ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 107 195 din 29.01.2021

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 11.01.2021.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bună ziua. În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 50 din 07.01.2021 a Primarului Municipiului Bacău, consiliul local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 18 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsește domnul viceprimar Liviu Miroșeanu (concediu de odihnă) și doamna consilier Violeta Urban (care a participat on-line).

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea. Dau cuvântul domnului primar Lucian Stanciu-Viziteu pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bună ziua și ”La mulți ani” tuturor, vă urez un an bun, plin de proiecte de succes și legale. Avem astăzi invitați: domnul Șarban Ion, directorul Sport Club Municipal, domnul Zaharia Nicolae, directorul SSPM, domnul Botez Adrian, președinte la SC Transport Public SA, doamna Ida Vlad, Inspector școlar general și mai avem o serie de părinți ai căror copii practică judo. Îi salut oficial pe această cale. Ordinea de zi, așa cum a fost ea convocată, constă într-o serie de 10 proiecte și un punct ”Diverse”.

1.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nei Breahnă-Pravăț lonela-Cristina, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și  Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul

Agricol și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

2.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazăr Teodor, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și  Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul

Agricol și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

3.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cernic Sebastian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și  Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul

Agricol și este transmis spre avizare co misiei de specialitate nr. 5.

4.

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de protecție a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzata de apariția virusului SARS -COV 2 și a HCL nr. 124/ 2020 privind modificarea H.C.L. 323/2013 așa cum a fost completată prin H.C.L 236/2016 și recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.            ’

5.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” a spațiului în suprafață de 246 mp situat în imobilul PT nr.31 Bacău, str. Bucegi nr.140A și abrogarea HCL nr. 225/2017.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Arhitect Șef - Compartiment Administrarea și

Inventarierea Patrimoniului   și   este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 din HCL nr.352/06.12.2016 privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municip iului Bacău.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Unitatea Municipală Pentru Monitorizare și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a

membrilor Consiliului de Administrație al   Societății de Servicii Publice

Municipale Bacău SA

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Unitatea Municipală Pentru Monitorizare și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală Pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,3 și 5.                        ’                                                                                                                     ’

9.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înființarea "Serviciului Municipal de Utilitați Publice Bacău"

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri   și    Unitatea

Municipală Pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului și cuantumului burselor

aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Compartiment Învățământ, Cultură, Sănătate și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

11.

Diverse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunt observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu sunt observații la ordinea de zi prezentată, supunem la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

-

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Domnule Diaconu, la punctul 4, da? Nu participați la dezbateri.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- La dezbateri și nu votez, mă abțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi nu, dacă considerați că aveți o situație de incompatibilitate, dumneavoastră aveți obligația să nu participați la dezbateri. Așa spune legea.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - La punctul 5, nu la punctul 4.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, adică nu puteți să participați și pe urmă să votați sau nu. Ați înțeles, da? Ca să nu fie discuții. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate astăzi pe ordinea de zi, așa cum v-a fost transmisă pe mail. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA aNa-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

-

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” modalitatea de vot a fost adoptată.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule Chirilescu, vă ascult.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte să începem, aș vrea să vă aduc la cunoștință o situație deosebit de importantă și care necesită rezolvare. Conform Codului administrativ, articolul 138 punctul 15: ”La începutul fiecărei ședințe, Secretarul General al Unității/subdiviziunii Administrativ Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare”, ceea ce noi nu facem deja de două ședințe. Acesta este un aspect. În legătură cu hotărârea de consiliu local numărul 294 din 28.12.2020, de la ultima ședință de consiliu local, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că nu s-a consemnat în hotărârea de consiliu local, deși ea este publicată, amendamentul corect al colegului nostru, domnul Stănică Lupu, ce prevedea eliminarea punctului 9, cu privire la taxa de culoar a bazinului de înot, timp de 60 de minute, pentru activități de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activități specifice, pentru cluburile sportive din Bacău, în valoare de 15 lei. Dacă vă veți uita pe hotărârea de consiliu local care a fost și publicată, nu știu cum a fost publicată, pentru că noi n-am primit procesele verbale, există această lipsă, să spun. Deci, nu a fost consemnat corect în procesul verbal amendamentul colegului nostru. În acest sens, vă rog să dați niște explicații și să rezolvăm această problemă. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dau cuvântul domnului secretar să vă explice.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră, domnule Chirilescu, aveți dreptate. Într-adevăr, în conformitate cu articolul 138 punctul 15, ar trebui ca la începutul fiecărei ședințe să supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Numai că noi am avut în luna decembrie două ședințe: una pe 18, una pe 28. Ședința de pe 18 are o sută și ceva de pagini și este în finalizare, ședința de pe 28 probabil va avea 200 de pagini. Un proces verbal durează cam două săptămâni, la modul în care avem de consemnat, pentru că ascultăm fiecare frază în parte, avem cazuri în care, inclusiv am chemat consilierii locali să ne explice încă odată cum au formulat amendamentul și este și cazul domnului Lupu, ca să fim foarte siguri că menționăm și reținem în mod corect. Ceea ce dumneavoastră ați ridicat, din punctul meu de vedere, legal, ar fi trebuit să ridice doar domnul Lupu, care sunt sigur că a verificat hotărârea și, dacă era ceva contrar amendamentului dumnealui, el era singurul în măsură să ridice această problemă. Vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Domnule secretar, mulțumesc pentru răspuns. Aș vrea să vă întreb dacă de la publicarea hotărârii de consiliu local ea își produce efectele?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Normal. De la aducerea la cunoștința publică.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Păi tocmai v-ați dat seama de ce am avut această argumentație, pentru că vor fi două forme ale hotărârii de consiliu local, iar pe perioada, până redactați dumneavoastră hotărârea completă și corectă, s-ar putea să-și producă efectele într-un mod vicios.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu are nici o legătură procesul verbal cu hotărârea de consiliu local. Procesul verbal reține doar anumite aspecte, care poate să fie într-o sinteză sau pe larg, cum facem noi, din consiliul local, iar legalitatea hotărârii și intrarea în vigoare nu este condiționată în nici o literă de lege de redactarea procesului verbal sau de aducerea la cunoștință a procesului verbal.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Domnule secretar, ați consemnat în hotărârea de consiliu local, în lipsă, un amendament pe care noi l-am votat. Deci, hotărârea care este acum în vigoare nu este conformă cu ce s-a votat în consiliul local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- O să-l ascultăm pe domnul Lupu, probabil, care va spune și va menționa dacă este așa sau nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, îi dau cuvântul domnului Lupu Stănică, să ne explice dumnealui.

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU - Mulțumesc. Bună ziua, dragi colegi, domnule primar. E drept că în ultimele zile am avut numeroase discuții și chiar întâlniri cu principalii beneficiari a ceea ce astăzi s-ar putea dezvolta în polemică, lucru deloc dorit și anume: în ședința de pe 28 am făcut niște amendamente vizavi de respectarea unor principii față de taxarea sportivilor de performanță sau mai puțin de performanță, abonamentele de inițiere și acces la bazin. În ciuda faptului că am avut această intervenție, să nu uităm că foarte mulți vorbitori au intervenit, a fost o succesiune de colegi care au intervenit, din nefericire, unii peste alții, cred că nu am fost suficient de bine înțeles. Dar, nu în ansamblul său e de modificat, da, mai mult decât atât, cred că și împreună cu executivul primăriei, găsim o soluție, dacă nu e târziu, tocmai pentru a modifica HCL-ul punctual, în sensul în care să eliminăm această taxare dublă, respectiv cum spunea și domnul coleg Chirilescu, vizavi de acei 15 lei/culoar sau bazinul de sărituri. Nu cred că este o problemă atât de mare, n-aș vrea să o transformăm în dușmănie aici. A fost și euforia sărbătorilor pe 28 decembrie, probabil, plus aceste intervenții suprapuse, ale noastre, ceea ce, uitați, a dus la o interpretare greșită a ceea ce ne-am dorit noi de fapt să respectăm etic și moral, principial, a ceea ce s-a discutat. Da, deci, domnule primar, vă rog, vă stau și la dispoziție, dacă nu s-a înțeles, cu mare drag, astfel încât ori noi, ori dumneavoastră să putem concepe un proiect de hotărâre în care să amendăm HCL-ul de pe 28, în sensul în care l-am convenit cu toții, aici. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - S-a înțeles, domnule consilier. Dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, mulțumesc. O să vă caut după ședință să ne întâlnim, să inițiem un proiect pentru ședința ordinară. Nu va afecta tarifarea pentru cluburile actuale, contractele sunt încă în curs de redactare și chiar dacă ar fi semnate chiar astăzi, până la prima facturare ar fi ok să amendăm acest proiect în sensul celor discutate. Deci, ne întâlnim și vă asist aici. Mulțumesc.

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU - Sigur.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Vreau să continuăm ședința și-i dau cuvântul domnului secretar Popovici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Facem precizarea că există avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al municipiului și rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Supun discuției, dragi colegi... Aș dori să vă fac o propunere: să pună domnul primar în discuție punctele 1, 2 și 3, pentru că sunt identice, este vorba de plecarea colegilor noștri și-i dau cuvântul domnului primar să discutăm cele trei puncte.

 • 1, 2, 3. Se trece la punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 1 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nei Breahnă-Pravăț lonela-Cristina, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 2 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazăr Teodor, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 3 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cernic Sebastian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, domnule președinte. Primele trei puncte se referă la încetarea de drept a mandatelor de consilieri pentru doamna Breahnă-Pravăț, domnul Sebastian Cernic și domnul Teodor Lazăr. În consecință, vă solicit să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă supun la vot dacă sunteți de acord ca să le supunem pe toate trei odată la vot. Sunteți de acord? Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Cu 18 voturi ”pentru ” propunerea a fost aprobată.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

-

TOTAL

18

-

-

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz. Cu precizarea că există aviz pentru fiecare în parte.

Comisia de specialitate numărul 5 prezintă avizele favorabile pentru cele 3 proiecte de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot proiectele 1, 2 și 3, pentru vacantarea locurilor de consilieri locali, în cazul foștilor consilieri Cernic, Lazăr și Pravăț. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

-

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectele de hotărâre 1, 2 și 3 au fost adoptate.

 • 4. Se trece la punctul 4 ale ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de protecție a mediului privat, precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzata de apariția virusului SARS -COV 2 și a HCL nr. 124/ 2020 privind modificarea H.C.L. 323/2013 așa cum a fost completată prin H.C.L 236/2016 și recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul numărul 4 se referă la revocarea HCL nr. 70/2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de protecție a mediului privat, precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență. Vă rog să deliberați astfel.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3, 4, 5) și avizul nefavorabil (1) la proiectul de hotărâre.

Avizul scris al Comisiei de specialitate nr.5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Domnul Huluță, domnul Chirilescu și domnul Crețu. Domnule Huluță, vă rog. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Suntem în sală aici vreo patru consilieri, dacă nu mă înșel, care noi am votat HCL referitoare la sumele pentru elevi, da, în mandatul trecut. Domnule Ghingheș, am votat în unanimitate de voturi. Eu nu pot să fiu de acord cu anularea acestei hotărâri, având în vedere că nu știu când sunt serios: atunci, când am votat noi toți, în unanimitate sau acum când se vine...Eu am rămas același, eu susțin în continuare stimularea elevilor, așa cum am stabilit-o noi, în consiliul local trecut. Și am rugămintea, cel puțin la colegii cu care am fost și-n mandatul trecut, și mă refer aici la domnul Botoi, mă refer la domnul Dragoș Ștefan, la domnul Ghingheș și dacă mai e cineva, nu, să votăm împotriva acestei hotărâri de consiliu local. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc, domnule președinte. Subscriu la ceea ce a spus colegul meu, domnul Huluță, este un proiect asumat de către administrația anterioară și de grupul PNL împreună cu domnul viceprimar, domnul Ghingheș. Vreau să vă spun că astăzi am fost sunat de către mama unui copil de 10, băcăuan de-al nostru, care m-a întrebat așa: ”Mai există cuvânt în administrația locală? Cum am putut eu să-i spun copilului meu că va primi premiu și acum el a venit și mi-a povestit că uite...” i-a citit din ziar... ”că primarul se obligă să ducă la îndeplinire proiectul de hotărâre”. Eu cred că, dacă vrem să păstrăm credibilitatea administrației publice locale, trebuie să ne asumăm și să ne menținem punctele de vedere hotărâte aici. Având în vedere acest lucru, sunt de acord cu mențiunea domnului Huluță. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Mulțumesc. Aș dori să fac un amendament prin care să eliminăm articolul 2 de la prezenta hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă ascult.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Adică se elimină revocarea HCL numărul 124 din 2020. Eliminarea articolului 2.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, înainte să supunem la vot amendamentul domnului Crețu, și eu o să fiu consecvent și voi susține acele premii de 2.500 și 3.000 de lei, așa cum le-am susținut în ședința de acum câteva luni și sunt și de acord cu amendamentul domnului Crețu. Domnule secretar, vă rog, aveți cuvântul, supunem la vot amendamentul domnului Crețu? Sau mai vrea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a supune la vot amendamentul domnului Crețu, vreau să fac niște precizări, pe care le-am făcut și la vremea respectivă. Eu sunt de acord că acești elevi de 10 merită poate și mai mult de suma care s-a fixat. Dar modul în care s-au stabilit aceste lucruri în campania electorală, a frizat puțin aspectele legale ale situației. La acea vreme, era în vigoare un regulament pe care tot consiliul local l-a aprobat, regulament de acordare a acestor premii și care spunea foarte clar că 1.000 de lei. Regulament pe care au primit...,în baza acestui regulament, toate generațiile care au terminat cu 10, până anul trecut. La data când s-au propus..., s-a făcut acea inițiativă de proiect care, de fapt, acorda niște premii în baza regulamentului, unor anumite persoane și care ăsta era, de fapt, obiectul acelui proiect, prin amendamentul formulat de domnul Bîrzu, s-a schimbat nu numai regula jocului, dar s-a schimbat în totalitate regulamentul, fapt care, din punct de vedere legal, contrazicea cele mai elementare prevederi legale. În mod corect, domnul Bîrzu, la acea vreme, dacă voia să facă un lucru legal, trebuia să vină înainte, să modifice regulamentul, să facă o inițiativă, pentru că era un regulament care producea efecte erga omnes și abia după aceea să stabilim elevii și să acordăm acel premiu. E vorba, astfel, de o încălcare foarte clară a legii. Problema nu e asta. Problema este că, la viitorul, probabil, control al Curții de Conturi se va constata în fapt acest lucru, iar persoanele responsabile de încălcarea, dacă se va constata încălcarea, vom fi toți cei care au aprobat sau am semnat aceste acte. Este datoria mea să vă spun, pentru că, până la urmă, este într-adevăr hotărârea dumneavoastră, dar, în astfel de situații care antrenează și bugetul municipiului, atunci privește și răspunderea dumneavoastră în același timp.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Eu mi-asum să dau banii înapoi, domnule secretar.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, nu v-am dat cuvântul. Domnul primar, domnul Diaconu, domnul vice Ghingheș și domnul Candet.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, spre deosebire de unii colegi consilieri, eu am obligația legală să verific și partea de legalitate și să nu îndeplinesc acte contrare legii. Scopul acestei hotărâri era să anulăm aceste hotărâri de consiliu local care nu au fost avizate de legalitate de secretar și pe care și prefectul, după o analiză de câteva luni, ne-a solicitat să le reconsiderăm, ca ulterior să vin în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre care restabilește cuantumurile în acea valoare, dar într-un mod legal, adică prin modificarea regulamentului. Dacă dumneavoastră hotărâți să ignorați aceste argumente legale, este decizia dumneavoastră, eu vă spun că soluția legală este să le anulăm pe acestea, să vin cu alt proiect de hotărâre care este legal și conform cu avizul secretarului și ulterior să dăm și a doua tranșă de bani prin proiectul legal. Despre asta este vorba și decizia este la dumneavoastră, dar, repet: argumentele care țin de emoție nu pot contraveni legii și v-aș ruga să le folosiți în continuare.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar. Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, mulțumesc, domnule președinte. Să înțeleg că în mandatul trecut, acest proiect n-a avut aviz de legalitate? Nu? Și-atunci, consilierii au votat în neștiință de cauză sau în știință de cauză?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Atât timp cât și directorul Direcției juridice la vremea respectivă a informat consilierii, și secretarul, au informat consilierii atât în ziua votării, cât și la următoarea ședință, pot spune că consilierii au fost mai mult decât informați.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și cum, domnul viceprimar Ghingheș, acum, care era consilier, a încălcat legea? A votat ”pentru” atunci? Era în campania electorală care susține legalitatea? Ce vreți să ne spuneți dumneavoastră acum, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu știu cine a votat atunci, la vremea respectivă, nu am cunoștință.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, dar dacă a trecut proiectul, au fost mulți care au votat ”pentru”, nu? Înseamnă că a fost ilegal.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu nu știu dacă domnul Ghingheș a fost prezent, în primul rând, nu putem vorbi, nici nu țin minte...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi nu, că l-am văzut pe dumnealui și cu postări în care spune, cu elevii, că-i susține. Acum nu-i mai susține? Atunci a susținut. Până la urmă, cum facem? Cum a spus colegul meu, domnul Huluță? Susținem- nu susținem, dumneavoastră atunci ați spus: ”Hai să facem”. Eu cred că domnul Bîrzu era un consilier foarte vechi în consiliul local, știe exact cam cum stă treaba și cu legalitatea, în care trebuia să facă acel regulament, da, dacă era și să vină cu acel proiect. Sau n-a sesizat nimeni atunci?

