ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 116469/1 din   03.02.2021

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 12.02.2021.     ’     ’

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bună ziua. În conformitate cu prevederile art. 133 alineatul 2 lit. ”a” și a art. 134 alineatul 1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 239 din 08.02.2021 a Primarului Municipiului Bacău, consiliul local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsește doamna consilier Dinu Ioana-Raluca (care intră ulterior în sală) și doamna consilier Violeta Urban ( concediu de odihnă).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2021.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

Absentă

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” procesul verbal al ședinței din data de 28.01.2021 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea. Dau cuvântul domnului primar Lucian Stanciu-Viziteu pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței și l-aș ruga pe domnul primar, pentru că am observat că s-a strecurat o eroare și avem puncte ”Diverse” la ședința extraordinară, l-aș ruga să scoată de pe ordinea de zi punctul ”Diverse”. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bună dimineața, domnilor și doamnelor consilieri. Ordinea de zi:

1

Proiect de hotărâre   privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități

din cadrul   Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în

conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primar ului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare co misiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2

Proiect de hotărâre   privind darea în administrare a gestiunii a unor activități

din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare co misiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3

Proiect de hotărâre    privind darea în administrare a gestiunii activității

Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală  și Unitatea Municipală pentru Monitorizare  și  este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4

Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

5

Proiect de hotărâre   privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de

Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău.

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

6

Proiect de hotărâre   privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera

serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică și   Unitatea Municipală pentru

Monitorizare și este transmis spre avizare co misiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.                      ’                                                                                                                        ’

7

Proiect de hotărâre   privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului

Municipal de Utilități Publice Bacău, în condițiile legii.

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică  și    Unitatea Municipală pentru

Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

8

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 și Anexei nr.15 la HCL nr. 294 din 28.12.2020 prin care s-au aprobat taxele locale, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată.

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică, Direcția Administrare Baze Sportive și Secția Bazin Înot și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

9

Proiect de hotărâre  privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei

familiilor și persoanelor singure domiciliate in Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 februarie 2021-31 martie 2021

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială Bacău 5                               >                     5                                                    5                        5                                            5

și este transmis spre avizare co misiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

10

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.335/2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC Transport Public S.A. Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 4 și 5.

11

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 246/2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială Bacău și este transmis spre avizare comis iilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

12

Diverse.

12A

PESTE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre   privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5.

12B

Proiect de hotărâre  privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Covaci

Elena - Loredana, cu domiciliul în Bacău, str. George Bacovia, nr.3.

Inițiator -   DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și

Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială Bacău și este transmis spre 5                              5                     5                                       5                                                  5                                                   ±

avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ordinea de zi cu suplimentările aduse prin proiectul 12 A și 12 B și prin scoaterea punctului ”Diverse”, 12.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

absentă

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

absentă

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Dacă nu sunt astfel de situații, dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate astăzi în discuție la această ședință și care v-au fost transmise pe mail.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

absentă

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

absentă

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” modalitatea de vot a fost adoptată.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dau cuvântul domnului secretar general.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Fac precizarea că există rapoartele compartimentelor de resort la toate proiectele de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Stimați colegi, pentru a fi mai operativi, v-aș propune ca proiectele de la 1 la 7, pentru că au fost discutate și analizate în ședința trecută și dezbătute, o să dau, bineînțeles, cuvântul și astăzi tuturor consilierilor care vor să discute, dar, pentru că ele fac obiectul Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Bacău, aș vrea să le discutăm la pachet, dacă sunteți de acord și să le votăm tot la pachet. Dacă sunteți de acord. Da? Vă mulțumesc.

1-7. Se trece la punctele 1-7 ale ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerile de motive la:

 • - proiect de hotărâre nr. 1 privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiect de hotărâre nr. 2 privind darea în administrare a gestiunii a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiect de hotărâre nr. 3 privind darea în administrare a gestiunii activității Dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiect de hotărâre nr. 4 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator -     DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiect de hotărâre nr. 5 privind darea în administrare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău.

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, în condițiile legii.

Inițiator -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU- Da, mulțumesc, domnule președinte. Cele 7 proiecte au fost discutate și la ședința anterioară. Ele se referă la conformarea Municipiului Bacău cu legislația serviciilor comunitare, în particular, operaționalizarea Serviciului Municipal de Utilități Publice. Reamintesc, domnilor și doamnelor consilieri, că anul trecut, în luna iulie, Municipiul Bacău a primit un avertisment din partea ANRSC pentru neconformarea cu legislația în ultimii 4 ani, iar în 3 februarie, luna aceasta, am primit o nouă solicitare prin care ni se cere ca până-n 17 februarie să transmitem la ANRSC modul în care am îndeplinit măsurile de conformare, cu termenul scadent depășit la data prezentei și se menționează că, potrivit articolului 47 din Legea serviciilor comunitare, în caz contrar, putem avea o contravenție între 30.000 lei și 50.000 de lei. Astfel, vă solicit să decideți dacă ne conformăm cu legea și operaționalizăm acest serviciu sau nu. Aș vrea, de asemenea, să menționez că pentru a realiza aceste 7 proiecte, există 3 angajați în cadrul primăriei care au fost detașați la acest serviciu înființat încă de pe vremea administrației trecute. Fără trecerea acestor proiecte, aceste persoane nu-și vor primi salariile luna aceasta, pentru că nu avem buget alocat. Vă mulțumesc și vă rog să deliberați ca atare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil la toate cele 7 proiecte asupra cărora dumneavoastră v-ați dat aprobarea ca să fie discutate odată.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4, 5) la proiectele de hotărâre 1-7.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra celor 7 proiecte, vă rog. Domnul Candet s-a înscris, urmează domnul Chirilescu.

Domnul Consilieri Gigi-Nucu CANDET- Aș avea o rugăminte de procedură, strict: dacă s-ar putea să abordăm de la 9 încolo, până vine și colega noastră care a fost de gardă și să supunem la vot, după - o problemă și a doua problemă- înainte de vot aș ruga pe domnul secretar să facă public numărul de voturi care este necesar pentru trecerea sau pentru netrecerea unui proiect. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La fiecare proiect în parte, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Cu doamna Dinu, n-am înțeles care a fost...Domnule Candet, mai exact, care e solicitarea? Cu doamna consilier Dinu.

Domnul Consilieri Gigi-Nucu CANDET - Am solicitat să dezbatem proiectele de la 9 încolo, chiar fără vot și alea, pentru că dumneaei trebuie să sosească din clipă în clipă. Asta-i solicitarea. Ca să nu stăm degeaba, discutăm proiectele de la 9 încolo.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Acum discutăm proiectele de la 1 la 7.

Domnul Consilieri Gigi-Nucu CANDET - Am înțeles treaba asta, da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ok. Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, domnule președinte. Am constatat că, deși nu s-a schimbat nimic în situația semnalată la cealaltă ședință, la ședința anterioară, iată, avem pe ordinea de zi aceleași proiecte și aș vrea să readuc în atenția colegilor decizia pe care a luat-o majoritatea consiliului local, de a amâna aceste proiecte până la bugetul pe 2021, care este la o distanță de două săptămâni, maxim trei săptămâni de zile. În afară de acest aspect, la ședința de comisie, am solicitat doamnei reprezentante a biroului contabil, doamna Zamfir, o informare cu privire la faptul că proiectul nr. 7, cel cu împrumutul, respectă sau nu articolul 40 din Legea nr. 273/2006 și aici mă refer la punctul 2. Am primit, cred că toată lumea a primit la mapă informarea respectivă, este la solicitarea mea, și aș vrea să vă citesc ce scrie la punctul 2 la acest articol: ”Instituțiile publice și acțiunile nou-aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea bugetului, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget”. Noi nici până la această oră n-am văzut proiectul de buget și cred că e justificată discuția pe care am avut-o acum o săptămână și ceva, că se justifică, de fapt, această amânare, până la buget, pentru a vedea foarte clar care sunt sumele aprobate, care sunt cheltuielile și, bineînțeles, estimativ. Acesta-i punctul meu de vedere legat de acest articol. Ar mai fi fost un punct, numai o secundă, să-mi iau și hârtia.

Domnul Consilieri Gigi-Nucu CANDET - La ce articol v-ați referit?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - La articolul 40, punctul 2.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, nu-l întrerupeți, vă rog.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - La articolul 40, punctul 2. Voiam să vă întreb, domnule primar, că ați făcut referire la faptul că au fost deja transferate trei persoane pe acest serviciu și voiam să vă întreb de ce ați făcut acest transfer, dacă nu aveați alocat bugetul pentru serviciu? Adică, practic, nu se justifica să faceți acest demers. Eu vă întreb, e o curiozitate. Aș vrea să vă întreb de ce ați făcut acest lucru și aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul primar, apoi domnul Ghingheș.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU - O să vă răspundă domnul administrator public.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Piștea, aveți cuvântul.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- Bună ziua. Prevederile articolului 40 alineatul 2 se referă la bugetul pe anul anterior. Deci limita de 1/12 se aplică bugetului exercițiului trecut. Prin urmare, așa cum și colega mea v-a dat raportul la mapă, suma în cauză se încadrează în limita de 1/12 din categoria cheltuielilor aferente Serviciului de Salubrizare și Iluminat Public- asta unu. Doi- împrumutul în sine nu reprezintă o cheltuială, reprezintă un transfer. Deci el nu se încadrează în principiul cheltuielilor bugetare. Și, din acest punct de vedere, proiectul este perfect legal. Referitor la transferul persoanelor: nu se putea iniția aprobarea tarifelor dacă acestea n-ar fi fost propuse de către Serviciul Municipal. Deci nu puteam să ne propunem noi tarife și să le aprobăm noi. Entitatea juridică în sine ne propune tarifele, iar noi, consiliul local, autoritatea deliberativă pentru dumneavoastră, aprobă tarifele, nu le puteam propune noi, aparatul executiv, care are sarcina monitorizării ulterioare a acestui Serviciu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, dumneavoastră spuneți că, de fapt, persoanele au fost transferate pentru a face propunerile sau...?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Exact.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aha, am înțeles. Bun. Vreau să vă întreb dacă pe bugetul anului trecut a existat alocare bugetară pentru acest Serviciu? Pentru că la el faceți...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Pentru serviciile de salubritate.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, în general și nu pentru acest Serviciu.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu pentru entitatea juridică...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Care este o personalitate juridică distinctă.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dar nu se aprobă, bugetul nu se aprobă pe entități juridice, se aprobă pe cheltuieli. Pe capitole și pe categorii de cheltuieli. Deci nu o să vedeți nici în bugetul de anul ăsta alocare bugetară pe o societate A, B, C sau entitatea... Pe capitole și pe categorii de cheltuieli, care implică funcționarea Unității Administrativ Teritoriale.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu știu, am senzația că pur și simplu, complicăm lucrurile. Este vorba de 2-3 săptămâni de zile, sunt pentru acest proiect, vă spun din start, deci voi vota după ce rezolvăm cu bugetul, cu siguranță voi vota ”pentru”, 100% aveți susținerea mea, dar cred că sunt câteva lucruri care ar trebui reconsiderate, din acest punct de vedere. Asta-i părerea mea personală

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Din păcate, bugetul...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu vorbesc în numele colegilor. Am vrut să fac această intervenție, pentru că aveam două aspecte de lămurit. Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Din păcate, bugetul nu va putea fi aprobat nici în 2-3 săptămâni. Timpul este mult prea scurt. Nu s-a aprobat bugetul de stat și...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule manager public, mulțumesc, domnule consilier Chirilescu. Are cuvântul domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Nu mai, mulțumesc, a făcut precizarea domnul administrator public. Voiam să mă refer strict tehnic la articolul 40 alineatul 2 invocat de domnul Chirilescu. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Mai sunt intervenții din partea domnilor consilieri? Sau doamnelor consilier ? Nu. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am o singură precizare. Articolele de lege se coroborează între ele, nu putem lua distinct un articol și să-l aplicăm pe o anumită speță. Într-adevăr, alineatul 2 spune ce spuneți dumneavoastră, dar, dacă citiți în continuare la alineatul 3, spune foarte clar: ” Direcțiile generale ale finanțelor publice vor acorda unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din bugetul precedent.” Deci, orice am face noi aici, Direcția generală de finanțe ne condiționează de încadrarea în acele sume și ne verifică. Supunem la vot cele 7 proiecte?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul primar, apoi supunem la vot. Vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O mențiune. Este bine ca stimații consilieri să știe că dacă se va materializa amenda de care ne-a informat ANRSC sau vom avea procese în urma neplății salariilor angajaților, voi fi nevoit, conform legii, să mă îndrept asupra consiliului local, pentru a recupera aceste prejudicii. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, supunem la vot proiectele de la 1 la 7.

Cine este pentru?

Domnul Consilieri Gigi-Nucu CANDET - N-ați anunțat câte voturi sunt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Majoritate absolută. Majoritate absolută la toate proiectele.

Domnul Consilieri Gigi-Nucu CANDET - Bine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este împotrivă?

Cine se abține? 12 abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absenta

TOTAL

10

-

12

Cu 10 voturi ”pentru” și 12 abțineri proiectele de hotărâre nr. 1-7 nu au fost adoptate.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 și Anexei nr.15 la HCL nr.294 din 28.12.2020 prin care s-au aprobat taxele locale, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, mulțumesc. Proiectul nr. 8 are în vedere modificarea hotărârii din 28.12.2020 prin care s-au aprobat taxele locale, în speță două modificări la tarifele pentru Bazinul de Înot și accesul la o serie de baze sportive. Înainte de a începe dezbaterea, aș vrea să fac un amendament aici: la Bazinul de Înot, la punctul 8, unde se specifică: ”Abonamentul pentru sportivii legitimați la cluburile sportive din Bacău, la secția de înot sau sărituri în apă- 30 de zile” să modificăm ”30 de zile” cu ”22 de intrări, valabile 45 de zile, a câte 120 de minute intrarea”. Asta este prima modificare pentru a facilita accesul sportivilor ținând cont de restricțiile transmise de DSP legate de pandemie și la asterixuri, pentru a evita orice neclarități, în locul mențiunii ”Elevii de la Liceul cu program sportiv Bacău beneficiază de gratuitate” să menționăm faptul că ”Elevii de la Liceul cu program sportiv, în cadrul orelor din curricula obligatorie sportivă, beneficiază de gratuitate la accesul în Bazinul de Înot”. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Și două îndreptări de eroare materială. La anexa 2 a proiectului de hotărâre, la numărul curent 9 b, în momentul listării nu s-a văzut finalul care prevede că se va citi așa: ”Activități de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activități specifice pentru instituții, instituții de învățământ, organizații și alte organisme de drept public sau privat -maxim 12 persoane/culoar” și la anexa 2 a proiectului de hotărâre care modifică anexa 15 la hotărârea de consiliu local nr. 294/2020 la numărul curent 10 b se va citi: ”Activități de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activități specifice pentru instituții, instituții de învățământ, organizații și alte organisme de drept public sau privat- grup de maxim 12 persoane”. Această sintagmă ”grup de 12 maxim” lipsea în momentul când s-a listat de către compartimentul de specialitate, s-a omis. Supunem la vot amendamentul domnului primar și...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, haideți să luăm avizele, supunem la vot îndreptarea materială și amendamentul domnului primar, dar am înțeles că mai sunt câteva amendamente în sală și să le supunem și pe ele la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1 și 3) și nefavorabile (2, 4, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Domnul Mocanu și domnul Lupu.

