ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 560 514 din 11 .09.2020

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 31.08.2020.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.133 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1668 din 25.08.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 15 consilieri locali, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Vasile Luca, doamna consilier Enula Pricopoaea, doamna consilier Dinu Ioana ( care au intrat ulterior în sală) , domnul consilier Cătălin-Bogdan Crețu și domnul viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.07.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal?

Cine este împotrivă? Cum ați votat, domnule vice? Pentru? Un vot împotrivă. Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

ABSENT

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

ABSENT

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

7

1

7

Cu 7 voturi ”pentru ”, un vot împotrivă și 7 abțineri procesul verbal al șdinței extraordinare din data de 09.07.2020 nu a fost aprobat.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2020. Cine este pentru?

împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

ABSENT

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

ABSENT

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

8

-

7

Cu 8 voturi „pentru ” și 7 abțineri procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2020 a fost aprobat.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Dau cuvântul doamnei președintă de ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței ordinare de astăzi respectând prevederile legale și cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al consiliului local. Dau cuvântul acum domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi și lista de invitați.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sărut-mâna, vă mulțumesc, doamna președintă de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați. Voi da citire proiectului ordinii de zi a ședinței consiliului local al municipiului Bacău din data de 31.08.2020.

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri imobile, clădiri și teren, aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă "Intrarea Domnului în Ierusalem",a unor suprafețe de teren aflate în domeniul

privat al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 si 5.

5.

Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu dintre Municipiului Bacău si Județul Bacău în vederea finanțării si realizării unei investitii pentru 5                 5                                                                        5            9                                                               9      17

construirea unui centru administrativ-cultural multifuncțional.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Serviciul Cabinet Primar și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza de proiectare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția Drumuri Publice si este 5                                      5                                           >                                     5                          9                                                                    9

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către SC ND Elloquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe          colective          D+P+6E          cu          spații

comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2,4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68876/23.04.2014.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Evidență Concesionări și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Evidență Concesionări și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL; RACORD/BRANȘAMENT UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMPLASARE REZERVĂ DE INCENDIU ȘI STAȚIE POMPARE; ÎMPREJMUIRE TEREN; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE (PANOURI PUBLICITARE PE FAȚADE, ÎN PARCARE, TOTEM), CALEA ROMANULUI, NR.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. VITRANS S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 si 5. î

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: PATEA ZENOELA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 902,00 m.p. teren din Str. Vasile Alecsandri, nr. 89, cu nr. cadastral 6979 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAȚIA ARHIVA NOTARILOR BACAU - REGIM DE ÎNĂLȚIME S + P + 4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 89 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 si 5.

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI: Ichim- Radu Mihaela-Nicoleta și Ichim-Radu Gabriel Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 81,61 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău ce reprezintă cota

indiviză aferentă imobilului din str. Izvoare, nr.129 F2, proprietatea d-lor Pascu Cătălin și Pascu Mihaela-Gina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția Arhitect Sef si este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

15.

Proiect de hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 59 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5.

16.

Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5.

17.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3, 4 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Bulmagă Ionel.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții "Amenajare grupuri sanitare Grădinița nr.25, municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția Tehnică-Serviciul Tehnic Investiții și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 4 și 5

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2020 pentru Centrul Bugetar Creșe Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

22.

Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și

Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3, 4 și 5.

23.

Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr.22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitatenr. 1, 2,3,4 și 5.

24.

Diverse.

-Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru primul semestru al anului 2020.

-Director S.P.A.S. - Doamna Carmen-Mihaela Vasluianu

24.A

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Arcadie Șeptilici.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice si Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

24.B

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor la H.C.L. nr. 162/ 2020 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești ”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Drumuri Publice și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

24.C

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții ”Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”Zonă rezidențială” (”home-zone”)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Implementare Proiecte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

24.D.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „(RE)AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORIȚA PE MODELUL “ZONA REZIDENȚIALĂ” (“HOME-ZONE”).

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Implementare Proiecte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- Dacă sunt observații la ordinea de zi? Vă rog, domnule consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bună ziua. Mi-ar plăcea să...De fapt, solicit domnului primar să retragă de pe ordinea de zi proiectul numărul 5, deoarece un proiect privind un centru cultural- administrativ nu poate să apară pe ordinea de zi în această formă fără un studiu minim, fără un concurs de proiecte și așa mai departe. Domnule primar, un astfel de proiect trebuie discutat cu toți partenerii și mai mult de atât, un astfel de proiect trebuie să prevadă și o parcare subterană sau o parcare adiacentă, iar din acest motiv vă solicit să retrageți acest proiect de pe ordinea de zi, deoarece va fi o investiție semnificativă...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnule Ghingheș, am înțeles. Domnule Ghingheș, am înțeles. N-am intrat încă în dis...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-.. .și o astfel de investiție...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- ...ar trebui inițiată în mandatul viitorului primar.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnule Ghingheș, vă atrag atenția asupra faptului că voi aplica prevederile Regulamentului de organizare și Funcționare...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - N-am terminat propoziția.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT -...și ale Codului administrativ. Am înțeles ideea. Haideți să...Astăzi este Ziua Limbii Române și haideți să o cinstim și să o onorăm și să o folosim eficient în ședința de astăzi, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - N-am înțeles ce legătură are limba română cu propoziția mea.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Are, are că o folosiți uneori fără sens, domnule Ghingheș. Cred că a înțeles domnul primar. N-am intrat încă în discuții cu privire la proiectul numărul 5. Dacă începem în felul acesta, vă dați seama că plecăm deseară de aici. Am înțeles că domnul primar vrea să retragă de pe ordinea de zi proiectul numărul 5, vedem care este opțiunea domnului primar și continuăm ședința.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ati înțeles bine. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna președintă de ședință, dacă îmi permiteți. După procedura de citire a ordinii de zi a trebuit să am o pauză de două secunde pentru a-mi trage sufletul. Voiam să vă propun, destul de complicat să vorbești cu mască, mai ales dacă masca e destul de strâmtă, vă pot informa că voi retrage, nu datorită inițiativei domnului Ghingheș și nici datorită motivației că trebuie vreo parcare subterană sau supraterană, pentru că, pot să vă informez că această asociere era o asociere de principiu, urmând ca într-o documentație, pe bază de concurs, să fie stabilită exact care va fi soluția tehnică. Dar motivul pentru care retrag de pe ordinea de zi conține două elemente: unu-este o clarificare, necesitatea unei clarificări mult mai atente din punct de vedere juridic din partea Consiliului Județean și împreună cu Consiliul Județean cu privire la tot ceea ce înseamnă componenta de exproprieri; doi- cred că este foarte important, având în vedere că există o certitudine că se va schimba președintele Consiliului Județean al județului Bacău, președintele Consiliului Județean, cred că este foarte important ca viitorul președinte de Consiliu Județean, care va fi dumnealui și sperăm să inițieze acest proiect.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Valabil și pentru primar. Că va fi schimbat și automat...Nu?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, v-a dat cineva cuvântul?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, dar ca să fim corecți până la capăt, de aia.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ca să fim corecți, eu am să tac din gură și am să-1 las.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ  Respectați -

ne, domnule Ghingheș, ca să fim corecți până la capăt.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule vice, mai aveți încă o ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, haideți, vă rog frumos, continuăm. Domnule Fantaza, vă rog frumos să continuați.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - înainte de a supune ordinea de zi aprobării dumneavoastră...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Scripăț, domnule viceprimar, vă rog frumos. Domnule primar...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- ...fac precizarea că... Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ...sau inițiază...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar am încercat să-1 potolesc și pe dumnealui.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Nu ”mai ai o ședință ”. Și el mai are tot o ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți mergem mai departe, vă rog frumos.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- ...fac precizarea că în sală sunt prezenți 18 consilieri locali. A venit domnul Luca, doamna Pricopoaea și doamna Dinu. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi fără proiectul numărul 5, retras de domnul primar? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

ANSENT

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi „pentru ” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - întreb pe domnii consilieri, dacă față de ordinea de zi prezentată, există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilități și în cazul în care există, să facă public acest lucru. Nu există astfel de situații. Dau cuvântul doamnei președintă de ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - înainte de a supune aprobării dumneavoastră modalitatea de vot, o să-i dau cuvântul domnului consilier Bîrzu pentru un moment mai deosebit.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, mulțumesc frumos, doamna președintă. Având în vedere că noi ne-am văzut în ultima vreme numai în ședințe on-line si nu ne-am văzut fizic, între timp s-au întâmplat în Bacău niște evenimente neplăcute, personalități băcăuane care au decedat și care au activat în domeniul administrației publice băcăuane, în consiliul local și aș vrea să păstrăm un moment de reculegere pentru doamna Rodica Șerbănescu, care a fost Viceprimar al Bacăului și consilier local, pentru lulia Ștefanescu-consilier local, doamna doctor și pentru Constantin Gioseanu, care a fost consilier local și Administrator Public, Director General în Primăria Bacău. Mulțumesc frumos.

Se ține un moment de reculegere.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Supun aprobării dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, modalitatea de vot așa cum ne-a fost transmisă pe e-mail. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 18 voturi, modalitatea de vot, în forma transmisă pe e-mail a fost aprobată.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi „pentru ’’ a fost aprobată modalitatea de vot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule

Fantaza...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- Facem precizarea că pentru toate proiectele supuse azi discuției dumneavoastră există rapoartele compartimentelor de resort. Doamna președintă, vă rog.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prezentul proiect de hotărâre este, de fapt, proiect privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții ale Municipiului Bacău. Este vorba de o serie de rectificări bugetare care sunt necesare bunei funcționări a municipiului Bacău. De asemenea, voi da citire unor amendamente pe care le-am făcut...pe care vi le prezint în momentul de față. Cauza acestora este că marea majoritate a acestor amendamente sunt legate de tot ceea ce înseamnă componenta învățământului din municipiul Bacău. Nici până în momentul de față...noi am așteptat să vină din partea Guvernului României acel ordin comun, faimos, între Ministerul Sănătății și Ministerul învățământului. Din păcate el nu a venit și atunci am decis să vin în fața dumneavoastră cu această solicitare de alocări bugetare pentru ca școlile din municipiul Bacău să fie deschise pentru copiii și profesorii și învățătorii din municipiul Bacău în condiții de siguranță.

Astfel: amendamentul numărul 1- potrivit prevederilor articolului 23 litera ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României cu privire la rectificarea bugetului de stat privind anul 2020, numărul 135 din 2020, s-a aprobat pentru municipiul Bacău suma de 660.000 de lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și celui confesional. Această sumă va fi suplimentată, capitolul 65.02 „învățământ”, titlul 7.55 „Finanțarea învățământului particular și/sau confesional”. Este o dispoziție normativă venită după prezentarea proiectului ordinii de zi. De asemenea, în vederea implementării măsurilor stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății pentru respectarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotire, educare, instruire, odihnă și recreere a copiilor și tinerilor se suplimentează capitolul bugetar 65.02, titlul 2.20 „Bunuri și servicii” cu suma de 1500.000 lei. Suma de 1500.000 lei se va diminua de la capitolul bugetar 74.02 „Protecția Mediului- Bunuri și servicii”. în vederea implementărilor măsurilor stabilite pentru respectarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotire, educare, instruire, odihnă și recreere a copiilor și tinerilor suplimentarea capitolului bugetar 65.02 „învățământ”, titlul 2.20 „Bunuri și servicii” cu suma 200.000 lei pentru dezinfecția spațiilor din unitățile școlare. Suma de 200.000 lei se va diminua de la capitolul bugetar „Protecția Mediului” titlul 2.20 „Bunuri și servicii”. Având în vedere prevederile Ordonanței, prevederile articolului 3.331 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 162 din

2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competenței exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, acestea pot asigura sau suplimenta sume necesare pentru medicamente, materiale sanitare, materiale stomatologice, precum și dotarea cabinetelor medicale școlare. Astfel: suma de 100.000 de lei va fi alocată la capitolul 66.02 „Sănătate” către Spitalul de Pneumoftiziologie care, potrivit HCL 368 din 2011, a preluat coordonarea activității financiar- contabile a cabinetelor medicale școlare din municipiul Bacău; suma de 100.000 lei va fî diminuată de la capitolul bugetar 74.02 „Protecția Mediului” titlul 2.20 „Bunuri și servicii”. De asemenea, se suplimentează pentru capitolul ”Sport” suma de 200.000 de lei, diminuându-se capitolul 74.02 „Protecția Mediului” titlul 2.20 „Bunuri și servicii”. 90% dintre aceste amendamente reprezintă practic modalitatea sau, în fine, reprezintă soluțiile financiare prin care vom deschide școlile din municipiul Bacău. Este vorba de alocarea sumei de 1,5 milioane lei pentru tot ceea ce înseamnă necesarul de materiale de protecție, dezinfectanți de mâini și alte asemenea materiale pentru fiecare unitate de învățământ din municipiul Bacău. De asemenea, efectuarea unei dezinfecții zilnice în cuantum de 200.000 lei pentru absolut fiecare clasă și fiecare unitate de învățământ, suplimentarea cheltuielilor pe cabinetele școlare, medicale școlare și stomatologice cu 100.000 de lei. Vă mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 si 5).

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT -Dacă sunt discuții asupra proiectului? Doamna consilier Năstase, domnul cons...domnul...chiar așa v-am și văzut, domnul deputat Viziteu, domnul consilier Ghingheș. Domnule Bîrzu, ați ridicat și dumneavoastră mâna? Domnul Bîrzu și la sfârșit voi interveni și eu. Vă rog. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Cedez locul domnului deputat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Da, deci doamna consilier Năstase vă cedează poziția pe primul loc în intervențiile de la acest proiect, domnule deputat. O să vă rog să fiți cât se poate de succint, am înțeles că vă și grăbiți, trebuie să ajungeți la Parlament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deputat, are tot dreptul conform Codului administrativ. Vă rog să citiți legea.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, nu cred că are nevoie de avocat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, dar am răspuns. I-am dat o lecție de administrație publică în direct.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, pe cuvântul meu că o să părăsiți sala astăzi, dacă veți continua în ritmul ăsta. Deci vom începe treptat cu aplicarea sancțiunilor conform Codului administrativ și părăsiți sala. Vedeți că un PSD-ist care e președinte de ședință a înțeles că, da, poate să dea cuvântul unui PNL-ist sau a unui USR-ist, nu mai contează, că sunteți la grămadă acum. Adică eu cred că respect din partea noastră a existat întotdeauna, viceversa nu prea s-a demonstrat. Domnule consilier...domnule deputat, vă rog.

