ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU PROCES VERBAL Nr. 120019 din 16.03. 2021

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 26.02.2021.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 532 din 19.02.2021 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Dorin Chirilescu și domnul viceprimar Cristian Ghingheș, care și-au manifestat dorința de a vota prin telefon, motivat de faptul că nu pot participa fizic la ședință din cauza izolării la domiciliu și respectiv îmbolnăvirii cu COVID-19 .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.02.2021.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU lOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

mocanu ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

stîngaciu dumitru

x

20.

STOICAN lULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” procesul verbal al ședinței din data de 12.02.2021 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae- Ovidiu POPOVICI- Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc, domnule secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și dau cuvântul domnului primar Stanciu -Viziteu pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, la ședința ordinară avem 38 de invitați, în funcție de fiecare proiect. Proiectul ordinii de zi are un număr de 38 de puncte. Le voi prezenta și voi face și două amendamente.

1.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport

Club Municipal Bacău și Club Sportiv Municipal Bacău, precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionate Naționale și Internaționale 5                        5                             5

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric "Busuiocul" Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară "Radu Beligan" Bacău în anul 2021 Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre     privind  darea în administrare către Teatrul

Municipal ”Bacovia” Bacău a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.41 din Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală   și Direcția Arhitect Șef-

5                                              5                                               5                                                 5                            5                                                5

Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de  CONSTRUIRE IMOBIL  CU  SPATII

COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,  Direcția Drumuri Publice  și

Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru  CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVĂ

INTANGIBILĂ ȘI GRUPE DE POMPARE; ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE

PUBLICITARE în str. Milcov, nr.3-5 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. SUBEX INDUSTRIES S.A.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE; ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMENAJARE PARCARE ACCES, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.98 ȘI NR.32 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. EUROLINE S.R.L.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între CIOBANU COSTICĂ și o locuință vacantă, COJOCARU DANIELA și o locuință vacantă, MAGUREANU GABRIEL IONEL și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere 5                                5                                   5

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef-5                                                 5                                                5                                              5                              5                                                   5

Compartiment Evidență Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre     privind stabilirea modalității de gestiune a unor

activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea

5                                           5                                          5                                        5                       1

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre    privind darea în administrare a gestiunii a unor

activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare,   către Serviciul

Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea 5                                           5                                          5                                        5                       1

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre    privind darea în administrare a gestiunii activității

Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1,

2, 3, 4 și 5.     ’

11.

Proiect de hotărâre  privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului

de Iluminat Public din Municipiul Bacău,   în conformitate cu Legea

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre  privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de

Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea 5                                           5                                          5                                        5                       1

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

13.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea tarifelor aferente activităților din

sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

14.

Proiect de hotărâre   privind  aprobarea Listei nominale cu solicitanții

care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021 Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef- Compartimentul

5                                   5                                      5                                5                                    5                          1

Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 4 și 5.

15.

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat în intravilanul Municipiului Bacău,   proprietate privată a

Municipiului Bacau, nr. cadastral 87241, către d-nii Țăruș Amarildo-Florin si Țăruș Lenuța-Larisa

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5

16.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionării directe a suprafeței

de 80,42 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviza aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 H3, proprietatea d-lor Vascan Daniel-Constantin și Vascan Marilena

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef și este 5                                          5                                             5                                       5                          5                                            5             5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5.

17.

Proiect de hotărâre  privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut

in unele contracte de concesionare

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef-Compartiment Evidență Concesionări și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2,

3 și 5.

18.

Proiect de hotărâre    privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în

unele contracte de concesionare

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre 5                                 5                                     5                              5                                5            5                                                   1

avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău, pe întreaga perioadă de vaccinare împotriva Covid-19

Inițiator-   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Compartiment Unitatea

5                                         5                                         5                                      5                            1

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 3 și 5.

20.

Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului in suprafață de 30,00 m.p. situat în intravilanul Municipiului Bacău, str. Războieni, nr. 8

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef și este 5                                          5                                             5                                       5                          5                                            5             5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

21.

Proiect de hotărâre    privind atestarea persoanelor fizice care au obținut

certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, și Arhitect Șef - Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

22.

Proiect de hotărâre  privind  plata cotizației de membru a municipiului

Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2021

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este 5                                     5                                       5                                  5                       5                                                  5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1 și 5.

23.

Proiect de hotărâre  privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei

domnului Nanu Mircea, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială și 5                                   5                                      5                                5                        5                                        5                               5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5

24.

Proiect de hotărâre      privind modificarea și completarea HCL nr.

40/28.01.2021 prin care au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Financiar și Achiziții Publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, Poliția Locală a Municipiului Bacău și   este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr.   1, 2,3, 4 și 5.

25.

Proiect de hotărâre   privind completarea Anexei 2 - Lista bunurilor din

municipiul Bacău predate operatorului pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 43 din Regulament și caietul de sarcini al HCL nr. 434/2018

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Direcția Piețelor și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

26.

Proiect de hotărâre   privind completarea HCL nr. 289/ 2020 prin care au

fost înlocuite persoanele desemnate pentru reprezentarea Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

27.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 240 din 10112020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul ș colar 2020-2021

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și  Compartiment Învățământ,

Cultură, Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.        ’

28.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către

Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția de Drumuri Publice și

Arhitect Șef-Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

29.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către

Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Spiru Haret nr. 2 și strada Cornișa Bistriței nr. 21E

Inițiator -’  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția de Drumuri Publice și

Arhitect Șef-Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

30.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.39/ 2021 prin care au fost nominalizate persoanele care vor centraliza și analiza cererile aferente procedurii de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Direcția Arhitect Șef-

5                                              5                                               5                                           5                                        5                                                5

Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

31.

Proiect de hotărâre    privind   modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.

142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău Inițiator -   DL. Lucian-Daniel

STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Poliția Locală a Municipiului

5                                    5                                       5                                5                        5                                                           1

Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

32.

Proiect de hotărâre    privind   acordarea normei de hrană personalului

Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Poliția Locală a Municipiului

5                                    5                                      5                                 5                        5                                                           1

Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

33.

Proiect de hotărâre   privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a

aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef-5                                                 5                                                5                                              5                              5                                                   5

Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

34.

Proiect de hotărâre    privind aprobarea contractării unei finanțări

rambursabile prin emisiune de obligațiuni municipale, in valoare de 160.000.000 lei cu o durata de maxim 15 ani, in vederea refinanțării datoriei publice locale

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este 5                                         5                                            5                                     5                         5                                                        5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

35.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, a numărului de

personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială și

5                                         5                                            5                                     5                         5                                              5                                    5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

36.

Proiect de hotărâre     privind  însușirea de către Consiliul Local al

Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 3033/110/2020.

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea 5                                     5                                       5                                  5                                                             5           1

Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.     ’   ’

37.

Proiect de hotărâre    privind soluționarea de către Consiliul Local al

Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

Inițiator -  DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

38.

Diverse

a)Adresa nr.109761 din 08.02.2021 a Camerei de Conturi Bacău.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Două modificări: retrag de pe ordinea de zi punctul 34, cred că mai este nevoie de dezbateri, am văzut că a suscitat un mare interes proiectul, iar la punctul 38, ”Diverse”, aș vrea să fiți de acord să-l spargem în două puncte. Să începem cu primul punct pe ordinea de zi, ”Diverse”, legat de situația problemei apei, unde avem invitați: doamna director general și domnul director tehnic, să ne facă expunerea la început, apoi directorul tehnic are de mers în teritoriu pentru intervenții. Dacă sunteți de acord, rămânând ca, la ultimul punct, la ”Diverse”, să discutăm orice alte chestiuni legate de ”Diverse”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot ordinea de zi cu modificările propuse de domnul primar, ca punctul de ”Diverse” privind exclusiv... Imediat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Imediat, domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ca punctul de ”Diverse” privind CRAB-ul să fie discutat la începutul ședinței, pentru ca să-și poată îndeplini îndatoririle ulterior domnii de la CRAB. Domnul Șova.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Mulțumesc, domnule secretar. Aș vrea să știu dacă la despărțirea în două la sfârșit, care rămâne la punctul ”Diverse”, este prinsă și solicitarea cetățenilor ce vizează Mărășești 100 A. Cred că toți colegii... O secundă, domnule președinte, cred că toți colegii consilieri au primit pe mail, da, de la reprezentanții cetățenilor de acolo, plus că și executivul ne-a transmis pe mail.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Domnule consilier Șova, într-adevăr am primit cu toții această solicitare, însă, cu tot respectul pentru domnii de pe Mărășești, ce-ați primit și dumneavoastră pe mail, în 31.08.2020 a fost eliberată o autorizare de construire. Nu cred că din acel moment legislativul municipiului Bacău, în speță consiliul local, mai poate să facă ceva.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - Domnule președinte, colegul meu v-a întrebat altceva. Nu autorizația de construire...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, eu consider că acest subiect...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - ...ci dacă este inclus la ”Diverse” și...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -...acest subiect nu face obiectul ordinii de zi.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Asta spuneți dumneavoastră, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi, acești cetățeni care au fost de doi ani în consiliul local și știți foarte bine că noi nu am votat în consiliul local acel PUZ, da, acum există o autorizație de construire. Ce poate să facă consiliul local, doamna doctor Dinu, din acest moment?

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Dar vă deranjează dacă iau cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu mă deranjează absolut nimic, dar efectiv...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Atunci...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă domnii...Deci, din punctul meu de vedere, nu face obiectul...Este ședință publică...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Din respect...Domnule președinte, din respect pentru cetățenii municipiului Bacău, cred că ar trebui lăsați să-și expună punctul de vedere la sfârșitul ședinței, la punctul ”Diverse”. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discutăm atunci în funcție de timp.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Asta-i hotărârea exclusivă a organului deliberativ și o să discutați, o să propuneți și o să aprobați...

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Auziți, domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Puteți să vă înscrieți dumneavoastră, domnilor consilieri și să discutăm...

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Domnule președinte, stimați colegi, având în vedere că suntem mai mulți interesați de situația de pe Mărășești, noi, cei care vom rămâne aici în sală vom avea un dialog cu dumneavoastră și vom vedea calea pe care o putem parcurge împreună, să vedem în ce mod se poate soluționa problema de acolo. Deci, rămânem noi cu dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...supus la vot. Cine este pentru?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- N-am înțeles până la urmă problema asta de pe Mărășești care înțeleg că n-a fost prinsă pe ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, la ”Diverse” vor rămâne punctele de ”Diverse” cu excepția CRAB-ului și la propunerea dumneavoastră, se va supune la vot plenului ca o problemă care nu privește ordinea de zi, proiectele de pe ordinea de zi, să fie adusă în atenția dumneavoastră și să facă subiectul unor discuții în plenul deliberativului.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - N-ar trebui să votăm acum suplimentarea ordinii de zi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi, la ”Diverse” intră...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Există punctul, domnule avocat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La ”Diverse” intră interpelările dumneavoastră. La ”Diverse” intră interpelările pe care le preluați de la cetățeni. Nu putem face o ordine niciodată...Niciodată punctul ”Diverse”... Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Am înțeles. Deci o discutăm la ”Diverse” Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cum să nu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -Dacă nu se ridică ședința înainte de ”Diverse”, că s-a mai întâmplat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu se ridică.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule avocat, o discutăm la ”Diverse”. Dumneavoastră ridicați această problemă, ori domnul Șova, ori doamna doctor, dumneavoastră, domnul Manolache, cine dorește.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, în regulă, mulțumesc. Așa că trebuie... Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET-...să anunțăm cetățenii că trebuie să rămână până la sfârșitul ședinței, ca să știe și dumnealor ce fac pe-aici, dacă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, data trecută, la punctul ”Diverse”, ceilalți colegi, inclusiv cu domnul primar, s-au ridicat și au plecat. Acum să vedem dacă o să rămână în continuare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Data trecută era ședință extraordinară și nu era punctul ”Diverse”.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Acum e ordinară, este pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Am înțeles. Deci, numai cum doriți dumneavoastră. Haideți să supunem atunci la vot ordinea de zi ca punctul ”Diverse” să fie la început.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și cu asta- basta, nu?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discutăm la ”Diverse”, vă rog. Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule președinte, data trecută v-ați ridicat și ați plecat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, pentru că ședința era extraordinară.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și-un coleg de-al nostru, domnul consilier Chirilescu a avut ceva de spus și ați părăsit sala. Eu asta am întrebat: acum rămâneți în sală sau o părăsiți?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, rămân în sală până închid ședința, dar atunci a fost o ședință extraordinară și ”Diversele” nu sunt la ședințele extraordinare, știți foarte bine că ele sunt doar la ședințele ordinare. Vă mulțumesc...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și atunci de ce au fost puse pe ordinea de zi? Erau puse.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - A fost o eroare materială, v-am spus de la începutul ședinței și domnul primar a scos de pe ordinea de zi...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Am înțeles. Ați dat-o în eroare materială.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - N-am pus-o eu pe ordinea de zi dacă nu este regulamentar. Nu trebuiau să fie pe ordinea de zi, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, domnul primar, la începutul ședinței, a scos de pe ordinea de zi punctul ”Diverse”. Dumneavoastră ați votat ordinea de zi la începutul ședinței. Vă mulțumesc. Doamna Dinu, scurt.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Tot dumnealui a pus-o, n-am pus-o eu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Haideți să nu facem din țânțar - armăsar. Deci ceea ce s-a întâmplat acum o ședință și acum două ședințe cred că nu se va întâmpla și astăzi. Eu sunt convins că domnul primar vrea să ascute punctul de vedere al cetățenilor de pe Mărășești, o să-l punem în discuție și cred că vom avea ”Diverse” azi, da? Hai să ne oprim aici, că e o ședință lungă, cu siguranță va fi grea. Domnii care sunt de pe Mărășești trebuie să aștepte până se dezbat ”Diversele”, da? Haideți să votăm...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost stabilită și propusă de domnul primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Pentru mine, la punctul 5. Nu particip nici la vot, nici la dezbateri. E vorba despre punctul 5, dar cred că nu s-a schimbat ordinea, da? E cel de-al doilea PUZ, da? În regulă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am înțeles. Alte situații? Nu. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate astăzi în discuție, așa cum v-au fost transmise pe mail. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dau cuvântul domnului secretar Popovici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Facem precizarea că există la fiecare proiect rapoartele compartimentelor de specialitate, pentru absolut toate proiectele. Acum, o să dăm cuvântul domnului primar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Pentru a prezenta...Nu. Înainte de a începe, am zis că-i dăm cuvântul doamnei director Nina Chiper, pentru a ne explica situația presiunii apei din Bacău. Vă rog, doamna director, aveți cuvântul.

Doamna Director General CRAB - Nina CHIPER- Da, mulțumesc frumos, în primul rând pentru oportunitatea pe care ne-ați dat-o astăzi de a explica cetățenilor municipiului Bacău strategia pe care Compania Regională de Apă o are pentru a rezolva problema asigurării apei în rețeaua de distribuție la parametrii normali de debit și presiune. Problema presiunii reduse a apei în rețeaua de distribuție în zonele înalte ale municipiului Bacău în anumite perioade este o problemă cu care cetățenii se confruntă de foarte multă vreme, este o problemă care, în ultimul timp, s-a acutizat, o problemă determinată strict de lipsa investițiilor în ceea ce privește infrastructura de alimentare cu apă, atât pentru rețeaua de distribuție, unde nu s-au făcut reabilitări absolut deloc, cât și în ceea ce privește infrastructura aferentă sursei de alimentare cu apă a municipiului Bacău și aici vorbesc de conducta de aducțiune rămasă cu 24 de km nereabilitați sau investițiile care ar fi trebuit să se facă la fronturile de captare, unde, de 20 de ani, practic nu s-a intervenit deloc, iar rezultatele le resimțim cu toții astăzi, în special în zonele înalte ale municipiului. Problema aceasta, a presiunii scăzute, am încercat să o rezolvăm, gândind o strategie, de acum doi ani, o strategie care însumează un total de 64.000.000 de euro, bani pe care municipalitatea nu-i are, bani de care Compania Regională de Apă nu dispune, motiv pentru care am întocmit și știți destul de bine, am reușit să semnăm cu autoritatea de management, în luna decembrie a anului trecut, un contract de finanțare de o valoare de aproximativ 470.000.000 de euro, din care, repet, 64.000.000 de euro sunt aferenți municipiului Bacău, la care se adaugă cheltuieli de dirigenție de șantier, audit și alte cheltuieli specifice fondurilor europene, pe care trebuie să le facem pentru a deveni eligibili. În gândirea acestei strategii, am pornit de la considerentul simplu că, în urma calculelor pe care le-am făcut, necesarul de apă la nivelul municipiului Bacău în perioadele de vârf este undeva la 2.700 metri cubi/oră, iar CRAB-ul dispune astăzi doar de 2.200 metri cubi/oră, de aici și problema cu presiunea scăzută a apei în rețea în zonele înalte. Practic, această diferență, de la 2.200 la 2.700 de metri cubi/oră, o acoperim din stocurile existente în stația de tratare Barați. Deci, practic, pe parcursul unei zile, utilizăm acele stocuri pentru a acoperi necesarul de apă, în jurul orei 22 trecem la refacerea stocurilor, lucru care se traduce într-o presiune scăzută a apei în rețea. Aceasta este ceea ce am putut să facem pe termen scurt, dar, pentru detalii mai multe și pentru un răspuns strict tehnic o să dau ulterior cuvântul domnului director tehnic Popescu. Pe termen mediu, strategia gândită pentru rezolvarea acestei probleme include finalizarea a două obiective de investiții. În principal, vorbim de conducta de legătură dintre fronturile de captare de la Gherăiești și stația de tratare Barați, în speță, rezerva de apă a municipiului Bacău și realizarea stației de demanganizare, pe care astăzi Compania Regională de Apă o are în implementare. În ceea ce privește rezerva de apă, detalii vă pot da colegii de la primărie, dar, în ceea ce privește stația de demanganizare, vă pot spune că noi am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință, astfel încât să grăbim cumva implementarea acestei investiții, ne-am asumat riscul unor eventuale fonduri neeligibile, am realizat proiectarea și am semnat contractul de execuție înaintea semnării contractului de finanțare, găsind sprijin la Consiliul Județean care ne-a asigurat 95% finanțare și la Primăria Municipiului Bacău, care a pus 5% finanțare, astfel încât astăzi avem contractul semnat și un grad de execuție de 30% și estimăm că undeva la începutul lunii septembrie vom putea intra în teste. Deci, cu alte cuvinte, în toamna acestui an estimăm noi că vom putea rezolva problema presiunii reduse în municipiul Bacău, deoarece acest surplus de apă care vine din fronturile de captare Gherăiești, unde avem un număr de 44 de puțuri, dintre care numai 11 sunt funcționale, restul fiind cu încărcări de mangan peste limita prevăzută de lege și în felul acesta, aducem un surplus de apă în stația de tratare Barați, eliminând problema utilizării stocurilor până la ora 22, deși aș vrea să subliniez că aceasta este o soluție care, până la reabilitarea rețelelor, va fi cumva în detrimentul Companiei, pentru că va presupune costuri suplimentare, atât consum de energie, cât și angajări de personal și toate celelalte elemente, în condițiile în care pierderile din rețeaua de distribuție vor continua să fie 60%. Motiv pentru care, în paralel cu aceste două investiții legate strict una de cealaltă, deci repet: nu se poate una fără cealaltă, ele sunt complementare, pe lângă aceste două investiții, desfășurăm astăzi în paralel procedura de licitație pentru reabilitarea conductei de aducțiune, este un proiect foarte mare, de 30.500.000 de euro, avem depuse trei oferte pe care, în momentul de față, le avem în analiză. Deci, sperăm să finalizăm cât mai repede procedura de licitație, cu un contract semnat și cu un antreprenor puternic, care să poată să implementeze această investiție, așa cum se întâmplă astăzi pe șantierul stației de demanganizare. De asemenea, am terminat de încărcat în SICAP și așteptăm validarea pentru documentația aferentă reabilitării rețelelor de distribuție. Este, de asemenea, un proiect foarte mare, de 17.000.000 de euro, un proiect pe care sperăm din tot sufletul că vom avea oferte depuse de către antreprenori maturi, care să poată să realizeze această investiție, este o investiție grea, vorbim de 53 de km de conductă de distribuție care trebuie reabilitată în oraș, în trafic, între mașini, între oameni, disconfortul creat cu siguranță va fi unul destul de mare. Acestea sunt, în mare, investițiile pe care noi le avem prevăzute pentru rezolvarea problemei apei în municipiul Bacău și sperăm ca toți cetățenii să aibă răbdare și să înțeleagă că implementarea unor proiecte de 64.000.000 de euro presupune, totuși, o perioadă de timp, timp pe care înțeleg că nu-l avem la dispoziție, dar facem tot ceea ce ne stă în putință, astfel încât să reducem perioada de implementare și, în același timp, să putem să finalizăm lucrările așa cum prevede documentația. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc și eu, doamna director. Dacă credeți că mai e nevoie de clarificări din partea domnului Popescu? Da, domnule consilier Munteanu, vă ascult.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU- Mulțumesc. Întrucât avem multe cereri de nemulțumire de la cetățeni din mai multe zone ale orașului, doamna director ne-a spus că presiunea este scăzută în zonele înalte ale orașului. Am dori să știm care sunt aceste ”zone înalte”, la ce se referă când vorbește de ”zone înalte” și care sunt perioadele de timp când presiunea este scăzută.

Domnul Director tehnic al CRAB POPESCU- Bună ziua. Consumatorii din zona Energiei, Gării, pod Mărgineni, până în Aleea Parcului, etajele 3 și 4 resimt cel mai mult. Acolo stau și eu, la etajul 4. Consumatorii din zona Henri Coandă - Condorilor și consumatorii din zona Carpați, casele de pe Calea Republicii, în perioadele de consum mare resimt lipsa presiunii. Eu aș vrea să fac o scurtă prezentare a modului de alimentare a municipiului Bacău ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Municipiul Bacău este alimentat din 3 gospodării de apă: gospodăria de apă Gherăiești, Mărgineni, cu surse subterane aferente, fronturi de captare și gospodăria de apă Barați, uzina de apă a municipiului Bacău, care alimentează circa 90% din consumatorii municipiului Bacău. Programul de furnizare la ora actuală este între ora 5 și ora 22- prima etapă, a doua etapă se cheamă tehnic ”program de acumulare- refacere stoc”. Am zis că captăm undeva în jur la 2.200 metri cubi de apă în medie/oră. La Barați ajunge în jur la 1.850 metri cubi de apă/oră. În timpul zilei, avem consum maxim de 2.400 - 2.500. E clar că nu ne putem încadra. Intră 1.800, ies 2.400- 2.500. Ca urmare, pentru compensarea consumului, suntem nevoiți ca seara să facem acest program de acumulare, să acumulăm o cantitate de compensare undeva în jur la 4.000 metri cubi de apă, care apoi s-o distribuim ziua și adunat cu ăia 1.850, ne iese o medie undeva în jur la 2.000 de metri cubi pe care-i putem distribui, în deficit, față de necesarul municipiului Bacău. Anul trecut, fiind situația foarte grea de la sfârșitul lunii iunie, am luat niște măsuri, am conceput și realizat niște măsuri pentru îmbunătățirea sau rezolvarea parțială a problemelor referitoare la furnizarea apei în municipiul Bacău. Din gospodăria de apă Gherăiești, la momentul respectiv, era racordat doar cartierul ANL Gherăiești, eu am racordat și alte cartiere, gen Șerbănești, Izvoare, zona străzii Ștefan cel Mare- partea cu Mall-ul și astfel acei consumatori nu mai resimt problema furnizării cu apă. Și apa respectivă s-a economisit, nu se mai dă din Barați. Asta este o etapă. A doua etapă pe care-am făcut-o a fost o echilibrare a presiunilor. În rețeaua municipiului Bacău, având în vedere că alimentarea este gravitațională și exista o diferență de presiune de 1 atmosferă, mă refer la blocurile bară, că acolo este problema cea mai mare, între zona Gării și zona Milcov, prin manevrarea vanelor de pe rețeaua de distribuție, procesul tehnic se cheamă ”sectorizare de rețea”, lăsând zonele, reducând debitul de furnizare în zonele unde era presiunea mai mare și astfel ajutând zonele de sus. Fac precizarea că dacă nu luam aceste măsuri atunci, cu toate riscurile, că au fost riscuri, toate manevrele care le-am făcut, zona Energiei- Gării - Pod Mărgineni rămânea fără apă la etajele 3 și 4. Deci, era fără apă până acum. Cam asta este situația în mare. Îmi cer scuze, am emoții, e prima dată când vorbesc. Starea de degradare a rețelelor, noi am făcut o apreciere, am făcut-o eu, 2.500 - 2.700 ar fi necesarul, dar s-ar putea anul ăsta să mai crească un pic, până se începe reabilitarea, starea de degradare a rețelelor va continua să crească. Adică avem avarii în momentul ăsta, în care bagi mâna în conductă. Cam asta-i situația.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule director. Domnule Munteanu, vă rog.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Nu am înțeles foarte bine când v-ați referit la debit. Doamna director a spus ceva de 2.200 actual, dumneavoastră ați vorbit ceva de 2.000. Ați putea să ne dați niște informații clare și...

Domnul Director tehnic al CRAB POPESCU - Da. 2.200 reprezintă...

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Nu am terminat. Mă lăsați?

Domnul Director tehnic al CRAB POPESCU - A, scuzați.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Mă scuzați. Să ne dați niște informații clare, poate nu chiar acum, la ședință, să ne prezentați niște statistici, să ne prezentați exact care este debitul actual, pentru că, din câte știu, nici 2.000 nu avem la momentul actual și aș vrea să știu dacă în proiectul pe care urmează să-l implementați, există în proiect o redimensionare a conductelor, pentru că numărul consumatorilor a crescut în ultimul timp, numărul de racordări a crescut în ultimul timp.

Doamna Director General CRAB Nina CHIPER - Da, problema nu este neapărat de extindere a suprafeței locuite sau de extindere a necesarului de apă. Problema este legată de faptul că astăzi nu avem debitul necesar de apă, pe de-o parte, deoarece conducta de aducțiune nu este reabilitată în totalitate, ceea ce înseamnă că, practic, prin conducta de aducțiune nu ajunge către stația de tratare Barați debitul care ar fi trebuit să ajungă, asta, în traducere liberă ce înseamnă? Că dacă noi, dacă am da drumul la apă pe conductă la debitul proiectat, există riscul ca, pe parcursul a celor 24 de km de conductă de aducțiune rămasă nereabilitată, să existe o avarie. Deci, în primul rând, de acolo avem un debit suplimentar, la care se adaugă debitul suplimentar care vine din stația de pompare Gherăiești, apă care astăzi nu ajunge la Barați, plus pierderile de 60%. Deci, toată această cantitate de apă acoperă din exces o eventuală extindere a suprafeței locuite din municipiul Bacău. Mai mult decât atât, la faza de proiectare noi am făcut adrese atât către Primăria Municipiului Bacău, cât și către agenții economici principali sau dezvoltatorii principali din municipiu și am întrebat care este viziunea lor de dezvoltare pentru perioada de timp următoare și am luat în calcul și aceste cantități.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, doamna director. Vă mulțumesc, domnule consilier. Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna director general, domnule director tehnic. Ați avut o explicație tehnică foarte bună. Aș vrea s-o reiau și să adaug câteva lucruri. Deci, nu se pot rezolva în 4 luni ce nu s-a rezolvat în 30 de ani. Una dintre problemele acestui debit, doamna director nu a menționat, este că, deși ne vine multă apă de la Valea Uzului, mare parte se pierde în găurile din rețeaua de sub pământ. Deci, problema va fi rezolvată în mandatul meu pe mai multe fronturi. O dată - să aducem mai multă apă și o dată - să astupăm găurile din conductele de sub oraș. Dar, domnilor consilieri, vă rog să transmiteți cetățenilor că nu se poate rezolva în 4 luni ce nu au rezolvat alții în 30 de ani. Pentru a facilita derularea contractului cu finanțare de la POIM, în ultimele 3 săptămâni am avut întâlniri periodice cu reprezentanții a 3 bănci mari, două internaționale și una națională, pentru a găsi o modalitate prin care pot atrage cofinanțare de 23.000.000 de euro. Diligența este finalizată, săptămâna viitoare voi discuta cu CRAB despre soluția pe care o propun în calitate de acționar majoritar, soluție care să le faciliteze acești bani, dar nici să nu îngreuneze municipiul Bacău pentru a nu putea contracta alte împrumuturi pentru cofinanțări sau investiții. Vă mulțumesc și vă îndemn pe toți la răbdare și calm, problema este în curs de rezolvare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, domnule primar, vă rog să prezentați primul proiect de pe ordinea de zi.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și Club Sportiv Municipal Bacău, precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionate Naționale și Internaționale

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc, domnule președinte. Pe această cale aș vrea să salut și prezența domnului deputat Teodor Lazăr. Sperăm că săptămâna viitoare se va încheia cu bugetul de stat. Primul punct de pe ordinea de zi constă în premierea unei serii de sportivi la box și aș vrea să-i onorăm spunându-le numele: Macovei Alexandru-Ștefan, Hermeziu Daniel-Cosmin, Palapuic Saly-Marian, Badea Alexandru-Viorel. Aceștia au ocupat locul I la Cupa României de Box ce a avut loc la Brăila, în perioada 1-7 februarie 2021 și-i felicit și le transmitem că ne mândrim cu ei. Apoi, la Campionatul European de Juniori de la București: Pană Cosmina a câștigat locul II, Halmac Alice- locul I și Daviduță Gabriela a câștigat locul III la Campionatul European de Tineret de la Eilat, Israel. Felicitări pe această cale și antrenorilor de la cele două cluburi care au obținut această performanță, alături de acești tineri dedicați și muncitori și, domnilor consilieri, vă rog să deliberați în consecință pentru acordarea acestor premii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Avem în sală pe domnul director Șarban, pe domnul Relu Auraș, dacă vor să ne spună câteva cuvinte, înainte de a trece la procedura de vot secret. Vă rog, domnule Auraș.