Domnul Consilier Adrian MOCANU- Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, stimați colegi. Vreau să aduc un amendament la Bazele sportive, la cele două. Din păcate, avem numai una și amendamentul va suna în felul următor : ”Pentru asociațiile și/ sau fundațiile cu activitate în promovarea activităților sportive de fotbal pentru copii și juniori, legitimați de AJF sau FRF, cu viză medicală valabilă, participante în competiții oficiale organizate de AJF sau FRF, taxele pentru acces teren fotbal- iarbă și artificial, vestiare, grupuri sanitare, sală de sport- se reduc cu 75%. Se reduce cu 50% taxa pentru acces cantonament a loturilor de copii și juniori care se antrenează în bazele sportive sus-menționate și taxele pentru acces teren fotbal- iarbă și artificial, vestiare, grupuri sanitare, sală de sport pentru cluburile de fotbal feminin, legitimate de AJF sau FRF, participante în competițiile oficiale organizate de AJF și FRF”. Și mai vreau să menționez că în proiect, acolo, scrie ”Lucrețiu Adam” în loc de ”Lucrețiu Avram”, ca să nu existe obiecțiuni după vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Asta va fi o îndreptare materială. Mulțumesc, domnule consilier. Domnule consilier Lupu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gabriel -Stănică LUPU - Bună ziua, domnule primar, bună ziua, dragi colegi. Iată că ne aflăm iar la a treia ședință consecutivă, când trebuie să discutăm iar despre aceste taxe. Vă dau cuvântul meu de onoare că, după întâlnirile de ieri, de la cele trei comisii, plus la întâlnirea cu domnul primar și alți antrenori, am avut senzația c-o să stabilim taxele de intrare la Vatican. Asta pe de-o parte, pe de altă parte, nu înțeleg de ce atâta patimă și neînțelegeri pe niște lucruri extrem de simple. Dacă de pe 28.12. ne-am înțeles cu toții asupra a două principii de bază: această impozitare dublă sau taxare dublă pe care-am apreciat-o cu toții ca fiind abuzivă și doi- promovarea sau să păstrăm din performanța pe care-o mai avem astăzi, cu puținii sportivi pe care-i mai gestionează Bacăul. Prin urmare, pentru a nu mai fi înțeles și acuzat de domnii directori, nu neapărat de executiv, că nu am făcut nici un demers în acest sens și că nu s-a primit nici o informație vizavi de ce amendamente am adus la acest proiect, v-am pus la dispoziție un înscris prin care, negru pe alb sau, mai bine, roșu pe negru, da, așa cum ați primit materialul dumneavoastră, sunt amendamente pe care le-am adus în discuție față de dumneavoastră încă de pe 28.12. E simplu, e clar și vă asigur că același material l-am adus și acum o lună jumătate. Deci, prin urmare, am fost foarte atent la formularea acestor enunțuri, pentru că trebuie să fim extrem de atenți la semantică, trebuie să fim atenți la analiza pe text, pentru că te întoarce imediat, da, din diferite considerente care numai obiective nu sunt. Prin urmare, având în vedere și discuția constructivă pe care am avut-o ieri, la domnul primar, și cu alți antrenori, vă asigur de toată transparența de care am putut da dovadă. Pe de-o parte, în decembrie ne-am întâlnit cu o parte din antrenori, aseară, cu alți antrenori și au căzut de comun acord cu aceste amendamente, deci absolut nimic făcut prin spate, dacă vreți. Doar că, tot în discuția de ieri, pentru a evita orice confuzie sau orice demers nelegal, da, ce s-a invocat ieri, mi-aș dori ca la punctul pe care dumneavoastră îl aveți în față, la punctul 9, mai sunt patru cuvinte de adăugat, adică: punctul 9, da: ”Activități de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activități specifice pentru instituții, instituții de învățământ, organizații și alte organisme de drept public sau privat” haideți să completăm ”Altele decât cele de la punctul 8” și s-a terminat cu asterixuri, cu floricele pe sub tabele, cu interpretări subiective. Același lucru, ”Altele decât cele de la punctul 8” la punctul 10. E simplu și clar. Nu vreau să acuz de rea-voință, dar tot față de dumneavoastră m-am exprimat pe 28.12, și față de domnul director, am rugat, pentru a fi în respect față de persoanele cărora ne adresăm, dar și în literatura, să zicem, de specialitate, am rugat să nu mai existe formularea jos ”Pentru persoane cu handicap, etc.” și am rugat de atunci ”Pentru persoane cu dizabilități din municipiul Bacău”. E atât de greu? Iată că, deși am votat, deși am amendat, vine proiectul în aceeași formă. Cu toții am mai fost colegi, poate în alte consilii, dar așa ceva n-am crezut că poate fi posibil, da? Bun. Astăzi v-am prezentat forma, astea au fost propunerile noastre de comun acord discutate și cu executivul, dar și cu antrenorii de acolo. Acest Bazin nu va putea fi făcut profitabil, mai ales la un an de zile în care toți am suferit și mi se pare incorect, mă rog, vorbim despre taxe de salubritate, vorbim despre salarii înghețate, vorbim despre eliminarea unor sporuri, etc., și acum vreți să-l facem profitabil pe o mână de sportivi? Asta n-am înțeles. Și, de asemeni, să nu credeți că Sala sporturilor e mai productivă decât Sala de atletism sau decât Bazinul de înot și n-am crezut că vreun sportiv de la Știința, volei, sau de la handbal, sau de la baschet, plătesc ca să poată plăti căldura de la Sala sporturilor. Haideți să ne înțelegem, discutăm, avem un an greu de trecut cu toții, lăsăm și vom discuta în condițiile economice care, sperăm, se vor optimiza la anul vizavi de aceste taxe, dar astăzi așa a fost forma pe care-am prezentat-o și am acceptat-o cu toții. Vă mulțumesc și, de asemeni, apreciez și efortul domnului primar, ca ieri să ne fi adunat încă o dată pentru a discuta și cu antrenorii care n-au fost prezenți la o discuție inițială și au acceptat cu toții această formă. Eu o pun la dispoziție și domnului secretar sau aparatului executiv, exact ce v-am pus și dumneavoastră la dispoziție, să nu mai fiu acuzat că eu nu m-am implicat deloc în acest proiect. Vă mulțumesc tare mult.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt alte discuții la acest proiect? Da, domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegul meu de la grupul PNL, domnul Lupu, acest proiect trebuia să fie un proiect de îndreptare eroare materială și a venit într-o formă cu totul schimbată. Acum, nu știu care-i soluția. L-aș invita pe domnul Lupu să ne spună sau dacă nu, domnul secretar, să vedem dacă retragem proiectul care este acum și revenim cu proiectul de îndreptare materială, așa cum am discutat în celelalte ședințe sau îl respingem la vot și vine în altă formă. Aș vrea o soluție din partea dumneavoastră, atât a domnului Lupu, cât și a domnului secretar. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Lupu, aveți cuvântul. Eu cred că votăm amendamentele și e clar. Domnule Lupu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gabriel -Stănică LUPU - Dacă-mi permiteți, cred că am avea și o soluție rapidă. După cum știți, într-adevăr, și cei de la Bazin trebuie cumva să plătească pentru ce intră. Ei sunt acum supuși altui proiect de hotărâre, deci încasările sunt altele decât discutăm noi astăzi, prin urmare, v-aș ruga, cu puțină clemență din partea tuturor și răbdare, haideți s-o rezolvăm acum, pentru ca și cei din executiv să treacă la a încasa așa cum hotărâm noi astăzi, astfel încât și cei de la cluburile sportive să-și facă o evidență a plăților pe care trebuie să le execute. Așa, mai amânăm încă odată, intrăm iar și trecem în luna martie și tot așa. Adică, dacă credeți că putem s-o rezolvăm aici, o rezolvăm aici, că nu-i mare modificarea, nu-s mari modificări față de cele avute deja din decembrie.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Lupu. Domnul Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, mulțumesc, domnule președinte, nu prea am vrut să intervin la punctul ăsta. Cum a spus colegul meu de la PNL, noi am făcut niște amendamente în ședința din douăzeci și ceva decembrie, nu? Și suntem în 12-14 februarie. Până la urmă, pe ce se încasează, cum se încasează acolo? Și eu cred că trebuia de atunci hotărât, nu acum, nu? Taxele și impozitele trebuiau hotărâte, din ceea ce știu, că spunea și domnul primar, nu, ca să mergem pe anul în vigoare cu fiscalitatea. Până la urmă, ce facem astăzi? Ce amendament votăm? Ce facem cu Bazinul până la urmă? Să ne hotărâm. Dumneavoastră aveți o opțiune, domnul primar a spus altceva, colegul nostru, domnul Chirilescu, altceva. Până la urmă, haideți să vedem ce facem acolo, că este vorba de copiii noștri și de sportivii băcăuani. Că văd că ne jucăm doar de-a administrația și politica, vizavi, și tot batem apa-n piuă pe tinerii și copiii băcăuanilor, da? Haideți să ne hotărâm, nu cred că este așa de greu și dacă, până la urmă, nu ajungem la nici o înțelegere, haideți să lăsăm cum era înainte, da? Dacă... Nu? Cum ați spus dumneavoastră, domnule consilier, domnule Lupu, a fost un an greu, este un an greu, da, și atunci lăsăm în forma, dacă nu ajungem la nici o înțelegere, în forma la care era în 2020.

Domnul Consilier Gabriel -Stănică LUPU - Tocmai, dacă am înțeles foarte bine, domnul Chirilescu era în consens cu noi, dumneavoastră la fel, eu zic că ar trebui s-o rezolvăm astăzi. Nu mai punem...A fost, v-am zis, în decembrie probabil, eram sub euforia sărbătorilor, a fost o ședință târzie, astăzi, am discutat data trecută și, se pare, n-a putut intra pe ordinea de zi, dar astăzi suntem aici. E o ședință extraordinară, puncte multe nu mai avem, eu zic că putem s-o lămurim și astăzi, dacă și executivul e de-acord. Repet, îl cred de bună credință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier Lupu, are cuvântul domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, și eu cred că nu există nici o disensiune în fapt asupra fondului acestui proiect, dar vă reamintesc că mai există și un alt aspect legat de bazele sportive. Deci, nu se putea face un singur proiect de îndreptare materială, când există și alte modificări prin ceea ce am propus noi, ca executiv și completat de amendamentul colegului nostru, consilierul Mocanu. Vă propun să votați amendamentele și să intre în vigoare de astăzi proiectul, pentru a corecta aceste aspecte și de a lărgi subvenția pentru bazele sportive menționate de domnul Mocanu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar. Domnule secretar, aș vrea să supunem la vot întâi îndreptările materiale propuse de dumneavoastră și de domnul Mocanu, apoi amendamentele domnului Mocanu, ale domnului primar și ale domnului Lupu, cele trei amendamente. Vă rog.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dar, haideți să le formulăm, scuze, intervin. Haideți să le formulăm, ca să știe toată lumea ce votează. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Începem cu primul amendament al domnului primar, apoi domnul Mocanu cu amendamentul și să votăm întâi, v-aș ruga, îndreptările materiale ca să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, avem o îndreptare de eroare materială în anexa 2 și-n anexa 15 la hotărârea de consiliu local 294. Dacă urmăriți la anexa 2, la punctul curent 9 b și la anexa 2, la punctul curent 10 b, la anexa 15, o să vedeți că nu este terminată fraza. Ceea ce lipsește este: ”maxim 12 persoane/culoar”. În asta constă îndreptarea de eroare materială. La listare, compartimentul de la Bazin, când și-au listat proiectul și cu anexa, probabil a fost o chestie la soft și nu a scos această sintagmă: ”maxim 12 persoane/culoar”. În asta constă îndreptarea de eroare materială aici. Pentru că, conținutul este foarte clar cui se aplică. Se va citi: ”Activități de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activități specifice pentru instituții, instituții de învățământ, organizații și alte organisme de drept public sau privat” și, în continuare, în paranteză : ”maxim 12 persoane/culoar”. Această situație este și la anexa 2 a proiectului, care modifică anexa 15 la hotărârea de consiliu local. Numărul 10 b se va citi: : ”Activități de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activități specifice pentru instituții, instituții de învățământ, organizații și alte organisme de drept public sau privat” tot în paranteză, în continuare, se va citi: ”grup de maxim 12 persoane”. Supunem la vot această îndreptare de eroare materială.

Cine este pentru? În unanimitate, cu 22 de voturi, a fost aprobată îndreptarea de eroare materială.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” s-au adoptat îndreptările de erori materiale propuse.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Mocanu, îndreptarea dumneavoastră.

Domnul Consilier Adrian MOCANU- Repetăm: ”Pentru asociațiile și fundațiile cu activitate în promovarea...”

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La dumneavoastră este amendament.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu, întâi îndreptarea materială și după aia amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar ce îndreptare? N-are îndreptare materială, are amendament.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Parcă a zis și domnul Mocanu...Atunci, domnul primar, domnul Mocanu și domnul Lupu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Are?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Era și acolo un...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Hai, spuneți atunci îndreptarea de eroare materială.

Domnul Consilier Adrian MOCANU - În loc de ”Lucrețiu Adam”, ”Lucrețiu Avram”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Supunem la vot îndreptarea aceasta de eroare materială. În loc de ”Lucrețiu Adam”, ”Lucrețiu Avram”. Cine este pentru? În unanimitate, a fost votată îndreptarea erorii materiale.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALExAnDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” s-a adoptat îndreptarea de eroare materială propusă de domnul consilier Adrian Mocanu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, amendamentul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, la anexa 2, la punctul 8, la final, în loc de ”30 de zile” se va modifica cu ”22 de intrări, valabile timp de 45 de zile, a câte 120 de minute/ intrare” și la ultimele patru asterixuri, pentru a clarifica orice dubiu, în loc de ”Elevii de la Liceul cu program sportiv Bacău” se va completa cu ”Elevii de la Liceul cu program sportiv Bacău, în timpul orelor curriculare obligatorii de înot, beneficiază de gratuitate”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” amendamentul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Mocanu, amendamentul.