Domnul deputat Lucian STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Stimați consilieri, domnule primar, mă bucur că în sfârșit vedem o rectificare bugetară, totuși, chiar dacă târziu. Eu voiam să vă adresez un cuvânt din partea multor părinți care m-au căutat, din școlile băcăuane, vorbind despre faptul că li s-a solicitat deja să facă o chetă pentru fondul școlii, neexistând din partea primăriei o solicitare de materiale. în plus, vă pot spune că în alte primării deja există pregătiri pentru toate scenariile. Nu este de ajuns o dezinfecție, se face oricum în mod anual. Conform proiectului Ministerului Educației, dacă vom fi într-o situație bună totuși în municipiul Bacău, vom avea nevoie și de separatoare sau de suplinirea programului școlar. Mai mult, domnule primar, tot referitor la asta știm că a fost o problemă în municipiul Bacău și de multe ori am fost printre primii din țară la numărul de cazuri COVID, unul dintre motive este și problema distanțării sociale și am să vă întreb de ce n-ați respectat Legea stării de alertă care, la articolul 43, vă obligă să deschideți toate terenurile de sport din instituțiile aflate în administrare, precum și hotărârea din 2009, chiar a acestui consiliu, 172, care, la fel, vă obligă să deschideți toate terenurile școlare?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule deputat...domnule deputat, eu v-am dat cuvântul, nu vă supărați pe mine, cu privire la proiectul aflat pe ordinea de zi, respectiv rectificarea bugetară. De aceea, domnule primar...

Domnul deputat Lucian STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...dacă veți considera potrivit, ar fi să nu dați curs întrebărilor care nu țin de proiectul aflat pe ordinea de zi, pentru că...Deci, vă rog să vă raportați strict la proiectul de rectificare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Luca, până acum, din păcate ați dormit și n-ați alocat nici un ban pentru educație.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule, dar ești mare nesimțit, domnule.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Așa că trebuie să vină domnul deputat să vă spună asta.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, vă rog frumos. Vă rog frumos. Deci, nu...Domnule Luca, suntem în penultima ședință, poate, dacă nu în ultima, haideți să...Ok, mulțumesc. Doamna...

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - îmi cer scuze, doamna președintă... Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - De la ce consiliu de administrație am lipsit, doamna...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna consilier Pricopoaea, vă rog frumos. De la ce...Lipsiți de peste tot, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi nu cunoaște legea...Dacă nu cunoaște legea...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Lipsiți de peste tot, nu mai contează...

Domnul Primar Cosmin NECULA - De unde v-au dat afară, de unde v-au solicitat schimbarea din funcție?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - De Ia ”Alecsandri” unde ați cerut...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, nu, nu, aveți 10 unități.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- ...unde ați cerut să mă scoateți după ce am cerut explicații privind banii de -acolo.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Dau cuvântul doamnei consilier Năstase care dorea să intervină si dumneaei.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar, îmi permiteți? îmi permiteți să-i răspund domnului deputat, proaspăt interesat de problema școlilor din Bacău?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Vă rog frumos, haideți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu nu am să intru, exact cum bine a spus doamna președintă, n-am să intru în punctajul electoral al domnului deputat, îl înțeleg, dumnealui e în campanie și are senzația că acum obține niște puncte electorale, vorbind în fața consiliului local tot felul de povești. Haideți să le luăm punctual, cu afirmațiile pe care le-ați făcut, domnule buget...domnule deputat. Trecând de faptul că nu am văzut nici un fel de amendament din partea dumneavoastră în Parlamentul României la momentul în care s-a discutat bugetarea municipiului Bacău sau bugetul...sau rectificările bugetare în Parlament, ați ratat și ultima ocazie să faceți acest lucru, bugetarea pe școli a venit târziu, așa cum se spune, pentru că am tot stat să așteptăm ordonanțele și ordinele comune ale Ministerului Sănătății, ale Guvernului României per ansamblu, care nici până în momentul de față nu au fost capabili, și vă rog să verificați acest lucru și să-mi verificați afirmațiile, nu au fost capabili să dea un regulament foarte clar cu ceea ce urmează să se întâmple sau să nu se întâmple în școlile din orice unitate administrativ- teritorială de pe raza României. Este o bulibășeală fără margini, o lipsă de viziune completă și doar o goană după niște procente electorale, atât și nimic mai mult. Dumnealor sunt...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule primar, rezumați-vă la proiect fără a face aprecieri asupra Guvernului, decât...Da? Bugetul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Corect. Aveți dreptate, aveți dreptate. Deci, ca să o luăm punctual, în momentul de față, eu cred că toată lumea este...vă pune dumneavoastră toți părinții...vă pun întrebări dumneavoastră, dar cred că sunteți un pic desprins de realitățile școlilor din municipiul Bacău și este, într-un fel sau altul, de înțeles pentru că dumneavoastră aveți altă treabă pentru locuitorii din municipiul Bacău. O faceți foarte bine în comisia SRI din Parlamentul României. Vă urez succes în continuare în această comisie. Și bugetul de 1,5 milioane lei care este alocat pentru tot ceea ce înseamnă măsuri privind școlile din municipiul Bacău și lupta împotriva COVID nu este la prima apariție în acest an. Vreau să vă aduceți aminte de momentul în care am primit 30.000...am dat...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnule Ghingheș, vă rog frumos să lăsați microfonul acolo.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar mi-ați dat cuvântul.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Dar nu urmați dumneavoastră, urmează doamna Năstase. Vă rog frumos să lăsați microfonul acolo. Deci, domnule Ghingheș, o să părăsiți ședința. Domnule Ghingheș, vă rog frumos să puneți microfonul aici. Deci sistez lucrările ședin...Nu există așa ceva. Cum adică?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Doamna președintă, îl țin eu.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa, uitati, îl tine domnul consilier Miclăus.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci la momentul în care au fost examenele de bacalaureat și de treaptă, municipiul Bacău, deși Guvernul României nu a găsit nici o soluție financiară, am alocat sume suplimentare într-un cuantum generos, de asemenea, peste 30.000 de măști. Suma de 1,5 milioane lei înseamnă în felul următor: înseamnă materiale de dezinfecție pentru copii, pentru fiecare școală, înseamnă măști, înseamnă...tot ceea ce înseamnă componenta de panouri de izolare, dacă se decide până la nivelul Guvernului României să facem cuști la copii, pentru că asta înseamnă acele...acea idee fistichie a doamnei ministru cu pepsi-glass-ul. De asemenea, pentru a pune adevărul în ordine, suma de 200.000 de lei care este alocată pentru dezinfecție, dezinfecția nu se face o singură dată, dezinfecția, și asta repet să fie pentru toată lumea: nu s-a făcut doar o singură dată, anual, s-a făcut în toate instituțiile din municipiul Bacău, pe scări de bloc și alte asemenea zone, dar această dezinfecție, această sumă va fi alocată pentru ca în fiecare școală, în fiecare clasă, după finalizarea orelor de curs să fie făcută dezinfecție în fiecare zi. Da? Deci ca să ne înțelegem foarte clar. Pe de altă parte, într-adevăr, problema cazurilor COVID în județul și municipiul Bacău este una foarte complicată, suntem pe locul trei la nivel național și poate că autoritățile administrației centrale ar trebui să fie un pic mai interesate de tot ceea ce se întâmplă cu privire la aceste fonduri și cu privire la tot ceea ce înseamnă lupta împotriva COVID. Deocamdată vedem, apropo de terenurile de sport care, chipurile, nu sunt deschise, vedem că avem un teren de fotbal la baza Letea care este complet ocupat de un spital modular de campanie care se dezumflă, da? Restul sunt probleme și discuții de campanie în care eu nu o să vreau să intru, dar vreau să fac așa, un mic remember apropo de tot ce a făcut acest consiliu local. Nu numai eu, că împreună cu dumneavoastră am făcut acest lucru, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, vreau să vă spun că în anul 2015 alocările financiare pe învățământ erau în cuantum de 9.000.000 de lei, iar anul trecut am ajuns la suma de 30.000.000 de lei alocări pentru școli. Cu siguranță este nevoie de și mai mult, dar vreau să vă felicit pentru tot ceea ce ați decis cu privire la acest capitol, școli. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule primar, din păcate la comisie ne-am grăbit pentru a nu sta foarte mult în acea încăpere și a nu exista riscul acesta de contaminare, o să vă rog să ne precizați, dacă sunteți amabil și dacă sunteți și atent, domnule primar...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - O să vă rog frumos...sala se aglomerează, o să vă rog frumos să vă așezați la o distanță de doi metri-un metru j umătate- doi...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Suntem mai mulți decât...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da...Vă rog frumos, veniți și aici în partea dreaptă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnul candidat are vreun interes...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Sechelariu, vă rog frumos. Ședințele sunt publice, dar vă rog...Uitați, aveți loc acolo, ca să asigurăm distanțarea fizică corespunzătoare.

Domnul Sergiu SECHELARIU- Unde mă puneți?...Da, vă mulțumesc, sărut-mâna.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - l-am văzut și pe înalții ierarhi acolo, nu păstrează distanța fizică, dar cred că vă asumați riscul acesta. Pe dumneavoastră vă păzește bunul Dumnezeu. Ok, dar aglomerăm sala prea mult. Gata, mulțumesc pentru înțelegere, vă rog, mă scuzați, doamna consilier, continuați.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nici o problemă. Domnule primar, rugămintea mea este de a preciza la această rectificare de buget de unde se iau banii, de unde se suplimentează bugetul pentru Poliția Locală și tichetele? Pentru că în documentația proiectului nu am regăsit această informație, iar la comisie trebuie să recunosc că ne-am grăbit, astfel încât să nu stăm foarte mult în sala de comisie și asta ar fi prima întrebare și poate doamna directoare ne răspunde la această chestiune. A doua ar fi, rugăminte la dumneavoastră, de a ne preciza din lista de investiții, dacă tot vorbim de buget, ce ați finalizat domnule primar până la această oră din ceea ce v-ați propus, ce investiții sunt în curs, dar pe scurt, fără a vă da foarte multe...eu știu, probleme de exprimare și de...Poftiți? Da, cred că ar fi de interes, pentru că vorbim despre buget, avem o listă de investiții și ar fi de interes pentru toată lumea, fiind și o rectificare de buget, să treceți în revistă rapid, dumneavoastră aveți această capacitate, că aveți toate informațiile la dispoziție, ce ați finalizat din aceste investiții? Atât, da. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, dacă doriți să răspundeți întrebărilor adresate de colega noastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Prima dată am să-l rog pe domnul administrator public să vă facă precizarea directă cu privire la tot ceea ce înseamnă aceste sume.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog, domnule Chindrus.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Am suplimentat bugetul de venituri și cheltuieli cu aproximativ 11 milioane. Am estimat această sumă pentru...banii care au fost cheltuiți pentru COVID și trebuie să-i primim de la Guvernul României. Deci am...Până acum am cheltuit în jur de 14,5 milioane pentru COVID și așteptăm de vreo două- trei luni de zile să primim banii. Mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Concret...de unde...că spuneți ”Se suplimentează”...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Preconizăm că primim banii de la Guvern. Sigur.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, dacă-mi dați voie, asta era și remarca mea. Din ce în ce mai generale sunt expunerile de motive, din ce în ce mai neclare. Vedem care sunt capitolele care se suplimentează, nu mai vedem în expunerea de motive capitolele care se diminuează. Nu toată lumea este economist, nu toată lumea reușește să interpreteze în mod corect anexele din spatele propunerii de proiect de hotărâre. M-am uitat așa, ca idee, la burse nu avem deloc bani în trimestrul trei, să știți că elevii trebuie să primească burse și în luna septembrie. Ăsta ar fi un singur exemplu. Repet: ceea ce mă deranjează cel mai mult este faptul că expunerile de motive sunt din ce în ce mai voalate, ca să folosesc un termen elegant. Ok. Dacă...Deci ne-a precizat în mare domnul Chindruș de unde provin banii pentru Poliția Locală. Pentru Poliția Locală se vede că se găsesc mereu credite, deci mereu sunt resurse pentru Poliția Locală. Am putea merge mai departe și am putea interpreta și am putea găsi explicații, dar nu cred că mai are rost. Atât timp cât nu ne-am asumat reorganizarea și eficientizarea activității Poliției Locale va trebui să găsim resurse și pentru salariile acestora. Domnule primar, mai avea o întrebare doamna consilier Năstase.

Domnul Primar Cosmin NECULA - O să-i răspund în cadru electoral, nu mă apuc să-i ridic mingi la fileu...să-mi ridice mingi la fileu, nu-i nevoie, doamna consilier, vă înțeleg nemulțumirea și faptul că vă doriți ca eu să ies primar în continuare, dar, asta e. N-o să vă dau curs acum.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu-mi doresc așa ceva.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Domnule consilier Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, doamna președinte. Nu stă în picioare explicația domnului Chindruș, pentru că n-ai cum într-o rectificare bugetară să prevezi deja niște fonduri care nu ți-au fost alocate de la Guvern. Deci eu n-am înțeles de unde luăm banii până la urmă. Dumneavoastră ați înțeles? Eu nu, cel puțin. Cum?

Să-nțeleg că ați pus...ați...aveți așa o viziune că veți primi banii și i-ați pus acum în rectificarea bugetară la capitolul de venituri?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ -Da, mărim veniturile cu suma asta, da. Exact.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar au dispărut bani de pe la burse, ca exemplu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Altă operațiune, domnule Chindruș? Eu n-am mai auzit, cel puțin, în...nu știu, m-am uitat în Legea...în Legea privind finanțele publice locale și n-am întâlnit această operațiune. Puteți să-mi indicați vă rog articolul...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule consilier Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...articolul de lege care vă permite acest lucru, să prevedeți bani care nu sunt alocați la nivelul Guvernului, municipalității?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - O să vi-1 dau după ședință.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, dar suntem pe cale să aprobăm o rectificare bugetară pur și simplu în orb. Pe niște bani pe care nu-i avem în buget, dar pe care dumneavoastră îi anexați la capitolul de venituri.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, uitați-vă mai bine pe anexele alea, că banii sunt în buget. Nu-s chiar asa...Numai că as fi vrut, domnule...domnule Chindruș, încă odată vă adresez si eu întrebarea: banii, cei 4 milioane de lei cu care se rectifică bugetul de cheltuieli de personal al Poliției Locale, de unde sunt? Cei 4 milioane de lei. Cei aproape 4 milioane de lei care se duc către Poliția Locală astăzi, prin această rectificare bugetară. Concret: de unde sunt aceste credite bugetare cu care se suplimentează bugetul la „Ordine publică” pentru cheltuieli de personal- Poliția Locală?

