din partea PSD-Membru- S-A ADOPTAT

  13

  10

  0

  3.

  Dna. GROZA ANA, consilier local din partea USR-Membru

  7

  16

  0

  4.

  Dl. MOCANU ADRIAN consilier local din partea PMP - Membru

  5

  18

  0

  5.

  Art. 2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

  Art. 4.    Hotărârea va fi comunicată Unității

  Municipale   pentru   Monitorizare,   persoanelor

  nominalizate   la   art.    1    și   Spitalului   de

  Pneumoftiziologie Bacău.

  Art.   5.   Prin   grija   Secretarului   General   al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a lua cuvântul domnul primar, vreau, la proiectul acesta cu TBC-ul să facem specificarea foarte clară că membrii principali vor fi domnul Bitire și doamna Dinu, având în vedere obținerea cuantumului necesar, respectiv de 21 și 13 voturi, iar doamna Groza și cu domnul Mocanu au obținut 7 și 5 voturi. Vreau să vă supun la vot faptul că acești domni să fie supleanți pe liste, ca să nu avem o problemă de interpretare de necesar de majoritate. Vă supunem la vot ca doamna Groza și domnul Mocanu să fie supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului TBC.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

Iesita din sala

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

Iesita din sala

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru” propunerea pentru membrii supleanți a fost adoptată.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Felicitări celor doi aleși din consiliul local.

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a suprafetei de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, ocupat de constructia cu destinatia spatiu prestari servicii -intrare in legalitate

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, există o practică în Bacău, persoane primesc diverse autorizații de construire, din greșeală unii le depășesc. În acest caz avem o doamnă, Vizitiu Rodica, doar o coincidență de nume, care dorește o intrare în legalitate pentru o suprafață de 5 mp și dorește concesionarea acelui teren. Astfel încât vă rog să deliberați ca atare. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Avizul scris al Comisiei de specialitate nr.5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, având în vedere că avem procedură de vot secret, aș ruga să votăm acest proiect și să revenim apoi la punctul 11. Vă rog, doamna Urban, cu proiectul 12.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a suprafetei de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, ocupat de constructia cu destinatia spatiu prestari servicii - intrare in legalitate

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către A.F. VIZITIU RODICA, reprezentata de d-na Vizitiu Rodica-Ecaterina, a suprafetei de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacău, nr. cadastral 87159, înscris in cartea funciara 87159 UAT Bacău, ocupat de construcția cu destinatia spatiu prestari servicii -intrare in legalitate, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

  (2) Durata concesiunii este de 4 ani si 7 luni, respectiv pana la data de 10.08.2025, data la care încetează de drept Contractul de Concesionare nr. 27641/10.08.2000.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

  2.

  ART. 2 - (1) Se aproba redeventa in suma de 13,6435 lei/m.p./an pentru terenul prevazut la art. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 -  parte

  integranta din prezenta hotărâre.

  (2) In termen de 90 de zile de la semnarea contractului de concesionare, Concesionarul este obligat sa achite contravaloarea lipsei de folosinta a terenului pentru perioada 01 ianuarie 2018 si pana la data   semnarii   contractului   de   concesionare.

  Nerespectarea acestei obligatii duce la rezilierea contractului de concesionare.

  ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotărâre.

  23

  0

  0

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 5  - Se împuternicește Dl. Primar al

  Municipiului Bacău sa semneze contractul de concesionare cu persoana menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

  ART. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanei nominalizata la Art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului,  Arhitectului-Sef al

  Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

  ART. 7  - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacau prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

  S-A ADOPTAT

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7254/21.02.2006, de la dl. Hâncu Cătălin, la dl. Chiruc Stefan-Daniel

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Punctul 13 se referă la transmiterea dreptului de concesiune prevăzut de un anumit contract, de la domnul Hâncu la domnul Chiruc. Vă rog să votați în consecință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Dacă nu sunt discuții, o rog pe doamna Urban să trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7254/21.02.2006, de la dl. Hâncu Cătălin, la dl. Chiruc Stefan-Daniel

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de   concesiune   prevăzut   in   Contractul   de

  Concesionare nr. 7254/21.02.2006 de la dl. Hâncu Cătălin la dl. Chiruc Ștefan-Daniel.

  Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU  -  PRIMARUL  MUNICIPIULUI

  BACĂU

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, mulțumesc. Punctul 14 se referă la stabilirea modalității de gestiune a unor activități de salubrizare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, mulțumesc, domnule președinte. Am văzut aici, în afară de punctul 14, mai sunt și celelalte: 15, 16, 17 și 18 cu acest SMUP, da? Cred că sunt toate legate între ele, nu?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Numai un pic.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Huluță, să-l lăsăm pe domnul Diaconu, după care vă dau cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Păi, îl las, dar dacă nu se face liniște...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dar stați un pic ca să...Domnule Diaconu, o secundă, să vină colegii cu buletinele de vot, după care puteți vorbi. Deci, vă rog ca fiecare consilier să ia loc în sală, doar comisia de numărare a voturilor să rămână aici și-i dau cuvântul domnului Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, mulțumesc. Din ce văd, punctele 14, 15, 16, 17 și 18 sunt legate de SMUP. Din ce văd aici, domnule primar, da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Așa este și mai este și un punct la sfârșitul ordinii de zi.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Punctul 34. Acum, eu nu că nu sunt de acord cu acest serviciu sau această societate care trebuie făcută pentru curățenia orașului, dar am văzut că ați trecut și iluminatul, nu știu dacă era musai și în afară de asta, am văzut la punctul 34, l-ați pus mai la urmă, în care primăria împrumută această societate. Este legal, nu este legal, bugetul noi nu l-am votat. Cât ar trebui să dăm, nu?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă nu mai aveți întrebări... Domnule Diaconu, atât? Îl las pe domnul primar să vă răspundă, da?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și eu o să-l invit pe domnul Bogdan Borș, care este director provizoriu la această societate, să vă explice partea legală și de ce trebuie să transferăm aceste servicii acolo și necesitatea acestui împrumut.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, îi dăm cuvântul domnului Bogdan Borș. Vă rog, domnule Borș.

Domnul Bogdan BORȘ - Mulțumesc frumos. Bună ziua. În primul rând, acest împrumut este legal și este necesar pentru asigurarea funcționării în faza de începere, ulterior, noi vom putea funcționa în baza cheltuielilor și a facturilor încasate. Dacă discutăm la transferuri, discutăm de Medicina muncii, discutăm de un nou contract de muncă, cheltuieli care...sau cum să zic, bani pentru aceste cheltuieli care ne sunt necesare. Acești bani nu-i avem momentan.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Borș. Domnul Candet s-a înscris la cuvânt. Mai dorește cineva? Și domnul Huluță. Domnul Candet, apoi domnul Huluță, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Domnule Huluță, sunteți mai în vârstă, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da. Știți ce-a făcut domnul Candet? A aruncat cartoful fierbinte, l-a aruncat la noi, deci asta face.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - N-am spus că nu mai iau cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Îl luați după mine, bine. Vă mulțumesc. Deci, noi nu suntem împotrivă ca aceste servicii să fie cumulate, să fie controlate și să avem un oraș mai frumos, mai luminat, și așa mai departe. Însă, există problema la 34, domnule primar. Degeaba astea trec acolo, dacă nu-i dăm și bani cu care să funcționeze. Ori, acești bani, care înseamnă 500.000 de lei, nu-i aveți pentru că nu s-a aprobat bugetul. Nu mi se pare că este legal, la ora actuală. Întâi să venim cu propunere de buget în care băgăm această societate, acest serviciu, să-l băgăm în buget cu nevoile pe care le are și să aprobăm, bugetul și să-și primească banii. Pentru că acum, pe ce buget lucrează consiliul local? El lucrează pe a 12-a parte din orice capitol de cheltuială, de anul trecut. Ori noi, anul trecut n-am avut acest serviciu. Noi l-am avut împărțit, noi nu-l avem cumulat. Prin această direcție care s-a făcut, se vrea un tot unitar. E foarte bine, îl susținem, dar întâi eu zic să trecem bugetul, să avem capitol de cheltuială pentru această direcție și să-i dăm bani în buget. Asta-i problema și aici suntem noi puțin, nu suspicioși, dar cred că nu se respectă legea. Pentru că 500.000 de lei trebuie să vedeți din ce capitol îi luați, da, și dacă aveți voie să luați și dacă ăștia 500.000 se încadrează la a 12-a parte dintr-un capitol. Ok?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Huluță. Domnule Candet, dacă sunteți de acord, aș vrea să-i răspundă domnului Huluță domnul Piștea, după care vă dau cuvântul dumneavoastră. Sunteți de acord? Și urmează domnul Lupu, după aceea. Vă rog, domnule administrator.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Da, domnule consilier, cei 500.000 nu reprezintă o contravaloare a unui tarif, reprezintă un împrumut. Un împrumut care va fi restituit. Ajutorul dat este tocmai pentru a putea funcționa până în ziua în care vor putea emite factura. Deci, cheltuiala aferentă cu serviciul reprezintă prestarea serviciului și facturarea către noi, care se încadrează în cei 1/12 cu cheltuiala pentru serviciul de salubritate și iluminat. Împrumutul nu este o chestie bugetată, este o contravaloare a serviciului plătită în avans. Înțelegeți? Deci, împrumutul în sine nu reprezintă o cheltuială. Îi luăm, îi dăm...

Domnul Consilier Romică BOTOI- Dar de unde are primăria bani?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Din cei 1/12 aferent cheltuielilor cu salubritatea.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Cu iluminatul...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Și cu iluminatul, da, cu tot pachetul. Cheltuieli care oricum...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Din astea 5 servicii, care se regăsesc în 5 hotărâri de consiliu local de azi...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Distincte, da.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da? Așa? De acolo ziceți că luati?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Exact. Contravaloarea...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, lăsați-l pe... Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- ...facturi în primărie sau...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, vă dau cuvântul.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - N-am înțeles întrebarea.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Am spus că după ce se pune pe treabă, se emit facturile. Facturile le emite către cine?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Către primărie.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Acum, fără să fiu răutăcios și nu vreau să spun mai multe, dar eu sunt de acord s-o facem. Dar exact cum e Societatea, e aceeași Mărie, dar cu altă pălărie. Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu, Societatea prestează și alte activități, iar conform legislației ANRSC, operatorul trebuie să fie unic pentru serviciul respectiv. Deci, dacă dăm la Societate, Societatea trebuie să facă doar același lucru.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord, cu dumneavoastră, dar și Societatea de Servicii Publice care a fost blamată, tot primăriei factura.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Evident. Economic, pentru alte categorii de lucrări și prin urmare, nu poate avea calitatea de operator.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Bun, vă mulțumesc frumos. N-am nici o problemă, dar e cam aceeași treabă. Mai vorbim de curățenie, mutăm iluminatul că acolo e delegat, îl dăm dincoace.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Da, doar că legislația ANRSC te obligă să ai un operator distinct care să facă doar această activitate, nu și alte activități.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord cu dumneavoastră. Trebuie să luați licența, știu despre ce-i vorba. Ăsta-i proiect din 2018.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, vă poate răspunde și domnul primar. Vă rog, domnule primar.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Observația dumneavoastră este corectă, domnule consilier, cu singura distincție că SSPM-ul este o opțiune a consiliului local de a exista, în schimb Serviciul Municipal de Utilități Publice este o obligație legală de a-l înființa. De acord cu dumneavoastră, dacă nu eram obligați legal, puteam contracta de la SSP, de la alte firme sau păstrăm angajații pe organigrama primăriei. Dar legea ne obligă să ne conformăm. Cât despre împrumut, acest lucru, în Legea finanțelor publice, dacă-mi dați, domnule secretar, proiectul, există un articol care este și la începutul proiectului, care se referă strict la aceste situații și am să vă citesc articolul 72 din Legea 273/2006 privind finanțele publice: ” În cazul în care la înființarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite...” cum este primăria ”. a unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentațiilor temeinic fundamentate autoritățile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenție. Împrumuturile vor fi rambursate integral în termen de un an.” Deci acest împrumut este specificat expres în Legea finanțelor locale și este doar pentru a-l operaționaliza. Altfel, nu putem să transferăm acolo angajații și nu-i putem plăti.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Iertați-mă, eu nu sunt convins că am înțeles corect niște lucruri și din cauza asta aș vrea să inițiez un dialog cu domnul primar, să mă lămurească. Serviciile astea, care în esență se referă la curățenia orașului Bacău, de care toată lumea-i nemulțumită, se fac în prezent de către primărie. Este corect sau nu?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, este responsabilitatea primăriei.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Este corect. Acum dumneavoastră vreți să delegați aceste servicii și să faceți din unul care-i sub căciula primăriei, trei care să aibă personalitate juridică distinctă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Incorect. Nu vreau eu să fac asta, ci legea mă obligă să fac asta.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Legea vă obligă. Care lege vă obligă, domnule primar?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Care lege?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, care? Pentru că nu văd aici, în expunerea de motive, nici o lege.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier, vreți un dialog sau să vă răspundă domnul primar?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Să-mi răspundă domnul primar, ca să mă lămurească.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Deci vreți dialog, da?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ok.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ce condiții trebuie să îndeplinească operatorii ăștia, ca să li se delege activitățile astea?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Trebuie să fie autorizați de