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule viceprimar Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, există mai multe chestiuni care trebuie puse în discuție cu privire la acest proiect. Și acum mă refer la cel cu bursele. Deci dăm de-o parte HCL-ul cu scutirile de taxe, da? Bun. Și vreau, în primul rând, să pun așa, o întrebare în eter, nu către un grup politic sau către cineva anume: dacă acest proiect încalcă anumite prevederi legale, pe care nu le-am auzit menționate astăzi aici, îmi pare rău, de ce domnul prefect în cele două adrese pe care le-a trimis pe parcursul anului, mă rog, adresa de pe 1 septembrie, de exemplu, dar și în această adresă din decembrie, nu ne-a specificat că a atacat proiectul de hotărâre? Din câte știu eu, un proiect de hotărâre care nu îndeplinește condițiile legii, este atacat la instanța de contencios de prefect și automat îi sunt suspendate efectele. Prefectul Județului Bacău, indiferent de nume, nu a făcut acest lucru, în schimb, ne-a spus domnul prefect, ne-a spus următoarea frază: ”În acest sens, vă recomandăm să analizați posibilitatea rediscutării”. ”Să analizați posibilitatea rediscutării”. Eu știu că în administrația publică locală, dar și națională, operăm cu legea. Aplicăm, o respectăm și produce efecte. Eu nu am înțeles până la ora asta ce rigori legale încalcă acel proiect de hotărâre, încă nu am înțeles. Poate o să auzim în continuare. Pe cale de consecință, îmi mențin poziția de astă-vară și voi susține și amendamentul formulat de grupul consilierilor PNL. Și aș vrea să aud din partea domnului secretar considerații precise cu privire la încălcările legale prin acest proiect de hotărâre, însă aș vrea din nou să atrag atenția cu privire la faptul că anumite instituții din acest județ nu funcționează cum ar trebui, cum scrie la carte. Din punctul meu de vedere, strict personal, această hotărâre trebuia aplicată încă din septembrie și aici pasez întrebarea înapoi sau, mă rog, grupului dumneavoastră. Primarul de la acea vreme, primind adresa prefectului, 15764 din 1 septembrie, prin care s-a comunicat că acel proiect de hotărâre nu va fi atacat, trebuia totuși să plătească premiile și nu le-a plătit, în schimb a lăsat-o și a pasat-o noii administrații. Și noi acum ne-am trezit cu-n cartof fierbinte și domnul primar este în această ingrată postură de a vedea ce face: ia în calcul recomandările prefectului și obiecțiunile de legalitate ale secretarului sau merge înainte. Deci, haideți să punem toate elementele pe masă și să mergem după lege. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnul consilier Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Da, stimați colegi, se solicită revocarea unui HCL, ca să analizez această situație, pentru că văd că fiecare o privește din punctul său personal de vedere și numai cu privire la una din problemele din HCL, pentru că HCL-ul de fapt pune două probleme. Pune o scutire de taxe, o primă problemă la articolul 1 și, într-adevăr, premiile pentru acești copiii, burse, premii de merit, n-am înțeles exact ce sunt, nici nu contează foarte mult. Acum, problema stă în felul următor: hotărârea de consiliu local este lege pe teritoriul Bacăului și ea trebuie dusă la îndeplinire și hotărârea asta-i dată din aprilie anul trecut și noi suntem în ianuarie anul ăsta și ea n-a fost executată. Eu n-am înțeles de ce. Dacă ea n-a fost suspendată printr-o hotărâre judecătorească și nu există nici un HCL prin care să se fi hotărât amânarea executării acestei hotărâri, înseamnă că deja mă tem că s-a creat un abuz în serviciu și nu rămâne decât să descoperim vinovatul și să vedem ce facem cu el. Mă întorc. Pentru prima chestiune, respectiv scutirea de taxa de salubritate la jumătate pe motivul stării de urgență, s-a invocat ca motiv de nulitate a hotărârii faptul că legea nu retroactivează în timp, adică ce vrea să spună domnul secretar aici? Spune: ”Domnule, în momentul în care s-a dat acest HCL în aprilie, deja era declanșată starea de urgență. Nu putem aplica dispozițiile acestui HCL pentru timpul din urmă, de când s-a declanșat starea de urgență și până la emiterea HCl-ului”. Teoria asta nu stă în picioare, cel puțin după mintea mea, pentru că, dacă ne uităm în Codul de procedură civilă la articolul 5 alineatul 6, care prevede ”Aplicabilitatea legii în timp”, spune că: ”Dispozițiile legii noi sunt, de asemenea, aplicabile și efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea și capacitatea persoanelor din căsătorie, filiație, etc...” nu ne interesează, ...”Din raporturi de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi”. Eu cred că subzistă și cred că, în mod evident, nu ne aflăm în fața acestui motiv de nulitate. Numai un pic, n-aveți decât să vă înscrieți la cuvânt, eu, să știți, că vă ascult, că se spune că atunci când vorbim, repetăm ceea ce știm deja. În momentul în care ascultăm, mai putem învăța ceva nou și eu sunt dispus să ascult, dar acum am cuvântul. Acum, întorcându-ne la acest proiect, cel puțin cu privire la această scutire de taxă pe acest motiv arătat, ce mai observ eu? Că proiectul a fost comunicat prefectului, cum spunea și domnul viceprimar Ghingheș și spunea bine, cred că în trei rânduri. Trebuie să fi fost comunicat odată în mai, după adresele pe care le-am primit eu prin e-mail, odată a mai fost comunicat în septembrie și odată în decembrie. Bănuiesc că s-a prins și-un prefect nou și-un prefect vechi, dacă nu mă înșel, nu? Cum noi nu aplicăm legile de îndată, de cum le hotărâm, ci după cum se schimbă prefecții, ceea ce nu știu dacă-i normal, că eu n-am citit pe nicăieri treaba asta, da, înseamnă că noi deja avem un an de zile, dar un an de zile în care nici n-am aplicat hotărârea, dar nici prefectul nou, nici prefectul vechi n-a binevoit s-o atace, da, sau să-i suspende efectele. Iată că mie mi se pare că chestia asta-i curioasă și mi se pare că și cauzează un prejudiciu beneficiarilor acestei hotărâri care, fie au plătit taxa integral, da, fie copiii care nu și-au ridicat bursele de merit. Ceea ce e o rușine pe fața unui consiliu local care se respectă. Bun. În ceea ce privește ce-a de-a doua problemă, cu bursa copiilor.

N-am înțeles care-i motivul pentru care trebuie micșorate. Ceea ce se invocă aici este superioritatea unui regulament de acordare a burselor, care nu-i lege și care poate veni în conflict cu legea și pierde și avem o hotărâre de consiliu local care-i lege pe teritoriul județului și care trebuie respectată. Dacă este cineva vătămat prin faptul că s-a aplicat HCL-ul și nu s-a aplicat regulamentul, atunci să vorbească. Dacă nu e nimeni vătămat, înseamnă că n-avem vătămare și HCL-ul se aplică. Și atunci, dragii mei, eu nu văd nici un motiv pentru care actualul consiliu local ar putea intra în această, să-i spun falsă polemică cu privire la acest HCL, pe care nu trebuie decât să-l atacăm. Dacă domnul secretar, sau dacă domnul primar, sau dacă o altă persoană de pe teritoriul Bacăului este vătămată prin faptul că acest HCL se execută azi, n-are decât să facă cerere la instanța de contencios, să anuleze acest HCL pentru motivul pentru care este vătămată. Eu, personal, nu văd nici un motiv pentru care noi, acum, ar trebui să revenim asupra acestui HCL, după un an de zile în care el trebuia să-și producă efectele deja. Abia acum noi, stimați colegi, cauzăm un prejudiciu, revocând această hotărâre, pentru că copiii ăia care nu și-au luat banii aproape un an de zile, da, acum, în momentul în care tu le tai banii pe care ei îi așteptau să-i ia și care trebuiau să-i ia de-acum un an de zile, suferă un prejudiciu, ceea ce eu nu mi-aș dori. Și cred că nici dumneavoastră. Din acest motiv, eu cred că această hotărâre, mă rog, acest proiect de hotărâre trebuie respins la vot și eu cred că voi vota în această modalitate. Domnule Ghingheș, vreau să vă mai fac o precizare: noi nu operăm cu legea. Legea nu poate fi operată așa, cum am vrea noi. Unii dintre noi am vrea. Ceea ce trebuie să facă organele administrative, între care și Consiliul Local Bacău, ca organ deliberativ, este să organizeze aplicarea și executarea legii. Eu așa am învățat la Drept administrativ de la domnul profesor Iorgovan, dumnezeu să-l ierte, care era un profesor, orice s-ar fi spus despre el. Ori, mie mi se pare că noi nu asta am făcut acum. Nici n-am organizat, nici aplicarea, nici n-am executat această lege. Nu noi, noi suntem deliberativi, executivul trebuia să execute aceasta. Bun. Acum, eu cred că am vorbit destul pe marginea subiectului, și unii, și ceilalți. Poate c-ar fi bine să votăm și să trecem mai departe.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim, domnule consilier.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am o precizare...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dau cuvântul domnului secretar să răspundă domnului consilier, după care domnul consilier Munteanu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am o precizare. Ați făcut precizare și referire numai la taxa de salubritate. Nu, în obiecțiunile de legalitate și care au fost însușite de prefect, ca instituție de tutelă administrativă, nu s-a invocat doar aplicarea legii în timp. S-a apelat la foarte multe argumente și haideți să vi le enumăr, că totuși erau în obiecțiunile mele de legalitate și se pare că nu le-a citit nimeni. În primul rând...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu atât am reținut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...încălcarea Legii 24 privind tehnica legislativă, în care, în orice act emis de o autoritate, trebuie invocat temeiul legal. Temei legal care trebuie să prevadă atât cele cu caracter general, cât și cele cu caracter special, ceea ce nu s-a întâmplat la această hotărâre. De asemenea, mai trebuie să aveți în seamă că potrivit Hotărârii De Consiliu Local 456 privind stabilirea taxei de salubritate pe 2020, noi ne aflăm, de fapt, în situația descrisă de articolul 6 din Ordinul ANRSC-ului, care spune că: ”Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator nu pot fi făcute în conformitate decât cu normele metodologice aprobate de ANRSC”. Acest ordin este Ordinul 109. Deci, dumneavoastră, cu un simplu amendament, nu puteți modifica o taxă, un tarif special. Dimpotrivă, acest ordin spune foarte clar modalitatea în care pot fi modificate aceste tarife speciale, pașii de urmat, fundamentarea făcută, ori la acel proiect n-aveți în nici un caz aceste elemente esențiale de modificare a tarifului special. Ori, acest lucru poate fi constatat de orice organ de control care vine și care, mai mult decât atât, s-a invocat și la vremea respectivă, dar pot să-l invoc și acum, și Directivele Parlamentului European și ale Consiliului Europei. Și, mai mult decât atât, această taxă de salubritate a fost stabilită în baza unui proiect european, iar modificarea, cum să vă spun, în mod foarte abuziv a ei, pune în pericol inclusiv acel proiect european. Deci, nu poate fi privită încălcarea legii doar într-un ansamblu al aplicării legii în timp, care și aia, din punctul meu de vedere, la cum ați pus problema, este foarte discutabilă, pentru că, atât timp cât eu... Și legea vine și spune: ”Dai numai pe taxă de urgență, pe situații de urgență” eu nu pot s-o extrapolez și s-o duc la tot anul. Mai mult decât atât, nu pot să acord eu, autoritate locală, mai multe scutiri și mai multe facilități decât acordă legea generală. De asta aș fi dorit ca...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...să citiți foarte bine obiecțiunile de legalitate. Și mai e încă un aspect pe care aș vrea să-l spun. Prefectura niciodată nu a venit în primă fază să ne spună că vor ataca. Întotdeauna și cutuma, și eleganța administrativă, au venit prima dată cu o hârtie în care spune: ”Vă rugăm să reanalizați problema”. Dacă noi nu analizăm și nu dăm, normal că va urma al doilea pas, dar problema e alta. Dumneavoastră, azi, aprobați sau nu aprobați, este numai la latitudinea dumneavoastră. O decizie a Curții de Conturi va fi opozabilă tuturor. Punct.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnule Candet, scurt, un minut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Să nu uităm că am trecut prin niște aspecte deloc plăcute ca urmare a unor decizii ale Curții de Conturi.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Domnule Candet, scurt, vă rog.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ați aruncat o mănușă și mie îmi place să răspund la provocări, să știți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cunosc, știu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - În ceea ce privește temeiul. Când discutăm de temei, temeiul nostru este Codul administrativ în baza căruia emitem HCL-uri. Nu cred că există un temei specific pentru bursele studenților sau a elevilor, pentru taxa de salubrizare sau pentru orice altă taxă o fi pe teritoriul municipiului ăstuia. Asta cu temeiul este o chestie pe care eu nici n-am băgat-o în seamă, deși vă asigur că lecturez cu suficientă atenție materialele pe care mi le trimiteți, de aia nici n-a meritat s-o pun în discuție. În ceea ce privește... În afară de temei, ați mai invocat încă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Temeiul era tocmai acel Ordin 109, domnule...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, da, da, numai o secundă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...care lipsește ca motivare, ca prezentare și ca respectare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu-i așa cum spuneți dumneavoastră, iertați-mă. Eu interpretez cu totul altfel. Pe de altă parte, dacă vine Curtea de Conturi și trebuie să ne impute nouă ceva, ce rost are să ne impute nouă? Să impute vechiului consiliu, nu? Cine a făcut greșeala? Ce trebuie să facem noi acum?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, dar în actualul consiliu sunt și vechii consilieri.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu știu. Deci, eu, din punctul meu de vedere, domnule secretar, nu cred că este cazul să modificăm această...A, iertați-mă, că mi-am adus acum aminte, scuzați-mă, uite că e atâta informație aici, poate că și un element de inedit, cel puțin pentru mine. Ați spus că, într-adevăr, prin modificarea taxei de salubritate, e o chestiune care nu știu de ce-i așa de sensibilă la primăria asta, că ne-a ocupat aproape tot timpul discuțiilor și ședința trecută, se modifică un contract care este luat cu fonduri europene, sau nu știu ce am înțeles eu de-aici. N-a spus nimeni că nu se plătește contractul dacă sunt scutiți cetățenii de 50% pentru două luni. Hai să așezăm totuși lucrurile în ordine. În momentul în care se declanșează starea de urgență, în țara asta, da, se suspendă orice contract, potrivit Codului civil. Cred că suntem de acord cu treaba asta. Ovidiu, am sau n-am dreptate? Numai domnul prim-ministru Cîțu sare să dea ordonanțe în favoarea băncilor, ca aceștia să-și încaseze măcar dobânzile, neținând cont că un tânăr de 25 de ani care face un împrumut de 60.000 de euro să-și ia un apartament, ceea ce plătește la început este dobânda. Prin urmare, starea de urgență care suspendă executarea unui contract în vigoare pentru oricare alt subiect de drept nu produce efecte pentru datornicul la bancă. Eu cred că situația e similară, s-ar putea face și aici, cu nuanța ca acest contract de ridicare a gunoiului are o nuanță administrativă, este cu totul altceva, dar asta nu înseamnă că primăria nu a plătit. Că plătește din alte fonduri, din impozitele pe care le încasează și nu plătește nemijlocit din taxa pe care omul o plătește ca taxă de salubritate, nu înseamnă că aduce atingere acelui contract. Ori, poate că greșesc. Ce? Nu s-a plătit în aprilie și mai ridicarea gunoiului în Bacău? Eu nu cred treaba asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Premisa dumneavoastră e falsă. Și vă spun și de ce.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnii consilieri au socotit că banii ăștia trebuie luați dintr-un alt capitol bugetar și nu din taxa pe salubritate pe care o plătește cetățeanul băcăuan? Păi dacă au socotit așa ei, atunci n-au decât să și răspundă.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier Candet, haideți, încercați să încheiați.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu am încheiat.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Văd că n-aveți răbdare, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Premisa dumneavoastră este falsă, pentru că logica e corectă până la un punct. Într-adevăr, consiliul local hotărăște cât să suporte, domnule avocat, cât să suporte consiliul local, bugetul. Dar în acea hotărâre nu s-a spus lucrul ăsta. În acea hotărâre s-a redus taxa de salubritate și mai ales, după evenimentul care a produs. Deci, mai mult decât atât, în momentul când modifici un tarif, trebuie să respecți pașii pe care i-a stabilit tot o lege. Ori, o hotărâre de consiliu local care nu respectă cele mai elementare principii și mai ales anumiți pași, etape, înseamnă că și-a depășit competențele. Pentru că, înseamnă că, în momentul în care acea hotărâre nu a îndeplinit condițiile, nu avea ce căuta pe ordinea de zi să fie aprobată. Spune la articolul 138 alineatul 6. Ori, Ordinul ANRSC condiționează modificarea de avizul lor. Lipsa acelui aviz duce la ilegalitatea, la unul din elementele de ilegalitate ale hotărârii. În momentul în care nu avem elementele esențiale ca hotărârea să fie legală, cum putem discuta de legalitatea ei?