Domnul antrenor Relu AURAȘ- Bună ziua la toată lumea. Nu aș fi vorbit, dar știu că foarte multă lume este nouă în consiliul local, așa că e bine să știe câte puțin și despre noi. Mă bucur, în primul rând, că am văzut câte puncte aveți și ce probleme mari sunt și mă bucur că v-ați făcut timp și pentru sport, pentru că sportul nu numai că aduce glorie orașului sau țării, ci aduce, în primul rând, și sănătate și, în loc să investim în sănătate, investim în sport mai mult. Vreau să vă spun, pentru cei care nu știu, să mă laud un pic, secția de box de la noi este centrul, dacă vreți, al boxului românesc. Suntem numărul 1 de ani buni, de foarte mulți ani suntem numărul 1 în țară. Asta înseamnă lucru foarte mare, să fii înaintea lui Dinamo, Steaua Bucureștiului, atâtea cluburi puternice cu tradiție, iar noi ne menținem de câțiva ani, așa cum am spus, în top. Asta înseamnă că cei de la Federație și cei de la Comitetul Olimpic, pentru că avem asemenea rezultate și, lipsit de modestie și pentru că eu sunt Relu Auraș, sunt socotit cel mai bun antrenor din țară și nu numai, ne-a acordat Centrul Olimpic de Box, ni l-a acordat aici, la noi, la Bacău. Ce înseamnă Centrul Olimpic? Că poate spuneți: ”Domnule, ceva, ne-a dat...dăm noi”. Nu, Centrul Olimpic înseamnă că, pentru 15 persoane, Comitetul Olimpic și Federația le acordă câte 1.200.000, vorbesc în bani vechi, 1.200.000 pe zi, ceea ce înseamnă la o lună de zile sunt în jur de 600.000.000. Dacă stăm și vedem pe 10 luni, sunt 6 miliarde. Dacă mai punem la socoteală banii care intră în urbea noastră pentru cazare, pentru masă, dacă mai punem că tot la noi, la Bacău, se pregătește și lotul de tineret, care și ei sunt vreo 20, înseamnă că noi aducem bani pentru urbea noastră. Nu numai că luăm, dar și aducem. Mă bucur că dumneavoastră, consiliul local, primarul orașului, că vă uitați la noi și că ne acordați atenție. Contează foarte mult, dacă vreți, și numai faptul că ne spuneți ”Bravo!” sau că ne dați o diplomă. Și asta contează foarte mult. Faptul că ne mai dați și câte un ban, asta înseamnă și mai mult. Lotul României se află la noi, la Bacău, așa cum am spus, sunt cei pe care noi îi pregătim pentru viitoarea olimpiadă din 2024. Nu putem decât să ne mândrim și, dacă vreți, pentru prima dată vine la noi în țară echipa Cubei, cum ar fi la fotbal Brazilia și nu este decât un câștig fantastic pentru orașul nostru și v-am spus, pentru tradiția noastră și pentru că oamenii din acest oraș iubesc acest sport, Federația Română de Box și Comitetul Olimpic a dat ca pregătirea cu echipa Cubei să se țină la noi la Bacău. Deci, două săptămâni o să avem echipa Cubei la Bacău. Ne pare rău că nu putem ține meciuri, că nu putem să facem meciuri cu public, pentru că avem foarte mulți iubitori ai acestui sport și tot mă întreabă mereu: ”Când o să venim?” Nu depinde de noi. Ne pare rău, pentru că ar fi avut ce să vadă, ar fi văzut la lucru echipa Cubei și a României, deci ar fi fost o treabă extraordinară. Noi facem pregătire comună, facem meciuri în sală, dar nu putem face cu public. Încă o dată, vreau să vă mulțumesc pentru că ne acordați atenția respectivă, repet, am văzut, aveți o mulțime de probleme, dar faptul că v-ați uitat și la noi, la sport, înseamnă lucru mare pentru noi și nu putem decât să vă mulțumim.

(Aplauze)

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim și noi, maestre. Dacă sunt gata rezultatele, până calculează...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - Domnule profesor, care e vârsta minimă de la care recrutați băieții pentru box?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Dinu, repetați întrebarea, că n-a înțeles domnul...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - Care e vârsta de la care începeți să căutați micii campioni? De la ce vârstă pot începe sportul...

Domnul antrenor Relu AURAȘ - De la ce vârstă încep sportivii...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - La fotbal, de la 4-5 ani, la box...

Domnul antrenor Relu AURAȘ - Să știți că selecția începe de la 7-8 ani.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - Așa mici?

Domnul antrenor Relu AURAȘ - Da. La 12 ani deja au dreptul să boxeze, sunt anumite categorii. Sunt cadeții, cum îi numim noi, după aia, 14-16 ani sunt juniorii, după aia, 16-18 ani tineretul, ceea ce facem noi, pregătim acum viitoarea olimpiadă și seniorii de la 18 ani în sus.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - Și cum faceți asta? Mergeți prin școli, cu profesorii de sport sau doar cei care se adresează...

Domnul antrenor Relu AURAȘ - La noi... Deci, clubul nostru este sport pentru performanță, Sport Club Bacău și selecția o facem în toate școlile din țară, în toate orașele de la noi din țară, dar dacă, să știți, că se ivește unul și la țară, în județul nostru și pe ăla îl luăm, îi găsim condiții, dacă are talent și îl facem aici, la noi. Apropo de club, dacă tot a venit vorba, pentru că am auzit niște discuții și vreau să lămurim aici niște treburi, este extraordinar că noi suntem club de performanță, adică club pentru care ministerul ne dă nouă bani. Ce înseamnă treaba asta? Însemnă foarte mult pentru noi, pentru oraș, pentru că altfel ar trebui primăria să dea banii ăștia. La noi sunt cel puțin 60 de angajați. Închipuiți-vă, angajați cu carte de muncă, ce înseamnă salariile, nu mai pun pentru performanță. Deci, să ne bucurăm cât ministerul încă mai dă bani aici, că altfel ar trebui să dea primăria pentru toți. Deci, noi suntem un club cu tradiție, suntem de peste 70 de ani și nu cred că este cineva din sală, de aici, să nu fi avut bunic, mămica, tăticul, fratele, sora sau chiar el, să nu fi practicat sport. Deci, dacă vreți, clubul nostru se leagă de toată lumea de aici și e un club pe care... Ne bucurăm că încă ne mai dă bani ministerul nostru și nu ne descentralizează, ca să fie toată treaba pe club, iar dumneavoastră, primăria, și este un lucru extraordinar, veniți cu un plus, veniți cu aceste premieri, veniți cu niște contracte pentru sportivii deosebiți, ca să nu ne plece în altă parte. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc și scuzați-mă că am vorbit așa de mult, dar am vorbit pentru că sunt foarte mulți oameni care încă nu știu problemele astea. Vă mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Doamna Urban, vă rog.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și Club Sportiv Municipal Bacău, precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionate Naționale și Internaționale

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă premierea sportivilor Sport Club Municipal Bacău, după cum urmează: Macovei Alexandru Ștefan- 1460 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  2.

  Hermeziu Daniel Cosmin- 1460 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  3.

  Palapuic Saly Marian- 1460 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  4.

  Badea Alexandru Viorel- 1460 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  5.

  și a antrenorilor acestora:

  Palade Vasile - 1460 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  6.

  Gheorghiță loan- 1460 lei;

  21

  0

  0

  7.

  Relu Auraș- 1460 lei, potrivit sistemului de premiere;

  S-A ADOPTAT

  20

  1

  0

  8.

  ART. 2. Se aprobă premierea sportivelor Clubului Sportiv Municipal Bacău, după cum urmează: Halmac Alice- 4875 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  9.

  Pană Cosmina- 3655 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  10.

  Daviduță Gabriela - 2437 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  11.

  și a antrenorilor acestora:

  Călin George - 4875 lei;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  12.

  Călin Ion - 3655 lei, potrivit sistemului de

  premiere;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  13.

  ART. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 31.177 lei, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1 și la art.2.

  ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni.

  ART.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului   Bacău,   Direcției   Economice,

  Serviciului Tineret și Informare Cetățeni, Sport Club Municipal Bacău și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

  ART.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan” Bacău în anul 2021 Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Punctul 2 de pe ordinea de zi se referă la asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” Bacău. Mulțumim, domnule antrenor și felicitări din nou. Revenind, proiectul numărul 2 se referă la asocierea cu Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, o prestigioasă formație artistică, pentru o serie de 7 spectacole în decursul acestui an și vă rog să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

Iesit din sala

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Teatrul Municipal ”Bacovia” Bacău a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.41 din Bacău

Inițiator -   DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Mulțumesc. Pentru că există la Teatrul Municipal ”Bacovia” o lipsă acută de spațiu pentru depozitarea decorurilor, am identificat soluția unui punct termic în preajmă și vă rog să deliberați dacă considerați că este corect să-l dăm în administrarea Teatrului, pentru depozitarea decorurilor. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Vă rog, doamna consilier Urban.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Vreau să vă spun că, dacă acest proiect nu era pe ordinea de zi, ar fi trebuit să vorbesc la punctul ”Diverse”. Vă rog frumos să-mi permiteți, stimați colegi, să vă invit la teatru, dar nu la orice fel de teatru. La Teatrul Municipal ”Bacovia”, la singurul teatru al municipiului Bacău, la singurul teatru din județul Bacău, un teatru înființat în anul 1848. Voi înmâna fiecărui consilier un plic de la Teatrul Municipal ”Bacovia”, un plic care conține afișul spectacolului la care suntem invitați și care se numește ”Jurnal Bacău”, o invitație scrisă frumos de mână, cu numele fiecărui consilier, cu locul pe care-l va ocupa în sală și o scrisorică din partea conducerii Teatrului Municipal ”Bacovia”. O scrisorică în care ne anunță că suntem invitați cu mare drag la avanpremiera acestui spectacol, vineri, 5 martie, la orele 18. Proiectul este unic prin faptul că prezintă, din perspectivă artistică, orașul Bacău și Teatrul Municipal ”Bacovia”. Acest spectacol este parte din trecutul, prezentul, viitorul acestui oraș, pe care noi, cu toții, îl iubim. Vă mai invit la teatru, îmi permit să vă invit la teatru, deoarece teatrul are nevoie de noi, deoarece Teatrul ”Bacovia” are un buget foarte mic și sper să nu fie și mai mic anul acesta, un buget mai mic decât Teatrul din Bârlad. Vă invit la teatru deoarece clădirea teatrului nu are autorizație ISU, are doar avize, iar pentru a obține autorizația ISU este nevoie de o investiție de 40.000 de lei. Nu este mult. Dacă nu va fi cuprinsă în bugetul pe care îl vom aproba, noi, toți consilierii, vom găsi 4.000 de băcăuani care să doneze câte 10 lei. Vă invit la teatru pentru a socializa și a ne cunoaște mai bine, noi, consilierii locali, și în alt context, nu doar în cadrul primăriei sau în cadrul ședințelor consiliului local. Vă invit la teatru pentru că respectăm munca actorilor noștri, din dragoste pentru artă și pentru că nu vrem ca ei să plece spre alte teatre bugetate mai bine. Vreau să luați această invitație nu din partea unui consilier PNL, ci din partea unui consilier, unui coleg consilier, unui cetățean, unui membru al Consiliului de administrație al Teatrului Municipal ”Bacovia”.

În speranța că v-am convins și că ne vom revedea pe 5 martie la teatru și că veți achiziționa acest bilet, pentru că în scrisoare este trecut și prețul biletului pe care trebuie să-l plătim fiecare, preț pe care noi îl cunoaștem, pentru că a fost aprobat de noi într-una din ședințele trecute, în funcție de locul în sală, 35 de lei sau 40 de lei. Și poate încercăm să mai luăm și prieteni cu noi, deoarece teatrul funcționează la o capacitate mică, o treime, 69 de locuri ar trebui să umplem. În speranța că v-am convins, vă mulțumesc anticipat și sper să ne revedem vinerea viitoare la teatru.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, doamna consilier.

Domnule consilier Stoican, aveți cuvântul.

Domnul Consilier lulian-Vasile STOICAN- Da, bună ziua. Aș dori să transmit pe această cale celor de la Teatrul ”Bacovia” să prindă în bugetul pe anul ăsta și un proiect, cu finanțare, bineînțeles, de la primărie, pentru reabilitarea acestui spațiu, care, în momentul de față, este la limita spațiului de depozit, pentru a nu fi afectate materialele care sunt depozitate acolo. Acum, alături de ei, acolo, sunt instalații care lucrează cu apă fierbinte și pot oricând deteriora acele materiale. Doar atât, va trebui ca-n bugetul lor să treacă și suma necesară pentru reabilitarea spațiului respectiv. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Voi supune proiectul la vot, după care voi apela, la solicitarea dumnealor, pe domnul Ghingheș și pe domnul Chirilescu, pentru a-și manifesta și dumnealor opțiunile de vot.

Deci, cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 21 din sală prezenți, avem deocamdată și acum îl vom suna pe domnul Ghingheș. Domnule Ghingheș, bună ziua.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Bună ziua, bună ziua.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - V-am sunat să vă exprimați punctul de vedere și opțiunea pentru proiectul numărul 3, privind darea în administrare către Teatrul Municipal ”Bacovia” Bacău a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.41. Cum votați?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Sunt ”pentru” și, în general, ”pentru” la toate de pe ordinea de zi, cele cu vot direct.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Având în vedere situația dumneavoastră, pentru a nu vă mai deranja, vom consemna că dumneavoastră ați făcut precizarea că sunteți ”pentru” la toate proiectele cu vot direct, da? Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- Aș dori să cer cuvântul, dacă se poate.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule avocat.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Deci, domnule președinte, domnule secretar, domnule primar, eu nu cred că această modalitate telefonică de vot este legală. Rog să observați că, potrivit Codului administrativ nou, documentul de convocare a ședinței de consiliu local trebuie să prevadă data și ora desfășurării, modalitatea de desfășurare, locul desfășurării în cazul ședințelor desfășurate cu participare fizică a consilierilor locali, cum este asta de astăzi, sau aplicațiile electronice folosite în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice. Prin urmare, legea nu ne lasă la îndemână decât două posibilități: ori ținem fizic ședința astăzi, așa cum o ținem noi azi, ori, dacă nu, o ținem din punct de vedere electronic, caz în care lipsim toți. Legea nu prevede o modalitate de vot prin telefon, iar în convocatorul care s-a făcut pentru ședința de astăzi nu s-a invocat că s-ar vota și altfel decât fizic în sala de ședință. Prin urmare, eu nu cred că putem primi votul domnului viceprimar Ghingheș astăzi. Deci, hai să respectăm un pic procedura, n-avem un regulament, dar avem un Cod, totuși.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Imediat vă răspund, domnule...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Vă rog, da, lămuriți-mă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule secretar, dacă vreți să răspundeți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De altfel am și dus textul, am predat domnului Laur Șova, pentru că și domnul, în comisie, a ridicat aceeași problemă și aveți, din câte țin eu minte, articolul 134 din Codul administrativ actualizat, pentru că acesta, probabil, a fost actualizat în urma situațiilor care le-au generat pandemia și acolo spune foarte clar că, la ședințele de consiliu local se consideră a fi luați prezenți și cei care intervin prin mijloacele electronice.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Care? La 134?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, i-am dat-o listată domnului Laur Șova, la comisie. Uitați, v-o arăt acum și...Îl sun și pe domnul Chirilescu, cum să nu.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Iertați-mă, nu văd nici un fel de problemă în legătură cu această modificare. Deci, pot participa la ședință prin mijloace electronice, dar asta nu ne scutește de convocare și de indicarea platformei electronice, că ideea e ca acel consilier care lipsește să participe efectiv la ședință, nu așa că-l sunăm noi la telefon și-i spunem: ”Votezi pro sau votezi contra”. Mijlocul electronic nu e telefonul în condițiile în care convocatorul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Legiuitorul...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Numai o secundă, domnule secretar. Deci mijlocul electronic poate să fie telefonul, dar nu mă scutește de convocator la 134.

Iertați-mă, nu-i așa cum spuneți dumneavoastră. Deci, ideea este că acel consilier trebuie să participe la ședință prin intermediul unui mijloc electronic. C-am hotărât noi și spunem în convocator că ține telefonul deschis toată ședința- e una, da, sau prin calculator intră pe o platformă electronică undeva unde are participarea, are posibilitatea, iertați-mă, să participe la ședință, da, ori nu așa, că-l sunăm noi și spune ”Da” sau ”Nu” la un proiect sau altul. Nu-i corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Amândoi, și domnul Chirilescu și domnul Ghingheș, urmăresc în direct, pentru că, la solicitarea dumnealor, amândoi...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Dar n-ați convocat așa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mă ascultați oleacă până la capăt?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Da, da, eu vă ascult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun. Legiuitorul permite, deci Codul administrativ permite participarea prin mijloace electronice, fără a specifica care sunt acele mijloace electronice. E o sintagmă care acoperă tot ce înseamnă ”mijloc electronic”. Atât timp cât eu...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Da, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Atât timp cât eu, la solicitarea consilierului local aflat în situația ingrată, pentru că amândoi nu stau acolo ca un moft, amândoi - unul este pozitiv, diagnosticat cu COVID, iar celălalt este în izolare, pentru că a fost în contact cu cineva, deci nu stau din voința lor. Atât timp cât legiuitorul a venit și-a spus și inclusiv la jurământ, că poate să-l depună prin mijloace electronice și atât ca prezență, a oferit posibilitatea consilierilor locali, mai ales a celor care sunt în situații delicate, să participe prin mijloace electronice, noi, în momentul în care am făcut această convocare n-aveam de unde să știm că domnul Chirilescu va fi diagnosticat cu COVID prin contact sau domnul Ghingheș. Deci, este o situație pe care Codul administrativ o acoperă tocmai pentru a derula în mod elegant ședințele de consiliu local. Nu pot acum eu să vin sau dumneavoastră, să spun că: ”Nu, Codul administrativ, prin mijloace electronice, dar știți, numai prin platformă”. Nu, pentru că mijloace electronice înseamnă și WhatsApp video, înseamnă și telefon, de asta l-am pus pe video, ca să-l vedeți că e dumnealui. Atât timp cât nu mă condiționează legea și nu-mi dă o situație foarte clară...Și-n al doilea rând- au mai fost până acum cel puțin 3-4 ședințe în care domnul Chirilescu a intrat, a vorbit și a votat prin aceeași modalitate, n-am avut nici un fel de critică. Acum avem doi colegi care sunt în situația de a avea COVID. Legea spune că au voie să participe prin mijloace electronice, noi ce facem acum? Dumneavoastră hotărâți. Din punctul meu de vedere...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Uitați, eu supun la vot exact problema dumneavoastră. Dar dacă dumneavoastră considerați că nu vreți să acceptați această portiță creată chiar de lege, eu mă supun dumneavoastră.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Deci, portița creată de lege nu este asta care-o spuneți dumneavoastră. Sunt de acord să supunem la vot, ca să știm măcar pentru viitor cum facem, cu atât mai mult cu cât și în trecut am procedat greșit. Deci ideea pe care o dă Codul este ca acel consilier să participe efectiv la ședință. Dacă participarea lui fizică nu-i posibilă, atunci trebuie să aibă posibilitatea de a accesa o platformă care să-i asigure accesul la ședință și la dezbateri, că poate consilierul ăla vrea să ne zică ceva și-n convocator noi trebuie să stabilim exact care-i această platformă, nu pe telefonul oricăruia, că, dacă domnul Ghingheș mă suna pe mine să-mi spună că vrea să dea vot într-un fel, mă credeați? Nu știu dacă-i normal.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Modalitatea asta...O secundă, că eu v-am ascultat, deși ați vorbit cred că mult mai mult decât mine, încercând să lămuriți o situație care nu-i de lămurit, că ea-i clară de la lege. Deci, în momentul în care convoc ședința și unul nu poate veni pe motive medicale, n-are decât să anunțe și să spună: ”Domnule, nu

pot veni”, se face completare la convocator pe un motiv obiectiv, da, și stabilim în mod exact cum participă consilierul ăla la ședință. Altminteri, dacă nu-i prezent, nu-i prezent. Dar, tot n-avem regulament, suntem un unicat în țara asta, hai să mergem cu unicitatea asta până la sfârșit, hai să supunem la vot, ca să știm, că eu poate săptămâna viitoare sau când o fi ședință, am să vă transmit și eu votul prin telefon, ca să nu mai pierd vremea aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Două precizări. În primul rând, nici o unitate administrativ teritorială nu are încă un regulament aprobat în conformitate cu noile reglementări. Nu e un motiv de mândrie, lucrăm la el, pentru că, dacă de-abia am primit Ordinul 25 al Ministerului Dezvoltării, care ne-a dat...Deci, așa cum știți foarte bine, v-a fost comunicat un draft de proiect de regulament, n-am primit de la nimeni nici un fel de critică. Între timp a venit Ordinul 25. Acum noi îl adaptăm pe modelul Ordinului 25, dar...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Să nu mai lungim vorba.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...repet: dumnealor au dreptul să participe prin mijloace electronice. Nu a spus legiuitorul în nici un fel pe ce platformă...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - În condițiile...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...sau pe ce...Doi- domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - În condițiile exprimate de lege au voie să participe, nu după urechea noastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Legea nu distinge, domnule...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Ba distinge.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ba nu distinge.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Distinge, distinge.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Pentru că dacă dumneavoastră, în drum spre consiliul local pățiți...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Vreți să citim din nou textul de lege să vedem că distinge legea?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier Candet, gata.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Doi-domnul Ghingheș și-a exprimat...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Eu m-am oprit și-am propus să ne oprim și să votăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă propun să ne oprim...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu pOpOVICI -Domnul Ghingheș și-a exprimat și pe grupul consilierilor locali dorința de a participa și trei- de asta îl și pun pe varianta video, ca să-l vedeți și ca dumneavoastră să nu aveți nici un fel de dubiu. Și atunci, ca să vin în întâmpinarea dumneavoastră, voi supune la vot...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Eu nu știu de ce puneți problema de dubiu, că eu nu v-am spus treaba asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, mi-ați spus adineauri că dacă dumneavoastră-l sunați, eu vă cred?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Eu v-am spus că trebuie să procedăm potrivit normei legale, asta-i tot lucrul care am spus. N-am spus nici că n-are dreptul de a participa la ședință. Hai să fim foarte atenți la discuții, că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Norma legală permite să participe.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, gata. Haideți, că suntem în afara proiectului și...Da, mai vrea și...Domnule secretar, o secundă. O să supunem la vot, dacă considerați că propunerea domnului avocat Candet face obiectul și, acum, sincer, au fost colegi care au votat și nu aveau nici o problemă de sănătate. Și, aici, sincer, susțin și eu punctul de vedere al domnului Candet, stăm și acasă și votăm telefonic, fără să mai venim aici, adică, nu știu dacă e ok să votăm...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Tot Codul administrativ lămurește și această problemă, pentru că spune că absența fizică nu poate să se facă decât în situație motivată. Deci, dumnealor, din punctul meu de vedere, cei care au solicitat asta au o situație pe deplin motivată, că, dacă te duci în concediu sau te duci să-ți petreci timpul liber în altă parte și vrei să intri pe telefon, aici îi dau dreptate domnului Candet. Dar, atât timp cât legiuitorul vine și spune: ”Domnule, nu poți să lipsești decât motivat”, iar pe urmă vine și spune: ”Consilierul local poate participa și prin mijloace electronice”, dacă coroborăm cele două texte rezultă foarte clar că acel consilier local, care are o problemă, care-i bolnav, care-i în delegație de serviciu, își poate suplini absența prin participarea prin mijloace electronice, nu-i o invenție. Nu am scos-o noi din mânecă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Doamna consilier Groza și domnul Lupu, dacă mai dorea. Doamna Groza, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ana- Manuela GROZA- Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Totuși, pandemiile și epidemiile impun niște situații excepționale. Cred că ar fi cazul să ne adaptăm. Așa cum se schimbă rutina noastră în fiecare zi, în tot și-n toate, cred c-ar fi cazul să ne adaptăm un pic și practica privitoare la ședințele de consiliu local și cred c-am putea, prin Regulamentul consiliului local pe care trebuie să-l definitivăm, că a rămas așa, cumva...așa, ar trebui să prevedem și aceste situații excepționale privind absențele, evident, motivate, da, că vorbim de două absențe motivate și să stabilim în clar cum se poate vota și care este procedura de vot în astfel de situații. Și așa, nu trebuie să mai facem nici coroborări pe texte de lege, nu trebuie să mai facem nimic. Haideți să definitivăm regulamentul și să discutăm în concret despre procedura de vot în astfel de situații. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Domnule Lupu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- Da, doar o mică...Era înainte de ’89 sintagma ”Nici o masă fără pește”. Mă trezesc astăzi, pentru a nu știu câta oară, la fiecare ședință, iar în discuții, iar în ping-pongul de argumente juridice, discutându-se legalitatea unor fapte pe care le îndeplinim cu toții aici, între domnul coleg Candet și domnul secretar. Domnule Candet, cu tot respectul, cu mai puține cunoștințe juridice decât le aveți dumneavoastră, evident, dar ce să votăm acum? Să pun la îndoială ceea ce spune Codul administrativ? Evident că nici o hotărâre de consiliu local sau ce hotărâm noi aici nu va transcede, nu va bate o hotărâre prin lege. Să votăm ce? Părerea mea este că avem un Cod administrativ, da, care prevede în mod expres situațiile de urgență, modalitatea de a intra, un consilier sau un reprezentant, prin alte modalități, ce să punem la îndoială aici? Codul administrativ? Și mai amintiți-vă un lucru: cred c-am fost primul care-am semnalat încă din noiembrie, când primul nostru caz a fost domnul Chirilescu, când am pus la îndoială această modalitate de vot prin telefon, să zicem. După care a intrat...Pe urmă un alt coleg a fost afectat, chiar mai departe doamna Urban, acum domnul Chirilescu și am spus și atunci, vor mai fi astfel de cazuri. Păi stăm de fiecare dată și facem ping-pong între domnul secretar și domnul Candet? Avem o lege, spune clar: ”Da, domnule, e posibil, se poate vota prin telefon”. Pierdem jumătate de oră pentru asta? O să fim mulți dintre noi, poate, afectați. Este o practică, e o situație excepțională, așa cum a amintit și colega noastră și practicăm...Care? De ce-i problema așa? E persoană, e fizică, e motivația personală a individului care intră prin telefon. Haideți să nu mai pierdem timpul...