Domnul Administrator Public Romicâ CHINDRUȘ - Sunt banii care-i așteptăm de la Guvernul României.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și i-ați pus la venituri fără să existe vreo garanție că primim vreun ban de la Guvern? Că e foarte interesantă operațiunea, vă rog să-mi indicați articolul din lege. Eu n-am mai auzit așa ceva, îmi cer scuze. Și nu putem aproba astăzi așa ceva. Deci este o hotărâre total nelegală. Chiar vă rog să-mi indicați, adică, nu știu, eu am învățat așa la facultate și eu n-am auzit de așa ceva până acum. îmi cer scuze, îmi cer scuze, dar nu putem aproba așa ceva.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Nu poți tu, măi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, dar nu este legal.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, domnule Ghingheș, haideți să revenim un pic. Din câtă economie am învățat eu, bugetul este totuși o situație previzionară, da? Dacă ne asumăm lucrul acesta, ni-1 asumăm, dacă nu, nu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Noi am auzit cu toții, a rămas pe bandă, da, de unde vin banii aceștia. Că declarația este una falsă și că banii au fost luați de prin alte capitole bugetare este strict asumarea răspunderii executivului, da? Deci repet, părerea mea personală: noi votăm și fiecare va vota în funcție de cum vă duce conștiința.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Și-n funcție de ce a declarat...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și-n funcție de ce-a declarat, corect. Ne-ați asigurat că celelalte capitole bugetare nu au fost afectate, domnule Chindruș. Așa este? Ne asigurați că celelalte capitole bugetare nu vor fi afectate raportat la ultimul buget aprobat, la ultima rectificare bugetară?

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR -Dar să ne spună, doamna președintă, doamna director.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, vedeți, asta deranjează. Deranjează faptul că diminuați anumite capitole bugetare fără să informați în clar lucrul acesta prin expunerea de motive. Doamna director economic, vă rog, aveți cuvântul.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Deci, bugetul de venituri este o estimare, cum bine ați spus și atunci, având acele cheltuieli pe COVID și dându-ne asigurări că vom încasa de la bugetul de stat, da, s-au majorat veniturile proprii, capitolul 36.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna director economic, o întrebare și vreau să-mi răspundeți cu ”Da” sau ”Nu”. Pentru a suplimenta bugetul Poliției Locale cu suma de 4 milioane de lei, nu ați diminuat nici un alt capitol bugetar?

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR - Nu am diminuat nici un alt capitol bugetar. Am mărit veniturile.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, mulțumesc frumos. Discuții? îl rog pe domnul Fantaza...Vă rog frumos, mă scuzați pe mine.

Domnul Primar Cosmin NECULA- E o problemă, domnule Sechelariu? Sunteți deranjat?

Domnul Sergiu SECHELARIU- Daca am voie să vorbesc...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi nu, dar haideți, lăsați-o pe doamna director economic, că vă pot întreba și eu un pic ce-ați făcut cu...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, haideți, vă rog eu fru...Domnule primar...domnule primar, vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...să vă dați cu părerea cu privire la finanțele unui oraș.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar...domnule primar, vă rog frumos, era o discuție...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...propriei firme, mai întâi.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Eu nu mi-am dat cu părerea timp de patru ani, cu finanțele...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi, da, dar stăpâniți-vă...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar... domnule primar, vă rog frumos...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunteți în faliment și după aceea...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Sechelariu...domnule Sechelariu, vă dau cuvântul după aceea. Domnule Sechelariu, vă rog frumos, vă dau cuvântul dacă vreți să interveniți și dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă v-ați priceput la...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Bîrzu are cuvântul...dar domnul Viziteu în ce calitate?

Domnul Primar Cosmin NECULA -...finanțe publice...nu făceați faliment în propria firmă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Bîrzu, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Lăsați administrația publică în pace.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, are cuvântul domnul Bîrzu. Lăsați că n-o mănâncă, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, dar nu e normal ca să avem discuții de-acuma între candidați și directorul economic al primăriei. Ce înseamnă asta?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, vă rog frumos calmați-vă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - E o hărțuire...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog frumos, că n-a hărțuit nimeni pe nimeni. Vă rog frumos să vă calmați. Domnule Bîrzu...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dacă omul stă în sală, de ce-1 provocați?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Bîrzu, luați cuvântul odată!

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Păi da, dar să se termine discuțiile colaterale.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți, vă rog frumos...Păi normal, dacă-i așteptați...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule prim...Doamna președintă, pot să vorbesc?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, intr-adevăr prioritatea zero este învățământul, sunt școlile, într-adevăr s-a suplimentat acum prin propunerile care s-au făcut...s-a suplimentat acea sumă generală, dar voiam să știu de la domnul primar dacă aveți și o defalcare la această sumă pe unități de învățământ, dacă există.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Fără îndoială că există, domnule consilier, este alocarea făcută în funcție de numărul de elevi pe fiecare școală.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, și asta aș dori s-o avem și noi, consilierii, dacă se poate. Da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - O să v-o punem la dispoziție...pentru absolut toate școlile...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, deci...Asta...pentru că școlile au referate și să vedem în funtie de referatele școlilor ce sume alo...Corect, dacă ati tinut cont de referatele școlilor este foarte bine si as vrea...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Sigur că da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu zic că sunt și în plus bani.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Aș vrea să...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Chindruș...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -...să am această...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...dacă aveți situația, o să vă rugăm...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Da, sigur.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...să transmieți tuturor consilierilor pe e-mail.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Am situația și calculul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - După ședință.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - După ședință, da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi asta am zis, pe e-mail. Domnule viceprimar...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Și mai am o chestie punctuală...de la buget. Avem un...Pe strada Depoului, domnule primar, avem un cetățean, Brandiu Edmond, care este în cărucior, are un referat din 2019 că nu...cu căruciorul nu are acces, locuiește la parter, i-a modificat ușile să poată intra cu căruciorul în casă, dar să încercăm să facem o rampă... nu s-a materializat. în ultimul referat cere măcar o bară de care să se poată agăța, să poată urca...să nu urce...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am înțeles. Deși este obligația Asociației de locatari, de proprietari, o s-o facem noi, fără nici un fel de problemă.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Pe Depoului este proprietatea noastră, a municip...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu-i proprietatea noastră, e ANL.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - ANL, dar noi suntem administratori, deci putem... Domnul Primar Cosmin NECULA - Una-i administratorul, una-i proprietarul.

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Deci asta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - O facem noi, cum am mai făcut și alte asemenea lucruri

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Deci asta...dacă este rugămintea...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Fără probleme.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - ...rugămintea mea de a rezolva această problemă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mi-am notat.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Voiam să propun și o sumă de până-n 10.000 de lei, să fie bani acolo la...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu vă rog să nu propuneți sume. Astea sunt niște cheltuieli materiale...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Sunt fonduri la Asistență Socială.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- ...materiale și atunci putem rezolva.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vedem...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Sunt fonduri acolo la Asistență Socială, cred că s-ar găsi resurse.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -Credem că se va rezolva, transmit...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok.

Domnul Consilier Ilie BIRZU -.. .că veți lua măsuri și vom rezolva acest caz. Mulțumesc frumos.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc și eu, domnule consilier. Domnule viceprimar Scripăț, vă rog. Doamna Dragomir, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, mă voi referi strict la proiectul rectificare bugetară și voi vorbi un pic despre Poliția Locală. Deși ar trebui să am numai cuvinte critice, am fost și eu...eu știu, suspectat,verificat, cotrolat, nu mai contează, cert...plec de la o certitudine, municipiul Bacău are nevoie de Poliție Locală. Că este vorba de reorganizare, asta-i cu totul altceva. Astăzi, executivul, din care fac și eu parte încă sau măcar o lună, încearcă să ne inducă în eroare. Știu ce înseamnă bugetul de venituri și cheltuieli, într-adevăr este o previziune, dar nu încep să cheltui decât în momentul în care ai banul în sertar. Ce facem noi astăzi sau să fiu și mai clar, astăzi, Poliția Locală funcționează ilegal. Nu au fonduri pentru salarii. Nu știu cine se poate angaja să-i cheme la serviciu atât timp cât nu le putem plăti salariile pe data de 14- 15 septembrie. Ce încercați acum...executivul ne duce undeva în zona penalului. Noi nu putem să stabilim astăzi un buget care ne va veni cândva de la Guvernul României. Că aceste texte le tot aud de la domnul primar de mult timp: „Bugetul României ne este dator”. Ne-o fi dator, după dânsul, dar deocamdată noi nu avem bani în cont. Ce facem noi astăzi...deci eu mă voi abține de la acest proiect și regret că nu a anunțat nimeni de ce nu-i și legiuitorul primăriei aici, că eu m-am cam săturat să fiu târât pe la DNA pentru proiecte fără susținere, pentru proiecte...hotărâri de consiliu local ilegale. Deci la acest proiect mă voi abține. Și găsiți soluții concrete și legale, nu frunzăreală ”Când o să luăm banii de la Guvern”. E greu și grav. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Huluță, vă rog frumos interveniți, dar scurt și la obiect. Respectați...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Eu mă gândeam să nu iau cuvântul, dar domnul viceprimar și...așa...Tot ridicăm problema Poliției Locale și mie mi se pare că, prin cuvintele unora, ducem în eroare. Noi nu dăm banii acum Poliției Locale în plus, ci noi, de fapt, acum...Să ne aducem aminte că noi le-am luat aceste 4-5 milioane din fonduri de salar...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi le-am luat și le-am dat la burse. Noi am considerat că sunt necesari la momentul acela și-acum îi punem la loc. Ce? N-am făcut nimic.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Și-acum punem...Doamna președintă, v-am întrerupt vreodată?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Scuzați, aveți dreptate.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci noi am considerat că s-a luat ilegal, am dat în judecată, s-a adus și aici un extras de grefa, suntem în proces cu Consiliul Local pentru că am considerat că acești bani au fost luați ilegal și care să ducă într-un final la anumite răzbunări pe Poliția Locală, așa cum au găsit nereguli în familia domnului Scripăț. Deci știm filmările. Deci aceste răzbunări nu cred că-și au loc în momentul în care noi discutăm despre o instituție, instituție pe care a creat-o consiliul local. Se numește Poliția Locală. Discutăm de Poliție Locală numai când avem nevoie, numai în momentul când au stat în situația...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule consilier, suntem la proiect de rectificare a bugetului local, nu la expunere de motive cu privire la Poliția Locală. Vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Discutăm de banii Poliției Locale și nu discutăm de...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, de banii Poliției Locale discutăm, dar nu discutăm despre Poliția Locală- realizări- nerealizări, eșecuri și așa mai departe.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Păi este...Adică dumneavoastră vedeți numai eșecuri, nu vedeți și realizări? De asta spun...Sigur, a plecat de la dumneavoastră și cu... asta-i problema. Deci ideea este: nu-i putem lăsa...Suntem în proces, procesul nu s-a terminat, suntem în aducerea de probe și de toată chestiunea și o să vedeți că este o hotărâre care ați luat-o atunci ilegală...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, a fost viziunea de la acel moment.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -...și acum o legalizăm...drepturile lor. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - A fost viziunea de la acel moment a consiliului local, dăm vot pe oportunitate, nimeni nu poate contesta votul nostru de la acel moment.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da, dar nu putem vota ilegal.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am alocat cred...Noi consideram, la momentul acela, că am alocat credite bugetare suficiente Poliției Locale, dacă aceasta s-ar fi eficientizat și s-ar fi reorganizat, ținând cont de proiectele pe care noi le-am inițiat. Ok, haideți să încheiem discuția. Domnule Fan...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Aș vrea să-i transmit domnului primar o chestiune legată de școala...Chiar acum am primit mesajul și aș vrea să vi-1 citesc, domnule primar...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Nu-1 mai citi.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu vă interesează? îmi permiteți să vi-1 citesc? Este vorba de o școală la care Asociația de părinți spune că a primit instrucțiuni de la conducerea școlii, ca pentru asigurarea distanțării fizice, purtarea permanentă a măștii și igienizarea mâinilor... pentru a îndeplini aceste solicitări conducerea școlii a cerut sprijinul părinților în ceea ce privește achiziția unui număr de măști lavabile, verzi, din bumbac ce vor fi împărțite copiilor și pentru...îndată, că acum citesc mesajul...Și pentru a asigura panouri de plexiglas este necesar ca fiecare părinte să asigure copilului o trusă de igienizare compusă din: dezinfectant, măști de unică folosință și șervețele umede și să asigure investiția pentru acestea și dacă părinții sunt de acord ca să existe posibilitatea colectării unor donații de la părinți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- La ce școală este?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă spun îndată...Nu, nu, nu, este...Vă dau și numele părintelui...Doamna director Drăgoi...Doamna director Drăgoi.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - Ce treabă avem noi cu directorii?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, aici...De ce-i citesc domnului primar? Pentru că părinții, într-adevăr, au fost îngrijorați. E tardivă măsura, dar e bună, asta a bugetului.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, vă rugăm frumos.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și poate faceți o informare la toți directorii, de urgență, că ați alocat bani, ca să nu mai sesizeze părinții. E tot împotriva dumneavoastră, să stiti. Părinții se...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, haideți, permiteți-mi...haideți să nu reluăm de la capăt aceeași și aceeași frază.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Atât. Acum l-am primit, acum vi l-am citit în direct. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am înțeles. Permiteți-mi să vă răspund. Doamna președintă...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog frumos, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, așa cum am făcut și-n timpul examenului de bacalaureat și de treaptă și sunt doi directori de licee în momentul de față...de licee, de instituții de învățământ în sală și vă pot confirma, am asigurat măști, am asigurat dezinfectanți, am asigurat sume necesare pentru toate aceste chestiuni. La fel vom face și acum. Orice altă poveste din partea cuiva, că se apucă de strâns bani pentru asemenea tip de materiale este mai mult decât ilegală, este o nemernicie.

Domnul Consilier Gabriel STAN- ...direcțiunii este ilegal. Ceea ce fac acolo contravine flagrant...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles. Nu, acum în paranteză fie spus, părintele care...Numai puțin, Gabi, părintele care...Da, am înțeles. Părintele care mi-a transmis mesajul să știți că se află în momentul acesta la București, pe chimioterapie, e un părinte tânăr care are copilul la școală, îngrijorat de ceea ce se întâmplă, în tratament si ne-a sesizat de bună credință această chestiune.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Gata, eu cred că domnul primar a înțeles ideea, doamna consilier Năstase. Cred că am omis să dau cuvântul domnului Sergiu Sechelariu, pentru că așa cum i-am dat cuvântul domnului deputat Viziteu...în calitate de invitat. Domnule Sechelariu, vi s-a rostit numele aici, dacă aveți drept la replică, dacă nu...ca să încheiem cu proiectul numărul 1.