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnul consilier Huluță.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci hotărârea este...

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet!

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - S-a înscris domnul Huluță...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Credeam că lămuresc o situație cu domnul secretar, dar nu-i nimic.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Voiam să spun că nu s-au făcut acele plăți din cauza acestei ambiguități de legalitate, în care fostul primar n-a primit aviz de legalitate de la domnul secretar, în primă fază, nici Prefectura nu a dat un aviz prea ok, da, la început l-a dat, pe urmă l-a alambicat, pe urmă s-a discutat telefonic. Acum, domnule Candet, nu v-am întrerupt și...

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Atât voiam să spun, din această ambiguitate, noi, dacă astăzi respingem anularea acestei hotărâri, nu facem altceva decât îi întărim oportunitatea, că noi asta de fapt votăm, că nici poziția domnului primar nu este una foarte confortabilă, pentru că, dintr-o parte noi îi spunem, ca și consilieri, că este oportun să dăm acestor copii de nota 10, da, să le dăm aceste premii, pe partea cealaltă se spune că nu este legal. Dacă noi votăm respingerea, ne asumăm. Eu, unul, îmi asum, chiar cu toată Curtea de Conturi, da, o să vină, îmi asum această chestiune, o să se împartă la toată lumea, că sunt 12 mari copii. 12 sunt în total, în această chestiune, da, în care trebuie să le recunoaștem acest merit. Domnule, nu-i o chestie sentimentală, e o chestie de logică pentru că noi trebuie să stimulăm performanța în toate domeniile și mai ales în educație. Eu, de obicei, nu dau pasărea din mână pe cea din par. Eu zic că dacă votăm așa cum a propus domnul Crețu, îmi cer scuze, ați fost și-n mandatul trecut, da, dacă votăm, până la sfârșitul lunii puteți să veniți cu modificare de regulament, da, și alături veniți cu anularea acestei hotărâri, că o să regăsim toate aceste chestiuni în regulament și intrăm și în așa-zisa legalitate. Eu îmi asum, încă o dată, și votez...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule consilier Huluță. Domnul consilier Crețu și după aia supunem la vot amenda...Și domnul Ghingheș și gata.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Domnule secretar, vă felicit pentru meseria pe care o aveți și pentru cunoștințele pe care le-ați dobândit în timp. Din păcate, nu cred că suntem obligați toți să știm legea exact și la nivelul la care dumneavoastră o știți, ceea ce pe mine mă face mai fericit, cum nici pe dumneavoastră nu vă obligă cineva să știți documentațiile de urbanism, cum se fac, ce se fac și așa mai departe. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneți că ați primit un răspuns de la Prefectură, care vă spune într-un mod foarte diplomatic să reanalizați, regândiți aceste două proiecte de hotărâre. Aproape un an de zile, înțeleg că toate eforturile sunt în a le elimina, în a le revoca. Haideți să vedem efortul în a le modifica, pentru că le dăm de-o parte, le anulăm. Ce punem în loc? Că până la urmă avem niște hotărâri, populiste-nepopuliste, în perioadă de alegeri. Am observat în mandatul trecut că atunci când a existat proiectul care v-a creat un interes suficient de mare, ați găsit temei legal pentru a da avizul de legalitate. Vă rog, pe aceste două proiecte să ne sprijiniți din punct de vedere juridic, să ajungem la forma cea mai corectă din punct de vedere legal, astfel încât să o putem pune și în aplicare. Să-mi spuneți că nu se poate și trebuie revocată, eu, astăzi, refuz să cred. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule consilier Crețu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunt unele...Oleacă, că am fost interpelat.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Două secunde.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Două secunde.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, dumneavoastră aveți dreptate. Problema este următoarea: eu îmi fac, în primul rând, obligația față de dumneavoastră, cum mi-am făcut-o și la data respectivă când s-au adoptat aceste hotărâri, ca să vă aduc la cunoștință dacă este ok sau nu. Este, în primul rând, datoria mea, obligația și legală și morală față de dumneavoastră. Mai mult decât atât, aveți în Codul administrativ reglementarea foarte clară a răspunderii juridice care este atrasă, pentru persoanele care aplică actele, numai în situația în care, și sunt exonerate, numai în situația în care au toate avizele cerute de lege. În momentul când o hotărâre de consiliu local nu are în spate avizele cerute de lege, nu are semnăturile și acordurile funcționarilor îndrituiți, atunci atrage răspunderea celor care o aplică. E datoria mea să vă spun lucrul ăsta. Că sunt teorii, că domnul avocat, e și normal, am fost adversari și în instanță, avem înțelegeri poate comune sau poate diferite asupra unor aspecte, dar să știți că, la urma-urmei, totul se rezumă doar la răspunderea dumneavoastră și a noastră. Vă dați seama că, în situația în care va fi vorba, și domnul primar tocmai a reiterat intenția domniei sale de a pune în niște baze legale această hotărâre privind elevii, dar, vă dați seama că nu putem acorda acele scutiri pe care nici legea nu ne permite să le dăm și nici măcar cele mai elementare norme. Deci, noi întotdeauna în consiliul local va trebui totuși să încercăm să venim înaintea evenimentului, pentru că, dacă la vremea respectivă era această inițiativă, în mod normal ar fi trebuit să se urmeze niște pași și cred că în unanimitate, consiliul local ar fi votat. Dacă se venea cu o hotărâre să modifice regulamentul...Domnul primar asta v-a spus: ”Domnule, haideți să modificăm regulamentul”. Păi o să vină, dar gândiți-vă că nu putem și atunci o să apelăm probabil la domnul avocat și să spunem dacă e legal să dăm din urmă la elevi.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul viceprimar Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Râd, pentru că se pare că nu citim hotărâri de consiliu local pe care le propunem spre revocare. HCL 124/2020 arată foarte clar că a fost modificat și regulamentul 323 din 2013. Atunci, prin acea hotărâre de consiliu local, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, dar cu respectarea prevederilor legale.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Eu, în continuare, despre HCL 70 cu taxa de salubritate și cu chiriile de la piețe și așa mai departe, am înțeles. Acolo erau probleme de temei legal și așa mai departe. Acolo, am înțeles. Acum vorbim de subiectul doi, ăsta cu premiile elevilor, să nu le confundăm cu burse. Acest mecanism de premiere a elevilor, dacă ne raportăm la norme, nu este prevăzut în nici o lege națională, este un mecanism suplimentar de premiere pe care consiliul local, mă rog, municipalitatea, l-a hotărât pe parcursul anilor. În speță, în 2013. Așa cum s-a întâmplat și cu premierea sportivilor de-a lungul timpului în Bacău, pe acel mecanism suplimentar. Au fost, domnule secretar, țin minte și am votat în acest sens, am votat împreună, domnule Diaconu, modificări de regulamente pe premierea sportivilor chiar în ședința când se propuneau acele premii. Și atunci eu n-am auzit obiecțiuni de legalitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, dar au fost aduse la cunoștință. Au fost aduse la cunoștință înainte, s-a făcut transparența, s-au făcut procedurile. Aici, printr-un simplu amendament, s-a modificat un regulament.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, a modificat regulamentul și pe lângă asta...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, noi am modificat și regulamentul atunci și cuantumul premiului, din câte știu. S-a modificat întâi regulamentul, după care s-a trecut la modificarea cuantumului.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Deci, încă o dată, vreau să aud problemele, hibele legale pe care le are acest punct 2, HCL 124, iar dacă ele sunt pertinente...Păi nu știu, asta...Vreau să le aud. Adică, în expunerea, îmi cer scuze, domnule secretar, în expunerea de motive a acestui proiect de hotărâre eu trebuia să citesc foarte clar care sunt hibele legislative. Pentru HCL 70 am înțeles și să știți, acolo există o problemă. De exemplu, n-au fost emise facturile chiriașilor de la piețe, ca exemplu. Asta pe speța A, dar pe speța asta B, cu premiile elevilor, mecanism suplimentar aprobat prin HCL la nivel local, modificat atunci prin acest HCL și acordate premiile, n-am înțeles hibele legislative. Deci, dacă mi le spuneți și eu le înțeleg, putem discuta și despre menținerea acestui punct B. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule viceprimar. Aș vrea să supunem la vot amendamentul domnului...Domnule secretar, amendamentul domnului Crețu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem amendamentul domnului Crețu la...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Nu s-a înțeles amendamentul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eliminarea articolului 2, din câte am înțeles, domnule Crețu, nu? Bun. Supunem la vot amendamentul domnului Crețu. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? O abținere a domnului Candet.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-

x

CĂTĂLIN

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

-

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi ”pentru ” și o abținere amendamentul domnului consilier Cătălin-Bogdan Crețu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai sunt discuții?

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Nu mai sunt discuții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem proiectul la vot cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA aNa-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

lupu Gabriel stănică

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

-

TOTAL

15

-

3

Cu 15 voturi ”pentru ” și 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” a spațiului în suprafață de 246 mp situat în imobilul PT nr.31 Bacău, str. Bucegi nr. 140 A și abrogarea HCL nr. 225/2017.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Punctul 5 se referă la o situație cel puțin ciudată în lumea sportului băcăuan. Vorbim de starea unui imobil care aparține Primăriei Bacău, imobilul PT 31 din strada Bucegi 140 A, care este, în ultimii trei ani de zile folosit de către sportivi, de către un club, fără forme legale. Hotărârea pe care o aveți astăzi în fața dumneavoastră este aceeași hotărâre care a fost votată de acest consiliu local în 2017, votată în unanimitate. Chiar doamna senator Breahnă a vorbit despre acest lucru public, a fost unul dintre votanții acestei hotărâri, care, în 2017 dădea dreptul de folosință acestui punct termic către clubul sportiv Sport Club Municipal Bacău, pentru diverse activități. Inițiativa aceasta a repunerii în discuție astăzi a venit în urma solicitării Sport Club Municipal de a intra în posesia acestui spațiu. Nu au putut intra în posesia acestui spațiu, pentru că altcineva ocupa acel spațiu, în speță domnul antrenor Chelariu, care antrenează o serie de copii băcăuani la judo, cu rezultate excepționale. Am solicitat ambelor părți, atât CSM Bacău, cât și SCM Bacău, să producă o dovadă a formei legale prin care folosesc acel spațiu și, spre uimirea mea, nu există nici un contract semnat între Primăria Bacău și SCM Bacău, de exemplu, pentru folosirea acelui spațiu. Deci este un vid de legalitate. Mai mult, temeiurile legale prin care hotărârea din 2017 a fost aprobată, nu mai sunt astăzi în vigoare, ținând cont că Legea administrației publice a fost abrogată și înlocuită cu Codul administrativ. Astfel încât, exact în aplicarea celor ce ați spus înainte, că hotărârile trebuie puse în aplicare de către executiv, am repus pe masa consiliului local aceeași hotărâre, cu baza legală modificată. Aș fi putut pur și simplu semna acel contract înainte. Astfel încât o să vă las să dezbateți subiectul și la sfârșit o să vă dau o soluție legală prin care putem să rezolvăm problema acestui spațiu printr-un amendament. Mai mult, putem să rezolvăm și problema copiilor băcăuani care nu sunt la SCM acum și aveau o sală la Palatul Copiilor și nu au putut beneficia de ea, datorită pandemiei. Așa că vă las să deliberați și la sfârșit o să vă rog să-mi dați cuvântul pentru a propune un amendament. Mulțumesc. Pot să-l pun de la început, dacă doriți.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, vă rog, domnule primar. Contează foarte mult și dezbaterile, după aia, în funcție de amendamentul dumneavoastră.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, adică dezbaterile oricum vor avea loc. Deci, a fost o întreagă discuție, cu mai mulți juriști, m-am întâlnit cu directorii de la cluburi, cu fostul director de la SCM, cu domnul Chelariu, cu directorul Gavriliu azi dimineață. Am văzut și părinți astăzi veniți care, ca și domnul Chelariu, au avut de suferit în ultimii trei ani, ei știind că sunt într-o stare de lipsă de legalitate, astfel încât ce vă propun pentru a rezolva această situație și a nu priva nici un copil băcăuan, fie că este de la clubul CSM, fie că este de la clubul SCM, de acces la acest spațiu: să modificăm articolul 1, prin care spunem așa: se aprobă darea în administrare către Sport Club Municipal, așa cum a fost încă din 2012, dar pentru o perioadă de doar un an, adică până la finalizarea pandemiei, în vederea desfășurării activității de pregătire pentru judo, karate și kick-box, am spus eu, fiind activități compatibile cu dotările sălii existente și contractul-cadru să-l modificăm în același sens și putem să punem explicit că ambele cluburi vor folosi acel spațiu pentru următorul an pentru aceste activități care sunt compatibile cu dotările de acolo, făcute de părinți. Deci, excludem luptele, haltere și alte forme care ar putea deteriora sub orice formă acel spațiu. De ce aceasta este singura cale? Dacă am vrea să punem doar CSM astăzi în locul SCM-ului nu putem, pentru că nu avem o bază legală. Eligibilitatea clubului primăriei pentru a folosi acel spațiu trebuie să treacă prin filtrele interne din primărie. Astfel încât soluția este să lăsăm ambele cluburi timp de un an de zile, doar pentru activitățile specifice sau compatibile cu judo, adică să poată folosi dotarea de acolo. Ținând cont că secția de judo a SCM Bacău a fost văduvită de acel spațiu și nici nu au putut să se antreneze în spațiul în care se antrena în mod normal, adică la sala Palatului Copiilor, aceasta fiind închisă, de la nivel național. Peste un an, și vom vedea atunci, și sper din tot sufletul ca cele două cluburi și antrenorii de acolo să se înțeleagă, putem să discutăm cine va administra în continuare acel club, mai ales că SCM în ultimii ani a plătit o parte dintre utilități și nu a folosit acel club. Deci, asta este propunerea mea și vă rog să deliberați și să supuneți la vot acest lucru. Și este soluția de compromis care nu exclude pe nimeni și vom vedea timp de un an de zile dacă se pot înțelege, ulterior să rediscutăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3, 4, 5) și avizul nefavorabil (1) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Doamna Dinu, domnul Chirilescu, domnul Huluță și domnul Lupu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Pentru necunoscători în domeniul sportului, aceste denumiri, Sport Club Municipal, Club Sportiv Municipal, sunt un pic confuze, pot crea confuzie. Având în vedere că avem, totuși, un memoriu depus aici de domnul Chelariu, de domnul profesor Chelariu și semnat de părinții copiilor care folosesc acest spațiu, în care solicită ca acest spațiu să ajungă la Clubul Municipal, aș vrea, dacă este domnul profesor în sală, să aud și părerea dumnealui legat de propunerea domnului primar, pentru că înțeleg că, în acest timp de un an de zile, acest club va fi administrat de doi șefi.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, să vină domnul antrenor, dacă vrea, eu...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Cred că dumnealui poate cel mai bine să ne dea un punct de vedere avizat pe propunerea dumneavoastră, mai ales că o aflăm acum și nu este prinsă în acest memoriu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, eu am discutat cu părinții înainte și au înțeles că în timpul pandemiei cei de la SCM nu pot folosi sala și n-au nici o problemă. Așa au spus. Domnul antrenor...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Cred că domnul profesor care este reprezentantul... Să ne dea un punct de vedere.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Coborâți, coborâți, domnule Chelariu.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dacă vrea să vorbească.. .Nu vrea să vorbească? Doamna consilier, vorbesc colegii consilieri, după care îi dau cuvântul și domnului Chelariu, ca să... Da?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Cum să nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, vă rog, aveți cuvântul. Urmează domnul Huluță.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă ascund faptul că în ultimele patru zile, împreună cu câțiva colegi consilieri locali, am încercat să identificăm cele mai bune soluții, astfel încât să nu existe nici o parte care să iasă din această situație fără un beneficiu. Astfel, am încercat să purtăm discuții atât cu domnul director Ion Șarban, de la SCM, Sport Club Municipal, un club care aparține Ministerului Tineretului și Sportului și, bineînțeles, și cu domnul Gavriliu, care este directorul Clubului Municipal, care aparține de noi, de primărie, consiliul local. În acest sens, am purtat discuții, ne-am așezat la masă și am încercat să identificăm care sunt activitățile prioritare. Astfel, am concluzionat cu toții, inclusiv în discuția cu domnul Șarban, faptul că această activitate, în speță judo, condusă de către domnul Chelariu, trebuie să rămână în această locație. Vorbim de 50 de copii, 50 de familii de băcăuani care au investit bani, timp și, bineînțeles, încredere în acest sport și care, în urma proiectului așa cum era el prezentat în forma inițială, practic rămâneau fără obiectul muncii, deci rămâneau fără spațiu, fără sală. Mă bucură faptul că domnul primar a reușit să înțeleagă foarte bine fenomenul și să-și dea seama că trebuie să modificăm forma inițială, dar, bineînțeles, părerea noastră, în urma discuției, atenție, în urma discuțiilor cu cei doi directori, nu coincide în totalitate cu deznodământul enunțat de domnul primar. Aș putea să vă spun mai multe despre sport și despre rezultatele acestui club, care sunt substanțiale, dar cred că mai bine le spune domnul Chelariu, în schimb o să vă formulez părerea noastră, a consilierilor, vizavi de destinația acestui spațiu. Acest spațiu trebuie să ajungă la CSM, la Clubul Municipal al nostru, mai ales că spațiul este...(aplauze) Vă mulțumesc.... Mai ales că spațiul este al patrimoniului Municipiului Bacău și trebuie să aibă continuitatea așa cum își doresc atât părinții, cât și copiii, cât și antrenorul, și, bineînțeles, rezultatele care revin din activitățile întreprinse. În acest sens, domnule primar, aș vrea să ne explicați care sunt condițiile, că ați spus că e vorba de niște proceduri interne, să spuneți ce anume trebuie să fie îndeplinit, astfel încât să transformăm proiectul de hotărâre, eventual să-l retragem de pe ordinea de zi astăzi și să revenim cu el reformulat, astfel încât punctul termic să revină, practic, în administrarea...să vină sau să treacă în administrarea CSM-ului.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule primar, dacă vreți să-i răspundeți domnului consilier, dacă nu, domnul Huluță.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - E o întrebare juridică. Domnul secretar o să vă răspundă cel mai bine.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Ca beneficiarul unui drept, pentru că dumneavoastră acordați un drept, de fapt, acum un drept de administrare în baza Codului administrativ, orice proiect care va fi emis în acest sens va trebui să aibă condiții elementare: în primul rând se începe cu cererea persoanei care solicită. În lipsa unei astfel de cereri, dumneavoastră nu puteți acorda un drept de administrare; în al doilea rând - se verifică statutul, dacă îndeplinește condițiile, în conformitate tot cu Codul administrativ și, bineînțeles, avizele comisiilor de specialitate, atât ale consiliului local, cât și ale funcționarilor din primărie care lucrează în compartimentele competente.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Perfect.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnul primar.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, revin cu aceleași chestiuni care le-am spus și înainte. Eu nu-s în campanie electorală, ca primar sunt primarul tuturor băcăuanilor și tuturor copiilor băcăuani, astfel încât eu am venit în fața dumneavoastră ca să pun în aplicare, practic, o hotărâre pe care acest consiliu a luat-o în 2017. Astfel încât, dacă acest proiect, de exemplu, pică astăzi, eu sunt obligat să pun în aplicare hotărârea din 2017, care prevede ca acest PT va reveni în administrarea Sport Club Municipal Bacău, clubului Ministerului, privând astfel exact acești copii și părinți. Din acest motiv, am venit cu această cale legală, prin care nici un copil băcăuan nu va fi privat de acces la sală. Dacă dumneavoastră vreți să-i privați pe cei care sunt astăzi și vă aplaudă, neînțelegând situația juridică, veți respinge acest proiect. Dacă vreți ca toți copiii băcăuani de la ambele cluburi, timp de un an, să folosească acel spațiu în bune practici, domnul Chelariu cred că se poate înțelege cu domnul Șarban, astfel încât domnul Chelariu să protejeze patrimoniul investit de părinți, nu există nici un dubiu, eu cred că asta e cea mai bună soluție, care nu va neglija pe nimeni, dar decizia este la dumneavoastră. Deci, repet: dacă acest proiect, în forma asta sau în altă formă amendată pică, eu sunt obligat să duc la îndeplinire hotărârea consiliului local din 2017, care exclude CSM Bacău.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule primar, mi-ați cam luat cuvintele din gură. Deci, asta voiam să spun, că și la CSM, și la SCM tot băcăuani se antrenează la această chestiune și subscriu la ceea ce a spus doamna Dinu: dacă cei doi directori se înțeleg, da, și eu votez, cu două mâini votez propunerea făcută de dumneavoastră, că de ei depinde ca să fie pace, să fie liniște acolo, în cadrul celor două cluburi și să poată beneficia toată lumea. Dar, eu zic pe viitor să ne mai gândim la un PT, să putem să-l mobilăm, să-l putem dota cu tot ce este și atunci, cel puțin mi se pare cam mult un an, eu zic că-n 6 luni primăria cred c-ar putea identifica un alt PT și cele două cluburi să lucreze diferit și să se facă acest...Nu cred că costă o enormitate ca să putem să dotăm și să-și desfășoare activitățile. Sigur, e greu să coabitezi, cele două cluburi care au funcționat împreună, dar poate găsim înțelegere atât la sportivi, cât și la conducerile celor două cluburi să se înțeleagă pe o perioadă de 6 luni și să găsim soluții. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumesc. Domnul primar, domnul Lupu.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Huluță, poate nu am fost eu destul de clar. Deci, prin amendamentul pe care vi l-am propus și prin trecerea acestei hotărâri, în continuare copiii antrenați de domnul Chelariu vor sta acolo, dar în mod legal. De ce o anumită perioadă? În această perioadă de pandemie, în sala de judo a antrenorilor SCM Bacău nu ai voie să intri în ea, prin legislația națională. De asta această perioadă. Ulterior, se va ridica restricția pe sala de judo de la Palatul Copiilor, iar cei de la SCM Bacău vor putea să se antreneze acolo, rămânând aici în exclusivitate cei de la CSM Bacău, așa cum sunt acolo, încă din 2012. Aici nu vorbim de cine ne place, cine nu, vorbim doar de punerea în legalitate. Despre asta e vorba și v-aș ruga să acționați ca atare.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnul consilier Lupu, vă rog.