Doamna Consilier Ana- Manuela GROZA - Mă iertați că intervin fără dreptul la cuvânt, dar noi am susținut ședințe on-line și nu așa am votat, în același format?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Domnul Miroșeanu...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Și mai e o problemă: gândiți-vă că dacă noi creăm un precedent...Să spunem că trece amendamentul domnului Candet, da? Păi și ce facem? Punem la îndoială voturile sau hotărârile consiliului local care au trecut cu votul celor de dinainte, care au intrat în mod direct?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule viceprimar Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Da, eu cred că esența subiectului în discuție se referă tot la această pandemie. De un an de zile suntem într-o situație specială, știm foarte bine că pe parcursul stării de urgență și ulterior chiar și în starea de alertă, inclusiv ședințele de consiliu local s-au ținut prin mijloace electronice. Legiuitorul asta a și făcut: a amendat Codul administrativ în sensul de a se crea posibilitatea unui ales de a își exprima votul. Și cred că acest lucru nu putem să-l îngrădim noi, astăzi, prin vot. Este prevedere în Codul administrativ modificat, prin urmare cred că ar trebui să închidem discuția pe acest subiect.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Miroșeanu. Și eu susțin punctul dumneavoastră de vedere, atât timp cât este stipulat în Codul administrativ, nu cred că noi, consilierii, putem să facem amendamente la Codul administrativ. Totuși, dacă domnul secretar vrea să supună și consideră că este legal acest amendament al domnului Candet, îl rog să-l supună la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu este un amendament.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Sau o propunere a domnului Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E o propunere a domnului Candet, până la urmă e o propunere corectă, pentru că ține de modul cum hotărâm și cum hotărâți dumneavoastră să desfășurați ședințele de consiliu local și e o prevedere în lege care dă dreptul celor care lipsesc motivat, pentru că și aici domnul Candet a avut dreptate până la un punct, că nu poate participa chiar toată lumea, că este plecat, hai să participăm prin telefon. Dar atât timp cât avem această portiță pe care colegii care sunt în situații delicate o pot utiliza, vă supunem la vot ca la ședința aceasta și la ședințele următoare, cei care lipsesc motivat să poată participa prin mijloace electronice, respectiv va fi apelat prin WhatsApp, pe video, ca să vadă toată lumea și să nu fie nici un fel de dubiu și să-și expună și punctul de vedere, eventual putem face asta înainte de a face apelul de vot, pentru a putea să ridice și eventualele discuții, dacă le are.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Deci, hai să ne înțelegem românește.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Am cerut cuvântul, am ridicat mâna, e o chestiune care, din punctul meu...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, dar suntem la alt proiect, cu tot respectul. Pierdem o jumătate de oră ca să ce? Supune domnul secretar propunerea dumneavoastră și am închis subiectul.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Da, dar ce supune domnul...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ați expus-o.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Problema e ce pune la vot domnul secretar? Că domnul secretar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Reluati propunerea dumneavoastră, ca s-o supună domnul secretar la vot.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Exact.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Da. Deci, propunerea mea este în felul următor, stimați colegi. Cine n-a înțeles, că mai zic o dată.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vă rog. Nu-l întrerupeți.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Deci propunerea mea este în felul următor: ca începând cu ședința asta...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dar ce-am făcut?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Eu, nimic, nu. Cineva a zis ”care” și-am întrebat cine-i nelămurit ca să mai zic o dată. Eu n-am zis nimic de dumneavoastră. Colegul de la PLUS, da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Dinu, vă rog. Îmi cer scuze, domnule Huluță.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Problema este în felul următor: nu spune nimeni că n-a fost modificat Codul și că nu s-ar putea vota printr-o platformă electronică. Problema este că, dacă s-a modificat legea în sensul ăsta, dispozițiile relative la convocator nu s-au modificat și modalitatea în care participă la ședință consilierul absent trebuie să fie prevăzută în convocator, prin mijloc electronic identificat, cu absență motivată, înainte cu 7 zile de ședință. Dispozițiile astea sunt legale și trebuie respectate. Și propunerea pe care o fac eu este ca începând de azi să nu mai primim voturi care nu au fost prevăzute în convocator, că se vor exprima electronic. Asta-i toată problema.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim. Domnule secretar...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - N-a zis nimeni că nu-i pandemie și că nu se poate vota electronic, cum a înțeles domnul Miroșeanu, sau nu știu ce.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, gata.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu întreb altceva.

Doamna Consilier Ana-Manuela GROZA-  Termenul de 7 zile este imposibil de

respectat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu întreb altceva. În situația în care...Oleacă...

Doamna Consilier Ana-Manuela GROZA- Pot să fiu depistată azi.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Groza, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna consilier...În situația în care avem un consilier în situația unui consilier cum e domnul Chirilescu, care a aflat acum două zile sau în cazul lui Ghingheș, care a aflat acum patru zile, cum facem cu dreptul lor legal...Cu dreptul lor legal, conferit de Codul administrativ, care spune foarte clar că poate participa prin mijloace electronice. Convocarea se face la consiliul local, da? Se face pentru ziua de...la CAEX.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Completați...Stai domnule, c-am înțeles întrebarea. Hai să nu mai lungim vorba.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar mă lăsați să termin?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, nu-l mai întrerupeți, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Două secunde. Dumnealor au două posibilități: să nu participe, pentru că ei totuși lipsesc motivat, în conformitate cu legea sau să-și ceară dreptul, așa cum au făcut, să participe. Păi, atunci, de obicei toate aceste cazuri în care dumnealor sunt în imposibilitate să vină nu sunt preconizate, că nu știe nimeni că se îmbolnăvește. Că nu dorește nimeni să zică: ”Peste 7 zile eu voi fi bolnav”.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru a debloca această situație, am să fac în felul următor: la ședințele ordinare voi pune doar proiecte cu vot secret, deci care obligă la prezență fizică, iar restul punctelor le voi convoca în ședință extraordinară și-am rezolvat această dezbatere, până când vom avea un regulament care să clarifice lucrurile.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, susțineți în continuare propunerea dumneavoastră, să fie supusă la vot?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, supuneți la vot propunerea domnului Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot propunerea domnului Candet, în sensul că pot participa la vot în consiliul local doar cei care sunt convocați cu 7 zile înainte, ca să participe în formă electronică. Ăsta-i amendamentul?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Haideți, domnule secretar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, propuneți în forma prezentată de domnul Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu asta am înțeles.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Eu vă spun o treabă: chestiunea asta este foarte bună și ține, câtă vreme n-are interes cineva să atace un HCL. În momentul în care va fi interes să se atace un HCL, o să vedeți ce consecințe naște lipsa asta din convocator, de care vă vorbesc eu acum și pe care domnul secretar se face că n-o înțelege.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Vă rog să nu mai supuneți la vot nimic, pentru că ați enunțat de trei ori amendamentul meu, niciodată cum l-am formulat eu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Candet.

Domnule secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Chirilescu...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Candet. Sunați-l și pe domnul Chirilescu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bună ziua, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Bună ziua. Votul meu este ”pentru”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunteți în direct, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, da, de acasă. Îmi pare rău că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Urmăriți pe platformă ședința de consiliu, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Urmăresc pe pagina domnului primar de facebook, pentru că acolo este transmisă ședința în direct.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot la acest proiect.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Votul meu este ”pentru”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumim mult.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc și eu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Supuneți proiectul, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A fost supus. Cu 21 de voturi ale celor prezenți și cu cele 2 voturi, al domnului Ghingheș și al domnului Chirilescu, avem 23 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

manolache cristinel

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

mocAnu ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-cătălin

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN lULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANlEL-DRAGOȘ

x

23.

urban violeta

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA

39

UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau

Inițiator -   DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Punctul 4 solicită aprobarea planului urbanistic zonal pentru un imobil în strada Șoimului. Astfel, vă rog să deliberați în consecință. V-aș ruga, ca și data trecută, în spiritul de echilibru, atât pentru nevoile cetățenilor, cât și pentru dreptul de proprietate al investitorilor, în cazul unor voturi împotrivă, să motivați cum ar putea investitorii să îmbunătățească aceste investiții pentru a fi în acord cu votul dumneavoastră de oportunitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Stimați colegi consilieri, aș dori, având în vedere situația pandemică, să dăm cuvântul beneficiarului și unui reprezentant din zona respectivă. Deci, întâi beneficiarul, sau cum doresc, beneficiarul și apoi un reprezentant...

Cetățeni aflați la balcon- Mai mulți, suntem mai mulți.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, dar eu cred că e suficient...Eu bănuiesc că aveți un singur punct de vedere, pe care l-am auzit și-n celelalte ședințe, un singur reprezentant cred că este suficient. Să vină întâi beneficiarul și după aceea dumneavoastră delegați un reprezentant, având în vedere situația pandemică. Vă așteptăm. Apoi, domnii consilieri să-și spună părerea despre acest proiect. Vă rog. Deci, invităm în sală beneficiarul întâi, apoi...Sau cum doriți dumneavoastră. Vă rog, veniți în sală, dacă doriți să discutați.

Bună ziua, vă rog să luați cuvântul, să vă prezentați, sunteți beneficiarii, da? Domnule arhitect, vă rog, luați loc în sală.

Domnul arhitect Cristian LEFTER- Bună ziua. Numele meu e Cristian Lefter, sunt arhitect și sunt șeful de proiect pentru investiția bloc Șoimului.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule arhitect, mai tare, vă rugăm.

Domnul arhitect Cristian LEFTER- Bună ziua. Numele meu este Cristian Lefter, sunt arhitect și sunt șeful de proiect pentru investiția care se propune la intersecția dintre strada Șoimului și strada Războieni. Propunem un bloc de locuințe care va avea o structură formată din: subsol 1, subsol 2, parter, 6 etaje, etajul 7-retras parțial, spre strada Șoimului și etajul 8- retras complet, urmând să se realizeze o investiție care va cuprinde 72 de apartamente, 500 de metri pătrați de spațiu comercial și 80 de locuri de parcare, din care 70 în cele două subsoluri, iar 10 locuri de parcare la nivelul solului, din care 5 vor fi aferente apartamentelor, iar 5- spațiilor comerciale. Din aceste 10 locuri de parcare, 2 vor fi pentru persoanele cu handicap locomotor. Accesul pe amplasament se face din strada Șoimului, prin intermediul unei bretele cu două sensuri, adică cu câte o bandă pe fiecare sens, bandă de intrare- bandă de ieșire, iar accesul în subsolul parcărilor se face pe rampe de beton armat. Față de varianta propusă anterior, având în vedere discuțiile care s-au purtat în consiliul local, am redus înălțimea blocului de la P+8 , cu P+9 retras, la P+6, cu 7 retras și cu 8 retras total, astfel ca blocul să cadă spre strada Șoimului, să se apropie cât mai mult de regimul mediu de înălțime de pe strada Șoimului, la blocurile existente, unde sunt P+3, P+4. Da, în plus, pentru că a fost o discuție foarte, foarte aprinsă, față de sistemul de parcare inițial, care este așa-zisul sistem Klaus, dar de fapt este un sistem foarte uzitat în lume, pentru zonele aglomerate, în care se folosesc acele platforme hidraulice, care ajută ca pe un loc de parcare pe înălțime să poată fi puse 2-3 sau chiar 4 autoturisme și sunt niște utilaje complet automatizate, pentru a se evita discuții fără sens, s-a renunțat la sistemul Klaus și vom realiza două niveluri de parcare, cu 70 de locuri aferente, da? Documentația se înscrie în prevederile planului de urbanism general al municipiului și respectă toate prevederile Regulamentului general de urbanism aferent PUG-ului Bacău. În plus, noi ne dorim, așa cum am prezentat în broșura pe care am pus-o la dispoziția dumneavoastră, ne dorim realizarea unei clădiri care să aibă un impact apropiat de zero vizavi de poluarea de orice fel a zonei. De altfel, în documentația depusă există studii de impact care demonstrează că, atât din punct de vedere al noxelor, cât și din punct de vedere al zgomotului sau din punct de vedere al însoririi zonei, ne înscriem în limitele legale, chiar mult sub cele prevăzute de normativele în vigoare. De asemenea, se poate vedea în broșura pe care v-am pus-o la dispoziție că dorim realizarea unei fațade parțial verzi. Fațada va fi prevăzută cu sisteme speciale pe anumite porțiuni, pe care se vor planta plante, flori, plante special adaptate să crească pe aceste sisteme. Probabil că toți ați văzut, ori pe viu, ori la televizor astfel de realizări în lume și chiar și-n România. Aceste zone de fațadă verde vor fi irigate printr-un sistem automat, iar apa care va fi folosită pentru irigarea acestor zone verzi va fi din precipitații, va avea un sistem de recuperare a apelor pluviale, care, după filtrare, vor fi folosite pentru irigarea acestor porțiuni de fațadă verde, cât și a teraselor înverzite. Deci, ambele terase, și cea peste etajul 7 și cea peste etajul 8, vor fi terase plantate. Cea peste etajul 8 va fi destinată tuturor locatarilor din bloc, ca un mic părculeț, unde se va putea amenaja eventual chiar și un spațiu de joacă pentru copii, deși mai avem prevăzut un spațiu de joacă la parter, acoperit, cumva, sub bloc. Blocul va avea o zonă centrală liberă, iarăși puteți vedea în randările de interior, ca un tub prin care sunt circulațiile verticale de la care, prin intermediul unor rampe, se face accesul la apartamente. Acest tub are rol de curte interioară, el, de asemenea, la fiecare nivel va fi prevăzut cu jardiniere plantate, care să agrementeze acest tub, în plus, el are rostul de a ventila și din interior spațiile apartamentelor și toate circulațiile. Circulația aerului va fi naturală, prin niște prize de aer, prevăzute la nivelul planșeului, peste parter, care vor circula prin această curte interioară, prevăzută la partea superioară cu un luminator zenital, care va permite pătrunderea luminii naturale în interior. În mare, cam atât este. Dacă sunt întrebări...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim. Vă mulțumesc, domnule arhitect. Din partea cetățenilor sau dacă din partea dumneavoastră mai...Da, vă rog să vă prezentați și să spuneți unde locuiți.

Domnul Nicolae TACHE- Mai întâi, bună ziua. Tache Nicolae mă numesc, locuiesc în zonă, acolo, la 50 de metri de intenția domnului proiectant Lefter și vreau să aduc niște corecturi, mai întâi sub aspect procedural. Dânsul a spus că ”pune pe rol”, nu, ”repune pe rol” a treia oară. Pentru că de două ori a fost respins din motive foarte obiective. Deci, repune pe rol. Alt aspect- discuția acestui proiect, astăzi, trebuia să aibă loc cu avizul Agenției de Protecția Mediului. Nu este așa ceva, rămâne de văzut să vedem dacă-i legal sau nu-i legal. Pentru că ei n-au nici o aprobare din partea Agenției de Protecția Mediului, au niște avize de când lumea și atât. Mai departe, acum să intru în ordinea de zi a temei mele. Domnule, nu știu cum Dumnezeu de n-a dat peste băcăuani asemenea noroc până acum, domnule. S-avem așa șanse să avem așa bloc acolo. În realitate, credeți-mă, e un SF. Nu se poate să susții asemenea chestii, în 1.000 de metri pătrați să faci atâtea lucrări. Curge apa de sus, normal, nu de jos, că putea să pună și treaba asta, pe la ferestre, cu spații verzi, cutare...E ceva așa, de...Mă rog, eu am citit aproape vreo 14-15 legi, acte normative și PUG-ul. Pot să dau exact și să încep cu câteva: Legea 50/’91, articolul 2 cu 2: ”Autorizația de construcție se emite în baza documentelor pentru autorizarea lucrărilor de construcție, elaborate în condițiile prezentei legi, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii ”. Nu are așa ceva. Toate. Doi- Hotărârea de Guvern 918/2002, articolul 16: ”Acordul de mediu se realizează prin studiu de impact pentru proiecte publice sau private”. Legea 350/2001, articolul 47.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Tache...

Domnul Nicolae TACHE - Doamna arhitect, fiți amabilă și lăsați-mă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dar totuși legislația de care spuneți dumneavoastră este valabilă după PUZ. Deci, autorizația de construire se eliberează după legile pe care le-ați lecturat dumneavoastră. Haideți să discutăm efectiv despre oportunitatea acestui obiectiv în această zonă, pentru că dumneavoastră de aceea sunteți astăzi aici, împreună cu beneficiarul, să vă spuneți punctul de vedere. Pe oportunitate, legislația s-o lăsăm în baza instituțiilor abilitate. Am înțeles că proiectul are toate avizele la zi și sunt în termen.

Domnul Nicolae TACHE - Dacă am spus mai înainte că nu are de la Agenție, sunt multe care sunt vechi, depășite.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Tache, mi s-a confirmat de către doamna arhitect și de domnul secretar că proiectul are toate avizele la zi. Vreau să discutăm astăzi despre oportunitatea acestei investiții în zona în care locuiți dumneavoastră. Asta voiam să vă spun.

Domnul Nicolae TACHE - Îmi dați voie să am altă părere?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ascult.

Cetățeni aflați la balcon- Nu merge așa. L-ați întrerupt.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu l-am întrerupt, dar domnul arhitect a vorbit despre proiect...

Cetățeni aflați la balcon- Lăsați-l să-și expună punctul de vedere.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, dar vreau să vorbim la subiect. Vă înțelegem, dar trebuie să vorbim despre oportunitatea acestei investiții în acea zonă.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Numai un pic. Domnule președinte, vă cer cuvântul un minut.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog, domnule.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, domnule Tache, domnul președinte încearcă să vă spună că, până la autorizația de construire, avem de-a face cu un PUZ, adică cu un plan de urbanism zonal, care ăsta-i în discuție azi, nu autorizația de construire. Autorizația de construire e apanajul exclusiv al domnului primar. Noi acum discutăm PUZ-ul. Rugămintea mea ar fi, ca să înțelegem toți despre ce e vorba, ca dumneavoastră să vă depărtați un pic de dispozițiile legale, că noi le știm și spuneți-ne cu cuvintele dumneavoastră ce vă nemulțumește pe dumneavoastră și pe ceilalți cetățeni care sunt la balcon. Deci, spuneți-ne, de ce nu vreți acolo blocul ăsta? Asta ne interesează acum. Da?

Domnul Nicolae TACHE - Da.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Fără să puneți în pagină, nu vă legați de legi, sunt niște chestiuni care poate că vă și depășesc, cu tot respectul. Spuneți-ne concret, că după aia încadrăm noi în lege, ce nu vă convine la blocul ăsta, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Tache, aveți cuvântul.

Domnul Nicolae TACHE - Da, mulțumesc. Mă refer la două aspecte majore, tot la lege, că nu pot fără lege. Hotărârea 525 din ’96 anexa 5 spune că: ”Locurile de parcare se stabilesc în funcție de indicele de motorizare a localității respective”. Domnilor, indicele de motorizare e o chestie matematică. Dacă în 2012 acest indice a fost 1,5, în 2016 când s-a făcut...Asta-i cauza blocului Rusu, în spatele Luceafărului, s-a micșorat la 1, în 2016. Primăria actuală a vrut să-l mărească la 1,5 cât a fost inițial, de fapt, trebuia trecut peste 1,5, dar așa era în PUG, care trebuia să rămână fix. Că m-am întâlnit cu arhitectul- șef al județului de dinainte, șeful proiectant al județului, Săndulescu: ”Domnule, ăsta nu se schimbă”. Păi tu îl micșorezi, indicele ăsta îl micșorezi, în condițiile în care crește numărul mașinilor? Păi de aia ne văităm că pe străzi nu mai încăpem de mașini, pentru că cel care face blocuri nu face locuri de parcare necesare pentru respectivii locatari de acolo. Și în situația dată, foarte sumar ați spus acolo: atâtea apartamente, atâtea mașini, dar sunt situații când are și soțul și soția. Spune-n lege, o citesc. Sunt situații când vin în vizită la locatarii respectivi alte persoane. Unde pun mașinile? Trebuie ținut cont și de treaba asta. Alt aspect, numai cu legea, nu pot să lucrez, articolul 31 din 525 spune clar că înălțimea construcției respective trebuie să urmărească înălțimea medie a străzii pe care se găsește. Strada Șoimului are 2-3 nivele maxim. Păi ăsta cum poate avea 8 nivele, stimați domni? Pentru că blocul ăsta se cheamă ”blocul de pe strada Șoimului”, nu de pe strada Războieni. Strada Șoimului. Care-i media pe Șoimului? Alt aspect: într-o curte de bloc, pe un spațiu, o parcelă din asta, care are 1.000 de metri, atât, să faci parcări cu semafor în interiorul curții blocului? Și semafor când ieși din curtea blocului, când ieși în strada Șoimului? Păi nu ai semafor la capătul Șoimului cu Războieni și pui aici semafor, în interiorul străzii, ca să iasă mașinile? Ce se întâmplă cu aglomerația asta? Mai este un aspect, rețineți, puteți să-l întrebați pe domnul Luchian, fost vicepreședinte, da, dânsul și cu încă doi colaboratori au realizat blocul de pe Titulescu, care duce până la biserica ”Sfântul Ion”. Inițial, autorizația era pentru parcare subterană cu un nivel, și ăsta era în discuție, mă luptam ca să-l resping. El construia și m-am documentat: ”Ce se întâmplă, domnule Luchian?” Știu că trebuia...Doamna Marin mi-a zis, nu mai este aici? ”Nu, domnule Tache, are autorizație cu parcare subterană.” La fața locului nu era parcare subterană, deci tot au făcut ce-au vrut. Și aici, să vedeți dacă, doamne-ferește, se întâmplă așa ceva, tot așa o să meargă pe-alături. Și l-am întrebat: ”De ce nu este?” Oamenii, normal, se interesau să vadă, ca orice cumpărători, cât face apartamentul, loc de parcare, ce dotări are apartamentul și când auzeau, domnilor, când auzeau de parcare subterană, textual mi-a zis domnul Luchian -”îmi închidea telefonul, nu mai aveam cu cine vorbi. Nu mai aveam cu cine vorbi”. De aia el n-a mai făcut subteran, s-a dus și a luat bucățica aia de teren de acolo de la Muzeul de Istorie, a fost viceprimar, a luat 2-3 statui de acolo de piatră, le-a dus la aeroport și a făcut acolo parcare în forță și toată vara, anul trecut, nu a călcat o mașină acolo. Crescuse buruiana așa. Păi alea unde duc, mașinile alea? Tot în stradă. Și-n bucățica asta de pământ atât de mică, cum poți să realizezi așa ceva? Și încă una, și mai importantă...Scuzați, că mi s-a uscat gura. Da, mulțumesc, mă scuzați. Am și eu o vârstă, am trecut prin multe funcții, am rămas așa, lemn, când am auzit. La o discuție, cu câteva zile în urmă, așa, și se leagă, spune în articolul respectiv, îl citesc, că un teren...Îmi scapă...Se consideră parcelă construibilă când din acea parcelă se iese pe o stradă mai lată de 6 metri. Stradă carosabilă. Ca să poată intra mașinile ISU, de tonaj și gabarit. Și mă întreabă arhitectul: ”Și cât are, domnule Tache, strada respectivă?” Păi Șoimului are numai 6 și acolo scrie ”peste 7”. ”Nu-i nimic, dar ce, trotuare n-are?” Domnilor, fac cruce, dacă la lățimea unei străzi pui și trotuarele...Credeți-mă, că dacă se lucrează așa în sistematizarea și arhitectura Bacăului, mori, așa, te blochezi. Discuția asta am purtat-o și la ISU, și la Direcția de Sănătate Publică, la toate unitățile care au dat avize. Și mai este iar un aspect, ca să n-o...Și așa v-ați...Mă rog, mai înainte. Când faci o lucrare din asta, trebuie s-o duci până la capăt, în condițiile în care tu știi că nu deranjezi, dar acolo, eu acum intru pe Șoimului, nu numai eu, toți care intră, trebuie să stăm la rând. Dar unde, că acolo n-o să fie 70 de mașini, stimați domni, o să fie o sută și ceva de mașini.

Cetățeni aflați la balcon- ( nu se înțelege)

Domnul Nicolae TACHE - Plus, fără, nu mai citesc, din ce-mi aduc aminte, tot din acte normative. Pe strada aia acum sunt două cabinete medicale, chiar lângă lucrarea care, doamne-ferește, este APIA, acolo aglomerație la greu, în spate la APIA s-a cumpărat acum teren, că s-a dărâmat o casă, ca un investitor, un stomatolog să facă acolo, în spate, o clinică stomatologică, cu două nivele. Stimați domni, mintea nu înregistrează asemenea aglomerație acolo, nu poate. Dar de ce vine acolo să ne sufoce? Pentru că mai e și o chestie, și CUT-ul. Păi tu dai la CUT, este în regulament, în PUG, 30% normă și tu dai 80? 80? Păi, din terenul ăla nu mai rămâne nimic, totul este construit.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Tache, haideți, încercați să încheiați. Cred că domnii consilieri au înțeles problemele din zonă. O să le dau și dumnealor cuvântul. Vă rog, în 2-3 minute să încheiați.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Deci, domnule Tache...

Domnul Nicolae TACHE - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă domnii consilieri vor să adreseze o întrebare, dacă nu, domnule Tache, vă rog să...

Domnul Nicolae TACHE - Da, da, nici un minut. Toată situația care este acolo este foarte critică. Dacă se scapă și se construiește acolo, 100 de ani blocul ăsta o să fie blestemat. 100 de ani. Mai departe, dacă se construiește cu parcări subterane, cum se spune, n-o să se cumpere și acolo o să locuiască boschetarii, o să locuiască, că nu are cine. Cucuvelele o să cânte acolo și noi stăm cu construcția acolo, care sfidează. Vă mulțumesc. și cu încredere la dumneavoastră că ați înțeles urgența și nu-și are loc asemenea construcție acolo. Să se încadreze normelor care sunt acolo de înălțime și...Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumim și noi, domnule Tache. Dacă domnii consilieri au...Dacă nu...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Domnule Tache...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, vă ascult.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu am înțeles că, în fapt, ceea ce vă nemulțumește pe dumneavoastră la construcția asta, este o problemă că strada e prea îngustă, mă refer la Șoimului, mă refer la faptul că n-au fost prevăzute suficiente locuri de parcare și că blocul ăsta are un regim de înălțime mult mai mare decât celelalte imobile de pe Șoimului. Asta ați vrut să spuneți?

Voci din sală, de la balcon - Prima și prima problemă este cea a circulației. Încă o dată revin la problema circulației, care este sufocată. Gândiți-vă dimineața, spune și domnul arhitect, sunt 70 de mașini care, teoretic, vor sta în parcare. Dimineața la ora 8, se pleacă la serviciu, 70 de mașini care vor să iasă și încă 100 cel puțin de pe strada Șoimului. Nu există o variantă...Pe strada Șoimului și acum este aglomerat. Aș vrea reprezentantul Poliției Locale, care a studiat și a văzut și a dat semnătura acolo... că este posibil să facă așa ceva.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cum, să fi greșit Poliția Locală? Spuneți dumneavoastră? Nu cred, domnule, o autoritate...Ce vorbiți? Nu există. Spuneți.

Domnul Nicolae TACHE - Să-i dea ieșire din blocul respectiv, nu către Șoimului, să pună către Războieni. Dar de ce nu s-a întâmplat asta? Pentru că avizul Poliției, să vă uitați la dosar, am avut discuții și cu șefii județului...Adresa, avizul poliției spune așa: ”La cererea dumneavoastră, suntem de acord cu construcția blocului la adresa de...cu respectarea normelor legale în vigoare”. Care-s alea, domnule?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Să fi greșit Poliția a doua oară, domnule Tache?

Domnul Nicolae TACHE - Cum?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Să fi greșit Poliția a doua oară?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, mai aveți întrebări?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu mai am, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Tache. Doamna Urban, haideți să trecem la procedura de vot secret, vă rog. Da, gata, mulțumim. Domnule primar, aveți cuvântul.

Voci din sală, de la balcon - Faptul că vor să pună tuia la geam, asta e o aberație, nu există...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În primul rând, două chestiuni. Una este o revenire la o solicitare a domnului consilier Huluță, ca în momentul în care nu se poartă mască, să fie atenționați. Domnule Tache, vă rog să respectați regulile pandemice și aș dori, referitor la problema de mediu, să dați cuvântul doamnei arhitect-șef să explice dacă există un acord.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog, doamna arhitect-șef.

Doamna Arhitect-șef Diana MARIN- Bună ziua. Există decizia etapei de încadrare emisă de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în care se specifică că acest plan urbanistic zonal, ”Construire imobil cu spații comerciale la parter și locuințe colective” nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu. Și mai jos detaliază toate rezultatele din urma acelor studii cerute de către cei de la Mediu și de la DSP.