Domnul Sergiu SECHELARIU- Mulțumesc frumos.Vreau să-i răspund domnului primar. Toate firmele pe care le-am conus de-a lungul anilor și-au plătit datoriile la bugetul de stat și la primărie.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Da, inclusiv Conimpuls care în momentul de fată este în insolvență, iar dumneavoastră vi se atrage răspunderea personală ca administrator.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna președintă, eu înțeleg că domnul este deputat și trebuie să vorbească, dar să vină domnul Sechelariu...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar și domnul Sechelariu este cetățean al Bacăului, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi corect, dar a făcut cerere? Ia spuneți, domnule...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Câți bani ați plătit dumneavoastră din firmele pe care le-ți condus către primărie și către bugetul de stat? Nimic. Numai ați primit bani de-a lungul anilor. Asta a fost.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Sechelariu...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Lăsați-mă să vorbesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Sechelariu, vă rog civilizat.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...dar de ce vă enervați, domnule? Nu sunteți în faliment cu firma? Firmele dumneavoastră n-au făcut bani decât în contract cu statul.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Imediat vă răspund.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, aveți drept la replică și dumneavoastră. Lăsați-1, vă rog frumos.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Dați-mi voie să răspund...dați-mi voie să răspund, vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi da, dar v-ați dus în faliment.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Cu respect...Cu respect, dați-mi voie să răspund.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar...

Domnul Sergiu ȘECHELARIU - înainte de 30 iulie v-am plătit 100.000 de lei...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mi-ați plătit mie, domnule Sechelariu...

Domnul Sergiu ȘECHELARIU- ...de la firmele de la...impozite către primărie. Ce-ați făcut dumneavoastră cu banii, domnule primar?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, chem Poliția Locală.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Ce-ați făcut cu banii? Camarilele dumneavoastră?

Păi nu-i asa.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați plătit către Primăria Bacău.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pe primar îl scot, nu pe el.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Către primărie. Către primărie ați plătit, domnule Sechelariu.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Către primărie.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi e mare diferență, domnule.

Domnul Sergiu SECHELARIU - E corect că am plătit la primărie. Nu dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi din banii ăia...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Câți bani ați dat dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin NECULA -... care dumneavoastră i-ați făcut din petrecerile de la cort.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Opriți campania elecorală.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, dacă nu puteți discuta civilizat oprim aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Faceți sau nu faceți petreceri la cort, domnule Sechelariu?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Petreceri?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, dacă face petreceri la cort, Poliția Locală ce face? Poliția Locală ce face? Ce face Poliția Locală dacă domnul Sechelariu face petreceri la cort?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Scoteți-mă afară, ca să poată vorbi domnul Dumitru Sechelariu...domnul Sergiu Sechelariu în campanie.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Corect. Oameni ca mine au susținut acest oraș.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oameni ca dumneavoastră au făcut contracte cu statul...

Domnul Sergiu SECHELARIU Intrați la FISC..

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați băgat firmele în faliment și acum nu vă mai ajunge...orașul Bacău.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Nu-i adevărat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar...Poliția Locală, vă rog să intervină.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Am 63 de ani...până acum...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulți înainte! Mulți înainte!

Domnul Sergiu SECHELARIU - Mulțumesc, la fel....mi-am plătit toate datoriile la stat și la buget și la FISC...n-am rămas niciodată dator.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, și mai ales...ăia care v-au scăpat de pușcărie.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Politia

Locală...Domnule primar și domnule Sechelariu, vă rog să părăsiți sala, să vă calmați. Și domnul primar și domnul Sechelariu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, doamna președintă...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi dar nu se poate așa ceva!

Domnul Primar Cosmin NECULA -...o părăsesc tară nici un fel de problemă...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Mă lăsați să vorbesc?

Domnul Primar Cosmin NECULA -...dar faceți un abuz în momentul în care un cetățean, în conformitate cu legea, trebuie să ia cuvântul...

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina- BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Dumneavoastră... Dumneavoastră i-ați pomenit numele.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ...cuvântul trebuie să-l ia în momentul în care...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, haideți...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...are un subiect, nu vine așa, otova în sală și se apucă de...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De ce nu-1 lăsati să vorbească?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Vă propun...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Vă rog frumos...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Vă propun o pauză de cinci minute.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, nici o pauză.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - E, nici o pauză.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ...să mă evacuați pe mine ca să-l asculați pe domnul Sergiu Sechelariu.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Nu evacuăm pe nimeni.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Domnule primar...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - E bătaie de joc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Sechelariu...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Sechelariu, haideți că vă invit...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Fantaza...Stați jos, domnule primar.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Domnul primar a fost la 70% din ședințele de guvern...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Fantaza, supunem proiectul numărul 1 la vot.

Domnul Sergiu SECHELARIU - .așa că nu aveți nici un drept.

Domnul Primar Cosmin NECULA - V-ați băgat firmele în faliment, oamenii pe drumuri și-acum veniți să...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Luați o pauză.

Domnul Sergiu SECHELARIU - De-acum 20 de ani nu m-am mai ocupat de firma Conimpuls, m-am ocupat de banii țării, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - N-ați mai avut bani.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Să văd dumneavoastră cu ce v-ați ocupat în cei patru ani. N-ați făcut nimic, v-ați bătut joc de banii oamenilor acestui oraș.

Domnul Primar Cosmin NECULA - N-am lăsat sute de oameni pe drumuri.

Domnul Sergiu SECHELARIU - Nu-i adevărat. Toți oamenii mei lucrează în străinătate și în oraș, aici, iar dumneavoastră ați lucrat cu alte firme din alte județe, în loc să lucrați cu firmele de aici.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Sechelariu, vă rog să vă opriți, da?

Domnul Sergiu SECHELARIU - Gata, mulțumesc, doamnă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu v-am dat cuvântul civilizat, domnul primar v-a provocat...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Scuze, scuze...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ ...dumneavoastră ați dat curs provocării...

Domnul Sergiu SECHELARIU - Iertați-mă, iertați-mă.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Să facem o pauză...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Nu...Propun...Dar ați obosit, domnule Botoi? Haideți să supunem la vot proiectul 1. Haideți, că ne calmăm.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ce scenetă ați organizat astăzi! Felicitări, casa de producție PSD, toți sunt de la PSD.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Asta-i casa de producție din mintea Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Ați distrus orașul toți de la PSD.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă dumneavoastră credeți că eu am timp de organizat scenete, vă înșelați amarnic. Dacă dumneavoastră jucați X și 0, normal că aveți scenarii de-astea. Domnule Fantaza, vă rog frumos, supuneți la vot proiectul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna președintă, mai părăsesc sala sau nu? Spuneți-mi.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu părăsiți sala, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - C-am avut curajul să-1 întreb pe domnul Sechelariu de ce se leagă de directoarea economică.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, haideți să depășim momentul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am avut curajul să-1 întreb în ce calitate vine să ne țină lecții de finanțe, în momentul în care firma e insolventă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar...domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Confirma insolventă...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă nu putem purta un dialog civilizat, ne oprim aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Un debitor falit vine si ne tine nouă lecții de finanțe. Dar asta-i realitatea.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Un om care n-a lucrat decât cu statul român.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, opriți-vă! Vă rog frumos, supuneți domnule Fantaza...Nu vă opriți din dialogul ăsta fără nici un rost.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- Sunt consilieri locali ieșiți din sală.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Votăm proiectul, că...Cu câți sunt.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- Sunt consilieri ieșiți din sală.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Păi chemați-i. Organizăm...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Păi, dar vedeți...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Supuneți amendamentele domnului primar la vot.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru aprobarea amendamentelor domnului primar la proiectul de buget? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

Ieșita din sala

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi „pentru ” și o abținere amendamentele domnului primar Cosmin Necula au fost aprobate.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Acum proiectul.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru aprobarea proiectului de buget numărul...la ordinea 1? împotrivă? Abțineri? Domnul Scripăț „abținere”. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

Ieșita din sala

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi ”pentru” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă propun ca proiectele 2 și 3, având în vedere că au același obiect...Deci urmează proiectele 2 și 3, stimati consilieri și am rugămintea să fiți de acord cu supunerea lor în discuție global și cu supunerea la vot pe același buletin de vot, pentru că au un obiect similar. Da? Sunteți de acord? E cineva împotrivă? Nu. 2 și 3 atunci.

2, 3» Se trece la punctele 2 și 3 ale ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerile de motive la:

Proiectul de hotărâre numărul 2 privind transmiterea tară plată a unor bunuri imobile, clădiri și teren, aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Sfântul Gheorghe” din Bacău.

Proiectul de hotărâre numărul 3 privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă "Intrarea Domnului în Ierusalem", a unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri imobile, clădiri și teren, aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Bacău- proiectul numărul 2; proiectul numărul 3 - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă „Intrarea Domnului în Ierusalem”, a unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Comisiile de specialitate (1, 3, 4 și 5) prezintă avizele favorabile la ambele proiecte, iar Comisia nr.2 prezintă aviz favorabil la proiectul nr.2 și aviz nefavorabil la proiectulnr.3.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Domnul consilier Bîrzu, vă rog cât se poate de succint să fiți. E vot secret, da.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Da, într-adevăr, aceste două proiecte sunt necesare pentru...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să trecem și la vot cât...Ok?

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Da...pentru biserică pentru că, într-adevăr, au aparținut Parohiei „Sfântul Gheorghe”. La următorul punct se rezolvă o problemă pentru un grup sanitar care nu este la biserica de la Pompieri și susțin aceste proiecte.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Ne rogi să susținem și noi.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cu toții cred că le susținem. Mulțumim, domnule Bîrzu.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre numărul 2 privind transmiterea fără plată a unor bunuri imobile, clădiri și teren, aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Bacău, precum și pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre numărul 3 privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă "Intrarea Domnului în Ierusalem", a unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

L

2.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri imobile, clădiri și teren, aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

14

3

0

2.

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă „Intrarea Domnului în Ierusalem”, a unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

14

3

0

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Aș vrea să continuăm ședința, domnule Fantaza și cred că o s-o faceți pe Secretarul General, o să-1 ajutați pe domnul primar, că viceprimar...Domnule Scripăț, nu cred că vă implicați, nu, să preluați atribuțiile domnului primar?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Le preiau doar cu dispoziție de primar. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂȚ - Am înțeles. Domnul Viceprimar Ștefan nu este prezent, ca de obicei...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- Haideți să mai așteptăm un pic, că sunt și consilieri, colegi de-ai dumneavoastră care sunt ieșiți din sală. Hai, mai stăm cinci minute. Uitați, uitați că vin.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnul primar a dezertat deja?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Chiar până-n ultima secundă își bate joc de Bacău? Sunt oameni care așteaptă proiecte, sunt oameni care...E posibil așa ceva? Ca să știe lumea ce au de ales. Să-1 aleagă în continuare. Așa s-a întâmplat patru ani, de-asta ne ocolesc toți, nu vine nimeni în Bacău. Așa lucrăm noi. A dat de greu.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, știu că aveți o problemă personală cu mine, dar încercați să vă abțineți. Dumneavoastră ați girat numai lucruri eficiente în viața asta? Ați girat numai obiective care au dat roade? Nu cred. Facem și greșeli, din greșeli învățăm, domnule Ghingheș. Asta-i viața. Haideți să continuăm.

  • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA- Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local. Este vorba de niște unități de cult în baza Ordonanței de Guvern 82/2001. Ați avut materialul la mapă. Vă mulțumesc. Avizele, doamna președintă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc si eu.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,4 și 5).

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Doamna consilier Năstase și domnul consilier Bîrzu, vă rog. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- în legătură cu acest proiect aș vrea să vă informez că nu voi susține investițiile sau...mă rog, finanțările pentru amvon și pardoseli pentru cele două parohii, nu are importanță numele acestora. Voi susține locul de joacă solicitat la finanțare de parohia din cartierul CFR. Consider că preoții ar trebui să-și îndrepte solicitările la bugetul local către investiții în sprijinul comunității, iar aceste amenajări de amvon, pardoseli, garduri și ce-au mai fost solicitate la finanțare din bani publici ar trebui suportate de forurile central ale parohiilor, de către biserica centrală, mai ales luând în considerare faptul că aceste biserici au profituri foarte mari din afaceri, din vânzări de diverse obiecte de cult, ceea ce este bine, înseamnă că se pot autofinanța și din punctul acesta de vedere ar putea suporta aceste cheltuieli de amenajări, de investiții în biserici. Chiar aș solicita preoților de față să-și orienteze pe viitor solicitările de finanțări spre astfel de investiții: în locuri de joacă, în cluburi pentru pensionari, de exemplu, pe lângă așezămintele de biserică și multe alte investiții se pot realiza împreună cu Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică pentru comunitate. Să știți că nu este o chestiune de credință aici, eu sunt nepoată de preoți, am în familie chiar foarte mulți preoți. Credința fiecăruia este o problemă de eul tău interior, dar când e vorba de bani publici trebuie să cântărim mai bine, mai ales într-o situație de criză, pe ce cheltuim. Aș vrea să vă spun că nu susțin cele două investiții în pardoseli și amvon, dar susțin și o să votez și laud investiția aceasta, într-un loc de joacă pentru copii, în cartierul CFR, mai ales că acolo e o curte foarte mare, din câte-mi aduc aminte, care se pretează pentru așa ceva. Și chiar sunt și alte parohii unde ar putea fi amenajate locuri dejoacă printr-o finanțare de la buget local, iar parohia să pună la dispoziție terenul și astfel să dezvoltăm astfel de chestiuni. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule administrator Chindruș, dumneavoastră aveți mandat, nu, să-1 înlocuiți pe domnul primar, am impresia, nu?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Numai cei aleși...la ședință,cei aleși, viceprimarii.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT- Deci dacă vreți să auziți și dumneavoastră, domnule jurist, din momentul de față...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Uitati că vine domnul primar... Uitați că vine domnul primar...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Domnul primar este invitat la ședințe... Domnul primar este invitat la ședințe.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Gata, haideți că depășim...Suntem la punctul 4...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Inițiatorul proiectului trebuie să fie aici. Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Este doar invitat domnul primar, la ședință. Așa scrie în Codul administrativ.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Bîrzu, vă rog frumos.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Deci nu e obligatoriu să fie aici, domnule vice.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Bîrzu, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Deci, referitor la acest proiect...Deci eu personal și împreună cu colegii consilieri din Partidul Național Liberal susținem acest proiect. Colega noastră, Raluca Năstase, are o opinie personală și fiind libertate de opinie la PNL, deci respectăm opinia, însă noi...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE Da. Am uitat să menționez că nu-i opinia grupului, e opinia mea. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Deci noi susținem în totalitate acest proiect, suntem... care împărtășim valori creștine și sprijinim aceste finanțări. Sunt necesare pentru unitățile de cult. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂȚ - Tot social-democrat ați rămas, domnule Bîrzu. Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- De asemenea, susținerea mea cred că este evidentă, în calitate de inițiator al acestui proiect. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNÂ-PRAVĂȚ - Ne batem pe susținerea proiectelor. Domnule viceprimar Scripăț, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT- Da, voi susține acest proiect, le-am susținut de fiecare dată, l-am susținut și pe cel pentru care este un proces mare unde sunt chemați toți consilierii locali, eu personal am fost chemat de două ori la DNA și se pare că luna viitoare voi fi la Tribunalul Piatra Neamț. Dar se nasc niște întrebări. Le voi susține în continuare. Se nasc niște întrebări. Vorbim de fonduri nerambursabile. Știu că sunt și alte domenii și l-aș întreba pe inițiatorul proiectului sau pe șeful comisiei de analiză a proiectelor dacă n-au fost și alte domenii cumva. Mă refer aici la domeniul Social, la domeniul Sport care în ultima perioadă în Bacău este inexistent și de ce nu...de ce nu sunt proiecte și pe alte tematici. Domnul primar poate-mi răspunde că e cel care gestionează bugetul.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂȚ - Vă rog, domnule primar.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Deci în special pe Domeniul Sport, că știu că s-au depus niște proiecte.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, în primul rând, haideți să nu mai amestecăm borcanele de miere, varză, lapte și să ne iasă cartofi. Ordonanța...Această prevedere juridică, Ordonanța 82 se referă exclusiv la unitățile de cult. Nu au nici o legătură nici sportul, nici Domeniul Social, nici alte asemenea domenii.