Domnul consilier Gabriel-Stănică LUPU-........( fără sonor)

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Chirilescu, am să vă dau cuvântul după ce vorbește domnul Chelariu și domnul Șarban, după care vă dau și dumneavoastră cuvântul, dar s-au înscris la cuvânt înainte...Domnule Chelariu, aveți cuvântul.

Domnul antrenor CSM Bacău CHELARIU - Bună ziua. Îmi cer scuze că s-a ajuns în situația asta, dar noi, punctul ăla termic, l-am luat...Ați văzut, v-am pus în față un memoriu, dacă ați apucat să vă uitați, cum arăta când l-am luat noi și cum arată acum. Acum, la de-a gata, toată lumea e bucuroasă, să-l luăm. Eu zic așa, că ar fi și părerea tuturor, nu știu, dar deocamdată e părerea mea, fiind Clubul Sportiv Municipal al primăriei, eu văd ca și cum copilul meu...Mă scuzați, adică l-aș abandona. Așa și primăria deocamdată, vrea, conform proiectului propus, să ia CSM-ul, care aparține de Ministerul Tineretului și Sportului, și nu clubul primăriei. Eu unul, așa o văd legală că ar trebui să fie, fără intervenții, fără nimic, putea să fie de la început treaba asta. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Chelariu. Domnul director Șarban.

Domnul director al SCM Bacău Ion ȘARBAN - Bună ziua tuturor. Din punctul meu de vedere, domnul primar și cu domnul secretar au conturat juridic, în primul rând, un punct de vedere legal, care stă în picioare și o soluție care, din punctul meu de vedere, mulțumește pe toată lumea. Atât sportivii noștri care nu mai au sală în această perioadă, cât și sportivii de la CSM Bacău cu care nu avem nimic de împărțit, decât pe o anumită perioadă să ne putem pregăti împreună. La noi, tot demersul ăsta a plecat dintr-o necesitate sau, în primul rând, pentru aducerea în legalitate a situației, dar și o necesitate pentru că o parte din sălile în care lucram până în momentul pandemiei s-au închis, de exemplu sala Letea, unde aveam accesul mai multe secții sportive, în acest moment este închisă. Iar în clubul nostru, activează, din cele 15 secții, 7 secții plătesc chirie la alte entități, sume destul de consistente, în medie, știu eu, 2.500- 3.000 de lei/lună. Era normal ca această presiune să încerc s-o mai atenuez și să caut soluții corecte și eficiente. Îmi pare rău de emoția domnului profesor, n-am vrut s-o provoc și cred că-i prima dată, ca profesor și antrenor de-o viață, de 30 de ani sunt antrenor, în care am un grup de părinți și copii împotrivă. Nu mi-am dorit acest lucru și probabil n-o să mai ajung în situația asta, dar ei trebuie să înțeleagă că n-a fost cu rea intenție, pur și simplu trebuie să colaborăm, să existăm cu toții. Diferența, cred, dintre pozițiile noastre este că noi vrem să colaborăm și cu ocazia asta lansez invitația, că am fost atacat pe zona sălii Letea, să colaborăm și pe sala Letea, dacă domnul Chelariu dorește sau CSM-ul, în egală măsură cum și noi vrem să colaborăm pe punctul termic. Mi se pare o soluție de bun simț, putem încăpea împreună, dacă ne dorim. Oamenii buni se înțeleg. Și vreau să mai specific un lucru...Numai un pic, n-am terminat, mulțumesc. Copiii sunt ai Bacăului, s-a creat un pic emoția că CSM ar fi părăsit...Nu, nu-i nimeni părăsit și copiii noștri sunt tot copiii Bacăului și, dacă știam și mi-e foarte ușor la următoarea întâlnire să aducem un număr mult mai mare de părinți și copii, dar nu știu dacă asta ajută la ceva. Eu consider ca o formă de presiune și noi trebuie să judecăm la rece, nu emoțional, din punctul meu de vedere.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule director.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Am o întrebare.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Vă rog.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- În ultimul an ce activități s-au desfășurat în acel punct termic? Doar judo?

Domnul director al SCM Bacău Ion ȘARBAN - Da, tocmai ca să nu-l deranjez pe domnul profesor...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Doar j udo.

Domnul director al SCM Bacău Ion ȘARBAN - Da. Din respect pentru domnul profesor... L-am chemat la începutul anului...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Putem continua la fel.

Domnul director al SCM Bacău Ion ȘARBAN - Vă mulțumesc pentru abordare L-am chemat pe domnul profesor pentru că am constatat o situație de pe atunci ilegală în care, într-un punct termic al nostru, în care plătim utilități și puteam să fiu tras la răspundere, lucra o persoană, sau un grup, sau un club care nu era al nostru, nu era al entității noastre. L-am chemat, de comun acord am convenit să facem un contract de voluntariat pe care-l am la mine, semnat de domnul Chelariu și de către mine, pe un an de zile, timp în care s-a angajat să facă activități de antrenor pentru SCM Bacău, nu în ideea de a lua, cum acreditează unii, să luăm sportivii din partea aialaltă. Am propus doar, pe lângă 1-2 sportivi de acolo, să facă și pentru noi, normal, am căutat plus valoare pentru clubul meu, al nostru, SCM-ul. Lucru care nu s-a petrecut.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule director. Domnule consilier Chirilescu, după care supunem la vot amendamentul domnului primar. Și domnul Manolache, da.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vă mulțumesc foarte mult, în sfârșit pot să vorbesc. Îmi pare foarte rău, o spun din nou: îmi pare foarte rău că unii dintre cei care se află în această sală nu au cuvânt. Ieri, spre seară, ne-am întâlnit într-o formulă restrânsă și am pus pe masă foarte clar motivele pentru care această sală trebuie să rămână în administrarea și utilizarea domnului Chelariu și de ce ar trebui să ajungă la CSM. Am discutat cu domnul Șarban despre faptul că motivul pentru care solicita această sală era legat de lupte și de haltere, am identificat soluțiile pentru cele două destinații și-am convenit cu toții că cea mai bună soluție să fie asta. Bun. Revenind la discuția despre legalitate, domnule primar, mi se pare cel puțin ciudat că am găsit soluția legală să facem o asociere cu clubul în privința administrării, dar nu avem pentru transfer. Din ce știu, domnule secretar, vă rog să fiți atent la ceea ce vă spun acum, vă rog să vă uitați la mine, domnule secretar...Mă auziți, domnule secretar? Din ceea ce știu, există la dosar o solicitare din partea domnului Gavriliu, de a transfera punctul termic către CSM, de anul trecut. E interesant de ce nu ați menționat acest lucru, dacă există sau nu, chiar vă rog să interveniți. În al doilea rând, domnule primar, să știți că parțial sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să existe o intrare în legalitate, dar eu rămân la ideea că acest spațiu trebuie să ajungă la CSM, este în patrimoniul municipalității și trebuie să ajungă la clubul municipalității.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Și exact asta vreau să facem.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - În acest sens...Nu, dumneavoastră vreți să-l dați SCM-ului, e cu totul altceva. Ascultați-mă până la capăt...

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu. Asta-i interpretarea dumneavoastră. Nu-mi mai puneți vorbe în gură. Eu aplic o hotărâre a acestui consiliu local. Dumneavoastră...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Corect, o s-o aplicați.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU -...prin ceea ce faceți acum, exact pe acești părinți care sunt sus acolo și nu înțeleg care-i problema legală, îi veți văduvi. Despre asta este vorba.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Eu am înțeles foarte bine care-i problema legală și, tocmai din acest motiv, vreau să vă întreb, domnule primar, dacă spuneți că sunteți de bună credință și că iubiți acest sport băcăuan, ce v-ar împiedica să mai așteptați o săptămână, astfel încât să fie toate documentele la dosar și să trecem prin consiliul local proiectul care transmite CSM-ului această sală? Dumneavoastră ne amenințați cu faptul că veți semna acel contract și va intra în vigoare HCL-ul vechi. Eu vă spun altceva. Dacă spuneți că sunteți de bună credință, haideți, domnule, dați-le un răgaz oamenilor de o săptămână, să fie cu toate documentele la mapă, aducem în consiliul local proiectul și-l votăm, transferăm CSM-ului și nu ne împiedică nimic după aia să facem o înțelegere între CSM și SCM pentru ca, pe perioada pandemiei să beneficieze de această sală, inclusiv cei care se antrenau la Palatul Copiilor. Este simplu și clar. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Domnule consilier Manolache, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Da, mulțumesc, domnule președinte. Să știți că am ascultat cu mare atenție intervențiile tuturor colegilor mei. Spre deosebire de unii, eu nu sunt așa de emotiv sau nu mă las ușor emoționat de argumentele unora. Eu personal m-am deplasat, la invitația domnului profesor Chelariu, la acel punct termic, deși e rușinos să vorbesc de un punct termic transformat într-o sală de sport, în care mai vrem și performanță, vrem și rezultate și atunci ne mândrim ca și administrație cu rezultatele pe munca acestor copii, și acestui profesor, și acestor părinți, care au investit din banii lor în amenajarea, modernizarea acestui spațiu, încât copiii lor, sportivii noștri, să aibă cât de cât condiții, eu nu zic decente, normale, de a se antrena. L-am auzit și pe domnul Șarban pledând aici ca fiind un bun samaritean și găsind soluții comune de a se antrena în acea sală, pregătită de acest profesor împreună cu părinții copiilor, ceea ce nu sunt de acord. Chiar dacă am o relație bună cu domnul Șarban, îi spun în față că nu sunt de acord. Mă simt așa, că mă regăsesc, simt că mă regăsesc într-o perioadă bolșevică, în care unii muncesc și bolșevicii vin și fură munca altora. Mai mult decât atât, eu sunt și un practicant de sport și nu mă poate păcăli nimeni. Cei de la lupte care se antrenau la Palatul Copiilor se pot antrena în continuare la Sala de Atletism, au unde să se antreneze, deci nu duc lipsă de spațiu. Doi- domnule primar, sunt băcăuan ca mulți alții din această sală, era să fac o eroare, dar mă abțin, nu am văzut în 30 de ani, Ministerul Tineretului și Sportului să investească în infrastructură sportivă la Bacău. Aveți guvernul dumneavoastră, aveți miniștrii dumneavoastră, faceți solicitări, identificați terenuri, puneți-le la dispoziție și rugați-i să investească în infrastructura sportivă ca copiii, sportivii noștri, ai Bacăului și ai țării să aibă unde se antrena. Dacă nu identificați dumneavoastră terenul, pot să vă fac eu o precizare: lângă Sala de Atletism există un teren viran, între Sala de Atletism și cimitirul evreiesc. Deci, dacă aveți voință, faceți demersuri și dacă reușiți, atunci veți fi de apreciat. Până atunci, vă rog frumos, astăzi, dragi consilieri, să deliberați în cunoștință de cauză vizavi de munca și banii investiți acolo de părinții sportivilor, ca acest spațiu să rămână în administrarea CSM-ului. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule consilier. Doamna consilier Dinu și domnul consilier Bitire și atât.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da, având în vedere că putem trage concluziile în urma expunerilor colegilor noștri și a domului profesor, aș vrea să fac un amendament la articolul 1: ”Se aprobă darea în administrare către CSM Bacău, pe o perioadă de 5 ani, în vederea desfășurării de activități de pregătire”. Practic, să facem un amendament prin care dăm acest club..., CSM Bacău să rămână în activitate, cu activitate de profil cu judo și să răspundem într-un fel și cerințelor părinților.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Domnule secretar, v-am transmis documentul. Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnul Bitire, apoi domnul primar. Domnule secretar, la sfârșit, după ce termină domnii consilieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, imediat, după amendamentul...S-a ridicat un amendament, să fac o precizare.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - N-am supus la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Poftim?