Domnul Consilier Adrian MOCANU - ”Pentru asociațiile și/ sau fundațiile cu activitate în promovarea activităților sportive de fotbal pentru copii și juniori, legitimați de AJF sau FRF, cu viză medicală valabilă, participante în competiții oficiale organizate de AJF sau FRF, taxele pentru acces teren fotbal- iarbă și artificial, vestiare, grupuri sanitare, sală de sport- se reduc cu 75%. Se reduce cu 50% taxa pentru acces cantonament a loturilor de copii și juniori care se antrenează în bazele sportive menționate și taxele pentru acces teren fotbal- iarbă și artificial, vestiare, grupuri sanitare, sală de sport pentru cluburile de fotbal feminin, legitimate de AJF sau FRF, participante în competițiile oficiale organizate de AJF și FRF”. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru amendamentul ridicat de domnul Mocanu?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Adrian Mocanu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Lupu, amendamentul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Numai o secundă, îmi cer scuze că intervin, regret. Îmi aduc aminte că, la cealaltă ședință, a fost o discuție despre un conflict de interese și cred că domnul Crețu a formulat amendamentele pentru domnul Lupu. Dacă greșesc, îmi cer scuze. Mi-e să nu cumva să omitem acest aspect.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Chirilescu. Domnule Lupu, îl lăsați pe domnul Crețu să facă amendamentul? Cum considerați. Nu știu dacă are...Domnule secretar, e vreo problemă? Nu. Domnule Lupu, vă rog.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- Aș dori să...Pentru că în proiectul prezentat astăzi sportivii afiliați la Federație au fost excluși, aș dori ca la abonamentul de 160 de lei să fie inclusiv vorba despre sportivii loturilor de la Federația Națională sau COSR. Nu sunt foarte mulți, cel puțin astăzi când discutăm, sunt doi sau trei, din nefericire, de altfel și, la fel, fac mențiunea că vor plăti și ei 160 de lei. Deci, la ”Abonament acces sportivi legitimați la cluburile sportive din Bacău afiliați la Federația Națională de Natație și sportivi ai loturilor COSR și Federația Română de Natație”. E vorba de valabilitatea de 22 intrări, 45 de zile, da? Și vă rog, de asemeni, să refacem și această formulare de jos, e vorba despre persoanele cu dizabilități, și nu cu handicap.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Mă scuzați, mă scuzați. Asta a fost, ca să nu-i mai...Să conferim o siguranță de legalitate, vă rog ca aceste ”Activități de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activități specifice pentru instituții, instituții de învățământ, organizații și alte organisme de drept public sau privat” este vorba despre ”Altele decât cele de la punctul 8”. Este vorba, domnule primar, despre acea 100 de lei/culoar /oră. În momentul când am spus ”Altele decât cele de la punctul 8”, atunci nu mai este nici un dubiu că aceste cluburi din Bacău nu vor plăti niciodată culoar, doar alte instituții, altele decât de la punctul 8.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule secretar, supuneți la vot amendamentul...Sunt două amendamente, până la urmă, domnule Lupu, sau unul singur?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - E unul, nu?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Un amendament. Domnule secretar, vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Lupu, la fel și la 10 b, da? Completarea cu ”Altele decât...”, da?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Perfect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la...Aveți scris amendamentul, da? Bun, perfect.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Și domnul Mocanu îl are scris și vă rog să-l dați la doamnele de la Registratură, vă rog. Supunem la vot și vă dau cuvântul, domnule. Domnul secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Imediat, imediat, ca să ne lămurim ce supunem la vot. Deci, tot ce-i cu roșu...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Haideți că le citesc eu, că am tot fost la aceste discuții. Deci la punctul 8, formularea va fi așa: ”Abonamentul pentru sportivii legitimați la cluburile sportive din Bacău, afiliate la FRN-PM” dar aici, domnule Lupu, dacă ar fi neafiliate, nu mai au același abonament?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Cluburile sportive?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Pot să fie neafiliate?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Vorbim despre cele de natație, toate sunt.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Toate sunt afiliate, da? Deci e superfluu, că-i afiliat sau nu...Toate sunt afiliate. Bun. Deci, amendamentul e așa: punctul 8 se va reformula și va avea această formulare: ”Abonament pentru sportivii legitimați la cluburile sportive din Bacău, afiliate la FRN și sportivi ai loturilor Federației Române de Natație pentru COSR, cu valabilitatea de 22 de intrări pentru 45 de zile, a câte 120 de minute intrarea”. Ăsta-i unul și doi- punctele 9 b și 10 b se modifică prin completare, la sfârșit, adăugând sintagma ”Altele decât cele de la punctul 8”. Corect?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Corect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bine.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Domnule secretar, e în regulă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, da, da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - S-au înțeles amendamentele, da? Supunem la vot amendamentele ridicate de domnul Lupu. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” amendamentele domnului consilier Gabriel-Stănică Lupu au fost adoptate.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, înainte să trecem la votarea proiectului cu amendamentele votate, îi dau cuvântul domnului Diaconu, pentru că vrea să mai spună ceva. Vă rog, domnule consilier.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Acolo mai e o problemă cu sauna. Am vorbit un pic cu domnul director, au început pregătirile, da, loturile care sunt la Bacău, cele de la box, cele de la atletism, să vedem cum facem și cu acea saună, în care sportivii să intre să-și facă refacerea. Trei-patru, pe grupuri, ca să nu apară discuții că au fost prea mulți sau...Da? Gen reclamații, că asta spunea domnul director, care nu vrea să aibă probleme vizavi la unele reclamații, acolo.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Diaconu. Domnule secretar, supuneți la vot proiectul, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentele aprobate. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre cu amendamentele adoptate a fost adoptat.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei familiilor și persoanelor singure domiciliate in Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 februarie-2021-31 martie 2021 Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Pentru proiectul nr. 9, care include ajutorul de încălzire, am s-o las pe doamna director Vasluianu să vă prezinte oportunitatea și rațiunile din spate. Mulțumesc. Doamna director...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna director, aveți cuvântul.

Doamna Director a DAS Bacău Carmen VASLUIANU- Bună ziua. Proiectul inițiat de domnul primar se referă la ridicarea plafonului pentru toate tipurile de încălzire, de la 800 de lei, cum este precizat în Ordonanța de Urgență 70/2011, cu completările și modificările ulterioare, la plafonul de 1.082, pentru toate modalitățile de încălzire a populației, da? Acest cuantum, plafon s-a stabilit pe baza indicatorului social de referință, indicator care este reglementat prin legislație, și anume prin legislația 76/2002, prin care indicatorul social de referință este de 500 de lei. În Ordonanța de Urgență, pentru cei care se încălzesc la sistem centralizat, plafonul este stabilit de 2,164 din ISR. Dacă faceți un calcul, 2,164 x 500, se ajunge la acest 1.082. Consiliul local trebuie să aprobe, sau dumneavoastră hotărâți, majorarea plafonului pentru toate tipurile de încălzire la acest 1.082, da? Diferența va fi suportată din bugetul consiliului local, da? De la 800, cum e stabilit în legislație, la 1.082. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, doamna director.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra acestui proiect? Nu sunt. Domnule secretar, vă rog să faceți apelul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.335/2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC Transport Public S.A. Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul nr. 10, și fac totodată mențiunea și pentru proiectul nr. 11, la fel, introducem același plafon conform legii, care definesc persoanele vulnerabile. La proiectul nr. 10 deci, ridicăm plafonul pentru aceste persoane pentru subvenția la transport, iar la proiectul următor, referitor la tichetele sociale pe care le acordăm acestor persoane vulnerabile. Vă mulțumesc, să deliberați ca atare și mulțumesc doamnei director pentru sprijin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții? Domnule Huluță, vă rog.                                       w

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Discutăm de 10 sau de 11?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Proiectul nr. 10.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Că s-a amintit și de celălalt, de tichete sociale. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, am accelerat eu puțin, dar la 10 suntem acum. Am vrut să spun că e aceeași logică la toate cele trei proiecte.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul nr. 10.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

Iesit din sala

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.246/2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La proiectul nr. 11este aceeași logică, de a plasa referința pentru acordarea tichetelor valorice la acest indicator social de referință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra acestui proiect? Da, domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Aș vrea să vă spun că nu este aceeași judecată. Aici nu-i aceeași judecată. Dincolo, da, sunt de acord cu doamna director, cu indicele de referință care a rămas același de mulți ani, la 500 de lei și el se corectează an de an cu alt indice, da, și acolo sunt de acord, pentru că există lege. Aici, mai discutăm. Discutăm de salariul minim pe economie, și ați văzut că noi ne raportăm la salariul minim pe economie, numai că în hotărâre ne raportăm la salariul minim din 2014, care înseamnă 1.050 lei. Pensionarii trăiesc și astăzi, în 2021. Conform salariului minim pe economie, brut și vedeți, spuneți ”Salariul brut”, e total greșit. Salarul minim brut la ora actuală, actualizat de Guvern în decembrie, este de 2.300 de lei. Eu v-aș propune să punem, vizavi de salariul minim ”net”, care înseamnă 1.386. Eu aș vrea, și fac acest amendament, să ne raportăm toate aceste tichete, tot acest sprijin care îl acordăm noi pensionarilor, plafonul să fie de 1.386, cât este salariul minim net pe țară, de la 1 ianuarie 2021. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Domnul primar, apoi domnul Ghingheș.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O chestiune aici: ideea era de a le completa veniturile. Asta înseamnă că avem un pensionar care are o pensie egală cu un salariu minim, care primește niște bonuri valorice. În paralel, există angajați, persoane active care au același salar minim, dar nu primesc nimic. Eu înțeleg logica dumneavoastră, dar aș deduce din această valoare minimă 150, exact cât venim, de a le acorda. Deci să fie pragul salariul minim minus 150 de lei, ceea ce le oferim noi în plus, ca și compensare. Dacă sunteți de acord. Deci să fie plafonul 1.386 minus 150 de lei, cât li se acordă, pentru a nu crea o discriminare. O persoană activă muncește la salariul minim, nu primește nimic, iar un pensionar cu pensie de 1.386 de lei primește un beneficiu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vreți să răspundeți?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da, voiam. Eu îmi mențin...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Menții amendamentul, da?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu îmi mențin amendamentul, având în vedere că prin această propunere a dumneavoastră cei care...Vreo 7.000, am făcut eu un calcul, așa, estimativ, deci nu am pretenția că-i exact, vreo 7.000 de pensionari ies din acest sprijin. Deci eu rămân pe aceeași idee, să fie 1.386. A nu compara un tânăr care poate să mai aibă și altă variantă față de un pensionar, în situație de pandemie și cu bolile pe care le-a acumulat în cursul timpului. De asta le dăm acest sprijin. Eu nu vreau să le amestecăm, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nici eu nu vreau să le amestecăm, domnule Huluță, dar vorbeam despre o discriminare. Eu înțeleg și-i ajutăm pe cei cu venituri mai mici, care n-au posibilități, dar în acest moment, creați o discriminare. Două persoane, cu același venit, salariul minim, unii primesc ceva, alții nu. Cei care primesc sunt pensionarii, cei care nu primesc sunt lucrători activi. Aceiași pensionari primesc și reduceri la transport în comun și alte ajutoare, în timp ce un lucrător activ, un muncitor, tineri care lucrează pe salariul minim, nu primesc absolut nimic, își plătesc integral transportul în comun și nu primesc nici un tichet social. Asta vreau să spun: să evităm de a crea o discriminare între categoria activă de muncă și categoria care este la pensie, cu același venit net.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule primar, doamna director Vasluianu vrea să intervină, după care domnul Ghingheș. Vă rog.

Doamna Director a DAS Bacău Carmen VASLUIANU - Da, aș vrea să menționez faptul că sunt asistați sociali în cadrul Direcției de Asistență Socială care nu beneficiază de nici o facilitate, din punctul ăsta de vedere sau altele. Sunt beneficiari care au 530/membru de familie, sunt persoane în plata ajutorului social care au doar 142 de lei și la fel, nu beneficiază de nici o facilitate. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și altceva, de obicei, un pensionar, chiar și cu pensia egală cu venitul minim, nu mai are pe altcineva în îngrijire, în timp ce un tânăr activ poate să aibă copii pe care-i îngrijește din același salariu minim. Deci, impactul este mult mai mare și mai benefic pentru cei activi. Astfel încât vă rog să reconsiderați și să nu creăm o discriminare între persoanele active cu salariul minim și pensionarii la final de carieră, cu același venit net.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Domnule Huluță, dumneavoastră aveți dreptate, dar aici vorbim de două lucruri diferite. Practic nu se reduce nimic, doar aliniem acest indicator social de referință, așa cum a precizat și domnul primar și cum este expus și-n proiectul de hotărâre. Deci, haideți să nu le confundăm. Mulțumesc. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Poate să nu confundați dumneavoastră, domnule Ghingheș, să nu confundați dumneavoastră. E una să mă refer la indicele social, da, de referință, da, și altceva când toată hotărârea se referă la salariul minim pe economie. Eu vreau să actualizez salariul minim pe economie la acest plafon, pentru că din 2014...Dar ce s-a întâmplat, domnule primar, în 2014, când era acest ajutor, acest tichet îl dădeam la salariul minim din 2014 și să știți că și atunci erau salariați la salariul minim și așa mai departe. Deci, problema este: eu vreau să-l aducem din 2014 să-l aducem la 2021.

Dacă vreți la anul să-l plafonăm la 2021, nu-i nici o problemă, dar parcă prea... Din 2014 până acum sunt șapte ani. La șapte ani, pe unii îi dezgropăm. Deci, domnule primar, eu vreau să-i aducem...Că ei trăiesc acum, asta voiam să spun. Le putem face sau nu le putem face acest sprijin? Eu sunt să-i facem, să găsim soluții. Doamna directoare, să găsim soluții și pentru cel cu ajutorul social, că nu-i drept nici acolo, că sunt cei cu ajutor social care au lucrat 14 ani, dacă n-au 15 ani, n-au pensie și le dați salar. Atunci discutăm și pentru ei o situație. Pentru că nu-i drept. Știe toată lumea: dacă n-ai 15 ani vechime, nu poți să iei pensie și iei un ajutor social. Toată lumea țipă că...E un ajutor social care-i nemaipomenit, de 140 de lei. 140 de lei pe lună, nu-și plătesc oamenii nici curentul. Ce să-i fac dacă n-are vechime? Dar a lucrat 14 ani. Care-i diferența între cel de 14 ani și cel cu 15 ani și o lună? Adică, trebuie să găsim niște soluții și pentru acești cetățeni.