Doi- dacă ați fi fost atent la rectificările bugetare anterioare, CSM Bacău a primit sumele necesare continuării activității sportive, chiar dacă această activitate în momentul de față se lasă așteptată.

Trei- pe toate terenurile sportive care nu sunt ocupate de COVID în momentul de față, de facilități COVID, de luptă împotriva COVID-ului, se desfășoară activități pentru copii, la un preț foarte redus, spre deosebire de orice altă unitate administrativ- teritorială.

Patru- este o comisie privind Legea 69 care se ocupă de finanțările cu privire la tot ceea ce înseamnă sportul din municipiul Bacău, care are și bugetul necesar, din ceea ce știu, au primit și proiecte, aștept activitatea de definitivare a acestor...concurs, a acestui concurs de proiecte în cadrul acestei comisii.

Cinci- și astăzi am alocat sume suplimentare , la propunerea mea și dumneavoastră ați votat, cei care ați votat rectificarea bugetară, pentru suplimentarea capitolului ”Sport”. Dar, dacă vreți să fim în campanie electorală, haideți să fim în campanie electorală, dar totuși să ne gândim un pic, în momentul de față, activitățile sportive nu se mai desfășoară la aceeași intensitate cum s-au desfășurat înainte de pandemie. Nu putem discuta nici de locul 1, nici de locul 2, nici de locul 3 pentru că, în momentul de față nu mai există nici o competiție sportivă cu adevărat. Discutăm doar de activități sportive de antrenament și continuarea pregătirii fizice pentru sportivi, pe care o facem și sportivii din municipiul Bacău sunt susținuți. Mai mult de atât, pentru a înțelege toată lumea și pentru a pune adevărul acolo unde este el, la momentul în care am ajuns primar sumele alocate către CSM Bacău erau de 3,5 milioane lei, în momentul de față activitatea sportivă a clubului s-a dublat, secțiile s-au dublat, dacă nu chiar triplat, avem și o echipă în prima ligă națională de handbal, iar alocările financiare pe care dumneavoastră le-ați făcut au fost în cuantum de 9...peste 9 milioane lei. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Îonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc și eu, domnule primar. Trecem la procedura de vot secret pe acest proiect. Propun, domnule primar, pentru operativitate, să mergem mai departe și vă rog să prezentați expunerea de motive aferente proiectului 5. Scuzați-mă, 6. Da, aveți dreptate.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVÂ+ ABȚINERI

NULE

1.

ART. 1.- Se aproba proiectele care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău in baza OG nr.82/2001, astfel:

-Parohia Ortodoxa Sf. Voievozi Serbanesti - 90.000 lei;

S-A ADOPTAT

13

5

0

2.

-Parohia Ortodoxa Sf. Voievozi - Cartierul CFR -90.000 lei;

S-A ADOPTAT

14

4

0

3.

-Parohia Romano - Catolica Sf. Cruce - 70.000 lei; S-A ADOPTAT

13

5

0

4.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Comisia de analiza a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri in temeiul OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania modificata si completata.

ART. 3.- Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice si Comisiei de analiza a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri in temeiul OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, modificata si completata.

ART. 4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

15

3

0

  • 5. Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - în... propun domnule primar, pentru operativitate, să mergem mai departe și vă rog să prezentați expunerea de motive aferentă proiectului 5, scuzați-mă, 6 da, aveți dreptate.

  • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza de proiectare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții "REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE".

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este vorba de proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza de proiectare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții "REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE".

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Fantaza, vă rog să prezentați avizul.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Există aviz.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și majoritatea necesară adoptării acestui proiect.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Majoritate absolută. Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra acestui proiect? Nu sunt și atunci îl rog pe domnul director executiv Ciprian Fantaza să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru?

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Uitați-vă în spate mai bine.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Abțineri?

împotrivă?

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Votam proiectul numărul 6, stimați colegi, da?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Deci împotrivă și abțineri nimeni.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc.

7, Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre emiterea acordului solicitat de către SC ND Elloquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe             colective             D+P+6E             cu             spații

comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Trecem la proiectul numărul 7, îl supunem discuției dumneavoastră și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive aferentă acestui proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect privind emiterea acordului solicitat de către SC ND Elloquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al Municipiului Bacău. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. Domnul Director Executiv Fantaza?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Există aviz.

Vot secret.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (4 și 5) și avizele nefavorabile (2) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții cu privire la proiectul de hotărâre numărul 7, da? Domnul Ghingheș dorește să intervină.

Se vorbește în afara microfonului.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, vă referiți la comisia tehnică sau la comisia de specialitate a consiliului? Vă referiți la comisia numărul 2? La comisia de specialitate a Consiliului Local? Păi adresați, adresați-i rugămintea. Dacă, deci la proiectul numărul 7 dorește să intervină domnul consilier Ghingheș. Mai dorește să intervină cineva? Din partea dezvoltatorului dacă doriți să interveniți ulterior. Ok, haideți. Vă rugăm frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - întrebarea mea, mulțumesc. întrebarea mea este adresată municipalității. Din câte țin minte, am mai avut poate acest proiect pe ordinea de zi și atunci când vine vorba de exprimarea acordului, pur și simplu consiliul local și-1 dă sau nu. Noi am votat o dată că nu ne dăm acordul din câte îmi amintesc. Și aș vrea să știu dacă a survenit vreo modificare în proiect, de-1 supuneți din nou la vot. Mulțumesc frumos.

Domnul Baba-Giurgiucan Nicu - îmi cer scuze, domnule Ghingheș

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog.

Microfonul vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Uitați aici.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa, bravo.

Domnul Baba-Giurgiucan Nicu - Da, a intervenit o modificare, în contextul în care din februarie până în momentul de față avem acordul de principiu al liceului Gheorghe Vrânceanu care este administratorul terenului care se învecinează cu imobilul proprietatea societății. Este motivul pentru care s-a pus din nou în discuție acordul de vecinătate care trebuie exprimat de municipalitate.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc.

Domnul Baba-Giurgiucan Nicu - Vă mulțumesc și eu.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Trecem la procedura de vot secret pentru proiectul numărul 7.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Succes în continuare.

Domnul Sergiu Sechelariu Vă mulțumesc doamna președinte.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - La proiectul numărul 7...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Succes la procesul cu falimentul Conimpuls, domnul Sechelariu.

Domnul Sergiu Sechelariu - O să vă dau răspunsul în...

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar, era frumos să fi...

Domnul Primar Cosmin NECULA - .. .debitor falit. Domnul, domnul Sechelariu sunteți debitorul falit care ați băgat o firmă, care a lucrat doar cu statul.

Domnul Sergiu Sechelariu - Spuneți-mi un lucru. De 20 de ani, domnul, domnul, domnul primar?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnul Sechelariu ați distrus orașul ăsta.

Haideți lasați-ne vă rugăm. Lăsați-ne, lăsați-ne.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vreți să băgați și orașul în faliment?

Domnul Sergiu Sechelariu - Am fost plecat în alta parte.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu vă este suficient?

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Gata, domnul primar. Haideți să continuăm ședința.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați lăsat și oameni pe drumuri.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar, nu vă mai lăsați așa ușor provocat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da sunteți, citiți pe portal, sunteți debitorul falit. Dumneavoastră sunteți debitorul falit. Domnul Sechelariu ați băgat firma care a lucrat numai cu statul...

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Gata, domnul primar!

Domnul Primar Cosmin NECULA - Numai cu statul ați lucrat și ați băgat-o în faliment că nu ati mai avut lucrări cu statul domnule.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, așa-i. Dar nu am băgat firme în faliment.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog frumos să vă calmați domnul... Domnul Sechelariu părăsiți sala vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vreți veniți aici la banii orașului? Vreți aici la banii orașului?

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Sechelariu vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnul Sechelariu nu vă mai ajung banii? Nu vă mai ies banii din nunți?

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi da, nu.

Și domnul primar se lasă foarte ușor provocat și nu reușește să...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Pot să anunț și eu rezultatul votului?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnul primar, candidatura ca o afacere.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Rezultatul votului, rezultatul votului. Schema e în mintea dumneavoastră domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu mă refeream la dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, rezultatul.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către SC ND Elloquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

N

UMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

4-ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către SC ND Elloquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

13

5

0

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc doamna președinte.

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectului de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68876/23.04.2014.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc doamna președinte de ședință. Este proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68876/23.04.2014.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ Domnul Fantaza?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Vot, vot secret.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt. Și atunci trecem la procedura de vot secret. Proiectul 8, da? Trecem la vot secret. Haideți că mai avem un pic și la 10 facem un salt mai mare. O să vă propun...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr.68876/23.04.2014

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat - 18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare        nr.        68876/23.04.2014

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

17

1

0

9. Se trece Ia punctul 9 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnul Fantaza, haideți să prezentăm și proiectul 9. Am avut expunerea de motive la mapă.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Da. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind modificarea unei hotărâri de consiliu local, lista cu dispensarele cabinetelor medicale care a fost aprobată în 2010. A fost materialul la mapă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Vă mulțumesc.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Aviz este. Majoritate, vot secret, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Vă mulțumesc. Trecem la procedura de vot secret și asupra proiectului 9 dacă nu sunt discuții.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 18

2. Numărul consilierilor care au votat - 18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTU

RI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

18

0

0

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Putem continua, doamna președinte. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok.

Am ajuns la proiectul de hotărâre numărul 10. Urmează o serie de PUZ-uri și PUD-uri, planuri urbanistice zonale și planuri urbanistice de detaliu, de aceea vă propun să abordăm pe același buletin de vot, discuțiile le vom face separat, dar vă abordăm să, vă propun să abordăm pe același buletin de vot proiectele numărul 10, 11, 12 și 13. Repet, mă refer la momentul votului. Ați văzut rămân buletine de vot de la proiectul 8 în urnă, e mai bine. Deci, facem discuții separat pe fiecare proiect, în schimb vă propun să votăm pe același buletin de vot cu rubrici distincte pentru fiecare proiect.

Dacă sunteți de acord? Dacă e cineva împotrivă?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sunt de acord, dar cu o singură condiție doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog. Mereu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Să facem discuțiile la toate succesiv și după care să trecem la vot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi da și după aceea votăm, evident da, absolut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am și remarcat, am și spus lucrul acesta.

10» Se trece la punctul 10 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL; RACORD/BRANȘAMENT UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMPLASARE REZERVĂ DE INCENDIU ȘI STAȚIE POMPARE; ÎMPREJMUIRE TEREN; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE (PANOURI PUBLICITARE PE FAȚADE, ÎN PARCARE, TOTEM), CALEA ROMANULUI, NR.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C. VITRANS S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, deci proiectul numărul 10.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL; RACORD/BRANȘAMENT UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMPLASARE REZERVĂ DE INCENDIU ȘI STAȚIE POMPARE; ÎMPREJMUIRE TEREN; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE (PANOURI PUBLICITARE PE FAȚADE, ÎN PARCARE, TOTEM), CALEA ROMANULUI, NR.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. VITRANS S.R.L.

Materialul l-ați avut Ia mapă.

Există aviz de legalitate.

Procedura este vot secret.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc domnul Fantaza. Discuții asupra proiectului dacă sunt? Nu sunt.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Dacă nu sunt trecem mai departe.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Este vorba de...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Proiectul numărul 11 vă rog.

11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: PATEA ZENOELA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: PATEA ZENOELA

Vot secret.

Majoritate absolută.

Există aviz de legalitate.

Comisia de specialitate nr.5 prezintă aviz favorabil și aviz nefavorabil prezintă Comisa nr.2 la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc domnul Fantaza. Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții asupra proiectului.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Trecem la proiectul... Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Proiectul numărul 12, domnul Fantaza. Vă rog.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 902,00 m.p. teren din Str. Vasile Alecsandri, nr. 89, cu nr. cadastral 6979 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE CLĂDIRE CE VA AVEA DESTINAȚIA ARHIVA NOTARILOR BACAU - REGIM DE ÎNĂLȚIME S + P + 4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 89 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU

Există aviz.

Vot secret.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2 și 5) la proiectul de hotărâre. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc.

Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții asupra proiectului. Trecem la proiectul numărul 13.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI: Ichim- Radu Mihaela-Nicoleta și Ichim-Radu Gabriel Aviz există la proiect.