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - N-am supus la vot amendamentul. Când îl supunem pe-al doamnei doctor și pe-al domnului primar, ne spuneți dacă e în regulă sau nu e în regulă. Domnule consilier Bitire.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE - Da, vă mulțumesc. Domnule primar, după aceste 6 luni, dumneavoastră promiteți că CSM-ul va rămâne în acel punct termic cu domnul Chelariu, iar celuilalt antrenor, celuilalt club le veți găsi un spațiu adecvat? Un alt PT și așa mai departe?

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, domnule Bitire, CSM Bacău va rămâne în continuare în acel spațiu. SCM are un alt spațiu, în altă parte, dar nu-l poate folosi din cauza pandemiei. Este decizia dumneavoastră în consiliul local dacă la sfârșitul acestui contract îl veți da CSM-ului, dar eu așa vă voi propune. Mai mult, aș vrea să fac o mențiune aici, mai ales că sunt părinți care au spus că asistă în liniște. Am văzut că aplaudă. Este culmea că aplaudați inițiativa unui consilier care, în 2017, a votat exact darea acestui spațiu către SCM Bacău. Și acum vine și schimbă acest lucru. Deci, exact cei care puteau să vă dea în administrare spațiul către CSM Bacău în 2017, au dat-o clubului ministerului. Și dumneavoastră ați stat în acești trei ani de zile fără nici o formă legală, acum eu încerc să pun în legalitate...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Dar acum, dacă încercăm să intrăm în legalitate?

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamnă, eu nu vorbesc peste dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Doamna consilier, să termine domnul primar și vă dau cuvântul.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, asta este situația. Ați fost păcăliți și manipulați, eu acum încerc să vă dau un cadru legal și domnii de aici deturnează tot acest lucru. Este decizia lor cum vor face. Eu v-am spus care este cadrul legal. Dacă acum două proiecte îmi spuneau să aplic hotărârile consiliului local, plătind acele burse, vă asigur că voi urma același sfat și voi aplica hotărârile acestui consiliu local încă din 2017, propuse și votate de majoritatea de atunci.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule primar, ce v-a oprit să veniți cu un proiect astăzi...

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Ce m-a oprit? Buna credință, doamnă.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- ...prin care să puteți să plătiți...

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Buna credință. Pentru că legislația s-a modificat.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -...la proiectul numărul 4 ați spus că dacă votam, veneați cu-n proiect prin care se reglementa, să puteți acorda banii elevilor. Ce v-a oprit să veniți astăzi cu proiectul de hotărâre? Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Ce m-a oprit? Nu m-a oprit nimic, am venit, sunt în fața dumneavoastră. De trei ani de zile clubul...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Fără proiectul ăla.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU -...ministerului plătește utilități, iar CSM îl folosește, fără a plăti nimic la el. Situația a fost ridicolă și a fost menținută în acești trei ani de zile.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot cele două amendamente.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Numai o secundă. Vreau să menționez faptul că i-am dat domnului secretar solicitarea din partea CSM despre care făcea referire, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, gata, ați vorbit suficient pe acest proiect.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - E vorba de un document.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumesc, da. Domnule Bitire, o scurtă completare.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Domnule Ștefan, nu sunteți în măsură să puneți pumnul în gură nimănui.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier...

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Și vă rog frumos...

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnul Chirilescu a vorbit de 5 ori la un singur proiect, domnule.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Domnule Ștefan, așa cum dumneavoastră vorbiți de fiecare dată când aveți un punct de vedere și sunteți ascultat, vă rog să permiteți colegilor dumneavoastră să vorbească de câte ori este cazul să intervină, vizavi de un document care-l are acum, de care domnul secretar spunea că nu există.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Bitire, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnilor, haideți, mă lăsați să vorbesc? Acel document l-ați avut cumva la proiectul de hotărâre? Dumneavoastră mi-ați invocat că la proiectul de hotărâre este acel document.

V-am întrebat în scris dacă la proiectul de hotărâre este. Îmi puteți confirma că este acel document pe care mi l-ați trimis acum și de care eu nu am știut până acum? Îmi puteți confirma că l-ați avut la documentație?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu l-am avut la documentație, domnule secretar. Dumneavoastră ați spus că nu există. Eu vi l-am trimis acum. Există.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am zis că nu există la documentația proiectului, domnule Chirilescu. Uitați-vă ce v-am scris. Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și v-am întrebat foarte clar, tot în scris. Vreți să vă arăt mesajele? La documentație, ați avut proiectul. Ați găsit o astfel de hârtie? Nu există. Dumneavoastră judecați, analizați și hotărâți asupra unor documente care le aveți înaintate de aparatul de specialitate.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Foarte bine spus, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La fel și eu vă înaintez ceea ce primesc de la compartimentele de specialitate.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dați-mi voie să vă întreb ceva.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Azi, pe masa consiliului local se află un proiect prin care domnul primar pune în aplicare, în fapt, o hotărâre din 2017. Orice amendament care vine și-l modifică, în sensul că-l dă la altul, este ilegal, pentru că nu îndeplinește cele mai elementare condiții. Pentru că nu are cererea la documentație, pentru că nu sunt avizele, pentru că nu este statutul, nu este nimic care să spună că :”Domnule, putem face un astfel de amendament”. Amendamentul se poate referi la condițiile proiectului adus în fața dumneavoastră. Termen, condiții, dar nu e

ca și cum venim în fața dumneavoastră și spunem că concesionăm lui Ionescu și dumneavoastră veniți să faceți un amendament că nu, i-l dăm lui Vasilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Pot să vă răspund? Vă rog, lăsați-mă să vă răspund.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dumneavoastră ne acuzați că nu știm...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Scurt.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Domnul Bitire trebuia să vorbească, l-ați oprit. Vă rugăm să-l lăsați.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Îl las pe... Domnule Botoi, o secundă. Domnule Chirilescu, un minut răspundeți, după care domnul Bitire.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mai puțin de un minut.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Vă rog.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Într-adevăr, avem la proiect un alt aspect foarte interesant: recomandarea viceprimarului Ghingheș de a da spațiul către CSM. Având în vedere faptul că dumneavoastră aveați la registratură documentul, de ce nu l-ați pus, domnule secretar, și pe acest document? Ca să decidem noi unde să se ducă, având în vedere recomandarea viceprimarului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Chirilescu, ca să-l pot pune...

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Chirilescu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...trebuia să-mi fi fost adus la cunoștință. Există un circuit al documentelor, eu nu răspund pentru toate documentele care intră în primărie. Mie mi se aduc la cunoștință de către compartimentele...Deci, ca să înțelegeți circuitul...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Documentul este din 04.12.2020, domnule secretar, are număr de înregistrare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mă ascultați oleacă? Există un circuit al documentelor, da? Compartimentul de specialitate care-l primește, care în speță aici e Patrimoniul, trebuia să facă un referat pe care, dacă domnul primar era de acord, îl făcea, dar probabil nu i-a fost adus la cunoștință nici domnului primar, dar acum, în fața dumneavoastră, avem un proiect pe care dumneavoastră îl aprobați în forma în care este. Sau puteți aduce modificări la el doar în sensul în care privește elementele referatului. Nu putem veni acum să spunem: ”Noi venim acum în fața dumneavoastră să-l dăm la CSM” și dumneavoastră veniți și faceți un amendament: ”Nu, îl dăm la Avântu Prăbușirea”, dar ăia n-au nimic la dosar.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu înțeleg, motivele sunt foarte obiective și sunt clare și domnul primar vă susține, dar haideți totuși să respectăm puțin bruma asta de legalitate.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, mulțumim pentru clarificări. Domnule Bitire, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE- Domnule primar, domnule Chelariu, domnule Neluțu, practic, mărul discordiei este de la această sală. Haideți să încercăm 6 luni de zile să coabităm împreună, iar după acele 6 luni de zile, domnule Neluțu, să i se găsească, dacă nu poate reintra în sălile în care dânsul își desfășura activitatea până acum, să i se găsească un alt PT, un alt spațiu, să și-l amenajeze sau să fie ajutat, să-i fie amenajat și fiecare să-și desfășoare activitatea în spațiile respective. Repet: domnule Chelariu, rămânând unde este, domnul Neluțu, punându-i-se la dispoziție un alt spațiu sau unde este, și așa mai departe. Și aștept din partea amândurora un răspuns, dar și din partea dumneavoastră, domnule primar. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule consilier. Domnule secretar, aș vrea să supuneți la vot amendamentele pe acest proiect, primul amendament al domnului primar, apoi amendamentul doamnei consilier.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE - Am avut rugămintea să-mi dea...

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Dacă domnul primar nu...Vreți să răspundeți, domnule primar?

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu sunt sigur că cele două cluburi pot coabita, așa cum o fac la Bazinul de Înot. Zi de zi, sunt toți prezenți acolo și au o colaborare foarte bună, tot pe o proprietate a Municipiului Bacău. Nu văd de ce la această sală ar fi ceva diferit, mai ales că de trei ani de zile clubul Ministerului plătește utilitățile, iar clubul primăriei beneficiază. Acum ar beneficia toți și cred că s-ar înțelege. Încrâncenarea că unii copii sunt excluși, așa cum vrea domnul Chirilescu și alții, doar pentru că nu sunt la clubul care trebuie, mi se pare una de maxim prost gust și nu pot să susțin așa ceva.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, vă rog, amendamentele.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE - Domnii antrenori, foarte-foarte scurt, un răspuns și din partea dumneavoastră așteptăm, vă rugăm. Atât.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnul Șarban...Dar au vorbit domnii antrenori și am înțeles...Scurt.

Domnul director al SCM Bacău Ion ȘARBAN - Sunt de acord cu această soluție. Aș vrea să menționez totuși, să fac o clarificare. Unul din domnii consilieri a susținut că ar fi spațiu la Sala de Atletism pentru lupte, de fapt era vorba de judo. Deci nu există spațiu de judo la Sala de Atletism, ca să clarificăm un lucru. Ceilalți colegi ai noștri, în concluzie, nu au unde să se antreneze. Da, sunt de acord cu această colaborare și...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim, domnule director. Domnule Chelariu, sunteți de acord cu această propunere a domnului primar și ce v-a propus domnul consilier Bitire?

Domnul antrenor CSM Bacău CHELARIU - Privind acordarea punctului termic care zic să-l dea pentru SCM, că noi, dincoace, am luat de la zero, sunt de acord să li se acorde lor, iar noi rămânem în continuare să ne facem treaba unde am scos rezultate și unde avem sportivi care se pregătesc pentru lotul olimpic.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Excelent, vă mulțumesc, domnule Chelariu.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Vă mulțumim, domnule Chelariu.

Domnul antrenor CSM Bacău CHELARIU - Cei care sunt în loturile naționale.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Să reiau, ca să fie clar pentru toată lumea, în special pentru beneficiari și părinții acestora, care au investit. Dragi părinți, dragi copii care practicați judo, veți rămâne în PT 31, așa cum ați fost de ani de zile, dar, de-acum cu forme legale, timp de 6 luni. Alți copii băcăuani care se antrenau la SCM și nu au spațiu, vor veni alături de dumneavoastră și cu grija domnului Chelariu, toată investiția dumneavoastră va fi protejată. Clubul va crea un parteneriat cu domnul Chelariu, iar după aceste 6 luni de zile voi reiniția un proiect de hotărâre prin care-l vom da în administrare CSM Bacău, pentru a rămâne la clubul primăriei acest spațiu de judo. Și dacă CSM Bacău...(aplauze) Și, ca să nu fie dublă măsură, aș vrea ca-n proiectul de peste 6 luni să prevedem, chiar dacă CSM Bacău, clubul primăriei îl administrează, va găsi forme prin care toți copiii băcăuani care nu au o sală să se poată antrena, să poată veni acolo. Nici un copil să nu fie privat nici în următoarele 6 luni, nici peste aceste 6 luni. Cred că așa este corect pentru toți copiii băcăuani, indiferent de club. Vă mulțumesc, domnule profesor și domnilor părinți.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule primar. Domnule secretar, vă rog, amendamentele. Domnule primar, mai citiți o dată amendamentul, după care doamna...

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Acum îl citesc. Amendamentul propus pentru proiect este așa: se modifică articolul 1 din proiectul de hotărâre după cum urmează- ”Se aprobă darea în administrare către Sport Club Municipal Bacău pe o perioadă de 6 luni, în vederea desfășurării activității de pregătire pentru judo sau orice alt sport compatibil cu dotările sălii, a spațiului în suprafață de 246 mp, aferent unei părți din imobilul PT nr. 31 din Bacău, str. Bucegi nr. 140A, identificat conform Anexei nr.1 și delimitat potrivit planului de situație Anexa nr.2, părți integrante a prezentei hotărâri”. Totodată, este și un contract-cadru anexă: ”Se modifică în mod corespunzător și contractul- cadru de administrare în anexa 3, care specifică: se modifică articolul 1 din contractul- cadru după cum urmează: bunul prevăzut la articolul 2.1 este dat în administrare în vederea desfășurării de activități de pregătire pentru judo sau orice alt sport compatibil cu dotările sălii”. Dacă doriți, putem să menționăm că au acces și cei de la SCM și de la CSM. Judo și alte sporturi compatibile. Deci judo, putem să lăsăm judo. Domnule Șarban, vor fi și altele sau doar judo? Da, că așa am stabilit. Atunci, din amendamentele propuse lăsăm doar judo, fără ”alte sporturi compatibile”. Da? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc domnule...

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE - Și după 6 luni, gata.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Păi, pentru 6 luni și apoi, la sfârșitul perioadei, voi veni cu alt proiect de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumim. Domnule secretar, supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule președinte, îmi retrag...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Amendamentul doamnei consilier Dinu, vă rog.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Având în vedere pozițiile celor doi domni...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Doamna Dinu, stați că n-am terminat votul la primul amendament. Domnule secretar, cum e votul? Trebuie s-o sunăm pe doamna Urban să voteze, am înțeles. Doamna Urban, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Da, vă aud.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul primar a ridicat un amendament la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către clubul sportiv Sport Club Municipal, în sensul că perioada de dare în administrare se reduce la 6 luni...

Doamna Consilier Violeta URBAN - Am auzit, pentru că urmăresc on-line.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, perfect. Voiam să știu care este poziția dumneavoastră.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pentru, da?

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, deci a votat și doamna Urban. Vă rog, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Amendamentul a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

Nu participă la vot

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GaBRIEL stănică

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

7

Cu 11 voturi ”pentru ” și 7 abțineri amendamentul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, doamna consilier Dinu, aveți cuvântul, cu amendamentul dumneavoastră.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da. Având în vedere faptul că cei doi domni profesori și antrenori au ajuns la un oarecare acord, îmi voi retrage amendamentul. Rămâne totuși nelămurirea mea: dacă există recomandarea domnului viceprimar Ghingheș ca acest punct termic unde se desfășoară activități de judo, unde este clar că s-a investit foarte mult de către părinți și de domnul profesor în ultimii trei ani, să treacă către CSM, exista, de ce totuși proiectul nu a fost de astăzi sub forma ca acest punct termic să treacă în administrarea CSM-ului. Deci, îmi retrag amendamentul. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, doamna consilier Dinu. O să trecem la procedura de vot secret și v-aș face o precizare: după vot, aș vrea să dau cuvântul și domnului consilier Diaconu, pentru că el nu participă la acest proiect, fiind incompatibil, am înțeles, dar vrea să aibă un punct de vedere și o să-i dau cuvântul după vot, ca să nu-l influențeze. După, domnule consilier, ca să nu avem discuții, da? Rog comisia de numărare a voturilor să vină și să ne înmâneze buletinele de vot.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Votăm proiectul cu amendamentul votat deja.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Da.