Doamna Director a DAS Bacău Carmen VASLUIANU - Da, a mai fost un proiect de hotărâre, dacă-mi permiteți, în care au fost introduși și beneficiarii de asistență socială pentru a primi tichetele sociale și nu l-ați aprobat. Adică, tot venim cu variante în fața dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu s-au aprobat, nu că nu le-am aprobat eu.

Doamna Director a DAS Bacău Carmen VASLUIANU - Nu s-au aprobat.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Doamna director...

Doamna Director a DAS Bacău Carmen VASLUIANU - Am zis consiliul local, mă refer...Mă iertați.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Așa, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Huluță, mulțumesc, doamna director.

Doamna Director a DAS Bacău Carmen VASLUIANU - Și cu privire la plafonul de la transportul public, până acum a fost 1.835. Trebuie să vă gândiți și la asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Domnule Huluță, cred că avem același scop, cred că amândoi vrem să evităm o discriminare și a acorda niște beneficii luând din banii celor activi și dând celorlalți. Eu v-aș propune să facem un compromis: haideți să vedem cum arată bugetul de stat, să acceptați indexarea de astăzi, pentru că este deja o mărire, ceea ce vă propun eu. După bugetul de stat, în funcție de ce venituri vin de la bugetul de stat, să vedem dacă vom avea alocări bugetare pentru asta. Pentru că s-ar putea să trebuiască să eliminăm din investițiile pe care le facem pentru a plăti aceste lucruri. Pentru că mai există anul ăsta și alte lucruri excepționale pe care tot dumneavoastră le-ați votat, cum ar fi bursele pentru elevi, cu cuantumuri peste minimul legal. Există o presiune foarte mare pe buget. Deja aici este o mărire, dacă de la bugetul de stat ne vor veni bani și din ce semnale sunt, că vor veni, atunci modificăm și ridicăm acest lucru, plus că vom ști exact impactul. Vom ști exact câte persoane și vă rog să colaborați cu doamna director să vă spună care este impactul marginal, de la 1.082 la 1.550, cum vă propuneam eu și față de venitul minim, că s-ar putea să fie foarte puțini, dacă acceptați cum am spus, de la salariul minim minus acest beneficiu de 150. De fapt, să fie cam toți pe care-i vizați. Este alegerea dumneavoastră, eu v-am propus pentru precauție bugetară și pentru a elimina orice discriminare față de populația activă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar.

Domnule Huluță, vă mențineți amendamentul?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu îl mențin, dar nu, trebuie să și fac o chestiune din asta pentru că ați spus: ”Luăm din banii celor activi și-i dăm”. Domnule primar, problema este că există solidaritatea între generații. Noi, când am fost copii, ne-au dat pensionarii de astăzi, când ieri erau salariați, și așa mai departe. Toate aceste ajutoare pe care noi le facem, le facem din principiul solidarității. Suntem un popor și cu niște principii sociale. De asta spun eu că nu punem semnul, totuși, egal. Eu spun foarte clar că trebuie să facem pentru tineri. Venim cu locuri de case, venim cu locuri de muncă, venim cu alte pârghii și pentru tineri și sunt de acord, în limita posibilităților, dar aici nu vreau să se scadă numărul pensionarilor care beneficiază de acest sprijin, o dată sau de două ori pe an. E o dată...Și-am văzut și-n ăla, funcție...Dacă mă faceți să-l elimin și pe ăla din hotărâre, îl eliminăm și pe ăla, mai fac un amendament, că dumneavoastră ați făcut...Acolo scrie o chestiune și-s foarte atent la nuanțe: funcție de posibilitățile bugetare pe care le avem, da? Deci, poate îl eliminăm și pe ăla. Deci ideea este următoarea: eu țin la acest plafon și aș vrea să-l supuneți la vot, amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule Huluță. Domnule secretar, supuneți la vot amendamentul, apoi domnul Candet. Nu mai vreți? Nu, vrea domnul Huluță să supunem la vot amendamentul. Vreți să vorbiți înainte de supunerea la vot? Vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Deci, cred că lucrurile astea nu se exclud reciproc, care sunt puse în discuție de către domnul primar și de către domnul Huluță. Aș vrea să subliniez faptul că n-avem de-a face cu o discriminare. Discriminarea este altceva. Discriminarea este o deosebire, o excludere, o restricție pe bază de rasă, naționalitate, sex, etc., etc., de natură a face diferență între două persoane, două categorii de persoane, și așa mai departe. Noi nu alegem și nici nu facem o categorisire a acestor categorii despre care vorbim aici, despre salariații care iau un salariu minim și despre un pensionar care are o anumită pensie. Ceea ce discutăm noi aici este un ajutor pe care-l putem sau nu-l putem da unor pensionari, asta-i toată treaba. N-avem treabă cu salariații, cu salariul minim și cu altceva, că nu ne raportăm la această categorie de venit, care este salariul. Acum, dacă discutăm de pensie și de ajutorul ăsta care îl putem da sau care nu-l putem da, eu cred că din expunerea de motive și din referatul de fundamentare al acestui proiect, ar fi trebuit să reiasă foarte clar care-i impactul bugetar. Acum, venim în ședință și spunem: ”Domnule, s-ar putea bugetul, care suferă presiuni și din altă parte, nu numai de aici, să nu ne ajungă pentru așa ceva”. Păi lucrurile astea trebuiau puse pe hârtie. Dacă am ajuns la venitul ăsta de o mie și ceva de lei, să vedem care-i impactul bugetar, da, dacă ne ducem cu ajutorul până la o mie trei sute și ceva de lei, cum cere domnul Huluță, trebuia să avem o imagine, să vedem cam cât ar însemna impactul bugetar la această valoare. Acum, soluția pe care aș propune-o, pentru că domnul Huluță a văzut foarte bine această completare în funcție de buget, atunci hai să dăm la toată lumea la valoarea solicitată de domnul Huluță, dacă ne ajunge bugetul. Dacă nu ne ajunge bugetul, o să dăm atât cât ne ajunge. Altminteri, nu știu cum am putea hotărî asupra acestui punct la ordinea de zi, dacă imaginea asupra impactului bugetar lipsește, că așa a fost făcut proiectul. Eu m-am uitat, că am materialele în față, nu reiese de nicăieri cât ar însemna la venitul propus, nici n-avem o imagine dacă s-ar mai putea încadra categorii cu venituri mai mari sau mai mici, lucru care ar fi trebuit să existe în fundamentarea proiectului, după mine. Ar mai putea fi și o soluție de compromis: să se retragă acest proiect de pe ordinea de zi și, la ședința viitoare, să se fundamenteze, prin referat și prin expunerea de motive, în mod corect această problemă. Cât e impactul bugetar la 1.350, cât e impactul bugetar la 1.058-1.080, nu mai știu cât este. E corect?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - N-am nimic împotrivă, pentru că ajutorul ăsta se dă de Paște și mai avem timp până la Paște, nici n-a început postul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - A, până la Paște ne mai putem întâlni de două ori luna asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Candet. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și eu vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Da, dacă există consens, îl putem retrage și discuta, și voi veni și cu o prezentare a tuturor beneficiilor care sunt acordate, pe categorii sociale, la același nivel de venituri, pentru a clarifica și a elimina posibilitatea unor discriminări.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Bun, păi îl retrageți de pe ordinea de zi? Ca să nu mai supunem amendamentul la vot. Deci, proiectul îl retrage domnul primar de pe ordinea de zi, da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, s-a retras de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 12, atunci. 12 A.

Punctul 12 ”Diverse” a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 12 A. Se trece la punctul 12 A al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Inițiator - ’ DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Suntem la 12 A, care se referă la convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale. Această societate nu mai are de peste o lună conducere în Consiliul de Administrație și, conform statutului, nimeni altcineva nu are dreptul de a semna. Am primit o scrisoare din partea SSP. În data de 15 februarie există o scadență de plată către salariați, deci salariile a peste 180 de angajați, tot atunci este o eșalonare a TVA-ului și dacă nu se va efectua această plată, va duce la pierderea facilităților și la blocarea tuturor conturilor societății, astfel încât vă solicit să deliberați pentru a pune o nouă conducere, provizorie, până când se va finaliza ceea ce ați aprobat de la început, adică o selecție din partea unui expert independent. Vă reamintesc că în lipsa conducerii astăzi, compania va intra în imposibilitate de plată și în faliment. Este decizia dumneavoastră, în joc sunt 180 de salarii, deci salariați și familiile lor. Vă mulțumesc, să deliberați în consecință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, domnule președinte. Am constatat că, spre deosebire de forma inițială, s-a modificat componența acestui ”board”, să-i spun, a crescut de la 5 membri la 8 membri, propus de domnul primar, deși numărul total trebuie să fie impar, deci ori 5, ori 9. Acesta este un aspect. Al doilea aspect- nu știu care-i raționamentul, îl invit pe domnul primar să ne explice, de ce trebuie să fie mai multe propuneri față de prima componență de 5 și aș vrea să fac și o observație, are legătură și cu campania electorală la care o să fac referire de fiecare dată când e nevoie: în campania electorală discutam despre depolitizare și, așa cum am constatat cu toții în spațiul public, iată că persoanele propuse de către domnul primar, sunt membri de partid, predominant din partidul dumnealui, USR-PLUS și cu legături chiar cu PNL și PMP. Am văzut conferința de presă a dumnealui și aș vrea să obțin chiar și-un punct de vedere din partea domnului viceprimar Cristian Ghingheș, care scria pe pagina de facebook, de curând, de-acum câteva zile, că anumiți consilieri din consiliul local fac politică pentru sinecuri și job-uri la stat. Iată că, din păcate, și chiar vreau să interveniți, domnule viceprimar, să spuneți părerea dumneavoastră despre faptul că toți din această listă sunt membri de partid, aveți și dumneavoastră colegi dintre cei selectați.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Numai puțin, ca să termin. Aș avea și o propunere. Eu aș propune să retragem proiectul de pe ordinea de zi, vă spun și de ce: pentru că cred că-i oportun ca fiecare dintre noi, avem dreptul, ca și consilieri, să venim cu propuneri. Ca fiecare dintre noi, sau grupurile politice din consiliul local să vină măcar cu o propunere sau două, să formulăm un board care să fie astfel asumat de toată lumea. Da, e un termen corect. Este o propunere. Dacă dumneavoastră o considerați oportună, este în regulă.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Mulțumesc, domnule Chirilescu. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, domnule consilier, probabil că avem definiții diferite despre ce înseamnă ”depolitizare”. ”Depolitizare” nu înseamnă să punem, să numim, să propunem, să selectăm oameni care nu sunt membri de partid, ci înseamnă să fie o selecție bazată pe competențe, nu pe carnet de partid. Îmi pare rău, nu știu în ce partid ați fost dumneavoastră, știu că ați fost în câteva, dar eu sunt mândru că în Uniunea Salvați România și în alte partide sunt oameni profesioniști, da? Apartenența la un partid nu are nimic de-a face cu lipsa de competență. Ce se întâmplă și este deplorabil, la nivel național, este atunci când un partid promovează în funcții persoane care nu au nimic de-a face cu acea funcție și nu au competențele necesare. M-aș fi bucurat, în loc să analizați articolele din presă despre această propunere, să citiți CV-urile persoanelor, să-mi spuneți dacă cineva are vreo problemă cu CV-urile. Mai mult, ați ignorat faptul că una dintre propuneri este fost candidat în PSD, deci nu există doar din partidul cuiva sau altcuiva. Iar, repet, acesta este un consiliu de administrație provizoriu. Nu este simplu pentru nimeni să-și asume o astfel de responsabilitate. Dacă ați fi citit Legea guvernanței corporative ați fi văzut că persoanele care fac parte din consiliul de administrație care-și termină mandatul și firma nu este într-o stare bună, nu mai pot participa în următorii 4 sau 5 ani în alte consilii de administrație. Deci avem foarte greșită, foarte diferită înțelegerea ce înseamnă ”depolitizare”. Depolitizarea nu are nici o treabă cu carnetul de partid sau nu, ci are treabă cu o selecție bazată pe competențe și eu consider că toate persoanele din acea listă au competențele necesare să facă parte din consiliul de administrație. Un expert independent va veni și va face o selecție deschisă. Mai mult, legat de propunerea dumneavoastră de amânare, de retragere: acest lucru, așa cum am spus inițial, ar duce inevitabil la intrarea în faliment al acestei companii, din imposibilitatea de plată a salariilor și din imposibilitatea eșalonărilor la plată pe 15 februarie. Este decizia dumneavoastră și, la fel ca-n cazul SMUP, consecințele vi le asumați.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar... Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Numai un pic, dați-mi voie să dau o replică domnului primar și...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, dacă domnul Ghingheș vrea să răspundă, pentru că i-a fost pomenit numele, apoi domnul Manolache.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, aș vrea doar o replică să-i dau domnului primar și cu asta închei. Haideți să vă citesc din DEX: ”A depolitiza înseamnă a face să-și piardă caracterul politic”. Din franceză, se cheamă ”depolitiser” Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și eu vă mulțumesc. Totuși, aș vrea să mai semnalez un lucru și să vă rog, domnule președinte, să dați cuvântul auditorului intern din cadrul Societății Publice pentru a vă prezenta situația, din punctul lor de vedere, legată de urgența numirii astăzi a unui nou consiliu. Doamna...dacă permiteți... Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule președinte, un minut, dacă pot să...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, o secundă. Haideți, domnule primar, să vorbească întâi domnii consilieri sau dacă domnii consilieri sunt de acord să ne prezinte doamna situația, că poate...Cum considerați.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - O întrebare foarte tehnică, care-i chiar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - O secundă, doamna consilier. Deci, dacă suntem de acord să dăm cuvântul doamnei auditor, apoi, în ordinea în care am spus-o: domnul Ghingheș, domnul Manolache și doamna doctor. Vă rog, doamna auditor.