Domnul Nicolae TACHE - Vă rog, frumos, din ce dată este avizul?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Tache, din nou, masca, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Tache, am înțeles. Domnul Nicolae TACHE - Din ce dată?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aveți la dispoziție colega mea, doamna arhitect-șef să discutați și să vă arate acordul.

Voci din sală, de la balcon - Să răspundă aici. De ce am venit? Să stăm aici? Doamna arhitectă să răspundă la întrebare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna arhitectă, spuneți. Cu tot respectul, o să...

Cetățeni aflați la balcon- Sunteți primarul orașului Bacău, al nostru, adică.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu am întrerupt cuvântul nimănui, chiar am solicitat să-i răspundă la întrebare.

Doamna Arhitect-șef Diana MARIN - Decizia etapei de încadrare numărul 12 din 9.04.2019. Dar nu are termen de valabilitate. Este mai mic decât ceea ce a fost analizat la Mediu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, vă mulțumesc, doamnă. Haideți să...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cer cuvântul un pic. Am o întrebare pentru doamna arhitect.

Domnul Nicolae TACHE - Două secunde, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Tache, ultima întrebare, vă rog și gata. Mai sunt și alte proiecte în discuție.

Domnul Nicolae TACHE - Am primit adresă de la primărie, semnată de doamna arhitect și spune aici : ”Planul urbanistic zonal cu respectarea...Certificatului de urbanism 99 din 2020”. Din septembrie 2020 și dânsa vorbește de un aviz din 2019? Dar unde suntem? Chiar își bate joc de noi toți?

Doamna Arhitect-șef Diana MARIN - Această documentație care este pe masa consilierilor...

Domnul Nicolae TACHE - Am fost la conducerea Agenției și mi-a spus: ”Domnule Tache, nu este legal ce se întâmplă”. Dar, mă rog, asta-i altă problemă. Așa se lucrează.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Tache. Doamna arhitect, ultimul cuvânt. Doamna Urban, vă rog să dați buletinele de vot să putem vota.

Doamna Arhitect-șef Diana MARIN - Această documentație este rezultatul unei solicitări de certificat de urbanism din 2018 sau 2019, există în dosar. Este procedură legală, se continuă acea documentație. Răspunsul care-l aveți dumneavoastră primit este în urma unei alte solicitări de certificat de urbanism, cu aceeași solicitare de construire bloc, luat anul trecut. Sunt două etape, două proceduri de autorizare diferite. Iar acum, în consiliul local este procedura veche. Un PUZ autorizează indicatori urbanistici, nu autorizează număr de apartamente și număr de locuri de parcare. Există un Ghid și există Legea 350 care spune foarte clar pentru ce și cum se face un plan urbanistic zonal.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, doamna arhitect. Vă rog să trecem la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- O întrebare pentru doamna arhitect aveam și eu, dar dacă n-aveți răbdare, am să renunț.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - De luna viitoare conduceți dumneavoastră și o să conduceți...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Noi suntem aici ca să dezbatem o problemă pentru care oamenii ăia de la balcon au venit și stau aici de câteva ceasuri.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Cred c-am dezbătut.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Suntem aleși ca să dezbatem problema asta...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Puteți să-i puneți întrebarea, domnule...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- ...și dumneavoastră sunteți pe repede-înainte, ca și cum am fi contra cronometru, domnule președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier, puteți să-i adresați întrebarea doamnei arhitect. Ați avut mai bine de jumătate...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Am ridicat mâna de trei ori și de două ori ați trecut direct la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ați avut cuvântul. Vreți să vedem cât ați vorbit dumneavoastră în această ședință?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dar suntem cu ora? E a doua oară când îmi reproșați că vorbesc prea mult în ședință. Dar ce, am venit aici să tac? Sunteți culmea! Doamna arhitect, dumneavoastră răspundeți de urbanism în târgul ăsta moldovenesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, pe un ton civilizat, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Întrebarea pe care eu o am la dumneavoastră este următoarea: dumneavoastră, ca și profesionist, arhitect în meserie, vedeți vreun impediment la această construcție? În mod cinstit să ne spuneți aici, că dumneavoastră sunteți ultimul factor de decizie și eu cred că părerea dumneavoastră contează.

Doamna Arhitect-șef Diana MARIN - Părerea mea a fost emisă prin avizul de PUZ, care este atașat acestei documentații. Sunt arhitect-șef și verific documentația din tot ce înseamnă punct de vedere legal, pe legislația din domeniu, cât și reglementările locale și generale în vigoare la ora actuală. Documentația respectă, este sub maximul aprobat de reglementările care există acum.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și descărcarea de autovehicule în strada Șoimilor este corect făcută?

Doamna Arhitect-șef Diana MARIN - Nu sunt specialist în Trafic și din cauza asta avem avize solicitate de la diverse instituții care sunt specializate să analizeze.

Domnul Nicolae TACHE - Cum a fost al Poliției.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Mulțumesc. Vă referiți la Poliție, nu la alte autorități?

Doamna Arhitect-șef Diana MARIN - La Poliție.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da.

Domnul Nicolae TACHE - Mă scuzați, mă scuzați, doamna este arhitect, nu urbanist.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Domnule Tache, vă rog frumos, dacă faceți precizări, faceți precizări la proiect, nu la persoane. Competențele pe care le are o persoană nu cred că sunteți dumneavoastră în cauză să stabiliți competențele pe care le are, indiferent cine este.

Domnul Nicolae TACHE - Eu am vrut să tac. Acela care m-a întrebat dacă strada are și trotuare ca s-o facem mai lată este domnul arhitect Crețu. N-am vrut să-i dau numele. Cea mai mare rușine posibilă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Tache, mulțumim. Având în vedere că s-a discutat...

Domnul Nicolae TACHE - Se cheamă lată dacă mai pui și trotuarele...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Tache, vă rog frumos, studiați, vă rog frumos documentațiile...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule Tache, noi am înțeles.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -...privind categorisirea drumurilor și modul în care acestea se fac.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Crețu...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuțiile pe care le-am avut noi, în privat, n-o să le aduc aici în discuție, dar, vă rog frumos, nu mai denaturați cele discutate. Vizavi de prevederile legale, aș vrea totuși să fiți mai corect, vizavi de ce invocați, pentru că anumite prevederi legale pe care dumneavoastră le-ați invocat nu sunt reale.

Domnul Nicolae TACHE - Stimate domn, ”vizavi” nu este legal vorbit, nu este literal. Nu se spune ”vizavi”...Se spune ”vizavi de casă”, dar nu vizavi...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- ”Referitor”, dacă vă mulțumește mai mult termenul acesta, îl folosesc. Vă mulțumesc pentru corectură.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier Crețu...Domnule Tache, vă mulțumesc. Având în vedere că s-a discutat...Domnule Tache...

Domnul Nicolae TACHE - Numai o secundă. Strada Șoimului este stradă de gradul 4, pe care nu poate circula asemenea număr și mașini mari. Spune la lege...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule Tache, asta trebuie s-o spună ISU și Poliția Rutieră, nu consiliul local. Nu avem competențe noi pentru așa ceva. Având în vedere că s-a adus în discuție Poliția Locală, aș vrea să-i dau cuvântul și domnului director Iftene pentru a face câteva precizări.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi acum, în urma votului mai face precizări cineva? S-a votat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi nu, dar a fost adusă în discuție și voiam un punct de vedere. Atunci, e Poliția Rutieră sau Poliția Română, nu Poliția Locală. Mulțumesc.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, până la numărătoarea voturilor, dacă pot să iau cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Candet, vă ascultăm.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, opinia pe care Alianța Social-Umanistă o afișează față de această modalitate și de trecere a proiectelor care se reiterează până trec și de modalitatea de desfășurare a ședinței, este de delimitare față de aceste chestiuni. Nu facem front comun și nu ne însușim o modalitate de abordare a unor proiecte, care sunt promovate până trec. Din acest motiv, Alianța Social-Umanistă astăzi nu participă la vot. Vă înștiințez că am dat voturile albe. Văd că de partea cealaltă nu mai sunt încurajați investitorii și nu se mai votează cu votul pe frunte, cum s-a făcut data trecută, astfel încât cetățenii au libertatea astăzi, participând în mod public la ședința consiliului local, să observe cine încurajează inițiativa privată și cine nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul primar are cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Candet, vă rog frumos, nu dezinformați, pentru că...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier Candet.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -...exprimarea unui vot secret public este un motiv de anulare a procedurii. Și știți chestia asta.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Data trecută...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Data trecută nu mi-am arătat votul. Dumneavoastră spuneți să-mi arăt votul. Eu nu mi-am arătat niciodată votul secret.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet, înainte să părăsiți sala, aș vrea să fac o precizare punctuală.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Grupul consilierilor și-a exprimat raportul față de acest vot, nu votul public. Raportul față de acest vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Dinu, vorbea domnul primar. Vă rog, nu-l întrerupeți.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Deci referitor la o mențiune a domnului consilier Candet vă informez că acest proiect, în forma lui, este pentru prima oară în consiliul local, beneficiarul venind cu modificări față de PUZ-urile solicitate anterior. Deci, în această formă este prima oară, domnule Candet, pe ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, având în vedere că urmează tot un proiect cu vot secret, așteptăm numărarea voturilor și după aia trecem la punctul 5.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Tache, vă reamintesc despre regulile epidemiologice și v-aș ruga să binevoiți a folosi masca. Mulțumesc.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. din Bacau

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINȚE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

  BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. din Bacau Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  14

  3

  3

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVĂ INTANGIBILĂ ȘI GRUPE DE POMPARE; IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE în str. Milcov, nr.3-5 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. SUBEX INDUSTRIES S.A.

Inițiator -   DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Proiectul numărul 5 este un alt plan urbanistic zonal, beneficiar este SC Subex Industries, pentru un centru comercial în strada Milcov, numerele 3 și 5. Rog stimații consilieri locali să delibereze ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra acestui proiect? Dacă nu, hai să trecem la procedura de vot secret. Doamna Urban, vă rog.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVĂ INTANGIBILĂ ȘI GRUPE DE POMPARE; IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE în str. Milcov, nr.3-5 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. SUBEX INDUSTRIES S.A.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC   ZONAL   întocmit   pentru

  CONSTRUIRE   CENTRU   COMERCIAL,

  REZERVA INTANGIBILA SI GRUPE DE

  POMPARE;     ÎMPREJMUIRE     TEREN,

  AMENAJARE   PARCARE   SI   ACCES;

  AMPLASARE MULOACE PUBLICITARE in str. Milcov, nr. 3- 5 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va   realiza   pe   teren   proprietate   privata

  BENEFICIAR; S.C. SUBEX INDUSTRIES S.A. Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI

  BACĂU

  NU S-A ADOPTAT

  5

  12

  2

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE; ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMENAJARE PARCARE ACCES, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.98 ȘI NR.32 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. EUROLINE S.R.L.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Mă scuzați de întârziere. Am vorbit cu cetățenii din zona Șoimului. Un nou plan urbanistic zonal pentru construire centru comercial în strada Ștefan cel Mare 98 și 32. Vă rog să deliberați ca atare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Având în vedere că domnul secretar nu este, așteptăm prezența dumnealui.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, haideți să trecem la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - La articolul 1 se...Domnule președinte, pot?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, vă rog.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Așa. La articolul 1 se introduce un nou alineat - 3 și va avea următorul conținut: ”Beneficiarul va realiza sensurile giratorii pe cheltuiala sa, în baza unui protocol încheiat cu Municipiul Bacău, iar la finalizarea investiției acesteia, acesta va trece în proprietatea publică a Municipiului Bacău. Lucrările se vor finaliza până la solicitarea emiterii autorizației de funcționare”. L-am editat, îl pot...De funcționare, pentru ca să nu blochez autorizația lui de construire, pentru că, dacă aș face precizarea asta vizavi de autorizația de...Ar putea fi atacat în instanță, pentru că îi condiționez un act de construire fără motiv. Așa, până la funcționare, eu pot să...E o condiționare, dar e o condiționare pentru că el, prin autorizație, își ia angajamentul să-și asigure accesul într-o anumită modalitate. Nu este pe stradă, este pe teren privat. Al lor. Există stradă, da. Există o stradă de...Aș putea spune de două benzi pe sens. Păi sunt locurile de parcare la trotuar, după care o bandă pe sens, după care încă o bandă. O bandă și un pic. Din punctul meu de vedere, există rezervă de teren și posibilitate de amenajare a unui acces mult mai facil decât există lângă Mall, de exemplu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule consilier Crețu. Dacă mai sunt colegi consilieri care vor să intervină, dacă nu, să trecem la procedura de vot secret. Dar întâi amendamentul domnului Crețu. Domnule secretar, supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul domnului Crețu. În sală sunt prezenți un număr de...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ca să dau și o explicație la amendament: proiectul prevede un sens giratoriu și pur și simplu explicitează faptul că sarcina construirii sensului cade la beneficiar și nu revine municipalității.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Ca să vă dau un exemplu din municipiul Bacău, știm cu toții magazinul de la Poliție, cu sensul giratoriu aferent. S-a construit magazinul, s-a dat în funcțiune și sensul giratoriu și toată rezolvarea de acolo, care era prevăzută prin proiectul de autorizare a durat foarte mult până a fost realizată. Ce se dorește prin amendamentul acesta este ca să nu creăm...Să scurtăm această durată, astfel încât disconfortul să fie cât mai mic. Ăsta-i sensul. Îl pot citi, dacă doriți. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul.

Cine este pentru? În sală sunt prezenți 20 de consilieri.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Ieșit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

manolache cristinel

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN lULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Cătălin-Bogdan Crețu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Atunci trecem la procedura de vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă

rog frumos, procedura de vot secret s-o îndepliniți în cabină.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doriți pauză sau să continuăm? Continuăm.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE; ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMENAJARE PARCARE ACCES, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.98 ȘI NR.32 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. EUROLINE S.R.L.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE;ÎMPREJMUIRE    TEREN    SI

  AMENAJARE PARCARE ACCES, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 98 SI NR. 32 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

  BENEFICIAR: S.C. EUROLINE S.R.L.

  Inițiator -   DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NU S-A ADOPTAT

  6

  10

  3

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între CIOBANU COSTICĂ și o locuință vacantă, COJOCARU DANIELA și o locuință vacantă, MAGUREANU GABRIEL IONEL și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule președinte. Punctul 7 privește aprobarea unui schimb de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între CIOBANU COSTICĂ și o locuință vacantă, COJOCARU DANIELA și o locuință vacantă, MAGUREANU GABRIEL IONEL și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere. Vă rog să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Așteptăm. Tot vot secret.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Dinu, vizavi de afirmația că data trecută am spus. Luați voturile și-o să vedeți poziția oficială...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Am spus cu totul altceva. Știți foarte bine că un grup de consilieri...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu vă aud.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Mi se pare că urlu. (fără sonor)

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Corect, să-mi exprim poziția este absolut normal și asta eu nu contest, dar domnul Candet a zis să-mi arăt votul la vedere. N-a zis doar poziția.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între CIOBANU COSTICĂ și o locuință vacantă, COJOCARU DANIELA și o locuință vacantă, MAGUREANU GABRIEL IONEL și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art.1- Se aprobă schimbul de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între :

  1).domnul CIOBANU COSTICĂ, in calitate de titular    de     contract    de     închiriere    nr.

  145063/18.01.2017 ce are ca obiect locuinta situată in Bacău, str. Depoului nr. 82, sc.B ap. 19 și o locuință vacantă situată in str. Depoului nr. 86, sc. B, ap. 8 ;

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2.

  2).doamna COJOCARU DANIELA in calitate de titular    de     contract    de     inchiriere    nr.

  145607/10.10.2016 ce are ca obiect locuință situată in Bacău, str. Narciselor nr. 2 bis, sc. A, ap. 35 și o locuință vacantă situată in str. Narciselor nr. 2 bis, sc. A, ap. 32 ;

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  3.

  3).domnul MĂGUREANU GABRIEL IONEL  in

  calitate de titular de contract de închiriere nr. 145028/11.01.2017 ce are ca obiect locuința situată in Bacău, str. Narciselor nr. 2 bis, sc. A, ap. 15 și o locuință vacantă situată in str. Narciselor nr. 2 bis, sc. A, ap. 6 .

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  4.

  Art. 2- Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Ciobanu Costică, doamna Cojocaru Daniela și domnul Măgureanu Gabriel Ionel.

  Art. 3-Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

  Art. 4-Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

  Art. 5  - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Se referă la stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Stimați consilieri, având în vedere că și la ședința trecută le-am pus...Nu? Bine. Le punem unul câte unul. Domnul primar nu este de acord, deci fiecare proiect.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Aș vrea să fac o propunere pentru proiectele 8, 9, 10, 11, 12 și 13.                                ’

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Inițiatorul nu este de acord, v-am spus, domnule Botoi. Nu este de acord domnul primar, am propus mai devreme.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu am fost atent, îmi cer scuze.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Dacă nu sunt, domnule secretar, faceți apelul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Deci 10 abțineri, 10 pentru.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Domnule secretar, vă rog să refaceți votul, pentru că între timp a intrat...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu a fost în sală.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - A intrat și domnul Stoican în sală.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi n-a fost la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Acum vom suna pe domnul Ghingheș și pe domnul Chirilescu. Domnul Ghingheș s-a pronunțat, a zis că ”Da” și acum domnul Chirilescu. Domnule Chirilescu, la proiectul numărul 8, vă rog frumos să vă exprimați poziția.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Abținere și este aceeași poziție și pentru celelalte proiecte care au legătură cu SMUP-ul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Vă mulțumesc mult. Deci avem 11 la 11, proiectul nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Iesit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

11

Cu 11 voturi ”pentru” și 11 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. Deci, am înțeles că studiul de oportunitate făcut în cealaltă administrație nu este dorit, vom iniția demersurile pentru schimbarea acestui studiu de oportunitate în gestiune delegată, adică licitarea la un operator privat și procesul de reorganizare și de concediere a persoanelor, cele 130, care lucrează în Direcția de Salubritate, pentru a ne conforma cu cerințele legale. Proiectul de hotărâre numărul 9 pentru darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău, conform Legii Serviciilor comunitare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Domnule secretar...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Păi stați un pic, că dacă s-a respins modalitatea de gestiune, mie mi se pare că proiectele astea de dare în gestiune, în modalitatea în care s-a respins, nu mai rămân valabile. Ori le retrageți, ori nu știu ce facem cu ele. Deci, la ora actuală proiectele astea sunt făcute pe delegare directă, eu așa am priceput din documentație, dar, dacă am greșit, rog să fiu corectat. Ori, acum, dacă dumneavoastră... N-a trecut modalitatea de gestiune și vreți să faceți gestiune prin delegare, mi se pare că proiectele astea trebuie reformulate. Nu mai corespund cu 7. Ori nu-i bine ce zic eu? Cu 8, iertați-mă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier, tocmai asta a spus domnul primar, că dacă aceste proiecte nu trec în forma actuală, urmează altă procedură. A vrut să tragă un semnal de alarmă, eu așa am înțeles.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Hai să ne înțelegem românește, că mie mi se pare că vorbesc, nu știu, ori singur, ori nu mă fac înțeles. Prima oară ați supus la vot, la 8, modalitatea...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet, mi-a dat cuvântul și dacă mă lăsați, vă răspund.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, haideți să-l ascultăm pe domnul primar, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Vă rog, da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles. Sunt 6 proiecte pe ordinea de zi, eu nu retrag nici unul. Vă exprimați votul la fiecare individual. Cum doriți. Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cum? N-am înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am spus că am înțeles obiecțiunea dumneavoastră, nu voi retrage proiectele de pe ordinea de zi și vă rog să procedați la dezbatere și vot.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi și cum îl susțineți, dacă n-a trecut modalitatea de gestiune directă, acum susțineți să treacă modalitatea de gestiune directă sau delegată?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Susțin proiectul în forma în care l-am propus.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Care l-ați depus.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Exact. Și puteți să votați ”pentru”. Nu știu dacă se poate, dar dacă dumneavoastră insistați...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, supuneți la vot proiectul, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? În sală avem prezenți 20 de consilieri, avem 10 abțineri, 10 pentru, ceilalți doi consilieri care sunt indisponibilizați la domiciliu, unul este ”pentru” , unul se abține, astfel încât avem 11 la 11. Proiectul nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Iesit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

11

Cu 11 voturi ”pentru” și 11 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii activității Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule președinte. Punctul 10 se referă la darea în administrare a gestiunii activității Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare. Vă mulțumesc, să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? 10 voturi ”pentru”, 10 abțineri. Având în vedere și pozițiile celor doi consilieri care sunt la domiciliu motivat, avem 11 voturi ”pentru”, 11 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Iesit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

11

Cu 11 voturi ”pentru” și 11 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Mulțumesc. Proiectul numărul 11 se referă la aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei pentru gestiunea Serviciului de Iluminat Public. Vă rog să deliberați în consecință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Vă rog să supuneți la vot proiectul, domnule secretar. Lăsați măcar una să treacă. Măcar să avem lumină.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? 10 abțineri, 10 ”pentru” din sală. Având în vedere cei doi consilieri, avem 11 abțineri, 11 ”pentru”. Proiectul nu a fost adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

lesit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

manolache cristinel

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

11

Cu 11 voturi ”pentru” și 11 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Îl înțeleg pe domnul Candet, vă mulțumesc. Proiectul 12 s referă la darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, conform legii, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău. Vă rog să deliberați în consecință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Domnule secretar, supuneți proiectul la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Avem 10 voturi ”pentru”, 10 abțineri. Având în vedere cei doi consilieri care participă prin mijloace electronice și care și-au stabilit poziția, avem 11 la 11.

Proiectul nu a fost adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

lesit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

lupu gabriel stănică

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

11

Cu 11 voturi ”pentru” și 11 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-vIzITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Proiectul prevede aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice. Vă rog să decideți ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Nu sunt. Supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? 10 la 10 din cei prezenți. Având în vedere poziția celor doi consilieri, avem 11 la 11, proiectul nu a fost adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Iesit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU lOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

mocanu ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

stîngaciu dumitru

x

20.

STOICAN lULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

urban VIOLETA

x

TOTAL

11

-

11

Cu 11 voturi ”pentru” și 11 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Am cerut cuvântul, domnule secretar. Știu că vorbesc mult pentru dumneavoastră, dar aș vrea totuși să vorbesc și pentru colegii noștri. Chiar dacă s-au respins proiectele astea, eu sunt dator cu o explicație în ceea ce privește votul și eu cred că ar fi foarte bine ca toți să înțelegem ce anume discutăm aici. Ni s-a propus, în termeni practici, externalizarea acestor servicii către un Serviciu Public, de Utilitate Publică, nu știu ce, municipal și așa mai departe în ipoteza că așa prevede Legea 51/2006. E adevărat că legea prevede această posibilitate, dar nu prevede și o obligație, cel puțin în interpretarea pe care o dau eu legii și-i interpretarea mea, nu vreau să intru în polemică nici cu domnul secretar, nici cu domnul președinte, nici cu domnul primar. Așa fiind, am cerut de la primăria Bacău câteva lămuriri cu privire la acest proiect și, prin amabilitatea funcționarilor din această primărie, am primit și niște lămuriri, care nu sunt chiar 100% edificatoare și nici n-am de gând să le iau cuvânt cu cuvânt. Poziția noastră cu privire la înființarea acestor SMUP-uri este de opoziție. De ce? Pentru că ele vin la pachet cu creșteri de costuri. Practic, curățenia pe care o face astăzi primăria, de bine, de rău, mai bine, mai puțin bine, necorespunzătoare sau corespunzătoare, în aprecierea fiecăruia dintre cetățenii acestui oraș, se realizează totuși cu niște costuri mai mici decât s-ar face dacă s-ar înființa aceste servicii. O altă chestiune care mie mi se pare ne la locul ei aici este că, de exemplu, avem serviciul ăsta de dezinsecție, deratizare care n-are nici un salariat în prezent și este externalizat și pentru care se propune înființarea unui serviciu dedicat. Se poate să ascultăm un pic? Practic, activitatea principală a acestui serviciu ar fi dezinsecția de vară împotriva țânțarilor, care oricum se face, da, prin intermediul unui serviciu de 67

aviație, care este dedicat acestei chestiuni și care oricum este plătit. De ce-ar mai trebui să mai cumpărăm noi acum niște bunuri, că serviciile astea-s ca fetele mari la măritat, trebuie să le dat foaie de zestre în momentul când le-ai depărtat de tine. Ați înțeles, domnule Stănică sau mai zic odată? Deci serviciul ăsta de dezinsecție la ora actuală n-are nici un bun, dar el, potrivit normelor ANRSC care ni se pun nouă pe tavă aici, trebuie să aibă niște bunuri: niște pulverizatoare, niște mijloace de transport, și așa, pe dincolo. Prin urmare, el presupune, mă raportez numai la ăsta, dar situația este similară și pentru celelalte servicii, da, angajarea de oameni, a unui șef, care să fie plătiți pentru o activitate pe care ei n-o desfășoară pe timpul iernii și pentru care oricum plătim la un terț care prestează astfel de servicii. Situația se pune în mod similar și cu Salubritatea, se pune în mod similar și cu Iluminatul Public. Să ne gândim foarte bine cum gestionăm aceste servicii, că, dacă se dorește ”externalizarea” lor, eu o zic în ghilimele, ca să pricepem toți despre ce-i vorba, că facem gestiune directă sau delegată, presupune încă o plată, da, și-o activitate care iese de sub aripa primăriei și care nu-i controlabilă 100% de către primărie. Că s-ar putea să ne trezim că plătim și mai mult, potrivit listei de tarife și s-ar putea să ne trezim că nici curățenia nu se ridică la nivelul pe care l-ar dori cetățenii din Bacău. Astfel încât, dacă se va mai pune pe ordinea de zi acest serviciu și a patra oară...Nu aștept răspuns, nu vă încălziți, spun numai ca să ne gândim că sigur va mai fi pus pe ordinea de zi, hai să ne informăm corect și să vedem dacă sunt rentabile pentru cetățenii Bacăului aceste servicii. Cu atât mai mult cu cât bugetul este așa, ca o gumă de mestecat, îl întindem în toate direcțiile și n-ajunge în niciuna.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Mulțumesc, domnule consilier. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Mulțumesc, domnule președinte. Domnule consilier, permiteți-mi să vă informez că, din punctul meu de vedere, ați adus argumente eronate la toate punctele și le voi relua. În primul rând, ați afirmat în mod eronat că nu suntem obligați să schimbăm modul în care oferim acest serviciu. Vă contrazic și o să vă citesc din lege, Legea 51/2006 articolul 22 spune așa: ” Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor”. Avem aceste servicii în responsabilitatea noastră.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - ”Sunt libere să hotărască” nu înseamnă ”sunt obligate”.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, nu-l întrerupeți pe domnul primar, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dar eu v-am spus că nu aștept răspuns. Dacă țineți să mi-l dați...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Poate face clarificări pentru ceilalți consilieri aflați în sală, domnule Candet.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vreau să fac clarificări pentru că acestea vor fi menționate în procesul verbal și ANRSC-ul se va uita pe ele în aplicarea legii. Continuarea articolului: ”Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate, ori numai o parte din responsabilitățile proprii”. Deci nu există opțional că le ținem noi, suntem obligați ori să facem gestiune directă, ori delegată. Astăzi, prin votul dumneavoastră ați respins un studiu de oportunitate finanțat de administrația Necula, spunând, de fapt, că nu doriți serviciul prin gestiune directă. Practic, acum, pentru a respecta legea, mă obligați prin acest vot, să încep procedurile pentru gestiunea delegată, adică licitarea acestui serviciu către o companie privată.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - E greșit.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doi- externalizarea fără control despre care spuneți. Din nou vă aflați într-o eroare. Dacă ar fi serviciul SMUP de gestiune directă am avea control, dacă ar fi gestiune delegată către o companie privată, am avea din nou control în baza contractului. Și cu asta mă opresc, dar, pentru că este o dezbatere politică, în fapt, aici, nu una juridică, o să ajungem la un terț independent de noi care va decide cine are dreptate.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul Piștea, câteva clarificări pentru colegii consilieri. Și pentru cetățeni, bineînțeles.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- Este important de știut faptul că toate aceste reglementări vin la pachet din partea Comisiei Europene. În ce sens? Sunt servicii publice și sunt catalogate de către Uniunea Europeană drept ”servicii de interes economic general”. Fiind astfel de servicii, automat trebuie să se supună legilor concurențiale. Prin urmare, de asta s-a și ajuns la interdicția de a mai presta acest serviciu de către municipalitate, fără un control al pieței, conform operatorilor privați. Ceea ce înseamnă că, păstrând serviciul în interior, afectăm piața cel puțin în materie de taxă pe valoare adăugată. Prin urmare, suntem oricând pasibili de amendă, nu doar de la ANRSC, ci de la Consiliul Concurenței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O ultimă mențiune. Ieri m-am întâlnit cu peste 12 primari din comune limitrofe, care au nevoie de servicii de ecarisaj. Acest Serviciu Municipal ar fi putut, dacă ați fi aprobat, oferi servicii și comunelor limitrofe. Deci are posibilitatea generării de venituri și din alte surse, nu doar din activitatea desfășurată pe raza municipiului Bacău. Dar am înțeles dorința dumneavoastră de a lucra cu un privat, nu cu angajații din primărie și voi dispune ca atare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu puneți în gura noastră vorbe care nu s-au spus. N-a votat nimeni aici, deocamdată, ca să faceți dumneavoastră vreo concesiune cu vreun privat. Pe de altă parte, mă miră faptul că serviciul nostru de ecarisaj ar putea să facă servicii și la alte UAT-uri, pentru că, potrivit legii pe care ați invocat-o, mi se pare că UAT-urile alea ar trebui să aibă propriile lor servicii, nu?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Sau deleagă către serviciul nostru.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu mă opresc aici cu discuția, domnule Piștea, că aș putea să vă întreb foarte multe și eu nu cred că dumneavoastră nu știți că pe unde s-au înființat serviciile astea în țara asta numai probleme au născut. Inclusiv la București, care e un municipiu care stă pe o pungă mai mare decât a Bacăului, de bani.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Problema este de a ne încadra în caracterul legal, nu de a verifica modalitatea...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Câte municipii s-au încadrat în caracterul ăsta legal, domnule Piștea? Știți? Măcar aici, în județul Bacău. Nu avansați o discuție dacă nu o stăpâniți.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Ba o stăpânesc foarte bine.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Domnule primar, punctul 14, vă rog.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Punctul 14 este un proiect care se referă la aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021. Vă rog să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Atunci trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021 Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMAR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  ART.1 -Se aprobă "Lista nominală" cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  21

  0

  0

  Nr.