Vot secret.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc, domnul Fantaza. Dacă sunt discuții asupra acestui proiect? Vă rog cu domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Da, anunț public că voi vota împotriva acestui proiect din pricina zecilor de puncte de vedere negative ale cetățenilor din zonă, dar și pentru că acest obiectiv, din punctul meu de vedere, cu specific comercial este deghizat așa într-o funcțiune socială. Și mă refer și la operațiunile anterioare, din punct de vedere al terenului acolo. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂȚ - Ok, dacă mai dorește să intervină cineva? Dacă nu, trecem la procedura de vot secret pentru toate cele patru proiecte enunțate mai devreme. Mulțumesc.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 10, 11, 12 și 13:

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. ort

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ* ABȚINERI

NULE

1.

lO.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construire centru comercial; racord/branșament utilități, amenajare parcare, amenajare acces auto și pietonal, amplasare rezervă de incendiu și stație pompare; împrejmuire teren; amplasare mijloace publicitare (panouri publicitare pe fațade, în parcare, totem), Calea Romanului, nr.2, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C. VITRANS S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

16

2

0

2.

ll.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale si împrejmuire teren, str. Arinilor, nr. 29, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: PATEA ZENOELA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

15

3

0

3.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 902,00 m.p. teren din Str. Vasile Alecsandri, nr.89, cu nr. cadastral 6979 si realizarea lucrărilor de construire clădire ce va avea destinația Arhiva Notarilor Bacău - regim de înălțime S + P + 4, str. Vasile Alecsandri, nr. 89 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nu s-a adoptat

8

10

0

4.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construire clădire birouri strada Tazlăului, nr.5 C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI: ICHIM -RADU MIHAELA NICOLETA ȘI ICHIM -RADU GABRIEL Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

15

3

0

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să mergem mai departe și supunem discuției punctul 14.

14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 81,61 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din str. Izvoare, nr.129 F2, proprietatea d-lor Pascu Cătălin și Pascu Mihaela-Gina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 81,61 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din str. Izvoare, nr. 129 F2, proprietatea d-lor Pascu Cătălin și Pascu Mihaela-Gina.

Există, ați avut materialul la mapă.

Există aviz.

Vot secret.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședința lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc, domnule Fantaza. Dacă sunt discuții asupra acestui proiect? Nu sunt. Prin urmare vă rog să demarăm și procedura de vot secret pentru proiectul numărul 14. Mulțumesc.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 81,61 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din str. Izvoare, nr.129 F2, proprietatea d-lor Pascu Cătălin și Pascu Mihaela-Gina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat - 17

Nr. ort.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

N

UMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 81,61 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 F2, proprietatea d-lor Pascu Cătălin si Pascu Mihaela-Gina

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

17

0

0

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumim și noi, doamna președinte. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive aferentă proiectului numărul 15 de pe ordinea de zi.

15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 59 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - Mulțumesc doamna președinte de ședință. Este vorba de acordarea „Diplomei de onoare” și plata în valoare de 500 lei celor 59 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020.

De asemenea, vin cu un amendament, un amendament la hotărârea, la prezentul proiect de hotărâre. Dintr-o eroare materială au fost scăpați domnul Turcu Vasile și doamna Turcu Liliana, având cerere depusă anterior. Vă mulțumesc. Și care îndeplinesc condițiile de...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc și eu, domnule primar. Proiectul, domnul Fantaza, dacă vreți să prezentați avizul.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Avizul este favorabil. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Modalitatea de vot este vot secret.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1,4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Voi supune la vot, fiind vot secret, cu tot cu amendamentul domnului primar, familia care beneficiază de acest ajutor este deja trecută pe buletinul de vot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, atunci să supunem la vot, întâi luăm avizele și după aceea supunem la vot amendamentul domnului primar, ok?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Păi nu. Amendamentul Este tot, este tot secret și face parte din buletinul de vot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine, ok, o să ni-1 asumăm sau nu pe buletinul de vot. Am înțeles.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Da, da, da, prin votul secret. E vorba de persoane.

Doamna Președinte de ședință Xonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Nu, mă gândeam să supunem la vot sub forma completării buletinului de vot.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Supunem atunci așa.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, ok, haideți să luăm avizele atunci.

Supun la vot amendamentul, de a completa cu încă o propunere buletinul de vot, amendamentul domnului primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU 1LIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROM1CĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” a fost adoptat amendamentul domnului primar.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Atunci cu unanimitate de voturi a fost aprobat amendamentul domnului primar. Trecem la procedura de vot secret, dacă nu sunt discuții.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Nu, dar discuții, da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cu permisiunea dumneavoastră, dăm drumul și la procedura de vot? Nu?

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - O singură rugăminte am...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Durează foarte puțin.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Către domnii consilieri, doar să fie atenți că sunt câte trei pagini. Să completeze cu atenție fiecare pagină. Da, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine atunci. Doamna consilier Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Aici, domnul primar consider că v-ați ales momentul foarte electoral, așa, ca să dați aceste premii. Puteați, ați avut timp toată vara să acordați aceste premii. V-ați, v-ați gândit să le dați acum înainte de campanie. Vă atrag atenția că o să sesizez Biroul Electoral dacă participați la aceste evenimente. Aș vrea să vă aduc aminte că în 2016, susțin proiectul, o să îl votez, vă spun dinainte, dar cu condiția ca dumneavoastră personal să nu participați la aceste evenimente. în 2016 chiar PSD ne-a sesizat...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier? Doamna consilier?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă spun că nu voi participa.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, da, da.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Rămâne stabilit. Este o condiție de a vota proiectul.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Nu este nicio condiție.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Nu aveți interdicții, dar să știți că în 2016 chiar Biroul Electoral s-a pronunțat asupra acestui aspect...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna, doamna consilier?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE ...și IIie Bîrzu care este inițiator nu a participat.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Nu participă, hai.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier nu particip.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Așa că vă atrag atenția, da, să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sau mai putem face ceva. îl chem și pe domnul Stanciu-Viziteu și pe domnul Sergiu Sechelariu și facem așa o...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE Nu, nu, nu, nu chemați pe nimeni, n-am spus așa ceva.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂȚ - Domnul primar? Merg eu cu doamna Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - N-am spus așa ceva. Nici eu nu merg, nici dumneavoastră nu vă duceți. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Da și domnul Umbrărescu, am uitat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Trecem la procedura de vot secret, da?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dar pe mine de ce nu mă, pe mine de ce nu mă chemați, domnule?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu nu vreau, eu nu vreau, că eu nu candidez. Suntem prea mulți, distanțare socială.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Dacă mai este vreun domn consilier care nu a votat? Uitați doamna Dragomir.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare’’ și plata unui premiu în valoare de 500 Iei celor 60 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat - 18

Nr cri

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTUJ

<1

PENTRU

ÎMPOTRIVA + ABȚINERI

NULE

1.

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 60 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020,

conform Anexei, parte integrantă din prezenta

rotărâre.

Numele și prenumele soț + soție

Nr. și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

2.

NAZARIE CONSTANTIN

NAZARIE MARIA

S-a adoptat

24409/15.06.2020

13.07.1970

18

0

0

3.

URSACHI CORNELII!

URSACHI ELENA

S-a adoptat

24465/16.06.2020

4.07.1970

18

0

0

4.

VULTUR GHEORGHE

VULTUR ANA

S-a adoptat

24482/16.06.2020

22.07.1970

18

0

0

5.

DRAGHICIIOAN DRĂGHICI GABRIELA

S-a adoptat

24571/17.06.2020

6.07.1970

18

0

0

6.

PETERCĂ ERONIM PETERCĂ ANICÂ

S-a adoptat

24569/17.06.2020

23.04.1970

18

0

0

7.

GHERGHE STANCIU GHERGHE VICTORIA

S-a adoptat

24651/18.06.2020

21.05.1970

18

0

0

8.

ROJNIȚÂ ANTON ROJNIȚĂ MARIA S-a adoptat

24647/18.06.2020

30.06.1970

18

0

0

9.

BEȘLIU GOGU BEȘLIU MARIA

S-a adoptat

24661/18.06.2020

17.05.1970

18

0

0

10.

MOROȘANU DAN MOROȘANU ELISABETA

S-a adoptat

24812/22.06.2020

30.05.1970

18

0

0

11

ANTOCHIVASILE ANTOCHI ELENA

S-a adoptat

24776/22.06.2020

16.03.1964

18

0

0

12

MANOLACHE MIHAI MANOLACHE GEORGETA

S-a adoptat

24938/ 24.06.2020

11.06.1970

18

0

0

13

CREȚU PA VEL

CREȚU ADRIANA- DANA

S-a adoptat

24870/23.06.2020

17.06.1970

18

0

0

14,

STÎNÂ MĂRICEL STÎNĂ IOANA S-a adoptat

24918/23.06.2020

04.05.1970

18

0

0

15.

HÂRȚESCU VASILE HÎRȚESCU VALERIA

S-a adoptat

24792/ 22.06.2020

04.05.1969

18

0

0

16.

NEACȘU PETRE NEACȘU VASILICA

Ș-a adoptat

25018/25.06.2020

29.06.1970

18

0

0

17.

VERDEȘ IOAN

VERDES ELENA

S-a adoptat

24984/24.06.2020

8.07.1970

18

0

0

18.

FURDUI CONSTANTIN

FURDUI LEONORA

S-a adoptat

25198/29.06.2020

30.06.1970

18

0

0

19.

SCHIFIRNEȚ GRIGORE SCHIFIRNEȚ ELENA S-a adoptat

25199/29.06.2020

15.06.1970

18

0

0

20

CIOCAN NECULAI

CIOCAN ANGELICA

S-a adoptat

25205/29.06.2020

21.03.1970

18

0

0

21

PILAT CONSTANTIN

PILAT VALERIA

Ș-a adoptat

25207/29.06.2020

21.02.1970

18

0

0

22,

BOLOHOI NECULAI

BOLOHOI ELISABETA

S-a adoptat

25210/29.06.2020

01.03.1970

18

0

0

23.

BABUCIU GHEORGHE

BABUCIU ILEANA

S-a adoptat

25218/29.06.2020

24.05.1967

18

0

0

24

ANDONIE VASILE

ANDONIE FROSICA

S-a adoptat

543020/01.07.2020

30.01.1970

18

0

0

25.

GHENȚA ANTON GHENȚA AGNEZA

S-a adoptat

543094/01.07.2020

4.07.1970

18

0

0

26

HURDUBEI GHEORGHE

HURDUBEI ELENA

S-a adoptat

543296/02.07.2020

06.07.1970

18

0

0

27

COZMA CONSTANTIN-

VASILE

COZMA CONSTANȚA

S-a adoptat

543865/06.07.2020

25.07.1970

18

0

0

28

TOMESCU PREDA TOMESCU MARIA Ș-a adoptat

546261/15.07.2020

10.07.1970

18

0

0

29

BEJAN MIHAI

BEJAN ELENA

S-a adoptat

546348/15.07.2020

16.02.1967

18

0

0

30

CIOBANU GHEORGHE

CIOBANU VIORICA

547125/20.07.2020

15.07.1970

18

0

0

S-a adoptat

31

MITROFAN VASILE MITROFAN GABRIELA S-a adoptat

547028/17.07.2020

20.07.1970

18

0

0

32.

ZAHARIA ALEXANDRU

ZAHARIA MARIA

S-a adoptat

547423/21.07.2020

24.07.1970

18

0

0

33

ANDRONACHE IOAN ANDRONACHE AURICA S-a adoptat

548594/24.07.2020

29.06.1970

18

0

0

34

STOLERU MITICĂ STOLERU OLGA Ș-a adoptat

548604/24.07.2020

23.07.1970

18

0

0

35.

CÎRLANNECULAI CÎRLAN RODICA S-a adoptat

548672/24.07.2020

30.04.1970

18

0

0

36

BLUMENFELD LUPU

BLUMENFELD EMILIEA

S-a adoptat

548410/23.07.2020

28.02.1970

18

0

0

37.

NIȚĂ ILIE NIȚĂ CARMEN S-a adoptat

548699/24.07.2020

18.07.1970

18

0

0

38.

ROȘU PAVEL ROȘU MARIA S-a adoptat

549205/28.07.2020

25.03.1970

18

0

0

39

SCHMIDT TITUS SCHMIDT VIRGINIA

S-a adoptat

549368/28.07.2020

27.07.1970

18

0

0

40.

DASCALU MIHAI DASCALU IULIA S-a adoptat

549909/30.07.2020

2.07.1970

18

0

0

41.

GÂNDU GHIORGHE

GÂNDU MARIA

S-a adoptat

550235/31.07.2020

25.07.1970

18

0

0

42.

BLAJ MIHAI

BLAJ ELENA

Ș-a adoptat

550516/03.08.2020

25.02.1970

18

0

0

43

MÂGIRESCU VASILE MĂGIRESCU MIOARA S-a adoptat

550581/03.08.2020

22.07.1970

18

0

0

44.

POPA GHEORGHE

POPA MELENTINA

S-a adoptat

550886/04.08.2020

03.08.1970

18

0

0

45.

BOBOC EMILIAN BOBOC RODICA Ș-a adoptat

551141/04.08,2020

12.08.1970

18

0

0

04<

COCIORVĂ MIRCEA COCIORVĂ LUCICA S-a adoptat

550907/04.08.2020

16.08.1970

18

0

0

47

URSU IOAN

URSU VIORICA

550865/04.08.2020

3.08.1970

18

0

0

Ș-a adoptat

48.

CHELE AUREL

CHELE VIORICA

Ș-a adoptat

551927/07.08.2020

03.08.1970

18

0

0

49.

CĂLIN ALEXANDRU

CĂLIN MARGARETA S-a adoptat

551287/05.08.2020

20.08.1970

18

0

0

50

UDREAIOAN

UDREA MARIA

Ș-a adoptat

552329/10.08.2020

16.08.1970

18

0

0

51

BALĂU ȘTEFAN BALĂU LICA

S-a adoptat

552557/11.08.2020

18.08.1970

18

0

0

52.

IONIȚĂ CONSTANTIN IONIȚĂ MARIOARA

S-a adoptat

552600/11.08.2020

08.08.1970

18

0

0

53.

GRECU CIPRIAN GRECU MARIA S-a adoptat

553038/12.08.2020

07.08.1970

18

0

0

54.

ANGHEL DIDEL ANGHEL RINETA

S-a adoptat

553530/14.08.2020

08.08.1970

18

0

0

55.

ȚÎRICĂ AURELIAN

ȚÎRICĂ ELENA

S-a adoptat

553899/17.08.2020

16.08.1970

18

0

0

56.