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE- Mă numesc Mihaela Palade, sunt auditor intern în cadrul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău. În urma misiunii de consiliere-informare făcută la Serviciul economic, prin care domnul contabil-șef mi-a cerut un punct de vedere la situația creată și prezentată de către domnul primar, în ceea ce privește efectuarea plăților pe data de 15 februarie, a reeșalonării TVA, efectuarea plății salariilor și ulterior, până pe data de 25 februarie, depunerii declarațiilor fiscale, pentru fiecare existând implicații, respectiv neplata eșalonării TVA va duce la blocarea conturilor, nedepunerea declarațiilor fiscale reprezintă, conform Codului fiscal, încălcarea, deci, a legii și cu consecințele respective. Sunt contravenții, conform Codului fiscal, da. În aceste condiții, pentru că auditul este cel care are ca obiectiv general îmbunătățirea managementului entității publice, care are ca obiectiv general îmbunătățirea procesului guvernanței, fără responsabilități manageriale, a trebuit să acționez în consecință. În condiții normale, raportam directorului, managerului general, ulterior Consiliului de Administrație. Întrucât aceste organe de conducere nu mai există la nivelul societății, am făcut această adresă către Primăria Bacău, pentru a lua cunoștință de situația existentă și mai departe, mă prezint în fața dumneavoastră pentru a pune această problemă a Societății și să vă spun că ceea ce dorește Societatea este ca să se poată efectua aceste plăți, pentru care dumneavoastră trebuie să luați decizia în conformitate cu legea, care vă permite să luați decizia cea mai bună pentru a avea o semnătură pentru a pune pe aceste plăți. Așa cum v-am spus, nu putem să ne asumăm responsabilități manageriale, răspunderea și modalitatea în care dumneavoastră veți soluționa obținerea acestei semnături pentru a pune pe ordinele de plată este a dumneavoastră și știți mai bine care este soluția pe care trebuie să o alegeți.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, doamna auditor. Domnule Ghingheș, aveți cuvântul, urmează domnul Manolache, apoi doamna doctor Dinu.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ ,- Nu e treaba mea să emit păreri. Mulțumesc. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Manolache.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Da, mulțumesc, domnule președinte de ședință. Domnule primar, referitor la acest punct de pe ordinea de zi, aș vrea să vă sugerez, ca și până acum, în ședințele anterioare, să evitați consilierea unora din jurul dumneavoastră, să nu mai veniți în consiliul local cu mărturii mincinoase care să pună presiune supra consiliului, pe care dumneavoastră să le rostogoliți în spațiul public, încercând și acolo să deveniți un fin demagog, un fin politicianist și un fin manipulator. Vă readuc aminte că erați ca și mine înainte de campania electorală, un opozant vehement asupra modului în care se desfășoară activitatea de la SSPM și modului în care se cheltuiesc banii la această societate. Nu vă întreb de ce v-ați reconfigurat și v-ați schimbat poziția, dar vă spun că modul în care dumneavoastră prezentați lucrurile aici, în ședința de consiliu local, modul în care dumneavoastră manipulați în spațiul public prin diferite tertipuri mincinoase, nu vă fac cinste. V-aș recomanda, începând de astăzi, să aveți o deschidere totală către toți consilierii locali, să luăm decizii în consens, că așa cum aveți dumneavoastră dreptul de a promova sau de a nominaliza, același drept îl avem și noi, consilierii locali, să nominalizăm, pentru a delibera în cunoștință de cauză. În felul acesta, putem să ne asumăm o responsabilitate comună, vizavi de societățile de servicii de utilitate publică de pe raza municipiului Bacău, care aparțin consiliului local. Aș putea să continui cu multe despre modul în care dumneavoastră v-ați prezentat până acum poziția față de această societate, dar eu vreau să fac un apel, un ultim apel la dumneavoastră, la rațiunea dumneavoastră, să vă deschideți ușa consilierilor locali, să consultați toți liderii de grupuri din consiliul local, pentru a avea decizii luate în consens, pentru a ne asuma cu toții modul în care se investesc sau se cheltuiesc banii băcăuanilor și-n felul ăsta să fim toți responsabili de administrația pe care dumneavoastră o cultivați. Vă recomand și vă sugerez să redeveniți ceea ce erați, ce-ați fost la prima ședință din consiliul local. Aștept invitații de la dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, vă rog să răspundeți, apoi doamna doctor Dinu și domnul Candet.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule consilier, vă asigur că nu mi-am schimbat sub nici o formă părerea despre modul în care se cheltuiesc banii la această societate. Cât despre cum se desfășoară activitatea, de altfel, am discutat acest lucru și cu conducerea, când era încă în funcție și le-am expus viziunea mea. În acest moment, este a doua oară când acest proiect este pus pe ordinea de zi, necesitatea acestuia fiind de a pune un consiliu provizoriu, astfel încât societatea, așa cum vă spunea și auditorul intern, să nu intre într-un blocaj financiar. Am demarat cu acordul dumneavoastră și procedura de recrutare de către un evaluator independent. În momentul în care acesta va fi selectat, în urma achiziției publice, am să invit pe toată lumea, va fi și un anunț public pentru un apel la candidaturi și chiar mă aștept, în responsabilitatea pe care o aveți, fiind unic acționar, să veniți cu propuneri și să găsiți oameni, pentru că, repet, nu mulți profesioniști își asumă o astfel de responsabilitate, să vină, mai ales văzând situația financiară, ținând cont că există foarte multe datorii la furnizori. Și vă asigur, domnule consilier, de toată deschiderea mea, ca întotdeauna.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Dinu, vă rog.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Da, am o întrebare tehnică, pe care am vrut s-o adresez și la ședința trecută. În general, când membrii care sunt la conducerea unei instituții își dau demisia, rămân în interimat până la organizarea unui concurs sau până la numirea altor membri. Deci, nu înțeleg această problemă, că nu pot fi semnate documente. Înțeleg că în momentul ăsta Societatea de Servicii nu este absolut deloc condusă? E un sat fără stăpân? Sau cum?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, doamna auditor, vă rog.

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Pentru semnarea documentelor, era împuternicit fostul director, domnul director Zaharia, în calitate de director, de manager al societății. Dumnealui nu mai este, și-a dat demisia, deci nu mai avem manager, nu mai avem consiliu de administrație.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Am înțeles asta. Și-a dat demisia, dar la lege scrie că orice membru care se află în conducere, într-o poziție de conducere a unei instituții publice sau private, în momentul în care demisionează, există un număr de zile, din ce știu eu, 60 de zile, în care el rămâne interimar. Nu poți să pleci, îți dai demisia azi și mâine nu mai știi de...Deci, la momentul ăsta, domnul director Zaharia, conform legii, mai este împuternicit să semneze documente sau nu? Pe lege, nu pe ce...Că și-a dat demisia. Pe lege.

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Domnul director și-a dat demisia din luna decembrie, iar perioada de interimat s-a terminat...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Care este de cât? Când s-a terminat?

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE -...pe data de 22 februarie. Deci, în acest moment...22 ianuarie, scuzați-mă.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Și din 22 ianuarie, practic această instituție nu mai are deloc, deloc conducător?

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Nu. Nu putem semna nici acte adiționale de modificat la contracte de muncă, nu avem nici o semnătură. Și n-am făcut nici o plată, n-avem nici o operațiune, nu putem întocmi un document, pentru că nu este un reprezentant din partea societății care să aibă dreptul la semnătură, să reprezinte în mod legal societatea.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- Cum, nu este drept de a doua semnătură? Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Mereu există drept de a doua semnătură. Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Poftim?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Nu există drept de a doua semnătură?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu există, pentru că actul constitutiv specifică acest lucru.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Am întrebat-o pe doamna, nu pe dumneavoastră.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dar nu-i nici o problemă dacă răspund și eu, cred, da?

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Tot n-am înțeles ce-ați spus. Întrebarea...Nu este a doua semnătură. Nu.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Trebuie să existe doi oameni care semnează, nu unul.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Dacă unul moare...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Eu întreb unde-i al doilea.

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Vă dau și răspunsul. Conform organizării societății, a doua semnătură a fost desemnată de către fostul consiliu de administrație, doar pentru perioada în care domnul director era în concediu de odihnă, în deplasare sau în concediu medical. Deci, nu a fost stabilită și pentru astfel de situații și atunci nu avem a doua semnătură.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Are societatea asta vreun director executiv azi?

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Ce să aibă?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Un director executiv, are astăzi?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, vorbiți la microfon, vă rog.

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Nu are, deci, în acest moment nu are nici manager general, este domnul director tehnic...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Lăsați, managerul este una. Eu v-am întrebat dacă societatea are un director executiv?

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Nu. Are un director tehnic... Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Un director tehnic este.

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE -...care este șef la serviciul tehnic și care în acest moment are cererea de demisie depusă pe 8 ianuarie și încetează pe data...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Dar la momentul ăsta domnul director tehnic are dreptul de semnătură. Înțeleg...

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Nu are drept de semnătură. Deci, dreptul de semnătură a fost dat numai pentru situațiile de concediu de odihnă, concediu medical și deplasarea domnului...Și oricum nu avea domnul director tehnic semnătură în bancă, semnătura era doar pe celelalte acte.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Da, am înțeles, doamnă. Vă mulțumim tare mult.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumim, doamna auditor. Dacă mai sunt discuții? Domnul Candet, Diaconu, domnul Manolache și domnul Miroșeanu. Domnule Candet, vă rog.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Sunt primul? Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am ascultat cele ce s-au spus până acum, nici n-aș fi vrut să iau cuvântul, vă spun sincer. Aș vrea să-i explic domnului Chirilescu, care a vorbit în franceză, limbă pe care eu o cunosc mai puțin, că, într-adevăr, depolitizarea asta este depolitizare, dar numai pentru unii. Pentru că, vă explic eu, că dumneavoastră probabil gândiți în franceză și eu vreau să vă spun în românește, că profesioniștii noștri sunt mai buni decât ai dumneavoastră. Asta s-a desprins din centrul acestor discuții. Deci, dacă nu m-am făcut înțeles, o să învăț franceză și vă spun data viitoare, domnule Chirilescu. Acum, în ceea ce privește această problemă, eu cred că societatea asta are un număr de asociați sau un număr de acționari, ca orice societate comercială și ăia sunt consiliul local, adică noi. În momentul în care discutăm de înlocuirea unor administratori, trebuie să facem propuneri. Eu nu știu, din punct de vedere tehnic, cine a numit aceste persoane. Eu cunosc vreo 2-3 dintre ele, cu privire la care am o părere foarte bună, într-adevăr, însă modalitatea de propunere, de vot de bloc, vă place-nu vă place, din ăștia votați, eu cred că nu este o propunere corectă pentru asociații acestei societăți. Dacă hotărâm să facem AGA azi între noi și să hotărâm propuneri- este una, ca să votez în bloc ce vrea nu știu cine, nu știu cine i-a propus pe ăștia- atunci este cu totul altceva. Nu mă interesează dacă-s membri de partid sau nu. De asemenea, consider că nu putem alege în lipsă o persoană. Am participat la mai multe congrese și la mai multe rânduri de alegeri pe unde-am participat eu, nu s-a întâmplat niciodată să fie aleasă o persoană în lipsă. Deci, ne putem trezi, pe lângă CV-uri, că trebuie oamenii ăia întrebați ceva cu privire la anumite probleme, să vedem dacă știu sau nu știu să administreze o asemenea societate. A, dacă se mai dovedește că sunt și membri de partid și numai a anumitor partide, nu a tuturor celor care sunt reprezentate în consiliul local, iarăși este o altă mâncare de pește. Prin urmare, eu cred că în momentul în care numim un administrator la această societate trebuie s-o facem de comun acord, aici, toți, nu pe bază de vot ”Da/ Nu”, votând în bloc anumite persoane, ci pe bază de propuneri de persoane prezente, competente, dinainte prezentate care pot fi interogate și care pot să ne răspundă la niște întrebări cu privire la cerințele pe care noi, acționarii, le avem la această societate. Acum, din punctul meu de vedere, singura problemă care se pune astăzi este că această societate zice-se că n-are administrare și că nu se poate semna. N-am mai întâlnit această chestiune în practică, dar uite că s-a întâmplat. Nu înseamnă că nu se poate, dacă n-am văzut eu. Se pare că la o societate publică, care are un număr de cinci membri în consiliul de administrație și care trebuie să aibă directori, uite a-l naibii potriveală, că nu mai e un drept de semnătură azi și, culmea, se brodește și peste o urgență că trebuie semnat mâine ceva și n-avem ce face. Păi, în condițiile astea, dacă nu ne-am pregătit un consiliu de administrație, n-avem decât să delegăm un drept de semnătură unui director executiv, c-așa ne spune Legea 31, văd că doamna auditor mă aprobă și-i mulțumesc, se pare că vorbim aceeași limbă, ca omul ăla să plătească salariile și TVA-ul. Da? Un mandat special dat pentru două operațiuni, după care, n-avem decât într-o săptămână- două-trei să facem o adunare extraordinară, că se pare că la Consiliul Local Bacău asta-i modalitatea de lucru, să ne adunăm din două-n două săptămâni să votăm aceleași proiecte care au fost respinse o dată, până trec, da, și n-avem decât atunci să ne prezentăm administratorii, care pot să fie într-adevăr politici, să ne asumăm, că văd că unii-și asumă. Eu, de exemplu, nu mi-aș asuma, dar dacă profesioniștii lor sunt mai buni ca ai noștri, hai să-i punem la vot și o să vedem atunci dacă politizăm în continuare această societate sau n-o politizăm. Eu, unul, n-am făcut campanie electorală cu argumentul că acest SSPM n-ar trebui politizat. Da? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Candet. Domnul primar vrea să vă răspundă.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Ce să-mi răspundă, că nu l-am întrebat nimic pe domnul primar. Nici nu l-am criticat. L-am criticat eu pe domnul primar? A auzit cineva?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Îi dau cuvântul domnului primar, atunci, domnule Candet.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. Aș vrea, pentru buna informare a consilierilor locali, aș vrea să aduc câteva mențiuni. Tehnic, cine propune este consiliul local, care m-ați mandatat pe mine, atunci când ați ales reprezentantul în AGA, în speță pe domnul Laurențiu Chiciu, domnule Candet. Apoi, tehnic, vă înșelați. Vă rog frumos să vedeți modalitatea de vot, veți vota nominal, fiecare persoană, nu veți vota în bloc. Apoi, selecția aceasta se face fix conform legii, conform Ordonanței de Urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă, iar statutul acestei companii, așa cum a fost el propus și votat de fosta administrație, nu permite operațiunile pe care dumneavoastră le imaginați în acest moment. De altfel, nici nu ar fi posibil astăzi să facem așa ceva. Mai mult, reamintesc: există acest risc al dizolvării companiei. Am repus într-o ședință extraordinară acest proiect special, pentru că exista această urgență, această situație excepțională. N-ar fi existat dacă data trecută consiliul, adică dumneavoastră ca acționar unic, ați fi considerat că este oportun să numim un consiliu de administrație provizoriu. Vă reamintesc, acest consiliu este unul provizoriu, până când se va finaliza acea selecție pe care tot dumneavoastră ați încuviințat-o. Este decizia și responsabilitatea strict a consiliului local de acum-încolo, dacă această companie va avea probleme semnificative sau va fi pe linia de plutire până la noul consiliu de administrație definitiv.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Scurt, vă rog.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Da, eu nu vreau să-i dau replică domnului primar, să nu se înțeleagă ceva, nici nu m-am adresat dumnealui. Cred că din cuvântul meu nu s-a înțeles acest lucru, că dacă s-a înțeles așa, eu îmi cer scuze dinainte. Deci...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Bine, mulțumim.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Numai o secundă, că n-am terminat. Am totuși ceva de spus. Dacă domnul primar face parte din Adunarea Generală, atunci dumnealui trebuie să-și fi luat în calcul că-n momentul în care vine astăzi aici, cu aceste persoane care trebuie votate nominal, dar eu zic că, până la urmă, tot un bloc e, că dacă alegem 5, nu putem alege decât din ăștia 8, n-avem alții la îndemână, da, iar dacă noi nu suntem de acord cu treaba asta, trebuie să existe o soluție de rezervă. Soluția de rezervă eu am propus-o în sensul mandatării speciale a unui administrator executiv, a unui director executiv, că Legea 31 permite, după câtă lege știu eu. Cred că doamna mi-a și confirmat că nu greșesc prea mult, da, atunci cred că putem aborda această variantă de rezervă, urmând ca acest consiliu de administrație să fie negociat de noi ulterior. Dacă nu putem alege această soluție, atunci îmi pare foarte rău, trebuie să găsim o a treia soluție.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, doamna auditor vrea să ne explice ceva. Vă rog.