Domnul Consilier Laurențiu-Nicolae CHICIU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” a spațiului în suprafață de 246 mp situat în imobilul PT nr.31 Bacău, str. Bucegi nr.140A și abrogarea HCL nr. 225 / 2017.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” a spațiului în suprafață de 246 mp situat în imobilul PT nr.31 Bacău, str. Bucegi nr.140A și abrogarea HCL nr. 225/2017

  Inițiator -    DL. DL. LUCIAN- DANIEL

  STANCIU-VIZITEU    -    PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  14

  2

  1

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Vreau să-i dau cuvântul domnului consilier Diaconu, apoi să trecem la punctul 6. Vă rog, domnule consilier Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, vă mulțumesc. Părinții, am văzut că au plecat sau mai sunt vreo câțiva, trebuiau să stea până la sfârșit, să vadă și rezultatul și spun așa: că politicul n-ar trebui să-și bage coada în lumea sportului și până la urmă, s-a ajuns la o înțelegere în care cei doi, unu-i antrenor, unu-i director, dar, până la urmă, ambii sunt antrenori, da, și cum au lucrat atâția ani de zile, eu pot să spun, că cu ambii am lucrat și m-au crescut într-o proporție mai mică sau mai mare, da, și ați văzut că s-a ajuns până la urmă la o înțelegere? O să ajungem pe stradă. Și ce înseamnă a face sport? Înseamnă a fi fair-play, un corp sănătos și o minte sănătoasă. Haideți să terminăm aici, să băgăm mărul discordiei și-n lumea sportului, pentru că eu vă spun așa: și-un antrenor și altul a lucrat...Poate dumneavoastră nu știți, și la SCM și la CSM, da? Și cum au lucrat și au luat de-acolo bani, eu cred că pot să lucreze în continuare, da? Fără alte probleme. Să se ajungă la un consens în care să fie o stabilitate pentru sportul băcăuan. Eu vă mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumim, domnule consilier.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea art.5 din HCL nr.352/06.12.2016 privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc și eu, domnilor consilieri, pentru votul dumneavoastră. Punctul 6 de pe ordinea de zi se referă desemnarea unui reprezentant din partea consiliului local, împuternicit cu interesele Unității Administrativ Teritoriale în Adunarea Generală la SSP Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnul consilier Diaconu, vă rog.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, mulțumesc, domnule președinte. Din ce văd aici, proiect de hotărâre privind modificarea HCL, da, privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, da. Mai facem o societate, nu? Am avut o societate, unii au votat-o, unii n-au votat-o, am fost de acord cu ea, n-am fost de acord cu ea. Da, mulțumesc, domnule Piștea, am văzut, râdeți, foarte bine, dumneavoastră și domnul Avram și după aia o să începeți să scrieți...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Diaconu, dacă îmi permiteți...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Lăsați, că eu știu despre ce-i vorba, o să veniți cu argumente că-i proiect din 2018, că ne forțează nu știu cine și așa mai departe, reorganizăm sau...Că v-am văzut foarte hazliu.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Domnule Diaconu, le încurcați. Ăla-i mai târziu, proiectul ăla-i mai târziu.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș, lăsați să termine domnul Diaconu și vă dau cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Lăsați, lăsați. Se referă la, da, ce îi pe...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- Mai târziu, e următorul proiect, nu e ăsta.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dar ce spune-n proiectul ăsta? Reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative, și așa mai departe, da?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Suntem la 6, domnule...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi nu suntem la proiectul 6 acum? E proiectul 6. Cum?

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, vă explică domnul primar.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Diaconu, deci, în 2016 când consiliul local, unde erați și dumneavoastră, ați înființat acea societate, era altă lege a administrației locale. Codul administrativ s-a modificat și prevede că pentru a reprezenta interesele UAT-ului, există un reprezentant în AGA, unul din partea primarului și unul din partea consiliului local și de asta punem în acord cu noua lege, această hotărâre de consiliu local. Despre asta este vorba, atâta tot. Deci, nu reorganizăm nimic, la punctul următor o să discutăm despre un nou consiliu de administrație și o să vă explic ulterior. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Diaconu, mai aveți ceva de comentat?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu, dar aici, cum e expusă: înființarea societății, nu spuneți că se numește în AGA. Eu, la punctul 6, asta citesc. Modificarea, da, bun.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Așa se numește HCL-ul pe care și dumneavoastră l-ați votat. Acel HCL privea înființarea SSPM, prin reorganizare. Deci, este numele HCL-ului din 2016. Noi doar modificăm un articol din el, astfel încât să punem în acord cu legea, cum vă spuneam.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi da, dar cu reorganizare pe cale administrativă a Direcției Salubrizare. Ce treabă are cu societatea? E salubrizarea.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Așa se chema HCL-ul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Atunci? Pe care l-a dat, da? Am înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, nu reorganizăm nimic acum. Așa s-a numit atunci proiectul: de înființare a Societății Serviciul..., prin reorganizare. Ăsta era numele. Noi modificăm un articol din acea hotărâre.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Prin care?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Prin care consiliul local își numește un reprezentant în AGA și atât. Că așa zice Codul administrativ, trebuie s-o punem în aplicare cu noua lege.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Ok.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Mai sunt discuții? Atunci propuneri pentru...Sau avizele. Dar am luat avizele, domnule secretar. Și, după ce am luat avizele, am dat...Nu? Luăm avizele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Așteptăm propuneri pentru nominalizarea unui consilier local în AGA la Societatea de Servicii Publice. Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc. Vreau să-l propun pe domnul Laurențiu Chiciu.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Mai sunt alte propuneri?

Rămâne domnul Laurențiu Chiciu. Supunem... Nu, că e procedură de vot secret.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dar e amendament la proiect.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - E amendament?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul nu conține nici un nume.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - E propunere, deci pe buletinul de vot va fi domnul Laurențiu Chiciu și vom vota secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, este înscris pe buletinul de vot numele domnului Chiciu. Dacă mai există vreo propunere? Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Am întrebat: mai sunt propuneri în afară de cea a domnului consilier Chirilescu? Nu. Deci, rămâne domnul consilier Chiciu. Dar este vot secret. Așteptăm buletinele de vot.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea art.5 din HCL nr.352/06.12.2016 privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 352/6.12.2016   privind   aprobarea   înființării

  Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, ca urmare a modificărilor legislative generate de aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, astfel:

  ”Art.5  Municipiul Bacău este reprezentat în

  Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA de către două persoane, una numită de către Consiliul Local potrivit dispozițiilor art.129 alin. (3) lit. ”d” din OUG nr. 57/2019, cealaltă persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019.”

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  2

  Art.2 Consiliul Local al Municipiului  Bacău

  desemnează în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe dl./dna. LAURENȚIU CHICIU consilier local S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  3.

  Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.

  Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

  Art.5.    Hotărârea va fi comunicată Unității

  Municipale   pentru   Monitorizare,   persoanei

  nominalizate la art. 2 și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  Art6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul d omnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Proiectul numărul 7, este vorba despre declanșarea procedurii de guvernanță corporativă, de selectare a unor noi membri în consiliul de administrație a Societății de Servicii Publice Municipale, în urma faptului că mandatul actualilor consilieri din consiliul de administrație se va vacanta la sfârșitul lunii și trebuie să avem o nouă conducere pentru acea societate. Și, prin acest proiect, inițiem procedura legală din Ordonanța de guvernanță corporativă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului?

Domnule Chirilescu, vreți să vorbiți?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Vă ascult.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc. La articolul 3 din expunerea de motive, punctul 1 se face referire la o comisie. De fapt, punctul 2, scuze, se face referire la o comisie care este deja prestabilită și voiam să vă întreb, domnule secretar, dacă există posibilitatea să facem și noi propuneri cu privire la componența acestei comisii? De asemenea, se face referire, mai jos, la invitarea unui expert, unei persoane din afară, care să stabilească criteriile de selecție. Aș vrea să vă întreb care sunt criteriile de selecție ale acestui expert și dacă criteriile de selecție stabilite de către expertul respectiv vor fi aduse și supuse votului în consiliul local ulterior. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule consilier. Dau cuvântul domnului primar să vă răspundă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule consilier, procedura care o aveți aici este procedura din Ordonanța de guvernanță corporativă. Comisia de selecție, cât și structura de guvernanță corporativă sunt structuri pur tehnice, formate din funcționari din aparatul de specialitate al primarului. Cât despre partea a doua, spuneați despre criteriile de selecție, acestea sunt clar exprimate în lege, nu țin de arbitrariul unui vot într-un consiliu local, sunt niște criterii legale, iar un expert de aici nu va fi doar pentru consilieri, este o obligație legală de a-l angaja, deoarece SSP depășește o anumită cifră de afaceri și are un anumit număr de angajați. Și el va fi cel care va conduce această procedură de selecție, iar cele două comisii de aici îi acordă suportul tehnic, adică: colectează hârtii, verifică îndeplinirea condițiilor de selecție, etc., deci nu există nimic aici arbitrar și în lege este foarte clar specificat, în Ordonanța 101. Mulțumesc.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mă refeream la faptul că expertul, așa cum e prevăzut în expunere, stabilește criteriile, la asta m-am referit.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, dar criteriile acestea nu se supun votului consiliului local...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -...ele fiind niște chestiuni tehnice care țin de specificul fiecărei companii pentru care selectează. Aici avem o companie de construcții, criteriile țin de managementul în acest domeniu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, având în vedere că și la acest proiect avem vot secret, v-aș ruga să votăm proiectul 6, apoi să votăm proiectul 7, tot prin vot secret. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și, ca să vă lămuresc, domnule Chirilescu, în final, selecția făcută de acest expert, asistat de comisii, va veni în fața dumneavoastră și dumneavoastră veți vota noul consiliu de administrație.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vă mulțumesc, domnule primar, mi-ați făcut precizările, rămân înregistrate. Dacă este așa cum spuneți, mergem mai departe.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule viceprimar Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - O mică mențiune. Aș dori să se consemneze totuși, faptul că n-avem nici o problemă ca un membru din afara coaliției care conduce executivul să observe activitatea de la Societatea de Servicii Publice Municipale, tocmai pentru că asta ne dorim cu toții, să o facem cât mai eficientă și să presteze lucrări și servicii publice de calitate.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Profit de intervenția domnului viceprimar să vă reamintesc că am avut această discuție și urmează la ședința ordinară să vin să vă propun înființarea unei comisii formată din consilieri locali, care să meargă să analizeze activitatea SSP, exact conform legii. Și vă reamintesc că aveți la dispoziție o alocare bugetară prin care pot contracta un consultant care să vă asiste în această evaluare, doar dacă îmi solicitați, așa a fost înțelegerea la rectificarea bugetară.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr.

  NUM

  [ĂR VOTURI

  crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  PENTRU

  ÎMPOTRIV

  Ă+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1 (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale, pentru mandatul 2019-2023, realizată de către Comisia de selecție și un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

  • (2) Se aprobă contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale, pentru mandatul 2019-2023.

  • (3) Contractarea expertului independent se va realiza de către Municipiul Bacău în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin grija Primarului Municipiului Bacău și al aparatului de specialitate al acestuia.

  Art. 2 (1) Criteriile de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, pentru mandatul 2019-2023 vor fi stabilite de către expertul independent, cu luarea în considerație a specificului și complexității al societății.

  (2) Profilul Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și   Profilul

  candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale

  14

  4

  0

  Bacău SA sunt aprobate prin HCL nr. 283/31.07.2019.

  Art.3 (l) Se aprobă Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, pentru mandatul 2019-2023, în următoarea componență:

  1.dl. Piștea Ciprian- Președinte

  S-A ADOPTAT

  2.

  2. dl. Barbu Ion- Membru

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  3.

  3. dl. Stan Iulian- Membru

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  4.

  4. dna Zamfir Mariana- Membru

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  5.

  5. dna. Dovleag Elena - Membru

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  6.

  (2) Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA are în principal următoarele atribuții, fără a se limita la acestea:

  • - Participă la elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție;

  • - Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului și al profilului candidatului;

  • - Coordonează activitățile care stau la baza întocmirii listei lungi;

  -Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului candidatului.

  • - Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a candidaților;

  • - Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii, pe baza raportului privind numirilie finale întocmit în acest scop;

  • - Se consultă îndeaproape cu expertul independent.

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  7.

  (3) Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 196/29.05.2017 astfel:

  ”Art.3. Se aprobă înființarea Structurii de guvernanță corporativă la nivelul UAT Municipiul Bacău în următoarea componență:

  1.Dl. Barbu Ion

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  8.

  2.Dna. Marțuneac Roxana;

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  9.

  3.Dna. Pintilie Isabela”

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  10.

  Art.4 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze declanșarea procedurii de selecție menționată la art.1 și numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

  Art.5 Primarul Municipiului Bacău prin Comisia de selecție,   Structura   de   guvernanță   corporativă   și

  Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art.6 Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului  Bacău,  Compartimentului  Unitatea

  Municipală pentru Monitorizare, persoanelor nominalizate la art. 3 alin.(1), art. 3.alin.(3), Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  Art.7 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, în urma negocierii cu Societatea de Transport Public în comun și a altor hotărâri luate de acest consiliu, vă propun să deliberați modificarea abonamentului de elev, de la 125 de lei la 100 de lei, valoare integrală susținută din bugetul local. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 3, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu mai distribuiți dumneavoastră buletinele de vot, atunci invit pe domnii consilieri să vină în față să voteze proiectul numărul 8.

Domnul Consilier Laurențiu-Nicolae CHICIU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total.

  Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI

  BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel-Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înființarea ”Serviciului Municipal de Utilitați Publice Bacău”

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul numărul 9 continuă demersurile începute de fosta administrație, de a operaționaliza Serviciul Municipal de

Utilități Publice, SMUP Bacău, obligație legală pe care o avem și dacă nu o ducem la îndeplinire în curând vom începe să primim amenzi. Vă rog să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Domnule secretar, vă rog să supuneți proiectul la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - O vom suna și pe doamna Urban pentru votul dumneaei. Domnul Botoi este ieșit. Poate să vină în sală la vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă rog, să vină în sală domnul Botoi.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vă rog să mai reluați odată votul, cred că a fost o neînțelegere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, imediat îl reluăm. Doamna Urban...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Deci vorbim despre funcționalizarea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Urmăriți ședința on line? 9      9               9

Doamna Consilier Violeta URBAN- Nu, am pierdut semnalul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bun, am ajuns la ultimul proiect de pe ordinea de zi...penultimul, la proiectul numărul 9, pentru modificarea și completarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înființarea ”Serviciului Municipal de Utilitați Publice Bacău”. Vă rog să ne precizați poziția dumneavoastră, ”pentru” sau ”împotrivă”.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ziceți mai tare, vă rog.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, vă mulțumesc mult.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Cu plăcere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Reluăm votul...

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Reluăm votul, că domnul Botoi a fost ieșit. Deci, cine este pentru?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Stați puțin așa, se pare că nu suntem înțeleși. Nu vorbim de Societatea de Servicii Publice Municipale aici. Vorbim despre... două secunde, să găsesc titlul exact. Vorbim despre Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău, înființat de fosta administrație în 2018. El este o personalitate juridică în subordinea primăriei care se ocupă de salubrizare. Este obligația noastră legală. Acum continuăm demersurile de a numi acolo un director, auditor. Deci prima oară-schema organizatorică, urmează altele, prin care transferăm personal. Aceasta este o obligație legală a noastră, a primăriei, de a operaționaliza acest serviciu. Neîndeplinirea acestui lucru va atrage amenzi din partea ANRSC și a Guvernului României, dacă nu începem și facem acest serviciu.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mai explicați, domnule primar? Nu. Domnul consilier Munteanu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Dacă îmi permiteți, nu sunt împotriva acestui proiect, doar că considerăm că este un proiect destul de important și ar trebui să-l discutăm și să avem mai multe dezbateri pe acest punct, nu să-l primim pe o ședință extraordinară, în care nu am avut timp efectiv să ne documentăm pe acest subiect, cu toate că nu suntem în totalitate de acord cu toate posturile de acolo și atunci am prefera să avem această dezbatere, pe acest proiect, într-o ședință ordinară, în care avem mai mult timp pentru dezbateri. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul viceprimar Ghingheș și domnul Piștea, după.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Aș dori să precizez că situația curățeniei din municipiul Bacău pe care o vedem astăzi este cauzată și de faptul că acest serviciu, votat și aprobat în 2018, chiar și cu votul meu, pentru că am înțeles importanța lui și era o obligație perfect legală, tocmai pentru că acest serviciu nu este funcțional. Noi, astăzi, la ora la care vorbim, în funcție de zi, avem undeva la 70-80-90 de oameni care asigură salubrizarea în municipiul Bacău. Prin înființarea acestui serviciu, practic vom dubla personalul și nu numai atât, în sfârșit vom ajunge la un serviciu de salubrizare modern, așa cum este prevăzut, de altfel, de legislația în vigoare încă din 2016, dacă nu mă înșel, atunci a fost modificarea legii. Deci, e o chestiune care trebuia aplicată de 4 ani și de asta, astăzi, în Bacău, anumite cotloane arată cum arată.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul administrator Piștea, vă rog.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- Da, acest proiect, de fapt, vine și modifică un proiect adoptat anterior. Prin acele modificări, de fapt structura organizatorică aprobată de vechiul consiliu local a fost diminuată. De asemenea, i s-a mai pus un atribut care fusese omis în regulamentul adoptat anterior, cel de deratizare-dezinsecție. Deci, modificări esențiale de fond nu sunt asupra acestui proiect, iar în conformitate cu legislația de care vă spunea și domnul Ghingheș, avem obligația de a presta tot ce înseamnă serviciu public, cu operatori licențiați. Acest serviciu va avea în operare Serviciul de Salubrizare și Serviciul de Iluminat Public. Facem pașii respectivi pentru că suntem presați de adresele primite în decursul administrației trecute de la ANRSC, cu privire la posibilitatea amendării Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Bacău, pentru că nu avem operatori licențiați pe salubritate. Nu deșeuri, salubritate și iluminat public.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule administrator. Domnul Munteanu, urmează domnul Diaconu.