ANRSC, cu o serie...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și ca să-i autorizeze ANRSC-ul, ce le trebuie, domnule primar?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Trebuie să aibă serviciul în atribuire.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Trebuie să aibă serviciul funcțional, adică trebuie, de exemplu, să aprobați toate aceste hotărâri, ca să poată să fie aprobat.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dar mijloace fixe le trebuie?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Poftim?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Mijloace fixe le trebuie?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, ați aprobat deja acest lucru.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, ce fel de mijloace fixe le trebuie, și dacă le au în prezent aceste servicii, și dacă nu le au, cine le dă, și de unde și pe banii cui?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Le au deja de la primărie. A fost aprobat și cu votul dumneavoastră transferul de mijloace fixe. Inclusiv de posturi.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu mai trebuie nici un mijloc fix? Sunt suficiente pentru autorizarea ANRSC-ului?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cu siguranță.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu nu cred.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă colegii mei și-au făcut diligența în mod corect, este suficient, da.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, anul ăsta are primăria asta aprobat buget?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Depinde de dumneavoastră, puteți să-l respingeți. Dacă-l aprobați...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, are buget acum aprobat, azi?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Un buget nou, nu. Dar funcționăm în baza...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu avem buget astăzi, cum putem delega serviciile astea...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ba avem buget, domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Va avea buget, sunt de acord. Dar cum puteți dumneavoastră să faceți o construcție bugetară, că diferența dintre mine și poate și ceilalți domni consilieri, este că eu am mai construit buget. Dacă dumneavoastră nu aveți prevăzut în venituri, sursă de finanțare de încasat și n-aveți bugetul azi, cum puteți să prefigurați deja o cheltuială pentru care n-aveți venituri de încasat? Că, dacă mergeți pe bugetul de anul trecut, fără nici un fel de îndoială că încasările care au fost prefigurate anul trecut în construcția bugetară, au avut, desigur, descărcare în cheltuieli, iar acum, ca să descarc o altă cheltuială care n-a existat anul trecut, îmi trebuie o proiecție de venit pe anul ăsta, care n-o aveți.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Pot să vă explic, domnule?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu-mi explicați nimic. Să-mi explice domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nici eu nu vreau să vă mai explic, domnule Candet, că aveți niște comentarii de rea credință.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dacă nu vreți să explicați, înseamnă că ne-am înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă dumneavoastră refuzați și vreți de fapt să politizați subiectul, eu nu vă voi răspunde. Administratorul public...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu-l politizez deloc. Dumneavoastră așezați căruța în fața boilor și nu e prima dată, apucându-vă să faceți pompieristic niște activități care, principial, ar putea fi bune, da, dar pentru care dumneavoastră nu aveți o finanțare. Finanțarea urmează tot noi să vă dăm cecuri în alb, pe niște încasări viitoare, care nu știm dacă se vor produce, într-o perioadă de pandemie. Acum, ce trebuie știut ca să fie lămuriți toți domnii consilieri: realitatea este că utilajele cu care funcționează aceste servicii au fost luate din buzunarul primăriei, nu sunt suficiente pentru autorizarea ANRSC, profitați astăzi și ne puneți să votăm înființarea unor servicii care sunt nefinanțate, ca să vorbesc pe limba tuturor românilor, urmând ca după aceea să veniți să ne cereți în continuare bani cu care aceste servicii să cumpere utilaje și care să le fie date în administrare. Toată cheltuiala asta, pe care cu multă ușurință o aprobăm astăzi în consiliul local, se va reflecta ulterior în tarifele pe care le-ați strecurat în proiectul de la 40 litera D, dacă nu mă înșel, da, și care se răsfrâng în buzunarele băcăuanilor. Asta facem noi acum, ca să fim foarte bine înțeleși. Dacă noi vrem ca băcăuanii să plătească în plus, n-avem decât să votăm astăzi. Pentru că acolo ați mascat niște tarife care nu se adună cu taxa de salubrizare pe care deja am votat s-o plătim și asta înseamnă că băcăuanul va plăti mai mult. Este corect, nu, ce spun eu acum.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier, după ce terminați, o să vă răspundă domnul primar. Ați terminat?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, foarte pe scurt, pentru că văd că politizați. Tot ceea ce ați spus, nimic nu este fundamentat într-o bază legală sau materială. Inventați o lipsă de utilaje pe care o invocați, inventați că vor plăti mai mult cetățenii municipiului Bacău. Este o obligație legală, care alte primării deja au implementat-o de doi ani de zile. Dar este la latitudinea dumneavoastră, în exercitarea cu bună credință a mandatului care v-a fost încredințat de băcăuani, să respingeți aceste proiecte, ca acest serviciu să fie în continuare nefuncțional, dar, atunci când vor veni amenzile pentru că nu ne-am ocupat de acest serviciu, responsabilitatea va fi în continuare la dumneavoastră și nu la mine. Eu am făcut ceea ce este responsabil, colegii mei, mulți colegi au lucrat la pregătirea acestor proiecte, nu este nimic ascuns, totul este la vedere și transparent. Alte comentarii nu voi adăuga pentru că eu, spre deosebire de dumneavoastră, nu fac politică aici, ci vreau să administrez acest oraș cu toată buna credința și priceperea pe care o am.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar. Dau cuvântul domnului consilier Lupu. Apoi domnule Ghingheș, mai vreți să vorbiți? Apoi domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- Aș dori să fac o singură constatare. Nu mai târziu de ședința de astăzi, de intervenția domnului Candet și de intervenția domnului Huluță, dar nici mai îndepărtat de ședința trecută, asistăm totuși la o polemică pe bază de legalitate...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Microfonul, vă rog.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU -...pe bază de legalitate. Am o mare rugăminte, sper că sunt în asentimentul tuturor colegilor: domnilor, în ședința trecută am asistat la un meci între Djokovic și Nadal, dar cu argumente politice, evident, între cei doi care stăpânesc, probabil, dreptul mult mai bine decât foarte mulți dintre noi. Eu îmi doresc ca și colegii, sper să fie în acest asentiment, de a ne simți, domnule, nu protejați, dar asigurați că proiectele care intră pe ordinea de zi prin semnătură, prin parafă sau prin aprobarea Serviciului juridic din primărie, prin concursul domnului secretar, să îndeplinească această legalitate, pentru că eu mă trezesc acum în postura în care colegi consilieri, pe de-o parte, pe de altă parte executivul, ambii să invoce necunoașterea legilor de către ceilalți și atunci, de asta polemizăm pe niște chestiuni, fie că-i pe ordinea de zi, fie că sunt chestiuni subtile, poate, sau, mă rog, mult mai profunde vizavi de finanțări, vizavi de oportunități. Și apropo de oportunități, eu cred că menirea noastră aici este de a analiza în principiu oportunități prospective, direcții de dezvoltare a orașului și, să mă ierte Dumnezeu, dar nici un avocat, nici un jurist cred că nu cunoaște chiar toate legile. De aceea, vă rog, e prea mult, în fiecare ședință să ne legăm de această legalitate. Eu îmi doresc din suflet ca, în momentul când vine un proiect pe ordinea de zi spre aprobare, spre dezbatere, cum dorim fiecare să o luăm, să am sentimentul de protecție prin avizarea departamentului juridic sau a executivului, că, domnule, cel puțin din punctul ăsta de vedere este legal. Atât am vrut să vă spun, pentru că deja am emoții, vă rog să mă credeți, mă uit cu foarte mare atenție, mai votez, nu mai votez, pentru că am încredere și-n experiența domnului Candet, am încredere și-n experiența domnului secretar sau a aparatului juridic, dar nu-i prea mult invocată necunoașterea legii? Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - O să vă răspundă domnul primar, apoi domnul Ghingheș și domnul Huluță văd că vrea.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule consilier. Eu vă asigur, din punctul meu de vedere, că aparatul de specialitate din primărie, cât și consilierii juridici alături de care lucrez, verifică întotdeauna legalitatea acestor proiecte. În mod clar, ar trebui să nu uitați că acest for, consiliul local, este politic și stimabilii aleși pot folosi argumente de legalitate sau nelegalitate pentru a masca de fapt un vot politic. Nu este sub nici o formă atributul consiliului local de a se pronunța asupra legalității. Acest atribut este, conform legii, la secretarul municipiului, la prefectul județului și, în final, la un judecător de contencios-administrativ. Dacă există, într-adevăr, o suspiciune de lipsă de legalitate a unui proiect aprobat, aveți pârghia atacului în contencios-administrativ sau sesizarea prefectului județului, dar sub nici o formă nu există vreo urmă de credibilitate de a argumenta un vot, de abținere sau împotrivă, motivând lipsa de legalitate. Așa cum spuneați, domnule consilier, consiliul local votează oportunitatea, sub nici o formă nu se supune la vot dacă este ceva legal sau nu. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Bun, n-o să intru acum în prevederile legale, gestiune directă, delegată și așa mai departe pentru că, din câte înțeleg de la colegii mei, trebuie totuși să înțelegem cu toții despre ceea ce este vorba în aceste proiecte de hotărâre. Și-am s-o iau mai pe înțelesul tuturor, ca să zic așa, și-am să pun o întrebare, nu neapărat retorică, chiar puteți răspunde la ea: ce mare municipiu sau ce oraș din România mai are pe organigramă, de exemplu, oamenii care asigură curățenia, salubrizarea, măturătorii, ca să zic așa? Ce mare municipiu sau ce oraș din România mai are? Bun, deci despre asta vorbim. Tocmai de aceea...Vă rog să mă lăsați să duc la capăt expunerea...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, o să vă dau cuvântul după ce termină.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -...pentru că nu voi vorbi mult. Tocmai de aceea, în 2018 și din nou, repet și am repetat-o și la ședința anterioară, fostul primar a venit cu înființarea acestui Serviciu Municipal de Utilități Publice și am înțeles perfect de ce trebuie înființat: pentru că este o obligație legală și pentru că nu mai putem să prestăm acest serviciu în condițiile actuale. Și cred că asta se vede și în oraș. Tocmai de aceea astăzi aveți la mapă și aveți prezentate aceste proiecte de delegare a gestiunii pentru mai multe servicii publice locale: iluminatul, curățenia, dezinsecția, deratizarea și ce mai vedeți prezentat pe ordinea de zi. Nu doresc să intru într-o polemică cu un coleg sau altul, dar atât aș vrea să lămuresc, pentru că deja a fost lămurită chestiunea asta, dar, de exemplu, domnul Candet a spus că nu există finanțare pentru acest serviciu. Tocmai v-a explicat domnul administrator public că există, din acel 1/12. Finanțarea este asigurată din banii care sunt alocați în mod uzual pentru efectuarea serviciului de salubrizare, în bugetul local. Finanțare din bugetul local, SMUP-ul a fost înființat, tocmai v-am spus și cred că argumentele de ordin politic nu își au neapărat locul aici, mai ales că vorbim de curățenia orașului, care vedem și noi cum este și cum am preluat-o de la fosta administrație care, din păcate, nu a dus acest demers privind SMUP-ul, până la capăt. De ce? Din rațiuni care ne scapă, dar putem bănui că era prea complicat să o apuce de colțuri. Eu, cel puțin, asta am observat de-a lungul timpului, fosta administrație, când era vorba de chestiuni poate puțin mai complicate, o lăsau în aer, ca să nu aibă prea mult de muncă la primărie. Noi astăzi ducem mai departe acest demers foarte bun început, dar nefinalizat. Și, domnule Diaconu, chiar aș vrea să luați notă de acest lucru, pentru că suntem de-acord cu ce s-a început atunci și acum, efectiv ducem la capăt acele demersuri. Și vă garantăm că nu este în interesul nimănui din acest executiv să majorăm, într-un fel sau altul, costul salubrizării, ba dimpotrivă, să facem serviciul cât mai eficient, astfel încât să avem cât mai multă curățenie în oraș cu bani cât mai puțini din bugetul local, pentru că avem nevoie și de investiții și de alte lucruri în municipiul Bacău. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnul Huluță, după care o să-i dau...Nu, domnul Diaconu în locul domnului Huluță și, după care, un drept la replică domnului Candet, pentru că i s-a folosit numele de către domnul Ghingheș. Ok?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu, cum v-am spus, domnule vice, n-am o problemă că facem această societate, acest serviciu. Ați spus, vizavi, că deleagă și la Societatea de Servicii Publice, pe care dumneavoastră ați blamat-o și țipați aici, în consiliul local și poate am să-l rog pe domnul primar sau cine dorește, să scoatem acele înregistrări, cum e înregistrată și această ședință, în care dumneavoastră țipați. Și să vă mai spun ceva: ați luat bani anul trecut de la salubritate. Deci nu v-au interesat serviciile de calitate din Bacău anul trecut, pentru că candidați și nu v-au interesat. Există, ați luat bani de la salubritate. Acum bateți moneda pe salubritate, vreți și împrumut bani, eu sunt de acord, dar recunoașteți că nu vă interesa atunci. Și dacă vorbim de măturat, lăsăm măturatul, de ce luăm iluminatul de la Societate? Că și Societatea tot a primăriei rămâne, da? De acord? Ați luat sau n-ați luat bani? Și acum bateți moneda că vreți un oraș curat și dacă venea Necula cu un împrumut, păi dumneavoastră săreați aici toate scaunele și-i scoteați pe toți afară, domnule Ghingheș. Eu asta vreau să vă spun dumneavoastră: bun simț, respect și colaborare. Acum eu vă înțeleg, că sunteți la putere, sunteți viceprimar, vreți să faceți. Și eu am vrut să fac, dar dumneavoastră nici măcar nu-i băgați în seamă pe cei de la salubritate anul trecut. Ați luat bani de-acolo și i-ați dus unde ați vrut dumneavoastră, cum spuneți, ”politicianește”, da? Nu v-a interesat de primărie anul trecut și patru ani care-au fost, că ați fost în opoziție, nu v-a interesat. Asta este problema. Nu că nu sunt de acord, acum vreți să dăm bani acolo. Păi anul trecut de ce nu i-ați lăsat? Că răspundeam eu cumva de salubritate? De asta? Ce-i, domnule Piștea, ce, nu-i așa? Aduceți-mi un argument că n-a luat bani anul trecut de la salubritate și i-a mutat în altă parte.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Diaconu, o să vă răspundă domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Domnule consilier, sunt de acord cu dumneavoastră. Atunci când unii oameni sunt în opoziție pot face lucruri care să fie ulterior interpretate împotriva lor. Cred că consilierii care se consideră în opoziție astăzi nu vor repeta greșelile legislaturii trecute-unu. Doi- transferul iluminatului public nu este o opțiune, este o obligație legală. Dacă nu ar fi fost o obligație legală, am fi lăsat la SSP delegarea acestui serviciu. Cât, în general, despre SSP, dacă ați deschis subiectul, știți că înființarea lui s-a făcut exact ca la București unde s-a dovedit a fi înființată în mod ilegal compania. Nu a mai fost atacată în contencios în Bacău, astfel încât ea rămâne înființată. Ce s-a întâmplat, și colegul meu, domnul Ghingheș, și mulți alții au acuzat, este că acestei companii i s-au acordat mult mai multe contracte și de mult mai mare amploare decât era destinat inițial. Astfel încât, de la o idee bună, de la care s-a plecat, ca această Societate să facă niște lucruri de urgență pentru primărie, s-a ajuns ca SSP să facă niște proiecte de mare anvergură, cum au fost Insula sau Spitalul, care încă nu sunt terminate și sper să le termine curând. Deci, haideți să nu repetăm greșelile trecutului și să înțelegeți că nu luăm nimic de la SSP să ducem la SMUP opțional, ci doar ce este obligație legală. Și vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru înțelepciune.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule primar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, un minut, atât.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, mulțumesc. Domnule primar, eu înțeleg, nu-i vorba, am văzut, să nu greșim ca ceilalți, dar și ceilalți trebuiau să se gândească. Eu n-am o problemă că Societatea rămâne sau nu mai rămâne, sau că o închideți sau că n-o închideți. E gândirea dumneavoastră, e managementul dumneavoastră, sunteți edilul Bacăului și conduceți Bacăul, nu-i o problemă, așa cum a fost domnul Necula. Acești ani trec, se constată dacă ați condus bine sau nu, dar unii trebuie să recunoască, să aibă puterea și caracterul, da? Pentru că, când se află că trebuie să facă ceva pentru municipiul Bacău, gândesc altfel. Adică cum gândim? Gândim doar în funcție de interes sau cum ar trebui? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, să gândim cum trebuie, dar nu numai când ești viceprimar sau asta, atunci vrei bani de ce răspunzi, vrei bani și de-aia și în rest nu te interesează. Păi, ăștia patru ani trec, se schimbă, rămâneți- nu rămâneți primar, că nu-i nimeni veșnic pe-o funcție. Sunt curios cum va gândi în următoarea perioadă, că dacă va fi alt primar, vă spun eu că tot la fel o să facă, cum a făcut mandatul trecut. Atât, eu n-am nimic. Că înființați, că nu înființați, că-i bine, că nu-i bine, cum am vorbit și la ședințele trecute, cu Societatea. Problema era conducerea, și-au dat demisia? Și-au dat demisia, domnule primar? Fără audit, fără consultanță, fără nimic. Am spus acum trei ședințe, da, : ”Haideți, domnule să-i chemăm” și și-au dat singuri demisia, nu? Fără nici o problemă, nu-i nici o problemă, eu n-am nimic împotrivă, dar nu când sunt unii e bine și când sunt alții, nu mai este bine. Și vrem să meargă bine orașul sau vrem să meargă bine ceva, dacă vorbim despre caracter sau, cum spuneți dumneavoastră, doar de oportunitate sau de politică. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Diaconu. Domnul Candet, apoi domnul viceprimar Miroșeanu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Măi, dar nu-mi mai dai cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ai zis că vorbește domnul Diaconu în locul tău.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- N-aș vrea să rămân cu senzația că e o defecțiune să ai o meserie care are cât de cât tangență cu legile sau o profesie, că nu-i o meserie. Nu e prima oară când domnul primar mă acuză că fac aici politică și alte chestiuni. Eu nu sunt aici pentru că am vrut să fac politică, i-am spus-o și dumnealui în particular, v-o spun și dumneavoastră în public. Menirea mea este aici c-am vrut să ajut un om să construiască trei școli în orașul ăsta. N-am făcut politică de nici un fel, poate că sunt cel mai puțin înregimentat politic, din punctul ăsta de vedere, dintre toți cei prezenți. Problema care nu-mi place mie este că, prin prisma legilor pe care le cunosc mai mult sau mai puțin, că nu le știu nici eu pe toate, nu că n-aș fi de acord, deci încep și spun că-s de acord și cu externalizarea acestor servicii, și-i spun ca să-nțeleagă toată lumea ”externalizare”, că nu cred că ăsta este termenul care trebuia folosit, problema este că nu-i locul, nici momentul și că această operațiune nu-i făcută potrivit legii. Domnule Stănică, dacă dumneavoastră n-ați luat salariul azi și n-aveți un ban în buzunar, nu puteți să vă duceți în mall să vă cumpărați o cămașă. Tot așa facem și noi acum. Nu avem bani pentru serviciu, vrem, într-adevăr, să ne conformăm legii sub acest pretext, că ”legea zice”. Legea zice multe, dar nu înseamnă că se și aduce la îndeplinire. Spre exemplu, Guvernul României, știți foarte bine că-n urmă cu un an sau doi, prin lege a dat că trebuie făcută autostrada Moldovei. S-a făcut? Nu s-a făcut. Deci, dacă n-ai bani, n-ai resursă bugetară, nu poți să faci, orice ai vrea. Și eu îmi doresc pentru orașul ăsta să aibă și metrou, dar nu se poate face, că n-avem bani. Acum problema se pune în termenii următori: din punct de vedere al construcției bugetare, că asta l-am atenționat pe domnul primar și poate că nu întâmplător, ultimii primari ai Bacăului, toți au fost trimiși în judecată, toți au vrut binele, că dacă-i întrebi, nici unul n-a vrut să facă rău în orașul ăsta. Deci, ca să faci ceea ce ți-ai propus, trebuie să-ți creezi o perspectivă, să-ți construiești un buget în anul ăsta, în care să-ți prevezi o sursă de finanțare și-n momentul când ai banii, faci proiecția bugetară pe anul viitor, să faci acest serviciu. În realitate, din actele care ne-au fost nouă trimise, rezultă că bani nu sunt, că serviciul ăsta nu va funcționa cu 500.000 de lei cât dăm noi împrumut. Aprobăm azi împrumutul, eu vă garantez că nu durează două luni și pe ordinea de zi va fi pus alt împrumut. Problema asta este. Deci, nu avem resursă bugetară, nu avem un buget alocat în momentul ăsta, o sursă de finanțare pentru aceste servicii, dar vrem să facem servicii. Cum se va finanța în realitate acest serviciu, este în 40 D, unde sunt stabilite tarife separate de taxele de salubritate, care vor fi încasate de aceste servicii direct de la cetățeni, iar primăria, prin consiliul local care suntem noi, ăștia de-aici, va ridica mâinile sus și va spune : ”Domnule, nu-i serviciul nostru, că are personalitate juridică distinctă și el încasează de la cetățeni”. Da, asta este problema. Ați spus ceva de 1/12, domnule primar, și ați pus o întrebare retorică. Eu vă pun o întrebare directă: ce înseamnă 1/12, știți să-mi spuneți? Spuneți-ne nouă, la toți colegii.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, vă răspunde domnul primar.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, nu, să-mi spună domnul Ghingheș, că el a ridicat problema. Domnul vice, iertați-mă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, din respect pentru consilieri, n-o să mai răspund la această tribulație, o să vă rog să continuați discuțiile, eu n-o să mă mai implic. Aici este clar, lucrurile au fost prezentate, domnule președinte, eu v-aș ruga să supuneți la vot, trece- bine, nu trece- bine.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, lămurim această problemă sau n-o lămurim? Atunci nu-l mai aștept pe domnul Ghingheș să-mi răspundă și-mi răspundeți dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Cum să vă mai explic? V-am explicat deja de 3-4 ori și n-ați vrut să înțelegeți. Nu mai am cum să vă explic, adică am epuizat toate căile, îmi pare rău.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, bine, mulțumesc. Atunci să ne oprim aici și să votăm.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - 1/12 din bugetul pe anul trecut, sunt bani prevăzuți pe salubrizare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, gata, domnule Ghingheș. Îi dau cuvântul domnului Miroșeanu, dar înainte aș vrea să fac și eu o remarcă către domnul Candet. Domnule Candet, cu tot respectul, toți cei de-aici, în afară de domnul Chirilescu, suntem înregimentați politic, vrem- nu vrem, chiar dacă avem profesii diferite, facem parte dintr-un partid politic, chiar și domnul Chirilescu face politică independentă, dar suntem aici într-un consiliu local care este un for deliberativ politic și trebuie să ne asumăm ceea ce suntem aici. Vă mulțumesc. Domnule Miroșeanu...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule secretar, numai o secundă. V-ați adresat direct către mine. Eu n-am spus că nu sunt înregimentat politic, am spus că sunt cel mai puțin înregimentat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu faceți politică, dar aici facem politică.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Facem politică, fără doar și poate, că facem politică. Și cum eu n-am acuzat pe nimeni de culoare politică, eu nu i-am spus domnului primar că-i dintr-un partid, nici dumnealui să nu mă acuze pe mine că fac politică aici. Așa mi-a spus, că fac politică în loc să fac administrație.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, trebuie să ne asumăm că facem parte dintr-un for deliberativ politic. Domnul Miroșeanu, apoi domnul Huluță și supunem la vot.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Stimați colegi, nu este nici o îndoială că este vorba de un for politic și că fiecare dintre noi reprezentăm aici o anumită opțiune. Ceea ce vreau eu să spun în momentul de față este că ne aflăm la mijlocul unui drum. Am căzut de acord la sfârșitul acestui an, ca începând cu ianuarie să înființăm această societate, acest serviciu, care să cumuleze tot ce înseamnă utilități la nivelul municipiului Bacău. Astăzi, noi suntem chemați să dăm obiect de activitate acestui serviciu și de a stabili, bineînțeles, care sunt principalele direcții pe care se va desfășura această activitate. Nu discutăm despre alte lucruri. Facem o încredințare de administrare directă către acest serviciu, în baza, bineînțeles, a unui studiu de oportunitate care spune acest lucru: că este cea mai eficientă cale, în așa fel încât să avem servicii de calitate la nivelul municipiului Bacău, cu costuri minime, în așa fel încât confortul cetățenilor să fie cel care să primeze. Despre asta discutăm, restul sunt chestiuni care nu țin de obiectul acestor proiecte de hotărâre de consiliu local. Mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Să nu înțeleagă nimeni greșit, că noi suntem împotriva acestui serviciu, ci este vorba de o amânare a hotărârilor acestea, odată cu bugetul. Eu promit în fața tuturor că-l votez cu două mâini, la buget, când avem capitol bugetar și avem chestiunea asta. Cum am stat ani de zile fără acest serviciu, da, alimentat cu bani și să-i dăm încredințare directă acestui serviciu, mai putem sta o lună, că nu crapă nimeni. Vine bugetul, vine cu bani alocați pentru această societate, pentru că, chiar dacă votăm aceste cinci puncte, da, și nu dăm punctul cu banii, cu împrumutul, tot degeaba facem. Deci, astea dacă nu-s la pachet, să-i dai și banii și să-i dai și serviciul, votăm degeaba. Deci noi nu vrem decât să intre odată la pachet cu bugetul pe care-l vom aproba. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Huluță. Dacă nu mai sunt discuții? Vă răspunde domnul primar, apoi, domnule secretar, vă rog să faceți apelul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, dacă nu aprobați împrumutul, nu pot să funcționeze efectiv. Dar, asta este ultima hotărâre, restul, transferul de diverse atribuții este necesar pentru autorizare, la fel și tarifele. Dacă nu aprobați tarifele, nu putem să fundamentăm bugetul. Deci, singurul lucru care este opțional până la buget ar fi acest împrumut. Dar restul, pentru a autoriza acest serviciu la ANRSC trebuie să aibă tarifele aprobate de consiliul local, trebuie să aibă atribuțiile delegate, adică nu sunt la pachet. Singurul lucru care să-l facă operațional este acest împrumut, dar ca să fie operațional, trebuie mai întâi să fie autorizat de ANRSC. Nu poate fi autorizat dacă nu are atribuțiile și nu are tarifele aprobate. Deci, rațiunea dumneavoastră nu este solidă, singurul lucru care-l puteți amâna la buget este acest împrumut, deși nu există nici o rațiune, pentru că există linie bugetară, e aprobată de Direcția Economică, dar este la latitudinea dumneavoastră cum votați. Eu vă spun că amânând aceste proiecte de hotărâre de astăzi, pur și simplu amânăm autorizarea serviciului. Nu știu cât va dura, noi am făcut toată diligența cât mai devreme, pentru că ANRSC are o întreagă procedură care durează.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

7

5

Cu 11 voturi ”pentru” , 7 voturi împotrivă și 5 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Proiectul este pentru privind darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, obligație legală. Votați în consecință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dragi consilieri, urmează discuții asupra proiectului, dar eu cred că, în mare, s-au cam epuizat. Domnul Ghingheș, dacă mai vrea cineva, dar eu cred că am discutat. Și domnul Stoican.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Prin votul anterior, dar mai ales dacă această modalitate de vot a dumneavoastră va continua, nu faceți decât modalitatea în care dumneavoastră ați gestionat acest oraș în ultimii ani, să continue. Asta faceți. Deci, efectiv blocați modernizarea serviciului de salubrizare și iluminat din oraș.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș, haideți, la proiect.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Sunteți total mulțumiți cu situația de până acum? Dacă asta-i decizia dumneavoastră, o respectăm.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule viceprimar, colegii noștri consilieri sunt oameni responsabili și își asumă deciziile luate prin vot deschis. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier Stoican, vă rog.

Domnul Consilier Iulian STOICAN- Da, bună ziua, din nou. Ca și soluție la acest tip de vot împotrivă, practic conducerea primăriei este obligată prin lege să asigure utilitățile necesare funcționării unui oraș și va trebui să scoată aceste servicii la licitație publică. Așa că, ultima soluție, dacă se va continua în stilul ăsta de vot, doar soluția de licitație publică, scoaterea acestor servicii la licitație publică și probabil, toți cei care se vor înscrie, vor ajunge să liciteze niște tarife mult mai mari. Cam atât am vrut să spun. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă nu mai sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să facă apelul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Iesită din sala

TOTAL

10

-

12

Cu 10 voturi ”pentru” și 12 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 16, 17, 18. Se trece la punctele 16, 17, 18 ale ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerile de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 16 privind darea în administrare a gestiunii activității Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău;

 • - proiectul de hotărâre nr. 17 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - proiectul de hotărâre nr. 18 privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Da, cu permisiunea dumneavoastră, cum se pare că sunt decizii politice deja luate și asumate, aș vrea să mergem rapid peste următoarele 3 proiecte. Proiectul 16 - darea în administrare...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, dacă sunt de acord colegii consilieri...Sunteți, să le discutăm, toate cele 3 proiecte, care fac același obiect? Da, vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU- Punctul 16- vă propunem să respectăm legea și să dăm prin delegare dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, punctul 17-la fel, este conform legii pentru a delega Serviciul de Iluminat, iar punctual 18- din nou, darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat. Vă rog să deliberați ca atare. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil la cele 3 proiecte.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3,4 și 5) la proiectele de hotărâre nr. 16, 17 și 18.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot cele 3 proiecte.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

12

Cu 11 voturi ”pentru” și 12 abțineri proiectele de hotărâre nr. 16, 17, și 18 nu au fost adoptate.

19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal ”Bacovia”.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Discuții? Domnul Miroșeanu. Nu? Propuneri? Domnule Miroșeanu, vă rog.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Propunem pe doamna Violeta Urban.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, alte propuneri? Domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Pe Cătălin Munteanu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Pe domnul Chirilescu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Deci doamna Urban, domnul Chirilescu și domnul Munteanu, da? Ok? Cei nominalizați sunt de acord să fie pe buletinul de vot, da? Deci, în ordinea alfabetică, cele trei nominalizări. Domnule primar, haideți să mergem mai departe, până...

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal ”Bacovia”.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Teatrului Municipal ”Bacovia”, în persoana

  domnului consilier local CHIRILESCU DORIN, consilier independent

  NU S-A ADOPTAT

  6

  17

  0

  2.

  Domnului consilier local MUNTEANU MIHAI din partea PER NU S-A ADOPTAT

  2

  21

  0

  3.

  Doamnei consilier local URBAN VIOLETA din partea PNL

  S-A ADOPTAT

  20

  3

  0

  5.

  Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  Art.3. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, persoanei nominalizată la art. 1 și Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău.

  Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul 20 este despre însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public, obligație legală. Vă mulțumesc. Să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții dacă sunt asupra proiectului? Domnule secretar, vă rog să supuneți proiectul de hotărâre la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează: Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Având în vedere că urmează iar un vot secret, putem merge pe 21 cu votul secret pentru că acolo nu trebuie completate buletinele de vot, după care propun să luăm o scurtă pauză de 5 minute. Hai să facem 21, 22 și după aia facem pauză.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul 21 își propune înființarea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ, iar proiectul 22 își propune aprobarea criteriilor de acces ...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu, fără 22. Doar 21, domnule primar.

Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Înființarea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Trecem la procedura de vot secret. Da, doamna Urban, vă rog.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Pentru proiectul nr. 21 buletinul este listat față-verso. Aici, unde veți vota membrii, nu trebuie să alegeți. Îi puteți vota pe toți, dacă doriți.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim. Facem 21 și ne întoarcem la 19, cu nominalizarea colegilor la Teatrul ”Bacovia”, ok? După care pauză.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 23

2. Numărul consilierilor care au votat - 23

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

ART. 1. - Se constituie Comisia socială de analiză a

23

0

0

solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, aceasta urmând să aibă această componența:

Președinte:

LIVIU ALEXANDRU MIROȘEANU- Viceprimar al Municipiului BACĂU

S-A ADOPTAT

2.

Membri:

GHIORGHE  HULUȚĂ-  CONSILIER  LOCAL,

CONSILIUL LOCAL BACĂU;

S-A ADOPTAT

21

2

0

3.

ANA MANUELA GROZA- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

S-A ADOPTAT

23

0

0

4.

VIOLETA   URBAN-   CONSILIER   LOCAL,

CONSILIUL LOCAL BACĂU;

S-A ADOPTAT

23

0

0

5.

LAURENȚIU NICOLAE  CHICIU-  CONSILIER

LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

S-A ADOPTAT

23

0

0

6.

LEONARD BULAI- ȘEF SERVICIU CABINET

PRIMAR;             ’

S-A ADOPTAT

20

3

0

7.

CARMEN MIHAELA VASLUIANU- DIRECTOR ADJUNCT D.A.S BACĂU;

S-A ADOPTAT

23

0

0

8.

ROXANA  SONIA PAVELESCU-  CONSILIER

JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC   si APLICAREA

LEGILOR PROPRIETĂȚII;

S-A ADOPTAT

23

0

0

9.

CRISTINA  ELENA  BARDAȘU -  CONSILIER

SUPERIOR, COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV și ÎNDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI;      ’

S-A ADOPTAT

22

1

0

10.

MARIA MAGDALENA BOGDAN- CONSILIER

SUPERIOR,   COMPARTIMENTUL   EVIDENȚĂ

CONTRACTE;                            ’

S-A ADOPTAT

23

0

0

11.