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Nu am confirmat că se poate face alegerea în baza Legii 31, am confirmat că este bine de ales pe cineva care să poată să ne...Deci singura noastră dorință și doleanță și pe care am făcut-o și-n adresa domnului primar este aplicarea legii în alegerea, deci, pe cale legală, a ceea ce se poate, a ceea ce legea spune, astfel încât să existe o persoană care să semneze aceste ordine de plată, astfel încât să rezolvăm problema în acest moment, iar ulterior...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Am zis eu altceva, doamna auditor?

Doamna auditor în cadrul SSPM Mihaela PALADE - Nu, nu, nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, vă rog, gata. Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Miroșeanu, domnul Manolache și domnul Huluță.

Domnul contabil șef la SSPM, Andrei ȚAGA - Aș vrea să fac o completare...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mă scuzi, domnule Diaconu. Da, vă ascult.

Domnul contabil -șef la SSPM Andrei ȚAGA- Mă numesc Țaga Andrei, sunt contabil șef la SSPM. Ideea este că și dacă ați desemna o persoană, timpul ar fi prea scurt pentru schimbarea semnăturilor. Semnăturile sunt active, deci semnătura domnului Zaharia este activă în bancă. Noi nu putem face plată în mod legal pentru că dumnealui nu mai are calitatea să semneze documentele. Din punctul meu de vedere, persoana care ar fi trebuit să fie împuternicită, dacă se respectă legea și găsiți portița legală, este domnul Zaharia, pentru că semnătura dumnealui este la acest moment activă în bancă...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Am înțeles perfect, vă mulțumesc.

Domnul contabil -șef la SSPM Andrei ȚAGA -...și domnul Zaharia este în continuare angajat al firmei noastre pe altă funcție, în momentul întreruperii...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - E angajat?

Domnul contabil- șef la SSPM Andrei ȚAGA - Da, da, este în continuare angajat.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Stimați colegi...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dar dacă nu vrea să semneze, nu semnează.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vă rog. Domnule Miroșeanu, vă rog.

Domnul contabil -șef la SSPM Andrei ȚAGA - Vă dați seama că am discutat cu domnul Zaharia înainte.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim, domnule contabil. Domnule Miroșeanu, vă rog.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Aș vrea, în primul rând, să vă aduc aminte faptul că, în mandatul trecut, Partidul Național Liberal a fost împotriva înființării acestei societăți. Este o idee a PSD-ului de atunci, cu anumite obiective, scopuri și așa mai departe, în zona în care nu vreau să intru astăzi. Am ascultat cu foarte mare atenție toate luările de cuvânt, am ascultat cu foarte mare atenție și poziția doamnei auditor și constat că, de la început, am discutat doar pe formă, iar fondul este puțin diferit. Și aici mă refer la faptul că această societate a fost înființată și a derulat o serie de contracte și o serie de angajamente, care, în momentul de față, grevează atât societatea comercială, cât și primăria, cât și administrația în ansamblu. În momentul de față se vorbește despre semnătură, că are sau n-are nu știu cine drept de semnătură, însă nu este vorba numai de semnătură, este vorba și de îndeplinirea unor angajamente, de stabilirea unei direcții, de îndeplinirea unor obligații, iar acest lucru, în momentul de față, nu se întâmplă. SSPM-ul este o societate fără cap, unde nu se întâmplă nimic de vreo două luni de zile, în condițiile în care serviciile pe care această societate le prestează sunt necesare întregului oraș. Prin urmare, discutăm astăzi de numirea unui consiliu de administrație, este atributul nostru și obligația noastră. Acest consiliu de administrație urmează să stabilească cine are sau n-are drept de semnătură și ce are de făcut în continuare, inclusiv organizarea concursului pentru a se desemna un consiliu de administrație conform legii. Prin urmare, vreau să consemnați că Partidul Național Liberal va vota acest consiliu de administrație, dacă dintre dumneavoastră doriți să respingeți acest proiect de hotărâre va trebui să vă asumați, pentru că, repet, gestul dumneavoastră va genera o serie întreagă de consecințe și după ce acest consiliu de administrație va intra în funcțiune, să vedem care este strategia. O să putem

să-l invităm aici să ne spună, pentru perioada imediat următoare care este gândirea, strategia, ce este de făcut, în așa fel încât, în timpul cel mai scurt, să avem o conducere legală, conform legii. Mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Miroșeanu. Domnul Manolache, domnul Diaconu și domnul Huluță. Nu, domnul Huluță.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Lăsați-l pe domnul Huluță. Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule viceprimar, știți că vă respect, și cât ați fost prefect și întotdeauna. Vă respect și modul calm și serios de a pune problemele, însă, acum v-ați abătut un pic. Să știți că toți consilierii care au luat cuvântul, au vorbit pe fond, nu pe formă. Nu este pe formă faptul că faci un consiliu de administrație și eu, sincer, din cei 5 propuși, îl cunosc foarte bine pe Dan Stoica și are expertiza necesară, nu contest pe ceilalți că n-ar avea, dar nu-i cunosc. Bine, așa, din auzite, dar cu Dan Stoica am lucrat foarte mult și are expertiza necesară și este de susținut în orice condiții, da? Însă, vreau să vă spun că problemele sunt foarte grave la ora actuală și fiind foarte importantă această hotărâre, ca să nu mai lungim, da, eu aș vrea să ne acordați, domnule președinte, o pauză de 5 minute, da, 5-10 minute pentru consultări, să vedem cum ieșim din acest impas, că societatea, până când o desființați, până când o desființăm, ea trebuie să funcționeze și să găsim posibilitatea și soluția legală prin care cineva să semneze acolo și să mergem mai departe și, dacă vreți, să luăm această pauză.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, din punctul meu de vedere, proiectul a fost pe ordinea de zi. Eu propun, dacă dumneavoastră sunteți de acord, să aduceți persoane sau să faceți propuneri pe lângă cele care sunt acum propuse. Cred că asta este...Din ce-am observat și-am urmărit în discuțiile pe acest proiect, cred că dumneavoastră nu sunteți mulțumiți de persoanele care sunt prezentate pentru a ocupa această funcție. Dacă aveți propuneri, le puteți spune și fără consultări.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Domnule președinte, colegul nostru a cerut pauză.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu ghiciți ce gândim noi, da? Problema este...Și nu presupuneți de nemulțumirile noastre. Noi voiam să ne acordați o pauză de 5 minute. Nu ne-o acordați? Pentru că de la începutul mandatului ăsta, niciodată nu mi s-a întâmplat, și am ceva mandate la activ, în care să nu fiu amenințat că voi fi amendat, că voi plăti salariile nu știu cui din indemnizația pe care o avem. Astăzi, iar amenințări că ne asumăm. Păi da, sigur, ne asumăm, eu ce votez îmi asum, nu mai mergeți pe chestii din astea, că eu nu votez aici decât oportunitatea. Atât și legalitatea v-o asumați.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, ok, facem o pauză de 5 minute, după care trecem la vot secret.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Nu, un singur lucru aș vrea să mai spun vizavi de ce-a spus domnul Huluță. Să știți, domnule Huluță, fondul acestei probleme este funcționarea efectivă a acestei societăți. Restul este chestiune de formă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu cu oricine și oricum.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - 5 minute pauză și revenim la vot secret. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Înainte de vot secret, sunt amendamente, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi ați vrut pauză, nu amendamente, doamna doctor.

(revenire din pauză)

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Stimați consilieri, vă rog să reluăm lucrările ședinței. Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Având în vedere că am cerut o pauză de consultări, am văzut proiectul, eu n-aș vrea să mă leg acum de proiect și nici nu vreau să fac un amendament la proiect. Proiectul rămâne așa cum l-am votat pe ordinea de zi, dar aș vrea să-l consult și pe domnul secretar, da, că aș vrea de aici să iasă o hotărâre de consiliu local, da, asta-i propunerea grupului nostru, da, să mandatăm cei doi membri AGA, în persoana domnului Chiciu și în persoana domnului primar, da, ca acolo să mandateze pe domnul Zaharia să semneze actele necesare în continuare pentru deblocare și dumneavoastră îl mandatați numai cu ceea ce este necesar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vă ascultăm, dar nu face obiectul proiectului.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Știți ce voiam să vă spun? Deci, eu m-am consultat cu colegii și ne-am consultat împreună și-am venit cu propunerea. Vrem să rezolvăm problema sau să rămână în coadă de pește? Noi...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Înțeleg solicitarea dumneavoastră, dar nu cred că are legătură cu proiectul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte, problema este: vrem să meargă societatea până când vom alege un consiliu de administrație sau nu?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - De acord, dar ce facem cu proiectul acesta? Care implică votarea unor persoane pentru ocuparea posturilor din consiliul de administrație. Domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă-mi permiteți, ceea ce spuneți este așa: că susțineți proiectul să treacă în forma propusă și amendați AGA...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu, nu-mi puneți vorbe în gură că v-am spus foarte clar...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu asta înțeleg.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -...că nu-i amendament. De asta, domnule Candet, vă rugam, că punem asta după sau înainte. Dacă vreți, votăm și pe urmă găsim soluții.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi, haideți să rezolvăm acest proiect, după care găsim soluții împreună cu executivul. Eu propun să votăm proiectul, doamna Ciobanu, vă rog, după care vreau Comisia de numărare a voturilor.

Doamna Consilier Felicia CIOBANU- Aș dori un amendament.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Domnul Candet vrea să ia cuvântul.

Doamna Consilier Felicia CIOBANU - Păi, am eu cuvântul, nu vă supărați, da? Ok. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Pe fond, doamna Ciobanu. Doamna Consilier Felicia CIOBANU - Vreau să propun un amendament. Consiliul de administrație care se va vota astăzi să aibă mandat pe o lună, ca să deblocăm acum și mai discutăm la următoarea ședință.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Supuneți amendamentul la vot.

Doamna Consilier Felicia CIOBANU - De acord. E un amendament, nu?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnilor, haideți să vă spun un lucru: oricum acest consiliu este provizoriu. Este limitat de lege ca termen. Acest consiliu acționează și asigură numai o permanență până la alegerea viitorului consiliu, care se va face în conformitate cu Ordonanța 109.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nici nu vreți să meargă, nici nu vreți să găsiți soluții, faceți amendamente cu care n-o să fim de acord.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Ăsta-i un răspuns la doamna consilier, ca să-i explic că acesta este oricum provizoriu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Știu. Provizoriu și rămâne definitiv.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Domnul Candet, după care, vă rog, Comisia de numărare a voturilor să vină în față aici, vă rog.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Păi, dar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Acest proiect trebuie să aibă finalitate, domnule Candet. Aștept.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Domnule președinte, deci, nu chemați comisia până nu vorbesc ultimii consilieri. Deci, toată lumea trebuie să-și dea cu părerea, că de asta suntem aici.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dar v-am ascultat o oră, domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Cum adică? Dar am venit cu o limită de timp, eu? De-acum să-mi spuneți la ședința viitoare cât trebuie să vorbesc și nu cred că am vorbit o oră.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, trebuie să ne limităm totuși și la luările de cuvânt, pentru că așa mi se pare corect. Vă ascult.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Eu nu cred c-am vorbit mai mult ca alții astăzi și vreau să expun o părere vizavi de acest proiect. E dreptul meu, cred, ori poate mă înșel? Stimați colegi, deci, avem o problemă legată de acest consiliu de administrație. Discuții s-au făcut, nu le mai reiau. Am luat pauză ca să găsim o soluție de compromis și-am pus în discuția dumneavoastră o propunere care mie mi se pare de bun simț și care trebuie supusă la vot, că așa cerem cu toții și suntem, slavă-domnului, 12 consilieri care vrem lucrul ăsta, în sensul de a debloca această situație prin mandatarea unei persoane care să semneze actele urgente care trebuie să le facă SSPM-ul, până vom numi un consiliu de administrație asupra căruia vom cădea de acord cu toții. Acum, de ce se pune problema asta înaintea proiectului, pentru că problema nu-i pe ordinea de zi? Iar dacă, să spunem că acest proiect va pica la vot, nu mai avem un motiv să suplimentăm ordinea de zi, de aia propunerea asta e propusă ca și soluție la punctul ăsta, 12 A, dacă vreți s-o primiți. Dacă nu vreți s-o primiți, n-avem decât să supunem la vot CA-ul și mai discutăm pe urmă. Dar nu cred că-i corect. Deci, noi am venit cu o propunere corectă, deschisă, transparentă, să deblocăm situația care se pare că la SSM arde. Dacă vreți s-o deblocăm, supunem la vot, dacă nu doriți s-o deblocăm, atunci mergem cu ordinea de zi, dar eu am să mă mai opun după aia să suplimentăm ordinea de zi. Nu-i corect.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Candet. Domnule secretar, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Stați oleacă...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Îl așteptăm pe domnul secretar. Să vedem care-i amendamentul, dacă putem să-l supunem la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Care-i amendamentul?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Care-i amendamentul? Domnule Huluță sau domnule Candet, că...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Stimați domni, domnul Huluță a fost foarte explicit. Situația la SSPM arde. Acționarul unic la SSPM este Consiliul Local Bacău, noi, care avem mandatați în AGA două persoane: domnul primar și domnul consilier Chiciu Laurențiu. Atunci, noi, care suntem acționar unic la această societate, dăm mandat împuterniciților noștri în AGA, mai înainte amintiți, da, ca la rândul lor, să dea un mandat special domnului Nicu Zaharia, salariat la SSPM în prezent, care deține drept de semnătură și pentru semnătura căruia nu e necesar să se facă alte formalități, da, și care a acceptat să facă acest lucru pentru această societate și pentru noi, cu voia dumneavoastră, da, să semneze actele urgente. Asta-i propunerea. Mandatăm pe reprezentanții noștri în AGA, domnul primar și domnul Chiciu să dea mandat special domnului Nicu Zaharia pentru semnarea actelor urgente la SSPM. Este corect? S-a înțeles? Supunem la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Am înțeles, domnule Candet. Domnule secretar, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Potrivit articolului 155, punctul 5, litera ”e”, una din atribuțiile principale ale primarului Unității Administrativ Teritoriale este că: ” Numește, sancționează, dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu și, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul...