  Crt.

  Numele și Prenumele

  Nr.

  Dosar/Data

  Înregistrării

  Punctaj

  1

  ION MARIUS

  S- A ADOPTAT

  46209/

  20.08.2008

  94

  21

  0

  0

  2

  MARCHIDAN DRAGOS-ANDREI

  S- A ADOPTAT

  37661/18.09.

  2013

  81

  21

  0

  0

  3

  CHELARU -VIZIR FLORIN LUCIAN

  S- A ADOPTAT

  16538/11.01.

  2010

  78

  21

  0

  0

  4

  CIOROBA IONUT

  S- A ADOPTAT

  31934/01.04.

  2008

  76

  21

  0

  0

  5

  COVACI ELENA -LOREDANA S- A ADOPTAT

  49610/17.12.

  2010

  75

  21

  0

  0

  6

  PUNEI FLORIN-ANDREI

  S- A ADOPTAT

  21246/26.02.

  2013

  73

  21

  0

  0

  7

  RESTAS ANITA

  S- A ADOPTAT

  25096/19.04.

  2018

  68

  21

  0

  0

  8

  MIREA CLAUDIA - CRISTINA S- A ADOPTAT

  30724/19.06.

  2018

  66

  21

  0

  0

  9

  MORARU OCTAVIAN -MARIUS

  S- A ADOPTAT

  16205/07.01.

  2019

  65

  21

  0

  0

  10

  COVRIG ANA

  MARIA

  S- A ADOPTAT

  36515/21.08.

  2017

  64

  21

  0

  0

  11

  ALEXA ANCUTA

  - IOANA

  S- A ADOPTAT

  41237/18.10.

  2018

  64

  21

  0

  0

  12

  BERNEVIC -MITRI IOANA

  S- A ADOPTAT

  43565/13.11.

  2018

  64

  21

  0

  0

  13

  CORLADI

  CAMELIA

  S- A ADOPTAT

  17172/22.01.

  2020

  64

  21

  0

  0

  14

  LAMBAN ANA-MARIA

  S- A ADOPTAT

  41939/26.10.

  2018

  63

  21

  0

  0

  15

  ANDRONACHI C-TIN - COSMIN

  S- A ADOPTAT

  21180/05.03.

  2019

  63

  21

  0

  0

  16

  PETREA MIOARA

  - ELENA

  S- A ADOPTAT

  47966/18.12.

  2017

  62

  21

  0

  0

  17

  BOGHIAN VASILICA -LAVINIA

  S- A ADOPTAT

  20402/25.02.

  2019

  62

  21

  0

  0

  18

  ANTOHE MADALIN -IONUT

  S- A ADOPTAT

  20888/01.03.

  2019

  62

  21

  0

  0

  19

  STEFANESCU

  MARIA -MIHAELA

  S- A ADOPTAT

  26070/24.04.

  2019

  62

  21

  0

  0

  20

  COTFAS ANDREI-

  STEFAN

  S- A ADOPTAT

  45062/21.11.

  2017

  61

  21

  0

  0

  21

  CARAIMAN RALUCA -IONELA

  S- A ADOPTAT

  34287/30.07.

  2018

  61

  21

  0

  0

  22

  LAZAR MARIAN-STEFANEL

  S- A ADOPTAT

  24565/09.04.

  2019

  61

  21

  0

  0

  23

  PETREA BLANDIANA EULALIA

  S- A ADOPTAT

  580213/03.

  12.2020

  61

  21

  0

  0

  24

  IFTIMIE IONUT

  S- A ADOPTAT

  33984/18.07.

  2017

  60

  21

  0

  0

  25

  TURCAN OVIDIU

  MARIAN

  S- A ADOPTAT

  25830/25.04.

  2018

  60

  21

  0

  0

  26

  BERBECE GEORGIANA

  S- A ADOPTAT

  32826/11.07.

  2018

  60

  21

  0

  0

  27

  TUGUI LIVIU

  S- A ADOPTAT

  544433/07.

  07.2020

  60

  21

  0

  0

  28

  ISPAS MIRCEA -IULIAN

  S- A ADOPTAT

  31870/16.07.

  2019

  59

  21

  0

  0

  29

  COTEANU

  ADRIAN

  S- A ADOPTAT

  24909/23.06.

  2020

  59

  21

  0

  0

  30

  PLESUVU CLAUDIA

  S- A ADOPTAT

  556865/27.

  08.2020

  59

  21

  0

  0

  31

  HULUBA IONUT

  S- A ADOPTAT

  575313/13.

  11.2020

  59

  21

  0

  0

  32

  LACATUSU ANCUTA -FLORENTINA S- A ADOPTAT

  31160/22.06.

  2018

  58

  21

  0

  0

  33

  ALEXANDRESCU

  ADRIAN

  S- A ADOPTAT

  43969/

  19.11.2018

  58

  21

  0

  0

  34

  BLANARU

  MARIA

  S- A ADOPTAT

  35990/23.09.

  2019

  58

  21

  0

  0

  35

  AFRENTOAE MONICA - IOANA

  S- A ADOPTAT

  37182/08.10.

  2019

  58

  21

  0

  0

  36

  PADURARU C-TIN - MARIUS

  S- A ADOPTAT

  18848/12.02.

  2020

  58

  21

  0

  0

  37

  TURCANU ALEXANDRA-MARIA

  S- A ADOPTAT

  24880/23.06.

  2020

  58

  21

  0

  0

  38

  CODREANU IULIANA NADIA S- A ADOPTAT

  562208/

  18.09.2020

  58

  21

  0

  0

  39

  DIMA MIHAELA

  S- A ADOPTAT

  22120/15.03.

  2018

  57

  21

  0

  0

  40

  IONASCU MARIA - FLORENTINA

  S- A ADOPTAT

  35970/20.09.

  2019

  57

  21

  0

  0

  41

  BOLOG PETRU-CAROL

  22768/12.05.

  2020

  57

  21

  0

  0

  S- A ADOPTAT

  42

  JALERU LOREDANA

  S- A ADOPTAT

  39521/08.11.

  2019

  56

  21

  0

  0

  43

  BERBECE ADNANA-PETRONELA

  S- A ADOPTAT

  42458/20.12.

  2019

  56

  21

  0

  0

  44

  CIOBANU MARIA - CELINA

  S- A ADOPTAT

  61781/02.06.

  2020

  56

  21

  0

  0

  45

  TIMARU CARMEN -

  ELENA

  S- A ADOPTAT

  23986/09.06.

  2020

  56

  21

  0

  0

  46

  MORARU ELENA

  S- A ADOPTAT

  553754/17.

  08.2020

  56

  21

  0

  0

  47

  CHEPTANARU IONELA FLORENTINA S- A ADOPTAT

  557285/31.

  08.2020

  56

  21

  0

  0

  48

  BOTEZATU

  VASILE

  S- A ADOPTAT

  582902/15.

  12.2020

  56

  21

  0

  0

  49

  FALLERONI ADELA - IOANA S- A ADOPTAT

  24504/08.04.

  2019

  55

  21

  0

  0

  50

  FERARU

  RAZVAN - IONUT

  S- A ADOPTAT

  31551/11.07.

  2019

  55

  21

  0

  0

  51

  ZIMERMAN MARIANA S- A ADOPTAT

  41045/29.11.

  2019

  55

  21

  0

  0

  52

  SARPE ADRIAN -NICOLAE

  S- A ADOPTAT

  18942/13.02.

  2020

  55

  21

  0

  0

  53

  DUDUMAN PARASCHIV DANIEL C-TIN

  S- A ADOPTAT

  546797/16.

  07.2020

  55

  21

  0

  0

  54

  PLESCAN

  ANDREEA

  S- A ADOPTAT

  547313/20.

  07.2020

  55

  21

  0

  0

  55

  ANGHEL ALEXANDRU -ANDREI

  S- A ADOPTAT

  28276/16.05.

  2017

  54

  21

  0

  0

  56

  SAIGIU CRISTINA - IONELA

  S- A ADOPTAT

  41997/13.12.

  2019

  54

  21

  0

  0

  57

  BUFTEA ANA -MARIA

  S- A ADOPTAT

  19502/21.02.

  2020

  54

  21

  0

  0

  58

  PLATON CIPRIAN

  S- A ADOPTAT

  544856/09.

  07.2020

  54

  21

  0

  0

  59

  BORCSA MILUS

  S- A ADOPTAT

  544996/09.

  07.2020

  54

  21

  0

  0

  60

  PRISACARU ANDREEA CATALINA

  S- A ADOPTAT

  554796/20.

  08.2020

  53

  21

  0

  0

  61

  PASCU ELENA

  S- A ADOPTAT

  42380/24.10.

  2017

  52

  21

  0

  0

  62

  ANDRONIC IONUT -SEBASTIAN

  S- A ADOPTAT

  31146/05.07.

  2019

  52

  21

  0

  0

  63

  STOINA ALEXANDRA -

  ELENA

  S- A ADOPTAT

  33941/23.08.

  2019

  52

  21

  0

  0

  64

  BALAITA ELENA - MADALINA S- A ADOPTAT

  42390/19.12.

  2019

  52

  21

  0

  0

  65

  SABO VALERIA

  S- A ADOPTAT

  553928/17.

  08.2020

  52

  21

  0

  0

  66

  ACATINCAI MARINELA S- A ADOPTAT

  556329/26.

  08.2020

  52

  21

  0

  0

  67

  APETREI FURDUI CRISTINA MIHAELA

  S- A ADOPTAT

  577366/23.

  11.2020

  52

  21

  0

  0

  68

  PAVALUTA GEORGE

  S- A ADOPTAT

  36130/07.08.

  2015

  51

  21

  0

  0

  69

  ISPAS VIOREL-RAZVAN

  S- A ADOPTAT

  31524/10.07.

  2019

  51

  21

  0

  0

  70

  TEODOR ALEXANDRU -GABRIEL

  S- A ADOPTAT

  18865/12.02.

  2020

  51

  21

  0

  0

  71

  GROSU ALEXANDRU-NICOLAE

  S- A ADOPTAT

  24023/09.06.

  2020

  51

  21

  0

  0

  72

  prepelița MAGDALINA-ALEXANDRA S- A ADOPTAT

  24440/15.06.

  2020

  51

  21

  0

  0

  73

  CANACHE IONELA VASILICA

  S- A ADOPTAT

  544928/09.

  07.2020

  51

  21

  0

  0

  74

  ARVA PETRONELA ALINA

  S- A ADOPTAT

  565526/01.

  10.2020

  51

  21

  0

  0

  75

  TARANUSU CARMEN NICOLETA

  S- A ADOPTAT

  583653/17.

  12.2020

  51

  21

  0

  0

  76

  HUMA RADU GHEORGHE

  S- A ADOPTAT

  25023/12.04.

  2019

  50

  21

  0

  0

  77

  ANDRONIC

  ELENA

  S- A ADOPTAT

  31145/05.07.

  2019

  50

  21

  0

  0

  78

  BELDESCU ALEXANDRU -OLIVIAN

  S- A ADOPTAT

  19924/28.02.

  2020

  50

  21

  0

  0

  79

  RATOI SIMONA

  ROXANA

  S- A ADOPTAT

  583827/17.

  12.2020

  50

  21

  0

  0

  80

  MATIES BLANDINA -MELANIA

  36904/24.08.

  2017

  49

  21

  0

  0

  S- A ADOPTAT

  81

  PATRASCAN

  IOAN

  S- A ADOPTAT

  39178/21.09.

  2017

  49

  21

  0

  0

  82

  STOICA LIDIA -PETRONELA

  S- A ADOPTAT

  39276/22.09.

  2017

  49

  21

  0

  0

  83

  ZIRNEA SORINA

  S- A ADOPTAT

  43042/07.11.

  2018

  49

  21

  0

  0

  84

  LELA BOGDAN-ALEXANDRU S- A ADOPTAT

  16332/10.01.

  2020

  49

  21

  0

  0

  85

  BOTEZ BORCEA

  ANDREI

  S- A ADOPTAT

  544030/06.

  07.2020

  49

  21

  0

  0

  86

  NASTASE RARES STEFAN

  S- A ADOPTAT

  579260/27.

  11.2020

  49

  21

  0

  0

  87

  GAIBAR RAMONA -MESALINA S- A ADOPTAT

  22647/20.03.

  2019

  48

  21

  0

  0

  88

  RUSU MARIANA

  S- A ADOPTAT

  36601/01.10.

  2019

  48

  21

  0

  0

  89

  IONESCU IULIAN - DUMITRU

  S- A ADOPTAT

  16283/09.01.

  2020

  48

  21

  0

  0

  90

  STAFIE BOGDAN CONSTANTIN

  S- A ADOPTAT

  548439/23.

  07.2020

  48

  21

  0

  0

  91

  POGHIRC IUSTIN ALEXANDRU S- A ADOPTAT

  559774/09.

  09.2020

  48

  21

  0

  0

  92

  LUPU CARMEN

  MARIA

  S- A ADOPTAT

  566615/06.

  10.2020

  48

  21

  0

  0

  93

  LUPU ELENA MADALINA S- A ADOPTAT

  566623/06.

  10.2020

  48

  21

  0

  0

  94

  LUPU LIVIU

  FLORIN

  S- A ADOPTAT

  566625/06.

  10.2020

  48

  21

  0

  0

  95

  TIVLEA MARIUS CONSTANTIN

  S- A ADOPTAT

  583334/16.

  12.2020

  48

  21

  0

  0

  96

  IFTIMIE DRAGOS

  - SILVIU

  S- A ADOPTAT

  17807/23.01.

  2018

  46

  21

  0

  0

  97

  BOTEZ CELINO

  S- A ADOPTAT

  26634/07.05.

  2019

  46

  21

  0

  0

  98

  BARBIERU IULIANA-VASILICA

  S- A ADOPTAT

  23153/21.05.

  2020

  46

  21

  0

  0

  99

  CONSTANTIN

  ADINA

  S- A ADOPTAT

  554853/20.

  08.2020

  46

  21

  0

  0

  100

  TINGAIALA

  ELENA CARMEN

  S- A ADOPTAT

  585077/22.

  12.2020

  46

  21

  0

  0

  101

  VADANA

  VASILICA

  S- A ADOPTAT

  60891/13.04.

  2020

  45

  21

  0

  0

  102

  CRETU MARIA MIRELA

  S- A ADOPTAT

  560302/10.

  09.2020

  45

  21

  0

  0

  103

  MIRON ROXANA

  MIHAELA

  S- A ADOPTAT

  41874/18.10.

  2017

  44

  21

  0

  0

  104

  BUDAU LOREDANA -ELENA

  S- A ADOPTAT

  20622/27.02.

  2019

  44

  21

  0

  0

  105

  FODOR IONELA

  S- A ADOPTAT

  20878/01.03.

  2019

  44

  21

  0

  0

  106

  ANDRONIC MARIUS - C-TIN S- A ADOPTAT

  19025/14.02.

  2020

  44

  21

  0

  0

  107

  ANGHEL IOANA

  S- A ADOPTAT

  569063/16.

  10.2020

  44

  21

  0

  0

  108

  ANEI ALEXANDRU S- A ADOPTAT

  39849/13.11.

  2019

  43

  21

  0

  0

  109

  BALAN

  ANDREEA

  39931/14.11.

  2019

  43

  21

  0

  0

  S- A ADOPTAT

  110

  COSA OLGA

  S- A ADOPTAT

  18805/12.02.

  2020

  43

  21

  0

  0

  111

  NASTRUT RAZVAN GABRIEL

  S- A ADOPTAT

  558771/04.

  09.2020

  43

  21

  0

  0

  112

  BUTACEL ECATERINA

  S- A ADOPTAT

  584935/22.

  12.2020

  43

  21

  0

  0

  113

  URSARU CARMEN -ANDREEA

  S- A ADOPTAT

  24407/15.06.

  2020

  42

  21

  0

  0

  114

  PESTE GEORGETA -SIMONA

  S- A ADOPTAT

  35943/20.09.

  2019

  41

  21

  0

  0

  115

  SEINAJ ANDREI

  S- A ADOPTAT

  42462/20.12.

  2019

  41

  21

  0

  0

  116

  STANCIU ALIN -CONSTANTIN

  S- A ADOPTAT

  21252/20.03.

  2020

  41

  21

  0

  0

  117

  TANASE CRISTIAN CELINO

  S- A ADOPTAT

  549587/29.

  07.2020

  41

  21

  0

  0

  118

  MALINICI ADRIAN -DUMITRU

  S- A ADOPTAT

  28862/05.06.

  2019

  40

  21

  0

  0

  119

  ASTEFANOAIEI

  ALINA - IONELA

  S- A ADOPTAT

  16730/16.01.

  2020

  40

  21

  0

  0

  120

  SABAU VALERIU

  S- A ADOPTAT

  18823/12.02.

  2020

  39

  21

  0

  0

  121

  CIUBOTARU

  FLORIN COSMIN

  S- A ADOPTAT

  559051/07.

  09.2020

  39

  21

  0

  0

  122

  TODIRICA ALIN

  S- A ADOPTAT

  22796/21.03.

  2019

  38

  21

  0

  0

  123

  LAZARESCU

  MARIA DIANA

  562175/18.

  09.2020

  36

  21

  0

  0

  S- A ADOPTAT

  124

  PADURARU

  ANDREI

  S- A ADOPTAT

  33217/17.07.

  2018

  35

  21

  0

  0

  125

  DITA ELENA -LARISA

  S- A ADOPTAT

  37667/14.10.

  2019

  35

  21

  0

  0

  126

  BALAN GEORGIANA BIANCA

  S- A ADOPTAT

  556335/26.

  08.2020

  34

  21

  0

  0

  127

  RAU ADRIAN

  ROMEO

  S- A ADOPTAT

  557997/02.

  09.2020

  32

  21

  0

  0

  B.

  ART.2- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

  ART.3- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari precum și solicitanților prevăzuți în Anexă.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S- A ADOPTAT

  21

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, proiectele 15 și 16 v-aș ruga, dacă doriți, să le prezentați împreună și să le votăm, pentru că sunt concesiuni.

15, 16. Se trece la punctele 15 și 16 ale ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la:

-proiectul de hotărâre nr. 15 privind concesionarea directă a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacau, nr. cadastral 87241, către d-nii Țăruș Amarildo-Florin si Țăruș Lenuța-Larisa;

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

-proiectul de hotărâre nr. 16 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 80,42 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviza aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 H3, proprietatea d-lor Vascan Daniel-Constantin și Vascan Marilena;

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul numărul 15 se referă la concesionarea directă a suprafeței de 5,00 m.p. proprietate privată a Municipiului Bacau, către d-nii Țăruș Amarildo-Florin si Țăruș Lenuța-Larisa, iar proiectul numărul 16, la fel, aprobarea unei concesiuni pentru suprafața de 80 m.p. cota indiviza aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 H3, proprietatea d-lor Vascan Daniel-Constantin și Vascan Marilena.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2 și 5) la proiectele de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Trecem la procedura de vot secret pentru ambele proiecte.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Rog Comisia de numărare a voturilor să ajute la împărțirea buletinelor.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - După ce votăm aceste proiecte, facem pauză 5 minute, vă rugăm, da?

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu:

 • -proiectul de hotărâre nr. 15 privind concesionarea directă a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacau, nr. cadastral 87241, către d-nii Țăruș Amarildo-Florin si Țăruș Lenuța-Larisa;

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • -proiectul de hotărâre nr. 16 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 80,42 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviza aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 H3, proprietatea d-lor Vascan Daniel-Constantin și Vascan Marilena;

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PROIECTELE CARE S-AU VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  15. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, nr. cadastral 87241, catre d-nii Țăruș Amarildo-Florin si Țăruș Lenuța-Larisa Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL StANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  2.

  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 80,42 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 H3, proprietatea d-lor Vascan Daniel-Constantin si Vascan Marilena

  Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

(revenire din pauză)

17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Proiectul 17 se referă la transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Domnule primar, citiți și 18 ca să votăm...

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 -  (1) Se aproba transmiterea dreptului de

  concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68637/07.02.2019 incheiat pentru suprafata de 16,50 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-na Monaru Cornelia la d-nii Marangoci Mihai si Marangoci Elena-Florinela.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  2.

  (2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut   in   Contractul   de   Concesionare   nr.

  68634/07.09.1999, incheiat pentru suprafata de 27,50 m.p. teren de la d-na Șerban Adriana la dl. Munteanu Marius-Ionuț, casatorit cu d-na Munteanu Angela.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  3.

  (3) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut   in   Contractul   de   Concesionare   nr.

  21755/05.07.2002, incheiat pentru suprafata de 23,13 m.p. teren de la dl. Jigău Cristinel-Dragoș la d-na Jigău Ortansa si Jigău Cristina-Theodora.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  4.

  (4.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut   in   Contractul   de   Concesionare   nr.

  33049/29.09.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 7890/10.03.2000, incheiat pentru suprafata de 30,00 m.p. teren de la dl. Butucaru Ion la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  5.

  (4.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut   in   Contractul   de   Concesionare   nr.

  10619/30.03.2001, incheiat pentru suprafata de 24,00 m.p. teren de la dl. Butucaru Ion la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  6.

  (5) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut   in   Contractul   de   Concesionare   nr.

  69425/04.11.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69002/19.04.2019, încheiat pentru suprafata de 21,15 m.p. teren de la d-na Fulga Irinuca la dl. Toderiță Ovidiu-Andrei.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  7.

  (6) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut   in   Contractul   de   Concesionare   nr.

  68653/11.02.2020, incheiat pentru suprafata de 6,28 m.p. teren de la dl. Druțu Petrică-Daniel la dl. Miron Bogdan.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  8.

  ART. 2 - Drepturile si obligatiile stipulate in Contractele de    Concesionare    nr.    68637/07.02.2019,    nr.

  68634/07.02.2019,    nr.    21755/05.07.2002,    nr.

  33049/29.09.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 7890/10.03.2000, nr. 10619/30.03.2001, nr. 69425/04.11.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69002/19.04.2019 si nr. 68653/11.02.2020, inclusiv taxa de concesionare anuala, indexabila, trec de la concesionar, la cesionar.

  ART. 3 - Se împuterniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii constructiilor.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului  Bacau  -  Compartiment  Evidenta

  Concesionari.

  ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  ART. 6  - Prin grija d-lui Secretar General al

  Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

PRIMARUL


MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul numărul 18 se referă la aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOI

  ruRI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 -  (1) Se aproba prelungirea duratei prevazuta in

  Contractul de Concesionare nr. 4060/06.02.1996, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. R & S FOODS S.R.L. pentru suprafata de 18,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 21, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, incepand cu data de 07.02.2021.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  2.

  (2) Se aproba prelungirea duratei prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 15059/08.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. OPTICLASS INC S.R.L. pentru suprafata de 20,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 29, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, incepand cu data de 01.09.2020.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  3.

  (3) Se aproba prelungirea duratei prevăzuta in Contractul de Concesionare nr. 29578/01.09.2004, încheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Cipolla Giovani si Ghiurcă Elena pentru suprafata de 113,86 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Milcov, nr. 77, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, incepand cu data de 01.10.2020.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  4.

  (4) Se aproba prelungirea duratei prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 100536/24.08.2009, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Cute Natașa pentru suprafata de 11,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Republicii, nr. 13, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, incepand cu data de 01.12.2020.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  5.

  (5) Se aproba prelungirea duratei prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actele  Aditionale  nr.   68636/07.02.2019  si  nr.

  68611/06.02.2020, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9, format din 8 incaperi in suprafata totala de 90,36 m.p. si teren in suprafata totala de 31,81 m.p. in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie, pana la data de 31.12.2021, conform Avizului nr. 2216/20.01.2021 eliberat de Directia de Sanatate Publica a Judetului Bacau, in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  6.

  (6) - Se aproba prelungirea duratei prevăzuta in Contractul de Concesionare nr. 68758 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69654/06.11.2018, nr. 68635/07.02.2019 si nr. 68609/06.02.2020, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUȘNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, cu sediul in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3  -  5 pentru spatiul in care

  functioneaza cabinetul medical, situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, format din 8 incaperi in suprafata totala de 70,57 m.p. si teren in suprafata totala de 25,00 m.p. in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie, pana la data de 31.12.2021, conform Avizului nr. 3105/28.01.2021 eliberat de Directia de Sanatate Publica a Judetului Bacau, in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  7.

  ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractele de Concesionare nr. 4060/06.02.1996, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. R&S FOODS S.R.L., nr. 15059/08.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. OPTICLASS INC S.R.L., nr. 29578/01.09.2004, incheiat intre Municipiul Bacau si   d-nii   Cipolla   Giovani   si   Ghiurcă   Elena,   nr.

  100536/24.08.2009, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Cute Natașa, nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actele  Aditionale  nr.   68636/07.02.2019  si  nr.

  68611/06.02.2020, incheiat intre Municipiul Bacau si C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA si nr. 68758 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69654/06.11.2018,    nr.     68635/07.02.2019    si    nr.

  68609/06.02.2020, incheiat intre Municipiul Bacau si C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, raman neschimbate.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Directia Arhitect-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 4 - Se imputerniceste Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate, sa intocmeasca si sa semneze Actele Aditionale la Contractele de Concesionare cu persoanele mentionate la ART. 1 din prezenta hotarare.

  ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor mentionate la Art. 1, Compartimentului Evidenta Incasari Debite, Arhitectului-Sef al Municipiului   Bacau   si   Compartimentului   Evidenta

  Concesionari.