RAZVAN ANASIE- INSPECTOR de SPECIALITATE, COMPARTIMENTUL   FOND   LOCATIV   și

INDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI;      ’

S-A ADOPTAT

23

0

0

12.

Secretar:

IONELA   FENEA-   CONSILIER   SUPERIOR,

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ CONTRACTE.

S-A ADOPTAT

23

0

0

13.

ART. 2.- Atribuțiile comisiei de analiză pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, sunt următoarele:

 • -analizează cererile depuse de solicitanții de locuințe, în sensul îndeplinirii criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru o locuință socială sau din fondul locativ de stat până la data de 01 noiembrie a anului în curs;

 • -propune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Bacău lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

-propune și repartizează locuințele în limita numărului și structurii locuințelor sociale și din fondul locativ de stat disponibile, către persoanele care îndeplinesc în totalitate prevederile stabilite prin HCL nr. 148/2020, cu modificările și completările ulterioare și în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă;

-examinează și avizează cererile de schimb de locuințe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Bacău;

-propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacău în cazuri de extremă urgență transformarea în locuințe de necesitate a locuințelor libere aflate în fondul de locuințe sociale;

-propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacău lista cuprinzând persoanele care în cazuri de extremă urgență pot beneficia pe o perioadă determinată de timp de o locuință de necesitate;

-propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacău repartizarea pe locații a persoanelor care pot beneficia de o locuință de necesitate, precum și cuantumul chiriei pentru flecare caz în parte.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 259/27.11.2020.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef -Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului

23

0

0

Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Punctul 22 se referă la aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare pentru soluționarea de către comisia votată anterior a cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Da, domnule Dinu. La microfon, vă rog.

Domnul Consilier Cătălin-Mihail DINU- Aș dori să aduc o modificare la articolul 1 lit. ”a” cu 1, cu specificarea de final ca cei care își desfășoară activitatea pe raza județului Bacău să poată beneficia de aceste facilități.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog, un pic mai tare și la microfon. Nu s-a înțeles.

Domnul Consilier Cătălin-Mihail DINU - Să nu mai fie doar pe o rază de 30 de km în afara municipiului, ci pe raza întregului județ.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule primar, vă rog să răspundeți domnului Dinu.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, este foarte bun amendamentul, îl susțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot amendamentul ridicat.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Cătălin Dinu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă mai sunt discuții la acest proiect? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe sociale destinate închirierii și încheierea de contracte de închiriere cu noile suprafețe locative

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este un schimb de locuințe sociale, destinate închirierii, între mai multe familii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Trecem la procedura de vot secret. Domnul Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Mă gândeam să cumulăm în bloc până la PUZ-uri, că mergea mai repede, dar dacă e vot secret...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - E vot secret.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, în regulă, am înțeles.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe sociale destinate închirierii și încheierea de contracte de închiriere cu noile suprafețe locative

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art.l. (1) Se aprobă schimbul de locuințe sociale, destinate închirierii, între doamna Zaharia Otilia in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145674/  10.11.2015 pentru locuința situată in

  municipiul Bacău, str. Henri Coanda nr. 9, sc. A, ap. 38 și doamna Roznovat Simona in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145734/04.12.2014 pentru locuința situată in Bacău str. Mioriței nr. 92, sc. A, ap. 7.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

  2.

  (2) Se aprobă schimbul de locuințe sociale, destinate închirierii, între doamna Banu Loredana in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145146/ 25.02.2019 pentru locuința situată in municipiul Bacău, str. Tipografilor nr. 18, sc. A, ap. 8 și doamna Buricatu Adriana în caliatate de titular al contractului de închiriere nr. 145724/22.11.2013, pentru locuința situată in Bacău, str. Tipografilor nr.16, sc. A, ap. 13.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

  3.

  (3) Se aprobă schimbul de locuințe sociale, destinate închirierii, între doamna Codreanu Gabriela in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145365  /02.06.2016 pentru locuința situata in

  municipiul Bacău, str. Bucegi nr.138, sc. A, ap.34 și domnul Neagu Cătălin Gheorghe in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145725/22.11.2013 pentru locuința situată in Bacău str. Tipografilor nr. 16, sc. A, ap. 14.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

  4.

  Art.2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețele locative pentru doamnele: Zaharia Otilia, Roznovat Simona, Banu Loredana, Buricatu Adriana, Codreanu Gabriela și domnul Neagu Cătălin Gheorghe.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

  Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, structurii organizatorice Arhitect Șef -  Compartiment  Evidență  Contracte  și

  beneficiarilor, prin compartimentul menționat.

  Art.   5.   Prin   grija   Secretarului   General   al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat in Bacău, strada Razboieni nr.14

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este vorba despre o ieșire din indiviziune cu o doamnă, a unui teren care, în parte, aparține consiliului local. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Trecem la procedura de vot secret și cât votăm, îl invit pe domnul primar să prezinte proiectul nr. 25.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat in Bacău, strada Razboieni nr.14

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1  - Se aprobă dezlipirea terenului în

  suprafață de 135   mp situat în Bacău, str.

  Războieni nr.14, cu nr. cadastral 83637 în două loturi conform anexelor nr.1,  2 și 3, părți

  integrante din prezenta hotărâre astfel:

  • (a) lotul nr. 1 în suprafață de 26 mp teren situat în Bacău cu nr. cadastral 87302 str. Războieni nr.14;

  • (b) lotul nr.2 în suprafață de 109 mp situat în Bacău cu nr. cadastral.87303 str. Războieni nr.14;

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

  2.

  ART.2 -Se aprobă ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în Bacău, str. Războieni nr.14, imobil-teren în suprafață de 26 mp , având nr. cadastral 87302, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului Anexa 2, parte integranta din prezenta hotărâre astfel:

  1.-doamna Năstase Genovica și domnul Năstase loan din Bacău str. Războieni nr.14, vor prelua din lotul nr.1 cu nr. cadastral 87302, teren intravilan în suprafață de 26 mp situat în Bacău, str. Războieni nr.14, cota de 10,50 mp și-l vor deține în deplină proprietate și posesie;

  s-a adopTat

  23

  0

  0

  3.

  2.- Municipiul Bacău va prelua cota de 15,50 mp din terenul intravilan situat în Bacău, str. Războieni nr.14, din lotul nr.1 cu nr. cadastral 87302 teren intravilan în suprafață de 26 mp, situat în Bacău str. Războieni nr.14 și-l va deține în

  23

  0

  0

  deplină proprietate și posesie;

  S-A ADOPTAT

  4.

  ART. 3 - Se mandatează Primarul Municipiului

  Bacău, dl. Lucian -Daniel Stanciu-Viziteu să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui în fata Notarului Public actele de dezlipire ce vor fi încheiate în acest sens.

  ART. 4.- Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 256/ 27.11.2020.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economica.

  ART.6 - Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului      Bacau,       Compartimentului

  Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

  ART. 7  - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacau prezenta hotărâre se comunica în termen legal Institutei Prefectului - Judetul Bacau pentru verificarea legalitatii.

  S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

 • 2 5. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului anual- 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc. Proiectul nr. 25 se referă la aprobarea Raportului anual- 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2 6, 27. Se trece la punctele 26 și 27 ale ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerile de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 26 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău;

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 27 privind modificarea HCL nr. 254/ 2020 prin care a fost aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cele două proiecte vă propun aprobarea dreptului de uz și de servitute pentru Delgaz Grid la două suprafețe de teren, pentru a efectua lucrări de utilități.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 2, 3 și 5) la proiectele de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectelor? Vom proceda la vot secret. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu:

 • - proiectul de hotărâre nr. 26 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău;

 • - proiectul de hotărâre nr. 27 privind modificarea HCL nr. 254/ 2020 prin care a fost aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NU

  MĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău

  Inițiator  -      DL.  LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU   -   PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

  2.

  27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 254/ 2020 prin care a fost aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

  Inițiator  -      DL.  LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU   -   PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU S-A ADOPTAT

  23

  0

  0

28, 29, 30. Se trece la punctele 28, 29, 30 ale ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerile de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 28 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată;

BENEFICIAR: BUZDUGA COSMIN-DUMITRU

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 29 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR. 15 A din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 30 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 902,00 m.p. teren din str.Vasile Alecsandri, nr.89, cu nr. cadastral. 6979 și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAȚIA ARHIVA NOTARILOR BACĂU-REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.89 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Punctul 28 este primul dintr-o serie de planuri urbanistice zonale, întocmit pentru construirea spațiului comercial, în str. Stadionului, 5 B. Astfel încât vă rog să deliberați. O mențiune aici. În general, despre politica legată de PUZ-uri, am discutat cu colegii mei consilieri. Aceștia au opțiunea, fără decădere din drepturi, de a-și arăta votul și în cazul unui vot negativ, o să-i rog să le motiveze. A existat o practică prin care politic erau condiționate PUZ-uri, consilierii din alianța care mă reprezintă nu vor continua astfel de practici. Astfel încât am să-i rog, de bună credință, când doresc să-și facă publice aceste voturi și un vot împotrivă să fie motivat. Politizarea acestor PUZ-uri este un fapt grav întâmplat în multe localități, sper că în Bacău să nu mai continuăm aceste practici. Vă mulțumesc. Să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- La 28 avem un aviz negativ al Direcției de Drumuri, din câte știu eu, da. La proiectul 28 vreau să vă informez că Direcția de Drumuri a dat aviz negativ. Avizul meu este favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Apoi vom trece la procedura de vot secret. Domnule Miroșeanu, vă rog.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Stimați colegi, fiind și la început de an, la început de mandat, suntem obligați să constatăm faptul că în momentul de față Bacăul este un oraș închis. Politica din ultimii patru ani, în ceea ce privește atragerea de investiții, practic nu a existat. Realitatea este că Bacăul nu este un oraș atractiv pentru investitori și cred că este obligația tuturor să constatăm acest lucru și bineînțeles, să procedăm în consecință. Pentru ca Bacăul să se dezvolte, are nevoie de investiții, are nevoie de o politică coerentă în acest sens, de a crea un cadru necesar, în așa fel încât cei care trebuie să facă investiții în municipiul Bacău să fie bine primiți și să fie susținuți, așa cum se întâmplă în mod firesc și normal în alte orașe, municipii, dezvoltate din România. Ne uităm cu jind ce se întâmplă la Cluj, la Oradea, la București, Brașov, chiar și la Roman. Ori, acolo lucrurile s-au desfășurat într-un ritm absolut normal și firesc în decursul timpului. Din păcate, Bacăul a fost de prea multe ori scena unor bătălii politice sterile și inutile, care n-au dus decât la dezastru și la distrugeri și cred că putem da astăzi un semnal, că acest lucru trebuie să se schimbe. Și vă invit pe toți, ca împreună să gândim un plan, o strategie, o gândire, în așa fel încât să punem la dispoziția celor care vor să investească în municipiul Bacău un cadru adecvat, atât în ceea ce privește partea de documentații tehnice, de avize, de asigurarea legalității, cât, mai ales, în ceea ce privește asigurarea de utilități, de facilități, în așa fel încât afacerile sau, mă rog, proiectele pe care și le gândesc, să fie susținute și să ducă la o altă față a municipiului Bacău. Vă mulțumesc foarte mult, noi suntem pentru inițiativa privată, suntem un partid de dreapta care susține oamenii de afaceri. Prin urmare, noi vom vota ”pentru” la toate cele trei proiecte care privesc planul urbanistic zonal, în ceea ce privește dezvoltarea și construcția de noi investiții în municipiul Bacău. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Stoican, apoi domnul Huluță.

Domnul Consilier Iulian STOICAN - Da, este o eroare materială aici, la proiectul cu nr. 30: subsol, parter și două etaje, dar este prezentat cu patru în proiectul de hotărâre. În detaliu la proiecte sunt două etaje. Cerem o corectare aici, la 30, da.

Doamna Consilier Ana-Manuela GROZA- Deci la proiectul pentru Camera notarilor, proiect PUZ Camera notarilor, proiectul nr. 30, în titlu se menționează ”P+4”, dar în proiect veți vedea că este ”P+2”.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Deci facem o îndreptare, da? Bun, domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Eu subscriu la ceea ce a spus și domnul viceprimar. Și eu, în multe ocazii, am susținut dezvoltarea, am vizitat și eu câteva țări și am văzut că sunt orașe foarte aglomerate, dar în continuu se construiește, dacă aveau 20 de etaje, mai pun 10 etaje peste și ei tot construiesc. Deci, sunt de acord, vorbesc de punctul 28, că la el sunt, da, și susțin și eu inițiativa privată, pentru că aduce și locuri de muncă și ne ține și tinerii acasă. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, vă mulțumesc, domnule Huluță. Aș vrea să fac și eu câteva aprecieri, pentru că am făcut parte din vechiul legislativ. Știm cu toții aici, mai ales colegii vechi, că au fost câteva proiecte care au căzut, cred sincer, doar din orgoliul câtorva consilieri și oamenii de afaceri au avut de suferit în ultimii ani, oameni care puteau să țină banii în Bacău, care puteau să investească, să creeze locuri de muncă și să aducă bunăstare și creșterea calității vieții în Bacău. Au fost nevoiți să plece, datorită unor colegi care au considerat în acel moment că nu este oportun. Eu voi fi întotdeauna un fervent susținător al oamenilor de afaceri, cei care vor să investească în Bacău și în special băcăuanii, va trebui să-i îndrumăm, să-i susținem și să găsim soluții ca ei să investească în Bacău, să țină banii în Bacău și să aducă bani la bugetul local. Deci, și eu susțin ceea ce a spus domnul viceprimar și domnul Huluță, da. Mulțumesc. Domnul Candet. Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- Aș vrea să mă înscriu și eu între cei care susțin inițiativa privată în acest oraș, numai că problema cred că trebuie pusă într-o cheie corectă. Eu nu știu cât de neatractiv a fost acest oraș, câtă vreme, în ultimii ani, mari investitori și mă refer la marile lanțuri de hipermarketuri, au deschis fel de fel de magazine la tot pasul în orașul ăsta. Nu putem spune că acest consiliu local n-a concurat cu inițiativa privată. Că inițiativa privată a fost apreciată păgubos și deschiderea acestor lanțuri în mijlocul orașului a dus la prăbușirea inițiativei private autohtone, eu cred că este o problemă asupra căreia noi trebuie să mai reflectăm și este un lucru care nu cred că ar trebui să se mai întâmple de acum încolo. Să n-o facem aici pe lupii moraliști, acum. Sigur că suntem și noi de acord cu PUZ-urile astea, așa cum au fost, respectăm legea și votăm cu vot secret, așa cum trebuie votat și suntem, într-adevăr, pentru inițiativa privată, să reflectăm pentru viitor ce înseamnă inițiativă privată în acest oraș. Domnul Huluță spune că în străinătate se construiește. În realitate, PUZ-urile astea care le aprobăm noi aici, sunt niște PUZ-uri care nu sunt de o anvergură deosebită, ca să spunem noi acum că nu știu ce-am făcut în această ședință. Cu toate acestea, eu vă spun că nu există un hipermarket în nici unul din orașele din străinătate și cei care ați mai fost, cunoașteți acest lucru. Bacăul, din nefericire, strălucește, dar nu-i o strălucire care să ne pună pe noi într-o lumină nemaipomenită. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții? Domnule Ghingheș, vă rog.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Și eu, desigur, mă raliez și cred că toată lumea e de acord cu inițiativa privată, însă, totuși trebuie să avem în vedere că atunci când vorbim de planuri urbanistice zonale, care, în afară de zona centrală, sunt derogări de la actualele prevederi urbanistice, trebuie să avem în vedere și interesul public totdeauna. Deci, atunci când vorbim de inițiativa privată, trebuie să ne gândim și la următoarele elemente: avem infrastructură adecvată, avem rețele adecvate pentru respectivele investiții, supra-aglomerăm zona sau rezolvăm o serie de disfuncționalități din respectivele zone. Deci, eu cred că așa trebuie pusă problema atunci când vorbim de inițiativa privată, nu trebuie, pur și simplu, atunci când ne trezim cu un proiect, să-i dăm undă verde, tocmai pentru că trebuie să se construiască, deoarece așa spune cineva, undeva, că automat, orice investiție trebuie aprobată. Din nou, toată lumea...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - E grija voastră, a executivului.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, nu-l întrerupeți.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Stați puțin, când vorbim de planuri urbanistice zonale vorbim din nou, în afară de zona centrală, unde este obligatoriu PUZ pentru orice construcție, vorbim de derogări de la PUG și atunci apare oportunitatea pe care o apreciază fiecare consilier local. Tocmai de aceea salut ideea domnului primar, dacă țineți minte, noi am avut o perioadă de câteva luni în vechiul legislativ când a fost modificată legea și eram nevoiți să specificăm de ce votăm contra sau împotrivă. Eu mă raliez asupra acestei propuneri și cam de fiecare dată am votat la vedere și voi face asta și de-acum înainte, pentru că mi se pare normal ca aceste PUZ-uri să fie decise de conștiința consilierilor, nu a unui partid sau altul, cum au fost acuzații în vechiul consiliu local, că se decideau investițiile astea pe undeva pe la partide, erau chemați și convocați investitorii în fața sfatului de partid.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș, la subiect. Gata, fără...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da. Atât am vrut să spun. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, ce a propus domnul primar este la latitudinea fiecărui consilier, nu avem o obligație, deci fiecare consilier poate să-și argumenteze votul. Într-adevăr, ce spunea domnul Ghingheș, acum câțiva ani era o obligație atunci, să motivăm în scris, la PUZ-uri și PUD-uri, motivul pentru care dădeam votul negativ. Rog comisia să înmâneze buletinele de vot și să votăm. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Domnule președinte, dacă-mi permiteți, cu mențiunea că toate cele trei proiecte se află pe același buletin de vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Poftim?

Doamna Consilier Violeta URBAN - Toate cele trei proiecte se află pe același buletin de vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Atunci să le prezinte domnul primar, după care trecem la procedura de vot secret.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul 29 constă în construcția unui imobil de locuințe colective pe strada Alecu Russo, nr. 15 A, iar proiectul nr. 30 constă într-o clădire cu destinația Arhiva notarilor din Bacău. Vă rog să votați în consecință și mulțumesc celor care susțin inițiativa privată.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar. Înainte să votăm toate trei, aș dori, totuși, să luăm avizele și la celelalte două proiecte sau împreună.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunt avize favorabile la proiectele 29 și 30, dar, un moment, vă rog. Haideți să votăm și îndreptarea erorii materiale de la proiectul 30.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Prin amendament la proiect, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În titlu, într-adevăr, se face referire la ”S+P+4”, iar în cuprinsul proiectului și la planuri este ”S+P+2”, astfel încât să îndreptăm eroarea materială, în titlu să fie ”S+P+2”.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” s-a aprobat îndreptarea erorii materiale din proiectul de hotărâre nr. 30.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2 și 5) la proiectele de hotărâre nr. 29 și nr. 30.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog, domnule Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- La proiectul 30, am rugămintea ca cei care elaborează proiectele, având în vedere că se lucrează cu niște parametri la care, dacă schimb o singură virgulă sau o cifră, se schimbă sensul proiectului. În proiect există de foarte multe ori P+4, P+2, P+4, P+2. Înțeleg că există o încurcătură, dar fiți, vă rog frumos, mai atenți, pentru că ne puneți într-o imposibilitate de a studia cum trebuie proiectele. Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pot să explic eu de ce aici s-a strecurat această greșeală.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Ghingheș, vă ascult.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Inițial, acest proiect a fost gândit și s-a luat certificat de urbanism pentru P+4. În 2019 a intrat la vot în consiliul local, a fost respins tocmai pentru că era problemă cu respectarea indicatorilor urbanistici. În 2020 a fost repus pe ordinea de zi, dar a fost modificat proiectul și s-a ajuns la P+2, a fost respins în august 2020 din motive care, mie, cel puțin, îmi scapă și acum este repus pe ordinea de zi, având în vedere că toate avizele sunt în termen și certificatul de urbanism este în termen și proiectul a fost modificat astfel încât să se înscrie în indicatorii urbanistici, valabili pentru strada Vasile Alecsandri. Mulțumesc. Iar PUZ-ul face referire strict la zona centrală, adică nu este o derogare ci, fiind o construcție în zona centrală, trebuia efectuat un PUZ. Dar cred că eroarea este dată tocmai de faptul că certificatul de urbanism de bază era la P+4. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumim pentru clarificări.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- O întrebare am și eu către domnul consilier Crețu, un minut dacă puteți să...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, vă rog, doamna doctor.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Da, strict o întrebare practică. La proiectul 29, la comisia tehnică, am văzut că toate semnăturile sau opinia a fost pentru vot favorabil, cu excepția domnului arhitect care s-a abținut. Întrebarea noastră și cred că ar fi important, totuși, să știm și să fim în cunoștință de cauză, cu atât mai mult că dumnealui este un expert în domeniu, care este motivul abținerii? Este un motiv obiectiv, bănuiesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Crețu, vreți să-i răspundeți doamnei Dinu?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Au existat în momentul respectiv niște aspecte ale proiectului cu care nu eram de acord.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Mai exact, nu ne puteți spune? S-au rezolvat acele aspecte?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Și s-au rezolvat, exact. Prin urmare, în momentul de față am votat...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Menționez un singur lucru: practica sau buna practică de a menține sau de a ne asuma votul deschis la aceste proiecte cu vot secret, a fost inițiată în mandatul trecut de consilierii PSD, care își asumau o anumită conduită la vot. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Această...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Lăsați-mă un pic...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Crețu, vă ascult.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Această prevedere de justificare a votului a fost introdusă de Guvernul Cioloș în 2017, prin Ordonanța 100 și, din experiența mandatului anterior, existau destul de multe deficiențe de motivare a votului. Eu pot să înțeleg de ce, dar din punct de vedere profesional, toți cei care elaborează documentații de urbanism, în momentul în care primesc o respingere a proiectelor depuse, au nevoie și de niște recomandări, recomandări care nu au legătură cu primăria, au legătură cu punctul de vedere al dumneavoastră pe care l-ați exprimat și pe care dânșii trebuie să-l urmărească pentru a îmbunătăți acel proiect. De foarte multe ori am avut discuții cu colegii mei de breaslă care m-au întrebat: ”Domnule, ce trebuie să fac? Pentru că n-am înțeles.” Și atunci, înțelesul meu la ceea ce a zis domnul primar este în sensul în care...de a-i îndruma, și pe beneficiari, și pe specialiștii care elaborează aceste documentații, de a le îmbunătăți, în nici un caz de a avea o justificare în fața executivului sau a altui membru din primărie.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule primar, vreți...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Noi, consilierii, votăm oportunitatea, nu legalitatea, nu aspectele profesionale sau aspectele care țin strict de legislația în construcție. Deci, nu știu dacă noi putem să dăm sfaturi sau sugestii legate de oportunitate unor colegi de-ai dumneavoastră, nu suntem în măsură să dăm sugestii legate de înălțime, umbrire sau alte...Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, doamna doctor. Domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Constituirea votului în sine, de oportunitate, se face în baza unor criterii și a unor raționamente. Atât timp cât ele nu sunt raționamente politice pot fi justificate în fața beneficiarilor, a concetățenilor noștri, care doresc să dezvolte orașul. Și da, doamna consilier, mă bucur că ați spus dumneavoastră că aveți un vot de oportunitate, nu de legalitate. Sper ca toți consilierii să înțeleagă, iar prevederile legale care solicitau motivarea votului acesta, au fost abrogate de guvernele PSD.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu:

 • - proiectul de hotărâre nr. 28 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată;

BENEFICIAR: BUZDUGA COSMIN-DUMITRU

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 29 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR. 15 A din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 30 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 902,00 m.p. teren din str.Vasile Alecsandri, nr.89, cu nr. cadastral. 6979 și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAȚIA ARHIVA NOTARILOR BACĂU-REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.89 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

  BENEFICIAR:   BUZDUGA   COSMIN-

  DUMITRU

  Inițiator -      DL.  LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU   -   PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  5

  0

  2.