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Mai tare, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local”. Dumneavoastră, din punctul meu de vedere, nu puteți mandata primarului o atribuție pe care el o are, aceea de a asigura continuitatea unei instituții. Ceea ce spuneți dumneavoastră...

Domnul Consilier Romică BOTOI- Haideți să trecem la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ceea ce spuneți dumneavoastră...Dar mă lăsați să vorbesc?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Că nu facem nimic, domnule secretar.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Botoi, o secundă, că vă dau cuvântul.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Domnule secretar, dumneavoastră sunteți...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Lăsați-l pe domnul secretar, că nu v-a întrerupt.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET -...în altă parte a Codului administrativ.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă lăsați oleacă să vorbesc?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Nu. Pentru că nu sunteți...

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Domnule Candet, vă rog. Vă rog să vă păstrați calmul. Domnule președinte, domnule secretar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Manolache, lăsați-l pe domnul secretar...

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE -...faceți un apel la calm.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Am făcut un apel la calm, dar lăsați-l pe domnul secretar să termine, după care vorbiți dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Vă rog să nu-mi mai întrerupeți microfonul niciodată.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dacă mă lăsați să termin. Deci, avem de fapt, în speță, o societate comercială, cu organizare proprie. În mod normal și legal, într-o astfel de situație, în orice instituție, că e regie autonomă, că e societate comercială, că e primărie, în momentul în care cineva de la conducere pleacă în concediu, pleacă în concediu medical, își dă demisia, se dă un act intern ori al conducerii executive, prin care se preiau atribuțiile, ori persoana care are atribuția de numire poate să dea o dispoziție de primar prin care să spună că, pe perioada vacantării, acele atribuții sunt desemnate unei persoane. Nu este în autoritatea consiliului local să stabilească atribuții unor persoane în organisme cu personalitate juridică, organizate după statut propriu și după act constitutiv propriu și după organigramă proprie.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Păi atunci, de ce ne mai certăm, domnule secretar? Domnul primar de ce ne mai cere votul?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Deci, atunci să mandateze dumnealui pe cine vrea, în calitate de primar...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunt două lucruri distincte, domnule...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Sigur că-s două lucruri distincte, dar nu așa cum le interpretați dumneavoastră, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi sunt două lucruri real distincte.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - Păi și atunci acționariatul unei societăți ce rol mai are?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, nu v-am dat cuvântul. Domnule secretar, ați terminat?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Potrivit articolului 64 indice 3 din Ordonanța 109, în caz de vacanță, acționariatul, cum spuneți dumneavoastră, face propuneri pentru numirea consiliului de administrație și AGA, membrii AGA hotărăsc. Așa spune-n lege. Dacă dumneavoastră citiți altă lege, problema dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Domnul Manolache, doamna Dinu și domnul Huluță.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vreau să păstrăm un ton calm, echilibrat, să ne putem înțelege. Am rămas un pic cu un gust amar vizavi de intervenția liberalului Miroșeanu, când mi-aduc aminte că acum 3-4 luni de zile punea la zid SSPM-ul și spunea că este o povară pentru municipalitate și pentru consiliul local, astăzi și-a redefinit poziția față de acest SSPM și spune că municipalitatea are nevoie de serviciile Societății de Servicii Publice Municipale. Da, domnule Miroșeanu, aveți dreptate, are nevoie, dar dacă în grupul dumneavoastră și al celor din executiv ați găsit numai oameni care au rămas fără locuri de muncă și vreți să-i plasați acolo, să știți că nu ne convingeți vizavi de acest lucru, mai ales că reprezentați un partid liberal, cu profesii liberale. Deci, v-aș sugera să nu mai fiți atât de demagog, să vă păstrați aceeași poziție care ați avut-o, dacă vreți să aveți totuși un respect din partea noastră, în consiliul local. Referitor la acest proiect, domnule președinte de ședință, vă rog să-l supuneți la vot. Este momentul să-l supunem la vot, funcție de rațiunea consilierilor locali va rezulta votul și vom acționa în consecință. Nu vă ia nimeni acest drept, să reveniți cu o ședință, când considerați dumneavoastră că e nevoie, funcție de toate solicitările care le-ați avut pe dezbaterea acestui proiect. Vă rog să supuneți proiectul la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Miroșeanu, drept la replică, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a supune proiectul la vot trebuie să reglementăm oleacă amendamentul domnului Huluță, pentru că a făcut un amendament.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - O să vă rog, un drept la replică, domnule... Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Numai un pic.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vă rog, nu v-am dat cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vă rog. Deci aș vrea să-i dau cuvântul...Domnule secretar, o secundă. Deci, domnule Miroșeanu, drept la replică un minut, pentru domnul Manolache, apoi domnul secretar. Ca să definitivăm amendamentul dumneavoastră. Nu vreți să avem acel amendament?

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - În mod firesc...Domnule Huluță...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vă rog, nu mai întrerupeți.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - În mod firesc, mi s-a pronunțat numele și e absolut necesar să dau un drept la replică. Se pare că domnul Manolache n-a înțeles nimic din ceea ce am spus eu aici și cred că e momentul s-o clarificăm. Și-am să reiau, dacă doriți, domnule Manolache, chiar de la început. Și-am să vă spun că Partidul Național Liberal nu a fost de acord cu înființarea acestei societăți din primul moment. Și-am făcut toate demersurile și-am adus toate motivele ca această societate să nu se înființeze. Și repet: a fost o idee a PSD-ului, erau majoritari în consiliul local, au impus-o. Astăzi când discutăm, e vorba de altă situație. Și faptul că această societate, în decursul timpului, a angajat și în momentul de față este prinsă în tot felul de activități. Pentru acest lucru am venit astăzi și am spus că e nevoie să desemnăm o conducere care să asigure activitatea acestei societăți, având în vedere faptul că este obligația noastră să ne asigurăm că nu va greva municipalitatea de acele obligații care trebuie duse la îndeplinire. N-are nici o legătură nici cu demagogia, nici cu, să zicem așa, proasta administrare și proasta punere în temă a acestei chestiuni, ci are legătură cu o realitate. Astăzi când discutăm, SSPM-ul este o societate în derivă, de mai bine de 2 luni de zile nu se întâmplă nimic acolo, toată lumea așteaptă să vină cineva care să pună ordine în această activitate. Și vă spun lucrul acesta și datorită faptului că prin atribuțiile pe care le am, lucrez în mod direct cu această societate.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule viceprimar.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Voiam doar să spun domnului consilier că înțeleg că acum recunoaște că această societate și-a dovedit eficiența și oportunitatea și practic...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Vă rog să nu răstălmăciți lucrurile. N-am vorbit despre eficiența acestei societăți. Vorbesc despre o societate aflată în derivă, o societate care în decursul timpului și-a asumat o serie întreagă de obligații, de cele mai multe ori peste ceea ce avea de făcut, pentru că ea a fost gândită de la început cu un anumit scop, scop care în momentul de față nu mai există și bineînțeles că una din problemele care trebuie clarificate de către noua conducere este, care să fie viitorul și care să fie atribuțiile acestei societăți. Pentru că ea a fost gândită cu totul și cu totul altfel în trecut.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Spre deosebire de dumneavoastră, eu nu v-am întrerupt, domnule consilier.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - V-ați dorit...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - V-am lăsat să terminați expozeul...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - V-ați dorit cu totul și cu totul altceva de la această societate.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -...și apoi am luat cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - În momentul de față, noi avem cu totul și cu totul altă viziune...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Vă las să terminați și am să vă adresez ce am de spus.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- ...și ne dorim ca această conducere, care să fie numită, să facă ceea ce trebuie.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Eu am vrut să vă spun altceva și aș dori să nu mă mai întrerupeți. Din ce-ați declarat mai devreme, ați declarat că această societate și-a dovedit eficiența și, implicit, asta arată că grupul consilierilor PNL a greșit mandatul trecut că nu a acordat votul de încredere în organizare. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Manolache, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Domnule Miroșeanu, ca lider al PNL-ului, continuați să naufragiați în minciună în continuare și vă spun și de ce. Am o memorie de elefant, e greu să-mi aduceți atingere acestei calități. Când eu eram în consiliul local în mandatul 2016-2017, am făcut eforturi mărețe să vă am lângă mine, să ne opunem înființării acestei societăți și domnul Ghingheș știe. Când societatea, după 2-3 ședințe de consiliu local a picat, eu am fost executat, iar colegii dumneavoastră liberali au votat-o. Domnule Ghingheș, sunteți martor. Vă rog frumos să terminați cu demagogia aici. Mergând mai departe, vizavi de situația pe care o discutăm referitor la acest punct de pe ordinea de zi, să știți că închiderea dumneavoastră totală și lipsa de colaborare față de noi, consilierii locali, și față de modul în care vă exprimați în spațiul public, aceste două comportamente neadecvate, din punct de vedere al unor oameni raționali, obiectivi și transparenți, ne-au adus în situația acestui blocaj. Vă rog să revenim la acest proiect, să-l supunem la vot și să vă dea de gândit cum trebuie să vă poziționați pe viitor, începând de astăzi. Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Domnule Manolache...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Scurt, domnule Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -...văd că vă place foarte mult acest cuvânt ”demagogie” și nu vreau să spun decât că dumneavoastră sunteți cel care sunteți astăzi un demagog. Am fost și Partidul Național Liberal de fiecare dată a fost deschis la dialog și dumneavoastră știți foarte bine la ce mă refer și întotdeauna am susținut acele idei și acele proiecte care noi am considerat că sunt bune pentru cetățeni. Aceeași atitudine o avem și astăzi, când venim în fața și a dumneavoastră personal să vă spunem că anumite lucruri trebuie asumate, dacă vrem ca lucrurile să meargă bine în acest oraș.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Miroșeanu. Domnul Crețu și suficient cu discuțiile pe acest proiect.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Aș vrea să clarific niște lucruri vizavi de nașterea acestei societăți. La data în care s-a votat înființarea acestei societăți, dumneavoastră nu erați în consiliu. Prin urmare, nu ați fost prezent la acea ședință. La acea ședință, toate voturile celor 5 consilieri PNL au fost vizualizate de către toți colegii mei de atunci. Votul pe acea hotărâre de consiliu local a fost unul ”împotrivă” din partea tuturor consilierilor PNL. Asta vizavi de înființare. Ulterior, au fost atribuite diferite activități, la care toți consilierii PNL s-au opus, pentru că majoritatea de-atunci a fost foarte darnică cu această societate, în condițiile în care capacitatea tehnică nu era capabilă să ducă la îndeplinire toate activitățile respective. Lucru care s-a și văzut între timp. Vizavi de performanța pe care a avut-o SSPM-ul eu aș vrea să întreb: de ce SSPM-ul a contractat lucrări de la Municipiul Bacău, iar execuția s-a făcut la a 3-a, a 4-a contractare ulterioară, sub SSPM? Aici vizavi de afirmațiile doamnei Dinu. Aș vrea să vă spun că performanța SSPM-ului nu este în discuție astăzi și nu este un subiect care să...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Am zis ”eficiență”, nu ”performanță”, domnule consilier. Cred că știți foarte bine diferența.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul Miroșeanu nu s-a referit la performanță, s-a referit la faptul că...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Eficiență și necesitate, nu performanță.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Dinu...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Parcă discutați într-un mod civilizat și erați împotriva intervenției peste.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Crețu, haideți să încheiem. Doamna Dinu...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Aș dori să mai menționez faptul că activitatea SSPM-ului astăzi are niște angajamente, niște contracte în derulare pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit. N-a zis nimeni că i se vor mai da niște contracte, n-a zis nimeni că va închide SSPM-ul. Astăzi suntem în poziția în care conducerea care...Domnule Chirilescu, eu am impresia că SSPM-ul când a fost înființat, a existat cumva vreun echilibru al reprezentării din consiliul local, să se regăsească și-n conducerea SSPM-ului? Nu rețin să fi fost vreo discuție vizavi de chestia asta. S-au impus conduceri, s-au impus persoane, nu a fost nici o negociere, nici un discurs democratic vizavi de acest SSPM. Da, utilitatea acelei...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Un minut vă întrerup. S-au supus la vot...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna Dinu...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Tocmai m-ați întrerupt. Prin urmare, SSPM-ul astăzi este datorită conducerii pe care dumneavoastră ați votat-o în mandatul trecut, care astăzi nu-și mai asumă responsabilitatea conducerii acestei societăți, pentru că nu mai primește contracte așa cum le primea în mandatul trecut și noi încercăm, noi toți, mă refer și la dumneavoastră și noi, încercăm să găsim o soluție s-o funcționalizăm și, ulterior, să vedem dacă trebuie închisă, trebuie dezvoltată, trebuie restrânsă activitatea, ce trebuie făcut.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- O închidem, că ați fost contra.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -Nu, nu, nu, eu n-am zis că o închidem. Astăzi nu pot să spun c-o închid, pentru că are deja angajamente față de persoane, față de societăți comerciale, care au contracte. Astăzi trebuie să găsim o modalitate civilizată în care să eliminăm pierderile colaterale și s-o funcționalizăm sau nu. Dar asta o decidem tot noi aici. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dau cuvântul domnului Fantază...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Vreau și eu un drept la replică, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vreau să dau cuvântul domnului Fantază pentru o chestiune tehnică, după care vă dau cuvântul. Vă ascult, domnule Fantază.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZĂ- Bună ziua. Obiectul proiectului nostru de pe ordinea de zi astăzi este convocarea adunării generale, pentru data de astăzi, ora 2, în vederea numirii consiliului de administrație provizoriu. Această numire este necesară datorită faptului că a scăzut numărul membrilor în consiliul de administrație, adică nu mai avem consiliu, și-au dat demisia toți și la articolul 64 indice 1 alineatul 4 din Ordonanța 109 scrie așa: ”Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorului sub minimul legal...” noi nu mai avem nici unul ”...prin autoritatea publică tutelară...” adică prin dumneavoastră ”...vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii. În acest scop, autoritatea publică tutelară...” adică dumneavoastră ”...vor putea prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor propuneri de candidați”. Deci, avem articolul 1 prin care se convoacă adunarea generală și, ulterior, avem articolul prin care avem și propuneri de candidați. Ăsta este obiectul proiectului de pe ordinea de zi. Așa cum s-a prevăzut foarte clar și-n expunerea de motive, potrivit Legii 31/1990, în cazul nostru: ” La cererea oricărei persoane interesate, precum și a oficiului național al Registrului Comerțului, Tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății, dacă societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni”. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul primar are cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, domnule director. Ascultând tot ce s-a enunțat aici vă propun o soluție. Înțeleg că grupul Pro România și alții doresc ca domnul Zaharia în continuare să semneze. Nimeni nu-și dorește altceva decât să funcționeze această societate. Am vorbit în acest moment cu domnul Nicu Zaharia și este de acord și v-aș ruga să supuneți la vot un amendament, ca în completarea listei din proiect să-l propunem și pe domnul Zaharia în acest consiliu de administrație provizoriu. El va rămâne în continuare cu drept de semnătură pentru o perioadă de o lună sau cât va dura până la semnare. Exact calea de mijloc pentru a operaționaliza compania și nu văd ce ați avea împotriva acestui lucru, ținând cont că este directorul actual și a fost propus chiar de Pro România.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule primar. Deci, vreau să întreb grupul de opoziție dacă își menține amendamentul?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Încă o dată te rog să-mi dai cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, vă mențineți amendamentul? Că e comun.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Un pic. În primul rând, am atras atenția de la început și se poate lua înregistrarea, da? Am spus: nu este amendament. Pentru găsirea unei soluții de a ieși din impas vă propun o nouă hotărâre de consiliu local prin care mandatăm cei doi reprezentanți AGA ai acționarului unic, consiliul local, să mandateze pe cineva să poată semna. Sugestia cu Zaharia ne-a venit din interiorul societății, de la domnul director economic, care spune: ”Pentru rezolvarea rapidă a problemei soluția ar fi să fie mandatat Zaharia, ca și salariat al acestei societăți, să ieșim din impas, până găsim o soluție”. Ce se întâmplă? Noi am cam anticipat un pic, noi am zis o chestiune: putem să votăm, da, și să nu mai facem nimic, da, să vedem, că s-ar putea ca această hotărâre pe care dumneavoastră ați pus-o să treacă și să nu mai fie nici o problemă, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Huluță. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier, eu sunt de acord cu dumneavoastră și dacă ar fi existat soluția pe care ați propus-o, nu aș mai veni cu acest proiect, cu CA provizoriu. Dar am să-i dau cuvântul directorului juridic să vă spună dacă ceea ce propuneți dumneavoastră are o bază legală sau nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Nu, dar, nu mai are rost, că nu mai vor.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - A, deci ați renunțat la partea cu mandatarea AGA.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Au renunțat, da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Eu aș vrea să vă explic că nu avea o bază legală. Dacă ar fi avut o bază legală, atunci am fi propus de la început așa. Conducerea societății, în speță consiliul de administrație, este singura mandatată să ia astfel de decizii. Nu poate AGA să se substituie consiliului de administrație.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Bun, atunci îl așteptăm pe domnul secretar să supunem la vot amendamentul domnului primar, care am înțeles că este singurul amendament la acest proiect, apoi trecem la votarea proiectului în sine. Păi e un singur amendament, adăugarea pe lista celor 8 a încă unui candidat.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Dar dumneavoastră n-ați înțeles că domnul Huluță și-a retras această propunere, nu amendament?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Am înțeles, domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi, și dacă ați înțeles, de ce-o mai puneți la vot, domnule?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dar n-o pun la vot, pun altceva la vot, domnule Candet.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Amendamentul domnului primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Deci eu supun la vot amendamentul domnului primar și-l aștept pe domnul secretar să facă apelul, apoi să votăm proiectul în forma prezentată. Da, vă rog, domnule Fantază.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZĂ - Cine este pentru completarea buletinului de vot cu domnul Nicu Zaharia?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Îl poate substitui domnul director. Vă rog, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci s-a făcut amendament de domnul primar, pentru suplimentarea listei de propuneri, pentru consiliul de administrație al SSPM. În sensul ăsta, domnul primar a propus suplimentarea cu domnul Nicu Zaharia. Domnul Nicu Zaharia îndeplinește condițiile, deci poate să fie propus. Din ce-am înțeles de la domnul primar și-a dat și acordul. Supunem la vot acest amendament.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CIOBANU FELICIA