  ART. 6 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verifîcarii legalitatii.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule secretar, vă pot inoportuna puțin? Voiam să vă propun ca, la modalitatea de vot, da, încă o rubrică în cre să scriem: ”Majoritate simplă”, ”Majoritate absolută” sau...M-ați înțeles? Dumneavoastră scrieți: ”Vot secret/ vot deschis”, dar știți că de fiecare dată domnul Candet vă întreba: ”Ce fel de majoritate?” Și eu aș vrea acum încă o rubrică...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O să vă anunț eu la fiecare proiect de-acum, ce majoritate e necesară. E bine așa?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dar de ce nu vreți să ni se dea așa, un tabel frumos? Să nu mai anunțați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu aveți un tabel cumva? Nu se comunică?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - La modalitatea de vot încă o rubrică.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A, da, domnule, cum să nu. Ne conformăm.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Majoritate simplă, absolută sau extraordinară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cu cea mai mare plăcere, cum să nu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Vă mulțumesc mult.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău, pe întreaga perioadă de vaccinare împotriva Covid-19

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul numărul 19 se referă la modificarea unui traseu al transportului public, astfel încât să deservească centrul de vaccinare. În următoarele 6 luni cetățenii municipiului Bacău se vor vaccina la acest centru și astfel le asigurăm o cale de transport public până acolo. Vă mulțumesc, să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Domnule secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 20 de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat. Și pe domnul Ghingheș, și pe domnul Chirilescu să-l întrebăm. Ghingheș a zis că ”Da”, poziția domnului Chirilescu n-o am la proiectul 19. Imediat, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunteți ”pentru” la proiectul 19, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, da. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc și eu. Supunem la vot. Cine este pentru?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - S-a votat deja, nici o problemă.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Iesit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dezlipirea terenului in suprafață de 30,00 m.p. situat în intravilanul Municipiului Bacău, str. Războieni, nr. 8 Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul 20 prevede dezlipirea terenului in suprafață de 30,00 m.p. din str. Războieni, nr. 8.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Procedură de vot secret.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul hotărâre privind dezlipirea terenului in suprafață de 30,00 m.p. situat în intravilanul Municipiului Bacău, str. Războieni, nr. 8

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 -Se aproba dezlipirea terenului in suprafata de 30,00 m.p., situat in Bacau, str. Razboieni, nr. 8, cu nr. cadastral 66180, in doua loturi, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului -ANEXA - parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

  • - LOTUL NR. 1 in suprafata de 17,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in Bacau, str. Razboieni, nr. 8, ocupat de constructia inscrisa in cartea funciara nr. 66180-C1, proprietatea d-nei   Scărlătescu   Gabriela-Zamfira,   conform

  Contractului de Concesionare nr. 25579/16.08.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69159/07.08.2015;

  • - LOTUL NR. 2 in suprafata de 13,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in Bacau, str. Razboieni, nr. 8.

  ART. 2 - Se mandateaza dl. Primar al Municipiului Bacau - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, sa reprezinte Municipiul Bacau si sa semneze in numele lui in fata Notarului Public actele de dezlipire ce vor fi incheiate in acest sens.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin

  21

  0

  0

  Compartimentul   Administrare   si   Inventarierea

  Patrimoniului si Directia Economica.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau,  Compartimentului

  Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Directiei Economice.

  ART. 5  - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

  S-A ADOPTAT

21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău, pe care-i și felicit cu această ocazie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisia de specialitate nr. 5 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMAR VOTURI

  PENTR

  U

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  A

  ART. 1 - Se aprobă ”Lista Nominală” a persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  21

  0

  0

  Nr.

  Crt.

  Numele și Prenumele

  NR. CERERE/DATA

  21

  0

  0

  1

  ANIȚĂ IONEL s-a Adoptat

  570573/23.10.2020

  21

  0

  0

  2

  CIOATĂ VASILICA s-a adoptat

  107443/29.01.2021

  21

  0

  0

  3

  CIOCA     IULIANA-

  ELENA

  s-a adoptat

  572602/03.11.2020

  21

  0

  0

  4

  CORNEA    COSTEL-

  VIOREL s-a adoptat

  580973/08.12.2020

  21

  0

  0

  5

  COȘERARU MANUELA s-a adoptat

  571444/28.10.2020

  21

  0

  0

  6

  CURILA     MARIA-

  ANDREEA s-a adoptat

  586051/29.12.2020

  21

  0

  0

  7

  DRAGOMIR VASILE s-a adoptat

  101832/11.01.2021

  21

  0

  0

  8

  DUHALMU DORINA s-a adoptat

  571669/29.10.2020

  21

  0

  0

  9

  ENACHI DANIELA s-a adoptat

  572707/03.11.2020

  21

  0

  0

  10

  FERU GABI s-a adoptat

  574215/10.11.2020

  21

  0

  0

  11

  GAZI CATRINEL s-a adoptat

  578280/25.11.2020

  21

  0

  0

  12

  GRIGORE ION s-a adoptat

  570858/26.10.2020

  21

  0

  0

  13

  ILIE DANIELA s-a adoptat

  570946/27.10.2020

  21

  0

  0

  14

  LAZAR VASILICA s-a adoptat

  571239/28.10.2020

  21

  0

  0

  15

  LUZINSCHI CARMEN s-a adoptat

  100071/04.01.2021

  21

  0

  0

  16

  MATEESCU  DOINITA

  MANUELA

  S-A ADOPTAT

  572797/03.11.2020

  21

  0

  0

  17

  MAGIRESCU CATALIN

  S-A ADOPTAT

  543278/02.07.2020

  21

  0

  0

  18

  MIHAI FLORIN IONEL

  S-A ADOPTAT

  567161/08.10.2020

  21

  0

  0

  19

  MOSNEGUTU VERONICA S-A ADOPTAT

  107404/29.01.2021

  21

  0

  0

  20

  NACUTA    ELENA

  TATIANA

  S-A ADOPTAT

  569633/20.10.2020

  21

  0

  0

  21

  NECHITA MARIA

  S-A ADOPTAT

  582051/11.12.2020

  21

  0

  0

  22

  NOVACOVSCHI

  MIOARA

  S-A ADOPTAT

  579053/27.11.2020

  21

  0

  0

  23

  NUNUT    MIOARA

  CRISTINA

  S-A ADOPTAT

  571497/29.10.2020

  21

  0

  0

  24

  OANCEA MARIEANA

  S-A ADOPTAT

  571506/29.10.2020

  21

  0

  0

  25

  PELTEA DANIELA

  S-A ADOPTAT

  572483/02.11.2020

  21

  0

  0

  26

  POPA    GEORGETA

  luminița S-A ADOPTAT

  573579/06.11.2020

  21

  0

  0

  27

  RESMERITA LUCICA

  S-A ADOPTAT

  569630/20.10.2020

  21

  0

  0

  28

  TUDOSA MARINELA

  S-A ADOPTAT

  569406/19.10.2020

  21

  0

  0

  29

  VILICHE MARINELA

  S-A ADOPTAT

  571671/29.10.2020

  21

  0

  0

  30

  VRINCIANU    MIMI

  NICOLETA

  S-A ADOPTAT

  572859/03.11.2020

  21

  0

  0

  B

  ART. 2 - Se aprobă formatul Certificatului de atestare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ART. 3 - Degradarea, distrugerea sau pierderea

  Certificatului de atestare menționat in art. 2, va fi adusă la cunoștința autorității publice locale, compartimentul

  21

  0

  0

  specializat din cadrul acesteia, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire   prevederile   prezentei   hotărâri   prin

  Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

  ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Primarului

  Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari precum    și

  persoanelor din Anexa nr. 1.

  ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2021 Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul se referă la aprobarea cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2021.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului?

Dacă nu, trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul hotărâre privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2021

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2021 Inițiator -      DL.  LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU   -   PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Nanu Mircea, care a împlinit vârsta de 100 de ani Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnu Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul 23 se referă la acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei domnului Nanu Mircea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Nanu Mircea, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUR

  J

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Nanu Mircea, care a împlinit vârsta de 100 de ani

  Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 40/28.01.2021 prin care au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul 24 se referă la stabilirea salariilor de bază pentru o parte din aparatul administrativ, în urma unor promovări.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Supuneți la vot, domnule secretar. Domnule secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Imediat sunăm și pe domnul Chirilescu. Cu 21, având în vedere specificarea domnului Ghingheș. Domnul Ghingheș a spus că.Domnule Chirilescu, vă rog frumos să-mi expuneți poziția dumneavoastră la punctul 24.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Votul meu este ”pentru”. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc și eu. Deci, avem 23 de voturi ”pentru”.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

97             VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 2 - Lista bunurilor din municipiul Bacău predate operatorului pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 43 din Regulament și caietul de sarcini al HCL nr. 434/2018 Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL ’ STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Punctul 25 se referă la situația târgului auto din Șerbănești. După cum știți, prin Hotărârea de Guvern 3 din 2021 anexa 3, activitatea tuturor târgurilor din România a fost sistată datorită condițiilor pandemice. În urma sesizării Poliției Locale despre aglomerația din acea zonă, vă propun să deliberați 98

despre oportunitatea transformării pe durata acestei suspendări de activități în acel spațiu într-o parcare publică și o să-mi permiteți să fac și un amendament aici. Deoarece activitatea serviciului Societății de Servicii Publice Municipale este blocată, în urma nevotării unui consiliu de administrație, această companie nu poate exercita ceea ce are în contractul de delegare, adică gestiunea parcărilor, astfel încât, pentru ca din acest week-end acel spațiu să fie folosit de către cetățeni, inclusiv de către comercianți de mașini, vă propun următorul amendament: după articolul 5 se introduce un nou articol, care va avea următorul conținut: ”Până la data îndeplinirii procedurilor legale de modificare a actului constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, această parcare va funcționa fără plată prin grija Direcției Piețelor din cadrul aparatului de specialitate”. Altfel spus, până când Societatea va putea prelua acel obiectiv, gestiunea va fi în subordinea primăriei prin Direcția Piețelor și va funcționa fără plată. Vă mulțumesc, să deliberați ca atare, domnilor consilieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului. Da, domnule Huluță, vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Fiind consilier și-n câteva mandate anterioare, există o hotărâre, n-am găsit-o eu acum, în care, în locurile destinate parcării, nu se pot vinde și cumpăra mijloace de transport. Ar trebui să amendăm și acea hotărâre, însă eu am văzut ce s-a întâmplat la Neamț. Nu să-i zicem ”parcare”, să-i zicem ”expoziție spre vânzare a unor mijloace de transport”. Ce se întâmplă? Când îi spunem chestiunea asta, ”expoziție cu vânzare”, respectăm și hotărârea veche, prin care n-am avea voie - o dată și a doua chestiune- acolo nu mai poate veni nimeni cu altă marfă, că, de fapt, de asta nu se dă drumul la târg, pentru că nu mai poate să vină decât.. .Este expoziție de vânzare numai cu auto. Adică nu cu auto, cu mijloace de transport, pentru că aici ar putea intra: motorete, motociclete, biciclete, dar, dacă noi spunem ”a unor mijloace de transport” intră și aceste chestiuni. Salut ideea domnului primar de a fi fără plată, da, și să rămână.Și salut și ideea domnului primar de a rămâne în subordonarea sau în grija Direcției Piețelor. Cam astea au fost amendamentele. Să nu se spună ”parcare”, da, că intrăm în contradicție cu altă hotărâre de consiliu, să-i zică ”expoziție spre vânzare a unor mijloace de transport”.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Huluță. Are cuvântul domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Mulțumesc, domnule Huluță. În primul rând, în cadrul acestui proiect de hotărâre nu putem să facem acest amendament, să-l susținem, deoarece proiectul de referă strict la modificarea actului constitutiv de la Societatea de Servicii Publice, așa a fost conceput acest proiect, deci ar trebui un proiect separat. Doi- am văzut și eu ce au făcut cei din Consiliul Local Neamț și aș dori poate și domnul jurist Candet să-și dea o opinie, au modificat numele, din ”târg auto” în ”expoziție cu vânzare”, este fix același lucru și intenția legiuitorului era de a opri efectiv, de a suspenda această activitate. Schimbându-i numele, dar permițând, practic, în mod mascat, activitatea, este posibil să intre sub incidența unor fapte penale. Din acest motiv, consider că modul în care am prezentat aici este în perfectă conformitate cu legea. Mai mult, nu înseamnă că noi permitem acolo vânzări sau cumpărări de mașini. Este o parcare. Activitatea de acolo nu cred că va fi verificată de cineva în următoarea perioadă, dacă se fac tranzacții. Din ce știu, nu acolo se fac tranzacții, ci doar se parchează mașini pentru diverse scopuri.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Cu vânzarea, rezolva această problemă și în condiții de pandemie, adică...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Eu am înțeles. Vă spun că există un mare risc juridic, de a veni exact cu încălcarea spiritului legii.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Și este chiar recomandare.Deci, la această denumire era, a avut recomandarea Prefectului Județului Neamț. Deci, eu îmi mențin acest amendament, pentru că, vă spun, are și un substrat cât de cât legal și n-au acces alții în această parcare. Dacă o faceți parcare cu plată, o să vină toată lumea la parcare cu plată și o să apară tot felul de alte produse în acest târg. A doua chestiune care este. Tot aici ar trebui să discutăm și acea cerere pe care au făcut-o comercianții de acolo care au închiriat de la primăria Bacău, au închiriat terenul, au făcut acele construcții și de la începutul lunii noiembrie, ei n-au mai făcut nici un fel de afacere și nu din vina lor. Nu s-au închis singuri, acolo nu mai are nimeni acces în târg și ei nu produc nimic, dar în același timp plătesc chirie pe acest spațiu între 7 și 17.000.000. Am stat de vorbă cu oameni, 17.000.000 de lei vechi pe lună. În perioada.Avem și precedentul, în perioada stării de urgență, pe vremea domnului primar Necula, a anulat acea chirie pentru aceste societăți. Noi trebuie să găsim o soluție, să compensăm într-un fel pierderea de 3 luni, a 4 luni de-acum, că e noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie, acești oameni n-au produs acolo un leu, dar li s-au emis facturi și oamenii au plătit chiria, pentru a nu li se rezilia contractul. Aici trebuie găsită o soluție de compensare. Sigur, nu se dau banii înapoi, dar trebuie o compensare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Referitor la amendamentul dumneavoastră. Aș vrea să citim puțin articolul 1 din hotărârea de consiliu local, pe care dumneavoastră o s-o aprobați și care sună așa: ”Se ia act că activitatea târgului auto este suspendată ca urmare a prevederilor legale incidente privind starea de alertă instituită pe teritoriul României”. Ori, dumneavoastră, în articolul 1, luați act că acolo nu poate să aibă loc nici un fel de activitate de comercializare, că-i spuneți dumneavoastră ”expoziție cu vânzare”, că-i spuneți ”târg auto” și două articole mai jos o să spuneți că-i expoziție cu vânzare. Deci, se vor bate cap în cap, nu atât din punct de vedere al prevederilor, dar din punct de vedere al prevederilor legale.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule secretar. Domnul Miroșeanu, apoi domnul Candet.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Un ultim aspect, domnule Huluță, dacă mă ascultați. Domnule Huluță, dacă doriți să deblocăm situația.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule primar, vă ascultăm.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Deci, referitor la amendamentul care vi l-am propus, spun exact că va fi ”parcare fără plată”, care nu intră sub incidența articolelor la care vă refereați, de interzicere a unor activități acolo. Astfel, mașinile pot veni începând de astăzi, dacă aprobați. Mai mult, acei comercianți vor putea să-și vândă produsele în momentul în care se vor deschide porțile. Deci, se rezolvă ambele probleme prin ceea ce vă propun. Dar este decizia dumneavoastră cum veți vota.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Cu tot respectul pentru propunerea făcută de domnul Huluță, este important să nu greșim. Noi încercăm acum să creăm o facilitate cetățenilor, iar încadrarea pe care dumneavoastră o propuneți ne duce tot în zona de incidență a legii. Prin urmare, și noi credem că formularea, așa cum a fost ea propusă, este cea corectă și vă rugăm să procedăm ca atare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Cred că până la urmă e numai o ceartă de vorbe. Deci, care e deosebirea dintre ”parcare fără plată” și ”expoziție auto cu vânzare”? Deosebirea este că s-ar putea vinde acolo, în perimetrul acela, eu așa am înțeles, sau am înțeles greșit?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Expoziția auto cu vânzare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Poftim?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-”Expoziția auto cu vânzare” mai punem un egal și scriem ”târg auto”. Deci, legiuitorul a venit și-a spus: ”Se interzice activitatea de târg auto”, respectiv să se vândă mașini într-un perimetru și noi venim și spunem ”Expoziție cu vânzare”, care e același lucru, sinonim. Dar venim și spunem: ”Domnule, dăm voie la parcare fără plată, în care oamenii pot să-și ducă mașina spre vizionare acolo”.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dăm o înlesnire pentru niște acte premergătoare pe care ei le vor face nu acolo, ci ulterior, în altă incintă, dar acolo va avea loc vizionarea.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Exact asta am înțeles și eu. Deci, putem șterge din amendamentul domnului Huluță cuvântul ”cu vânzare”, da, și rămâne o ”expoziție auto”. Mai putem adăuga un articol în care să spunem: ”Se interzic pe teritoriul”.nu știu, târgului auto sau cum se cheamă terenul acela de-acolo, ”.operațiunile de vindere-cumpărare”. Eu cu dumneavoastră mergem și vedem mașina și dacă-mi place, ne urcăm la volan și-o vindem la oraș. Nu trebuie s-o facem acolo. Prin urmare, că-i spunem ”parcare”, că-i zicem ”expoziție”, pentru mine e tot una, pentru că operațiunea, în fapt, este numai de parcare a unui vehicul, ca să nu-l ținem în altă parte, să blocăm vreo stradă, da? Până la urmă, ca să ne punem la adăpost și să fie totul legal spunem : ”Domnule, operațiunile de vindere-cumpărare sunt interzise în perimetrul acesta”, cât e târgul ăla acolo, nu știu, probabil că are o denumire sau în punctul.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule avocat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -N-ar fi mai corect și din punct de vedere mai acoperitor pentru toată lumea să mergem pe amendamentul domnului primar, în care dă destinația cu parcarea, să mai punem un alineat, cum spuneți dumneavoastră...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Exact asta spun și eu, că, până la urmă, e o ceartă de vorbe, ori că-i zicem într-un fel, ori că-i zicem în alt fel.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și să-i spunem.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Rămâne totuși în discuție o problemă. Deci, aici suntem de acord, hai să nu mai lungim vorba, că domnul Ștefan o să-mi spună că vorbesc prea mult și n-aș vrea să-l deranjez. Rămâne în discuție problema comercianților, care a fost pusă de domnul Huluță, că nu le putem disocia chiar așa cum vrem noi și mă întreb dacă putem să împăcăm și capra și varza, dacă acei comercianți, totuși, nu pot opera în târgul acela, deși plătesc o chirie, dacă nu le-am putea pune la dispoziție undeva, în oraș, cu titlu provizoriu, până se încheie starea asta de pandemie, niște spații unde s-ar putea face și vânzările astea, să le întindem și la oamenii ăia o mână de ajutor.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Acele spații comerciale nu au legătură cu funcționarea sau ne-funcționarea târgului auto.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Exact, dar e o soluție de compromis, care trebuie să-o găsim, un spațiu. Când zic ”spațiu” nu înseamnă că trebuie să băgăm omul într-o sală ca asta.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule primar, sunteți în eroare. Oamenii ăia n-au luat un spațiu comercial, că lucrează 7 zile pe săptămână, că n-au oameni. Acolo e spațiu exact pentru târg, el și-a făcut un chioșc pentru duminică.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Deci, în acest moment nu le interzice nimeni să deschidă standurile pentru vânzare. Activitatea lor nu este suspendată prin lege, ei pot vinde în orice clipă. Prin acest lucru, noi încercăm să le aducem clienți acolo.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Cui să vândă, domnule primar?

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Încercând prin ceea ce vă propun, vor avea din nou clientelă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule primar, dar 3 luni n-au produs nimic, a fost închis acolo. Dumneavoastră nu înțelegeți că n-a avut acces acolo.?

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Asta este altceva și investigăm. În acest moment, cadrul legal al stării de alertă nu ne permite ce se putea face și pe starea de urgență: să suspendăm acele contracte sau să le oferim o retribuție.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dar n-am cerut o retribuție, eu am cerut pentru ei să găsim o compensare, că au plătit degeaba Primăriei Bacău, fără serviciu. Există o lege, constituțională. Plătesc serviciul, nu plătesc un teren degeaba. Pentru că dumneavoastră, în târgul acela, n-ați luat nici un leu de la nimeni, că l-ați avut închis. Atât ați luat, de la ei. Dar nu este normal și nu este firesc. Dar trebuie să găsim. Domnule secretar, am trecut pe la dumneavoastră, am zis să găsim o soluție legală. V-am spus și dumneavoastră, domnule primar, și aveți și hârtii, ce răspuns le-ați dat? C-aveți hârtie cu număr de înregistrare de la oamenii ăia. Nu știu ce răspuns le-ați dat, dar nu e în regulă, adică plătim ce n-avem?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Mulțumesc, domnule Huluță. Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Avem aceeași îngrijorare. Dacă erau soluții în acest moment, în cadrul stării de alertă, le-aș fi pus în aplicare. În acest moment, prin acest proiect de hotărâre, ei pot începe să-și desfășoare activitatea cu clienți acolo, începând din acest week-end. Pentru că porțile acelui spațiu vor fi deschise.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu, stați, stați un pic că mai este o problemă. Mai este o problemă. Ce facem cu hotărârea 305...Domnule secretar, dacă sunteți atent și nu mai scrieți acolo, da? Este hotărârea 305 din 31.08.2018, referitoare la regulamentul parcărilor și acolo e foarte clar, scrie că, dacă în parcare faci vânzare, da, este amendă. Și atunci, cum le împărțim unele cu altele? Adică, de ce să mințim? Trimitem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi tocmai de asta am spus că.Domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - N-am terminat. Domnule secretar, n-am terminat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Îmi

cer scuze.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - N-am scos o vorbă de la începutul ședinței, dumneavoastră ați tot bolmojit pe-aici. Problema este următoarea: spuneți-mi cum împăcați cele 2 hotărâri, pentru că, pe-o parte îi lăsați să vândă, mascat-nemascat, și a doua- să vină Poliția Locală să le facă proces verbal de amendă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Mulțumesc, domnule Huluță. Domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, eu cred că totuși, s-a explicat foarte clar și de către domnul Candet, și de către domnul primar. S-a spus foarte clar: acolo va fi o destinație de parcare, ei nu vor face o activitate de vânzare-cumpărare acolo, acolo se va face o vizionare pe care o prindem sau n-o prindem în consiliul local, actul de comerț urmând a-l face în altă parte.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Mulțumesc, domnule secretar. Domnul Miroșeanu și domnul Botoi, dacă aveți ceva de discutat, dacă nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Asta era soluția, și domnul primar și domnul Candet au ajuns la această concluzie.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Miroșeanu. Domnule Huluță, vă dau după aceea cuvântul. Domnule Miroșeanu, vă rog.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Dincolo de a discuta de un concurs de cuvinte, e o chestiune foarte simplă. Acest proiect își propune să creeze un cadru ca, pe perioada stării de alertă, să se poată permite accesul acolo. Nu vorbește nici despre comercializarea unor bunuri, nici despre nimic altceva, ci doar de stabilirea unei locații ca parcare pentru a permite accesul în zona respectivă. Pentru că, așa cum știm, pe perioada stării de alertă, sunt interzise activitățile în târguri. Dacă mergem mai departe, așa cum ați propus dumneavoastră și cum am încercat în prima parte să subliniez, ”expoziția” înseamnă, de fapt, tot un târg și cade sub aceeași incidență a legii.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Mulțumesc. Domnule Botoi, vă rog.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Vreau să pun o întrebare: dar mașinile care sunt expuse la expoziție, ăla înseamnă târg? O expoziție de mașini înseamnă târg?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, vă rog.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu înseamnă târg.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Bun, mulțumesc. Domnule Huluță, susțineți amendamentul sau nu?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu susțin să abrogăm punctul referitor la amenzile din 305. Referitor numai la această.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Suntem de acord, domnule Huluță. Suntem de acord.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Numai acolo, atât.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Este obiectul altui proiect de hotărâre. Vin separat în următoarea ședință, să amendăm. Nu putem în acest proiect să amendăm în alt proiect. Dar poate fi ulterior făcut.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu, nu, nu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Stimați colegi.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Problema.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - .haideți să încercăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, stați să termine domnul Huluță și după aia vă dau cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnul Huluță văd că ține sfat și de aia voiam eu să.Dar, mă rog.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi, nu-l întrerupeți. Vă rog, domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule Candet, ne mai consultăm, da? Pentru că e vorba de oameni. Când e vorba de societăți și în spatele lor nu sunt oameni.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Aveam o soluție de compromis, să știți că nu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Corect. Și eu nu renunț la chiria.Ce facem cu chiria celor care au fost păcăliți, care-au fost blocați de.Și-avem precedent. În stare de urgență au fost scutiți de chirie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -În stare de urgență. Dar nu-i cadrul legal.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dacă el a fost închis, nu era același lucru? Trebuia să-și aducă cetățeni la târg? Din piață?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Huluță, principial, aveți dreptate, dar acolo sunt alte etape. Acolo, cetățenii ar trebui să facă dovada, trebuie analizat caietul de sarcini din închiriere, dacă era strict legat de activitatea târgului auto sau nu era legat. În situația în care era strict legat, se poate invoca o forță majoră și atunci, prin contract, se poate deroga și domnul Candet poate achiesa sau nu, și domnul Chiciu, se poate crea un act adițional în care, pe perioada respectivă, având în vedere că au fost închiși, se poate.Dar aici, acum, obiectul acestui proiect este altul și nu au deocamdată legătură. Deci, acum, noi acum trebuie să găsim o soluție...Trebuie să găsim o soluție pentru această locație și să permitem măcar cu funcțiunea de ”parcare” și cu atributul de ”vizionare”. Dacă nu vreți, eu voi fi în situația în care nu voi contrasemna hotărârea de consiliu, pentru că, dacă la articolul 1 luați act că această activitate de comercializare este suspendată ca urmare a prevederilor legale, nu putem veni pe urmă să permitem activități de comercializare, intrăm în contradicție cu legea. Păi da, ”spre vizionare”. Putem pune, exact cum a zis domnul Candet, putem pune un articol după ce aprobați articolul propus de domnul primar, puteți pune un articol care să spună: ”Se permite parcarea mașinilor spre vizionare”. Punct.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Munteanu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule secretar, pentru clarificări. Domnule Munteanu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU- Conform proiectului de hotărâre din 2018, am o întrebare către domnul secretar: spațiul din fața blocului, destinat pentru parcare, dacă am 3 mașini în fața blocului, cu afiș de vânzare pe ele, primesc amendă sau nu primesc amendă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Atât timp cât în lege și în hotărârea de consiliu local, este reglementat că primiți amendă și nu este nici un articol în nici o hotărâre care să permită sau să facă excepție, primiți amendă. Dar, în situația asta...

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Cine face excepția?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, dumneavoastră, domnule.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Păi, dar nu vrem s-o facem prin parcare, tocmai asta vă spuneam.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Poftim?

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Asta spuneam. Ca să nu încălcăm proiectul de hotărâre privind parcarea pe domeniul public, să avem în parcare mașini pe care scrie ”De vânzare” pe ele, ca să nu încurcăm lucrurile cu parcarea din fața blocului și cu acea parcare, parcarea din fața blocului rămâne parcare, cu destinația de parcare mașini, nu cu preț pe ele, de vânzare și spațiul din târgul de mașini să fie spațiu de expoziție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi asta am propus până acum, n-ați fost atent. Asta am propus. Dumneavoastră trebuie să dați o destinație acestei locații. Deocamdată legiuitorul nu a venit cu definiția asta, de ”expoziție” pentru că eu, acolo, în inventarul domeniului public o am cu destinația de ”târg auto”. Eu nu pot să vin acum și să-i spun ”expoziție”. Eu de asta zic că soluția găsită de domnul Candet și de domnul primar este cea care acoperă legal. Domnule, este parcare și veniți și spuneți: ”Se permite parcarea mașinilor în această locație spre vizionare”.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Și dacă-i spunem ”parcare”, nu-i schimbăm denumirea?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, dar nu-i schimbați denumirea ”spre comercializare”, domnul meu.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Dar nu am spus, domnule secretar, că-i schimbăm ”spre comercializare”. Nu se comercializează acolo. În parcare va fi parcată mașina care are doar un afiș pe ea, ”De vânzare”. Punct. Nu stă nimeni acolo să vândă, da? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, și care e soluția dumneavoastră?