MOȚOC GHEORGHE

MOTOC ELENA

S-a adoptat

554814/20.08.2020

17.02.1969

18

0

0

57.

CATICHE IOAN CATICHE AURELIA

S-a adoptat

554064/18.08.2020

06.07.1970

18

0

0

58.

CHESARU LIVIU DAN CHESARU SILVIA

S-a adoptat

554074/18.08.2020

22.08.1970

18

0

0

59

LAZĂRIORDACHE

LAZĂR ILEANA

S-a adoptat

554442/19.08.2020

28.02.1970

18

0

0

60

TURCU VASILE

TURCU LILI

S-a adoptat

23341/26.05.2020

31.07.1970

18

0

0

61

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 4.780 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 60 de familii din Municipiul Bacău.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri, precum și

18

0

0

persoanelor din anexa atașată.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

S-a adoptat

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ Vă propun să continuăm și supun discuției punctul 16 aflat astăzi ordinea de zi.

  • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Fantaza?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Este vorba despre proiectul privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.

Ați avut materialul la mapă. Este vorba de niște părți din costul acestor abonamente care sunt suportate potrivit legii de la bugetul de stat. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. Continuăm cu avizele aferente proiectului numărul 16 aflat pe ordinea de zi. Vă rog, domnul director Fantaza, să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA Vot deschis.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Sunt discuții?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și facem și discuții, dacă doriti. Doamna Năstase?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Mulțumesc doamna președinte. Aș vrea să întreb dacă din partea transportatorului este cineva aici?

Domnul Consilier Romică BOTOI- Este domnul director.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da? Mulțumesc. Din documentația proiectului înțeleg că în cel mai scurt timp, respectiv într-o lună de zile se vor înlocui abonamentele clasice pe hârtie. Domnule primar, domnule reprezentant al transportatorului, am câteva observații la acest proiect. înțeleg din documentația proiectului că în cel mai scurt timp, respectiv în 30 de zile veți înlocui clasicele abonamente pe hârtie cu niște cârduri, măsură care după părerea noastră ar fi trebuit să fie luată de demult. Dar aceste cârduri nu reprezintă decât niște legitimații de transport din câte înțeleg din documentația proiectului, fără a cuantifica efectiv numărul de călătorii efectuate de un elev. Ori această problemă este de foarte mulți ani pusă în consiliul local, am mai auzit-o și la alți colegi, în sensul că nu știm cu exactitate câte călătorii se efectuează în cadrul acestei subvenții. Este subvenția aceasta îndestulătoare pentru transportatori? Și înțeleg că da, că nu s-a plâns niciodată. Sau din această subvenție lunară rămân bani nefolosiți care se reportează pe luna următoare? Aici sunt o serie de date financiare care lipsesc dintotdeauna la aceste proiecte. Eu am avut mandate relativ scurte în consiliul local, dar niciodată nu mi s-a răspuns la aceste întrebări. Noi, ca UAT, ne facem datoria față de cetățeni, primarul în speță și aparatul primăriei, de a vira lunar bani în contul transportatorului pentru a asigura acest, această finanțare pentru copii, bineînțeles și pentru pensionari și celelalte categorii. Am rugămintea să îmi spuneți dacă există vreun orizont de așteptare în acest sens, în a cuantifica aceste călătorii. Soiturile pentru a măsura călătoriile sunt foarte simple.

Domnul Director Adrian BOTEZ - Dar o avem de mult, doamna consilier, e de mult treaba asta.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Poftiți?

Domnul Director Adrian BOTEZ- E de mult.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă răspund eu că... îmi cer scuze că îmi permit să intervin, dar repetați aceleași idei.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Nu, puteți interveni, nu mă deranjează absolut deloc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Repetați aceeași idee și să vă explice exact... Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Eu nu am această informație, nu se regăsește în proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA Și să vă explice transportatorul. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - O să... da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Noi avem acele cârduri de mult implementate, cu cuantificare, cu tot ce vreți dumneavoastră. Da, s-a tot discutat.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Noi am mai discutat...

A, a fost o discuție în sensul acesta? Poate nu eram eu, și...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi da. De asta vă zic. Eu un non subiect.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Bine atunci, domnule primar, ar trebui să se regăsească la documentația proiectului, astfel încât să ai...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Este vorba despre o modificare legală.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da, asta, asta...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - prin care, parte din subvențiile care erau suportate de către operator, potrivit Legii învățământului au fost preluate de către stat, acei 50%.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Acesta e obiectul proiectului de hotărâre.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Guvernul acum vă finanțează 50% din aceste proiecte ca să fie clar să nu...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Și 50% Consiliul Local. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Comunitatea locală, și comunitatea locală 50%.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu pe noi, pe transportator, pe transportator.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Da. Asta e ideea. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da, da.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Deci 50% care operatorul de transport, nu sunt avocatul dânșilor, nu am nicio legătură cu ei.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Bun

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - îi suportau dânșii și acum, legal, suportă statul român.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Am înțeles, mulțumesc. Nu mai e nevoie să interveniți. Mulțumesc. înțeleg că o să îmi explice legat de cârduri. O a doua întrebare este dacă pe perioada acestei epidemii, administrația locală a decontat subvenții către, către transportator? Pentru aceste luni în care nu a fost școală și au fost închise.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă avem cârduri doamnă, dacă avem cârduri doamna consilier, decontăm ce se transportă.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Bun. O să îl rog pe domnul să răspundă la această întrebare.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA- Adrian BOTEZ - Păi am să răspund, nu știu, într-o ordine. Ați pus mai multe întrebări. în primul rând aceste cârduri electronice există de prin 2016, au fost introduse, de când s-a instalat și pentru elevi atunci, la momentul respectiv acea hotărâre de consiliu prin care transportul, vă rog să nu uitați că Transport Public subvenționează, suportă 5% din cheltuiala cu transportul elevilor din bugetul propriu. Primăria subvenționează, sau este impropriu spus subvenție, că subvenție în accepțiunea adevărată a cuvântului înseamnă compensații, compensație sau subvențiile sunt acele sume care se dau operatorului de transport atunci când din costurile realizate cu prestarea serviciilor nu se acoperă din venituri. Abia aia este subvenție. Asta este o, este vorba de o protecție socială sau alte măsuri în cazul elevilor de a sprijini și a contra.., contraveni absenteismul. Deci revin la cârduri. Cârdurile există, sunt de câțiva ani, funcționează. Nu avem abonamente pe hârtie. Abonamentele pe hârtie se dau doar în prima lună a anului școlar, în momentul în care nu avem posibilitate, trebuie să întrăm în posesia listelor. Până intrăm în posesia listelor de la școli, elevii funcționează și merg cu acele abonamente temporare de hârtie, valabile 30 de zile. în momentul în care noi avem listele de la școli eliberăm treptat cârdurile electronice și le ducem la școli pentru a fi distribuite elevilor. Deci, cârdul există. Acum ce suportați transportul 50%, Guvernul României a considerat că e în măsură să suporte din bugetul Ministerului Educației. Iar, noi și așa...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE Și dacă îmi permiteți să vă, deci pentru un copil care are 63 de lei abonament lunar, ca să înțeleg eu. îmi cer scuze.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Vă rog.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Poate întrebarea este nepotrivită dar mi-ar, m-aș, m-aș bucura să îmi clarificați această chestiune.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Da, da.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Dacă acel copil cheltuie doar 30 lei pe călătoriile în luna, suma, diferența se reportează sau cum facturați?

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Cealaltă diferență până la concurența abonamentului de 63 lei este suportată de Transport Public. Iar la momentul respectiv...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Nu, nu, nu, nu m-ați înțeles.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Da.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Dacă copilul chcltuic doar 30 dc Ici din cei 63 alocați prin subvenție. Veniți la noi cu factură de jumătate din preț? Sau cum, cum procedați? Asta mă...

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - întotdeauna se facturează jumătate din preț, da. Dar mai mult, la momentul respectiv când s-a făcut amendamentul în consiliul local și s-a hotărât ca elevii din municipiul Bacău să subvenționeze, să beneficieze de transport pe două linii, nimeni nu a mai zis, la momentul respectiv, că de fapt abonamentul pentru două linii este cu totul altul. Noi am înțeles și am fost de acord să menținem costul abonamentului la prețul pentru o linie. Dar, de fapt ar fi trebuit să fie un abonament mult mai scump, care tot este cumva subvenționat de Transport Public.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumim. Domnul consilier Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Legat de aceste două linii și am mai avut această discuție, anterior aceste modificări legislative, transportul elevilor la nivel local era decontat cu minimum 50% pe toate traseele, pe tot anul calendaristic.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Nu, n-a fost niciodată varianta asta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu. Eu vă spun ce scrie în lege.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - A, ce scrie în lege, în Legea învățământului, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, și acum ne întoarcem la proiectul de hotărâre pe care îl avem astăzi în față. Dacă ne uităm la articolul 84 din lege, spune foarte clar „transport pe toată raza municipiului pe tot anul calendaristic”. Noi astăzi avem în față un proiect de hotărâre, care la articolul 6 specifică faptul că acest abonament este valabil doar pe două trasee. Vreau să vă aduc aminte că sensul legii este ca elevul să se miște într-o localitate dincolo de desfășurarea actului educațional. Pentru că se mai duce și la terenul de sport, și la bibliotecă.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - De acord.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Asta-i logica. Prin urmare, ca acest proiect de hotărâre să fie astăzi legal va trebui să scoatem sintagma „pe două trasee” din acest proiect de hotărâre și să scoatem și sintagmele „adresele de domiciliu și traseele” pe care să le declare elevii de la articolul 15, astfel încât, aceste abonamente trebuie să fie valabile, valabile pe toată, pe toată raza municipiului Bacău. Și mai mult de atât, prima lună să nu fie opțională. Nu știu, să găsim o modalitate prin care elevii să circule în prima lună a anului școlar tot așa, pe toate traseele, deoarece avem articolul 84 foarte clar, exprimă faptul că tot anul calendaristic. Deci nu trebuie să fie o chestie opțională.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Nu, să vă explic cum funcționează. Nu sunt opționale. Noi la începutul anului școlar, trimitem un anumit calup de abonamente fiecărei instituții de învățământ, instituțiile de învățământ au în stoc și imediat când elevul vine și solicită abonament pentru anul următor i se dă acel abonament temporar. Deci, pe 15 septembrie școlile au niște abonamente de hârtie pe care durează să le completeze 12 secunde

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - în sensul acesta vă rog să trimiteți calup pentru toți elevii. Pentru că toți...

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Exact. Pentru toți elevii.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am, am înțeles.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Și dacă școlile rămân fără suplimentăm.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles, am înțeles.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Noi trimitem orientativ două-trei sute, în funcție de numărul de elevi ai școlii.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, așadar aș vrea să amendez acest proiect de hotărâre prin scoaterea sintagmei „pe două trasee”.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Acum eu vă pun o întrebare. Transportul gratuit pe toate traseele este la alt preț. La ce preț se va face transportul dacă dumneavoastră solicitați două trasee, abonament general în loc de două trasee?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă supărați, aceasta este o chestiune pe care o discut astăzi cu municipalitatea care a propus proiectul de hotărâre.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Am înțeles.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Relația dintre aparatul executiv și dumneavoastră este altceva. însă astăzi suntem în fața unei modificări legislative care spune că 50% vin de Ia Guvern, 50% specifică, 50% finanțăm noi. Eu am înțeles ce spuneți, că de fapt două trasee costă 63 de lei și că pe toate traseele ar costa mai mult

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Exact.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bănuiesc că asta încercați să spuneți.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - Exact. Da, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, dar dacă astăzi votăm un proiect de hotărâre care se rezumă doar la două trasee, elevii cu care am stat de vorbă, reprezentanții lor vor ataca acest proiect în Contenciosul Administrativ și vor avea câștig de cauză.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, domnul Ghingheș doriți să faceți un amendament?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, amendamentul este modificarea anexei la articolul 6, astfel încât să scoatem cele, sintagma „ valabil pe două trasee”.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Este propunerea dumneavoastră, este o chestiune care se reflectă în buget.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Nu știm la ora actuală dacă noi avem prevederi bugetare, mai ales că începe școala peste două săptămâni, pentru a suporta aceste cheltuieli.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - N-ar trebui să aibă legătură.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Ba da, are legătură. Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule director al Direcției Juridice vă rog frumos să deschideți proiectul de hotărâre la, și să citiți articolul 84 al Legii Educației. Deci, izvorul...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Domnul Ghingheș, deci domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Izvorul de drept al acestui drept pe care îl acordăm astăzi elevilor este articolul 84 din Legea Educației. Vă rog să îl citiți.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Vă, vă înțeleg perfect și nu vă contrazic. Dar, noi am venit în fața dumneavoastră cu această modificare legală făcută în cursul acestui an. Ce spuneți dumneavoastră este de foarte mult timp, iar aceste regulamente așa cum au fost aprobate de consiliul local au fost aprobate în forma asta înainte de a modifica noi azi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am avut această, am avut aceeași discuție. Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Vă rog frumos, vă rog frumos. Ați avut aceeași discuție, da. Dar totuși regulamentul a rămas la fel.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Iar bugetul, Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -păi nu.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA -Bugetul a fost construit doar pentru aceste două trasee. Doar noi nu le introducem aceste două trasee acum.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Din nou. Noi astăzi trebuie să aprobăm o hotărâre care prevede transportul gratuit.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul? Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Deci eu vă spun... Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci haideți, haideți să citim.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Ghingheș? Ați citit de trei ori, credeți-mă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de transport gratuit.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Nu știu, nu pot să dau aviz la acest amendament, pentru că nu cunosc dacă există prevederi bugetare. Orice angajament trebuie făcut pe niște chestiuni legal aprobate anterior.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar proiectul pe care l-ați propus astăzi este legal având în vedere că limitați la două trasee?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Nu...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Proiectul pe care l-am propus astăzi este legal față de modificările legislative din această vară la Legea învățământului.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi vă spun. Uitati aici. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Ghingheș, eu știu că dumnevoastră aveți nevoie să citiți de patru ori ca să înțelegeți ceva. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Pe tot anul calendaristic.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am reținut, gata. Am înțeles ideea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci n-ar trebui...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ați propus amendamentul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - N-ar trebui să ne rezumăm la două trasee. în niciun oraș nu există asta.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - O să îl rog pe domnul Fantaza să supună la vot amendamentul, chiar dacă am înțeles, atenție, există rezerve cu privire la legalitate datorită neexistenței sau neidentificării creditelor bugetare necesare. Am înțeles bine, domnul Fantaza?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Da, doamna președinte, da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Prin urmare, haideți vă rog să îl supunem la vot.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Și doamna președinte, dar domnul director n-a mai răspuns la întrebarea aceea dacă a încasat subvenții pe perioada asta? Martie, aprilie, mai.