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. ALECU RUSSO, NR. 15 A din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

  BENEFICIAR: S.C. MILIBUZ S.R.L.

  Inițiator  -      DL.  LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU   -   PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  NU S-A ADOPTAT

  11

  12

  0

  3.

  30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 902,00 m.p. teren din Str. Vasile Alecsandri, nr. 89, cu nr. cadastral 6979 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAȚIA ARHIVA NOTARILOR BACAU - REGIM DE ÎNĂLȚIME S + P + 2, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 89 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

  BENEFICIAR:  CAMERA  NOTARILOR

  PUBLICI BACAU

  Inițiator  -      DL.  LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU   -   PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  4

  0

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles. Colegii care și-au anunțat votul, nu mai trebuie să-l motiveze, eu am să discut cu beneficiarul și am să-l îndrum spre consilierii care s-au abținut sau au votat împotrivă, pentru a primi o explicație pentru îmbunătățire.

 • 31. Se trece la punctul 31 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui mod de înscriere a datelor în registrul agricol

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Punctul 31 este un proiect de hotărâre pentru îmbunătățirea metodelor pentru activitatea de înscriere în registrul agricol local. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisia de specialitate nr. 5 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului?

Dacă nu sunt, supunem la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

Iesit din sala

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32. Se trece la punctul 32 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Bacău pentru perioada 2020-2024

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU- Proiectul 32 își propune desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisia de specialitate nr. 5 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu propun ca din comisie să facă parte domnul Sebi Diaconu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Domnul Sebi Diaconu să intre în sală, să ne spună dacă este de acord cu propunerea, da? Alte propuneri?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Este de acord, dacă m-a desemnat pe mine...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Te-a desemnat pe tine? Măi, Gică! Da, doamna Dinu, vă rog.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Propun pe domnul consilier Candet.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul consilier Candet. Domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Îl propun pe domnul Chirilescu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Eu cred că domnul secretar nu se supără dacă vor veni toți trei, chiar, să-l evalueze.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Alte propuneri? Domnule Chirilescu, vă ascult.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Pentru așa ceva, trebuie să fiu și eu de acord. Mulțumesc, mă onorează propunerea, dar nu voi da curs acestei nominalizări. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Am să fac și eu o propunere, pentru echilibru de gen și-am s-o propun pe doamna consilier Felicia Ciobanu, mai ales că este prima ei zi și are o expertiză necesară, dovedită prin CV-ul dumneaei. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, a venit și domnul Diaconu. Domnul Candet, domnul Diaconu, doamna Ciobanu. Mai sunt propuneri? Domnule Diaconu, sunteți de acord să-l evaluați pe domnul secretar? Da? Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Întrebarea corectă era: ”Dacă sunteți de acord să faceți parte din Comisia care evaluează activitatea secretarului?”

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - A fost un mesaj subliminal, domnule Huluță. O întrebare subliminală. Da, dacă nu mai sunt propuneri, în ordine alfabetică, rog colegele noastre să treacă pe buletinul de vot și noi să trecem la următorul punct, punctul 33, până se completează buletinele de vot.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule președinte, tot așa, la proiectul 32 să se voteze două persoane, da? Ca să nu apară iar discuții. Votăm două persoane pe buletin.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Cred că s-a înțeles. Deci, două persoane vor face parte din comisia de evaluare, avem trei propuneri. Votăm două, care considerați dumneavoastră că îndeplinesc condițiile de evaluare.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Ca să nu existe voturi nule, la asta...

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Bacău pentru perioada 2020-2024 Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 23

2. Numărul consilierilor care au votat - 23

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

NULE

1.

Art. 1.- Se aprobă desemnarea domnilor consilieri: CANDET GIGI- NUCU

16

7

0

2.

și CIOBANU FELICIA

12

11

0

3.

și DIACONU EUSEBIU

18

5

0

4.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art. 3.  - Hotărârea va fi comunicată Primarului

Municipiului Bacău, Secretarului General al Municipiului Bacău, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ și persoanelor nominalizate la art. 1.

Art.4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Institutiei Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT ’

23

0

0

În conformitate cu prevederile art.485(5) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar și 2 consilieri locali. Ca urmare a exprimării votului secret, domnii consilieri Gigi-Nucu CANDET și Eusebiu-Iancu DIACONU au întrunit cel mai mare număr de voturi, fiind desemnați ca membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Bacău.

Doamna Consilier Violeta URBAN -Astfel, clasamentul este: domnul Diaconu Eusebiu și domnul Candet Gigi vor face parte din comisie.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Felicit pe cei doi consilieri și le urez succes în evaluarea domnului secretar.

 • 33. Se trece la punctul 33 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2021

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru aprobarea unor cheltuieli de protocol, atât pentru aparatul de specialitate al primăriei, în cazul vizitelor, delegațiilor interne, externe și protocolare, cât și pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Nu sunt. Domnule secretar, supuneți la vot proiectul cu protocolul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Deci avem 8 abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

3.

CANDET GIGI- NUCU

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

13

-

8

Cu 13 voturi ”pentru” și 8 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Stimați colegi, voturile au fost exprimate. Păi, v-a întrebat domnul secretar. De ce să mai întrebăm încă o dată? Întrebăm ce nu s-a votat.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- N-au înțeles oamenii ce votează, domnule.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Cum n-au înțeles?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Dar vă rugăm să nu mai țipați la noi, haideți să avem totuși un ton civilizat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, vă rog să vă concentrați și să fiți atent la ședință. Deci, continuați, domnule secretar, cu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, am avut 13 voturi ”pentru”, că nu s-a ridicat mâna și 7 abțineri. Este altă realitate?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Depinde. Dacă nu s-a ridicat mâna, eu nu știu dacă e bun.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - S-a ridicat, domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu s-a ridicat nici la ”împotrivă”, nici la abțineri. Deci nu s-a ridicat mâna în nici un fel.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - N-am știut că se pune la vot, domnule secretar.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Noi nu am votat, noi nu știm ce...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Reluăm, ca să nu fie discuții.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O să rămână fără apă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, e problema lor, până la urmă. Este vorba de proiectul cu protocolul, în baza căruia aveți apele pe care le consumăm la consiliul local. Despre asta e vorba, nu-i vorba de altceva. Deci, avem 13 voturi și 7 abțineri (corect 8). E bine așa? Bun. Vă mulțumesc mult.

 • 34. Se trece la punctul 34 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-

VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, în condițiile legii.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Punctul 34 constă în acordarea unui împrumut către Serviciului Municipal de Utilități Publice, înființat de fosta administrație și continuat de actuala. Vă mulțumesc pentru a delibera în consecință. Specific că baza legală a împrumutului este în Legea Finanțelor Publice Locale și avem buget alocat pentru aceste sume. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3,4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Eu cred că ar trebui să repetați, ca să nu se mai întâmple.. .Ce punem la vot și pentru ce. Deci, toată lumea suntem de a cord? Punem la vot?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Suntem la proiectul 34, domnule Candet. Dacă aveți discuții la acest proiect? Supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

12

Cu 11 voturi ”pentru” și 12 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 35. Se trece la punctul 35 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 295/ 2020 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Proiectul 35 își propune de a introduce în hotărârea de taxe și impozite locale o prevedere introdusă prin Codul fiscal, prin Ordonanță de Urgență, referitoare la o serie de modificări, de indexare cu rata de schimb a monedei euro.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Avizul scris al Comisiei de specialitate nr.4 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului?

Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Se trece la punctul 36 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2021

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vă rog păstrați liniștea în sală. Nu, vă rog să păstrați liniștea în sală.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul nr. 36 vă propune achiziționarea de servicii juridice, care să ne ajute în asistența juridică, ținând cont de volumul mare de lucrări la nivelul acestui serviciu. Astfel încât vă rog să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnule Candet, vreți să vorbiți?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, voiam să spun că este exact aceeași chestiune, n-avem resursă bugetară pentru a aproba astăzi chestiunea asta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles obiecția dumneavoastră, domnule Candet. Eu vă asigur că, dacă este adevărat ce spuneți, vă invit să atacați în contencios-administrativ și dacă se dovedește că nu există resurse bugetare, fiți sigur că voi face sesizări pentru Comisia de disciplină, pentru personalul tehnic care a girat acest lucru. Dar, ce se întâmplă în schimb, dacă nu aveți dreptate, domnule Candet? Vă mulțumesc. Să deliberați în continuare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ceea ce se întâmplă de obicei, domnule primar. O să puneți din nou proiectul într-o altă ședință și-o să treacă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci, de data asta eu susțin că există, pentru că a fost și anul trecut, da, și o să lucreze în fiecare lună, da, cu a 12-a parte din bugetul anului trecut, până se aprobă bugetul pe anul acesta. Vă mulțumesc. Eu susțin.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă nu mai sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună proiectul la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

15

8

Cu 15 de voturi ”pentru” și 8 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Se trece la punctul 37 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor pentru deschiderea unui parc industrial în municipiul Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă reamintesc că aparatul de specialitate al primarului vă stă la dispoziție și chiar vă invit să discutați cu directoarea economică pentru a lămuri înaintea ședințelor aceste aspecte legate de resursele bugetare. Am ajuns la proiectul 37. Este pentru prima oară când în municipiul Bacău demarăm procedura pentru deschiderea unui parc industrial. Vă informez că am avut discuții cu mai multe companii private, unele care intenționează să investească în municipiul Bacău, altele care, în anii anteriori, au fost nevoite să investească în orașe vecine, datorită faptului că nu au găsit aici terenuri suficient de mari și compacte și o mai mare deschidere din partea factorilor decidenți. Acest proiect este, ca merit pentru munca din spate, pentru că a fost o diligență mare, este a colegei noastre, Felicia Ciobanu și o felicit pentru acest proiect și vă rog să deliberați ca atare, dacă considerați oportun ca în municipiul Bacău să înființăm un parc industrial care va genera în primul rând foarte multe locuri de muncă și apoi venituri pentru cetățenii municipiului, cât și pentru bugetul local. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnul Candet, domnul Stoican și domnul Huluță.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - O primă chestiune: aș dori să-l felicit pe domnul primar pentru inițiativă. Alianța Social-Umanistă este de acord cu demararea acestui proiect, fără doar și poate. Ce-a de-a doua chestiune, însă, este un amendament, pentru că și aici s-a procedat nițeluș anapoda și nu s-a trimis în documentația relativă la acest proiect un act de proprietate pe acest teren, din care să rezulte proprietatea indubitabilă a Municipiului Bacău, cu privire la această suprafață de teren. Dacă domnul secretar îl are la îndemână, să-l pună pe masă, ca să-l vedem cu toții. Dacă nu-l are, nu-l are.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet, ați aprobat anterior inventarul domeniului public și privat al Municipiului Bacău, printre care este și acel teren. De altfel, pe acest teren au mai avut loc dezbateri în legislatura anterioară.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ce-am aprobat? N-am înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Inventarul domeniului public și privat.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, dar inventarul e inventar și actul de proprietate pe suprafața asta de teren e altceva.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles. Dar nu ne-am gândit că ar trebui anexat actul de proprietate.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Să știți că eu m-am gândit, domnule primar, și l-am și găsit. Actul de proprietate este hotărârea nr. 451 din 23.12 2019, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a acestei suprafețe de teren. Mai înainte, suprafața de teren a intrat din domeniul public al statului în domeniul public al UAT-ului Bacău printr-o hotărâre de guvern, care nu ne mai interesează. Problema care o văd eu aici, din punct de vedere legal, că văd că tot la lege ne întoarcem, orice am face, este că o dată...Dacă vă plictisesc, eu pot să mă opresc, domnule Miroșeanu, eu v-am ascultat de fiecare dată cu foarte multă atenție.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Haideți să-l lăsăm pe domnul Candet să termine, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, eu sesizez aici o problemă, că o dată cu trecerea asta din domeniul public al UAT-ului în domeniul privat, s-a pus și o destinație specifică, de a se construi locuințe pentru tineri. Cred că cei mai vechi decât mine în acest consiliu își aduc aminte treaba asta, c-a fost dat HCL-ul în 2019, nu acum 20 de ani și amendamentul pe care eu îl formulez este să mai introducem un articol prin care să schimbăm destinația, din locuințe pentru tineri în parc industrial. Vă pun la dispoziție HCL-ul ăsta, dacă vreți, ca să nu-l mai căutați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am o singură precizare: acea hotărâre de consiliu local, pe care dumneavoastră ați invocat-o, este o hotărâre doar de trecere din domeniul public în domeniul privat.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi asta am și spus, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Potrivit legii, actul de proprietate este hotărârea de guvern de atestare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și asta am spus, domnule secretar. Nu m-ați urmărit nici dumneavoastră și cred că nici domnul Miroșeanu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - V-am urmărit, dar am vrut să spun foarte clar că această hotărâre de consiliu local nu e un act de proprietate, e numai de trecere din domeniul public în privat. Atât. Și supunem la vot amendamentul domnului Candet.

Cine este pentru? Domnul Candet a făcut un amendament pertinent, în sensul că să se precizeze destinația. Data trecută se alocase acea destinație de cartier pentru tineri și acum să se aloce destinația acelui teren de parc industrial. Acesta este amendamentul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Această schimbare nu e de fapt o schimbare care se face doar prin documentație de urbanism? Pentru că eu pot să am un proiect de hotărâre de consiliu care să pornească demersurile pentru parc industrial, dar schimbarea funcțiunii terenului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Se face prin autorizație de construcție și certificat...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Care este prin documentație de urbanism, pentru că, pe zona respectivă, nu avem reglementări.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Așa este.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- De asta întreb, că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am obligația să supun la vot amendamentul domnului consilier.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Ok, am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră ați venit ca arhitect, cu precizările obiective și corecte. Că o stabilire de destinație se face prin documentație de urbanism. Dar și hotărârea de consiliu local poate să precizeze, fără să încalce nici o lege în vigoare, că acel teren să aibă destinația căruia i-o alocăm, de parc industrial. Nu e nici o problemă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu am o întrebare pentru domnul Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ea va fi pusă în aplicare prin documentațiile de urbanism.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Domnule Candet, articolul 2 din hotărâre, care spune: ”Se aprobă alocarea suprafeței de 42 de hectare, pentru deschiderea parcului industrial”. Nu considerați că este suficientă sau am putea s-o reformulăm? Pentru...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu nu cred că este suficientă și eu n-am cunoștințe foarte avansate de urbanism, dacă este adevărat că trebuie întocmită o documentație prealabilă. Nici nu știu dacă am putea lua hotărârea azi, poate...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu prealabilă. N-ați înțeles.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu.

Pentru edificarea oricărui obiectiv din țara asta, a oricărei clădiri, de exemplu, dacă dumneavoastră vreți să schimbați destinația apartamentului în care locuiți, nu o faceți prin hotărâre de consiliu local, ci prin autorizație de construcție. Aia înseamnă documentația de urbanism. În situația noastră, dumneavoastră, ca administrator al terenurilor și al bunurilor, dați o destinație dinainte. Astfel, consiliul local vine și spune: ”Pe suprafața aia vrem să facem un parc industrial”. Și dumneavoastră sunteți de acord. După ce avem această hotărâre de consiliu local, care alocă acel teren pentru parc industrial, urmează etapele procedurale și legale, prevăzute de Legea 350 și de Legea 50, respectiv: certificatul de urbanism, proiectul, autorizația de construcție.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Din ce mi-ați explicat dumneavoastră până acum, eu înțeleg că documentația la care s-a referit domnul Crețu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este ulterioară.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - ...va fi întocmită ulterior acestei hotărâri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Exact.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi, înseamnă că batem la aceeași ușă deschisă. Eu n-am spus nici o clipă că sunt împotriva proiectului. Și după acest amendament, v-aș ruga să-mi mai dați cuvântul, că mai am de făcut un amendament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu, dar amendamentul dumneavoastră nu se regăsește în articolul 1? Asta...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu, din punctul meu de vedere, nu. Cred că trebuie o hotărâre specială pentru treaba asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Deci dumneavoastră susțineți să se supună la vot amendamentul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Exact.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...Precizați amendamentul. Domnule Candet, precizați amendamentul, ca să putem să-l supunem la vot, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, amendamentul meu era ca, prin hotărâre de consiliu local, astăzi, să schimbăm destinația acestui teren, din teren destinat curți, construcții, locuințe pentru tineret, nu știu precis cum se cheamă această categorie în destinație de parc industrial.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, dar e aceeași destinație, pentru că...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu știu dacă e aceeași destinație.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Categoria de folosință este curți-construcții.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet, ceea ce spuneți dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, pe curți-construcții se pot face și locuințe pentru tineri și parc industrial, pe curți-construcții. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu trebuie modificat nimic, iar modificarea de care spuneți, se face doar printr-o documentație cadastrală. Și vă informez că există acest lucru în curs, la nivelul Consiliului Județean, care are în studiu, cu cei mai buni urbaniști pe care România îi are, un plan urbanistic zonal pentru întreaga zonă a aeroportului până la centură și după, în care și acest teren este prevăzut cu funcțiune industrială.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Deci, dacă este legal așa și nu mai e necesară o schimbare a acestei destinații, eu vă informez că sunt de acord, domnule.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În acest moment, acest prim pas... Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu sunt decât foarte scrupulos legislativ. Asta-i toată treaba.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- În acest moment, motivația acestui proiect este demararea procedurilor pe lângă Ministerul Dezvoltării, care are capabilitatea legală de a ne oferi acest statut de parc industrial, din care sunt beneficii pentru aceste companii. Mai mult, ce spuneți dumneavoastră, că suprapunerea cu fostul proiect se abrogă prin articolul 4, deja menționat, urmând ca ulterior, în momentul în care se va construi efectiv acolo, dacă este nevoie, dar nu este nevoie, să facem o modificare de urbanism. Adică mențiunea pe care ați făcut-o dumneavoastră astăzi, nu este necesară în acest moment și poate fi ulterioară, doar în momentul unor construcții efective.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu știu dacă-i chiar...Domnule Crețu...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Crețu, apoi vrea să răspundă și domnul Miroșeanu, domnule Candet. Îl las și pe domnul Huluță.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- La articolul 2, eu citesc în felul următor: ”Pentru deschidere parc industrial”. În momentul de față, fiind un teren în zona periferică a municipalității, PUG-ul nu are reglementări foarte exacte. Prin urmare, proprietarul, ca să poată să construiască ceva în zona respectivă și să facă o documentație de urbanism în vederea schimbării destinației și a stabilirii parametrilor urbanistici, trebuie să primească de la municipalitate o temă de proiectare. Tema asta de proiectare are la bază o hotărâre a noastră, care suntem cei care stabilim oportunitatea. De asta eu consider că precizarea din articolul 2 este suficientă, pentru că, în momentul în care eu am hotărârea în care spun că pe terenul ăla vreau să mă duc în direcția aia de dezvoltare, primăria nu poate să se ducă în altă direcție, cum a fost cu locuințele.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Am înțeles. Deci asta e speța.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Așa rămâne. Atâta tot, mai mult...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nici o problemă, dacă așa e bine, așa e bine, eu merg pe mâna dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, mai susțineți amendamentul dumneavoastră sau renunțați la el?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci la amendamentul meu o să renunț, dacă dumneavoastră considerați că destinația e ca și schimbată și mai am un alt amendament pe care vreau să-l supun.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă ascult.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Amendamentul meu este următorul: ca, în legătură cu realizarea acestui proiect, pentru că tot suntem acuzați că ne punem băț, domnul primar să ne înfățișeze din 6 în 6 luni câte un raport de progres, cu privire la înfăptuirea acestui parc industrial. Și vă cer vot pentru treaba asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, vă rog să răspundeți domnului Candet.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - De acord și susțin acest amendament. Poate fi și mai rapid, dar la 6 luni este suficient. Aș dori să vă fac un prim raport de etapă: astăzi am primit prima solicitare în mod oficial la primărie pentru un hectar din acest parc industrial.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul Miroșeanu, apoi domnul Huluță.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Deci, am avut senzația că, pe undeva, nu a fost foarte clară situația terenului respectiv și vreau să punctez faptul că există două cărți funciare, două cărți cadastrale, care înseamnă, în primul rând, clarificarea statutului juridic al terenului. În al doilea rând, certificarea suprafeței și localizarea ei în teren. Prin urmare, din acest punct de vedere, consider că nu există nici un fel de problemă. Am avut senzația că...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu am zis în legătură cu destinația.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Destinația este o chestiune care se stabilește prin articolul 1. Eu am vrut să spun că...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Au lipsit actele de proprietate și s-a recunoscut treaba asta, nu e nici hotărârea de guvern, nu știm ce e.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Dar avem două cărți funciare deschise care clarifică această chestiune.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Am vrut numai ca lucrurile să fie așezate în ordinea lor firească.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -Am vrut să clarific această chestiune.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule primar, pe terenul acesta de 42 de hectare, legislativul ăla prost, cum a fost înainte, noi am votat spațiu pentru locuințe pentru tineri. Am dus deja utilitățile acolo, da, am început acest proiect, l-am votat pentru tineri, s-a demarat programul, cu criterii, cu tot ce..., pentru ca oamenii să poată beneficia de 300 de metri pătrați acolo. S-au dat cele două modele de casă, gratuit, sau trei și pot să vină și cu alt proiect, dar asta era gratuit pentru ei, avem niște cereri acolo, domnule Ghingheș, da, avem niște cereri, da, bune, puține, multe, dar e depășit de câteva sute, da, numărul lor și acum venim și spunem: ”Nu mai...”, ștergem cu buretele tot ce-am aprobat noi și venim și spunem: ”Voi mai așteptați cu casele, că facem noi parc industrial.” Eu sunt pentru parc industrial, dar sunt și pentru locuințe. Și-aș zice, aceste 42 de hectare, chiar domnul Chirilescu mai venise cu o inițiativă, ca să-l împărțim în trei: să facem și case, să facem și parc, dar să facem și târg, da? Bun, dar trebuie să luăm în discuție...Noi ținem, deci noi ținem la proiectul nostru cu case, ținem și la proiectul cu parc industrial și putem, terenul, să-l împărțim și spunem :”Atât teren din 42 pentru case, atât pentru parc industrial.” Subscriu și felicit ideea înființării parcului industrial al Municipiului Bacău, dar susțin și proiectul ”Case pentru tineri”. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Huluță. Doamnei Ciobanu îi dau cuvântul.