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Păi și dacă parchez în fața blocului o mașină și scrie ”De vânzare” pe ea, am voie? Nu este tot în parcare?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu nu înțeleg obiectul discuției dumneavoastră.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Păi tocmai îi spuneați domnului Huluță că amendamentul dânsului nu este.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi da, domnule, că nu pot să fac din ”târg” -”expoziție”, pentru că acolo se adună lumea. Acolo pot să spun: ”Da, domnule, este parcare, parchează lumea și se permite în această locație și expunerea spre vizionare”.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Și-o să puneți pază acolo?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Că, dacă pun acolo ”expoziție”, deja este echivalent cu ”târg” și deja încălcăm legea.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Și-o să puneți pază acolo, la intrarea în târg, să nu intre oameni? Eu, dacă parchez mașina în parcare, nu am voie să stau lângă mașină?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Munteanu. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - Stimați consilieri, de când a intrat această hotărâre de guvern în vigoare, există mașini care se comercializează pe stradă, în Letea Veche, acolo. Nimeni n-a fost amendat. Eu înțeleg, dar cred că toți înțelegem că propunerile făcute rezolvă problema. Vă rog să supuneți la vot și consilierii să decidă ca atare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnule Huluță, o ultimă întrebare: vă mențineți amendamentul? Dacă e, vă rog să-i dați citire.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- ...domnul secretar că se poate încă un articol, ”pentru vizionare”.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Formulați-l.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Să-mi apară cuvântul ”vizionare” în contextul hotărârii dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun.

Atunci, haideți să supunem la vot amendamentul domnului primar și pe urmă îl vom supune pe-al dumneavoastră, sub forma unui articol, după amendamentul dumnealui, care spune: ”În această locație se permite parcarea mașinilor spre vizionare”. Punct.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Corect.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Supuneți la vot amendamentul domnului primar. Domnule secretar, supuneți la vot amendamentul domnului primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci supunem amendamentul domnului primar, care l-a citit.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Îl sunăm și pe domnul Chirilescu. Domnule Chirilescu, a ridicat domnul primar un amendament. Ați urmărit?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Da, sunt de acord cu amendamentul. Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Pentru? Și sunteți și de acord cu amendamentul domnului Huluță, în sensul introducerii unui articol care să spună că: ”În această locație se permite expunerea mașinilor spre vizionare”?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, care ar trebui să producă o excepție de la HCL-ul 305 din 31.08.2018...                                                 ’

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Corect.

Domnul Consilier Dorin  CHIRILESCU-.. .care îi sancționează pe cei care

parchează.Sunt de acord și votez ambele amendamente, cât și proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Și sunteți de acord și cu proiectul întreg, nu? Ca să vă iau votul anticipat, să nu vă mai deranjez.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Sigur că da. Dacă trec aceste 2 amendamente și se respectă această intervenție e mea legată de hotărârea din 2018, sunt de acord cu proiectul. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Și aș vrea să se înțeleagă că să referă acest amendament al nostru numai la parcarea din locul acesta, nu și la celelalte parcări.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

manolache cristinel

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

mocanu ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

stîngaciu dumitru

x

20.

STOICAN lULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

urban VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul domnului Primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, ați aprobat amendamentul domnului primar. Supunem amendamentul dumneavoastră, care, din câte am înțeles, sună așa: ”În această locație se permite parcarea autoturismelor spre vizionare”, da? Bun, perfect. Supunem la vot amendamentul domnului Huluță.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 23 de voturi.Îl întrebăm și pe domnul Ghingheș, că aici au fost amendamente și aș vrea să fim pe lege să iau și poziția dumnealui. Domnule Ghingheș...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Da. Bună ziua.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ați urmărit, bănuiesc, dezbaterea.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Sigur, sigur.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunteți de acord cu amendamentul domnului primar?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pentru. Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cu amendamentul domnului Huluță?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și cu proiectul în integralitatea lui, după modificările aduse?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Sigur, votul meu este ”pentru”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc și eu.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Ghiorghe Huluță a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aveți 23 de voturi pentru toate amendamentele și acum vom supune proiectul de hotărâre la vot, cu modificările aduse prin amendamentele aprobate.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 23 de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-

VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 289/ 2020 prin care au fost înlocuite persoanele desemnate pentru reprezentarea Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc, domnilor consilieri. Invit pe această cale toți cetățenii care au autovehicule spre expoziție, începând de mâine, să le poată duce în cadrul ”târgului auto” care-i suspendat.

Proiectul de hotărâre prevede completarea unei hotărâri de consiliu local pentru înlocuirea unor persoane desemnate să reprezinte Municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Vă mulțumesc, să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Da, domnule Șova, vă rog.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea eu de făcut un amendament la acest proiect, în sensul că... Domnule secretar, cu siguranță veți aduce contra-argumente și de aia vă rog frumos să fiți atent.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La proiectul 25?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu, 26. Da? E ok? Pot să enunț? Pot? Amendamentul va suna în felul următor: ”Se vor înlocui din Consiliul de Administrație un număr de 9 membri...” și o să vă dau citire la cei la care fac referire, ”...cu următoarele 9 persoane.”, la fel, o să vă dau citire. Da, domnule secretar? Sunteți atent? Eu sunt foarte lămurit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, bun, dumneavoastră. Trebuie să mă lămuresc și eu ca să știu cum expun amendamentul dumneavoastră și cum îl încadrez.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Proiectul are ca obiect desemnarea unui număr de 4 persoane în Consiliul de Administrație al Asociației.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - N-am făcut referire la acel articol.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, stați oleacă. De acord. Păi asta vreau să înțeleg. Separat de asta, dumneavoastră veniți și spuneți așa: ”Din Consiliul de Administrație prezent, care este acum actual, eu vreau să...”

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Cele 32 de persoane.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Așa...”vreau să schimb 9 cu 9”.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Perfect. Supuneți la vot. Enunțați. Am vrut să înțeleg fenomenul, de asta.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - O să vă dau citire persoanelor care vor fi înlocuite, actuale membre în Consiliul de Administrație: Fantaza Ciprian, Mateuță Florin, Olariu Mariana, Tudor Claudiu, Zamfir Mariana, Dumbravă Cristinel, Tudor Irinel-Petruț, Lucian Andrei și Cochior Andreea-Elena. Aceste persoane vor fi înlocuite de: Droiman Alexandru-Norbert, Isăcescu Cozmin, Maxim Lorena, Popovici Mihai-Claudiu, Arsene Ionela-Raluca, Mereacre Liliana, Uricariu Valentin, Pârâianu Mădălin și Bondăreț Ramona. Vă rog să supuneți amendamentul la vot. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- (fără sonor)

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - O rectificare și vă și răspund la ce întrebați dumneavoastră. În loc de Isăcescu, am citit eu greșit, Umbrărescu. Da? Ok. Umbrărescu Cozmin. Și acum, vă rog, întrebarea dumneavoastră?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Lucian Andrei? Nu e-n Consiliul de Administrație. Deja dumneavoastră...Acum e propus. Acum vreți să-l și înlocuiți? Nici măcar nu-i propus.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De asta vreau să înțeleg. El nu face parte din actualul Consiliu de Administrație.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu face parte din actualul Consiliu de Administrație, dar este trecut pe buletinul de vot ca fiind una din cele 4 persoane propuse spre a face parte din Consiliul de Administrație. Deci eliminarea dânsului de pe buletinul de vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul secretar ne solicită pauză 5 minute.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 2 minute, ca să citesc puțin, să mă lămuresc. Nu-i nici o problemă, domnule Huluță, dar vreau să citesc puțin statutul Asociației și imediat vă dau răspunsul. Nu-i o problemă, dar vreau să mă lămuresc și eu.

(revenire din pauză)

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier Șova-Gâțu, despre această listă de persoane, vreau să știu, în primul rând, dacă le-ați solicitat dumneavoastră acordul, că vor să facă parte?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Da. Acele persoane care au fost date de mine pe listă în amendament sunt de acord să fie membre în Consiliul de Administrație.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și dumneavoastră le-ați solicitat acordul, asta...Dumneavoastră personal le-ați solicitat acordul?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Da. Toate persoanele.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule primar, avem și CV-urile lor.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, foarte bine. Nu, am întrebat. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, am solicitat statutul de la reprezentanții Asociației de Dezvoltare Metropolitană și am studiat puțin și Codul administrativ. Avem un articol în Codul administrativ care spune foarte clar că, este articolul 132 și are titlul ”Reprezentarea în Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali” și spune așa: ”Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari”. Articolul 132, domnule Candet. ”Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local”. De aici putem trage mai multe concluzii. Că în acest consiliu de administrație sau ca reprezentanți ai primarului pot fi numai aceste persoane care sunt enumerate clar de către Codul administrativ. Adică: viceprimari, administrator public și orice alte persoane din aparatul de specialitate și din cadrul unei instituții publice de interes local. Dar problema nu e asta, problema este că statutul Zonei Metropolitane nu este actualizat cu prevederile Codului administrativ, pentru că Codul administrativ spune că doar primarii, statutul spune altceva. În acest sens, aș sugera retragerea de pe ordinea de zi și punerea în corelare a statutului cu prevederile Codului administrativ, pentru că, la ora actuală, propunerile care s-ar face ar deroga o dată- de la cadrul și calitatea persoanelor care pot fi reprezentate ca reprezentanți, cât și ca, din punctul meu de vedere, al cadrului legal, respectiv desemnarea lor, modalitatea. Dacă domnul primar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule secretar. Ținând cont de cele expuse sunt de acord cu retragerea proiectului de pe ordinea de zi. Vă rog să existe o altă grijă data viitoare și să întocmim un nou proiect. Rog domnii consilieri Huluță, domnul Șova să-mi transmită aceste CV-uri pentru a le lua în considerare. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Păi, de ce le mai luați în considerare, că eu văd că, în opinia domnului secretar, potrivit 132, numai primarul ar trebui să reprezinte. Poate să mai reprezinte și altcineva?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Primarul poate delega.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Poate fi delegată, teza a doua din articol spune că primarii pot delega calitatea lor și altor persoane.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cui?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi spune acolo cui.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi viceprimari, administratori publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local. Și atunci de ce vă mai trebuie CV-urile noastre?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi poate să țină cont ca să-i desemneze ca reprezentanți.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu CV-urile dumneavoastră, domnule Candet, ci CV-urile despre care vorbea domnul Huluță, din propunerile consilierului PSD Șova-Gâțu. Am înțeles, haideți să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu ale dumneavoastră.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, pot să vorbesc și eu pe marginea textului sau trebuie să vorbiți numai dumneavoastră?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule avocat, s-a retras proiectul de pe ordinea de zi, la următoarea ședință când va fi repus...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu vă spun că una este reprezentarea municipiului în asociație și alta e Consiliul de Administrație al Asociației. Hai să ne gândim oleacă, că nu-i chiar așa cum...Dumneavoastră îl retrageți acum, dar nu știu dacă o să puteți să-l faceți așa cum vreți dumneavoastră.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiul ui Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Proiectul se referă la modificarea HCL nr. 240 privind desemnarea unor membri în consiliul de administrație al școlilor din Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Avem vot secret. Haideți să votăm la 27. Discuții dacă sunt? Domnule Lupu, vă rog.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- (fără sonor)

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vorbiți la microfon, domnule Lupu.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- (fără sonor)

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Adică să rămână domnul Stoican la ”Mihai Drăgan”. Să nu mai fiți înlocuit.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- (fără sonor)

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - S-a înțeles? Pregătim buletinele sau...A, supunem la vot amendamentul, dar trebuie să vină domnul secretar, să supună la vot amendamentul. Supunem la vot amendamentul domnului Lupu, înainte să trecem la procedura de vot secret. Domnule secretar, supuneți la vot amendamentul domnului Lupu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot amendamentul domnului Lupu. Domnule Lupu, repetați amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier Lupu! Mai spuneți o dată amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Specificați amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă ascultăm, domnule consilier.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- (fără sonor)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, de fapt, amendamentul dumneavoastră: eliminarea punctului 11 de pe buletinul de vot. Am înțeles. Domnule Nucu Candet. A, am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Nu, lasă 21, nu mai sun pentru...

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Gabriel-Stănică Lupu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Procedura de vot secret.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul hotărâre privind modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel  STANCIU  -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMAR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  A.

  ART. 1. - Se modifică Anexa la HCL nr.240/10.11.2020 în sensul înlocuirii reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, pentru anul scolar 2020-2021, după cum urmează : S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  Nr'     INvIAAMANT         CONSILIER LOCAL

  Crt     PREUNIVERSITAR        (completare consilier local)

  1.

  COLEGIUL NATIONAL "FERDINAND"

  S-A ADOPTAT

  dl.Candet Gigi Nucu in locul d-lui Cernic Sebastian

  21

  0

  0

  2.

  COLEGIUL NATIONAL CATOLIC "SF.IOSIF"

  S-A ADOPTAT

  dl.Stoican Iulian Vasile in locul d-lui Cernic Sebastian

  21

  0

  0

  3.

  COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU"

  S-A ADOPTAT

  d-na Ciobanu Felicia in locul d-lui Lazar Teodor

  21

  0

  0

  4.

  COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN CEL MARE”

  S-A ADOPTAT

  d-na Ciobanu Felicia in locul d-lui Lazar Teodor

  21

  0

  0

  d-ul Sova Gatu Laur in locul d-nei Breahna Pravat Ionela Cristina

  21

  0

  0

  5.

  LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY”

  S-A ADOPTAT

  d-na Ciobanu Felicia in locul d-lui Lazar Teodor

  21

  0

  0

  6.

  SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU CEL BUN”

  S-A ADOPTAT

  d-ul Sova Gatu Laur in locul d-nei Breahna Pravat Ionela Cristina

  21

  0

  0

  7.

  SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU IOAN CUZA” S-A ADOPTAT

  d-na Ciobanu Felicia in locul d-lui Lazar Teodor

  21

  0

  0

  8.

  SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN

  PLATON ”

  S-A ADOPTAT

  dl.Stoican Iulian Vasile in locul d-lui Lazar Teodor

  21

  0

  0

  9.

  SCOALA GIMNAZIALA “DR.ALEXANDRU SAFRAN”

  dl.Stoican Iulian Vasile in locul d-lui Cernic Sebastian

  21

  0

  0

  S-A ADOPTAT

  10.

  SCOALA

  GIMNAZIALA “ION

  CREANGA”

  S-A ADOPTAT

  dl.Sova Gatu Laur in locul d-lui Cernic Sebastian

  21

  0

  0

  11.

  SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI DRAGAN” S-A ADOPTAT

  dl.Stoican Iulian Vasile in locul d-lui Lupu Gabriel Stanica

  Anulat

  12.

  SCOALA GIMNAZIALA MIRON COSTIN S-A ADOPTAT

  dl.Stoican Iulian Vasile in locul d-lui Lazar Teodor

  21

  0

  0

  13.

  SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA S-A ADOPTAT

  dl.Stoican Iulian Vasile in locul d-lui Cernic Sebastian

  21

  0

  0

  14.

  SCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET S-A ADOPTAT

  d-na Ciobanu Felicia in locul d-lui Lazar Teodor

  21

  0

  0

  15.

  SCOALA

  GIMNAZIALA NR.10

  S-A ADOPTAT

  d-ul Sova Gatu Laur in locul d-nei Breahna Pravat Ionela Cristina

  21

  0

  0

  16.

  CLUB SPORTIV SCOLAR BACAU

  S-A ADOPTAT

  d-ul Sova Gatu Laur in locul d-nei Breahna Pravat Ionela Cristina

  21

  0

  0

  B.

  ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 240/ 10.11.2020 sunt și rămân în vigoare.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire     prevederile     prezentei hotărâri prin

  Compartiment Învățământ Cultură Sănătate.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Învățământ Cultură Sănătate, Inspectoratului Școlar Judetean Bacău, unităților de învățământ și persoanelor mentionate la art. 1.

  ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Institutiei Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

28, 29. Se trece la punctele 28 și 29 ale ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 28 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 29 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Spiru Haret nr. 2 și strada Cornișa Bistriței nr. 21E;

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - 28 este un proiect despre aprobarea dreptului dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe, iar proiectul 29 vizează același lucru pentru două străzi, Spiru Haret și Cornișa Bistriței.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil pentru ambele proiecte.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3 și 5) la proiectele de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Urmează procedura de vot secret. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu:

 • - proiectul de hotărâre nr. 28 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 29 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Spiru Haret nr. 2 și strada Cornișa Bistriței nr. 21E;

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PROIECTELE CARE S-AU VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

  Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  2.

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Spiru Haret nr. 2 și strada Cornișa Bistriței nr. 21E Inițiator - DL.’ LUCIAN-dAnIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Având în vedere că proiectul 30 este tot cu vot secret, îl invit pe domnul primar să prezinte 31, pentru că este cu vot deschis.

31. Se trece la punctul 31 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este un amendament la Hotărârea Consiliului Local 142/2019 pentru aprobarea Organigramei și Statului de Funcții la Poliția Locală, pentru a ne pune în acord cu o serie de avansări în funcție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului?

Supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 21 de voturi...Și sunăm imediat, acum, sunăm și pe domnii consilieri ca să-și expună punctul de vedere. Imediat. Bună ziua, domnule Ghingheș, din nou. La punctul 31 am dori să știm poziția dumneavoastră. Mai ziceți o dată, îmi cer scuze. Alo? Domnule Ghingheș?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -Alo? Mă auziți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Acum vă aud. La punctul 31.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult. Bună ziua, domnule Chirilescu. La punctul 31?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mă auziți, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

La punctul 31 mă interesează poziția dumneavoastră.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Pentru. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

30. Se trece la punctul 30 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.39/ 2021 prin care au fost nominalizate persoanele care vor centraliza și analiza cererile aferente procedurii de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, punctul 30 se referă la modificarea HCL nr.39/2021 pentru persoanele care se vor ocupa de centralizarea și analizarea cererilor aferente procedurii de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Da, domnule Diaconu, spuneți.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac un amendament la acest proiect, completarea cu doi membri, dacă este posibil. Să mărim comisia și președintele să fie ales în cadrul comisiei. Este în regulă, domnule secretar? Vă mulțumesc. Și propunerile sunt: domnul Chiciu și domnul Huluță.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Suplimentarea comisiei cu_

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Doi membri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -_doi membri, respectiv în persoana domnului Chiciu și a domnului Huluță și președintele comisiei să fie ales prin vot de către majoritatea membrilor, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, supuneți la vot sau cum facem?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, supunem la vot amendamentul domnului Diaconu, prin suplimentarea cu doi membri, respectiv domnul Chiciu și domnul Huluță și cu mențiunea că președintele acestei comisii să fie ales prin vot, de către membrii comisiei.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Ciobanu s-a abținut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, din 21 avem o abținere, deci avem 20 de voturi pentru. Acum haideți să-l sunăm și pe domnul Chirilescu. E vot secret, dar e amendamentul și... Sunteți de acord cu amendamentul ridicat, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Alo? Bună ziua, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, bună ziua. Sunteți de acord cu amendamentul domnului Diaconu, da?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALExAnDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

1

Cu 22 de voturi ”pentru” și o abținere amendamentul domnului consilier Eusebiu Diaconu a fost adoptat.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Voiam să vă întreb dacă se mai poate suplimenta comisia cu încă un membru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi veniți cu propriul dumneavoastră amendament, în situația asta.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok. Aș vrea să mă includeți și pe mine în această...Adică să mă autopropun să fiu membru în această comisie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci cu amendamentul domnului Chirilescu...Supunem la vot prin includerea pe buletinul de vot la propuneri și a domniei sale.

Cine este pentru? Dumneavoastră sunteți de acord, domnule Chirilescu? E bun. Deci avem 22 de voturi pentru ambele amendamente, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU -Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și eu vă mulțumesc mult. Nu-l mai sunăm pe domnul Ghingheș, că avem amendamentele aprobate și nu are nici un sens, deși poate să facă și dumnealui un amendament. Da, îmi cer scuze, aveți dreptate și l-aș priva de acest drept. Domnul Ghingheș, ”pentru” amândouă amendamente, da?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, vă mulțumesc.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

manolache cristinel

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Dorin Chirilescu a fost adoptat.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul hotărâre privind modificarea HCL nr.39/ 2021 prin care au fost nominalizate persoanele care vor centraliza și analiza cererile aferente procedurii de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art.1. Se modifică art. 1 alin.(1) din HCL nr 39/ 28.01.2021, în sensul înlocuirii unor membri, și va avea următorul cuprins:

  (1) În vederea analizării și centralizării cererilor și documentatiilor depuse de solicitanți se constituie o comisie formată din următoarele persoane:

  -Tudor Irinel- Serviciu Cabinet Primar - Președinte;

  S-A ADOPTAT

  17

  4

  0

  2.

  -Brașoveanu Lilieana- consilier superior Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății- membru; s-a aDoptat

  21

  0

  0

  3.

  -Pavelescu Sonia- consilier juridic- Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății- membru;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  4.

  -Asaftei Irinel- consilier superior Compartiment Cadastru;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  5.

  -Caleap   Florin-   inspector   de   specialitate

  Compartiment   Invățămănt,   Cultură,   Sănătate-

  membru;

  S-A ADOPTAT

  19

  2

  0

  6.

  -Iacobeanu Robert Florian- consilier superior Compartiment   Administrare    și    Inventariere

  Patrimoniu -membru;

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  7.

  -Bardașu Cristina- consilier superior Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari;

  s-a adoptAt

  21

  0

  0

  8.

  -Chiciu Laurențiu- consilier local; S-A ADOPTAT

  19

  2

  0

  9.

  -Huluță Ghiorghe- consilier local; s-a aDoptat

  19

  2

  0

  10.

  -Chirilescu Dorin- consilier local;

  S-A ADOPTAT

  17

  4

  0

  11.

  Art. 2. Se abrogă art. 3 din HCL nr. 39/ 28.01.2021 de modificare a HCL nr. 128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor   bunuri-terenuri   proprietate   privată   a

  municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.

  Art.   3.   Celelalte prevederi  ale H.C.L.   nr.

  39/28.01.2021 sunt si rămân în vigoare.

  Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect Șef- Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu.

  Art. 5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată   Primarului   Municipiului   Bacău,

  Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu și persoanelor menționate la art.1.

  Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles. Vă felicit, domnilor consilieri, că vreți să faceți parte din această comisie. Vă informez că va trebui să vă conformați unui program de lucru și cadrului legal, ținând cont că sunt lucruri care țin de patrimoniu, vă rog să aveți mare grijă în elaborarea acestor documentații, în respectarea cadrului legal, ținând cont că intră sub incidența codului penal. Dar vă mulțumesc pentru că v-ați voluntariat.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Sună a amenințare, domnule primar?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu, nu, sună a informare pentru a avea grijă în această activitate și a vă responsabiliza. Și mă bucur că ați făcut acest pas.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Fiți atent, domnule primar. Sunt două comisii, și cea socială, de atribuire case și așa mai departe, în care știm că suntem cu Codul penal deasupra, da, și cealaltă, de ANL în care sunt specialiști în comisie. Sunt specialiștii primăriei și, plus, reprezentarea politică.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu-i același lucru.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Același lucru, ba da. Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu-i același lucru.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -...mă ascultați? E același lucru. Problema este în momentul când venim, că noi numai ordonăm aceste cereri și cu ele venim în consiliul local, domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu, nu, domnule. Potrivit hotărârii de consiliu local, vedeți că această comisie din care veți face parte are niște atribuții foarte clare și nu se face distincție că funcționarul face asta și consilierul asta. Deci veți lua la mână, toată lumea, pentru că dumneavoastră veți semna alături de funcționar. Aici veți avea calitatea de membru în comisie, responsabilitatea va fi aceeași, nu va opera răspunderea administrativă din Codul administrativ, adică exonerarea dumneavoastră. Aici e problema.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Domnule Chiciu, aveți cuvântul. Lăsați-l...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Atunci funcționarul, potrivit Codului administrativ, poate să greșească și ceilalți care nu-s funcționari nu pot greși.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Lăsați-l pe domnul Chiciu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - N-am înțeles.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci funcționarul e apărat de Codul administrativ, indiferent ce...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu, funcționarul public răspunde în orice situație pentru munca lui și pentru semnătura lui. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, au înțeles. Domnule Chiciu, vă rog.

Domnul Consilier Laurențiu CHICIU- Doar un singur aspect. Sunt 23 de ani de când lucrez cu penalul, nu mă mai sperie mai nimic, așa că îi mulțumesc domnului primar...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sunteți excepția care confirmă regula, domnule avocat, sunteți excepția. Sunt consilieri noi, care poate nu știu, de asta... Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumim.

 • 32. Se trece la punctul 32 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Punctul 32 se referă la acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există o eroare materială aici. Articolul 3 are următorul conținut: ”Personalul Poliției Locale a Municipiului Bacău nu va beneficia de norma de hrană pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, cu excepția concediilor medicale, pentru accidente de muncă”, iar îndreptarea de eroare materială constă în faptul că se va citi altfel: ” Personalul Poliției Locale a Municipiului Bacău nu va beneficia de norma de hrană pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă mai mare de o lună de zile”.

Cine este pentru îndreptarea acestei erori?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 21 de voturi s-a aprobat îndreptarea de eroare materială.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” s-a aprobat îndreptarea erorii materiale.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot și proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Avem 21 de voturi din cei prezenți. Îl sunăm pe domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult. Îl sunăm și pe domnul Chirilescu. Domnule Chirilescu, la punctual 32, vă rog frumos. Poftim?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Votez ”pentru” și pentru îndreptarea erorii materiale și pentru proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult. Deci avem 23 de voturi.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 33. Se trece la punctul 33 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul se referă la actualizarea unui HCL prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău. Vă rog să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Nu sunt. Domnule secretar, supuneți la vot proiectul, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Deci, cu 21 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Îl vom suna și pe domnul Chirilescu. Domnule Chirilescu, punctul 33?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Da, pentru. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult. Domnule Ghingheș?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc. Punctul 33, da?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, și la celelalte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 34 a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, o secundă. La buletinul de vot, la proiectul 30, a rămas președinte domnul Tudor Irinel.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Asta se completează prin amendamentul aprobat și vom ține cont de amendament, în primul rând. Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Tocmai. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu vă faceți probleme.

 • 35. Se trece la punctul 35 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul 35 se referă la modificarea organigramei la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Nu sunt. Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Punctul 35. Supunem la vot. Cine este pentru?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Aveam eu o propunere, un amendament de făcut la 35, domnule.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Am întrebat, domnule Huluță. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Stai, domnule președinte, și votăm, și atenție, și la toate, da? Atât era, un amendament. Acolo se cere schimbarea, foarte bine, sunt de acord, dar nu sunt de acord cu denumirea ”asistent medical principal”. ”Asistent medical” punct. Pentru că prea mi se pare că-i cu direcție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Asta-i o funcție, domnul meu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ce-a zis?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Hai s-o chemăm pe doamna Diaconu, că e cea mai în măsură să vă explice. Doamna Diaconu, haideți...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Să spună.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna director, aveți cuvântul.

Doamna Director al DAS Carmen VASLUIANU- Așa e prevăzut în Ordinul 29 din 3 ianuarie 2019, privind aprobarea standardelor de calitate și pentru acreditare așa este prevăzut acest post, ca și denumire.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Două posturi?

Doamna Director al DAS Carmen VASLUIANU - Două posturi, da, în funcție de numărul...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Așa sunt prevăzute în Ordin? Două posturi?