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU- Da, vă mulțumesc. Observ în organigrama de funcții o înșiruire de funcții: director -1, auditor- 1, responsabil CFP-1, Serviciul Salubrizare- 200 de persoane, dintre care Formația Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare- 6 persoane, și așa mai departe, Serviciul Iluminat Public- 10, Serviciul Utilaje și Intervenții- 43 și lista continuă. Ați putea să ne spuneți cum ați ajuns la acest număr de angajări?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Da. Plecând de la actuala structură. Direcția de salubritate, care operează în momentul de față salubritatea și personalul necesar alocat pentru Serviciul de Iluminat Public. Deci, toată structura respectivă are în vedere structura existentă la nivelul Municipiului Bacău și cu o anumită rezervă de cadre, pe care, în funcție de necesități, pot sau nu să le angajeze.

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Tocmai de aceea îmi mențin ideea. Pentru a avea mai multe informații și pentru a ne putea informa mai bine, preferăm să dezbatem mai mult acest subiect.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Atât structura organizațională, cât și politica tarifară, nu pot fi fundamentate decât pe baza istoricului. Deci istoricul este reprezentat de costuri, și vor veni în ședința următoare, iar nivelul de personal este fundamentat de situația actuală.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ca să fie...

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Dacă-mi permiteți, vă rog. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule, dar nu pot să fiu de acord, pentru că dumneavoastră cunoașteți în detaliu acest subiect, iar noi, nu. Și atunci avem nevoie de mai mult timp.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Adică, dacă nu veneam cu proiectul ăsta în fața dumneavoastră, rămânea structura cu peste 300 de persoane. Asta vă spun.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ca să fie clar, că ați spus ”aceste angajări”, domnule consilier, nu vorbim de a angaja personal suplimentar. Este doar o cerință legală prin care personalul din primărie îl mutăm în această structură juridică, atâta tot. Nu se angajează nici o persoană în plus. Este doar pentru a ne conforma cu legislația în vigoare și este primul pas dintr-un șir lung de hotărâri de consiliu local pentru a operaționaliza acest lucru. În speranța în care...El deja e întârziat de doi ani de zile, să nu cumva să primim amenzi dacă mai întârziem.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule consilier Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, mulțumesc, domnule președinte. Apropo, am confundat acolo punctul 6 cu punctul 9, unde râdeau cei doi colegi, în care domnul Avram ne face peste tot ”proști”, și așa mai departe. Mulțumesc frumos, da? Și acum să votăm. Apropo de această societate, vine cu statut juridic separat sau nu?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Aceasta nu este o societate. Este un Serviciu, total diferit de o societate, vine cu un regulament separat al serviciilor.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Are director sau șef serviciu?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Are director, bineînțeles.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Auziți, haideți, un pic, un pic, da? Se desparte Salubrizarea, mai pe românește, da, de unde-i acum, Direcția Parcuri, Agrement, da, domnule administrator?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Da.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da? Asta vreți să faceți, nu?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Legea ne obligă.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Legea, lăsați că știu, că dacă veneam cu proiectul ăsta mai departe, anterior, eu vă spun că nu-l votați...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Dar ați venit în 2018 și am aprobat.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule Ghingheș, eu nu v-am întrerupt. Vă rog frumos.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Haideți să vă spun atunci...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Când o să vă întrerup, puteți să mă întrerupeți, da?                                                                                        ’                      ’

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Cred că cel mai relevant ar fi să vă dau articolul de lege.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mă scuzați, dar nu înțelegeți.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu înțeleg, mulțumesc, așa-i. De la Serviciu la Direcție nu înțeleg, am văzut. Eu am lucrat acolo, domnule, unde aveți dumneavoastră suport, v-ați dat seama acum că orașul este murdar, și făceați administrația trecută incompetentă că nu era destul personal care să meargă să măture pe stradă, că avem doar 80-90 de oameni care mătură, da, din 130 câți sunt efectiv. Ce vreți să-mi explicați? Că nu știu ce-i acolo? Aveați altă părere mandatul trecut. De asta era problema asta, a salubrizării, din care orașul, da, era cum era, da? Acum veniți și spuneți, că sunteți dumneavoastră viceprimar: ”Domnule, știți, noi, ca să putem...orașul...” Dacă era Necula spuneați așa cum i-ați spus și data trecută: ”Domnule, sunteți un incompetent, administrația asta” și acum veniți...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA -Dar proiectul a fost inițiat în administrația trecută.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord cu dumneavoastră, cum a spus și colegul meu...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Numai n-a fost dus la capăt.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da. Eu sunt de acord, acum îl punem în dezbatere, numai că acolo o să fie unele angajări în plus, da, trecem Iluminatul...Îl are și la primărie, îl are cumva și la Societatea de Servicii Publice?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu, acolo are contract de prestare serviciu, nu-i operare.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Am înțeles. Se întrerupe acolo contractul, da, și o să treacă la această Direcție, nu? Câte posturi vor fi la această Direcție? O să aibă statut juridic separat, cu jurist, cu director și așa mai departe, nu?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Aveți la mapă numărul de posturi, 272 de posturi.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și câți sunt acum la Salubritate?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Peste 300.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu, nu, doar la Salubritate, nu și Spații verzi. Nu confundăm, domnule administrator. Spațiile verzi cu...Nu, nu. Spațiile verzi se ocupă cu toaletarea copacilor, cu pus flori și așa mai departe, Salubritatea se ocupă doar de măturatul stradal.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Probabil între 200 și 250, nu știu, ceva de genul ăsta.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu sunt atâția, sunt o sută și ceva la Salubritate, vă spun eu.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dar stați puțin. Dumneavoastră vorbiți de 160 de persoane, eu vorbesc de numărul de posturi.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Sunt lucruri diferite.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, și acolo mai mutăm ceva cu Iluminatul, care-i avem, da, în primărie și vreți să mai creați unele posturi, pentru că nu ajung la sectoarele care le avem în oraș.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Eu nu vreau, vrea legea, domnule Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, legea, de acord cu dumneavoastră.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Vă spune așa...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dar legea spune așa, două sute și ceva de posturi exact?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu. V-am spus mai devreme. Estimarea necesarului de personal nu se poate face decât pe baza unui istoric, la acest moment. La fel ca și politica tarifară, nu putem să v-o propunem decât pe baza unor estimări de costuri anterioare. Este relativ simplu.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, domnule administrator. Domnule primar, aveți cuvântul, urmează domnul consilier Bitire.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier, eu vă înțeleg foarte bine, nu am participat în anii trecuți, dar am văzut că au existat foarte multe lupte aici și înțeleg că există niște lucruri de rezolvat, dar acest proiect nu este despre acest lucru. Este doar despre o conformare legală, atât. Nu are în vedere, în acest moment, o restructurare sau o reformă, pentru a îmbunătăți calitatea serviciului de salubritate, pe care cu toții ne-o dorim, ci doar de a ne conforma cu legea și de a evita amenzi din partea ANRSC și este doar un prim proiect dintr-o serie lungă de alte proiecte.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnul consilier Bitire, aveți cuvântul, după care trecem la vot, domnule secretar.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE - Da, mulțumesc. Noi nu avem toate informațiile în acest moment. De exemplu, ați spus că vor fi unii angajați ai primăriei transferați. De unde vor fi acei angajați transferați? Și așa mai departe. Noi nu știm lucrurile astea.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - De la Direcția de salubrizare.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE -Bun, și avem acum acolo 200 de angajați?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu, avem mai puțini. Dar asta nu înseamnă că...Structura de posturi este creată astfel încât să dea posibilitatea resursei necesare. Ei vor fi...Dar și acum, sunt posturi libere și la Direcția de salubritate, vreo 40-50 de posturi sunt neocupate. Se transferă numărul de personal existent și se rămâne la acel număr de personal. Dar, în funcție de necesități, nu știu, pe timp de vară, poate au nevoie de personal doar pe timpul verii, vor putea angaja.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, aici nu vorbim de persoane, ci de posturi.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu vorbim de persoane, ci de posturi. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Așa cum și-n primărie sunt foarte multe posturi neocupate.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnul Munteanu și cam gata, haideți să votăm, că...

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Scrie în proiect că vor fi transferați sau scrie în proiect că vor fi angajate 200 de persoane?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu, nu, în proiect n-are cum să scrie că vor fi...Cum adică, când vor fi transferați? Asta vă așteptați? Ca dată?

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Dacă sunt...Ați spus că vor fi transferați.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Vor fi transferați.

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Scrie în proiect asta?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dar scrie în ăla inițial, primul, inițial. Prin reconversia Direcției de salubritate.

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Nu, domnule, aici spune...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Mai facem o modificare la proiectul inițial.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, domnule Munteanu, nu, nu va fi nimeni angajat acolo, în faza inițială. Deci, legea nu ne mai permite să facem salubrizare în direcția proprie, trebuie să avem acest serviciu. Noi, mai întâi, încă lucrăm la înființarea serviciului, apoi îl vom popula cu angajații din primărie care nu trebuie să mai rămână în primărie, să exercite aceste servicii: Iluminat public, Ecarisaj, Salubrizare. Ei trebuie mutați acolo. Ulterior, în funcție de ce așteptări aveți și dumneavoastră, de ce buget oferiți acestui serviciu, mai putem angaja în plus, mai putem da în jos.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Pentru anumite activități, poți avea nevoie de personal sezonier. Asta-ți permite structura de 272 de posturi.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Iar numărul de persoane angajate va depinde strict de alocarea bugetară pe care dumneavoastră o veți da. Dacă veți dori să nu angajăm la maxim sau să angajăm 10 oameni pe 272 de posturi, puteți să faceți acest lucru, alocând buget doar pentru 10 angajați la acest SMUP.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule primar, ce vor colegii mei să întrebe, cred că asta-i întrebarea care vor să v-o adreseze: această Direcție va avea 272 de posturi. Înțeleg corect, da? În structură. Din aceste 272, câte vor fi ocupate prin relocare de la primărie și câte vor rămâne posturi vacante, care vor putea fi ocupate? Nu asta-i întrebarea care o adresați? Din cele 272, X vor fi ocupate- cât e X-ul ăla și câte rămân posturi vacante? Asta întreabă colegii mei.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Toate persoanele cu atribuții în Salubritate...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - În număr. Ce proiecție v-ați făcut? Din cele 272, câte pleacă spre...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnul director Juverdeanu este aici, cred că poate să ne spună foarte clar. Domnul director conduce Direcția salubrizare.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Corect? Asta ați întrebat, nu, domnule Bitire?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, domnule Juverdeanu, vă rog să spuneți câte persoane fac aceste activități în primărie, care ar trebui să le facă, conform legii, în SMUP?

Domnul Director al Direcției de Salubrizare Eugen JUVERDEANU - Bună ziua. În momentul de față, la Salubritate, ca și personal, avem 164 de posturi, dintre care 122 sunt ocupate. Deci, cumva, schema de personal din cadrul Salubrității, doar la Salubritate sunt 164 de posturi. Secția Utilaje, Servicii Tehnice, în care includ atelierul mecanic și tâmplărie, plus toți șoferii angajați la primărie, mai sunt încă 57 de posturi. Prin transferul personalului de la Salubritate, cât și a Utilajelor, și un număr de șoferi și o parte din atelier, va trece la Serviciul Municipal de Utilități Publice. Undeva, peste 200 de persoane sunt asigurate doar ca transfer din cadrul celor două servicii.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Mie îmi iese așa, cu tot respectul: 164 cu 57, cât ați spus, șoferii, rămân 61 de posturi libere. La un calcul simplu: 272 minus 164 minus 57.

Domnul Director al Direcției de Salubrizare Eugen JUVERDEANU - Restul sunt personal TESA, 10 sunt persoane de la Iluminat Public, în noua organigramă, care nu sunt cumva prinși acum, deci va trebui să găsim acele 10 persoane, restul sunt personal TESA care, dacă-și dau acordul, pot fi transferați din cadrul celorlalte servicii ale primăriei.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, pe lângă cei 220 inițiali, se mai adaugă cei de la Iluminat Public- 10, se mai adaugă cerințele legale de a avea un Birou de Achiziții- care are 8 persoane, un Birou Administrativ și Resurse Umane- 8 persoane, un Director, responsabil CFP, tot ce-i personal TESA, conform legii.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Asta întrebam.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, față de câți există acum în primărie, este, cred, o rezervă de 10 posturi, maxim, care pot fi ocupate, dacă dumneavoastră veți aloca buget necesar.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dacă se dorește, chiar tot personalul poate fi asigurat din cadrul primăriei.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumim, eu cred că s-a înțeles. Domnule secretar, vă rog să...Domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Și atât mai voiam să precizez: deci, practic, noi reducem schema. Dacă în 2018 a fost aprobată la 300 de persoane, astăzi aprobăm la 272, câte sunt. Deci în 2018 am avut 300. Eu am ridicat mâna pentru asta și l-am felicitat pe domnul primar de-atunci, că în sfârșit...Da, da, da, vă rog să căutați în procesul verbal, că în sfârșit scoate măturătorii de pe organigrama Primăriei Bacău. Suntem, cred că, singurul municipiu reședință de județ din țară care mai are așa ceva pe organigramă.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Așa este. Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Doamna Urban, v-am sunat pentru ultimul proiect de pe ordinea de zi. Pentru proiectul 9.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Pentru 9. Da, am votat și mai înainte. Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bun, deci pentru.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Vă rog să mai supuneți o dată la vot, A fost o neînțelegere. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Stați puțin, ce faceți aici? Dacă ieșea votul invers...Votați până iese?

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN -Domnule Chirilescu...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu, domnule Chirilescu, să știți că aici avem drepturi egale. Și eu am dreptul să mă exprim și dacă eu ceream reluarea votului, iar ați fi început cu lacrimi și cu alte lucruri emoționale. Nu cred că este, totuși, corect ce faceți.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu este vorba de asta. Am avut colegi care n-au fost atenți și, la solicitarea lor, am zis să reluăm votul. Este dreptul nostru.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Vreți să blocați Serviciul de salubrizare?