Doamna Consilier Felicia CIOBANU - Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus domnul primar, eu am încercat să mă implic în acest...Nu se aude? Am încercat să mă implic în acest proiect și am văzut și hotărârea 449, am văzut-o și pe 451 și hotărârea 2 din 2020 când comasa două terenuri, deci toate au fost citite. Am văzut și faptul că sunt 249 de cereri, din care 118 aprobate și 89 respinse, da? Deci, nu gândiți că s-a făcut pe picior. Ideea este: vrem sau nu vrem dezvoltare, începem de undeva ca să putem ajunge și la case pentru tineri și ajungând acum la acest lucru, am cerut de la colegii din primărie, am cerut ce posibilități de teren avem. Este în studiu. Am găsit 21 de hectare într-un loc, dar nu putem încă să dăm un verdict acum: acest teren va fi pentru tineri, pentru că putem risca să pățim ca și la parcul industrial, care intră în pistă aproape și ați văzut la București ce s-a întâmplat cu aeroportul Băneasa. Deci, construim niște case, după care vom avea tineri care se vor plânge de zgomot. Ca să nu zic că nu știm dacă primim și autorizarea de la... Da? Autoritatea Aeronautică Română. Așa că, haideți să ne facem bine temele și da, tinerii vor avea locul de casă, împreună vom reuși să le dăm treaba asta, știm care sunt cererile, știm care-s prioritățile și împreună vom lua...Poate nu vom găsi aceeași suprafață de mare, 42 de hectare. De împărțit este simplu, dar cum va arăta? Într-adevăr, avem nevoie și de târgul de mașini, avem nevoie de tot. Orașul este sufocat acum, de aia trebuie să ne gândim cum le împărțim. Iar pentru o zonă industrială, 42 de hectare e puțin. Ori dacă și pe ăsta l-am împărțit...Pentru că, mă scuzați că continui un pic, dar când am pornit în acest proiect, am pornit împreună cu primăria din Oradea, cu primăria din Cluj și am văzut care este evoluția unor parcuri industriale, pentru că n-am vrea să ne oprim la unul singur. Ăsta va fi un parc pilot, în care, împreună cu dumneavoastră, vom reuși sau sper să reușim, din tot sufletul, să mișcăm ceva în orașul ăsta. După care, mai există niște planuri, pe parcuri tematice, deci se pot face, dar nu se poate sau acest lucru nu pot să-l facă o persoană, două, trei, va trebui împreună să le facem. Eu atât am avut de spus.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, doamna Ciobanu. Domnul Huluță, scurt.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Doamna Ciobanu, eu apreciez foarte mult...Mă lași, Dragoș.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Scurt.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu vreau să vă spun...Eu apreciez efortul pe care-l faceți, dar prea mi se pare că venim cu ele pe genunchi. Eu acum aud prima dată, prima dată, ca și consilier, aud prima dată că vreți să faceți un parc industrial acolo, pe locul ”Locuințe pentru tineri”, da? Eu oricum nu voi vota acest proiect și vă spun că mă duc cu el până la capăt. Așa, ideea era: haideți să găsim soluții, împreună, pentru proiectul vechi, pentru case, da, să vedem unde, cum le așezăm, da, și după ce am rezolvat această problemă, voi fi de acord cu parcul industrial acolo, pe locul lor. E locul tinerilor și-mi pare rău că Ghingheș a trâmbițat: ”Tinerii, tinerii, tinerii ” și acum e de altă părere, da, așa, și să nu credeți că...Am susținut întotdeauna dezvoltarea orașului, întotdeauna și-l susțin și pe-ăsta, dar nu peste casele tinerilor, da? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Huluță. Domnul primar, apoi domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Voiam să spun și eu doar două cuvinte. Eu susțin ceea ce spune domnul Huluță, pentru că trebuie să ne gândim că sunt o sută și ceva de cereri, aproape 200 de cereri care sunt aprobate. Ce fac acei tineri care așteaptă să-și facă casă? Spuneți dumneavoastră unde sau ce facem cu ei? N-am nimic împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, vă rog. Mulțumesc, domnule Botoi.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, ca să fie clar, nu există, sub nici o formă, o competiție între cele două proiecte. După cum știți, proiectul inițial și acel lot, avea foarte multe elemente care-l făceau impropriu unei dezvoltări normale, începând cu radarul militar. Radar de producție rusească care emană radiații care nu sunt compatibile cu viața, în colțul acelui teren. Doi- există o adresă de la ISC, Inspectoratul de Stat în Construcții care spune că acei tineri, dacă ar primi loturile, pentru că despre loturi de teren vorbim, nu-și vor putea recepționa casele până când primăria nu va construi toate rețelele edilitare acolo. Acest lucru va dura ani de zile, mult. Deci, dacă am aloca acum terenurile și dacă tinerii și-ar construi cumva case, nu ar putea să le folosească, conform legii. Trei- în acest moment avem deja trei loturi identificate pentru un cartier care se pretează locuinței și dezvoltării unor familii normale. Unul dintre loturi vă spun de-acum, este lângă cartierul Habitat for Humanity. Mai există și alte două loturi. Ce studiem și de ce nu am putut lua o decizie, este vorba despre deficiențele de construcție efectivă a rețelelor edilitare, care ar permite construcția în următorii patru ani. Este, bineînțeles, decizia dumneavoastră. Putem să continuăm să spunem că dăm loturi de teren într-o zonă neconstruibilă și patru ani de zile nu se va întâmpla nimic și am toate argumentele sau putem să începem acum un parc industrial acolo și-n același timp, eu cred că în 2-3 luni vom avea un răspuns și mai ales un nou buget, unde vom avea un nou cartier de case, exact continuând politica administrației anterioare. Deci, lucrurile nu concurează, una cu alta. Este decizia dumneavoastră ce faceți, vă rog să vă asumați responsabilitatea dacă acest proiect nu trece, că nici tinerii nu vor avea casă și și investitorii vor pleca în continuare la Roman și în alte orașe. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș, vreți să mai vorbiți?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc. Eu nici astăzi nu am auzit, din zona respectivă, deci de la fostul primar, câți bani ar fi fost sau vor fi alocați sau vor fi fost alocați, că nu știu la ce timp să pun acest verb, pentru acel cartier de case pentru tineri, care, de fapt, este vorba de terenuri de case pentru tineri, pentru că parcelarea acelui teren, racordarea la utilități care nu s-a întâmplat, aia a fost o dezinformare, ca să nu-i spun altfel, aceste chestiuni costă nu 1.000.000- 2.000.000, cum a spus primarul atunci, la ședință, ședință în care am dat 9 argumente pentru care cartierul de locuințe pentru tineri nu trebuie să fie amplasat acolo, alături de colegii liberali și alături de opoziția de atunci. Prin urmare, acel proiect, ”Terenuri pentru tineri”, că așa ar trebui să-i spunem pe nume, era doar o fantezie politică, o declarație politică, în cele din urmă. Sunt niște dosare depuse, cărora le vom da curs în clipa în care nu numai că vom găsi suprafața și-o vom declara în consiliul local, dar atunci când vom veni să facem asta, vom veni exact și cu proiectul și cu finanțarea, astfel încât acest lucru să se întâmple, nu să fie doar o declarație politică. Și țin minte că primarul de-atunci a venit și a spus că-n trei luni se va întâmpla. Nu s-a întâmplat nimic și nici utilități n-au fost trase.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Ghingheș.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doar cinci secunde. Am făcut atunci estimarea și costurile înființării de rețele utilitare, cum era prevăzut pentru cele 800 de loturi- costau peste 14.000.000 de euro. 15.000.000 de euro. Da, deci le știți. Astfel încât soluția este una simplă: în următoarele luni vom veni cu o nouă propunere pentru cartierul de locuințe pentru tineri, în continuarea administrației trecute, iar astăzi putem să demarăm, pentru prima oară în istoria Bacăului, un parc industrial. Decizia este la dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule primar. Imediat o să dau cuvântul domnului Chirilescu, domnului Manolache, domnului Candet, și apoi domnului Crețu. Atât vreau să vă spun și eu...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule președinte, dar eu unde sunt?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - O să vă dau și dumneavoastră...Domnule Diaconu, o secundă. Punctual, vreau să vă spun și eu câteva lucruri din experiența de viceprimar. Consider că acel lot de 42 de hectare n-a fost, de la bun început, gândit pentru locuințe de tineri. A fost un proiect electoral al vechiului primar și trebuie să fim sinceri, pentru că nici domnul fost primar n-a crezut că poate să facă acolo locuințe pentru tineri. Din punctul meu de vedere, se pretează mult mai bine pentru zona industrială, însă trebuie să știți, dragi colegi, că noi, dacă într-o perioadă scurtă, poate într-o perioadă medie, trebuie să hotărâm viziunea noastră, pentru că va veni imediat noul PUG și trebuie să știm care este viitorul acestui oraș, din punct de vedere al zonelor industriale și zonelor rezidențiale. Dacă le amestecăm iarăși, cum a amestecat domnul primar la Habitat, unde s-a construit într-o zonă industrială, e foarte greu să schimbi destinația la Habitat acum, să mai facem, pentru că e zonă industrială, știți foarte bine, domnule secretar, cât ne-am chinuit să schimbăm acolo. Deci, trebuie să gândim și să avem o viziune clară unde așezăm zonele industriale în oraș și unde așezăm zonele rezidențiale. Din punctul meu de vedere, repet, acolo cred că este mult mai viabil și mult mai corect să facem o zonă industrială. Am stat și eu de vorbă cu tinerii de la acea vreme, mulți, dacă mergeți să vedeți, când au fost acolo și au văzut, în afară de facebook, cum arată terenul și-i chiar lângă aeroport, n-au fost foarte încântați. Trebuie să găsim urgent un loc sau un lot unde se poate, dacă nu, poate găsim și schimb de terenuri și poate într-o zi, și zona metropolitană va funcționa, să gândim o zonă rezidențială corectă, fiabilă și decentă pentru tineri, nu doar povești electorale în prag de campanie și aș vrea, domnule primar, să vă gândiți chiar să demarați procedura ca zona metropolitană să funcționeze, pentru că avem în jur comune care sunt dispuse să facă schimb de terenuri, sunt dispuse să accepte zone rezidențiale pentru a crea plus valoare acelei zone. Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i răspund doamnei Ciobanu, cu privire la numărul de dosare invocat ca fiind respinse. În ceea ce privește proiectul ”Case pentru tineri”, conform proiectului de hotărâre depus pe ordinea de zi, este vorba despre 261 de dosare în total, fiind analizate de către comisie 249, din care 118 eligibile, 22 neeligibile, nu 89, cum ați spus dumneavoastră și pentru 109 dosare s-au solicitat completări. Deci, există o posibilitate ca numărul de solicitanți să ajungă la 200. Cred că-ar trebui să-i luăm cumva în calcul și pe acești cetățeni și măcar să le facem o informare, dacă tot au făcut acest demers, să luăm legătura cu ei și să le explicăm situația. Asta-i părerea mea. În ceea ce privește acest proiect. Cred că de la bun început s-a explicat în mod eronat sau s-a prezentat în spațiul public în mod eronat ceea ce se dorește a se face acolo. Din ce am înțeles eu și cred că domnul primar mă poate completa, că am avut o discuție pe această temă în cursul zilei de ieri, nu municipalitatea construiește un parc industrial, ci punem la dispoziție un teren pentru ca un eventual, ulterior investitor, să vină, să investească bani și să-l construiască acolo. Deci, obiectivul municipalității este de a-l pune la dispoziție, de a-l pregăti, de a-i conecta utilitățile, domnule primar, greșesc? Nu cred.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Există mai multe strategii. Noi am învățat din bunele practici de la Cluj și de la Oradea. O strategie este: în care primăria face toată investiția, pe modelul Hemeiuși, adică betonăm, facem alei, locuri de parcare, hale și apoi așteptăm să vină investitorii. O altă strategie este: în care vom concesiona părți din acel teren pentru ca un investitor să vină să construiască hale și să înceapă activitatea. Ambele strategii au și riscuri, și avantaje și dezavantaje. În acest moment, doar este prima fază pentru a obține statutul de parc industrial. Acel statut este ceva ce este atractiv pentru investitori, pentru că oferă o serie de facilități fiscale, pe care noi nu le putem acorda, consiliul local.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc pentru completare, domnule primar. Vreau să continui. Având în vedere faptul că ați menționat că există și această soluție, vă spun că la proiect, care are doar cinci pagini și o singură foaie în care ați motivat destinația, nu există nici o analiză de cost eficient, nu există nici o analiză legată de o eventuală construcție acolo. Deci, eu aș merge mai degrabă pe varianta a 2-a, prezentată de dumneavoastră, așa cum am și discutat în prealabil. Bun, acum vreau să mă consult cu dumneavoastră. Eu sunt consilier independent, lucrez la un proiect din 2015, m-am consultat și cu domnul primar ieri, și domnul Ghingheș a fost prezent și domnul administrator și-am încercat să găsim o soluție. Este vorba despre târgul de mașini, târgul auto. N-am apucat să menționez eu, că au spus colegii mei și atunci cred că e corect să explic despre ce este vorba. Din 2015 caut o soluție să-l eficientizăm și la sfârșitul lui 2015 am avut o întâlnire în cadrul primăriei Bacău cu reprezentanți ai Partidului Național Liberal, în compania cărora am găsit o soluție legată de exact acest teren, e vorba despre terenul dinspre Sarata, parcela 52, pentru care să știți că nu am găsit nici măcar la dosar, la proiect, n-am găsit nici măcar localizarea, o hartă în care să ne arătați exact unde-i terenul, așa, l-am găsit ca o potențială soluție de mutare a târgului, având în vedere faptul că este chiar într-o zonă centrală și afectează gradul de confort al cetățenilor din zonă. Am luat acest aspect în considerare și am căutat să găsim un teren, o soluție care să se constituie o eventuală destinație a târgului auto din locația actuală. La momentul respectiv, repet, în compania reprezentanților administrației liberale, am identificat acest teren. Îl consider în continuare o soluție optimă. În 2019 a fost un proiect de hotărâre, iar domnul viceprimar Ghingheș era de acord cu mine la data respectivă, ba din contra, mi-a și formulat două sau trei întrebări în ședința respectivă pentru domnul primar, în legătură cu târgul. O să vă spun care este motivația mea vizavi de acest obiectiv și de ce cred că s-ar integra foarte bine în specificul zonei. Pentru că la câteva sute de metri de locația unde l-aș vedea eu amplasat, acest târg auto, este Registrul Auto Român. Deci, practic, am mai rezolva o problemă în legătură cu deplasarea comercianților sau clienților în ceea ce privește înregistrarea autoturismelor. În afară de acest lucru, la șase sute și ceva de metri este brațul centurii. Deci, dacă ar exista eventualitatea în care cumpărătorii ar veni din afara municipiului Bacău, îi scoatem practic din circuitul de trafic intern al municipiului. Și atunci eu o să-mi expun o părere și vă cer dumneavoastră sfatul, printr-un amendament. Eu aș spune să alocăm 8 hectare de teren din suprafața respectivă pentru mutarea târgului auto din locația în care este în acea locație și, bineînțeles, opinia dumneavoastră se va exprima prin vot, dacă sunteți de acord sau nu cu această soluție pe care o pun la dispoziție. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat oportunitatea să fac această explicare. Cred că e oportun și avem această șansă să ne consultăm, iar prin votul amendamentului pe care-l depun, dumneavoastră vă veți oferi opinia dacă este sau nu oportună propunerea pe care am făcut-o. Mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Chirilescu. Domnule Manolache, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mi-l cedează mie.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul primar? Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule Manolache. Mulțumesc, domnule consilier Chirilescu pentru expunere. Exact același raționament ca în cazul domnului Huluță și a colegilor de la Pro România. Toate proiectele cu care consilierii au candidat și le-au lucrat ani de zile le voi susține și le voi găsi soluții. Așa cum am explicat, că în acest moment suntem în demersul de a căuta o alternativă viabilă pentru cartierul de tineri, vă informez, așa cum v-am spus chiar ieri în cabinetul primarului, că am același demers pentru a găsi un spațiu viabil pentru târgul auto, dar acolo nu este doar târg auto, este și un obor, sunt foarte mulți oameni care fac vânzări, astfel încât deja am demersuri cu constructori privați care ar dori să ne ofere diverse terenuri la schimb. O variantă poate fi cartierul de tineri să fie în locul târgului auto, pentru că lângă, unde este o proprietate privată, se face un cartier rezidențial. Târgul auto poate fi pe varianta ocolitoare, aproape de acest teren, dar direct la stradă, unde poate beneficia și de transportul în comun. Eu consider, în acest moment, din tot ce am analizat, că cel mai oportun este să facem parc industrial pe terenul pe care vi-l propunem, în următoarele trei luni eu cred că vom identifica un teren pentru locuințele de tineri, nu știu dacă tot în trei luni sau mai mult, vom găsi o alternativă viabilă și pentru un nou târg auto, care să includă nu doar un târg auto civilizat și în condiții moderne, dar și partea de bazar, cu corturi frumoase, ca să nu mai stea lumea în noroi, ca acum, și descoperit. Deci, eu cred că găsim soluții pentru toate cele trei chestiuni, dar pentru acest moment, acolo este cel mai bun loc de a face un parc industrial. Și avem capacitatea să găsim și pentru locuințe de tineri și pentru târg auto, iar deciziile finale, acestea le vom lua împreună. Eu voi veni cu toată argumentația tehnică și oportunitatea o veți face dumneavoastră. Cât despre locuințele pentru tineri, eu cred că în următoarele trei luni vom găsi un nou teren și vom demara procedurile. Și între timp, da, voi informa și solicitanții despre aceste demersuri și despre faptul că administrația actuală continuă proiectele administrației anterioare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Manolache, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, abia acum ne aflăm în fața unui punct important pe ordinea de zi, cel mai important punct din mandatul domnului primar Viziteu. Având în vedere că vorbim de susținerea investitorilor, având în vedere că vorbim despre susținerea dezvoltării economice a orașului, crearea de noi locuri de muncă și ridicarea confortului de viață al cetățenilor, vom susține cu toată forța acest proiect, însă, aș vrea, prietenește, să-i recomand domnului Viziteu: atunci când unele proiecte nu trec, să aibă mai mult echilibru și mai multă înțelepciune vizavi de acele PUZ-uri în care dânsul și-a pierdut un pic cumpătul și a încercat o formă de șantaj la adresa noastră, a celor care au votat, spunând că modifică dânsul modul votului secret. Domnule Viziteu, nici dumneavoastră și nici eu nu modificăm nimic în cadrul acestui deliberativ. Avem un Secretar General al Primăriei Municipiului Bacău care se ocupă de legalitatea tuturor documentelor, iar noi luăm act de ele și ne exprimăm funcție de oportunitate sau legalitate. Asta este rugămintea mea, ca să fiți obiectiv tot timpul, atunci când unele lucruri nu ies și vă aduc aminte de ce fac referință la aceste PUZ-uri, pentru că tot dumneavoastră și tot noi, aici, eram nemulțumiți de faptul că toate trotuarele sunt blocate de mașini parcate, căile de acces către cartiere sau către locuințele lor sunt blocate, și așa mai departe, că o mamă cu-n landou nu-și permite să acceseze o cale de acces având în fața ei o mașină și așa mai departe și atunci, dacă dumneavoastră știți aceste realități, fiți obiectiv, vă rog, haideți să reglementăm aceste zone ale orașului, haideți să facem parcări rezidențiale, haideți să curățăm toate zonele verzi, să le amenajăm și așa mai departe și după aia să vedem dacă mai este loc, apropo de domnul viceprimar Ghingheș, văd că mă privește cu mare atenție și-i mulțumesc, exact ce spunea dânsul, să nu blocăm, să decongestionăm, pentru că eu vă invit, dacă aveți buna dispoziție și răbdare și timpul necesar, să vă demonstrez, vizavi de aceste PUZ-uri, că sunt niște probleme de blocaj care se vor crea în zonă, și-mi asum responsabil acest lucru, pentru că cunosc foarte bine zona, cunosc foarte bine modul în care vor fi construite aceste PUZ-uri și atunci eu vă asigur că la momentul ăsta se va crea un blocaj total în acea zonă. Deci, vă rog, mai mult echilibru, mai multă rațiune și obiectivitate vizavi de toate proiectele care se discută. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Manolache, vă răspunde domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, domnule consilier, poate îmi cer eu scuze, dacă nu m-am exprimat corect. Legat de PUZ-ul, în special de cel care nu a fost aprobat, îl cunoaștem noi doi, l-am și discutat în detaliu, știu zona și ce probleme ar implica. În alocuțiunea mea am spus așa: că aș vrea, ca o dorință, ca orice vot, și voturile ”pentru” și voturile împotrivă, să existe o motivație în spate, motivație care să meargă dincolo de considerente politice. Acesta este cel mai bun semnal că un PUZ trece sau nu trece, din rațiuni ce țin de interesul cetățenilor, nu din rațiuni politice și este cel mai bun semnal pentru investitori, să știe că sunt bine veniți în Bacău și niciodată nu se va condiționa o construcție sau orice investiție decât de bunul interes al cetățenilor și nu de interesele unui mic grup politic sau de orice alt fel. Asta este rațiunea lucrurilor pe care le-am spus. În acest sens, chiar dacă acel PUZ nu a fost aprobat astăzi, consider că investitorul, care a făcut o diligență, a cheltuit o sumă considerabilă de bani pentru a aduce pe masa noastră acel PUZ, ar trebui să știe, și asta aș vrea să transmit tuturor investitorilor, că-n municipiul Bacău PUZ-urile nu se mai resping politic, ci se resping doar dacă nu coincid cu interesele cetățenilor din acea zonă și știu zona și aveți dreptate. Mai mult, obiectivitatea mea vine din faptul că eu nu-mi exprim o opinie anterior acestor lucruri, pentru a nu cumva influența consilierii. Este doar la latitudinea dumneavoastră, eu doar fac partea legală. În rest, vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri și pentru susținerea proiectului cu parcul industrial.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Crețu, apoi domnul Diaconu, și domnul Chirilescu, și domnul Ghingheș. Da, domnule Crețu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Domnul Diaconu înainte.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Văd că ne cam sari mereu, așa.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu mai contează. Deci, domnule primar, vizavi de acest parc industrial, noi suntem de acord, e foarte bine dacă vreți să faceți un parc industrial, să se și realizeze, să vină investitori să ocupe tot terenul. Vreau să-l văd până la sfârșitul mandatului, o să ne întâlnim în continuare, nu-i problemă, o să vedem și atunci, exact cum i-am spus și domnului Ghingheș, nici o problemă. Dar sunteți și primarul acelor tineri care deja au depus acele cereri. Noi doar atât dorim, că sunteți și primarul lor, da? Că dumneavoastră, cum ați spus, că-n trei luni de zile sau patru luni de zile, să faceți o consultare publică, da, să vorbiți cu acei tineri și să le oferiți în altă parte, ca ei să poată să-și facă acele case pentru tineri, da? Eu n-am nimic împotrivă, dar vreau ca dumneavoastră să vă luați acest angajament: că peste trei luni veniți cu o soluție. Și apropo, la ședința trecută, domnule consilier Lupu, a fost vorba de acele amendamente la Bazin, la sfârșitul anului, când a fost ședința, au fost puse în discuție? Da? Ok, că și acolo, tot la fel, s-au uitat și le-am lăsat și sunt tot felul de discuții, da? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă răspunde domnul primar, urmează domnul Crețu. Vă rog, domnule primar, răspundeți-i domnului consilier.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, deci proiectul cu Bazinul a ajuns cred că aseară pe masa primarului, la prima ședință va fi pus, am ținut legătura cu domnul consilier Lupu și vă poate asigura că am făcut toate diligențele. Cât despre tineri, da, sunt și primarul tuturor tinerilor, eu mă consider tânăr, chiar și la 36 de ani și eu aș vrea un lot de casă în municipiul Bacău, dar prioritari sunt cei care au depus cereri și vă asigur că în următoarele trei luni vom găsi o soluție pentru ei și dacă pandemia ne va permite să ne întâlnim cu mulți dintre ei, fiți sigur că vă voi invita alături de mine să discutăm cu acești tineri și cum pot să-și facă efectiv o casă pe aceste loturi pe care le punem la dispoziție gratis. Și vă mulțumesc pentru susținere.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Crețu.