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

17.

MOCANU ADRIAN

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

STOICAN IULIAN-VASILE

x

21.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

Absentă

TOTAL

10

-

12

Cu 10 voturi ”pentru” și 12 abțineri amendamentul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu nu a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci vor să semneze, dar să nu fie în CA.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Bun, atunci supuneți la vot proiectul în forma inițială, domnule secretar, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E vot secret.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da, e vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, da, e vot secret, primiți...

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - E vot secret. Comisia de numărare a voturilor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - S-a spus că e vot în bloc. Este vot pentru fiecare persoană.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Cât împărțiți buletinele de vot, domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, domnule președinte. E un drept la replică, mi-a fost pronunțat numele și trebuia să intervin. Domnule Crețu, n-aveți nici o legătură cu ceea ce am spus eu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Comisia de numărare, haideți, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vreau să mai fac o precizare: domnul Gabriel Cojocaru și-a manifestat intenția de a se retrage, astfel că nu-l veți mai găsi pe buletinul de vot.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Pot să continui?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ascult, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, în legătură cu ce-a spus domnul Crețu, n-are nici o legătură cu ce-am spus eu. Eu n-am fost consilier local în mandatul trecut, eu vorbesc despre corectitudine și despre ceea ce ați spus dumneavoastră în campanie legat de depolitizare și în comparație cu situația actuală. N-are nici o legătură ce SSPM-ul de atunci, eu n-am făcut parte din consiliul local. Dacă-mi permiteți...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Domnule Chirilescu...Domnule Chirilescu, stați s-o punctăm, ca să se înțeleagă.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Haideți s-o punctăm.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Eu nu v-am acuzat de nimic.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Păi ați spus numele meu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - V-am explicat că, tocmai de asta, nefiind în consiliu mandatul trecut, v-am explicat cum au fost lucrurile în mandatul trecut...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Le știu. Asta-i altceva.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -...și cum a fost cu depolitizarea din mandatul trecut.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Poate exprimarea dumneavoastră a dus...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu, nu, nu, n-a fost tendențioasă, a fost doar explicativă. Atâta tot.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok, în regulă. Domnule secretar, nu ieșiți un pic, că vreau să vă pun o întrebare, vă rog frumos. Apreciez efortul. Dacă am înțeles eu bine din expunerea dumneavoastră, nu știu, poate n-am înțeles bine, e posibil, dumneavoastră spuneți că domnul primar ar putea, prin dispoziție, să delege dreptul de semnătură către domnul Zaharia. Așa este?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnilor, haideți să facem din nou. Deci, organele de conducere ale societății sunt: adunarea generală a acționarilor- care trebuie să fie și să numească consiliul de administrație. În organizarea oricărei societăți, în momentul în care lipsește un conducător, prin ROF sau prin dispoziții interne, încuviințate de conducere, se numește. În situația de față, nu mai e, că acum mi s-a confirmat, nu mai avem nici director executiv, noi nu mai avem nici director tehnic propriu-zis, nu mai ai pe nimeni din conducere cu drept de semnătură. Pentru semnătura în bancă, pentru reprezentare, îți trebuie un mandat de la consiliul de administrație prin AGA. Deci cel care numește este domnul primar, dar pentru asta trebuie un consiliu de administrație, pe care-l numește AGA, dintre propunerile făcute de dumneavoastră. Ați înțeles acum?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am înțeles, mulțumesc. Asta am vrut să vă întreb.

Domnul contabil șef la SSPM Andrei ȚAGA - Îmi cer scuze, vreau să intervin din nou. Problema este în felul următor: Administrația cimitirelor se află în administrarea SSPM-ului. Dacă eu, luni, nu virez salariile groparilor, ei vor pleca. Sunt niște oameni simpli, au patru clase, nu pot să le explic că din punct de vedere politic, dumneavoastră n-ați reușit să ajungeți la nici un compromis, la nici o înțelegere. Eu nu sunt membru al nici unui partid, eu sunt un simplu economist, care am venit aici să vă explic că am o problemă cu angajații. Eu pot să stau o zi, două- trei- patru, o săptămână- două fără să primesc salariu, nu este nici o problemă, dar nu pot să-i explic domnului de la cimitire care sapă gropile, mai ales în perioada asta cu COVID-ul, când trebuie săpată groapa în jumătate de oră, dacă a venit, trebuie să fie groapa gata, nu pot să-i explic de ce a muncit o lună de zile și nu-și primește salariul la timp. Asta-i singura noastră problemă. Chestiile politice, de ce s-a înființat, de ce nu s-a înființat, eu sunt de 7 luni la SSPM. Nu știu, nu mă interesează politica, mă interesează numai...Am făcut tot posibilul să am bani în cont, m-am chinuit, sincer, să pot să am banii de salarii în această lună, ca să pot să-i dau la timp, vă rog frumos să găsiți o modalitate legală ca noi, luni, să putem să facem plata salariilor. Și doi-să plătesc eșalonarea, că altfel 1.800.00 de lei devine scadentă a doua zi. Nici n-are cine să facă cerere, neavând nimeni drept de semnătură, să prelungim eșalonarea. Există mijloc de a rezolva problema, dar ne întoarcem la aceeași problemă. Nu are nimeni dreptul de semnătură. Semnătura este activă, dar nu putem să activăm semnătura, că nu este legal. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule contabil-șef.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Chiar vă mulțumim de sugestie.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, mulțumesc frumos. Trecem la următorul proiect.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi și executivi) în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Municipiul Bacău în calitate de acționar unic la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la societate în conformitate cu dispozițiile art. 64A1 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată, în data de 12.02.2021, ora 14 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, în vederea numirii membrilor provizorii (neexecutivi   și   executivi)   în   Consiliul   de

  Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

  NU S-A ADOPTAT

  10

  0

  12

  2.

  Art. 2. (1) Numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor se face ca urmare a propunerilor prezentate de acționarul unic-Municipiul Bacău.

  (2) Candidații propuși de acționarul unic-Municipiul Bacău în calitate de autoritate publică tutelară sunt următorii:

  1.Petrea Albert-Ionuț;

  NU S-A ADOPTAT

  10

  0

  12

  3.

  2. Rău Laurențiu -Dan; NU S-A ADOPTAT

  10

  0

  12

  4.

  3. Bulai Leonard - Ioan; NU S-A ADOPTAT

  10

  0

  12

  5.

  4. Melinte Ioan-Alexandru;

  NU S-A ADOPTAT

  9

  1

  12

  6.

  5. Stoica Dan;

  NU S-A ADOPTAT

  9

  1

  12

  7.

  6. Mitrofan Emilia;

  NU S-A ADOPTAT

  9

  1

  12

  8.

  7. Aris Ciprian;

  NU S-A ADOPTAT

  10

  0

  12

  9.

  Art. 3. Adunarea Generală a Acționarilor va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru ocuparea posturilor de administratori provizorii neexecutivi și executivi în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă.

  Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentanții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și prin Structura de guvernanță   corporativă   înființată   la   nivelul

  Municipiului Bacău.

  Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale   pentru   Monitorizare,   persoanelor

  nominalizate la art. 2 alin. 2 și la art. 3, reprezentanților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  Art.   6.   Prin   grija   Secretarului   General   al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  NU S-A ADOPTAT

  9

  0

  13

12 B. Se trece la punctul 12 B al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Covaci Elena - Loredana, cu domiciliul în Bacău, str. George Bacovia, nr.3.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, ăsta este destinul acestei companii, se va dizolva sau nu, vom vedea. Următorul proiect, 12 B, se referă la acordarea unui ajutor de urgență doamnei Covaci Elena - Loredana. Vă rog să decideți în consecință. Este o victimă a incendiului de la blocul de pe Orizontului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții dacă sunt? O să primiți tot buletine de vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Covaci Elena - Loredana, cu domiciliul în Bacău, str. George Bacovia, nr.3.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Covaci Elena - Loredana, cu domiciliul în Bacău, str. George Bacovia, nr.3.

  Inițiator -     DL. DL. LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU    -    PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Până se numără voturile, stimați consilieri, ținând cont de impactul care a fost prezentat referitor la angajații de la cimitire, referitor la contractul de curățenie pe care SSPM trebuia să-l presteze la centrele de vaccinare, referitor la cele peste 100 de familii angajate acolo, ar fi cred că cinstit față de locuitorii municipiului Bacău ca grupurile politice să-și asume votul dat, în mod public.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu mi-ați dat cuvântul, domnule președinte și vorbesc cu colegii, că-i pauză, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu-i pauză, domnule Diaconu, nu-i pauză. Nu, vreau să vă spun să rămâneți la locurile dumneavoastră ca să primiți buletinele de vot pentru 12 B. Nu, că sunt colegi care au părăsit sala, de aceea, domnule Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Eu sunt aici, la locul meu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă rog să rămâneți acolo. Veți primi buletinele pentru proiectul 12 B, după care vom închide ședința. Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, cât timp veți vota pentru asta, aș vrea să fac un anunț. După îndelungi discuții cu ANRSC, vă anunț că avem baza legală pentru a întrerupe actualul contract cu transportatorul public și de a repune, pe baze legale și competitive, sistemul de transport public din municipiul Bacău. Acest contract este în afara legii încă și încheiat încă din 2014 și până acum nu au fost luate măsuri. Vă anunț că voi începe procedurile pentru licitarea unui nou operator de transport public în municipiul Bacău, după încheierea studiului de oportunitate la noul buget. Este o mare victorie pentru oraș, că după atâția ani de zile, ne vom recâștiga transportul public în comun și-l vom putea pune pe baze legale și de eficiență.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Haideți, vă rog, să numărăm voturile, comisia...A votat fiecare consilier?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Îl așteptăm pe domnul Huluță.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Chemați-l pe domnul Huluță să vină să voteze. E colegul dumneavoastră, domnule Diaconu. Sunteți liderul grupului, vă rog să-l invitați în sală pe domnul Huluță.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Acum mă recunoașteți ca liderul grupului? Dar când am cerut cuvântul, nu mi l-ați dat.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi, l-ați declinat pentru domnul Huluță. Dacă domnul Huluță nu vine să voteze, atunci rămânem fără votul domnului Huluță. Vă rog, comisia să numere. Domnule Huluță, votați sau... (Doamna Dinu anunță rezultatul votului la proiectul 12 B). Mulțumesc, doamna Dinu. Ședința a luat sfârșit, vă mulțumesc.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor. Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut, pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Întocmit: Oana Adam