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Deci, stimați colegi, deci la voturile ”pentru” s-a votat. Îl rog pe domnul secretar să numere voturile ”împotrivă” și abținerile. Vă rog, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

11

-

8

Cu 11 voturi ”pentru ” și 8 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 20202021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Proiectul își propune să aplice baza legală din Legea Educației Naționale, cât și Hotărârea de Guvern 1064 din 4 decembrie 2020, care aprobă pentru anul școlar 2020-2021, un cuantum minim de 100 de lei pentru bursele de performanță, merit, de studiu și ajutor social. Împreună cu colegii viceprimari am propus la burse de studiu - 125 de lei, respectiv 150 de lei /lună și-am să-l las pe domnul Ghingheș aici, să continue expunerea de motive, deoarece s-a ocupat mai mult de acest subiect. Un lucru, înainte, de menționat, este că aceste burse sunt o obligație legală, finanțată din bugetul de stat. Astfel încât, vom oferi aceste burse în măsura în care Guvernul ne va aloca buget. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș, vreți să spuneți ceva în continuare sau...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, voiam doar să precizez, și-i mulțumesc domnului primar pe această cale, că, în sfârșit, după 10 ani de neaplicare a legii, în sfârșit elevii vor avea un mecanism de burse legal, conform legii. Vă rog să vă uitați la articolul 82 din Legea Educației, care prevede foarte clar că an de an consiliul local trebuie să aprobe număr și cuantum de burse, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii ani, cel puțin în ultimii 10 ani. Criteriile sunt în Ordinul Ministrului 5576 din 2011, deci, acele discuții referitoare la media minimă 8.50 nu le-am inventat noi, ci efectiv sunt criteriile pe care le-am preluat din cadrul legal național, criterii convenite și cu organizațiile de elevi și așa mai departe. De altfel, punerea în acord cu legea a acestui mecanism de burse este o solicitare pe care am mai făcut-o în mandatul anterior, dar a fost făcută de reprezentanții elevilor încă din 2012, dacă nu mă înșel. Am avut un mecanism de burse și aici îmi asum ceea ce spun, până acum, la paușal, adică se dădeau un număr de burse pe fiecare unitate de învățământ și erau gestionate în baza unor criterii stabilite la nivel local. Însă avem un cadru național foarte strict, care prevede tipurile de burse. De altfel, pe baza acestor criterii, am solicitat Inspectoratului Școlar situațiile școlare, de asta a durat undeva la o lună, o lună și o săptămână ca Inspectoratul Școlar Județean să colecteze toate situațiile școlare de la unitățile de învățământ din municipiul Bacău și au fost întregi discuții pentru că vă dați seama că directorii n-au mai aplicat acest mecanism și au fost tot felul de chestiuni ce au trebuit reglate și am ajuns astăzi să vă propunem acest proiect de hotărâre, cu peste 10.000 de burse, cu un buget de 14.000.000 și așa cum a spus și domnul primar, cuantumul minim, acel cuantum minim de 100 de lei care a fost stabilit de Guvernul României, este finanțat de la bugetul de stat, pentru că așa scrie și-n Legea Educației, în articolul 82. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Discuții asupra proiectului? Domnul Lupu, domnul Chiciu, domnul Huluță. Și domnul Candet.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Într-o zi, n-am să mai respect nici eu regulamentul, domnule președinte, dacă nu luați în ordinea în care se ridică mâna sau le luați dumneavoastră aleatoriu.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Ați fost rău, domnule Huluță. Îți explic după terminarea ședinței.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- Da, domnule președinte, domnilor colegi, salutăm crearea unui cadru legal și posibilitatea ca prin această hotărâre de Guvern, 1064 din 2020, privind aprobarea cuantumului minim al burselor pentru elevii din învățământul gimnazial, bineînțeles, în coroborare cu prevederile Legii învățământului prin care se stabilește acest cuantum, spuneam, de la burse de merit, studiu, etc. Noi am avea, în urma preocupării și cred că este o obligație a oricărei administrații, indiferent de culoarea politică, să participe activ la fenomenul educațional, de a sprijini, de a ameliora, dacă vreți, abandonul școlar, de a susține și de a perfecționa infrastructura școlară. Ei bine, poate chiar și prin hotărârea de astăzi, suntem în măsură în a participa la acestea. Astfel, grupul PNL-PMP își dorește ca amendament, la bursa de merit să existe o diferențiere, tocmai pentru a vedea că susținem, într-adevăr, performanța în învățământ. Apreciem că nu este un efort atât de mare financiar, chiar dacă ne-ați specificat că aceste resurse financiare sunt acordate din bugetul local și anume: elevii care au obținut media 8.50- 9.50 să rămână la această sumă de 100 de lei, menționată ca și sumă minimă prin această Ordonanță de Guvern; elevii care au obținut 9.51-9.99 - să suplimentăm cu 50 de lei, respectiv 150 lei; și bineînțeles, tocmai pentru a identifica performanța în învățământ, elevii care au obținut nota 10 să primească suma de 300 de lei. Cred că suntem în asentimentul dumneavoastră. Acesta este amendamentul pe care am dori să-l supuneți la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Supunem la vot amendamentul domnului...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Cu o singură mențiune: acești bani, surplusul acesta, pe lângă cuantumul minim de 100 de lei, urmând să fie alocat de la bugetul local, asta propuneți. Din bugetul local. Deci tot ce-i peste 100 de lei, acel cuantum minim, să știți că intră pe bugetul local.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cu cât o să avem copii cu media 9.50 și mai sus, cu atât o să fim un oraș mai bogat. Deci, este ok.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Supunem la vot amendamentul domnului Lupu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Eu v-aș propune întâi să terminăm discuțiile, că poate mai sunt amendamente care pot fi complementare și după aia supunem la vot amendamentele, altminteri nu mai iese nimic dacă votăm amendamentele astea pe rând.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Le luăm pe fiecare în parte.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Supunem la vot și, după aia, fiecare coleg dacă are alte amendamente, supunem la vot și celelalte amendamente. Supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Lupu, așa cum a fost precizat.

Cine este pentru?

Cine se abține?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule președinte, îmi cer scuze că intervin fără să-mi dați cuvântul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, dar mă lăsați să fac votul?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Numai un minut. Să vă spun de ce colegul meu a solicitat discuțiile înaintea supunerii la vot a amendamentului, așa cum s-a făcut la alte proiecte de hotărâre, recte cel care a adus multe discuții, cel cu clubul sportiv, tocmai poate că și colegi de-ai noștri au amendamente similare și poate vor să fie coinițiatori. Vă rog frumos să respectăm și acum dreptul, așa cum a fost la proiectul numărul 5, dacă nu mă înșel, unde au avut loc toate discuțiile și la sfârșit s-au supus la vot amendamentele. Amendamentul domnului primar, amendamentul meu care l-am retras. Putem respecta aceeași ordine și aici. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului primar, după care domnului Chiciu, după care domnului Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - S-a terminat campania electorală.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvânt. După prima ședință de consiliu local, unde au fost discuții foarte lungi, am solicitat să facem un Regulament al Consiliului Local. V-am promis că vi-l trimit, l-am trimis în aceeași zi, de atunci n-am primit nici un semnal din partea dumneavoastră. Dacă considerați că este normal ca-n plen să venim cu amendamente, de la unii, de la alții, eu vă spun că nu este o practică legislativă coerentă. Aceste amendamente, în toate forurile legislative se fac în comisiile de specialitate, ele acolo se dezbat, se adună toate amendamentele din toate comisiile de specialitate și se supun votului în plen. Cel puțin așa este în Parlament. În mod excepțional, pot apărea amendamente în consiliul local, direct, în plen. De ce? Pentru că pot să existe amendamente care modifică substanțial costurile unei hotărâri de consiliu local, modifică cadrul legislativ, de asta ele trebuie dezbătute în ședințele de comisii de specialitate. Este o diferență când vin eu și propun un amendament, sau consilierii locali, din această perspectivă. Dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți cum doriți astăzi, dar, văzând că nu este nici o reacție din partea dumneavoastră despre regulament, am să-mi permit să vă trimit, ca proiect de hotărâre, un regulament care să clarifice toate aceste lucruri, să nu mai existe discuții contradictorii cu președintele de ședință și să putem să avem ședințe cât mai eficiente și într-un cadru legal și predictibil.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule primar, cu tot respectul, ne-ați spus un pic mai devreme că sunteți egal cu noi. Deși și noi suntem egali cu dumneavoastră, la un proiect anterior, și doi- tocmai dumneavoastră, la proiectul numărul 5 ați venit cu un amendament care putea fi supus discuțiilor și-n comisie. Totuși, hai să respectăm lucrurile astea și de către dumneavoastră și de către noi, consilierii. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - S-a votat amendamentul. Faceți amendament și să vedem dacă se votează.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Huluță! Domnule Chiciu, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, haideți, domnule Huluță, haideți... Lăsați-mă, avem 14...Domnule Huluță! Avem 14 voturi pentru...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Așa, bravo!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vreau

să știu cine se abține. Am avut în partea aia 4 abțineri...Domnule Candet...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Votăm, votăm amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci dumneavoastră votați amendamentul.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da, am spus că votăm amendamentul, dar la proiectul numărul 5 au fost discuțiile și la sfârșit s-au supus la vot amendamentele. De ce acum facem altfel?

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chiciu, aveți cuvântul. Domnule secretar, cred că s-a numărat, e ok. Domnul Chiciu are cuvântul.

Domnul Consilier Laurențiu-Nicolae CHICIU- Domnule primar, domnilor consilieri, am observat și eu această discrepanță inițială, cea de 100 de lei pentru bursele școlare și cele de merit și cele de 150 de lei pentru bursele sociale. Noi apreciem, grupul nostru, că ar trebui cel puțin bursele școlare să fie de 175 de lei și 200 de lei cele de merit. Asta este propunerea noastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna Violeta Urban vrea să-și exprime și dumneaei poziția. Doamnă, vă ascultăm. Vorbiți mai tare. Acum, vă rog.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Pentru amendament.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

15

-

4

Cu 15 voturi ”pentru ” și 4 abțineri amendamentul domnului consilier Lupu Gabriel-Stănică a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Înainte să supunem la vot amendamentul domnului Chiciu, aș vrea să dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, discrepanța vine și din numărul de beneficiari, numărul de beneficiari pentru bursa de 100 este un număr foarte mare. Deci suma totală, anvelopa totală pentru aceste burse la acest nivel propus, neluând în calcul amendamentul admis, făcut de domnul consilier Lupu, are un cost total de aproximativ 14.000.000 de lei. Eu sunt de acord cu principiul pe care l-ați enunțat, dar v-aș ruga să așteptați pentru un viitor proiect de amendare a acesteia, în momentul în care vedem bugetul de stat, pentru că tot ce este peste suma de 100 de lei se va suporta din bugetul local și este posibil, la sumele destul de mari pe care le-ați pus și la numărul foarte mare de beneficiari, să ajungem în situația în care nu avem nici integral, de la bugetul național de stat, alocarea de bază, de 100 și să avem o presiune foarte mare pentru bugetul local. Deci, deși sunt de acord cu dumneavoastră, pentru o prudență bugetară, v-aș ruga să veniți după bugetul de stat cu un proiect de amendare a acestor burse. Sau chiar atunci, la buget.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Vedeți, așa se întâmplă dacă nu stabilim de la început ce facem. Domnul Stănică a spus: ”Domnule, să dăm bursele astea în trepte” și-i de acord. Acum, dacă colegul vine și zice: ”Domnule, trebuie să fie o bursă de merit și o bursă socială” ne depărtăm de proiectul în trepte. Eu cred că ar fi trebuit principial să discutăm: domnule, câte tipuri de burse avem, care-i cuantumul minim, cuantumul maxim și dacă cuantumul ăla maxim îl mai împărțim în trepte. Dar, dacă nu facem așa, înseamnă că rămâne în trepte, cum a zis domnul Stănică, amendamentul dumnealui îl puneți în imposibilitate de a nu putea fi supus la vot, că se bate cap în cap cu celălalt și n-ajungem nicăieri. Primul care a făcut amendamentul, primul servit. Ceea ce parcă nu-i normal. Dacă-i normal așa, înseamnă că putem pleca.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Candet, domnule primar, vreți să...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- Domnule Candet, dacă-mi permiteți. Nivelul burselor și felul lor este stipulat în hotărârea de consiliu de astăzi. Și avem doar trei: burse de merit- în valoare de 100 de lei, bursele de studiu- 125 de lei și burse de ajutor social.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Exact.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Eu n-am intervenit decât pe bursele de merit, care tot din exprimarea...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, eu nu v-am criticat, nu trebuie să-mi dați replica, domnule Stănică. Eu, principial, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule. Între noi nu există ceartă.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Am crezut că...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Câtuși de puțin. Problema e că dumneavoastră ați împărțit într-un fel și colegul meu a împărțit în alt fel.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Deranjul mare a fost că ai fost primul, de asta.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, nici pomeneală.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Aveți și dumneavoastră un amendament? Domnule Huluță!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu, nu am amendament.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, că dumnealui ar fi al treilea și nu mai are ce.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu, eu am fost de acord de la început cu propunerea domnului Stănică, pentru că aici sunt 5, de fapt, forme de burse. Sunt și cele de excelență și cele de performanță, dar care datorită că nu s-au ținut olimpiade și toate astea, aceste burse au fost eliminate. Și eram pe această idee că trebuie să facem diferența între cei cu 10 și n-avem foarte mulți, să simtă copilul ăla și să fie o concurență și susțin chestia asta, și a doua- trebuie făcută o diferență între bursele sociale și bursele de merit, pentru că, la un moment dat, era un elev cu nota 10, da, lua 100 de lei, după proiect, iar unul cu social lua 150. Așa este, eu sunt pe social, să dăm, dar trebuie să recunoaștem, să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu. Adică trebuie să-i dai lui ăla cu 10, că n-avem mulți, avem 10-12 pe tot Bacăul și susțin...Nu mai fac nici un amendament, susțin amendamentul domnului Stănică.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule Huluță. L-aș întreba pe domnul Chiciu dacă își menține amendamentul sau așteaptă bugetul național, apoi bugetul local pentru un amendament pe această temă? Domnule consilier Chiciu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Laurențiu-Nicolae CHICIU - O să aștept.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, vă mulțumesc că am ajuns la o înțelegere și la un agreement. Da, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Ar mai fi un..., mă rog, două amendamente de formă mai mult, având în vedere că e prima oară când supunem un astfel de proiect de hotărâre. El trebuie să sufere anumite modificări ca să fie adus la o formă legală finală. De exemplu, adăugăm un alineat, numărul 7, un articol 7: ”Pentru abrogarea HCL 50 din 2011, modificată prin HCL 42/2012 și HCL 50/2016”, adică abrogăm vechiul mecanism de burse și este o operațiune juridică normală, asta-i o chestiune, așa...Și a doua, eliminăm sintagma ”semestrul I ”, că, de fapt, bursele sunt pentru tot anul școlar 2020-2021. Așa se adoptă peste tot.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Cu o singură mențiune. Primul-de acord, e tehnico-administrativ de abrogare, al doilea - din ce-mi amintesc, hotărârea de Guvern din decembrie 2020 specifica această obligație doar pentru semestrul I.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - În regulă.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru prudență, eu aș zice să abrogăm, cum ați spus primul amendament, iar al doilea, cu semestrele, dacă guvernul își va continua finanțarea și pentru semestrul II, să venim atunci și noi.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Deci, rămâne un singur amendament. Domnule secretar, supuneți la vot amendamentul domnului viceprimar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot amendamentul domnului Ghingheș. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Sunați-o și pe doamna Urban.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - O sunăm și pe doamna Urban pentru amendament. Și întrebați-o și pentru proiect, domnule secretar, ca să n-o sunăm de două ori. Mai sunt amendamente?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Vă deranjăm din nou, doamna Urban. Spuneți-mi, la amendamentul domnului Ghingheș cum votați.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Nu l-am auzit, pentru că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E un amendament prin care abrogă tot sistemul de burse de până acum, că așa e normal, înlocuim ceva.

Doamna Consilier Violeta URBAN -Da, pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Pentru. Și o să vă iau acum votul ca să nu vă mai sunăm o dată, pentru proiect.

Doamna Consilier Violeta URBAN -Da, pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult, sărut-mâna.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Cu plăcere și la revedere.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” amendamentul domnului viceprimar Cristian Ghingheș a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci supunem la vot proiectul cu modificările aduse prin amendamentele aprobate.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

14.

MANOLACHE CRISTINEL

x

15.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

16.

MOCANU ADRIAN

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre cu amendamente a fost adoptat.

DIVERSE

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnilor consilieri, mai avem punctul de ”Diverse”, dacă vreți să adresați câteva interpelări executivului. Da, domnule Chirilescu, dar scurt, vă rog.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Domnule președinte, vă rog frumos să nu mă mai cenzurați așa, da? Să spuneți cadrul legal prin care dumneavoastră puteți să-mi reduceți timpul de vorbire, înainte să faceți această...

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Chirilescu, și-așa este ședință extraordinară și punctul ”Diverse” a fost așa, la latitudinea mea, să știți, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vă rog frumos, vin cu niște discuții importante, nu mă mai întrerupeți, vă rog. Mulțumesc. Deci, aș vrea să-l întreb pe domnul primar ce s-a întâmplat cu informațiile fiscale în legătură cu ghișeul.ro? Este o datorie și o explicație față de cetățenii care ne-au întrebat și e important. Serviciul de ghișeu.ro nu este

disponibil în acest moment din cauza faptului că n-au fost încărcate datele. Ce se întâmplă cu microfonul?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ z Se aude, se aude.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Se aude? Da. Deci, vă rog să dați această explicație legată de informațiile legate de ghișeul.ro. Acesta este un aspect.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN -Altă întrebare, domnule consilier.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aș vrea să aduc în discuție și un aspect mai puțin plăcut pe care l-am constatat în spațiul public și aici vreau să discutăm despre domnul purtător de cuvânt, Ionuț Avram, care este acolo în colț și care a avut niște reacții publice legate de cetățenii municipiului Bacău, în primă instanță, și ulterior, la adresa unor consilieri locali, colegi de-ai noștri, astfel încât aș vrea să cerem niște explicații. Unii dintre colegii noștri au fost făcuți ”persoane care nu cunosc legea, incapabili” și așa mai departe, nu mai rețin exact formularea, dar eu cred că se impune, oarecum, o atitudine din partea domnului primar și, bineînțeles, o explicație din partea domnului Avram, în ceea ce privește acest consiliu, pentru că avem și noi dreptul la demnitate și îmi rezerv pe această cale dreptul de a lua apărarea colegilor mei care au fost atinși oarecum de remarcile în spațiul public, făcute de domnul purtător de cuvânt al Primăriei Bacău.

Domnul Președinte de ședință Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dau cuvântul domnului primar. Ce ține de domnul Ionuț Avram, nu face parte din executiv, deci nu știu dacă vă poate răspunde.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - I-am cerut o părere personală.

Domnul Primar Lucian -Daniel STANCIU-VIZITEU - Am notat întrebarea dumneavoastră legată de ghișeu, vă rog s-o adresați în scris și o să vă răspund. Cu cetățenii comunicăm și am comunicat deja. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Ședința a luat sfârșit.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor. Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut, pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


DANIEL- DRAGOȘ ȘTEFAN


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Intocmit: Oana Adam