Domnul Consilier Iulian STOICAN- Deci, ca soluție pentru dezamorsarea tensiunii, ar trebui să facem un târg auto, undeva...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Stoican, dacă vreți să luați cuvântul, vă rog...

Domnul Consilier Iulian STOICAN - M-am înscris primul, dacă ați uitat, al doilea, de fapt, după domnul Viziteu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mă scuzați. La microfon.

Domnul Consilier Iulian STOICAN - M-ați sărit. Da, să detensionăm acest proiect, ca să zic așa, pe scurt, un târg auto lângă cimitirul Sarata II, tot pe varianta aia și-n locul târgului auto existent acum, să se dea loturi de case. Cumva sunt în oraș, sunt utilitățile mult mai ieftine și accesul pe teren este mult mai ușor.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Asta ar fi o variantă pe care v-am propus-o, sunt mai multe, nu știm, eu aș vrea să fie cât mai tehnică decizia pentru a maximiza interesele tuturor părților.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Aș vrea să conștientizăm că resursa cea mai de preț pe care o avem noi, ca municipalitate, este terenul pe care se dezvoltă municipalitatea. Prin urmare, ca și într-o familie care, să zicem, ar avea un teren, decizia de a construi un magazin sau o casă, se face printr-o dezbatere între soți. Așa mă gândesc că este și aici. Mai întâi discutăm ce vrem să facem, stabilim: ”Domnule, vrem să facem o casă”, vechea administrație a stabilit că vrea să facă o casă, a primit un vot atunci favorabil, astăzi vom vedea cum va fi votul propunerii primarului, de astăzi, dar resursa are niște oportunități în zonă, având în vedere locația, având în vedere aeroportul, având în vedere faptul că există o suprafață foarte mare care nu ne aparține și care, în viitor, poate fi folosită în direcția asta, reprezintă o oportunitate pe care alte municipalități, de exemplu, nu o mai au. Prin urmare, să fac case în zona respectivă s-ar putea să fie...Am înțeles. S-ar putea să fie o risipă a resursei și singura resursă pe care o putem valorifica. Eu sunt convins că există alte terenuri, pentru că, din păcate, le și cunosc, trebuie doar rezolvate acele probleme care sunt pe terenurile respective, și-n Gherăiești, și târgul auto și cred că se pot găsi soluții pentru toate, numai că vreau să avem tot timpul în minte utilizarea responsabilă a terenurilor, raportate la utilitățile pe care le avem în zonă. Să nu facem casa în fața porții și după aceea nu mai putem intra în curte. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Domnul Chirilescu, după care supunem la vot. Vă rog.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule primar, în foarte mare parte din ceea ce am discutat pe acest subiect. Din acest motiv am și inițiat discuția de ieri, în compania dumneavoastră și în compania domnului Ghingheș, pentru a identifica o soluție și dacă există o alternativă mai bună decât cea pe care am propus-o, s-o adoptăm. Din păcate, în discuția pe care am avut-o, nu am reușit să cădem de acord asupra soluțiilor, soluțiile primite sau soluția primită a fost în mod orientativ indicată ca fiind în zona de sud. Deci, n-am discutat exact pe suprafețe, pe soluții, astfel încât să pot să trag concluzia că aveți o soluție mai bună decât cea pe care o propun eu în acest moment. Astfel încât, am înțeles poziția dumneavoastră și o respect, dar aș cere un vot de oportunitate și din partea consilierilor locali, colegii mei, să vedem dacă și dumnealor consideră oportună sau nu amplasarea unui viitor târg în această locație, utilizând o mică părticică din suprafața totală, de 8 hectare. Astfel încât, domnule președinte de ședință, vă solicit și vă rog să supuneți la vot amendamentul meu, de alocare a unei părți de 8 hectare pentru târgul auto, din această suprafață. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Chirilescu, o să supunem la vot amendamentul dumneavoastră, după ce vorbește domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, pentru că am participat la această discuție aseară, undeva la ora 5.30-6 și cred că ați observat că suntem foarte deschiși propunerilor dumneavoastră, eu zic că discuția a fost foarte constructivă, mai ales pentru că am căzut de acord și asupra unei chestiuni foarte practice. Deci, nu s-a discutat doar așa, pe lângă sau doar din complezență v-am primit în acea discuție și domnul primar v-a invitat la primărie în acest sens și din câte-mi amintesc eu, dacă tot e să punem pe masă toate detaliile acestei întâlniri, am convenit că vom abroga împreună acea hotărâre de consiliu local referitoare la mutarea târgului puțin mai departe, în Letea Veche.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - N-are nici o legătură hotărârea cu ce discutăm.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu, păi stați puțin.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, nu-l întrerupeți.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Păi spuneți că a fost o întâlnire așa, în van, când, de fapt, a fost o întâlnire foarte concretă, cu pași concreți pentru rezolvarea unor probleme adevărate și punctuale identificate de dumneavoastră în ceea ce privește târgul auto. Numai că astăzi discutăm despre chestiunea parcului industrial și dumneavoastră ați adus-o în discuție, în relație directă cu acest târg auto. Însă târgul auto este o chestiune separată și v-am explicat și aseară și cred că și cei care au întocmit PUZ-ul aeroportului, specialiștii aceia au totală dreptate atunci când spun că zona nu se pretează pentru un astfel de obiectiv, urmând ca-n următoarea, mă rog, urmând ca în perioada imediat următoare să stabilim exact ce soluții putem avea vizavi de târgul auto, mai ales pentru că o mutare a târgului presupune și o investiție de câteva milioane de lei, disponibilități bănești pe care astăzi municipalitatea nu le are la dispoziție pentru un asemenea obiectiv, însă trebuie să facem pași în direcția dezvoltării unui parc industrial tocmai ca să atragem investitori, tocmai ca să creăm noi locuri de muncă și desigur, să aducem bunăstare și la bugetul local și atunci când vom avea bunăstare la bugetul local, vom avea disponibilități bănești și să mutăm târgul auto în altă zonă. Deci, discuția a fost foarte punctuală și din nou, am stabilit o serie de chestiuni concrete și nu cred că era cazul să trunchiați acea discuție și să induceți auditoriul în eroare. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Ghingheș. Domnul primar ar vrea să vă răspundă, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aș vrea să-i dau o replică domnului. Permiteți-mi, vă rog frumos, că dacă tot s-a stabilit acest dialog, vă rog frumos, câteva secunde. Discuția n-a decurs așa cum o stabiliți dumneavoastră, dar, într-adevăr, dumneavoastră ați făcut niște remarci legate de ceea ce ați menționat acum. Motivul pentru care eu m-am prezentat la această discuție a fost de a identifica o soluție mai bună decât cea pe care o propun eu. Domnule Ghingheș, a fost indicată vreo destinație a terenului la acea discuție? S-a oferit vreo propunere în contraprestație? Nu s-a oferit nici una. Ba din contra, s-a discutat despre zona de sud.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Ce contraprestație, domnule Chirilescu? Târgul auto are deocamdată o zonă dedicată. Mutarea lui presupune investiții de câteva milioane.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Așa.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Bun, noi am discutat despre cum am putea face această operațiune.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, avem bani pentru parcul industrial. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule viceprimar...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - S-a stabilit un calendar și domnul primar a fost foarte... Adică, din punctul meu de vedere, am și stabilit împreună că vom face pași concreți, de exemplu, în vederea abrogării acelei idei disfuncționale...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu are nici o legătură acea hotărâre.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Stați puțin. Hotărârea de consiliu local din 2019 privind mutarea târgului auto este în continuare în vigoare. Nu putem discuta despre alt teren pentru alt târg auto în condițiile în care acea...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Este o hotărâre de asociere, domnule Ghingheș. Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -...hotărâre de asociere de principiu cu comuna Letea Veche...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Atât, de principiu. Nu produce efecte.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -...este în continuare în vigoare și am stabilit împreună că o vom abroga.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, gata, domnule Ghingheș! Domnule primar, vă rog să..., aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu aș vrea, în primul rând, a remulțumi grupului Pro România pentru că au dat dovadă de maturitate în ceea ce privește și interesele tinerilor și interesele noastre generale cu investitorii. Domnule Chirilescu, într-o discuție de 5 minute nu putem să găsim o soluție pentru relocarea unui târg auto și nici nu este responsabil să găsim o astfel de soluție. De asta ieri am agreat și să știți că va fi pentru ultima oară când facem discuții la mine-n cabinet fără să înregistrăm, pentru că se pare că deformați realitatea, am stabilit împreună că târgul auto nu va fi relocat niciodată în afara municipiului Bacău și va rămâne o sursă de venit pentru băcăuani, da? Doi- există deja alte demersuri care se fac aici și vi le-am expus. În acest moment avem un singur vot de oportunitate, dacă pe acele suprafețe facem parc industrial sau nu. Propunerea dumneavoastră, tehnic, va bloca și târgul auto și parcul industrial pentru că, conform legii, nu putem să mergem la minister să spunem : ”Dați-ne calitate de parc industrial pentru două numere cadastrale, mai puțin 8 hectare, dar nu știm care parte, cum au fost identificate.” Ceea ce faceți dumneavoastră este un lucru pe genunchi. Dacă vrem să tăiem din acea bucată de 42 de hectare o bucată, trebuie să facem o dezmembrare, o recadastrare, ca pe ce rămâne să mergem la minister să luăm acel statut. Deci, ceea ce vreți dumneavoastră va bloca și parcul industrial și târgul auto și nu susțin această inițiativă. În schimb, am spus că susțin și deja am făcut demersuri serioase, nu în 5 minute, pentru relocarea parcului industrial, cât și a oborului de acolo. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar. Domnul viceprimar Miroșeanu, apoi domnul Huluță.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Stimați colegi, marele câștig al acestei dezbateri este că am căzut de acord, în principiu, că târgul trebuie relocat. Pentru a lua o decizie finală vizavi de locul unde acesta va fi relocat va trebui să așteptăm să vedem care sunt ideile care se vor desprinde în următoarea perioadă, pentru că și eu confirm faptul că în momentul de față sunt discuții avansate pe mai multe variante de lucru. Și atunci când o să avem toate aceste variante de lucru pe masă, atunci, împreună, vom stabili care este cea mai bună soluție.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Chirilescu, ca și coleg, noi am renunțat, grupul Pro, la o hotărâre de consiliu local aprobată, demarată, făcută, înțelegând importanța întregii suprafețe de 42 de hectare pentru acest parc industrial. Eu spun că domnul primar trebuie să-și ia același angajament și-n cazul târgului, că suntem și noi interesați direct, că în câteva luni, să vină cu o soluție, 2-3 soluții și noi să le aprobăm și să demarăm și această problemă. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dați-mi voie să răspund.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog să supuneți la vot amendamentul domnului Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok, perfect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul domnului Chirilescu. Domnule Chirilescu, precizați din nou amendamentul, vă rog mult.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Să alocăm o suprafață de 8 hectare din suprafața totală pentru viitorul târg auto, dacă decidem să facem acest lucru.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Scuze, cum sună juridic, domnule secretar, pe proiectul de hotărâre exact, pentru că asta votăm în consiliul local, exact ce adăugăm în proiectul de hotărâre. Deci cum, cu numărul cadastral, dezlipire, care-i operațiunea? Deci, să se precizeze exact amendamentul și unde se adaugă, la ce articol din proiectul de hotărâre și cum sună exact amendamentul. Mulțumesc. Pentru legalitate.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Chirilescu, nu credeți că ar fi oportun să facem un proiect de hotărâre separat?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Păi, odată ce alocăm toată suprafața, n-o să mai putem scoate o bucată din ea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, dar dumneavoastră acum, dintr-o parcelă mare vreți să alocați 8 hectare? Domnul Ghingheș are dreptate, trebuie să spuneți care, cum, unde, locație, exact cum sunt elementele de identificare la această suprafață.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, dacă solicitați dezlipirea, cum a zis domnul Ghingheș, faceți un amendament de dezlipire a celor 42 de hectare și noi aici hotărâm dacă suntem de acord să-l dezlipim sau să rămână un tot unitar pentru parc industrial.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ca să faceți dezlipirea, trebuie să dați elementele de identificare.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, legalitatea dumneavoastră o asigurați, domnule secretar, eu v-am spus ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Miroșeanu vă poate lămuri, pentru că dumnealui chiar are experiență, competență în acest domeniu și vă poate lămuri foarte clar, exact pe dezlipiri și stabiliri de suprafețe.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - În momentul de față, la articolul 2, așa cum am mai precizat, vorbim de două numere cadastrale. Ca să vorbim de o suprafață, trebuie să facem în primul rând o alipire și după aceea să facem o dezmembrare în sensul în care dumneavoastră ați făcut propunerea. Prin urmare, este destul de complicat acum să stabilim exact, așa cum s-a mai spus. În afară de suprafață, cam care ar fi locația în interiorul acestei suprafețe și care ar fi procedura tehnică efectivă în acest sens?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, vă rog să ne spuneți dacă domnul Chirilescu poate să susțină acest amendament sau nu. La microfon.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Chirilescu poate să ridice acest amendament, dar în condițiile în care precizează suprafața și locația, să știm, pentru că amendamentul dumnealui afectează proiectul în sine, pentru că nu știți în ce parte a acestei suprafețe va fi această suprafață de teren, cum va arăta proiectul parcului industrial, dacă afectează dezlipirea sau nu afectează. De asta, părerea mea că, cel mai bun lucru, din toate punctele de vedere, și tehnic și juridic, un proiect de hotărâre separat, documentat, pe o suprafață foarte clară, ar fi legal și corect.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci dumneavoastră sugerați să vin cu un proiect de hotărâre...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Corect.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU -...după ce se alocă această suprafață cu destinație? Adică să-i schimb din nou destinația?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu-i schimbați destinația. Faceți precizarea și facem o dezlipire. Veți avea tot concursul aparatului de specialitate din cadrul primăriei. Pentru că dumneavoastră vreți o suprafață. Unde? La nord, la sud, la est, la vest?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Asta o stabilește inițiatorul, unde-i cel mai optim s-o facă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai e o problemă. Dezlipirea acestei suprafețe. Una din condițiile unui parc industrial este să aibă acces la o cale directă de comunicare, la o șosea de centură, să aibă la o șosea județeană sau națională. Poziționarea acestei suprafețe de teren, cum spuneți dumneavoastră, care este incertă ca locație, poate bloca inclusiv acest proiect industrial.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule secretar, cred că explicațiile au fost suficiente.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am înțeles. Dacă asta-i singura soluție, eu o accept.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - V-am explicat clar.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dacă aceasta este soluția, de a veni cu un proiect de hotărâre separat, eu accept, n-am nici o problemă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Deci, domnule Chirilescu, renunțați la amendament, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Renunț la amendament, având în vedere mențiunile făcute de domnul secretar general asupra proiectului și asupra soluției.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Dinu, vă rog.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Este decizia colegului nostru de a menține sau a renunța la amendament. Am înțeles că a renunțat, dar revin, noi ca și consilieri, aici votăm și propunem oportunitatea. Eu văd propunerea colegului nostru în felul următor: dumnealui, din cele 42 de hectare destinate parcului industrial, vede acolo sau viziunea dumnealui este ca 8 hectare să fie parc auto, lăsând la latitudinea executivului și a celor care se pricep foarte bine, care să fie cele 8 hectare alocate, astfel încât să nu contravină sau să nu împiedice accesul mașinilor și toate celelalte. Înțeleg că asta a fost oportunitatea, nu legalitatea și datele tehnice. Mai departe, ce hotărăște dumnealui cu amendamentul, este strict decizie. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău   Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Oportunitatea trebuie să fie pe o propunere certă. Aici e problema, că dumneavoastră vă dați oportunitatea pe o ipoteză, pentru că acel teren va fi oricum la latitudinea noastră, ori asta, în primul rând, nu vrem. Vrem ca acel teren, ca locație, să fie discutată cu inițiatorul și să fie găsită cea mai bună soluție, să nu afecteze nici proiectul domnului Chirilescu, nici proiectul de parc industrial. Pentru că, ulterior, găsind locația, trebuie să venim din nou în fața dumneavoastră, oricum, cu alt proiect în care să stabilim dezlipiri, hotărâri, locație.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, mulțumesc. Având în vedere că...Domnul Botoi.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Doar două cuvinte aș vrea să spun. Vedeți dumneavoastră, de ce se întâmplă toată chestia asta? Pentru că, când vii cu un asemenea proiect, trebuie neapărat să vii și cu ce se înlocuiește. Că dacă n-ar fi chestia asta, n-ar fi situația asta, ca să stea între noi, să stăm o oră la un singur proiect. Domnule, am luat din cutare loc ăsta, îl pun în locul ăsta și-l luăm pe ăsta și-l pun în locul lui ăsta, ca să știm exact cu toții și n-ar mai fi discuția asta, așa lungă, de o oră, o oră și ceva.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Botoi, sunt de acord cu dumneavoastră, dar târgul aici n-are nici o legătură. Domnul Chirilescu a venit să deturneze toată discuția.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Dar eu nu vorbesc de târg, eu vorbesc în general, pentru că uitați cum stăm ore întregi, tot pentru asemenea proiecte care durează, și durează, și durează.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Botoi. Având în vedere că domnul...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Și trec de la un mandat la altuL.Măi, nu i-a convenit lui ăla, îi convine lui ăla. Păi nu-i normal așa ceva. De aia suntem în situația în care suntem și rămânem blocați pe anumite chestii care nu au importanță.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Botoi. Având în vedere că domnul Chirilescu a renunțat la amendament și inițiatorul proiectului susține în continuare proiectul, îl rog pe domnul secretar să supună la vot acest proiect, în forma inițială.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Dar nu uitați de amendamentul meu, cu raportul la 6 luni, vă rog frumos, că nu l-ați...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Raportul de progres la 6 luni, dar nu știu dacă face obiectul, domnule secretar? Nu cred că face obiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Face obiectul unei interpelări din partea dumneavoastră, din consiliul local.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă vreți din partea domnului primar...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, eu l-am propus ca amendament și nu mai târziu de acum o jumătate de oră în urmă, domnul primar a fost de acord cu el. Ori poate am înțeles greșit?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, supunem la vot atunci amendamentul domnului Candet, cu raport de progres la 6 luni. Vă rog, domnule secretar, să faceți apelul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Gigi-Nucu Candet a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat al domnului Candet.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

lupu Gabriel stănică

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38. Se trece la punctul 38 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2020, al Municipiului Bacău.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul se referă la aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV al anului anterior.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului, vă rog? Nimeni? Domnule secretar, vă rog să supuneți proiectul la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

Iesita din sala

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

Iesita din sala

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul 39 a fost retras de pe ordinea de zi.

40 A. Se trece la punctul 40 A al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice, o condiție esențială pentru autorizarea acestui serviciu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții? Domnule primar, vă rog. Și domnul Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Aici, vedeți cum a fost cu proiectul ăsta cu tarife, aici e vorba despre SMUP, da? Domnule primar, dacă înțeleg? Vedeți dumneavoastră, cum le-ați pus? Ați pus 14, 15, 17, după aia ați pus 34 și la urmă ați venit cu tarifele. Dacă le legați și veneați și știam de tarife, de tot ce era, exact, compact, că-i vorba despre această societate, nu era altceva? Vedeți cum veniți cu ele? Sărite. Dacă erau în total, da? Trebuie să treacă alea, îi bugetul, sau înainte: ”Uite, domnule, astea sunt tarifele pentru SMUP”. Nu? Deci, dacă veneau toate grămadă, eu cred că era altceva, nu? Și-au venit peste...Eu vă spun așa: nici n-am avut timp să mă uit peste aceste tarife, da? Cât de cât, ca să mă pot consulta. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles, domnule Diaconu. Proiectele care au venit peste ordinea de zi sunt în funcție de cum au fost pregătite de aparatul de specialitate. Deja au fost foarte multe proiecte, pur și simplu acesta a întârziat pentru convocarea inițială. Doi- acest proiect legat de tarife este esențial pentru conturarea bugetului local, pentru că în baza acestor tarife ne vom face bugetul. Fără tarife nu putem să bugetăm corect, astfel încât, la următoarea extraordinară, care va fi cred într-o săptămână, mai sunt și altele, o să repun aceste proiecte pe ordinea de zi, compact. Dacă astăzi nu-l aprobați, bineînțeles.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Deci, vedeți, domnule primar? Au venit, cum spuneți dumneavoastră, aparatul de specialitate, am lucrat, nu am o problemă, dar trebuia să vină odată cu celelalte, nu peste ordinea de zi sau măcar dacă veneau în ordinea de zi, pentru că este cum ați spus dumneavoastră, este esențial la buget. Despre asta vorbim aici...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul Consilier Eusebiu DIACONU -...și dacă vin compacte, asta-i societatea, asta vreau să fac.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul cu tarifele nu a fost pregătit până în ziua în care am convocat ședința ordinară.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și dacă le scăpau, tarifele, votam alea? Nu mai veneați încă odată cu tarifele? ”Domnule trebuie să punem tarifele”, să știm?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bineînțeles, dar voi continua să vin cu toate aceste proiecte care au picat astăzi până la sfârșitul mandatului, pentru că ele sunt o obligație legală.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Aștept cu nerăbdare extraordinara în care să veniți cu ele. Da? Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc pentru înțelegere, domnule consilier.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc, domnule Diaconu. Domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Deci îmi mențin poziția pe care am exprimat-o și la începutul ședinței, că nu putem analiza aceste puncte, poate cu excepția C, dacă e o urgență în legătură cu salariile funcționarilor din primărie, motivat de faptul că ele nu figurează pe convocator în termenul legal, prevăzut de legi. Pe lângă acest impediment de ordin legal, există și un impediment de ordin obiectiv, în sensul că nu ni se poate cere să analizăm patru proiecte în mai puțin de 24 de ore, așa cum doriți dumneavoastră. În realitate, dacă mă refer la punctul 40 A și n-aș vrea să mă repet, în fapt acest proiect reprezintă nota de fundamentare de la proiectele de la 16 și până la 18 sau până la 19, nu știu cât a fost precis, adică reprezintă baza legală pentru finanțarea acestor servicii, bază legală care, în fapt, înseamnă o adăugare a unor sume de bani pe care trebuie să le plătească cetățeanul băcăuan cu titlul de tarif. Asta este realitatea. Prin urmare, și din punct de vedere legal, și din punct de vedere, să zic, al analizei pe fond, ele nu pot fi aprobate astăzi pentru că noi trebuie să ne gândim dacă aceste tarife sunt corecte sau nu, ele trebuie analizate, lucru care nu se poate face peste noapte. Din nefericire, eu n-am vrut să mai iau cuvântul nici la proiectul anterior, să mai pun gaz pe foc. Am senzația că a devenit o practică, nu știu dacă-i corect să dați vina pe funcționarii din primărie, pentru că nu funcționarii sunt vinovați că s-a terminat de lucru ieri, cine le-a dat dispoziția de plată și le-a pus la dispoziție ceea ce trebuiau să facă, probabil că a acționat cu întârziere. Acum, indiferent cine-o fi vinovatul ăsta, senzația mea este că proiectele astea nu vin corect fundamentate, pentru că și-n proiectul de mai devreme s-a argumentat că nu se pot face case pe terenul respectiv, că primăria n-are bani de utilități. Pentru parcul industrial primăria trebuie să asigure aceleași utilități, dumneavoastră ați susținut. Pentru alea or fi bani. Eu nu știu cum se fac treburile astea, câtă vreme ele nu sunt cuprinse într-un buget. Nici prin cap nu-mi trece, mintea mea nu poate să conceapă așa ceva. Și am senzația că se așează, nu știu, poate cu bune intenții, că nu acuz pe nimeni, doamne-ferește, nici nu vreau să stârnesc aici cine știe ce polemică, că, din dorința de a se face multe lucruri, lucrurile nu se fac corect. Se pare că nu-i o meteahnă a acestei administrații, ea exista și-n vechime, că și cartierul ăla de case, cine l-a proiectat și cine l-a făcut, uite că nici ăia n-au fost în stare să asigure utilitățile acolo. De ce să ne propunem noi, de dragul de a ne propune, să facem niște proiecte pe care nu le putem face? Este timpul oare să ne așezăm ca niște oameni cu minte și să facem ceea ce am putea face? Eu vă spun sincer, am votat cu toată inima parcul ăsta industrial și v-am spus și dumneavoastră în privat, sunt foarte de acord cu treaba asta, dar eu vă reamintesc că la Hemeiuși mai există un parc industrial care stă degeaba. Nu știu dacă va avea rezultatele scontate, e datoria noastră să încercăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim, domnule Candet. O să vă răspundă domnul administrator Piștea. Vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu trebuie să-mi mai răspundă nimeni. Deci, eu mi-am spus punctul de vedere, că nu poate fi...Nu vreau să mă cert nici cu domnul Piștea, nici cu domnul primar, în ciuda a ceea ce credeți.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu, dar domnul administrator vrea să vă răspundă, domnule.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Haideți să punem la vot, să vedem dacă putem vota azi aceste tarife. Părerea mea este că nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule administrator, aveți cuvântul.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- Nu e vorba de un răspuns, e doar vorba de a clarifica situația legată de buget. După cum s-a discutat și anterior, la dezbaterea acelor puncte, și trebuie să fim cu toții conștienți că, în momentul de față, funcționăm pe 1/12 pentru activitatea de salubrizare, nu pentru finanțarea SMUP-ului. SMUP-ul va fi un operator, atâta tot. La elaborarea bugetului pentru anul...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu am spus treaba asta, domnule Piștea.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - La elaborarea bugetului pe 2021, ce vom lua în considerare? Tarife aprobate sau vom fundamenta bugetul la fel ca și bugetul pe 2020 și cel anterior? Dacă-l vom fundamenta fără tarife aprobate, înseamnă că, pe logica aceasta, că azi nu putem delega SMUP-ul, nici după buget nu vom putea delega SMUP-ul. Deci, atenție, bugetul sau lipsa bugetului nu are legătură cu înființarea sau aprobarea de tarife. Deci, noi puteam astăzi delega și aproba tarife, la fel cum putem aproba și delega tarife și după. Elementul esențial este că avem un avertisment dat de la ANRSC, care oricând s-ar putea întoarce cu penalități.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule administrator. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Înainte de a supune la vot, domnul Chirilescu, în comisie, a ridicat o problemă pertinentă, într-adevăr. La pagina 6 din proiect nu era trecut un tarif la deratizare, era greșit și, de asemenea, la unitatea de măsură, astfel încât vreau să facem îndreptarea erorii materiale. La pagina 6, pe cele trei domenii: Dezinsecție, Deratizare, Dezinfecție, avem în loc de lei/metru pătrat- avem lei/ 1000 de metri pătrați și la tariful pentru Deratizare, care lipsea, era o eroare de calculator, este 489, 50. Supunem eroarea materială la vot, îndreptarea ei. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-