Domnul Director al S.C. Transport Public SA Adrian BOTEZ - La elevi, în perioada asta a situațiilor de urgență, nu s-a încasat nimic, iar la pensionari care au circulat foarte, foarte puțin niște sume modice în funcție de numărul de călătorii efectuate.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - Am înțeles, am înțeles. Mulțumesc frumos. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Domnul Fantaza?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vreau să vă aduc aminte, că dacă nu aprobați acest amendament, proiectul de hotărâre va fi nelegal și va fi atacat în Contenciosul Administrativ.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ Domnul Fantaza? Știu că vă ocupați de petiții și de scris la organe.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu eu mă ocup. Se ocupă reprezentanții elevilor.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Că vă place, că altceva nu aveți de făcut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - în nici un, în nici un oraș. Mă scuzați. în nici un oraș din, din această țară nu este limitat abonamentul la două trasee. Pentru că legea prevede foarte clar toate traseele.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Supunem la vot, cu rezerva pe care mi-am exprimat-o anterior, amendamentul domnului Ghingheș.

Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

5

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN ______________________________________’_____________________________________________________________

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUS DANIEL _____________2__—__________________

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

5

-

13

Cu 5 voturi „pentru” și 13 „abțineri” amendamentul domnului Ghingheș nu a fost adoptat.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Supunem la vot proiectul.

Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi „pentru” și o „abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - O abținere a domnului Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deoarece proiectul este nelegal în forma, în forma votată.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Am înțeles poziția dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - O să rugăm și pe domnul primar, o să rugăm și reprezentanții societății de transport să depună toate diligențele necesare respectării articolului 84 din Legea învățământului.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Tocmai ați votat o hotărâre de consiliu local, ce încalcă articolul 84.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Trebuie, trebuie să deblocăm lucrurile acesta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Asta nu e administrație publică. Este Stan și Bran ceea ce faceți.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, e părerea dumneavoastră, e părerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu-i părerea mea. Articolul 84.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vorbim despre alte tarife. Domnul Ghingheș, ne apucăm să facem negocieri de contract acum?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da nu-i contract.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - între parte și prestator?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ați votat un regulament ilegal.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Felicitări!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Stiti foarte bine că faceți propuneri nesustenabile în momentul acesta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Felicitări! Elevii vor fi din nou constrânși la două trasee.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ Nu negociem tarife pe genunchi în trei minute aici.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar nu negociez tarife.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ Trecem la proiectul de hotărâre numărul 17.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ați votat un regulament nelegal.

  • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău si Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive aferentă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect numărul 17 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău si Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacău.

Este vorba de faptul că chiar dacă mult mai puțin decât este în lege și decât a fost aprobat de către Parlamentul României, p ensiile vor fi mărite și în momentul în care vor fi mărite, vor fi o serie de pensionari care practic nu vor mai putea beneficia de acest serviciu. Fapt pentru care eu vă propun mărirea acestor plafoane pentru ca numărul de beneficiari să rămână în continuare constant.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc domnul primar. Domnul director Fantaza, dacă există aviz și...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Aviz există.

Vot deschis.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții și atunci îl rog pe domnul director Fantaza să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din sală

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc, domnule Fantaza. Urmează proiectul de hotărâre numărul 18 și dat fiind faptul că este vorba despre aprobarea unui drept de uz și servitute pentru Delgaz sau în favoarea Delgaz Grid SA ca și în cazul proiectului 24A vă propun domnule primar și vă propun stimați colegi să supunem discuției dumneavoastră proiectul numărul 18 și proiectul numărul 24A și să le votăm în bloc, da? După ce prezintă domnul primar expunerea de motive. Mulțumesc.

  • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

24A. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, STR. Arcadie Șeptilici.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Pe tot parcursul celor 4 ani de mandat, după cum știți, tot am venit în fața dumneavoastră cu acest tip de proiecte, deoarece rețeaua, inclusiv rețeaua de gaz din municipiul Bacău era învechită, fapt pentru care aceste, esența acestui proiect este modernizarea rețelei de transport gaz în municipiul Bacău.

Este vorba de proiect pe strada Arcadie Șeptilici, proiectul 24A, de asemenea este vorba și de proiectul 18. 18 și 24A diverse zone din municipiul Bacău.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, domnul director Fantaza, avizul și majoritatea.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Aviz există la ambele proiecte.

La ambele proiecte vot secret.

Majoritatea absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3 și 5) la proiectele de hotărâre.

Doamna Președinte de ședința lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Trecem la procedura de vot secret pentru proiectele 18 și proiectul 24A și aș merge mai departe, domnul Fantaza, în timp ce se derulează procedura de vot secret.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 17

2. Numărul consilierilor care au votat - 17

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

17

0

0

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, STR. Arcadie Șeptilici

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat - 17

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe teren situate în Bacău, str. Arcadie Șeptilici

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

17

0

0

19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de

către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Bulmagă Ionel.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - 19? Este vorba tot de vot secret.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - 19.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Este vorba de soluționarea unei plângeri prealabile formulată de domnul Bulmagă Ionel împotriva PUG-ului municipiului Bacău.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul director Fantaza, avizul dacă există.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA Aviz există.

Vot secret.

Majoritate simplă.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc.

Dacă sunt discuții asupra proiectului 19? Dacă nu sunt, propun trecerea la procedura de vot secret și pentru proiectul 19. Pentru că e tot vot secret, e ultimul vot secret din această succesiune de proiecte. Deci și pentru proiectul 19 vă rog să înmânați buletinele de vot.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Bulmagă Ionel

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către Bulmagă Ionel

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

16

0

1

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc doamna președinte. Haideți, vă rog, reveniți în sală. Domnul, dragi colegi, domnule primar, haideți vă rog. Domnul Fantaza, dacă nu, vă rog să asigurați dumneavoastră continuitatea ședinței. Supunem discuției...

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Rog domnii consilieri să revină în sală.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți, haideți că avem foarte multe proiecte cu vot deschis în continuare și încercăm să fim eficienți. 9

20, Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare grupuri sanitare Grădinița nr.25, municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Supunem discuției punctul 20 al ordinii de zi și vă rog să prezentați expunerea de motive aferentă proiectului.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Scripăț, închideți ușa, închideți ușa.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Sunt consilieri afară, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și eu ce să le fac? Să stau cu usa deschisă?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Nu avem cvorum. Dar nu avem cvorum.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Botoi? Domnul Stan? Nu suntem în pauză.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Haideți, vă rog, în sală. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți vă rog frumos. Și închideți și ușa. Consider, continuați domnul Fantaza.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - ”Amenajare grupuri sanitare Grădinița nr. 52”, municipiul Bacău.

Există aviz.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - E Grădinița numărul 25.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - 25, da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Asa

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA Mă scuzați, vă rog.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc, domnul Fantaza. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții atunci îl rog pe domnul director Fantaza să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂȚ - Deci, vă rog frumos. Haideți că deja suntem, prea exagerăm, prea mult cu discuțiile între noi. Vă rog frumos să reveniti la locurile dumneavoastră.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cu 17 voturi pentru, cu 17, nu, domnul Irofte a plecat de tot mi se pare, deci domnul Irofte nu este. Sunt 17 voturi „pentru”.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, mulțumesc, domnul Fantaza. Trecem mai departe.

  • 21 . Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2020 pentru Centrul Bugetar Creșe Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - îl rog pe domnul primar să supună, să prezinte expunerea de motive aferentă proiectului de hotărâre numărul 21.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de proiectul privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2020 pentru Centrul Bugetar Creșe Bacău.

Detaliile vi le poate da domnișoara director, mai aplicate. Dar, din ceea ce am înțeles consilierul juridic pe care îl au în schema de personal în momentul de față este martor în procesul în care este intentat împotriva Centrului Bugetar Creșe, fapt pentru care este imposibilă calitatea lui de apărător.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, am înțeles. Domnul director Fantazfc avizul?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Există aviz.

Vot deschis.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. îl rog, dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții asupra proiectului.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. >

22-23. Se trece Ia punctele 22-23 ale ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la:

  • 22 .Proiectele de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 23 .Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr.22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este vorba de proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

De asemenea, proiectul nr. 23 se referă la actualizarea HCL 22/2018 prin care s-a aprobat însușirea bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Vă mulțumesc. Atunci o să prezentăm avizele în bloc și pentru proiectele, și pentru proiectul 22 și pentru proiectul 23. Domnul Fantaza revin la dumneavoastră. Avizul pentru ambele.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Există aviz pentru ambele proiecte.

Vot deschis.

Majoritate absolută la ambele proiecte.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectele de hotărâre.

Dacă nu discuții, le supun la vot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, vă rog.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Le supunem la vot pe ambele, da?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Da.

împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru” au fost adoptate proiectele de hotărâre nr. 22 și nr.23.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc domnule director.

24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi - Diverse.

-Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru primul semestru al anului 2020.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Punctul 24 al ordinii de zi. Domnnul primar, vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este vorba de Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru primul semestru al anului 2020.

Este vorba de luarea la cunoștință pe care dumneavoastră o faceți cu privire la acest raport, pe care l-ați avut la mapă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumim. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, trecem mai departe.

24B. Se trece la punctul 24B al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor la H.C.L. nr. 162/ 2020 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești ”

Inițiator ~ DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - 24B

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Trecem mai departe, 24A a fost adoptat. 24B, îl invit pe domnul primar să prezinte expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu, eu v-aș propune tot așa să fie votate în calup. Sunt 24B cu... Nu 24C cu 24D.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ Coridor... rămâne B distinct da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci B rămâne distinct.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Modificarea și completarea anexelor la H.C.L. nr. 162/ 2020 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești ” Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc domnule, domnule primar. Domnul director Fantaza, avizul.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Există aviz. Și fac precizarea că valoarea investiției, până la urma acesta este subiectului proiectului 30.431.589,68 de lei cu TVA.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVÂȚ - Ok, vă mulțumesc. îl rog pe domnul Director Executiv Fantaza să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri? 5

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IRdFTE DUMITRU

Plecat din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sala

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi ”pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.(corect este așa, chiar dacă inițial s-au anunțat 17 voturi pentru).

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule director, ați luat act și de absența din sală a domnului consilier Ghingheș?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Ghingheș este în fața mea. Nu îl văd pe domnul Miclăuș.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu v-am, a, ati schimbat locul.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Nu îl văd pe domnul Miclăuș în schimb.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nici domnul

Miclăuș, păi vă spunea imediat și domnul Miclăuș.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - 16 voturi ”pentru”.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să vă ajute Dumnezeu!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă schimbati locul cum vă schimbați partidele, nu? Mergem mai departe.

24C-24D. Se trece la punctele 24C-24D ale ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerile de motive la:

24CProiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții ”Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”Zonă rezidențială” (”home-zone”)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

24D. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „(RE)AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORIȚA PE MODELUL “ZONA REZIDENȚIALĂ” (“HOME-ZONE”).

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este proiect de hotărâre 24C privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții ”Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”Zonă rezidențială” (”home-zone”)

24D. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „(RE)AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORIȚA PE MODELUL “ZONA REZIDENȚIALĂ” (“HOME-ZONE”).

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ Vă mulțumesc, domnule primar. Avizele, domnul Fantaza, avizul.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Avizul este favorabil. Vreau să fac precizarea că contribuția totală a municipiului Bacău la proiect este în valoarea de 203.711,8 lei compusă din 109.154,50 lei și 40.556,58 de lei. Mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectele de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - Mulțumesc.

Vă rog să supuneți la vot, domnule director, proiectele.

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri? 5

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sală

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Ieșit din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi „pentru” au fost adoptate proiectele de hotărâre nr. 24C și 24 D.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ- Mai avem?

Domnul Director al Direcției Juridice Ciprian FANTAZA - Nu.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - Ordinea de zi s-a epuizat. Dacă mai sunt alte intervenții la așa numita rubrică „Diverse”? Domnul consilier Ghingheș?

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ- Dar fără campanie electorală.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ei, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E fără campanie. E o chestiune despre rezerva de apă. Aș vrea să știm domnule primar când va fi gata și ce faceți cu privire la supervizarea lucrărilor pentru că am ieșit public după episodul de pe Depoului și deja, cel puțin eu în calitate de consilier local, am întâmpinat presiuni din partea respectivei societăți. Și țin minte că dumneavoastră atunci când a fost semnat contractul, ați și precizat că este vorba de o companie cu probleme pe domeniul public al municipiului Bacău. Mă refer la lucrările anterioare. Și aș vrea să știu cum ați supervizat lucrările în acest sens și dacă, dacă din partea executivului există certitudinea că cei de la Branpis chiar au pus conductele care sunt prevăzute în, în Caietul de sarcini. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA Deci domnule consilier, vă pot informa că această lucrare beneficiază de un diriginte de șantier autonom și independent care este plătit de către Primăria Bacău. De asemenea aceste probe de presiune care, etapa în care ne aflăm în momentul de față, pe o bună porțiune din aceasta este făcută împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții care are abilitatea de a certifica dacă lucrările sunt, sau nu sunt de calitate. Pe de altă parte, nu vă ascund faptul că suntem în proces cu firma Branpis pentru execuția lucrărilor de termie.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ Am înțeles. Și un termen estimativ, când ar putea fi funcțională această rezervă de apă? Pentru că ați observat că stăm cu sabia deasupra capului cu privire la sistemul de alimentare cu apă și v-ați și lăudat cu această rezervă de apă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu m-am lăudat, am făcut-o spre deosebire de alți colgăitori care au venit...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar nu, foarte bine, foarte bine, dar voiam să știu când e funcțională.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂȚ - Nu mai avem cvorum. Deja nu mai avem, domnul consilier Ghingheș nu mai avem cvorum. Domnul primar vă anunț că nu mai avem cvorum.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu am facut-o domnul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Când ați auzit Branpis. nu mai avem cvorum. Nu mai avem cvorum gata.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂȚ - Declar ședința, declar lucrările ședinței ordinare de astăzi 31.08.2020 închise.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Vă mulțumim^doamna președinte.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Rezultatele de la voturile secrete au fost inserate la proiectul respectiv chiar dacă au fost prezentate ulterior, pentru continuitate și o mai bună înțelegere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

întocmit: Oana Adam, Mădălina-Gabriela Cimpoeșu