Doamna Director al DAS Carmen VASLUIANU - Ca și denumire, da. Nu două posturi, de două avem noi nevoie. Dar denumirea postului așa este.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Da, mulțumesc. Domnule secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot...De asta am zis să întrebăm specialistul, eu bănuiam că nu putea fi introdus altfel decât e în lege.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 22 de voturi, având în vedere mențiunea domnului Ghingheș că e de acord, îl vom suna pe domnul Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Da, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La punctul 35 cum votați?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Pentru. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc și eu.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 36. Se trece la punctul 36 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 3033/110/2020. Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Prin proiectul 36 suntem chemați în judecată ca urmare a unei hotărâri de consiliu din 2020, astfel proiectul solicită însușirea consiliului local legat de această întâmpinare și mandatarea împuternicirii unei persoane care să reprezinte consiliul local în fața instanței de judecată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- N-am înțeles de ce trebuie însușită întâmpinarea de către consiliul local, dacă poate să-mi explice cineva.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Pentru că e împotriva unei hotărâri adoptate de consiliul local.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În instanță, dacă ajungem, va fi chemat în instanță consiliul local, iar instanța, întotdeauna, ne cere aceste dovezi: răspunsul către petent din partea celui care... împotriva căruia a fost făcută acțiunea și, dacă ne ducem cumva cu o întâmpinare în care parte este consiliul local, o s-o supunem, de asemenea, aprobării dumneavoastră, pentru a îndeplini procedurile de calitate în procesul...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, nici unul din articolele care sunt invocate în preambulul hotărârii nu face referire la vreo obligație sau la vreo competență a consiliului local de a-și însuși acte juridice. Dimpotrivă, articolul..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar aici nu e act juridic, domnul meu, e o plângere prealabilă.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Plângere prealabilă și dumneavoastră cereți să ne însușim o întâmpinare, potrivit articolului 109, 140 alineatele 1 și 3, articolul 196 alineatul 1 litera ”a”, articolul 197 alineat 1 și articolului 243 alineat 1 litera ”a” și ”b”, toate din Codul administrativ. Eu citesc din preambul, nu inventez eu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, da.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu am lecturat aceste articole. Nici unul nu prevede că noi trebuie să ne însușim un act juridic, dimpotrivă, 109, care-i primul articol în economia textului, prevede foarte clar că reprezentarea în justiție a UAT-ului se asigură de primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A UAT-ului, domnul meu, a UAT-ului. Dumneavoastră nu sunteți UAT-ul, dumneavoastră sunteți consiliul local, autoritatea deliberativă.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și unde scrie că trebuie să ne însușim noi întâmpinarea? Potrivit cărei competențe a consiliului local ne însușim noi întâmpinarea asta?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, dacă eu mă duc în instanță...Putem să reformulăm, să spunem că ”se ia act”.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - E, atunci să luăm act. E altceva.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da? Supunem la vot amendamentul domnului Huluță prin care modificăm articolul 1, în sensul că se ia act de întâmpinarea formulată...A, nu, stați oleacă. Nu, stați puțin, domnilor. E alt proiect, eu mă refeream la alt proiect. Nu, ”se însușește”, înseamnă că sunteți de acord cu ea, să fie formulată astfel în fața instanței de judecată. Pentru că aveți calitatea în acest dosar, calitatea o are consiliul local. În acest dosar, 3033, parte este consiliul local. Toată practica unităților administrative, în situația în care parte în proces este consiliul local, inclusiv instanța de judecată, cere îndeplinirea acestei proceduri.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule secretar. Mai sunt nelămuriri?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, domnule Huluță, renunțați la amendament, că dumneavoastră aveți vechime în consiliul local și știți că întotdeauna s-a procedat la fel.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, mulțumesc mult.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 21 de voturi...Cu 22 de voturi s-a aprobat, pentru că a votat și domnul...Da, da știu. Domnule Chirilescu, la punctul 36, vă rugăm să votați.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc. Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DaNiEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

23

-

-

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Se trece la punctul 37 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Proiectul de hotărâre se referă la modul de abordare a plângerii prealabile formulate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, care ne pune în vedere că hotărârea prin care s-a stabilit taxa de salubritate anul trecut ar fi cu încălcarea legii. Astfel, vă propun să deliberați următorul proiect de hotărâre, la care voi veni cu un amendament. Ținând cont că are ca obiect admiterea contestației, trebuie să redactăm în ea și propunerea făcută de către ADIS pentru a ne conforma cu legea. Mai mult, ținând cont de faptul că vorbim de o subvenție, ar trebui să avem o subvenție diferențiată pe persoane fizice, în funcție de venitul lor, astfel încât, pentru a ne asigura de legalitatea hotărârii, vă propun așa: articolul 2 să-l modificăm și să aibă următorul conținut: punctul 10 alineatul 1 din anexa nr. 1 a hotărârii de consiliu local din municipiul Bacău nr. 293/28.12.2020 se modifică și va avea următorul conținut: ”Pentru persoane fizice cuantumul taxei este de 10,93 de lei/lună/persoană”. Exact conform cu plângerea prealabilă, iar după articolul 3 se introduce un nou articol, care va avea următorul conținut: ”Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare, ținând cont de costurile reale pentru funcționarea acestui serviciu de utilități publice, în cuantum de 46.519.833 lei, de 40.197 număr de salariați pentru agenții economici și de 119.500 persoane fizice pentru care se plătește această taxă”, apoi anexăm tabelul care este acum în articolul 2. Astfel, vă rog să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Avem 20 de consilieri în sală, avem 10 și 10. Îl vom suna pe domnul Chirilescu, ca să-și exprime și dumnealui opțiunea.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Da, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Referitor la amendamentul domnului primar. L-ați urmărit? Ați fost atent?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Să știți că există o întârziere între materialul pe care-l vizionez eu și convorbirea pe care o am cu dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bine, am să vă explic eu amendamentul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Acum ascultam ceea ce ați dezbătut. Dacă mă lăsați câteva secunde...De fapt nici nu mai pot, că a trecut. Am prins o bucată din amendament, este abținere la acest...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Amendamentul domnului primar constă în felul următor...Ați zis că vă abțineți la amendament?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, mă abțin și la amendament și la proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Vă mulțumesc mult.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Iesit din sala

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

10

-

11

Cu 10 voturi ”pentru” și 11 abțineri amendamentul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Urmează procedura de vot secret, deci amendamentul nu a trecut. Discuții? Dar am întrebat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnul președinte al ADIS...la proiect. La cel care se dezbate, domnule consilier.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Deja am votat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, expuneți dumneavoastră...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, da. Atât vreau să vă zic: dacă aveți întrebări despre plângerea prealabilă, directorul general de la ADIS este prezent aici, domnul președinte al ADIS, domnul președinte al Consiliului Județean nu a putut participa, dacă aveți întrebări puteți să le formulați. Țin să menționez că există riscul să fim acționați în justiție și dacă taxa de salubritate cum ați stabilit-o în decembrie 2020 va fi găsită nelegală, riscăm anumite probleme.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumim, domnule primar. Doamna Urban, vă rog să...Dacă nu dorește nimeni să discute...Până o să împartă doamna Urban buletinele de vot, aș dori să trecem la punctul ”Diverse” și îl rog pe domnul primar...S-a înscris la cuvânt.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMAR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVA + abțineri

  NULE

  1.

  Art.1.  Se admite plângerea prealabilă nr.

  103806/19.01.2021 formulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.293/2020.

  S-A ADOPTAT

  14

  6

  0

  2.

  Art. 2. Pct. 10 alin. 1 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 293 din 28.12.2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

  ”Costul activităților de salubritate este de 46.519.833   lei/lună.   Numărul   persoanelor

  plătitoare de taxă este de 159.697 astfel încât se aprobă cuantumurile taxei de salubritate potrivit tabelului:

  S-A ADOPTAT

  14

  6

  0

  Persoane fizice

  Venit net /membru de familie

  Subvenție

  Taxa de salubritate plătită de contribuabil (cost-subvenție)

  14

  6

  0

  (%)

  (lei)

  până la 800 lei

  S-A ADOPTAT

  13

  6

  1

  între 801 și 1.000 lei

  S-A ADOPTAT

  13

  6

  1

  între 1.001 și 1.200 lei

  S-A ADOPTAT

  13

  6

  1

  între 1.201 și 1.500 lei

  S-A ADOPTAT

  13

  6

  1

  peste 1.501 lei

  S-A ADOPTAT

  13

  6

  1

  Persoane juridice/PF

  S-A ADOPTAT

  13

  6

  1

3.

Art. 3. Se înlocuiește Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 293 din 28.12.2020 cu Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice si Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

14

6

0

DIVERSE

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Aș vrea să vă informez despre situația transportului public. Ați primit în ultimele săptămâni o serie de email-uri de la reprezentantul juridic al acestei societăți, ați primit și din partea mea, prin intermediul aparatului de specialitate, o serie de documente care atestă, din punctul nostru de vedere, faptul că acest contract cu operatorul nu mai este conform legii. Mai mult, ținând cont că avem un viitor exercițiu financiar, dacă vom continua cu acest operator, unde nu avem controlul conform regulamentelor europene, nu vom putea fi eligibili pentru a atrage fonduri europene pentru modernizarea acestui sistem de transport public, din care toată lumea suferă. Tot procesul acesta a fost transparent, vă informez că am avut discuții și în cadrul primăriei cu reprezentanții acestei companii, așteptăm un punct de vedere final din partea lor pentru demararea unei negocieri legate de vânzarea unui pachet de acțiuni, astfel încât municipalitatea să fie acționar majoritar. În cazul unui refuz, vă informez că voi veni în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre pentru încheierea acestui contract și începerea procedurilor legale pentru desemnarea unui nou operator printr-o licitație europeană. Mai mult, aș vrea să știți că ieri m-am întâlnit cu peste 12 primari din zona metropolitană Bacău și am găsit acolo o largă acceptare pentru ideea formării unui sistem de transport public metropolitan, care să nu deservească doar municipiul Bacău, ci toate comunele limitrofe și pentru aceasta este nevoie de un studiu. În următoarele zile, săptămâni, voi veni în fața dumneavoastră pentru a aproba oportunitatea uneia dintre cele două variante.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar. Alt coleg consilier care...Da, domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Domnule primar, eu vă felicit pentru ideea cu transportul metropolitan, idee cu care eu personal sunt foarte de acord și e o idee bună. Îmi doresc să ajung și vremea să-l văd în ființă. Acum, în ceea ce privește contractul ăsta cu SC Transport Public, pentru că tot ați amintit că putem fi acționați în justiție, fără îndoială că rezilierea relativ intempestivă, în mintea mea, a acestui contract, o să nască niște consecințe. Acum, cred că într-una din primele ședințe, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, am aprobat plata unei sume de bani destul de consistente, către un consultant care să ne învețe ce să facem cu pachetul ăla majoritar de acțiuni. Oare greșesc? Nu greșesc. Avem o opinie de la consultantul ăsta care să ne sfătuiască în vreun fel sau altul?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În acest moment nu, nu am demarat procedura, deoarece a intervenit această corespondență cu agenția reglementatoare, care ne-a spus că contractul în sine este caduc. În momentul în care vom avea o opinie finală din partea...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - I-aș ruga pe colegi, dacă s-ar putea un pic de liniște. Pe mine mă interesează subiectul și aș vrea să-l discutăm. Cred că ne interesează pe toți, e o chestiune importantă, din punctul meu de vedere. Haideți să așteptăm să se strângă voturile și să reluăm dezbaterile, că nu știu, eu nu sunt lămurit cu privire la contractul ăsta de transport.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule președinte...Îmi dați și mie cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Huluță, v-am auzit.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dar n-am terminat nici eu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Să termine domnul Candet, după aia vă dau cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Credeam c-a terminat.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, haideți că s-a votat, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, eu am citit hârtiile pe care dumneavoastră ni le-ați trimis, nu-i o treabă rea, da-n mintea mea de jurist se nasc două soluții aici: fie Transport Public refuză rezilierea acestui contract și trebuie să ne judecăm cu ei, poate să fie corectă treaba asta, ce spun eu, domnule secretar, sau nu? Judecata durează, după mintea mea, vreo 3-4 ani pe puțin. Cred că nu greșesc în această estimare. Sau ne putem trezi cu ipoteza potrivit căreia transportatorul își ia jucăriile și pleacă. Zice : ”Mă, mi-ați reziliat contractul, de mâine pa și pusi, eu vând autobuzele și-am plecat acasă”. Cine va efectua transportul dacă acest transportator ne va lăsa fără transport? Deci, eu numai astea două soluții le văd la rezilierea asta pe care dumneavoastră ne-ați comunicat-o. Rezilierea e bună, eu nu zic nu, să facem o companie cu fonduri europene sunt foarte de acord, să deservească și celelalte comune, iar sunt de acord, dar cum deznodăm acest nod gordian cu transportatorul public de acum? Că n-am văzut soluția. Ceea ce ne-ați dat dumneavoastră sunt numai premisele, vreau să văd și rezolvarea.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Candet. Domnule primar, vă rog să răspundeți.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă m-ați fi întrebat în scris, v-aș fi răspuns, dar vă răspund acum. În primul rând, nu vorbim despre rezilierea contractului, ci despre constatarea faptului că acest contract de delegare nu mai este conform legii.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - E tot aia.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu este același lucru. Nu este încetarea contractului. Doi- referitor la asigurarea acestui serviciu. Este un serviciu public și operatorul are obligația de a asigura serviciul public până la contractarea unui nou operator.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu au, să știți...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule președinte, dacă vreți să faceți liniște în sală.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Candet...Domnule primar.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Domnule președinte, dacă-mi dați voie să...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Referitor la...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Munteanu, o secundă, să termine domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Referitor la asigurarea acestui serviciu. Este un serviciu public și operatorul are obligația să continue să opereze până la desemnarea unui nou operator. Exact în aceeași situație ne aflăm și cu Serviciul de salubritate, care este de peste 2 ani de zile în licitație și-n continuare, actualul operator a prestat serviciul și-l va presta, fiind obligat conform legii. Deci, înțeleg temerea dumneavoastră, dar nu există posibilitatea ca acest serviciu public să nu mai fie operat de operator, el fiind obligat, sub incidența legislației penale, de a-l asigura.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Domnule președinte, înainte de a prezenta doamna Urban votul, noi, cei de la grupul PER cerem să refacem votul pe acest punct, pentru că nu am fost atenți la votul pentru acest punct, având în vedere că au fost proiecte unele peste altele, a fost o bulversare și nu am înțeles proiectul. Am confundat proiectele. Dacă se poate. Nu am votat în cunoștință de cauză, nici nu a fost anunțat proiectul care a fost votat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier...

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Da, spuneți.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Noi am avut...O să discutăm cu Comisia de numărare să vedem ce ne spune, ce voturi avem.

Doamna Consilier Violeta URBAN- La proiectul numărul 37, 20 de consilieri prezenți, 20 de consilieri au votat. Sunt 14 voturi ”pentru”, 6 împotrivă, deci proiectul a trecut. Buletinul de vot a fost foarte clar, scrie numărul proiectului, de asemenea, și prevederile sunt foarte clare, acest tabel cu sume, nu aveați cum să încurcați proiectul.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumesc. La ”Diverse”, alt coleg care vrea să se înscrie. Domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aș dori ca reprezentanții de la Mărășești să...Dacă există la balcon o persoană care reprezintă comunitatea de acolo să vină în fața microfonului să-și exprime un punct de vedere referitor la problema lor.

Doamna Elena POPOVICI- ...iar din cauza măștii, iar dacă vreți să știți de ce sunt aici, sunt pentru că toți copiii din cartier au nevoie de acest spațiu. Vă povestim despre el de câțiva ani. Intervenții am făcut, dorința noastră de astăzi este nu numai să ne auziți, ci să ne și ascultați, aplecați spre problema noastră. Copiii din cartier au nevoie de o bunică pro bono. Noi suntem acele bunici, împreună cu alte două doamne din acest colectiv, facem 228 de ani. Dumneavoastră hotărâți dacă vă aplecați cu seriozitate asupra a ceea ce noi vă atragem atenția astăzi. Este al 12-lea ceas, este foarte adevărat, dar n-am venit aici nepregătiți. Am apelat la Inspectoratul de Stat pentru Construcții și, vă rog, domnule primar, să-mi spuneți dacă ați primit cererea de revocare a autorizației de construcție numărul 194 din 31.08.2020, transmisă dumneavoastră on-line în 23 februarie 2021. Nu știm, așteptăm răspuns. Am rugămintea ca domnul viceprimar Ghingheș să ne răspundă care este poziția dânsului. Domnule primar, care vor fi remediile concrete pe care le veți aduce întregii situații, pentru că știți foarte bine care este situația, cumva? Dacă nu, dumneavoastră v-ați antepronunțat în ședința de consiliu din 28.01.2021, că această autorizație este legală și investitorul trebuie protejat. Și aseară v-am urmărit on-line. Ați spus încă o dată că investitorul trebuie protejat. Vă rog să-mi spuneți care este soluția pentru cele 9 apartamente din 10, de la parterul acestui bloc din Panselelor 3, care, după ridicarea construcției de 6 metri, 5, 90 metri ca să fiu corectă, nu vor mai avea nici un fel de lumină, ținând cont că blocul din Mărășești, conform situației topografice este, în medie, cu 60 de cm mai jos decât terenul din față. Să nu uitați că 10 apartamente din cele 50 ale Blocului 3 sunt orientate în exclusivitate spre est. Avem dovada, c-am cerut intervenția de la 112 la ISU, când doamna Moldoveanu de la scara C era blocată în casă. Au venit și au spart ușa, nu au putut interveni prin balcon, care era deschis și era vară. Doamna Moldoveanu are aproape 90 de ani sau în jur de 90. Dumneavoastră știți că aveați atributul contestării propriului act, conform articolului 1 alineatul 6 din Legea 554/2004, Legea Contenciosului administrativ. Aceasta, chiar dacă și mai cu seamă că era vorba despre un act instituțional emis înaintea mandatului dumneavoastră. Însă, văd că-l susțineți, chiar dacă este nelegal. Articolul 1 din acest act spune așa: ”Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanței constatarea nulității acestuia în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se va pronunța, la cerere, și asupra legalității actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor civile produse”. De ani de zile noi vă cerem să remediați o eroare materială a vechilor administrații. Noi cerem, dumneavoastră nu ne auziți. Domnule primar, dacă dumneavoastră nu știți, pentru că sunteți la începutul experienței administrative, vă indicăm noi că puteți sesiza Poliția Locală, pentru ca aceasta să dispună suspendarea lucrărilor până la intrarea în legalitate, în conformitate cu măsurile și neregulile menționate în procesul verbal constatator al Inspectoratului de Stat în Construcții, numărul 2.500 din 17.02.2021, pe care noi vi l-am comunicat dumneavoastră și este comunicat legal de Inspectoratul de Construcții direct prefectului.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mai sunt întrebări? Vă rog.

Doamna Elena POPOVICI - Da. Am așteptat ca să fiți atent și la domnul care vă vorbea. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - O să vă răspundă domnul primar după ce terminați dumneavoastră.

Doamna Elena POPOVICI - Dacă nu ați făcut-o deja, de ce nu o faceți, vă rog frumos? Referitor la statutul fiecăruia dintre dumneavoastră, fac o paranteză, fiind bunică și străbunică, copiii întreabă : ”De ce?” Vă rog să-mi permiteți și mie să fac același lucru. Dacă n-am învățat bine Legea administrației locale, nu pun întrebări, așa că eu încerc să mă lămuresc. De ce trebuie să se adreseze locatarii, ca fiind cetățeni în zona Mărășești 100, instanței de judecată? N-am înțeles. De ce trebuie ca cetățenii să repare o greșeală a administrației anterioare, a funcționarilor care au emis acte în numele acesteia sau, în consecință, să plătească, pentru că noi trebuie să plătim acum o intervenție în instanță, dacă vrem să ni se facă dreptate? Care este sau care sunt, în opinia fiecăruia dintre consilierii de față, soluția, poate soluțiile de remediere? Noi v-am propus să negociați cu domnul proprietar, care, apropo, are în superficie toată această suprafață și să-i cedați oricât credeți, c-am înțeles că faceți și-un parc industrial de 42 de hectare, fiind constructor, poate să se reorienteze. De ce este necesar să stăm 9 apartamente de la parter fără soare de-acum încolo, câte zile avem? Nu înțeleg. După aceea, să știți că m-am tot uitat la urna aceea neagră. Seamănă cu tot ceea ce produce ”In memoriam”. Am să vă trimit niște vopsea verde, poate asta reprezintă speranța locuitorilor Bacăului, că veți avea grijă de toți copacii și de tot ceea ce se cheamă un oraș european, inclusiv cu clădirile de patrimoniu, inclusiv cu tot ceea ce se chema mobilitate urbană și peste care s-a trecut și se intră acum cu buldozerul și se face acolo o minunăție de Penny. Să știți, Penny este la Poliție, la nici 500 de metri. Avem în zonă 3 Profi, Piața Sud, deci este...Scuzați, este cu totul și cu totul anormal să fie sub geamurile oamenilor care nu vor mai avea lumină, încă un magazin. Vă rugăm din suflet, domnilor, răspundeți-ne pe adresa de mail pe care noi, cetățenii acestui oraș, ne-am inițiat-o. Vă rog să înțelegeți, suntem grup civic, nu suntem nici asociație, nici organizație, nici nimic. Faptul că umblăm numai noi, 3 bunici, este că e pandemie, că avem grijă de copiii noștri să se ducă la serviciu, care-l mai au și care mai pot să mai meargă și să ne îngrijim nepoții și strănepoții. Vă rog din suflet, mergeți pe jos, veniți în cartier. Domnule primar...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Oferiți-i doamnei un pahar cu apă, vă rog frumos, dacă există deschis un pahar.

Doamna Elena POPOVICI - Lăsați-mă, că mai am un lucru să vă spun. Mi-am dat jos masca ca să mă recunoașteți. Sunt bunica care a rămas cu dumneavoastră când ați fost în zonă, acum un an, da? Atunci mi-ați spus să mă laud. Cu ce? Cu faptul că m-ați luat în mașina dumneavoastră de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Domnule primar, și atunci, și acum vă spun: nu mă dau pe 5 ca dumneavoastră. De ce? Pentru că ați promis atunci că veți face consultare cetățenească, că veți susține proiectul nostru, iar a doua zi când ați ajuns primar, l-ați luat în brațe pe domnul investitor, care și-a luat 2.027 de metri pătrați în intersecție ultra poluată, să-și facă un magazin. Mulțumesc, domnule primar, vă doresc din suflet să fiți sănătos, și dumneavoastră la fel, și așteptăm răspunsuri. Și pentru că nu numai că nu pot, dar mi-am epuizat și soluțiile pe care vi le-am dat, mă retrag și vă mulțumesc din suflet. Am înțeles că sunteți și dumneavoastră obosit, obosiți toți, eu sunt făcută pilaf și mă retrag. Aștept răspunsurile dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim. Domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamnă, pentru această interpelare. În primul rând vreau să spun că empatizez cu dumneavoastră și cu problema pe care o aveți, locuitorii din zonă. Am fost înainte de a ajunge în această funcție acolo, am înțeles problema și v-am propus și o serie de soluții și exact cum am propus acea serie de soluții, le-am pus în aplicare din prima zi în care am putut. Soluția propusă în acel moment era să încercăm să cumpărăm acel teren, acel drept de proprietate, dar proprietarul nu a fost de acord. Doi- legat de celelalte puncte, care sunt chestiuni strict juridice, ar fi mai bine să vă răspund în scris, la adresa de mail. Pentru a nu exista neclarități despre dacă putem acționa în instanță, dacă nu. Despre procesul verbal constatator al ISC - nu a ajuns pe masa mea, dar vă asigur că voi verifica dacă este în primărie și, dacă acolo se arată încălcări ale legislației în vigoare, Poliția Locală va dispune sistarea construcției. Și eu, și viceprimarii, am dispus verificări despre modul în care această autorizație a fost emisă și nu am găsit nereguli. Vă înțeleg supărarea, aș vrea să o orientați în primul rând spre cei care au semnat acea autorizație de construcție, în speță fostul primar. Și aș vrea să vă mai spun un lucru: a existat o perioadă în această țară, în timpul comunismului, dumneavoastră îl cunoașteți, când o majoritate de oameni au votat să ajungem într-un regim în care drepturile minorității să fi încălcare de o majoritate. Astăzi avem un progres, suntem într-o democrație în care drepturile tuturor persoanelor sunt egale, a fiecăruia dintre dumneavoastră și a celor care dețin diverse proprietăți și vor să le folosească. Deci, sper că nu cereți, pentru că sunt mai multe persoane, drepturile lor ar trebui să primeze și să încalce drepturile altcuiva și cred că sunteți de acord cu mine că drepturile...

Doamna Elena POPOVICI- ...nu vor avea lumină...Dumnealor sunt 4 și puteau să primească altceva în loc. Când ne răspundeți? Când magazinul...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamnă, datoria mea este să asigur respectarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor din municipiul Bacău, drepturi și libertăți care sunt statuate prin Constituție. Atât timp cât a existat, dacă există ceva nelegal în această procedură, vă asigur că voi face toate diligențele. Cât timp legea a fost respectată, asta înseamnă că drepturile tuturor persoanelor au fost respectate. Dacă legea este strâmbă și permite unora să creeze anumite lucruri, să construiască încălcând anumite drepturi ale altora, atunci vă propun, împreună, să vorbim cu parlamentarii băcăuani să o schimbăm. Vă mulțumesc și voi continua răspunsurile pentru chestiunile punctuale prin mail-ul pe care mi l-ați adresat. Vă mulțumesc, doamnă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumesc, domnule primar. Mai e cineva...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Iertați-mă. Cer și eu cuvântul un minut. Doamna Popovici, am înțeles că așa vă numiți, ați pomenit ceva de un proces verbal de la ISC. Ce prevede procesul ăla verbal? Aș vrea și eu să știu. Domnul primar tocmai a zis adineauri că nu l-a primit, n-a ajuns pe masă. Dumneavoastră îl aveți?

Doamna Elena POPOVICI - Dumneavoastră sunteți legislativ, care puteți consulta absolut orice...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, noi nu suntem legislativ. Nu, doamna Popovici, suntem deliberativul. Eu încerc să vă ajut. Dacă vreți să fiți ajutată, dacă nu vreți să fiți ajutată, eu nu mai vorbesc, nu-i nici o problemă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Haideți să-l ascultăm pe domnul Candet, după care domnul Huluță. Vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi nu știu ce-aș mai putea spune, că n-avem toate datele. În esență, ce pot eu să-i spun doamnei Popovici, că acest consiliu local, așa cum este el, nu are atribuții în legătură cu emiterea autorizației de construire.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, asta am spus și eu. Domnule Huluță, vă ascult.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Asta știați și dumneavoastră, nu?

Doamna Elena POPOVICI - Consiliul local, nu. Primarul are dreptul să conteste...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Popovici...Domnule Huluță, vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule primar, vă aduc un pic aminte că se apropie acuși Paștele și aș vrea să vă gândiți la proiectul vizavi de acele tichete pentru pensionari, la plafonul de 1.386 propus de mine și dumneavoastră ați promis că într-o perioadă nu prea lungă o să veniți cu aceste...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Până la sfârșitul lunii, voi veni cu un proiect referitor la tichetele sociale, domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da, domnule primar. Un alt lucru, că timpul trece, avem promisiunea dumneavoastră că, în câteva luni, se pregătesc cele două loturi pentru casele pentru tineri.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru tineri am identificat deja un lot. Urmează să vă trimitem informare în scris.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Foarte bine, domnule primar. Deci eu vă reamintesc, ca să nu ne trezim că trece timpul și pe urmă să adunăm greșeli ca să le punem pe masă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Huluță, până acum am făcut fix ce am propus.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Bun. Domnule primar, aveți contestații făcute de pe Cornișa Bistriței numărul 21. Există acolo...Se ridică o construcție. Contestația este făcută de SC VINOGRAD, vizavi de faptul că nu se respectă, se contestă autorizația de construcție, este legal și nu se respectă dimensiunile date din autorizația de construcție. Acolo trebuie făcut un pic de analiză, se pare că s-a mutat și magistrala de gaz, s-au făcut mai multe acolo, ar trebui o analiză mai amplă acolo și oamenii de acolo așteaptă un răspuns sau, eu știu, o comisie care să ajungă la fața locului, mai amplă. Eu am văzut un alt proiect la autorizație, în fapt e alt proiect, nu știu, adică n-aș vrea nici să spun o minciună acum, dar trebuie mai amplu analizat acolo.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă au făcut cerere în scris, le voi da răspuns. Au mai existat astfel de solicitări, am trimis Poliția Locală să constate. În ultimul caz de acest fel nu s-a constatat nici o neregulă, dacă ar fi, atunci s-ar sista lucrările, amenda ar fi de la 5.000 de lei în sus, cu reintrarea în legalitate. Dacă cei de la VINOGRAD au dat o adresă în scris către primărie, vor primi cu siguranță răspuns.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da, vă mulțumesc. A doua chestiune, revin și-o să revin de fiecare dată, cu societățile care dumneavoastră v-au făcut scris și nu le-ați dat nici un răspuns, vizavi la târgul auto, în care plătesc oamenii degeaba. Și au scris, făcut la dumneavoastră, de o lună de zile și n-au primit nici un răspuns.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ca să verific, îmi puteți da un număr de înregistrare de la primărie, vă rog?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Vi-l dau mâine, și-n privat, nu contează, da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă rog, ca să vă pot da un răspuns punctual unde se află în circuit. w                                   zv

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Este număr. Îl aveam, dar în agendă, nu-l am aici.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Îl aștept și cu siguranță le voi da un răspuns. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Vă mulțumesc, domnule primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Huluță. Dacă nu mai sunt interpelări, închid ședința. O zi frumoasă vă doresc.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor. Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut, pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Întocmit: Oana Adam