x

CĂTĂLIN

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” a fost adoptată îndreptarea erorii materiale.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău   Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

12

Cu 11 voturi ”pentru” și 12 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

40 B. Se trece la punctul 40 B al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Înainte aș vrea să spun că la parcul industrial din Hemeiuși sunt sute de locuri de muncă și doi- sunt uimit de modul în care, în două minute, ați putut să jigniți două administrații, să spuneți că nu-și fac treaba cum trebuie. La acest punct pe ordinea de zi aprobăm un Regulament privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare. Este un Regulament de mult așteptat și aș vrea să-l punem în aplicare cât mai curând, pentru a ne degreva de toate solicitările existente.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Avizul scris al Comisiei de specialitate nr.1 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Eu vreau să spun câteva cuvinte. Domnule primar, să știți că avem aici un proiect pe care-l așteaptă foarte mulți băcăuani. A fost o hotărâre de consiliu local, cred că dată de acum câțiva ani, în care terenurile închiriate și concesionate până în 1000 de metri pătrați, puteau fi, cu excepția garajelor și copertinelor, puteau fi vândute către cei care le aveau în concesiune sau închiriere. Am tot tărăgănat, am votat un regulament prin 2015, iată că au trecut aproape 6 ani de zile, avem cred că astăzi peste 200 de cereri, nu s-au soluționat și ar trebui să le spunem clar oamenilor. Dacă facem această comisie, cum a fost și ce-a făcut acum câțiva ani, doar de figurație, să tărăgănăm în continuare, n-are rost s-o mai facem. Dacă ne asumăm astăzi și dumneavoastră vă asumați că această comisie efectiv să lucreze, în sfârșit, și să soluționeze acele dosare, să știm și noi. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ăsta este și scopul pentru care am înaintat acest proiect de hotărâre. Acum, strategic, voi aduce din nou pe masa consiliului local oportunitatea vânzării de terenuri și în ce suprafețe, pentru că este, până la urmă, o decizie dacă dorim să micșorăm domeniul public în favoarea unor persoane private sau chiar vrem să inversăm acest lucru și să extindem domeniul public. Aș vrea să am un vot de oportunitate și din partea consiliului local, vom discuta într-o ședință ulterioară, dar da, acest regulament și această comisie nouă este făcută pentru a începe să încheiem din cererile existente.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Deci, iertați-mă, pot să iau cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Candet, vă ascult.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Trag concluzia iarăși că avem un HCL care-i dat de un număr de ani, prin care s-a stabilit că vindem, asta s-a stabilit, că putem vinde din domeniul public, nu? Greșesc? Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu. Este un HCL care stabilește modalitatea de înstrăinare a terenurilor din domeniul privat... Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Exact. Și eu ce-am zis?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...și mai ales cu precădere cu excepțiile prevăzute de Codul administrativ, referitor la terenurile aflate sub construcțiile autorizate și care au făcut obiectul contractelor de concesiune și închiriere.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Exact. Deci avem o hotărâre care stabilește că putem înstrăina din domeniul privat, nu din domeniul public, iertați-mă, e greșeala mea, da, dar hotărârea asta...Câte terenuri s-au vândut până azi?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Niciunul, că n-a funcționat comisia asta, n-a ajuns pe masa consiliului local...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Deci hotărârea, HCL-ul ăsta, n-a fost pus în aplicare până azi, da? Iar acum, domnul primar vine și ne spune că o să vedem dacă ne însușim să scădem din domeniul privat al comunei, da, sau să-l păstrăm așa sau să-l extindem. Dar, până una-alta, să facem comisia asta de înstrăinare. Păi nu era bine întâi să stabilim dacă HCL-ul ăsta îl păstrăm sau îl revocăm și după aia să facem comisie? Dar oare degeaba HCL-ul ăsta n-o fi fost pus în aplicare până acum, că n-a îndrăznit nici o comisie și nici un primar să înstrăineze din domeniul privat al comunei și acum să numim noi o comisie ca să ce?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, domnule Candet, haideți să vă explic oleacă. Problema este următoarea: prevederea Codului administrativ specifică foarte clar dreptul celor care au construcții autorizate pe terenuri concesionate și închiriate să le cumpere. Deci, este un drept, nu este o obligație. Doi- nu s-a putut pune în aplicare că vă spun eu care au fost motivele obiective: din prima comisie care a fost formată, doi sau trei membri dintre aceia au plecat din primărie, după aia nu s-a mai completat comisia, s-a completat ulterior, înainte de finalul mandatului, cu 2-3 luni, când comisia și-a făcut treaba, în ce sens: s-au selectat dosarele, s-au luat...Sunt pregătite dosare care să vină deja în vederea aprobării în fața dumneavoastră. Deci, această comisie nu face decât să primească cererile, să analizeze dosarele și să vă supună dumneavoastră la vot vânzarea fiecărui teren în parte. Comisia asta nu face ea vânzarea, tot dumneavoastră, ulterior, pentru fiecare situație în parte veți aproba sau, bineînțeles, nu veți aproba.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Am auzit bine sau n-am auzit eu pe domnul primar adineauri c-a susținut că e o opțiune de...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - M-am exprimat greșit. Nu e o opțiune.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - V-ați exprimat greșit?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, m-am exprimat greșit poate sau n-ați înțeles dumneavoastră.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Vă rog să mai explicați o dată, ca să înțelegem toți.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, hotărârea care exista încă de pe vremea administrației liberale nu-și mai are fundament astăzi, pentru că Codul administrativ legiferează direct dreptul celor care au concesionat sau închiriat, ca la sfârșitul concesiunii să cumpere. Deci, nu mai are nici un obiect acel lucru. A fost o discuție, a fost o chestiune controversată atunci, ce și cât putem vinde. Acum, orice teren la sfârșitul contractului de concesionare sau închiriere se poate supune vânzării și eu vreau să aplic legea, Codul administrativ, primul pas fiind să înființăm această comisie. Punct.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Deci, nu, deci ce voiam să spun a mai spus domnul secretar, faptul că noi aprobăm un regulament și vânzarea vine la noi pe masă, se face hotărâre de consiliu local și mai e o problemă: trebuie făcută această comisie pentru că fiecare cetățean are dreptul să ceară, să înainteze o cerere și noi, în cadru organizat, să putem să-i dăm răspuns. El are dreptul să ceară orice și oportunitatea o aprobăm noi. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Asta am punctat. Această comisie să funcționeze în sfârșit, acei cetățeni să poată să vină în fața consiliului local pentru cumpărare. E procedură de vot secret și rog comisia de numărare a voturilor să prezinte.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Mai întâi o mică precizare: buletinul de vot este listat față-verso.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ca să clarificăm încă un aspect, domnule Candet și dragi consilieri. Noi putem să stabilim o politică, dacă poate să fie una stabilă și predictibilă. Ce este acceptabil la vânzare, ce nu este acceptabil, astfel încât viitorii solicitanți să știe, să fie ceva previzibil, nu de la caz la caz, să existe lupte politice, dacă se vinde sau nu. Dar asta ulterior o putem dezbate.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - În fapt, ceea ce se întâmplă, domnule primar, este că deschidem o cutie a Pandorei.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aplicăm legea, eu așa o văd.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Nu, n-aplicăm nici o lege aici, vă spun eu. O să vedem.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Puteți să votați împotrivă, dacă considerați că e o problemă.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 23

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se modifică art. 8 din Anexa la HCL nr. 128/ 2015 și va avea următorul conținut:

  Art. 8. (1) - În vederea analizării și centralizării cererilor și documentațiilor depuse de solicitanți se constituie o comisie formată din următoarele persoane:

  -Tudor Irinel- Serviciu Cabinet Primar - Președinte;

  S-A ADOPTAT

  19

  4

  0

  2.

  -Brașoveanu Liliana- consilier superior Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății- membru;

  S-A ADOPTAT

  18

  5

  0

  3.

  -Pavelescu Sonia -consilier juridic- Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății-membru;

  S-A ADOPTAT

  18

  5

  0

  4.

  -Cristea Mihai -consilier asistent -Birou Autorizații în Construcții și Urbanism - membru;

  S-A ADOPTAT

  19

  4

  0

  5.

  -Caleap   Florin   -inspector   de   specialitate

  Compartiment   Învățământ,   Cultură,   Sănătate-

  membru;

  S-A ADOPTAT

  19

  4

  0

  6.

  -Iacobeanu Robert Florian -consilier superior Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu -membru;

  S-A ADOPTAT

  20

  3

  0

  7.

  -Năstase Daniela -inspector de   specialitate

  Compartiment   Administrare    și    Inventariere

  Patrimoniu- membru.

  S-A ADOPTAT

  20

  3

  0

  8.

  • (2) Membrii comisiei vor avea următoarele atribuții:

  • a) primesc si centralizează cererile, împreuna cu actele depuse;

  • b) verifică situația juridică a terenului, respectiv dacă acesta este sau nu în litigiu sau dacă face obiectul unor revendicări/ notificări în baza legilor fondului funciar în vigoare;

  • c) analizează dacă sunt îndeplinite condițiile cerute prin prezentul regulament în vederea efectuării procedurii    de    vânzare,    respectiv    verifică

  documentația depusă;

  • d) întocmesc un raport privind fiecare cerere în parte, pe care îl înaintează, împreună cu raportul de evaluare întocmit, Primarului municipiului Bacău, Viceprimarilor municipiului Bacău sau consilierilor locali în vederea inițierii unui proiect de hotărâre de consiliu local pentru aprobarea/respingerea vânzării, respectiv   aprobarea/respingerea   raportului   de

  evaluare;

  • e) în cazul în care cererea de vânzare este aprobată prin hotărârea de consiliu local, înaintează cererea, împreuna cu toată documentația către comisia de licitație, pentru continuarea procedurilor aferente prezentului regulament.”

  S-A ADOPTAT

  21

  2

  0

  8.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 128/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

  ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 145/ 2019.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul  Administrarea  și Inve ntarierea

  Patrimoniului.

  ART.5- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului

  Administrarea   și   Inventarierea   Patrimoniului,

  Arhitectului Șef, Compartimentului Evidenta Contracte și Compartimentului Evidență Concesionari și persoanelor nominalizate la art. 1.

  ART. 6 - Prin grija Secretarului   General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  21

  2

  0

40 C. Se trece la punctul 40 C al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021 Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - 40.C este stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual. Din aceste aspecte, cel mai important este indexarea salariilor persoanelor necalificate la noul salariu minim brut pe economie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Dacă nu, vă rugăm să supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

40 D. Se trece la punctul 40 D al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea numirii membrilor provizorii ( neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- După cum știți, Consiliul de Administrație al SSPM Bacău a demisionat la începutul acestui an, s-a terminat perioada de preaviz, consiliul a probat în ultima ședință demararea procedurii din Legea guvernanței corporative pentru desemnarea, cu ajutorul unui expert independent, a unei noi componențe de membri. Până atunci, ținând cont de Legea 31 din 1990 a Societăților comerciale, în speță articolul 237 alineatul 1, care spune că o societate poate fi dizolvată dacă nu mai are organe statutare, ceea ce SSP-ul nu mai are, am considerat că trebuie să avem o numire provizorie în acest consiliu local pentru următoarele 2-3 luni, până procedura se finalizează. Am venit astăzi și asta consider că este o urgență să punem o serie de oameni care respectă condițiile legale, pentru următoarele 2-3 luni, astfel încât Societatea să poată funcționa până la definitivarea Consiliului de Administrație, ținând cont că acolo sunt câteva sute de locuri de muncă și nu ar trebui să-i punem în pericol. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3, 4 și 5) și nefavorabil (1) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului, apoi vom trece la procedura de vot secret. Da, domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, domnule președinte, mulțumesc. Iarăși, la acest proiect, domnule primar, eu n-am avut timp să studiez. A venit peste, plus că au fost 40 de proiecte, au venit peste ordinea de zi, undeva după- amiază. Acolo este vorba de Societate, este vorba, cum ați spus dumneavoastră, de o conducere interimară. Eu n-am avut timp să studiez cine, ce și cum. Trebuie să ai niște studii, din câte știu eu, da, ca să faci parte din...Eu v-aș ruga să veniți cu el tot la ședința extraordinară, cât mai repede, ca să știm despre ce e vorba, că n-am...Aici e singura problemă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Una peste alta, să vină, să știm și noi cine și cum, c-au fost probleme de genul ăsta și-n trecut, că nu-i cunoaște, că nu-i știe și să nu mai iasă discuții de genul ăsta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Sunt profesioniști, n-am nimic împotrivă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu are nici o treabă politica aici, dar am înțeles.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu, nu, n-am avut eu...Eu vorbesc din prisma mea și a grupului politic Pro România. Nu am avut, la câte proiecte au fost...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Votați cum considerați. La următoarele ședințe voi reveni cu acest proiect dacă astăzi nu trece, pentru că este esențială asigurarea continuității conducerii Societății.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord, domnule primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mai sunt discuții pe tema acestui proiect?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Mai am eu un aspect. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Legat de acest aspect la Consiliul de Administrație, în general, aici și la altele, mi-aș dori ca-n toate etapele, și-n cele de provizorat și-n cele..., să nu existe nici un fel de ingerință politică. Este în beneficiul politic al tuturor ca toate aceste societăți, unde există locuri remunerate, să fie profesioniști, să-și facă treaba indiferent de interesele unui grup sau altul politic.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, de acord cu dumneavoastră, dar să nu aibă carnetul de partid prin dulap și să pară profesionist. Acum, hai să fim sinceri. Domnule Candela Că mai știm din ăștia care au carnetul de partid în sertar, dar foarte bună propunerea dumneavoastră. Domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Mențin impedimentul legat de chestiunea că nu e urgentă. SSPM-ul ăsta n-a rămas fără conducere de ieri, dar în al doilea rând v-aș ruga ca propunerile de oameni pentru acest consiliu să se facă prin consultarea tuturor consilierilor, pentru că mă întorc la lege, iar Codul administrativ, la ”Atribuțiile Consiliului Local” arată că: ”Exercită în numele UAT-ului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau la Regii autonome, în condițiile legii”. Și dreptul de a alege un administrator este un drept care ne incumbă nouă. Ce să înțeleg din proiectul ăla care mi l-ați trimis ieri pe mail, că sunt 5 administratori, pe care noi ar trebui să-i votăm în bloc azi? Ne convine sau nu ne convine și, eventual, sub imperiul urgenței, să ne și convină. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Candet. Domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu înțeleg, dar interpretarea dumneavoastră nu este corectă. În primul rând, nu Consiliul de Administrație alege oamenii, ci Adunarea generală a Acționarilor. Doi- dumneavoastră doar aprobați mandatarea sau nu, nu faceți selecție de personal. Selecția de personal este o sarcină a executivului, în cazurile normale. În cazurile extraordinare, cum e la SSP, apelăm la un terț, expert independent. Când vom veni cu definitivarea, din nou, nu veți putea dumneavoastră să alegeți, pentru că nu aveți competența să alegeți. Expertul independent va face o listă, din acea listă dumneavoastră veți putea aproba sau nu. Ceea ce spuneți dumneavoastră este exact politizare 100% a acestor numiri.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ceea ce spuneți dumneavoastră este o altă procedură. Care nu operează acum, în urgență, în interimat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Operează acum așa cum operează și la Consiliul...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Operează, atunci aplicați-o.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - ...la Consiliul de Administrație al CRAB, de exemplu, la fel funcționează, chiar dacă primăria este acționar majoritar, de exemplu, nu primăria sau consiliul local desemnează membrii în Consiliul de Administrație, ci autoritatea tutelară ADIB. Există tot felul de spețe. Mulțumesc pentru înțelegere.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar.

Doamna Consilier Violeta URBAN -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea numirii membrilor provizorii ( neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL ’ STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Municipiul Bacău în calitate de acționar unic la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la societate în conformitate cu dispozițiile art. 64A1 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată, în data de 29.01.2021, ora 9 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  11

  0

  2.

  Art. 2. (l) Numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor se face ca urmare a propunerilor prezentate de acționarul unic- Municipiul Bacău.

  (2) Candidații propuși de acționarul unic - Municipiul Bacău în calitate de autoritate publică tutelară sunt urmă torii: 1.Gabriel Cojocaru;

  NU S-A ADOPTAT

  8

  14

  0

  3.

  2.Ionuț Petrea;

  NU S-A ADOPTAT

  9

  13

  0

  4.

  3. Laurențiu Rău; NU S-A ADOPTAT

  8

  14

  0

  5.

  4. Dan Stoica;

  NU S-A ADOPTAT

  7

  15

  0

  6.

  5. Leonard Bulai;

  NU S-A ADOPTAT

  9

  13

  0

  7.

  Art. 3. Adunarea Generală a Acționarilor va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru ocuparea posturilor de administratori provizorii neexecutivi și executivi în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă.

  Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile   prezentei   hotărâri   prin   reprezentanții

  Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și prin Structura de guvernanță corporativă înființată la nivelul Municipiului Bacău.

  Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale pentru Monitorizare, persoanelor nominalizate la art. 2 alin. 2 și la art. 3, reprezentanților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  NU S-A ADOPTAT

  11

  11

  0

DIVERSE

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog să înmânați buletinele de vot pentru proiectul 40 D. Până comisia de numărare o să înmâneze buletinele, aș vrea să vă întreb dacă mai doriți la ”Diverse” sau ați luat act de ce ați primit la mapă. Vă rog, domnule Huluță și domnul Chirilescu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Aș vrea să-l întreb pe domnul primar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Și domnul Șova.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Tot a fost discuția de târguri. Noi suntem printre puținele orașe la care târgul auto nu funcționează. Vreau să vă spun că incidența la COVID la noi, ultima era 1,69, deci nu discutăm în jurul lui 3. Oamenii, cetățenii Bacăului își vând mașinile pe marginea șanțului de lângă târg, da, nu este corect față de cetățenii noștri, atât timp cât supermarketurile sunt pline de cetățeni, am numărat într-o zi, într-un supermarket 300 de persoane, în afară de cei de la casă, da, și nu se întâmplă nimic, iar să nu dăm drumul la târg, unde e în aer liber și pot să-și facă treaba fiecare acolo, în mod civilizat. Eu vreau să faceți toate demersurile pentru cetățenii noștri, să dea drumul. Așa cum este târgul, cu mic, mare, cum este el, îngrămădit, să se dea drumul. Aici e în aer liber, să vină jandarmii, Poliția Locală, toată lumea să fie cu mască și așa mai departe. Eu vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc, domnule consilier. Aș vrea să vă informez despre demersurile pe are le-am făcut. Am solicitat și DSP-ului un punct de vedere acum două săptămâni și mi-a indicat legislația pe care v-o și citesc: ”În condițiile art. 5 alineatul 3 lit. ”f” din Legea stării de alertă, se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocului”, iar târgul auto este în această definiție. Închiderea lui a fost prin hotărâre de Comitet Local de Situație de Urgență. Vă asigur că am discuții cu membrii acestui Comitet și încercăm să găsim o cale legală. Târgurile auto despre care spuneți că sunt deschise în județ, din punctul meu de vedere și al DSP Bacău, sunt deschise cu încălcarea legii și cei care le operează așa își asumă că încalcă legea și sunt pasibili și de infracțiunea de ”Zădărnicire a combaterii bolilor”. Eu sunt total de acord cu dumneavoastră că este evident că ar trebui să fie deschise, de asta am început diligențe și la nivelul Ministerului Sănătății, pentru a veni și a modifica legislația națională, pentru a circumstanția partea de suspendare legată de rata de infectare. Să fie suspendare condiționată de o anumită rată de infectare, nu irelevant de rata de infectare.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule primar, eu am destulă experiență și eu știu ce se întâmplă la Bacău. La Bacău mai nimic nu merge, pentru că nimeni nu-și asumă. La Suceava târgul merge de nu știu când, la Brașov merge de nu știu când, eu nici nu vând și nici nu cumpăr mașini, dar mă întâlnesc cu cetățenii și spun: ”Domnule, numai la noi niciodată nu merg.” Eu vă dau un exemplu cum se numără aici. Am vrut să fac prin calificare profesională 200, aveam actele în mână, de agenți de pază, că era șomaj, acum câțiva ani. Numai la Bacău nu s-a putut, colegul meu de la Târgu Mureș- probe, 2.000 de oameni a făcut, la Vaslui a făcut vreo 200 de oameni, la Bacău nu s-a putut. Un funcționar mi-a pus piedici: ”Nu se poate”. De ce nu se poate la noi niciodată? Pentru că nu ne asumăm, nu vrem să riscăm, să stăm bine-mersi acasă și să ne batem joc cât se poate de cetățeni. Vă spun că cunosc atâtea piedici la noi la Bacău. Că nu ne asumăm, e mai bine să luăm salar, stăm acasă, luăm salar și închidem tot și stăm acasă cu toții.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles. Repet: intenția mea și diligențele pe care le-am făcut, totuși, să nu uităm, de exemplu, târgul auto de la Comănești este deschis, dar rata de infectare e 3. Trebuie să punem în echilibru cele două lucruri, eu vă asigur că fac toate diligențele pentru a deschide, în mod legal, târgul auto.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule primar, dar totuși domnul Huluță are dreptate. Dacă târgul e închis, șanțurile sunt pline, adică sunt cetățeni care vor și ei să parcheze acolo duminică. Ori rămân trotuarele libere și carosabilul ok, ori deschidem, adică ar trebui găsită o soluție în zona asta, pentru că duminica acolo e pe șanț, sincer. Trotuarele sunt blocate, toate mașinile sunt pe trotuar.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- - Domnule consilier, eu am avut discuții și chiar am cercetat și actele normative care sunt invocate de DSP și am căutat și virgulițe, ca să zic așa, și credeți-ne, din punct de vedere legal nu avem cum să deschidem târgul. Dumneavoastră ce spuneți la nivel de asumare, ar însemna o asumare a încălcării legii. Din păcate, această administrație respectă întocmai prevederile legale.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș, nu putem, dar ca să eliberăm șanțul și trotuarul se poate, pentru că se creează o discrepanță acolo și nu e în regulă. Pentru că unii își parchează mașinile de sâmbătă seara acolo pe trotuar și pe șanț, alții nu. Adică, ori pentru toți, ori pentru nimeni.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule primar, faceți parte din...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -... Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Eu aș vrea să aduceți pe tapet la toți membrii, că nu dumneavoastră hotărâți, am înțeles, dar să se aducă toate aceste argumente. De ce acolo se poate, de ce la noi nu se poate? Luați legătura un pic, dacă vreți, cu primarul de la Suceava, cu primarul de la Brașov, poate vă cunoașteți, da, ca și colegi: ”Cum ai făcut, totuși, de tu ai dat drumul? Ce s-a întâmplat?” Pentru că nu-i corect. Ne tot compară oamenii, așa. Vând mașini ca boschetarii?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă asigur că am început demersurile ca atare. Unele lucruri se fac, nu se zic. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim, domnule primar.

Domnule Chirilescu, mai doriți să discutați? Și apoi domnul Botoi.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Sigur, mulțumesc. Trei puncte aș vrea să abordez în această discuție. Vă rog să mă ascultați, da? Foarte scurt, dar vă rog să mă ascultați. În primul rând, vreau să fac un anunț: având în vedere discuția și intervenția mea de la punctul ”Diverse” de la ultima ședință de consiliu local, în care am făcut referire la modul de comportament al purtătorului de cuvânt și la faptul că domnul primar mi-a solicitat să-i aduc în scris o sesizare, aceasta a fost concepută și semnată de o parte din consilierii locali, deci v-o pun la dispoziție, domnule primar, așa cum ați solicitat. La punctul doi avem o hotărâre de consiliu local, poate vă interesează, domnule primar, să știți. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mă interesează. Mă duc la baie, n-am voie?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok, atunci vă aștept.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Puteți s-o spuneți, domnule Chirilescu, pentru că suntem aici alți doi oameni din executiv, secretarul general, administratorul public. Suntem la dispoziția dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok. Continuăm.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Toți consilierii locali, da. Tot aparatul de specialitate se pune în slujba dumneavoastră să vă lămurească cu privire la orice chestiune pe care doriți s-o ridicați.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Lăsați, domnule Ghingheș. Mulțumesc, puteți să vă opriți. Lăsați. Avem o hotărâre de consiliu local aprobată în unanimitate de consiliul local la care și dumneavoastră, domnule Ghingheș, sunteți coautor, hotărârea nr. 270 din 18.12.2020 privind transparența tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea consiliului local al municipiului și la articolul 1 scrie așa: ”Pentru creșterea transparenței activității primăriei municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacău se va crea o secțiune distinctă, numită ”Cheltuieli publice”, care să includă câte o secțiune separată cu un link activ pentru fiecare instituție subordonată Consiliului Local Bacău și o subsecțiune pentru Primăria Municipiului Bacău”. Mai sunt și alte articole, dar cred că știți la ce mă refer, domnule Ghingheș. Această hotărâre, la care dumneavoastră ați fost inițiator, nu este pusă în aplicare și vreau să ne explicați, și dumneavoastră și domnul primar, de ce nu există documentele, nici secțiunea măcar, pe site-ul respectiv. Mi se pare ciudat, că e vorba de transparență și n-o puneți dumneavoastră în aplicare. Și la punctul trei, din nou spun că ar fi fost corect ca domnul primar să fie de față, dar nu se poate, asta e, înțelegem, aș vrea să vorbim despre pagina de facebook a Municipiului Bacău și despre transmiterea ședințelor de consiliu local. Cred că este corect și oportun ca ședințele de consiliu local, și aici am discutat cu colegii consilieri care sunt, de asemenea, de acord, aceste ședințe să fie transmise de pe pagina Municipiului Bacău și nu de pe pagina personală a domnului primar, din mai multe considerente. Unul ar putea fi că-i generăm trafic și activitate de marketing gratuită acestei pagini, care este o pagină personală. Punctul doi- o mare parte dintre cei care utilizează aceste rețele de socializare și care nu sunt în asentimentul domnului primar, sunt blocați de acesta pe pagina dumnealui și nu pot comenta la fid-ul live, care este transmis, folosind sigla Municipiului Bacău, că aici vreau să punctez, da? Deci, în acest moment avem un fid live transmis de către pagina domnului primar, dar avem și o pagină, ”Municipiul Bacău” și aici aș vrea să ajung, domnule primar, mulțumesc că ați revenit. Vă rog să transmiteți, începând de astăzi, toate ședințele de consiliu local utilizând pagina Municipiului Bacău și sigla aferentă și să nu mai folosiți sigla Municipiului Bacău în fid-ul pe care-l transmiteți pe pagina dumneavoastră personală. Cred că, având în vedere faptul că echipamentele, din ce înțeleg, din ce am văzut, din comentariile domnului Ghingheș, au ajuns, vorbim de acele laptop-uri, cred că aveți suficiente echipamente să puteți transmite acest fid în numele consiliului local. Dacă nu se poate, stați puțin să termin și răspundeți, dacă nu se poate, vă rog să ne cedați pagina și atunci vom căuta noi o soluție prin care să transmitem ședințele de consiliu local în conformitate cu ceea ce solicită atât consilierii locali, cât și cetățenii. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, pagina aceea este a autorității executivului, nu a consiliului local- unu. Doi- transmisia video pe care o facem, o facem prin bunăvoința colegilor mei, consilieri la cabinetul primarului, doar cu echipamente care sunt private, atât laptop-ul, atât camera de înaltă rezoluție, atât cât și licența softului de transmisie video și sunt în atributul executivului și prin acest lucru reducem costul executivului semnificativ. Alți primari plătesc aceste servicii, pentru primăria Bacău, pentru instituție, sunt gratuite, dar dacă consiliul local dorește să-și transmită prin alte căi ședințele, vă rog să veniți cu propuneri de bugetare a acestui lucru.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Perfect, de acord, dar în acest sens, dacă dumneavoastră continuați să transmiteți pe pagina personală, vă rog respectuos să nu mai folosiți sigla Municipiului Bacău. Dacă o faceți în mod personal, atunci nu are nici un sens să...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pot să vă răspund în acest sens. Sigla Municipiului Bacău și stema municipiului Bacău este a orașului, o poate folosi orice cetățean, de exemplu, dacă vreau să fac un tricou cu sigla orașului, că sunt fan municipiul Bacău, eu cred că pot s-o folosesc. Ca să vă răspund la a doua întrebare, referitoare la platforma privind transparența bugetară, v-am trimis acum și link-ul pe WhatsApp, probabil n-ați fost suficient de atent, contracte.municipiulbacau.ro și găsiți acolo cheltuielile.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Suntem cea mai transparentă administrație.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Deci toate contractele, toate plățile, le veți vedea, la fel și plățile zilnice care au fost sistate la transparență de fostul primar. Vreau să vă amintesc că în administrația anterioară stăteam după înregistrările de la consiliul local luni de zile, uneori nici nu apăreau și așa mai departe.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Candet.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ce mi-ați trimis dumneavoastră este un subdomeniu, domnule Ghingheș, nu este link, așa cum scrie în hotărâre.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - E link. Acolo găsiți toate contractele de la fiecare instituție subordonată.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu, eu vorbesc de link-ul de pe pagina principală. La ăla mă refer. Veniți, după ce terminăm și-mi arătați pe telefon exact despre ce vorbiți dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Trebuie să fug după aceea, îmi pare rău.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Urban, rezultatul, domnul Botoi și apoi domnul Candet. Și domnul Șova, mă scuzați. Nu, domnul Botoi, domnul Șova și apoi domnul Candet.

(Doamna Urban prezintă rezultatul votului de la proiectul 40D).

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Domnul Botoi, apoi domnul Șova și domnul Candet.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Eu doar aș vrea să am o singură rugăminte față de dumneavoastră, cei care conduceți municipiul. Pe strada Bucium este un trafic infernal. Cel puțin în perioada de vârf nici nu se poate circula în două sensuri. Deci, rugămintea mea care ar fi: să se discute cu organele abilitate să facă un studiu și să facă această zonă de trafic să fie cu sens unic, pentru că, vă spun, trei oglinzi mi s-au luat mie de pe strada Bucium. Atât am avut de spus și doresc din suflet ca să se rezolve ceva cu chestia asta.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumim frumos.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Bucium, strada Bucium.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Șova...Vrei să răspunzi?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumim frumos pentru propunere. Să știți că avem în vedere mai multe sensuri unice, dar acestea vor fi propuse ca urmare a înființării Comisiei de Circulație în baza planului de mobilitate urbană durabilă și vom avea în vedere această propunere.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Vă rog din suflet și chiar acolo unde s-a făcut Mega Image-ul, acolo dacă veniți în perioadă de vârf, acolo, nu că stau eu în zona aia, eu nu am unde să intru să mă duc acasă.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu, dar știu, că mai alerg pe acolo uneori și așa este, da.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Credeți-mă, din suflet.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Șova, vă rog.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc, domnule președinte. Vă supun atenției un aspect sesizat de cetățenii de pe strada Mărășești, Calea Mărășești. Este vorba de Calea Mărășești, 100 A. Problema defrișării și a fostului KFC, actual, acum, nu știu ce se dorește a se construi. Cetățenii, din ce am înțeles, au depus mai multe adrese către primărie, nu s-a îndeplinit încă termenul pentru răspuns, dacă nu mă înșel, dar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - La microfon, domnule Șova, la microfon.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Întrebarea mea este către domnul primar. În momentul în care ați dat răspuns acelor cetățeni, erați deputat și ați semnat ca și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Dacă doriți, vă și citez din acel răspuns.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Îl știu.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Îl știți? Vi-l și înmânez, dacă...Da? În care veți depune toate eforturile în momentul în care veți fi ales primar al municipiului Bacău. Întrebarea mea acum pentru primarul municipiului Bacău: ce demersuri ați întreprins, de anul trecut, de când ați fost investit în funcția de primar, pentru acei cetățeni? Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, domnule consilier. Și eu sunt îngrijorat de nemulțumirea cetățenilor din acea zonă, de asta am făcut și diligențele dinaintea intrării în mandatul de ales local. Mi-am ținut promisiunile, ca de fiecare dată...Mulțumesc, am răspunsul...și primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific starea acelui teren. Starea acelui teren este una privată, achiziționată de un cetățean din municipiul Bacău, iar fostul primar a emis, a semnat o autorizație de construire înainte ca eu să fiu primar. În continuare, am verificat alături de colegul meu, viceprimarul Ghingheș, legalitatea acelei autorizații și nu am găsit nimic în neregulă. În acest moment, suntem în monitorizarea acelui șantier, pentru a vedea dacă toată legislația, în special ceea ce ține de spațiile verzi, este respectată. Ca remarcă diversă, în acest oraș trebuie să împăcăm interesele tuturor, și ale proprietarilor privați și cred că și dumneavoastră considerați că proprietatea privată este sfântă și a riveranilor acelor proprietăți. Proiectul care va fi edificat acolo nu mai are anvergura fostului proiect de KFC, este un supermarket, înțeleg, cu o zonă amplă, verde, amenajată în spatele acestuia, astfel încât vă asigur că toate demersurile făcute de către acest investitor acolo sunt în conformitate și cu planul urbanistic general, și cu toată legislația în vigoare. Vă mulțumesc pentru interpelare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Candet, apoi domnul Crețu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Stimați colegi, aș vrea să supun atenției dumneavoastră câteva chestiuni care, din punctul meu de vedere, fără a fi urgente, nu prea mai suferă amânare. Nu avem un regulament după care să funcționăm, chestiune care văd că foarte adesea ridică probleme în ceea ce privește modalitatea de vot. Deși domnul primar a avut amabilitatea de a-mi transmite proiectul unui asemenea regulament, nu stă numai în puterea mea ca să îl aprob sau, chiar dacă fac câteva modificări, nu sunt la cheremul meu. Rugămintea mea ar fi ca începând de la ședința viitoare, să luăm în discuție măcar, eu știu, câte 30-40 de articole ale regulamentului, să vedem dacă putem pica de acord cu ele, astfel încât, în 3-4 luni-5 luni, cât o fi necesar, să putem adopta acest regulament. Mă tem că va fi foarte greu într-o singură ședință să facem lucrul ăsta. O a doua chestiune...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă-mi permiteți, referitor strict la regulament. Noul ministru al Dezvoltării a emis zilele trecute un proiect de hotărâre care s-a adoptat de Guvern, un ordin cu un model de regulament. Deci este bine că nu am lucrat pe ce v-am propus eu, din legislatura trecută, acum avem din 25 ianuarie un model orientativ al Regulamentului de Organizare și Funcționare și am să vi-l transmit să lucrați pe acesta.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Este exact ceea ce vă spuneam, un model orientativ nu ne scoate din dilemă, domnule primar, pentru că regulamentul ăsta trebuie să-l adoptăm prin vot. Ca să-l adoptăm prin vot, sigur că modelul ne folosește să ne ghidăm după el, dar e posibil ca, de la caz la caz, să putem modifica anumite articole sau anumite chestiuni care, să zicem, că ne priesc nouă mai bine. Dar eu sunt de acord și cu asta, trimiteți-ne modelul și hai să încercăm, că, până la urmă, n-are rost să facem o ceartă de vorbe aici. Deci, avem un model după care ne ghidăm, să-ncercăm să facem un punct pe odinea de zi la ședințele viitoare să putem discuta modelul ăsta de regulament și să-l adoptăm în cele din urmă. Eu așa văd lucrurile. Sper să nu greșesc. Apoi, am avut o ședință foarte furtunoasă în legătură cu taxele și impozitele locale și se pare că, prin vot, n-a fost adoptată modalitatea propusă de către executivul primăriei Bacău, cu privire la impunerea proprietăților în această urbe. Poate c-ar fi bine ca, tot începând de la o ședință viitoare, să abordăm, așa cum de altfel a și rămas stabilit, dacă nu greșesc, măcar câte o parte din oraș, câte un cartier, câte o stradă, câte o zonă mai mică, cum s-o putea împărți administrativ, s-o luăm la discutat, ca să putem stabili modalitățile de impunere pentru cetățeni, zonele, principiile, criteriile, și așa mai departe. Cred că este absolut necesar să facem și treaba aceasta. O a treia chestiune și ultima care o pun în discuție: v-am propus, cred că la una din primele ședințe, ca fiecare din grupurile care ne-am constituit să vină cu două proiecte pentru Bacău, bine fundamentate și, din proiectele care se vor aduna, vreo 10-12, după socoteala mea, să încercăm să facem o ordine de prioritizare, cu privire la cele care sunt mai urgente și mai accesibile pentru acest oraș. Putem face treaba asta? Mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră. Dacă nu putem face treaba asta, atunci fiecare să-și ducă proiectele lui așa cum crede de cuviință. Dar eu cred că ar fi bine, că toți am promis câte ceva electoratului și ni s-a reproșat politizarea asta la fiecare ședință, să facem lucrul ăsta de comun acord, dacă e să avem un consens. E posibil ca unele din proiectele astea să se suprapună.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu v-aș invita, stimați consilieri, pentru aceste proiecte, 1-2, câte aveți și ați dori să încercăm să le implementăm în acest mandat, să veniți cu ele către mine cât mai repede, pentru a le pune și pe masa consultanților care actualizează strategia integrată de dezvoltare urbană și planul de mobilitate urbană, pentru că, dacă aceste proiecte nu se vor regăsi în această strategie, ele nu vor mai fi eligibile pentru o serie de finanțări europene. Deci, dacă le aveți, creionați-le într-o pagină - două, trimiteți-mi-le și le voi pune pe masa executanților care actualizează aceste strategii, în speranța că le vor putea integra acolo. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Crețu, aveți cuvântul. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Mă bucur că domnul Botoi a invocat aglomerația de pe străzile din zonele de case, în speță. Aș dori, totuși, să avem totuși, nu știu cine ar putea să se ocupe, Poliția Municipiului. În zonele de case, toate casele au prevăzute locuri de parcare în interiorul parcelei. Prin urmare, dacă mergem în zona de nord...aveți răbdare, când mergem în zona de nord găsim străzi întregi cu mașini parcate pe trotuar. Acele mașini, pe lângă faptul că nu pot fi parcate pe trotuare, pentru că trotuarele sunt de dimensiuni reduse, blochează și trotuarul, prin urmare obligă pietonii să meargă pe stradă și, datorită lor, se întâmplă și niște accidente prin zonele respective. De asta cred că Poliția Locală să urmărească un pic această situație, pentru că nu degeaba, prin autorizația de construcție, obligăm 2 locuri de parcare în interiorul proprietății. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Vreau să dau eu un răspuns la situația asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Botoi, vă rog.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Ceea ce spuneți dumneavoastră, aveți perfectă dreptate, dar un singur lucru, cel puțin pe strada Bucium toate mașinile care sunt în stradă, sunt 2-3 mai spre capătul străzii care sunt pe trotuar, dar celelalte toate, că n-au unde să parcheze, stau în fața caselor, nu stau așa...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Botoi, dar pe strada Primăverii...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Sunt parcate...stați...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Strada Primăverii vă spune ceva?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Un moment, să termin și după aia spuneți dumneavoastră ce vreți.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Intersecție cu Bucium, colț dreapta.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Să termin și după aia spuneți ce vreți după aia, pentru că eu știu situația acolo, o cunosc cum îmi cunosc palma. Trotuarul fiind foarte îngust, mașini foarte multe, nu au unde fi parcate pe stradă. Dacă ar fi parcate, n-ar putea să treacă niciodată 2 mașini una pe lângă alta.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Botoi, am buletin de strada Prieteniei.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Știu, și eu de strada Mioriței, colț cu Prieteniei.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Știu ca-n palmă toată zona respectivă. Ce subliniez este acea zonă de case...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Deci, stăm în zonă și dumneavoastră nu v-ar conveni să fie stradă cu sens unic acolo? Spuneți-mi.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Eu nu vorbesc de sens unic, asta stabilește Poliția și cu comisia.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu, domnule. Trebuie stradă cu sens unic, să vă spun de ce. Spuneți că sunt parcate. Domnule, pune ”Staționarea interzisă”.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Eu subliniez faptul că...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu oprirea, ”Staționarea interzisă” și atunci îl aranjezi.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -...trebuie să aplicăm niște prevederi pe care le-am stabilit prin toate reglementările.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Știu. Nu vă contrazic.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Am autorizat o construcție în care să parcheze în interiorul incintei?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Propunerea mea a fost...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți s-o aplicăm, haideți să avem o disciplină...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Dar să știți că nu-s...Ce-i pe stradă nu sunt mașini de la case.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Căutăm să avem o disciplină, asta încerc să spun.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Putem verifica. Mergem, facem comisie, eu știu situația acolo.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Botoi, domnule Crețu, cu tot respectul, știm cu toții că în zona nord casele sunt construite pe 300, maxim 500 metri pătrați. Dacă mai facem și un pic de grădină, sau ce facem noi acolo, e greu când ai 2-3 mașini și mai vine cineva în vizită, să parchezi în curtea unde ai casa. Deci, sunt chestiuni...De aceea domnul Botoi ridică această problemă, pentru că sunt 2 mașini în curte și mai vine cineva în vizită, nu poate lăsa mașina pe Mioriței, să vină pe Bucium. Trebuie să găsim un regulament.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Pentru ședința viitoare, o să-mi aloc timp și o să fac fotografii pe toate străzile din municipiul Bacău, din zone de case, cu mașini care nu sunt în vizită, care, apropo, sunt și utilitare unele și care sunt parcate pe domeniul public, în condițiile în care curtea este goală.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Cu utilitarele deja avem regulament, peste 3,5 tone...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Repet: eu mă refer doar la strada Bucium, nu mă refer la altă stradă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Vreau să începem să respectăm niște reguli, să impunem respectarea unor reguli, pentru că ajungem după aceea în dezbateri publice unde se invocă lipsa locurilor de parcare sau aglomerația, dar în realitate, cei care o invocă sunt cei care nu respectă niște reguli.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Repet: eu mă refer doar la strada Bucium, nu am treabă cu celelalte străzi, pentru că știu situația, cunosc situația pe strada Bucium.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Botoi, gata, mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, ședința a luat sfârșit. Vă mulțumim.

Documentele de la punctele 40.a), 40.b), 40.c), 40.d), 40.e), 40.f) și 40.g), respectiv: 40.a)Adresa nr.101204 din 08.01.2021 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

40.b)Adresa nr.103619 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

40.c)Adresa nr.103622 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

40.d) Adresa nr.103625 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

40.e) Adresa nr.103628 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

40.f) Adresa nr.103630 din 18.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău

40.g) Analiza I/2021 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol

au fost transmise consilierilor locali în termenul prevăzut de OUG nr.57/2019. În legătură cu acestea nu au fost discuții.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor. Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut, pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN          NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam