ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 107 193 din 29 .01.2021

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.12.2020.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bună dimineața. Rog întreaga asistență să ne ridicăm pentru intonarea imnului de stat al României.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) lit. ”a” și art. 134 alin. 1 lit. ”a” și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat Consiliul Local prin Dispoziția nr. 2551 din 22.12.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Ioana-Raluca Dinu (care a intrat ulterior), domnii consilieri Cernic Sebastian și Teodor Lazăr.

Dau cuvântul domnișoarei președinte de ședință.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Avem 20 de invitați: directori, antrenori, sportivi, fiecare la momentul oportun. Ordinea de zi:

1.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către

Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Chimiei nr.2 și str.Tazlăului nr.7k

Inițiatori -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef-Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare

comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu

mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și 5                                  5                           5                                        5                                                         ±                                          5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre    privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui

premiu în valoare de 500 lei, celor 71 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020 Inițiatori -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de

stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Bicaz, nr. 164, sc. D, ap. 2, Bacău

Inițiator-DL.  Lucian-Daniel  STANCIU  -VIZITEU  -  PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef-Compartiment Evidență Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de

stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Nicu Enea, nr. 7, sc. B, ap. 35, Bacău

Inițiator-DL.  Lucian-Daniel  STANCIU  -VIZITEU  -  PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef-Compartiment Evidență Contracte și  este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de

stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Victor Babeș, nr. 2, sc. A, ap. 58, Bacău

Inițiator-DL.  Lucian-Daniel  STANCIU  -VIZITEU  -  PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef-Compartiment Evidență Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Bucegi, nr. 123, sc. C, ap. 2, Bacău

Inițiator-DL.  Lucian-Daniel  STANCIU  -VIZITEU  -  PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef-Compartiment Evidență Contracte și  este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre   privind înaintarea unei cereri Guvernului României de

trecere a unui imobil situat în Bacău, str. Oituz nr. 29-31 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator-DL.  Lucian-Daniel  STANCIU  -VIZITEU  -  PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și

Administrație Locală, Arhitect Șef-Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții

îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.                    ’                                                                                                                            ’

11.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea documentației tehnico-economice faza

Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție pentru investiția „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor

5                                5                       5                                  5                                                    ±

de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

12.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club

Municipal Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe -Liga Juniori-Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și   Serviciul Cabinet Primar și este

5                                >                      5                                                    5                                                                                                       5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

13.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău în care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiil or și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/asociat

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Serviciul Cabinet Primar și este transmis spre avizare

comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

14.

Proiect de hotărâre      privind modificarea Hotararii Consiliului Local al

Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare

Inițiatori -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

-  DL. Cristian GHINGHEȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

15.

Proiect de hotărâre  privind instituirea unor măsuri pentru reducerea birocrației

și simplificarea procedurilor de obținere a diverselor documente eliberate de către Primăria Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Serviciul Tineret și Informare Cetățeni și este transmis

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

16.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020

prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor 5                                  5                       5                                  5                                                   ±

de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică-Impozite și Taxe Locale și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2021 în municipiul Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică-Impozite și Taxe Locale și Direcția

Salubrizare, Agrement, Parcuri este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea pentru anul 2021 a taxelor locale care

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Piețelor, Poliția Locală a Municipiului Bacău,

Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economică-Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și de Transport, Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

21.

Proiect de hotărâre   privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul

2021 în municipiul Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică-Impozite și Taxe Locale și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

22.

Proiect de hotărâre privind alegerea "Președintelui de ședință" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna IANUARIE 2021 și FEBRUARIE 2021, desfășurate de Consiliul Local actual

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

23.

Diverse

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există

observații la ordinea de zi? Dacă nu există observații, supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

x

CRISTINA

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost adoptată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi?

Nu există astfel de situații. Dau cuvântul domnișoarei președinte de ședință.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum acestea v-au fost transmise pe e-mail.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” modalitatea de vot a fost adoptată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Facem precizarea că există rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru toate proiectele de hotărâre.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Chimiei nr.2 și str. Tazlăului nr.7k

Inițiatori -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, pentru continuarea lucrărilor la branșamente de gaze naturale subterane Delgaz ne cere acest drept de uz și servitute. Vă rog să deliberați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar, avem avize?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există avizul.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Vă rog domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - E clar că votăm acest proiect. Însă au fost destule discuții în comisia de urbanism, în care s-a discutat faptul că mulți beneficiari ai acestei, ai acestor hotărâri, da, nu aduc terenurile, da, la forma lor inițială. Și întâlnim, dacă se pune asfalt, se pune ori mai sus, ori mai jos, lipsesc dacă deranjează bordura, lipsesc bordurile. Adică unii nici nu se mai deranjează să mai aducă la forma inițială. Noi spunem că cei care se ocupă să ne informeze lunar, sau la două luni, să ne informeze care sunt situațiile în care s-a aprobat recepția acestor lucrări. Că normal, Delgaz, E.ON-ul și alți beneficiari, ei au un termen prin care trebuie să ceară, da, o recepție atunci când termină lucrările. Și atunci chiar s-a discutat să se urce și pe site, da, pentru ca și cetățenii din zona respectivă să vadă dacă într-adevăr lucrarea a fost făcută și a fost adus terenul în parametrii inițiali. Cam asta era propunerea noastră și am vrea să se consemneze și să treacă comisia de specialitate sau serviciul de specialitate să treacă la treabă. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim și noi domnule Huluță. Dau cuvântul domnului primar și apoi domnului Miroșeanu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc domnule consilier. Cunosc problema și am început să o remediez încă de acum o lună. Avem un nou regulament pentru autorizația de spargere în lucru care va schimba condițiile, să fie puțin mai drastice. Garanția să treacă de la 1 an la 5 ani pentru lucrare, inclusiv garanția bănească și asta va stopa sau cel puțin va mai scădea numărul de lucrări neconforme. Iar partea legată de transparență, asta se va face în cadrul proiectului pe fonduri europene de extindere a digitalizării primăriei, unde vom avea toate autorizațiile construire, de spargere, PUZ-urile în curs vor fi publicate pe site și oricine le va putea vedea. Deci, voi ține cont de ce ați spus. Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Mulțumesc. Problema ridicată de domnul Huluță este o problemă reală. Și am constatat că fosta administrație a fost prea puțin preocupată de reglementarea acestor aspecte și de punerea lor în executare, în sensul în care atunci când se efectuează o lucrare pe domeniul public, la sfârșitul lucrării să fie adusă la starea inițială. Așa cum a spus și domnul primar, în momentul de față se lucrează și va fi gata acest regulament, dar până atunci vă asigur că Hotărârea Consiliului Local care presupune ca partea carosabilă care este afectată să fie adusă la starea inițială pe întreaga suprafață, se aplică începând de acum două luni de zile. Urmărim cu mare atenție acest lucru. Iar propunerea dumneavoastră este una foarte bună, pe care bineînțeles că o susținem cu totalitate.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să ia cuvântul asupra acestui proiect? Dacă nu, putem trece la procedura de vot secret și invit comisia de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votului pentru procedură.

Dacă sunteți cu toții de acord, cât comisia își îndeplinește atribuțiile aș vrea să supun la vot punctul 2 al ordinii de zi, ca să mai economisim timp.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Chimiei nr.2 și str.Tazlăului nr.7k

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A as upra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Chimiei, nr. 2 și str. Tazlăului, nr. 7K.

  Inițiator -  Dl. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI

  BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, pentru a ne conforma Legii 226/2020 care prevede subvenție 100% la transportul urban pentru elevi, vă propun aprobarea Regulamentului de acordare a acestor facilități în municipiul Bacău. Și vă rog să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Dorește cineva să ia cuvântul? Domnule secretar, puteți supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NuCu

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna consilier Urban, aveți cuvântul.

(Doamna Consilier Violeta Urban prezintă rezultatul votului secret pentru punctul 1 de pe ordinea de zi consemnat anterior ).

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim frumos.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 71 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, fiecare primar înființează un obicei. Fostul primar, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2016, a creat obiceiul de a premia familiile care au împlinit vârsta de 50 de ani de căsătorie. Pentru punerea lui în aplicare, pentru cele 71 de familii care au depus o cerere, vă propun să deliberați acordarea unui premiu în valoare de 500 de lei.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Putem trece atunci la procedura de vot secret. Invit comisia de numărare a voturilor.

Doamna Consilier Violeta URBAN - În legătură cu votul secret, buletinul de vot are 4 pagini. Trebuie să votăm la fiecare dintre cele, 73 sunt în total, pentru că avem primul articol și ultimul, deci 71 de familii și încă două articole, sunt 73 de rânduri.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cât comisia de numărare și stabilire a rezultatului votului își va îndeplini atribuțiile, aș dori să supun discuției punctul 4 al ordinii de zi.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 71 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020

Inițiator -LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  IMPOTRIVA+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art.1. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 71 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  Numele și prenumele soț + soție

  Nr.și data de înregistrare a cererii

  Data căsătoriei

  2.

  MARCOCI CONSTANTIN MARCOCI ELENA S-A ADOPTAT

  23345/26.05.2020

  24.10.1970

  21

  0

  0

  3.

  APOSTOL ION

  APOSTOL VIORICA

  S-A ADOPTAT

  555407/24.08.2020

  13.09.1970

  21

  0

  0

  4.

  PRALEA CONSTANTIN PRALEA MARIA

  S-A ADOPTAT

  554048/18.08.2020

  09.09.1970

  21

  0

  0

  5.

  PATRICHE EMIL

  PATRICHE AURICA

  S-A ADOPTAT

  556597/27.08.2020

  26.08.1970

  21

  0

  0

  6.

  MOȚOC GHEORGHE

  MOȚOC ELENA s-a Adoptat

  554814/20.08.2020

  17.02.1969

  21

  0

  0

  7.

  CHIRIBĂU MIHAI CHIRIBĂU GEORGETA-ECATERINA S-A ADOPTAT

  557682/01.09.2020

  28.08.1970

  21

  0

  0

  8.

  MACOVEI IORDACHE MACOVEI TINCA

  S-A ADOPTAT

  553581/14.08.2020

  07.08.1970

  21

  0

  0

  9.

  GRUDINSCHI MIHAI

  GRUDINSCHI

  VALENTINA

  S-A ADOPTAT

  558547/03.09.2020

  07.09.1970

  21

  0

  0

  10

  GRIGORAȘ MIHAI GRIGORAȘ AURICA s-a adopTat

  558769/04.09.2020

  25.09.1970

  21

  0

  0

  11

  SLEVOACĂ VALERIAN SLEVOACĂ SILVIA S-A ADOPTAT

  559124/07.09.2020

  27.08.1970

  21

  0

  0

  12

  LUCA CONSTANTIN

  LUCA EUGENIA

  S-A ADOPTAT

  559076/07.09.2020

  07.09.1970

  21

  0

  0

  13

  BOLMOAGĂ DUMITRU BOLMOAGĂ RODICA

  S-A ADOPTAT

  558981/07.09.2020

  15.07.1970

  21

  0

  0

  14

  ASAVEI IOAN

  ASAVEI LUCIEA

  S-A ADOPTAT

  560777/14.09.2020

  13.09.1970

  21

  0

  0

  15

  BURGHELEA

  VASILE BURGHELEA RODICA

  S-A ADOPTAT

  560461/11.09.2020

  26.09.1970

  21

  0

  0

  16

  CLAPON IOAN

  CLAPON PANSICA

  S-A ADOPTAT

  560724/14.09.2020

  12.09.1970

  21

  0

  0

  17

  IONICĂ MIHAI IONICĂ AGLAIA S-A ADOPTAT

  560755/14.09.2020

  21.09.1970

  21

  0

  0

  18

  BOBOC GHEORGHE

  BOBOC AURICA

  S-A ADOPTAT

  561695/16.09.2020

  04.10.1970

  21

  0

  0

  19

  MACIUC GEORGE

  MACIUC ANA

  S-A ADOPTAT

  561292/15.09.2020

  12.01.1970

  21

  0

  0

  20

  BOLOGA GHEORGHE BOLOGA VIORICA

  S-A ADOPTAT

  562960/22.09.2020

  27.08.1970

  21

  0

  0

  21

  BARBU STELIAN

  BARBU SILVICA

  S-A ADOPTAT

  562629/21.09.2020

  26.10.1970

  21

  0

  0

  22

  CALAPOD PUIU CALAPOD VITA S-A ADOPTAT

  563245/23.09.2020

  13.08.1965

  21

  0

  0

  23

  ANTOHI VASILE ANTOHI MARIA S-A ADOPTAT

  564190/25.09.2020

  1.09.1968

  21

  0

  0

  24

  CIOBANU CONSTANTIN CIOBANU MARIA S-A ADOPTAT

  564086/25.09.2020

  20.09.1970

  21

  0

  0

  25

  SIMION COSTACHE

  564347/28.09.2020

  04.04.1970

  21

  0

  0

  SIMION ELENA

  S-A ADOPTAT

  26

  UNGUREANU MIHAI

  UNGUREANU

  MARIA

  S-A ADOPTAT

  565519/01.10.2020

  21.10.1970

  21

  0

  0

  27

  SOHODOLEANU NECULAI SOHODOLEANU AURORA

  S-A ADOPTAT

  565746/02.10.2020

  01.10.1970

  21

  0

  0

  28

  LUNGU NECULAI

  LUNGU MARIA

  S-A ADOPTAT

  565449/01.10.2020

  10.10.1970

  21

  0

  0

  29

  PINTEA TEODOR

  PINTEA MARGARETA

  S-A ADOPTAT

  565990/05.10.2020

  05.10.1970

  21

  0

  0

  30

  BĂLUȚĂ EUGEN BĂLUȚĂ VALERICA S-A ADOPTAT

  566071/05.10.2020

  22.11.1970

  21

  0

  0

  31

  GROSU VICTOR GROSU MARIA S-A ADOPTAT

  566063/05.10.2020

  02.10.1970

  21

  0

  0

  32

  MORARU PETREA

  MORARU PAULINA

  S-A ADOPTAT

  566316/06.10.2020

  10.10.1970

  21

  0

  0

  33

  GUȘĂ GHEORGHE GUȘĂ ELENA S-AADOPTAT

  566808/07.10.2020

  10.10.1970

  21

  0

  0

  34

  CRIHAN DUMITRU

  CRIHAN MARIA

  S-A ADOPTAT

  567766/12.10.2020

  17.10.1970

  21

  0

  0

  35

  PARASCHIV GHEORGHE PARASCHIV LENȚA S-A ADOPTAT

  567773/12.10.2020

  05.09.1970

  21

  0

  0

  36

  CATANĂ GHEORGHE CATANĂ FIRICA S-A ADOPTAT

  567703/12.10.2020

  08.10.1970

  21

  0

  0

  37

  MĂNĂILĂ TEODOR

  MĂNĂILĂ VALERIA

  567754/12.10.2020

  16.07.1970

  21

  0

  0

  S-A ADOPTAT

  38

  PALAȘANU GHEORGHE

  PALAȘANU HARETA

  S-A ADOPTAT

  568319/13.10.2020

  09.10.1970

  21

  0

  0

  39

  HULUBEI IOAN

  HULUBEI CARMINA

  S-A ADOPTAT

  568851/15.10/2020

  05.10.1960

  21

  0

  0

  40

  PUIU GHEORGHE

  PUIU MARIA

  S-A ADOPTAT

  569955/21.10.2020

  07.09.1970

  21

  0

  0

  41

  GHERASIM ION GHERASIM CATRINA S-A ADOPTAT

  570207/22.10.2020

  19.10.1970

  21

  0

  0

  42

  GOAGĂ CONSTANTIN GOAGĂ ADRIANA S-A ADOPTAT

  570446/23.10.2020

  27.11.1970

  21

  0

  0

  43

  DASCĂLU VASILE DASCĂLU MARIA S-A ADOPTAT

  570674/26.10.2020

  24.10.1970

  21

  0

  0

  44

  OJOG GHEORGHE

  OJOG TEODORA

  S-A ADOPTAT

  571068/27.10.2020

  16.10.1970

  21

  0

  0

  45

  POPA GHEORGHE

  POPA MARIA

  S-A ADOPTAT

  571077/27.10.2020

  23.10.1970

  21

  0

  0

  46

  VÎNĂU DUMITRU

  VÎNĂU MARIA

  S-A ADOPTAT

  571294/28.10.2020

  14.10.1970

  21

  0

  0

  47

  LUNGU GHEORGHE

  LUNGU LUCIA

  S-A ADOPTAT

  571233/28.10.2020

  23.10.1970

  21

  0

  0

  48

  ȚEAVĂ ALEXE ȚEAVĂ TEREZA S-A ADOPTAT

  571515/29.10.2020

  30.11.1970

  21

  0

  0

  49

  PETRIU NECULAI

  PETRIU MAGHIȚA

  S-A ADOPTAT

  572265/02.11.2020

  30.10.1970

  21

  0

  0

  50

  LOVIN CONSTANTIN LOVIN GEORGETA

  572191/02.11.2020

  7.11.1970

  21

  0

  0

  S-A ADOPTAT

  51

  CÂMPANU CONSTANTIN CÎMPANU ELENA S-A ADOPTAT

  572065/02.11.2020

  31.10.1970

  21

  0

  0

  52

  MIHAI NICOLAE

  MIHAI ANGELICA-TAMARA-FLORICA

  S-A ADOPTAT

  572726/03.11.2020

  3.11.1970

  21

  0

  0

  53

  DIMA AUREL

  DIMA RODICA

  S-A ADOPTAT

  572634/03.11.2020

  30.10.1970

  21

  0

  0

  54

  RUSU NECULAI-

  IOAN

  RUSU ELENA

  S-A ADOPTAT

  573006/04.11.2020

  12.11.1970

  21

  0

  0

  55

  STOLERU VIOREL

  STOLERU MARIANA

  S-A ADOPTAT

  573357/05.11.2020

  6.11.1970

  21

  0

  0

  56

  TROFIN PAUL

  TROFIN MARIA

  S-A ADOPTAT

  573585/06.11.2020

  06.11.1970

  21

  0

  0

  57

  BOUARU VASILE

  BOUARU EUGENIA

  S-A ADOPTAT

  573258/05.11.2020

  12.11.1970

  21

  0

  0

  58

  TILIBAN GHEORGHE

  TILIBAN LENUȚA

  S-A ADOPTAT

  574645/11.11.2020

  2.03.1968

  21

  0

  0

  59

  CHEȚA GHEORGHE

  CHEȚA MARIA s-a Adoptat

  575282/13.11.2020

  9.11.1970

  21

  0

  0

  60

  DIMOFTE GHEORGHE DIMOFTE ANIȚA S-A ADOPTAT

  575648/16.11.2020

  16.11.1970

  21

  0

  0

  61

  VASILACHE COSTICĂ VASILACHE MARIA S-A ADOPTAT

  575999/17.12.2020

  12.11.1970

  21

  0

  0

  62

  NEGRUȚ IOAN NEGRUȚ LIVIA s-a adOptat

  577387/23.11.2020

  23.11.1970

  21

  0

  0

  63

  PUȘCAȘU DUMITRU PUȘCAȘU ELENA S-A ADOPTAT

  578202/25.11.2020

  31.11.1970

  21

  0

  0

  64

  GUIDEA NECULAE GUIDEA CORNELIEA S-A ADOPTAT

  578896/26.11.2020

  18.09.1970

  21

  0

  0

  65

  HRISCU DAN

  HRISCU LUCUCA

  S-A ADOPTAT

  579565/2.12.2020

  7.12.1970

  21

  0

  0

  66

  CRIHANĂ IOAN CRIHANĂ IULIANA

  S-A ADOPTAT

  580753/7.12.2020

  1.08.1970

  21

  0

  0

  67

  OLAN GHEORGHE

  OLAN RODICA

  S-A ADOPTAT

  579605/02.12.2020

  8.11.1970

  21

  0

  0

  68

  VICOLEANU IOAN

  VICOLEANU MAGDALENA

  S-A ADOPTAT

  580492/4.12.2020

  21.11.1970

  21

  0

  0

  69

  PĂSĂRICĂ AUREL PĂSĂRICĂ CLAUDIA

  S-A ADOPTAT

  581441/9.12.2020

  18.02.1970

  21

  0

  0

  70

  OJOG VALENTIN

  OJOG IULIANA

  S-A ADOPTAT

  582314/14.12.2020

  4.11.1970

  21

  0

  0

  71

  SAVIN VASILE

  SAVIN VICTORIA

  S-A ADOPTAT

  582377/14.12.2020

  12.12.1970

  21

  0

  0

  72

  MACOVEI GHEORGHE MACOVEI FLORICA

  S-A ADOPTAT

  581315/9.12.2020

  11.12.1970

  21

  0

  0

  73

  Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 4.260 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare   a „Diplomei de

  Onoare” pentru cele 71 de familii din Municipiul Bacău.

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

  21

  0

  0

  Art.4 Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

  Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, pentru scoaterea din funcțiune și casare avem de îndeplinit această procedură de transfer din domeniul public în domeniul privat. Aceste mijloace fixe aparțin Regiei de Apă Bacău. Domnul director este aici pentru a vă lămuri. Vă rog să deliberați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Ar dori cineva să ia cuvântul? Nimeni? Domnule secretar, puteți supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Trecem la următoarele 4 puncte, doamna președintă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Primim rezultatul de la votul secret, pentru că următoarele 4 tot secret și o să vă încurcați și, o să încurcați comisia.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, după ce comisia ne va comunica rezultatul votului aș vrea să vă propun ca punctele 5, 6, 7 și 8 să le comasăm în cadrul unei singure proceduri de vot secret, având în vedere că toate vizează aprobarea de vânzări de locuințe și încheierea, încheierile de contract vizând vânzarea - cumpărarea pentru locuințe din fondul locativ de stat. Și așa mai economisim un pic de timp.

Doamna Consilier Violeta URBAN - În legătură cu votul secret la proiectul nr. 3, v-am rugat să votați pentru toate cele 73 de rânduri. Avem 13 buletine de vot unde nu a fost votat la articolul 1.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Și au fost votate celelalte. Probabil...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Se asimilează.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Probabil nu s-a știut.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Se asimilează, nu?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Deci, se vor trece.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- .. .acolo nu au cum să asimileze.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu, nu, n-au știu probabil.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Știu că în mandatul trecut se mai asimilau la ultimele articole.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- E responsabilitatea comisiei.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dacă comisia hotărăște așa vă dati seama că eu nu mă... 5             5                        5

(Doamna Consilier Violeta Urban prezintă rezultatul votului secret pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, inserat anterior, la acest punct).

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cât se numără, am o veste bună să vă anunț. În acest moment în municipiul Bacău rata de infectare cumulată este de 2,61. Deci suntem bine. Până la sfârșitul sărbătorilor sper să fie și mai bine. Și atunci o să încep, am început de fapt de astăzi demersurile către DSP pentru a vedea procedura de redeschidere a școlilor, ținând cont că avem acest RIC sub 3 la mie.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule primar, dacă tot suntem, îmi permiteți o întrebare? Legat de începerea vaccinării, știm că primul lot va fi personalul medical din linia întâi. Dar, având în vedere că acum este, și aveți un nou ministru la sănătate, a fost transmisă vreo adresă de web, număr de telefon, adresă de e-mail, nu știu, orice date, orice fel de date de contact prin care populația municipiului poate să se înscrie pentru o lista pentru vaccinare dacă sunt doritori? Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nouă nu ne-a fost trimis așa ceva. Din ce știu sunt 3 faze.

 • 1. Personalul medical;

 • 2. Personalul esențial în diverse infrastructuri critice;

 • 3. Și de abia în faza a treia populația în masă.

Cât ține de vaccinarea populației în masă, municipalitatea, adică executivul a început deja demersurile. Avem 7 sau 8 locuri pe care le pregătim ca spații de vaccinare în masă. Cum se va face procedural nu știm încă, la nivel național se coordonează această campanie. Cum o să am informațiile, vi le transmit.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Facem pauză?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu, aș vrea să continuăm.

Aș vrea să continuăm și să vă supun la vot propunerea mea de a comasa acele 4 proiecte pe ordinea de zi pentru o singura procedură de vot.

Așadar, cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NuCu

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Ieșit din sală

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Ieșit din sală

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi ”pentru ” propunerea domnișoarei consilier Ana-Manuela Groza a fost adoptată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a prezenta cele 4 proiecte.

 • 5, 6, 7, 8 Se trece la punctele 5, 6, 7 și 8 ale ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Bicaz, nr. 164, sc. D, ap. 2, Bacău

Inițiator-DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 6 privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Nicu Enea, nr. 7, sc. B, ap. 35, Bacău

Inițiator-DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 7 privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Victor Babeș, nr. 2, sc. A, ap. 58, Bacău

Inițiator-DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 8 privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Bucegi, nr. 123, sc. C, ap. 2, Bacău

Inițiator-DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok.

Deci proiectul nr. 5 se referă la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău în strada Bicaz, nr. 164, sc. D, ap.2, în valoare de aproximativ 21900 ron.

Proiectul nr. 6 la fel, un apartament aflat în strada Nicu Enea nr. 7, garsonieră, cu valoarea de 4100 de euro.

Proiectul nr. 7 se referă la vânzarea unui imobil în valoare de 4600 euro din strada Victor Babeș nr. 2, sc. A, ap. 58.

Și proiectul nr. 9 la fel, Nu atât, acestea-s 5, 6, 7 și 8, scuze am...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Păi și la 8 trebuie să.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La 8 este în strada Nicu Enea, Nicu Enea nu, e la 5.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Și valoarea?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și valoarea, scuzați-mă, în strada Bucegi nr. 123, sc, C, ap. 2 în valoare de 30.200 euro. Acesta este proiectul nr. 8.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz pentru toate cele 4 proiecte.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la toate cele patru proiecte de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestor proiecte? În regulă, atunci putem trece la procedura de vot secret și invit comisia să își îndeplinească atribuțiile.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 5, 6, 7, 8.

Inițiator -     DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 21

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Bicaz nr. 164, sc. D, apt. 2, Bacău

  Inițiator -      DL.  LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU   -   PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  2.

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Nicu Enea, nr.7, sc. B, ap.35

  Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  3.

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și încheierii contractului de vânzare -cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, ce se află în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Victor Babeș nr. 2, sc. A, apt. 58, Bacău

  Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  4.

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în str. Bucegi, nr.123, sc. C, ap.2, Bacău

  Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă toată lumea este de acord, supun discuției punctul 9 al ordinii de zi.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înaintarea unei cereri Guvernului României de trecere a unui imobil situat în Bacău, str. Oituz nr. 29-31 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator-DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru o măsură concretă în a rezolva problema deficitului de parcări, am identificat vizavi de Judecătoria Bacău, în spațiul fostei Secții 2 de Poliție, un teren care aparține statului, în administrarea Inspectoratului Județean de Poliție. Am inițiat discuții informale la nivel de minister și de Inspectorat Județean de Poliție și vă înaintez acest proiect de hotărâre, conform Codului administrativ, pentru a trimite această cerere Guvernului României, de a ne pune la dispoziție terenul pe care vom putea edifica astfel o parcare, degrevând întreaga zonă de traficul intens. Astfel că vă rog să deliberați. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Ar dori cineva să ia cuvântul? Atunci îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Ieșit din sală

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul doamnei

Violeta Urban să prezinte rezultatele votului secret pentru cele 4 puncte pe ordinea de zi.

(Doamna Consilier Violeta Urban prezintă rezultatul votului secret pentru punctele 5, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi).

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim frumos comisiei pentru diligența depusă.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, conform legii, vă înaintez lista cu punctajele și vă rog să deliberați. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Nu dorește nimeni să ia cuvântul? Atunci putem trece la procedura de vot secret, invit comisia.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Acest buletin de vot este față-verso. De asemenea sunt mai multe linii la care trebuie să vă exprimați opțiunea.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Reiterez atenționarea doamnei Violeta Urban și vă rog ca înainte să predați buletinele de vot să mai verificați o dată, să vă asigurați că ați bifat toate căsuțele pentru exprimarea votului.

Lipsește un buletin de vot. Este cineva care nu a predat buletinul de vot?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, eu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nicio problemă, domnule Candet. Până finalizează comisia, ați finalizat? În regulă, aveți cuvântul doamna Urban.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Din păcate avem 8 buletine de vot unde nu s-a exprimat opinia pentru toate liniile. V-am rugat. La articolul 1 lipsește bifa, nu este nicio exprimare, sunt 8 buletine. Vă rog frumos să aveți grijă.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj

Inițiator -     DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NU

  MAR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVA+ abțineri

  NULE

  A.

  Art. 1 - Se aprobă Lista nominală cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, în număr de 52 (cincizeci și doi), conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

  Nr.

  Crt.

  Numele și Prenumele

  Numărul copiilor

  Nr. Dosar/Data Înregistrării

  Punctaj

  1

  BREZEANU

  RODICA

  S-A ADOPTAT

  -

  28823/16.10.1996

  120

  21

  0

  0

  2

  CAJVAN ANCA MIHAELA S-A ADOPTAT

  2

  30650/10.09.2004

  100

  21

  0

  0

  3

  HERSCOVICI

  1

  16163/04.05.2004

  81

  21

  0

  0

  ION NICU

  S-A ADOPTAT

  4

  CIOBANU

  REMUS

  S-A ADOPTAT

  2

  57533/03.12.2008

  76

  21

  0

  0

  5

  EPURE DANIELA

  S-A ADOPTAT

  -

  5791/16.02.2005

  76

  21

  0

  0

  6

  CERCEL OLENA

  S-A ADOPTAT

  1

  22241/26.01.2009

  74

  21

  0

  0

  7

  MOCANU

  RĂZVAN IONUȚ

  S-A ADOPTAT

  -

  33557/04.10.2004

  71

  21

  0

  0

  8

  ANTOCHI

  MARIA

  S-A ADOPTAT

  -

  46015/18.08.2008

  64

  21

  0

  0

  9

  CHELARU VIZIR FLORIN LUCIAN S-A ADOPTAT

  -

  16538/11.01.2010

  63

  21

  0

  0

  10

  CURCAN CONSTANTIN AUSTRIAN S-A ADOPTAT

  -

  34792/13.07.2010

  63

  21

  0

  0

  11

  MIHAI LUMINIȚA MARINELA

  S-A ADOPTAT

  -

  35974/27.07.2010

  60

  21

  0

  0

  12

  DUMBRAVĂ GENOVICA S-A ADOPTAT

  2

  19821/27.02.2020

  55

  21

  0

  0

  13

  ANCHIDIN

  BENONE

  S-A ADOPTAT

  2

  21097/05.03.2018

  48

  21

  0

  0

  14

  ALEXA ANCUȚA

  IOANA      ’

  S-A ADOPTAT

  1

  41237/18.10.2018

  48

  21

  0

  0

  15

  PLEȘCAN ANDREEA

  S-A ADOPTAT

  1

  547313/20.07.202 0

  48

  21

  0

  0

  16

  BLĂNARU

  MARIA

  S-A ADOPTAT

  2

  35990/23.09.2019

  46

  21

  0

  0

  17

  COVRIG ANA

  MARIA

  S-A ADOPTAT

  1

  36515/21.08.2017

  45

  21

  0

  0

  18

  COTEANU

  ADRIAN

  S-A ADOPTAT

  1

  24909/23.06.2020

  45

  21

  0

  0

  19

  CANTARAGIU MARIA ANDREEA

  S-A ADOPTAT

  1

  17915/25.01.2018

  44

  21

  0

  0

  20

  OANCEA CLAUDIA S-A ADOPTAT

  3

  28303/26.04.2017

  43

  21

  0

  0

  21

  BOLOG PETRU

  CAROL

  S-A ADOPTAT

  2

  22768/12.05.2020

  43

  21

  0

  0

  22

  RUSU MARIANA

  S-A ADOPTAT

  2

  36601/01.10.2019

  42

  21

  0

  0

  23

  LĂCĂTUȘU ELENA ’

  S-A ADOPTAT

  -

  551526/05.08.202 0

  42

  21

  0

  0

  24

  PETREA REMUS

  S-A ADOPTAT

  1

  31295/22.07.2019

  41

  21

  0

  0

  25

  IORGA ILIE

  IULIAN

  S-A ADOPTAT

  1

  40235/19.11.2019

  41

  21

  0

  0

  26

  COJANU CARMEN MARIANA

  S-A ADOPTAT

  1

  18804/12.02.2020

  41

  21

  0

  0

  27

  BOTÂRLAN COSTICĂ

  S-A ADOPTAT

  -

  19868/10.02.2015

  41

  21

  0

  0

  28

  PEPTINE ALINA

  ELENA

  S-A ADOPTAT

  2

  36061/23.08.2018

  40

  21

  0

  0

  29

  FERARU

  RĂZVAN IONUȚ

  S-A ADOPTAT

  1

  31551/11.07.2019

  40

  21

  0

  0

  30

  ARUXANDREI

  VIOLETA

  S-A ADOPTAT

  -

  20577/16.02.2016

  40

  21

  0

  0

  31

  CIOINIAG

  IULIAN

  S-A ADOPTAT

  -

  17763/29.01.2020

  40

  21

  0

  0

  32

  BOSTAN LILIANA S-A ADOPTAT

  1

  43073/18.10.2016

  39

  21

  0

  0

  33

  PANCU NICOLETA DOINIȚA

  S-A ADOPTAT

  1

  36291/25.09.2019

  39

  21

  0

  0

  34

  PREPELIȚĂ MARIA ’

  S-A ADOPTAT

  2

  24361/12.06.2020

  38

  21

  0

  0

  35

  BUCUR LUCICA

  S-A ADOPTAT

  -

  35437/13.08.2018

  38

  21

  0

  0

  36

  CIORBĂ IOAN

  S-A ADOPTAT

  -

  44350/01.11.2016

  36

  21

  0

  0

  37

  DOROFTE

  MARCU IULIAN

  S-A ADOPTAT

  -

  28392/29.05.2019

  36

  21

  0

  0

  38

  RUSU MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  2

  559984/10.09.202 0

  35

  21

  0

  0

  39

  LICHI MARIAN

  S-A ADOPTAT

  5

  40316/20.11.2019

  34

  21

  0

  0

  40

  STOICA LIDIA PETRONELA

  S-A ADOPTAT

  2

  39276/22.09.2017

  34

  21

  0

  0

  41

  CECA FELICIA

  S-A ADOPTAT

  2

  19259/19.02.2020

  34

  21

  0

  0

  42

  JITARU ALINA

  FLORINA

  S-A ADOPTAT

  -

  33104/16.07.2018

  34

  21

  0

  0

  43

  SFARTZ FLORIN

  MARIUS

  S-A ADOPTAT

  -

  23045/20.05.2020

  34

  21

  0

  0

  44

  BOTEZ ROMINA

  MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  1

  33794/21.08.2019

  31

  21

  0

  0

  45

  AZOIȚEI ADELA s-a aDoptat

  -

  22855/16.03.2017

  31

  21

  0

  0

  46

  ROMILĂ CĂTĂNEL

  S-A ADOPTAT

  -

  43164/08.11.2018

  31

  21

  0

  0

  47

  BALINT ADINA

  S-A ADOPTAT

  -

  20430/06.03.2020

  31

  21

  0

  0

  48

  MARIN PAMELA

  S-A ADOPTAT

  6

  30225/25.06.2019

  29

  21

  0

  0

  49

  LAZĂR VIOLETA LAURA

  S-A ADOPTAT

  1

  40368/20.11.2019

  29

  21

  0

  0

  50

  PEȘTE GEORGETA SIMONA

  S-A ADOPTAT

  2

  31338/20.06.2012

  27

  21

  0

  0

  51

  PAPUC IRINA

  S-A ADOPTAT

  3

  550405/31.07.202 0

  24

  21

  0

  0

  52

  MIHAI ZELA

  S-A ADOPTAT

  -

  25136/15.04.2019

  18

  21

  0

  0

  B.

  ART. 2- In vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințe din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă,conform H.C.L nr. 148/ 2020, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii înștiințării.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la

  îndeplinire    prevederile    prezentei    hotărâri    prin

  Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

  ART. 4  - Hotărârea va fi comunicată Primarului

  Municipiului Bacău și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

  ART. 5- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim comisiei. Vă rog tare mult. Am și reluat atenționarea doamnei Urban. Vă rog tare mult, înainte să predați buletinele de vot la votul secret să verificați să fi bifat toate căsuțele.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție pentru investiția „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, din păcate este unul dintre capitolele negre pe care le-am moștenit. În iunie 2020 s-a descoperit că această centrală și-a terminat durata de viață și până acum nu s-a pus niciun ban deoparte. Am început încă din prima săptămână de mandat să remediem acest aspect prin comandarea acestui DALI și îi mulțumesc directorului Thermoenergy că s-a mișcat așa repede. Investiția necesară este de aproximativ 16.000.000 de lei. Am inițiat deja un proiect de hotărâre care este pe masa Ministerului Dezvoltării Regionale. Lipsa investiției rapide în această turbină de cogenerare ne produce pierderi, pierderi mai mari decât costul efectiv al investiției. Proiectul pe care îl aveți în față este de a aproba documentația DALI necesară demarării investiției, odată ce avem și finanțarea necesară. Mulțumesc și vă rog să deliberați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Popovici?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Vă rog, aveți cuvântul domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în cadrul comisiei de specialitate am solicitat informații de natură financiară, o situație financiară care să prevadă valori, încasări, cheltuieli totale, valori active, creanțe, datorii totale, pentru a ne face o idee cu privire la situația actuală a acestui obiectiv. Nu am primit aceste informații. Și voiam să menționez acest lucru. Cred că ar fi fost utile pentru informarea atât a consilierilor, cât și a celor care ne urmăresc acasă. Pentru că iată, aprobăm din nou investiții pentru un obiectiv care mănâncă zeci de milioane de lei anual. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da și eu vă mulțumesc domnule consilier. În primul rând ați avut la dispoziție 5 zile. Să cereți în dimineața ședinței un astfel de raport detaliat nu cred că este tocmai firesc. Cel mai bine ar fi, data viitoare, în momentul în care vedeți proiectele să cereți și să lăsați personalului administrativ 2-3 zile cel puțin pentru astfel de documentații care sunt de acord cu dumneavoastră, vă pot ajuta în decizie. Mai mult, astăzi nu aprobați o investiție, ci aprobați o documentație tehnico-economică. Urmează să găsim sursa de finanțare și apoi să venim pentru aprobarea investiției. Deci, nu se întâmplă nimic ireversibil astăzi dacă vă temeți de acest lucru.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aș vrea să vă răspund, domnule primar. Mulțumesc pentru intervenție. Având în vedere faptul că am propus pe grupul de whatsapp să punem ședințele de comisie la ora 9, iar ședința să o punem la ora 2, astfel încât să fie suficient timp, acest lucru nu a fost respectat deși n-am fost singurul consilier și ședința de comisie a fost pusă exact cu două ore înainte de ședința de plen. Îmi pare rău, dar nu se justifică ceea ce ați spus dumneavoastră. Pur și simplu nu a fost suficient timp pentru ședința de comisie, astfel încât să obținem informațiile respective. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci repet, puteați să aveți și 10 ore astăzi înainte de ședință. O astfel de documentație și o analiză de eficiență economică despre care vorbiți, nu se face de pe o zi pe alta. Cereți-l cu câteva zile înainte. Vă mulțumesc. Iar desfășurarea ședinței locale este atributul dumneavoastră. Nu este al meu. Vă autoorganizați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai sunt discuții asupra acestui proiect? Ar mai dori cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnule Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Atât voiam să precizez. Nu neapărat ca răspuns vizavi de ceea ce a spus domnul Chirilescu. Este o invitație pentru întreg consiliul local. Oricând doriți dumneavoastră, puteți să adresați orice întrebare direct acelor unități din subordinea consiliului local. Și în speță, aici vorbim despre directorul Thermoenergy. Mereu a fost deschis să dea informații și de ordin financiar, și de ordin investițional și așa mai departe. Deci, chiar e o invitație din partea noastră, a executivului, iar dacă vreunul dintre directorii sau vreunul dintre angajații acestor structuri refuză în vreun fel să vă ofere aceste informații, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință aceste cazuri și desigur noi vom intra pe fir. Dar, adresez încă o dată această invitație. Să adresați întrebările oricând, la orice oră, direct acelor structuri. Mulțumim.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să ia cuvântul? Sau putem trece mai departe? Domnul secretar, vă rog să spuneți la vot proiectul de hotărâre pentru punctul 11.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe-Liga Juniori-Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, dacă am premiat cupluri pentru longevitate în căsnicie, vă propun acum să premiem juniorii băcăuani care au excelat în competiții de lupte greco-romane, obținând premii pe podiumuri. Astfel că vă rog să deliberați. Este o punere în aplicare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 147/2008 la solicitarea Sport Club Municipal Bacău.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar, avem avize?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnul Candet și apoi domnul Eusebiu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Aș avea o observație de făcut pe marginea acestui proiect pe care am discutat-o și cu colegii din comisie. Și se pare că există o defecțiune de la HCL 147/2008, în sensul că un antrenor este premiat pentru fiecare sportiv în parte. Ceea ce nu-i corect. Deci, un antrenor care merge cu o echipă ia un premiu o singură dată. Uitați, aici, de exemplu, antrenorul principal Botez Irinel, dau un exemplu, poate să fie și altul. Deci, ia premiul egal cu sportivul Răzvan Manolache, cu Igor Botez, cu Adrian Manolache. Sportivii iau câte 300 de euro, probabil în echivalent în lei, în vreme ce antrenorul ia 900 de euro. Dacă e greșit HCL-ul 147 atunci el trebuie corectat prin grija secretariatului primăriei, cred că cât mai repede, sau prin grija primarului. Dacă nu, urmează să premiem antrenorii pentru fiecare sportiv în parte, că avem buget la primărie, sunt bani și nu e o problemă asta. Butucaru, uitați, ia din nou de două ori, și așa mai departe. Nu știu dacă, verificați și dumneavoastră tabelul nominal care ne-a fost trimis la fila 6 a documentației care stă la baza premierii. Lucruri cu premiile astea în materie de sport au mai fost la Primăria Bacău și s-au terminat nu foarte bine. Ori poate amânăm discuția asupra premierii după ce se corectează HCL 147. Cum doriți.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnul Candet,...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dumneavoastră ați citit Hotărârea 147?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles. Dar considerați că principiul este incorect? Dacă un antrenor...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, eu vă spun ce am discutat cu colegii. Mia atras atenția chestiunea asta, am pus-o în discuție, am zis că poate e ceva ce eu nu cunosc. Dumnealor mi-au spus că într-adevăr este o chestiune care este rămasă incorectă pentru că a fost greșit acest HCL. Nu știu precis dacă e greșit. De aia și spun. Dacă e greșit, trebuie de verificat și corectat. Dacă nu e greșit, mergem înainte.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, eu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Înseamnă că e corect așa si acordăm premiile. Nu-i nicio problemă pentru mine.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Articolul 2: ”Se acordă, se aprobă acordarea unui premiu pentru antrenorul sportivului care a obținut rezultatul premiat, în cuantum de 50% din premiul acordat sportivului”. Deci, nu este nici o greșeală. Asta a fost voința legiuitorului. De altfel, eu nu înțeleg termenul de ”greșit” când vorbim de un principiu care este statuat în articolul 2 din Hotărârea 147. Din punctul meu de vedere este un lucru corect. Poate să fie antrenori care au 10 campioni și care au un singur.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Vreți să mai citiți o dată articolul? Nu vă supărați. Eu nu îl am la îndemână.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, articolul 2.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Zice așa: ”Se aprobă acordarea unui premiu pentru antrenorul sportivului care a obținut rezultatul premiat, în cuantum de 50% din premiul acordat sportivului”.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, 50% înseamnă jumătate. Aici văd că sportivul a luat 300 de euro și antrenorul a luat 300 de euro. Jumătate înseamnă 150 pentru un sportiv. Dar nu știu care e situația dacă sunt mai mulți sportivi.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Eusebiu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- Nu, eu voiam să spun că mă abțin la acest proiect. Pentru că sunt antrenor acolo și nu vreau să iasă discuții, că au mai fost ceva discuții. Am avut un coleg căruia i s-a făcut o plângere și nu s-a adeverit. Chiar dacă nu-i iau eu, nu beneficiez de aceste premieri. Dar au fost discuții în mandatul trecut.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, voiam să, strict pe această chestiune tehnică, voiam să pun în discuție o posibilitate. În cazul acesta, dacă un sportiv, de exemplu, participă la un campionat național și participă la două secțiuni și ia două premii. Ar trebui să ia un singur premiu? Sau două premii? Sau participă la două campionate. Ar trebui să ia un sigur premiu? Sau două premii?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, deci eu nu înțeleg similitudinea asta pe care o faceți.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, sportivul care participă e unul și poate să participe la o probă, două, trei. Antrenorul e unul singur care antrenează sportivul. Adică ce, antrenorul participă la fiecare probă în parte sau ce să înțeleg din treaba asta? Antrenorul participă când îl pregătește pe sportiv.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Din punctul meu de vedere, îl pregătește pentru competiții diferite.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Din punctul dumneavoastră, îl pregătește pentru fiecare probă. Bun, e un punct de vedere, da. Poate să fie.

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- Nu-i vorbă de probă acolo, aici. Mai ales la premierea asta a luptătorilor.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Dacă îmi permiteți..

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- Este vorba de categoria de vârstă. Da? Juniori, Seniori, U23, deci nu are nici o treabă una cu alta. Că nu-i, și aici se referă domnul Candet, în care ai mers, aici e strict doar pe Campionatul Național de Juniori care s-a ținut la Bacău. Un antrenor dacă are 2 sportivi, să ia cuantumul doar la unul singur. Că nu-i și pentru seniori sau dacă are și la seniori, vine cu altă premiere. La asta se referă domnul Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi nu? Mi se pare că așa zice și HCL-ul, jumătate, nu?

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- Păi tocmai de asta spune HCL-ul jumătate, din cauză că fiind mai mulți sportivi, un antrenor poate să aibă 2 sau 3 la lupte. Nu poate să aibă mai mult, maxim, da? În care să nu depășească.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Lupu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Dacă îmi permiteți, poate aș aduce și eu ceva lămuriri. Într-adevăr în hotărârea pe care .

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai tare vă rog, domnule Lupu.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - În hotărârea pe care dumneavoastră ați invocat-o, într-adevăr antrenorul poate lua până la 50% din valoarea premiului sportivului premiat. De acord, numai că, având antecedente și participând la premierea sportivilor, vreau să vă spun că ar trebui să facem o delimitare clară între jocuri sportive, da, și jocurile individuale, sau mă rog jocurile sportive, sporturile individuale. Adică, e posibil ca antrenorul care participă la un concurs național, balcanic, european să meargă cu 2-3, cu 2-3 sportivi, ei sunt reprezentanți ca fiind echipa reprezentativă a Clubului X, dar participând la categorii diferite, da, el antrenează acel sportiv în mod individual. Și atunci se justifică această premiere a antrenorului la jumătatea, cu jumătatea sumei din premiul obținut. Pe când la jocurile sportive el nu poate lua de exemplu, antrenorul câte jumătate, da, la fiecare sportiv din cei 11 componenți dacă e fotbal sau, eu știu, volei, etc, handbal. În, în spiritul acesta este făcută această hotărâre de consiliu local.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Bitire, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE - Vă mulțumesc. În primul rând eu aș dori să-i felicit, atât pe sportivi, cât și pe antrenori. Poate puțini dintre dumneavoastră știți, eu am făcut sport de performanță ani de zile și știu ce înseamnă munca, atât a unui sportiv, cât și a unui antrenor. Și pentru acest lucru, eu consider că atât sportivii, cât și antrenorii trebuie premiați chiar în egală măsură. Însă trebuie să fiu de acord și cu ceea ce au spus antevorbitorii mei. Trebuie să găsim soluția optimă astfel încât și sportivii și antrenorii să fie premiați pe măsura rezultatelor. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci_

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă, domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Aici cred că este vorba de două chestiuni. În primul rând de cuantum și cred că articolul 2 clarifică acest lucru. Al doilea aspect ține, dacă vreți de valoarea muncii unui antrenor care se cuantifică prin numărul de medalii obținute prin sportivii pe care îi antrenează. Și bineînțeles că sunt antrenori care prin munca depusă pot să aibă și se vede acest lucru, mai mulți sportivi premiați. Prin urmare, mi se pare un principiu corect și normal.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O singură referință pentru domnul Candet. Ați avut la mapă toate hotărârile care stau la baza acestui proiect. Iar Hotărârea inițială 147/2008 a fost modificată în 2016 prin Hotărârea 231 care spune că se aprobă acordarea unui premiu, articolul 2 pe care vi l-am citit anterior, s-a modificat cu titlul ”se aprobă acordarea unui premiu pentru antrenorul sportivului care a obținut rezultatul premiat, egal ca valoare cu cel al sportivului”. Deci proiectul este în perfectă concordanță cu hotărârile consiliului local în vigoare care le-ați avut la mapă în analiza proiectului. Astfel încât vă rog să deliberați. Deci, ca să clarificăm. Nu există nicio eroare în proiect. Valoarea premiului antrenorului este conform HCL 231/2016 egală cu cea a sportivului. Asta avem, aveți de deliberat și de decis astăzi. Cât despre oportunitatea de a premia un antrenor pentru fiecare sportiv, asta este o altă discuție, în cadrul altui proiect de hotărâre pe care domnul Candet, sau cine mai dorește, o poate iniția.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ar dori cineva să mai ia cuvântul? Invit comisia de numărare a votului și stabilire a rezultatului votului să își îndeplinească atribuțiile.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Da, buletinul de vot este listat față-verso.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Iar reiterez rugămintea doamnei Urban. Vă rog ca înainte să predați buletinele de vot, să verificați față-verso să fie bifate toate căsuțele. Poate reușim astăzi să predăm toate buletinele corecte și integrale.

Suspend ședința, timp de 5 minute.

Este cineva care nu și-a predat buletinul de vot? Doamna Urban, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe - Liga Juniori - Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora

Inițiator -      DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU- PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20 (Domnul Consilier Eusebiu-Iancu Diaconu nu participă la vot)

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMAR VOTURI

  PENTRU

  IMPOTRIVA+ abțineri

  NULE

  A.

  ART. 1. Se aprobă premierea unor sportivi de la Sport Club Municipial Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe - Liga Juniori - Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  Nr.

  Crt.

  Numele și Prenumele

  Funcția

  Suma

  1

  Mihai Denis

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  2

  Butucaru Ioan

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  3

  Răzvan Manolache

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  4

  Botez Irinel

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  5

  Igor Botez

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  6

  Botez Irinel

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  S-A ADOPTAT

  7

  Adrian Manolache

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  8

  Botez Irinel

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  9

  Daniel Bezman

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  10

  Matache Catalin

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  11

  Vasile Cojoc

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  12

  Butucaru Ioan

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  13

  Cosmin Mihalache

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  14

  Matache Catalin

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  15

  David Grigorean

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  16

  Tasca Sorin

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  17

  Teodor Chira

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  18

  Matache Catalin

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  19

  Alexandru Tașcă

  S-A ADOPTAT

  Sportiv

  300 Euro

  20

  0

  0

  20

  Tasca Sorin

  S-A ADOPTAT

  Antrenor principal

  300 Euro

  20

  0

  0

  21

  Total

  S-A ADOPTAT

  6.000 Euro

  20

  0

  0

  B.

  ART. 2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

  ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Sport Club Municipal Bacău.

  ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT ’

  20

  0

  0

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim frumos comisiei.

13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău în care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/asociat

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, pentru reoperaționalizarea ADI Zona Metropolitană, vă propun să înlocuim reprezentanții municipiului cu cei din anexă. Și vă rog să deliberați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Ar dori cineva să ia cuvântul? Dacă nu dorește nimeni să...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, aș dori să facem 4 modificări. În primul rând să scoatem din listă cei 3 consilieri locali care nu mai sunt în consiliul local. Bun, încă nu și-au dat demisia. Mă refer la pozițiile 9) Lazăr Teodor, 12) Cernic Sebastian și 15) Breahnă-Pravăț Ionela. Ținând cont că nu vor mai putea exercita calitatea de prestant.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, corect, încă nu mi-am dat demisia. Dar corect, nu voi mai fi.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Corect, da?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - 30 de secunde consultări.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Un minut pentru consultări. Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Eu propun pe doamna Emilia Mitrofan care este consilier la Cabinetul Viceprimarului.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Îl propun pe Alex Ciobanu, de la consilier Cabinet Viceprimar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles. Deci pentru, așa, și o să îl înlocuim și pe domnul Ionuț Avram. O să fie cei patru, deci pozițiile 9, 12, 15 și 36 vor fi înlocuite de doamna Elena Mitrofan, consilier, Emilia...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, stați un pic. Mie mi se pare corect ca viitorii colegi care ne vor lua, care vor prelua mandatele din consiliul local să preia aceste poziții. Pentru că, ați înțeles ce spun.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Putem să modificăm ulterior, înțelegeți?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi da. Ar putea fi adoptată hotărârea în forma aceasta și ulterior colegii care vor prelua mandatele de consilieri locali să preia aceste... Așa mi s-ar părea mai firesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Așa-i corect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok, dar atâta timp cât nu e nici o problemă de funcționare la ADI, să nu aibă o problemă de majorități, e corect ce spuneți. Așa că vă propun să eliminăm pozițiile 9, 12, 15 și 36, urmând ca ele să fie completate după înlocuirea consilierilor.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - E amendamentul?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Amendamentul meu, da.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Îl rog pe domnul primar să reia amendamentul, ca să îl putem supune la vot.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci ca amendament la acest HCL vă propun să eliminăm din tabelul nominal, anexă la hotărâre, rândurile 9, 12, 15 și 36.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotriva acestui amendament?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” amendamentul formulat de domnul primar a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă mulțumim. Invit comisia de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votului secret să își îndeplinească atribuțiile.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Și acest buletin este listat față-verso. Insist să votați la fiecare rând, articolul 1, da? Trebuie să vă exprimați opțiunea. Încă găsim buletine de vot care nu au exprimată opțiunea la articolul 1.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Urban, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.226/17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău în care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/asociat

Inițiator -     DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NU

  MAR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVA+ abțineri

  NULE

  A.

  Art.

  nr.226/ nomin integra S-A A]

  1-   Se   modifică   art.10   din   H.C.L.

  17.08.2016, în sensul înlocuirii persoanelor lizate cu alte persoane, conform Anexei, parte ntă din prezenta hotărâre.

  DOPTAT

  21

  0

  0

  Nr.

  Crt.

  Numele și Prenumele

  Funcția

  1.

  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

  S-A ADOPTAT

  Primarul Municipiului Bacău

  21

  0

  0

  2.

  LIVIU ALEXANDRU MIROȘEANU

  S-A ADOPTAT

  Viceprimar al Municipiului Bacău

  21

  0

  0

  3.

  CRISTIAN GHINGHEȘ S-A ADOPTAT

  Viceprimar al Municipiului Bacău

  21

  0

  0

  4.

  ȘTEFAN DANIEL

  DRAGOȘ

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  5.

  HULUȚĂ GHIORGHE

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  6.

  STINGACIU

  DUMITRU S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  7.

  DIACONU

  EUSEBIU-IANCU

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  8.

  CANDET GIGI-

  NUCU

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  9.

  CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  10.

  URBAN VIOLETA

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  11.

  CHIRILESCU DORIN

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  12.

  MANOLACHE CRISTINEL

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  13.

  MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  14.

  CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  15.

  DINU CĂTĂLIN-

  MIHAIL

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  16.

  DINU IOANA-

  RALUCA

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  17.

  GROZA ANA-MANUELA S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  18.

  LUPU GABRIEL STANICĂ

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  19.

  BITIRE DAN GABRIEL

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  20.

  MOCANU ADRIAN

  S-A ADOPTAT

  Consilier local

  21

  0

  0

  21.

  POPOVICI OVIDIU

  NICOLAE

  S-A ADOPTAT

  Secretar General al Municipiului Bacău

  21

  0

  0

  22.

  CIPRIAN

  OCTAVIAN PIȘTEA

  S-A ADOPTAT

  Administrator Public

  21

  0

  0

  23.

  LEONARD IOAN

  BULAI

  S-A ADOPTAT

  Șef Serviciu Cabinet Primar

  21

  0

  0

  24.

  DIANA MIHAELA

  MARIN

  S-A ADOPTAT

  Arhitect Șef

  21

  0

  0

  25.

  CIPRIAN FANTAZA

  S-A ADOPTAT

  Direcția Juridică și Administrație Locală

  21

  0

  0

  26.

  MARIANA OLARIU

  S-A ADOPTAT

  Director Direcția Tehnică

  21

  0

  0

  27.

  MARIANA ZAMFIR

  S-A ADOPTAT

  Director Direcția Economică

  21

  0

  0

  28.

  FLORIN MATEUȚĂ

  S-A ADOPTAT

  Director Direcția Drumuri

  21

  0

  0

  29.

  CRISTINEL DUMBRAVĂ

  S-A ADOPTAT

  Director Direcția Piețe

  21

  0

  0

  30.

  ANDREEA ELENA

  COCHIOR

  S-A ADOPTAT

  Inspector specialitate Serviciul Cabinet Primar

  21

  0

  0

  31.

  CLAUDIU

  MĂDĂL1N TUDOR

  S-A ADOPTAT

  Inspector specialitate Serviciul Cabinet Primar

  21

  0

  0

  32.

  IRINEL PETRUȚ

  TUDOR

  S-A ADOPTAT

  Inspector specialitate Serviciul Cabinet Primar

  21

  0

  0

  B.

  ART.   2-   Celelalte   prevederi   din   H.C.L.

  nr.226/17.08.2016 sunt și rămân în vigoare.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet                                      Primar.

  ART. 4- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar și persoanelor   prevăzute   în   prezenta   hotărâre.

  ART. 5  - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  21

  0

  0

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim frumos. Cred că aceasta a fost ultima procedură de vot secret. Mulțumim foarte mult comisiei pentru toate eforturile depuse în cursul zilei de astăzi.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare

Inițiatori -      DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

- DL. Cristian GHINGHEȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna președintă. Săptămâna trecută am semnat pentru prima oară un protocol de colaborare între Municipiul Bacău și Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială Bacău și Neamț și în cadrul primei întâlniri de discuții despre probleme de urbanism a reieșit ideea care se află în acest proiect. Și îi las onoarea colegului meu, domnul Cristian Ghingheș să vă prezinte motivația și propunerea în sine.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc, domnule primar. Este exact teza nr. 2 asupra căreia am fost cu toții de acord la ședința trecută, aceea referindu-se la parcările care sunt construite la 250 de metri față de amplasamentul inițial. Intenția acestui proiect tocmai asta este, să scoatem această posibilitate astfel încât să nu mai avem parcări în diaspora cum bine le-a numit domnul primar la ședința trecută. Iar ca urmare a aprobării acestui proiect de hotărâre, autorizarea executării construcțiilor care necesită parcări se va emite numai dacă se asigură realizarea acestora în interiorul parcelei. Și de ce vrem să facem această modificare care așa cum a spus și domnul primar, are deja girul Ordinului Arhitecților? În cazul construcțiilor cu parcări situate la o distanță de 250 de metri ridicate în ultimii ani, se poate observa cum aceste loturi de parcare astăzi sunt fie nefolosite și avem un exemplu în zona centrală, fie desființate de-a dreptul, parcări care au fost făcute în diaspora, care au fost restructurate și așa mai departe. Este o portiță care a fost strecurată în anii trecuți și care a creat dezordine în teritoriul urban și considerăm că o astfel de propunere trebuie modificată. Și dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil (3) și nefavorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

(S-a anunțat că avizul comisiei de specialitate nr. 5 este nefavorabil, dar avizul scris este favorabil.)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Ar dori cineva să ia cuvântul? Domnul Crețu, aveți cuvântul, urmat de domnul Dragoș Ștefan.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -Aș dori să clarificăm un pic articolul 1 alineatul (2) și (4) care face referire la alineatul (2) ” Numărul minim de locuri de parcare se vor stabili în funcție de destinație, capacitate, confort, specificații, specificațiilor din cadrul Regulamentului conform anexei 4 la prezentul regulament”. Aș vrea să completăm aici cu afirmația...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Oricum.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - La fel și la punctul 4, tot așa, conform anexei 4 la prezentul regulament cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Pentru că, datorită acestei formulări a rezultat acest aviz nefavorabil din partea comisiei.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Cumva, ca să ne înscriem în logica din 2016 cu privire la necesarul de locuri de parcare, vă referiți. Adică să rămână cele din 2016, să fie clar acest lucru.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Să fie clar ce modificări facem.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Astfel încât oricine ar citi această hotărâre să înțeleagă ceea ce s-a dorit.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Din punctul meu de vedere e ok.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Adică nu e...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Deci nu schimbăm locurile de parcare acum. Așa cum am discutat, asta se va întâmpla.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Bun, aș vrea să elimin .

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Suspiciunea, da.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - . situația în care cineva ar citi hotărârea pe care noi o dăm astăzi și să înțeleagă altceva decât vrem să facem.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, aici avem o problemă generală la modul în care s-a construit baza de date legislativă a municipalității. Astfel încât, vă propun să avem un articol separat, articolul 7 în care să spunem așa că ”Hotărârea de Consiliu Local 84 se consolidează și se va aduce la zi și se va publica”. Și de acum la toate modificările să avem aceeași practică, exact cum este în legislația națională. Documentele pe care le modificăm, să fie consolidate cu toate modificările și republicate, astfel încât cine se uită pe acest regulament din 2016 să vadă ultima formă a lui. Nu să aibă nevoie de încă 6 -7 hotărâri care o amendează. Și cred că propunerea rezolvă și chestiunea dumneavoastră. Și rezultă documentul final cu toate amendamentele din 2012 la zi. Dacă nu sunt obiecții, eu vă propun să facem așa. Și am rezolvat două probleme mari.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc doamna președintă. Eu aș vrea să mă asigur de la cei 2 inițiatori, că prin această Hotărâre de Consiliu Local nu ascundem modificarea locurilor de parcare de la 1 la 1,5.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule, vă asigur.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu râdeți domnule viceprimar, pentru că aș vrea să ne spuneți exact dacă prin această hotărâre revenim la 2012 sau rămâne în vigoare și Hotărârea Consiliului Local din 2016 când am propus un loc de parcare pentru un apartament de până la 100 m2.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier local, în numele executivului, eu vă pot asigura că tot ce facem este perfect transparent. Așa cum am făcut și prima inițiere în care din expunerea de motive s-a văzut intenția noastră, la fel este și aici. Iar modificarea propusă de mine și de domnul viceprimar constă doar în eliminarea acelei portițe prin care o parcare se putea face la 250 m de imobil. Și doar atât. Despre regulamentul de parcaje, el este încă în lucru alături de Ordinul Arhitecților, ne vom întâlni foarte curând cu consultanții care se ocupă de actualizarea SIDU și PMUD și invit tot consiliul local să participe, să vadă cum decurg aceste discuții extrem de tehnice și care nu au nimic de a face cu interese comerciale sau partide de nici un fel. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ar mai dori cineva să ia cuvântul pentru acest proiect?

Supun la vot amendamentul domnului primar, dar îl rog să îl reia înainte de a-l supune la vot.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, se introduce un nou articol, articolul 7 cu următorul text: ”Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 84/2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General Al Municipiului Bacău se consolidează cu toate modificările și completările ulterioare adoptării.” Se va publica pe site în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotriva acestui amendament?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NuCu

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

1

Cu 20 de voturi ”pentru” și o abținere amendamentul formulat de domnul primar a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă atunci supun la vot și proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Oleacă, doamna președintă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Completarea punctului 2 și 4 a textului ”conform anexei 4 la prezentul regulament cu modificările și completările ulterioare.” Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Sunt unul și același lucru. Că oricum se, deci se republică tot HCL-ul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cred că e lipsit de obiect amendamentul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - O să fie amendament, dar pot să fie amândouă, putem să le supunem.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Din corectitudine.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Ca să eliminăm orice ...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Orice dubiu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Exact, exact, exact.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Să rămână, să rămână un loc de parcare/apartament neapărat, da.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Corect. Supun la vot amendamentul domnului Crețu. Domnule Crețu, vreți să reluați amendamentul încă o dată?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- La amendamentul domnului primar am avut 20 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului Bitire, da? Este corect?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bun, mulțumim. E bine așa, da? Ați notat, bun.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, vă rog să reluați amendamentul ca să îl putem supune la vot.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - La punctul 2 -”Numărul minim de locuri de parcare care trebuie asigurate în condițiile alineatului (1) se stabilesc în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonale și subzonelor funcționale, precum și a unităților teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament în conformitate și conform anexei 4 la prezentul regulament cu modificările și completările ulterioare”.

Și punctul 4 ” Se vor asigura spații destinate depozitării bicicletelor, conform anexei 4 la prezentul regulament cu modificările și completările ulterioare”.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim frumos.

Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotriva acestui amendament?

Se abține cineva de la acest amendament?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” amendamentul formulat de domnul consilier Cătălin-Bogdan Crețu a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Mulțumim. Punctul 15 al ordinii de zi, îl invit pe domnul primar să prezinte ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar nu votăm proiectul?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Scuze. Doamne, am votat numai amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău   Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem proiectul cu modificările aduse prin amendamentele aprobate. Cine este pentru?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul în integralitatea lui.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, votăm proiectul în integritatea lui, cu modificările aduse prin amendamentele aprobate.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

10

-

11

Cu 10 de voturi ”pentru” și 11 ”abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog să vorbiți la microfon pentru că nu înțeleg ce spuneți. Punctul 15 al ordinii de zi, îl invit pe domnul... Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Dacă îmi permiteți, doamna președintă.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Ghingheș. Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Din păcate, în continuare vor exista cazuri în care băcăuanii, cei care vor să își cumpere apartamente, vor fi puși în situația de a avea parcare la 250 de metri la blocurile noi. Pentru că așa se pare că este voința dumneavoastră politică.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Iar.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu, e alegerea noastră dacă permitem astfel de aberație. Și a fost astăzi alegerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Să știți că eu aș fi fost mulțumit să am și la 250 de metri parcare.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Corect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Asta este. Acum nu o să mai avem deloc. Continuați.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de obținere a diverselor documente eliberate de către Primăria Municipiului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bună ziua. Pentru debirocratizarea unor proceduri în cadrul primăriei, vă propun să eliminăm solicitarea certificatului fiscal, un document care este emis chiar de către primărie, astfel încât în toate demersurile în care exista acest document să nu mai fie solicitat, iar funcționarii să verifice dacă există înscrisuri, adică datorii fiscale sau nu. Asta va simplifica interacțiunea cu cetățenii. Vă rog să deliberați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Ar dori cineva să ia cuvântul? Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Ieșit din sală

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, vă mulțumesc. Vă propun o rectificare, o nouă rectificare bugetară destinată exclusiv pregătirii unor investiții pentru anul 2021, astfel încât vă rog să deliberați. Vă stau la dispoziție pentru orice detaliere a acestora. Și eu și administratorul public.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar.

Domnul Secretar General al Mun. Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avize favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

(S-a anunțat că avizul comisiei de specialitate nr. 1 este favorabil, dar avizul scris este nefavorabil.)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Sunt discuții asupra acestui proiect? Ar dori cineva să ia cuvântul? În regulă, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NuCu

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

1

Cu 20 de voturi ”pentru ” și o ”abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -    DL.   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Conform legii, pentru a putea continua aceste proiecte până la aprobarea bugetului de stat, a bugetului Consiliului Județean și a noului buget al Municipiului Bacău, este nevoie să avem și această modificare de program de obiective de investiții. Fără aceasta nu putem continua aceste obiective conform listei. Astfel încât vă rog să deliberați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avize favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

(S-a anunțat că avizul comisiei de specialitate nr. 1 este favorabil, dar avizul scris este nefavorabil.)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Ar dori cineva să ia cuvântul? Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Am parcurs cu atenție lista obiectivelor de investiții și cred că dintr-o eroare a fost scos obiectivul ”Centrul Integrat Ambulanță SMURD”. El a fost bugetat anul trecut. Printr-o rectificare au fost retrași banii și duși în alte direcții. Prin urmare, o să vă rog să completăm lista de investiții cu acest obiectiv.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Piștea, aveți cuvântul.

Domnul Administrator Public Ciprian-Octavian PIȘTEA - Ați spus, domnul viceprimar, că a fost modificat ulterior. S-au retras creditele bugetare alocate ? Sumele?

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Da, asta am înțeles.

Domnul Administrator Public Ciprian-Octavian PIȘTEA - Da, păi el înseamnă că nu mai poate fi introdus pe lista scurtă, în continuare.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Atunci o să...

Domnul Administrator Public Ciprian-Octavian PIȘTEA - Va fi introdus la noul buget pe...

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Să avem grija la noul buget să facem această corecție.

Domnul Administrator Public Ciprian-Octavian PIȘTEA - Da.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, îl rog pe domnul Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NuCu

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Bacău

Inițiator -    DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. Ținând cont că zonarea fiscală nu a mai fost actualizată în municipiul Bacău de 15 ani, situația economică de dotări urbane, de facilități de care beneficiază diversele cartiere s-au modificat radical față de momentul actualei zonări, vă propun o nouă zonare bazată pe principii, astfel încât, rezonarea va fi făcută în 4 zone:

-zona D fiind zona cu cele mai mici impozite, acolo unde străzile nu sunt asfaltate;

-zona C acolo străzile sunt asfaltate, dar nu au toate utilitățile unui trai modern, adică nu au ori apă potabilă, ori canalizare, iluminat stradal;

-zona B fiind zona în care au străzile asfaltate, au toate utilitățile demne de un oraș modern, dar nu au facilitățile care ar fi și mai bine să le aibă, cum ar fi un parc în apropiere sau transport în comun;

-zona A sunt acele străzi în care au toate acele facilități care lipsesc în zonele B, C și D.

Structura impozitării față de cele 4 zone este după cum urmează: dacă în zona A este nivelul cel mai înalt de impozitare având toate facilitățile urbane, în zona D, fără asfalt, este cu 75% mai mic. În zona C unde există asfalt dar nu există utilități, impozitul este cu 50% mai mic față de zona A. Iar în zona B unde lipsesc parcurile și transportul în comun există o reducere a impozitului de 25%. Aceste zonări și impozite se referă la impozitul pe proprietate, pe teren. Astfel încât vă rog să deliberați și vă stau la dispoziție pentru orice întrebare și lămurire.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil (2) și avize nefavorabile (1, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

(S-a anunțat că avizul comisiei de specialitate nr. 5 este nefavorabil, dar avizul scris este favorabil.)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim. Sunt discuții asupra proiectului? Cine ar dori să ia cuvântul? Doamna Breahnă-Pravăț, apoi domnul Munteanu, apoi domnul Chirilescu și apoi domnul Dragoș Ștefan.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- În primul rând vreau să vă asigur că există cadrul legal pentru participarea la ședința de astăzi, pentru participarea mea la ședința de astăzi. Și ordinea de zi aferentă ședinței de astăzi nu m-a putut ține departe de această ședință. Sunt aici pentru a apăra interesele băcăuanilor, chiar și în ultima ședință de consiliu local la care voi participa. Acum revenind la proiectul aflat pe ordinea de zi, vreau să ne aducem aminte că nu mai departe de luna septembrie, primarul în funcție, domnul Stanciu-Viziteu afirma faptul că acei băcăuani care locuiesc în zone unde serviciile publice prestate de către municipalitate sunt la un nivel foarte jos, vor beneficia de reduceri reale de taxe, de acea revoluție fiscală mult, mult amintită și mult pusă pe tapet în campania electorală. Astăzi avem pe masa noastră un proiect de hotărâre care propune o reclasificare a străzilor, o nouă sistematizare fiscală, dacă o putem numi așa, a zonelor din municipiul Bacău care nu reprezintă în fapt decât o creștere mascată a impozitelor și taxelor. Sunt foarte multe străzi în acea anexă la proiectul de hotărâre care nu acces la toate serviciile publice și totuși sunt clasificate în zona A. Intrăm și în detalii dacă va fi cazul. Cu alte cuvinte, aș fi vrut să văd astăzi la proiectul de hotărâre o schemă de translație a străzilor din municipiul Bacău realizată fundamentat, în paralel, care să-mi arate faptul că dacă mut o stradă din zona A în zona B, cu adevărat se diminuează taxele sau impozitele pe proprietate, aferente acelei străzi. Pentru că degeaba mut o stradă din zona A în zona B, dacă eu pe zona B sau la modul global majorez taxele și impozitele, astfel încât impozitul plătit în sumă nominală va fi mare decât impozitul plătit în anul 2020. Deci, e clar că această restructurare sau reclasificare fiscală a străzilor din municipiul Bacău nu face altceva decât să majoreze mascat taxele și impozitele. Repet, nu vedem sau nu avem la proiectul de hotărâre o anexă din care să reiasă în mod concret că taxele și impozitele vor scădea. Dimpotrivă, merg mai departe pe ceea ce spuneam, sunt foarte multe străzi care sunt clasificate în zona A și care nu au acces la un parc, nu acces la transport în comun, aspecte care trebuiau asigurate de municipalitate, astfel încât strada respectivă sau străzile respective să poată fi clasificate în zona A. Este total injust să clasificăm străzi de la periferia municipiului Bacău sau din zonele mărginașe ale municipiului Bacău în zona A. Și să ducem, sau să ducem străzi din centrul Bacăului în zona B, când acestea totuși beneficiază de facilități sau de servicii publice de calitate, sau mai de calitate decât alte străzi care sunt în zona A. Deci, repet, un proiect prost conceput, prost pus la punct, fără o bază fundamentată de translație a străzilor din zona în care se află azi în zona în care se vor afla în anul următor. În altă ordine de idei, domnule primar, sunteți la putere, sunteți susținut de un partid aflat la guvernare, prin urmare o să vă rugăm și astăzi, și data viitoare, și cu alte ocazii, să încercați să militați pentru dezvoltarea Bacăului, susținută de finanțări venite și din alte direcții. Încercați să identificați și alte surse de finanțare, fonduri europene, fonduri care provin de la bugetul național și în ultimă instanță să apelați la buzunarul cetățeanului băcăuan, buzunar care și așa este extrem de afectat de criza prin care trecem. Pentru că traversăm o criză și sanitară, și economică și știm cu toții lucrul acesta. Prin urmare, buzunarul cetățeanului trebuie să fie ultimul afectat. Și dacă atunci când ați optat să candidați sau să porniți pe acest drum, să candidați pentru acest mandat de primar, nu ați conștientizat acest lucru, poate ar trebui să o faceți măcar acum și să realizați că băcăuanii trebuie susținuți din toate punctele de vedere, că proiectele Bacăului trebuie să fie susținute în primul rând, repet, accesând alte surse de finanțare. Buzunarul băcăuanului fiind ultimul care trebuie afectat și evident într-o proporție cât mai redusă. Asta-i ideea, dacă..., cel puțin aceasta este impresia grupului nostru politic, că apelați la buzunarul băcăuanilor pentru a masca tot ceea ce vreți să faceți în anul 2021.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, doamna consilier. O să adresez punctual lucrurile care v-au lăsat o impresie și o să vedeți la sfârșit că este o impresie greșită despre un proiect punctual. În primul rând sunt două aspecte care trebuie tratate și aș vrea să le discutăm separat. Unul este principiul zonării. Vreau să știu dacă sunteți de acord cu principiul, că trebuie să plătim în funcție de ce facilități beneficiem sau nu. Și al doilea lucru este aplicarea acestui principiu, folosind o bază de date generată de către funcționarii primăriei, care bineînțeles poate să conțină erori. În expunerea dumneavoastră, am înțeles că ați identificat niște erori și chiar m-aș bucura să amendați proiectul. Dar nu știu dacă sunteți de acord cu principiul acesta, sau dacă sunteți de acord să rămână ca acum 15 ani. Și am să vă explic de ce cred eu că este bine și de ce cred că tranziția pe care o cereți, o explicație, nu are absolut nicio relevanță. Acum 16 ani când s-a făcut această zonare fiscală, de exemplu, cartierul Tache era doar noroi și era în zona D. În acest moment cartierul Tache are, cu excepția transportului public în comun care este o problemă a municipalității veche, are toate facilitățile unui oraș modern. Astfel încât, cred că până acum băcăuanii din buzunarul lor au investit pentru a se face străzi acolo, a se face rețea de gaze, o rețea de curent electric și de iluminat, astfel încât și ei ar trebui acum să plătească impozite pentru facilitățile pe care le au. A face o comparație între zona D de ieri și zona D de astăzi, nu are nicio relevanță pentru că zonele de atunci s-au făcut din pix, fără nicio relevanță sau bazată pe vreun principiu. Apoi, legat de ce spuneți că sunt niște creșteri mascate. Probabil că așa e sentimentul dumneavoastră. Sunteți obișnuiți cu lucruri mascate. Nu este vorba de șa ceva și am să vă dau exact cifre. Sunt peste 4000 de proprietăți care vor plăti impozit mai mic, 6900 care vor plăti același impozit ca anul acesta și aproximativ doar 2000 care vor plăti taxe majorate. Exemple fiind cei care sunt în zona D, deși au toate facilitățile din oraș. Despre asta este vorba. Despre o reașezare pe baze principiale. Dacă vă gândiți așa de mult la buzunarul băcăuanului, ar trebui să considerați că nu este just ca cineva care are toate facilitățile dintr-un oraș să plătească cel mai mic impozit și invers, cineva care nu are nici o facilitate să plătească impozit de zona B sau zona C. Iar legat de alte surse de finanțare, doamna Breahnă, dacă ați fi lăsat această primărie cu un grad de îndatorare mai mic, am fi putut. Dar o să discutăm la alte taxe și impozite despre cum a fost un populism timp de peste 10 ani aici în oraș și cum dumneavoastră de fapt ați înghețat nu taxele și impozitele, ați înghețat dezvoltarea acestui oraș. Și când zic dumneavoastră, mă refer la Partidul Social Democrat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, cred că știți foarte bine poziția pe care am adoptat-o în urmă cu aproape 2 ani de zile. Nu eu am fost Primarul Municipiului Bacău. Greaua moștenire pe care o invocați de la începutul mandatului să știți că nu o veți putea invoca până la sfârșitul mandatului. Asta e clar. Legat de proiect, pentru că revenim la proiect. Evident că suntem de acord cu principiul zonificării.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar acest principiu trebuie, da, dar nu a zis nimeni lucrul acesta niciodată. Acest principiu trebuie just aplicat. Oricine se uită pe această anexă la proiectul de hotărâre, poate constata clare nedreptăți. Calea Moinești în zona A, Ana Ipătescu în zona B, Banca Națională în zona B, Strada Stadionului zona A.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu vreți să propuneți...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ați circulat vreodată pe strada Stadionului, domnule primar?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu vreți să puneți amendamente, doamnă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, nu am ce să pun pentru că toată această anexă trebuie reanalizată, domnule primar. Repet, v-am întrebat, ați circulat vreodată pe strada Stadionului?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am circulat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ați văzut cam care este lățimea trotuarelor? Are acces strada Stadionului la mijloc de transport în comun? Vă întreb și eu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, dar ca idee.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Poate vorbim despre alt proiect.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu vreau, ați spus să discutăm aplicat la proiect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, aplicat, aplicat, criteriul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și dacă sunt probleme să le discutăm.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Criteriul - este vorba despre asfaltare, nu despre lățimea trotuarelor sau numărul de găuri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu vreau să vă spun, eu nu v-am întrerupt, domnul primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mi-ați pus o întrebare și v-am răspuns.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu vreau să vă spun că avem în față, avem în față un proiect de hotărâre care este incorect întocmit și injust întocmit pentru cetățeni, care sunt situați, care locuiesc sau care vor urma să plătească taxe și impozite pentru zona A, atâta timp cât le-ați promis că dacă nu beneficiază de servicii de calitate din partea municipalității, nu vor plăti taxe și impozite la nivelul celor plătite de către cetățenii care locuiesc în zonele centrale.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Puteți să îmi dați un exemplu punctual?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi v-am dat exemplu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Referitor la criteriile pe care le-am enunțat?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi nu v-am dat... ?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Trotuarul și lățimea trotuarului nu este un criteriu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Există, domnul primar, există accesul la transport în comun.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, așa este. Și este un criteriu care este luat în cont.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ok.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și diferențiază între A și B.

__           W __ __ W __ ZV

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Îmi spuneți ce mijloc de transport în comun circulă pe strada Stadionului?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Să întrebăm fosta administrație.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi nu, eu vă întreb pe dumneavoastră pentru că avem proiect de hotărâre în față.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, ideea de transport în comun. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și e un exemplu. Vă spun că sunt ”n” exemple. De asta vă spun, haideți să analizăm. Dacă tot facem rezonificare și reclasificare, resistematizare fiscală a zonelor din municipiul Bacău, haideți să o facem cum trebuie.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, principiul este, și vă repet, și v-am ruga să citiți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Atât, atât, degeaba vă supărați.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dar nu mă supăr.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Aceasta este realitatea Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aș vrea să discutăm.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ați văzut, cred că ați primit și dumneavoastră nenumărate semnale că acest proiect nu este întocmit conform realității.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamna Breahnă, bine. Doamna Breahnă, eu aș vrea să vorbim totuși la obiect și punctual. Înțeleg. Dacă vreți să aveți un discurs politic, nu o să mai intervin. Dacă discutăm...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnul primar, dar nu, nu, chiar, chiar mă supărați.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă discutăm cu datele în .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Știți de ce? Eu discut la obiect, având proiectul de hotărâre în față.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, spuneți-mi exact, pe strada Stadionului care este problema de clasificare?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ce mijloc de transport, ce mijloc de..., e în zona A nu?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ce mijloc de transport în comun avem?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și ce înseamnă să fie în zona A? Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Să aibă acces la.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Înseamnă să aibă ori parc, ori transport în comun.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Să aibă bifate toate acele criterii de acolo. De acord?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu. Deci, la zona B, citiți vă rog ce scrie.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ce să citesc, domnul primar? Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La zona B - să fie strada asfaltată, să aibă toate facilitățile, dar să nu aibă nici un parc în apropiere, nici mijloc de transport în comun. Ori, strada Stadionului are un parc în apropiere doamnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și are transport în comun?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu are. Dar nu avem cum să facem altfel clasificarea. Deci, în zona.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar uitați-vă, Calea Moinești. Calea Moinești în zona A? Ca să nu, să nu mergem pe strada Stadionului să nu se interpreteze.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și nu are transport în comun? Deci trebuie să lipsească.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și ce parc are Calea Mionești?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Trebuie, păi încă o dată ca să explic. Trebuie să lipsească ambele criterii. Deci, ca să fii în zona B, trebuie să nu ai nici parc, nici transport în comun.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnul primar!

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În zona A ai una dintre cele două. Scrie foarte clar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă doriți să reinventăm, reinventăm, dar putem să stăm o săptămână așa. Eu v-am propus o clasificare. Dumneavoastră puteți să fiți de acord cu ea, să amendați punctual sau să nu fiți de acord și să revenim ca acum 15 ani.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, n-a zis nimeni că nu este de acord cu principiul zonificării. Problema este cine implementează acest principiu și cum îl implementează. Cine a, cine a instituit aceste criterii?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sunt propunerile mele.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Așa sunt, le considerați.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dar trebuiau, trebuiau de unde să vină, doamnă? De la un partid?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Le considerați suficiente? Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu este, nu sunt suficiente.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și just interpretate în prezentul proiectul de hotărâre?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, față de zonarea existentă. Este prima oară..

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu vă spun ca nici nu sunt suficiente și nici nu sunt just.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mă lăsați să termin și eu?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nici dumneavoastră nu m-ați lăsat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nici nu sunt just interpretate și puse în aplicare.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok, am înțeles, asta este. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și am închis subiectul.

Domnul Primar    Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este considerentul

dumneavoastră și ați vrea să rămânem în situația în care suntem de 15 ani de zile în care nu s-a schimbat nimic. Eu am propus pentru prima oară o zonare pe baza unor criterii. Problema cu mai multe criterii de a introduce, este că suntem limitați la doar 4 zone. Dacă eram limitați, dacă aveam conform Codului Fiscal 20 de zone, puteam să schimbăm la o proprietate o zonă, de la zona X la zona Y, doar pe absența unui singur criteriu. Dar Codul Fiscal ne obligă să fim doar în 4 zone. Astfel încât soluția propusă de aici este matematic cea care discriminează cel mai bine. Adică aproprie cel mai bine o proprietate de facilitățile pe care aceasta le are. Bineînțeles că nu este perfectă. Bineînțeles că putem să adăugăm criterii pe măsură ce avem date relevante pentru aceste aspecte. Ca exemplu, am cules după cum vedeți, un set de 16 tipuri de date. Sunt unele informații care nu discriminează, cum este iluminatul stradal. Nu putem să facem, să declasăm o proprietate dacă au sau n-au iluminat stradal, pentru că 99% au iluminat stradal. De ce nu putem să facem asta? Matematic pentru că avem doar 4 categorii. Despre asta este vorba. Dar, rezultatul per total este că, cu aceste principii băcăuanii vor plăti, mare parte din ei, peste 95%, impozitele juste. În acest moment se întâmplă multe lucruri injuste. Sunt cartiere întregi care sunt clasate în zona D, deși au toate facilitățile. Pe aceștia încercați să-i protejați? Să plătească în continuare mai puțin decât ar trebui? Pentru că, până la urmă, din banii pe care îi adunăm vom moderniza și alte zone. Vom asfalta străzile din Șerbănești, și tot așa. Cartierul Tache, și revin la el, a fost asfaltat și dotat din banii băcăuanilor din alte zone care le beneficiau. Acum e și rândul lor să contribuie la justa valoare. Despre aceasta este vorba. Despre prima oară în istoria Bacăului, când zonarea fiscală se face în baza unor principii și a unor facilități foarte clare. Dacă sunt greșeli punctuale, haideți să reparăm acum.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Munteanu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Da, vă mulțumesc doamna președintă. Vreau să vă spun că referitor la anexa atașată proiectului, care nu este nici numerotată, nici datată, reiese că peste 100 de străzi care trec din zona de impozitare inferioară în zonă de impozitare superioară, cu impozit mult mai mare, pentru care băcăuanii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare pentru aceste taxe, au fost trecute fără să se aducă beneficii pentru cetățeni. Dacă vorbim de principiu, principiul este ok pentru revizuirea zonării fiscale. Dar dacă vorbim despre revizuirea sau întocmirea acestor zonări fiscale de acum 16 ani și au fost făcute din pix, cred că de această dată doar s-a schimbat pixul. Pentru că exemple pot fi multe, dacă vreți să vorbim punctual.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Punctual, vă rog.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - De exemplu, vorbim de zona Narcisa, străzile Aviatori în zona A, unde privim că avem linii de transport, de traseu autobuz și ne specifică că este pe strada Republicii, iar strada Bicaz care este o zonă paralelă cu zona Aviatori și sunt despărțite împreună de Calea Republicii, este în zona B. Și la fel avem și pe strada Aviatori, parc și pe strada Bicaz, parc. Dar nu asta este problema. Este problema că zona Aviatori, vorbim de o zonă îndepărtată de oraș. Acești cetățeni se pot deplasa spre centrul orașului doar cu mijloace de transport în comun sau cu mijloace proprii. Nu avem o linie pietonală pentru acești cetățeni din această zonă. Podul care desparte cartierul Aviatori, cartierul Narcisa față de centrul orașului, nu are o zonă pietonală. Pot trece cu căruciorul de copii pe calea ferată? Trebuie să ia, ceea ce nu este legal, trebuie să ia căruciorul în mână. Nu există o zonă pietonală pe podul de la Narcisa. Deci, nu văd cum ați putea trece strada Aviatori în zona A și cum spunea și colega, doamna de la PSD, strada Banca Națională în zona B. Și exemple pot fi multe. Și vă mai pot da și alte exemple. Dar mențin părerea, cred că această revizuire a fost făcută tot din pix și a fost schimbat doar pixul. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc domnule Munteanu. Legat de pixuri, când vorbiți de cei care sunt clasați într-o clasă superioară, uitați pe ceilalți, că v-am spus, sunt peste 4000 de proprietăți care sunt declasate și vor avea impozite de plătit mai puține. Referitor la mențiunile pe care le-ați spus, pasaj pietonal peste gară, doamna Breahnă a vorbit despre lățimea trotuarelor, bineînțeles, putem să inventăm criterii în fiecare zonă și să fim nemulțumiți. Și eu sunt nemulțumit de mare parte din acest oraș. Dar în acest moment, această clasificare a fost făcută strict obiectiv cu datele primite de la aparatul de specialitate din primărie. Nu a existat nicio judecată subiectivă în clasarea lor, ci existența sau nu a acestor facilități, care sunt 7 sau 8 criterii, atât. La ele putem să adăugăm zeci de astfel de criterii. Dar cum spuneați dumneavoastră, pasaj pietonal, nu există posibilitatea conform Codului Fiscal să declasăm o zonă pentru că nu are trecere peste calea ferată. Pentru că ar trebui să facem de fapt o zonă exclusivă pentru astfel de străzi. Dar avem doar 4 străzi, 4 tipuri de zone conform Codului Fiscal, nu mai multe. Deci, ceea ce solicitați dumneavoastră, deși este corect, este imposibil de pus în aplicare.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Dacă îmi permiteți, când vorbim de zona A, vorbim de ”high class”. Nu putem nominaliza cartierul Aviatori pentru clasa A. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și ce înseamnă ”high class”, domnule Munteanu? Vă rog să îmi definiți un criteriu obiectiv. Eu l-am definit: să ai asfalt, să ai toate utilitățile, să ai și parc sau transport în comun. Altă definiție n-am găsit. Dacă puteți să îmi definiți ce înseamnă ”high class”, o trecem în principiu, aici, de zonare.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Atunci de ce strada Bicaz este în zona B și strada Aviatori este în zona A? Îmi puteți spune?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O să vă explic imediat, să ajung la ele, aici. Să vă explic conform indicatorilor. Aviatorilor este în zona A pentru că are acces la transport în comun.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Da, am specificat, de pe strada Republicii. Scrie clar, da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - De pe strada Republicii.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Și cei de pe Bicaz unde au acces la transport public?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Iar cei de pe Bicaz dacă nu-s trecuți cu ”nu”, da, aici ar trebui modificat. Și ei au acces la fel.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci ar trebui la fel reclasați. Vă rog să faceți un amendament în acest sens. Toate aceste date au fost adunate de aparatul de specialitate al primarului. Sunt sute de străzi și sute de puncte de date. Pot fi greșite. Dacă, asta dacă chiar țineți la principiu și doriți să îmbunătățim. Dacă vreți doar să blocați, nu faceți nici un amendament atunci. Dar vă propun eu amendament. Pentru strada Bicazului să schimbăm mențiunea de acces la transport în comun din ”nu” în ”da”. Astfel clasificarea se va duce în A.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Sunt, sunt mai multe probleme de genul acesta în proiect, domnule primar și o să aducem amendamentul la momentul potrivit. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok, puteți să îmi spuneți care sunt. Și Ana Ipătescu și Banca Națională la fel sunt. Poate definiția dată ”acces la transport în comun” ar trebui să fie clarificată. Că este la 4 minute, 5 minute distanță, 400 de, spuneți..

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Izocrona standard la transportul public în tot limbajul de specialitate este 400 de metri. Este distanța acceptată până la cea mai apropiată stație. Dar pe ceea ce spuneți dumneavoastră, așa, ar trebui să scoatem și Vasile Alecsandri din zona A pentru că nu ai acces izocron.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Doamna președintă? Dumneavoastră conduceți ședința sau domnii consilieri? Ca să știm și noi dacă putem interveni când vrem sau cu permisiunea dumneavoastră. Vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Domnul Chirilescu, încercăm să lucrăm pe proiect acum.

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- Nu, era domnul Chirilescu să ia cuvântul, domnul Ghingheș. Vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Îmi cer scuze atunci.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Da, mulțumesc. Aș începe cu două observații. Și de fapt cu o rugăminte pentru colegii mei, consilieri locali. Dragi colegi, vă rog să nu uitați că noi facem parte din deliberativul acestui UAT, acestui municipiu. Și avem responsabilitatea clară față de cei care ne-au votat și ne-au trimis aici, să luăm cele mai bune decizii în interesul lor. Vă rog să nu uitați acest lucru, că e foarte important. Domnul primar este executivul. Noi nu suntem subordonați domnului primar și vreau să țineți minte bine asta. Domnul primar propune, iar noi deliberăm. Ceea ce decidem noi în ședința de consiliu local, se va aplica. Cred că trebuia specificat acest lucru. Punctul 2, dacă tot vorbim de principii, aș vrea să nu uităm că suntem în stare de alertă pentru încă 20 de zile cel puțin. Avem și o amenințare de virus din Anglia, care se pare că se propagă mult mai rapid. Toate aceste aspecte vor afecta comunitatea noastră și din punct de vedere financiar. Și o spun din proprie răspundere și experiență, pentru că am fost pacient și știu cum este. Te afectează financiar această situație. Bun, revin la discuția pe principii și pe situații. Punctual vorbind, aș vrea să vorbesc tot de zona Aviatorilor. Domnule primar, în campania electorală v-ați filmat pe strada Aviatorilor explicând cetățenilor din acea zonă, este filmare pe pagina dumneavoastră, că veți scădea cu 25% taxele și impozitele pentru acea zonă, că nu e corect ca un primar să-și încaseze salariul, iar acea zonă să arate așa cum arată. Deci, tot pe principii vorbim. Și în afară de asta ați vorbit și de taxa de salubritate care va fi în funcție de cât se produce ca și gunoi. Vreau să vă spun un lucru. Conform proiectului dumneavoastră, strada Aviatorilor trece din B în A, mare surpriză pentru cei din acea zonă. Deci, după ce ați mers și v-ați filmat pe strada lor, cred că ați uitat, bănuiesc și nu v-ați dat seama că de fapt ați trecut zona unde le-ați spus cetățenilor că veți scădea taxele și impozitele, ați făcut-o în zona A. Deci, vor avea taxe și impozite mai mari.

Din sală - Demagogie.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Demagogie pentru unii. Eu sunt responsabil pentru ceea ce spun. Sunt trimis aici de 3000 de cetățeni și am dreptul să îmi exprim punctul de vedere. Mulțumesc, mulțumesc.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - - Doamna președintă?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog tare mult să păstrați liniștea în sală. Vă rog frumos.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- De asemenea, de asemenea mai am o observație. Vă rog și cu asta termin, cât se poate de decent. V-ați filmat de asemenea în zona Milcov, unde ați spus că Milcov, Alecu Russo și Letea nu merită tratamentul pe care îl aplică, îl aplica actuala sau, mă rog, fosta administrație și că trebuie să beneficieze de scăderi de taxe și impozite tot cu 25%. Surpriză, Milcov rămâne în zona A. Deci nici o schimbare pentru cetățenii din zona Milcov. Una spunem în campanie, alta facem în legătură cu proiectul. Din punctul meu de vedere, trebuie neapărat să ne gândim noi, dragi consilieri, cu dumneavoastră vorbesc, la binele cetățeanului. Gândiți-vă că suntem pe final de an, au fost și sărbătorile și avem și această pandemie. Ce facem? Băgăm mâna mai adânc în buzunarul băcăuanului? Sau gândim o soluție echilibrată, transparentă, așa cum toată lumea o solicită, astfel încât să nu fie afectați. Eu vă mulțumesc că mi-ați permis să iau cuvântul și să vorbesc în cunoștință de cauză.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim, domnule Chirilescu, pentru expunere. Dau cuvântul domnului Eusebiu.

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- Mulțumesc. Vorbind de principii, văd că domnul viceprimar Ghingheș tot acuză vechea administrație. Dumnealui a fost consilier local. Unii care am fost în vechea administrație, dumnealui a venit până acum doar cu consultanță, doar cu bani cheltuiți. N-a făcut o parcare. Se tot vorbește de zona Aviatori. Acea zonă Aviatori, cât de cât, așa cum a fost vechea administrație, cu bune, cu rele, da, cât de cât a schimbat acea față a cartierului. Și acum o schimbăm în zonă. Deci, făcut, că domnul Ghingheș tot spune că vechea administrație nu a făcut nimic, nu s-a întâmplat nimic în orașul acesta. Pe ce-a făcut vechea administrație văd că vreți să zonați, da? Și cum v-am auzit, domnul primar, dumneavoastră spuneți de Tache, da? Că acel cartier e asfaltat, e aranjat. Oare de cine a fost făcut? Că ne contrazicem câteodată în cuvinte, da? Deci, cartierul Tache arată într-un anumit fel. Arată, datorită cui? Și dacă dumneavoastră, domnul viceprimar, credeți că dacă sunteți viceprimar și tot spuneți de vechea administrație, și tot veniți cu astfel de proiecte, nu suntem obligați ca să vi le votăm. Ați uitat când erați consilier local și ați cam blocat tot. Chiar ieșeați din sală și boicotați ședințele de consiliu local. Sau acum ați trecut la putere, cum se spune și nu mai țineți cont de acest lucru. Și încă ceva, domnule primar. Vine un an greu, recesiune, nu știm exact ce se va întâmpla, da, cu certitudine, și noi mărim taxele și impozitele? Haideți un an de zile să vedem ce face actuala administrație, cât este de performantă, câte parcări, câte parcuri, da? Că în asta constă și atunci putem sta de vorbă. Da domnule, aici am luat un cartier, l-am făcut proiect pilot, da, sau cum crede domnul Ghingheș sau dumneavoastră, da, și atunci uite domnule cum arată acest cartier făcut de noi. Și atunci putem să venim să mărim taxele și impozitele după cum spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Dinu, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Da, vă mulțumesc. O parte din ce voi spune eu, se regăsește și în discursurile colegilor mei. Aș vrea să privim sau să vă rog, domnule primar, să priviți un pic din alt punct de vedere. Sau să privim cu toții. Înțeleg, din ce ați spus dumneavoastră, că aproximativ 2000 de persoane vor plăti un impozit mai mare. Corect?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Unii impozit mai mic și aproximativ 2000 de persoane un impozit mai mare.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, aproape 4000 vor plăti, 4000 de proprietari. Pentru că vorbim de impozit pe teren. Nu vorbim de blocuri sau de apartamente.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Deci aproape e 4000 de proprietari.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vorbim de proprietari de terenuri în Bacău.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Da, bun.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mare parte dintre aceștia, peste 4000, vor plăti mai puțin decât anii trecuți.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Nu. Ați zis la un.... Nu. Da, domnul primar, ați spus de 4000 mai puțin și aproximativ 2000 ...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - 6900 constant vor plăti aceeași sumă și apoi 2000 mai mult.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Și aproximativ 2000 mai mult.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Da, de aici voiam să încep. Deci, vorbim de aproximativ 2000 de proprietari, de persoane, de familii care vor plăti mai mult. Cu toții am văzut ce s-a întâmplat anul acesta. Este o criză sanitară fără precedent, care nu știm când se va termina. Se anunță o criză economică. Aceste 2000 de persoane, sau proprietari, sau familii, au venita

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sunt proprietari de terenuri în municipiul Bacău. E totuși, e o altă categorie socioprofesională.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule primar, fiecare. „

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Să deții teren intravilan în municipiul Bacău.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Am înțeles. Fiecare persoană, fiecare categorie socioprofesională la momentul acesta se bazează, sau speră cel puțin că se bazează pe un venit anul viitor. Măcar la nivelul de cel de anul acesta, de la anul actual. O mărire, știm cu toții că fiecare își face coșul zilnic, la nivel familial, la nivel personal, la nivel de instituție. Există cheltuieli obligatorii și cheltuieli opționale. Fiecare persoană, fiecare instituție responsabilă își alocă o sumă de..., pentru taxe și impozite pentru anul viitor. Acești 2000 de proprietari, de persoane, au o previziune cam cât vor cheltui pe taxe și impozite anul viitor.

Nu știm, nu este momentul să creștem absolut nici o taxă. Poate unii dintre ei vor intra, eu știu, nu știu, în faliment, vor avea probleme economice și le vor scădea veniturile. Dumneavoastră știți foarte bine că este o incertitudine economică. Nu este momentul să creștem taxele și impozitele pentru nimeni. Pentru că ele sunt cheltuieli obligatorii pentru fiecare dintre noi, că suntem persoană fizică sau juridică, ai o proiecție financiară, știu că pe anul viitor am de plătit ”x” lei acolo și eu îmi pun banii aceia deoparte și trăiesc din ce mai îmi rămâne. Proiectul de rezonare nu este un proiect rău, dar cred că ar putea să fie amânat, atâta vreme cât presupune creșteri de taxe și impozite. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, n-o să mai fac referire la strada Aviatori care are două parcuri, unul dintre ele nou făcut mulțumită administrației trecute.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnul, eu nu am spus punctual, eu am spus general. Dacă sunt 2000 de persoane...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pot să dau și eu un răspuns, vă rog? Da, strada Aviatorilor beneficiază de două parcuri, în timp ce altele n-au nici unul măcar. Referitor la ce a spus doamna Dinu. Da, este probabil pentru cineva care deține 1000 de mp2 teren în Bacău, să plătească 800 de lei, să treacă din zona B unde ar fi plătit 750, acum să plătească 800. 150 de lei în plus este probabil un dezastru financiar și înțeleg că

vreți să îi protejați. Și este opțiunea dumneavoastră. Eu v-aș sugera să vă gândiți și la celelalte câteva mii care vor plăti mai puțin impozit. Vor plăti un impozit just, care îl plăteau până acum mult mai mare. La acele familii vă gândiți, că vor plăti mult mai mulți mai puțin, decât cei care plătesc justa valoare? Și referitor la sume. Vorbim de 870 de lei pentru un proprietar de teren de 1000 mp2 în municipiul Bacău în zona A. Dacă trece din zona B, în zona A creșterea este de 25%, asta înseamnă 100 de lei aproximativ, 10 lei pe lună. Este cred că un dezastru pentru ei. Să reașezăm pe niște baze corecte și principiale modul în care impozităm aceste proprietăți. De altfel, fix același model pe care dumneavoastră văd că nu-l primiți cu brațele deschise, este în Oradea de zeci de ani de zile. Oradea, municipiul spre care toți tindem și vrem să fim ca acolo. Iar noi avem un sistem de 16 ani care nu s-a mișcat o secundă. Este alegerea dumneavoastră, domnilor consilieri, dacă alegeți să ne dezvoltăm, ca proprietarii să plătească o justă valoare sau alegeți să stagnăm în continuare.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnul primar, în primul rând vă rog frumos să nu mai îmi puneți vorbe în gură sau să induceți dumneavoastră cam ce vreau eu să spun sau să gândesc, da? Pentru că eu nu fac lucrul acesta. Sunt, ați spus că-i vorba de creșteri pentru 2000 de proprietari. Toți sunt proprietari de terenuri de mii de mp? Eu înțeleg, de exemplu, mi-a trimis cineva acum pe WhatsApp că o stradă, Vadul Bistriței parcă sau Balta Albă, trece în zona A. Acolo sunt blocuri. Cele 2000 toate sunt proprietari de terenuri? Și chiar și așa, repet. Această criză economică probabil va afecta pe toată lumea. Chiar dacă au afaceri foarte mari, sau afaceri foarte mici. Eram convinsă că dumneavoastră o să dați contraexemplu că noi ne opunem sau nu susținem scăderile de taxe pentru cei 4000. Nu-i adevărat. Noi am spus, am spus că nu este momentul anul acesta să creștem taxele pentru nimeni din municipiul Bacău pentru că proiecția financiară sau coșul zilnic, luați-o cum vreți, pentru fiecare dintre noi este imprevizibil sau poate la un moment dat suferi scăderi sau chiar să rămână fără un anumit venit. Este o diferență. Eu m-am referit la cei 2000. Și a ne arunca pisica că dacă nu susțineți 2000, nu-i susțineți pe cei 4000, sunt totuși discursuri care nu vă fac cinste și n-aș..

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și ce facem, și ce facem cu cei 4000 care plătesc, dacă respingeți acest proiect, plătesc în continuare mult mai mult decât ar trebui. Ce facem cu ei? De ei cine are grija? Despre asta e vorba.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule, nu, domnule primar. Dacă dumneavoastră veniți cu un proiect la care discutăm și nu suntem de acord cu dumneavoastră, nu înseamnă că acum gata, respingem, nu ne gândim la cei 4000. V-am spus, la momentul acela, e foarte bine pentru cei 4000 că ați găsit posibilitatea să reduceți taxele. Dar sunt 2000 de contribuabili ca să generalizăm, la care cresc taxele și impozitele.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Și nu cred că cei 2000 sunt toți proprietari de terenuri de 1000 de mp în Bacău.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu, exact, da, eu v-am dat un exemplu maximal.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Maximal.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Majoritatea au proprietăți mult mai mici. Deci.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Tocmai, sunt oameni care au niște salarii și care au un apartament. Și că acei oameni știu așa, că anul viitor plătesc atâta pe taxe, atâta pe impozit, atâta pe școala copilului.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, doamna Dinu, ne referim în mare parte la proprietarii de terenuri. La ei este impactul aici. Nu la proprietarii de un apartament. Nu despre ei vorbim. Deci, la un proprietar cu 1000 de mp teren plătește 870 de lei pe lună dacă este în zona A, cel mai mare impozit.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule primar, eu mi-am, mi-am.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Despre asta este vorba.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Eu v-am spus ce vă rugăm.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu am, eu am înțeles.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Este alegerea dumneavoastră, nu mai intervin. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, dacă vrem să schimbăm lucrurile, schimbăm. Dacă considerăm că 2000 sunt mai importanți decât 4000 asta este alegerea fiecăruia. Eu am vrut doar să aveți informația.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Nu, 2000 nu-s mai importanți decât 4000, fiecare e important. De la asta trebuie să pornim.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, am înțeles. Cât despre principiul, da, acum spuneți-mi o soluție. Cum așezăm pe o bază echitabilă scăzând doar la unii și necrescând la nimeni. Asta este întrebarea dumneavoastră. Legat de înghețarea taxelor și am văzut că asta este poziția PSD publică, ar fi fost bine să fie și consecventă. Astăzi, în ședința de Consiliu Județean, s-au mărit foarte multe taxe, în special accesul la muzee și alte lăcașe. Se pare că e o dublă măsură. La județ se măresc, la municipiu vreți înghețare.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș Ștefan, aveți cuvântul și îmi cer scuze pentru eroarea comisă, pentru că v-am sărit. Îmi pare rău.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu-i nicio problemă. Mulțumesc frumos. Domnule primar și eu sunt de acord cu revizuirea zonării fiscale. Însă acum consider că ea s-a făcut în grabă și pe genunchi. Ați avut un argument care mie mi se pare inoportun în anul 2021 la un municipiu reședință de județ, ca un cartier sau o zonă să aibă asfalt. Păi dacă astăzi nu are asfalt și în iunie dumneavoastră asfaltați acea stradă, ce facem? Trecem din A în B, din B în A? De fiecare dată când intervenim acolo să facem un confort urban, schimbăm zonele anual? Este o întrebare.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Exact, exact.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doi la mână, domnule primar. S-a discutat aici foarte mult și n-aș vrea să mai dau alte exemple, pentru că aș vrea să merg pe exemplele date de colegii mei: Bicaz, Aviatori, Banca Națională. Domnule primar, zona Aviatori, în afară că acolo într-adevăr acolo s-au făcut niște investiții, are un criteriu foarte important de luat în calcul și anume poluarea fonică pe care dumneavoastră l-ați uitat. Și acei cetățeni care stau în zona de sud, au de suferit datorită aproprierii de aeroportul atât militar, cât și cel civil . Domnule primar, eu consider că cel mai important criteriu când faci o zonificare, este evaluarea proprietății, domnule primar. Nu poți să compari un apartament din Aviatori, valoarea lui, cu unul de pe Banca Națională. Chiar dacă pe Banca Națională nu ai astăzi asfalt. Păi dacă mergem în Dallas, prelungirea Bicazului, facem un trotuar, îl trecem în zona A, adică impozit ca în centrul Bacăului? Indiferent ce am face în acea zonă, luați grila notarilor, vedeți ce se întâmplă, care este valoarea proprietății. Este principalul criteriu de zonificare din punctul meu de vedere. Nu putem să punem oamenii din Bicaz, din Dallas să plătească impozit în zona A. Este incorect din punctul meu de vedere. Consider că trebuie să gândim mai aprofundat această zonare și nu să o modificăm anual sau din 6 în 6 luni, pentru că mai facem un trotuar, mai facem un parc, mai facem nu știu ce în zonă. Este normal să facem confort urban pentru că trăim într-un oraș de peste 100.000 de locuitori, municipiu reședință de județ și este datoria dumneavoastră ca executiv să creați confort, indiferent de ce zonă este. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, vă rog să răspundeți punctual la problemele ridicate de domnul Dragoș Ștefan.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, legat de ce ați spus, da, exact acesta este principiul. Zonezi în funcție de utilități și de serviciile de care beneficiezi, ca pe măsură ce primești mai multe, să și plătești mai mult. Creșterea calității vieții vine și cu creșterea taxelor și impozitelor. Și este un lucru normal. Aici vorbim despre niște taxe, niște impozite legate de facilitățile pe care orașul le oferă. Ce spuneți dumneavoastră despre valoarea proprietății este la alt capitol, este o taxă obligatorie, este un impozit pe clădiri, rezidențiale sau nerezidențiale, care nu are nicio legătură cu proiectul de față. Și da, în alte orașe cum este Oradea, an de an străzile sunt reclasificate, în funcție de ce se investește. În Bacău de 16 ani sunt străzi nereclasificate. Nu s-a schimbat absolut nimic. Deși municipalitatea a investit, deși s-au atras bani, fonduri, deși calitatea vieții a crescut. Astfel încât, ani de zile oameni care locuiau în zona A au contribuit mai mult, iar banii lor s-au dus către cei care erau în zone cum ar fi zona D, fără facilități. Continuând acest sistem, vom continua această inechitate, în care persoane vor finanța încontinuu pe alții. Despre asta este vorba. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, aveți cuvântul.

( probleme tehnice, înregistrare fără sunet)

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, dacă îmi permiteți o să răspund ca să...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vă rog frumos să mă lăsați să termin. Contează poziția, (mă aud și fără microfon), contează poziția față de centrul localității, contează calitatea trotuarelor. Degeaba încercați să duceți în derizoriu aspectul sesizat de mine. Contează inexistența trotuarelor, că aici ajungem până la urmă, contează calitatea străzilor, contează gropile din străzile din anumite cartiere. Pentru că nu întâmplător v-ați pozat lângă niște gropi, lângă niște bălți în septembrie domnule primar. Și atunci eu zic că această anexă trebuie revizuită cap-coadă. Trebuie luați în considerație și alți parametri, astfel încât dacă facem o zonificare, să o facem ca la carte. Și să nu putem fi acuzați noi, consilierii locali, de nici un cetățean al municipiului Bacău că nu am acționat pe principii de legalitate și de oportunitate fundamentată corect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este decizia dumneavoastră. Așa cum am spus la început, a fost o clasificare pur obiectivă pentru a discrimina și în termen matematic cât mai bine. Mențiunile pe care le-ați spus au o latură puternic subiectivă, calitatea trotuarelor, nu știu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am citit din expunerea dumneavoastră de motive mai devreme.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Din nou, mă repet.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, sesizez același aspect pe care l-a ridicat și colega mea.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamnă, eu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Încercați să concluzionați în locul nostru și nu e corect. Consiliul Local al Municipiului Bacău nu este societatea dumneavoastră comercială.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamna Breahnă, ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci nu trageți concluzii în locul nostru. Vă rog frumos. Repet, am citat din expunerea dumneavoastră de motive, unde indicați că primul criteriu pe care îl veți lua în calcul în realizarea unei noi zonări, vă citez, domnule primar, este poziția față de centrul localității.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și ducem zona Aviatori în zona A.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, în primul rând dacă vreți să avem o relație respectuoasă, trebuie să ne respectăm. Eu nu v-am întrerupt, doamna consilier. Doi, mă refeream la ce ați spus legat de trotuare, nu de poziția față de centru. Urma să ajung și acolo. Spuneam că este o apreciere subiectivă calitatea trotuarelor. Nu putem introduce astfel de criterii, ci doar cele pur obiective și măsurabile, dacă vrem să avem o clasificare pe bază de principii. Legat de ce ați spus dumneavoastră, putem să facem modificarea acum și să spunem că, să reclasificăm ce înseamnă zona B și zona A în funcție de centru. În zona B dacă au asfalt și utilități și nu-i în centru și în zona A dacă au asfalt și utilități și este în centru. Și așa rezolvăm toate problemele. Aviatorilor și Bicaz rămân în zona B, Ana Ipătescu, Banca Națională trec înapoi în zona A. Și am rezolvat problemele și vor fi mai mulți care vor avea impozitele reduse. Și putem să amendăm în acest moment proiectul, aici.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ordinea la cuvânt este următoarea: Ghingheș, Miroșeanu, Huluță, Munteanu, Dinu. Domnule Ghingheș aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- O să urmeze cine era pe listă, mulțumesc. Nu, bun, eram pe listă dar după aceea mă acuzăm

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- După aceea mă acuză doamna senator, consilier local în același timp, că trag concluzii.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Iar vorbiți în numele meu?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Proiectul în sine își propune să facă o actualizare a zonării. Deci, noi nu vorbim despre zonarea municipiului Bacău în momentul de față. Și această zonare să se facă pe baza unor principii. Altele decât au funcționat până în momentul de față, considerându-se că este momentul să se stabilească alte principii. Este adevărat că... A, și chestiunea asta funcționează ca o corecție în ambele sensuri. Vorbim de 15 ani de zile, perioadă în care nu s-a mai umblat la această zonare. Orașul a evoluat, lucrurile s-au schimbat. Deci, nu vorbim nici de o fixare de noi taxe, nu vorbim nici de alte impuneri, decât a se face o corecție. Și dacă e să vorbim de lista în sine, fără îndoială că am sesizat și eu o serie întreagă de lucruri care ar trebui să fie corectate. Și, domnul primar, dacă e să discutăm de lucrul acesta, o să vă rog să luați în calcul cartierul ANL cu strada Margaretelor, Magnoliilor, Orhideelor și așa mai departe. Au fost trecute cu alimentare cu gaz metan și nu este cazul. Iar aceste lucruri pot fi corectate fără nici o problemă prin amendare de către noi, consilierii locali. Dar, este important să cădem de acord, că vorbim despre principii de zonare și nu despre modificări sau creșteri de taxe.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Miroșeanu, dacă mai repetați o dată am putea supune chiar acum la vot amendamentul dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Margaretelor, Magnoliilor, Orhideelor și toate celelalte străzi din cartierul ANL.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Așa, nu se încadrează la categoria A.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Nu, nu au gaz metan, prin urmare trebuie declasificate.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Supun la vot amendamentul domnului Miroșeanu. Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă rog frumos, invitați domnii consilieri să intre în sală.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Urmează domnul Huluță, domnul Munteanu, doamna Dinu și domnul Candet. Asta este ordinea la cuvânt, da? Domnule Munteanu, nu trebuie să vă supărați. Asta era ordinea. Să știți că de data asta nu am greșit.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Mie îmi place că sunt foarte multe luări de poziție populiste. Eu zic că am ieșit din zona de campanie electorală. Și haideți să stăm strâmb și să încercăm să judecăm drept. Zonarea care a fost până acum și mulți cetățeni miau adus la cunoștință că ei plătesc mai mult și nu au nici apă curentă, nu au nici trotuar, nu au nimic, dar ei plătesc foarte mult. Această zonare este absolut necesară. Numai că momentul este un pic prost ales. Cetățenii nu sunt pregătiți la ora actuală, din punctul meu de vedere, să accepte peste noapte, da, mutarea dintr-o categorie în alta. Se pune și problema celor care plătesc mai mult și nu au facilități. Eu aș propune inițiatorului, cu tot riscul, să amâne acest proiect sau să-l scoată de pe ordinea de zi și pe parcursul anului viitor, noi să luăm pe zone, fiecare și să nu vină cu 336 de străzi când noi putem la două luni să venim cu 60 de străzi și să le introducem într-o zonă corect. În care și noi să putem să analizăm, corect? Să stăm de vorbă și cu cetățenii și cetățenii de pe stradă să fie bine informați de ce au trecut din B în A, sau au trecut din B în C. Pentru că acum sunt mulți cetățeni care nici nu au aflat că noi facem această zonare sau există acest proiect pe zonă. Legat, noi dacă nu aprobăm acest proiect rămâne zonarea veche și eu vă spun că nu se întâmplă nimic, nici în plus, nici în minus. Dar ca să o facem corect și să o corectăm, Dragoș, în fiecare lună dacă e nevoie, dar ea va avea aplicabilitate la anul următor, noi putem. Dacă o stradă s-a perfecționat, s-a adus, s-a canalizat, tot ce trebuie, s-a asfaltat, tot ce trebuie, putem să o trecem într-o zonă superioară. Și legiuitorul ne dă voie pe parcursul anului, oricând. Numai că aplicarea impozitului pe terenul respectiv nu poate fi decât cu 1 ianuarie anul următor. Și atunci avem un an la dispoziție să putem să facem. Eu nu acuz tot timpul primarul, ce a spus în campania electorală. Și noi am spus multe și fiecare spunem în campania electorală. Dar nimeni să nu aibă pretenția că se face într-o lună sau în două luni. Eu zic că sunt 4 ani în care putem să îndreptăm tot ce a fost greșit în mandatele anterioare, dar să precizăm și ce a fost bun în mandatele anterioare. Asta voiam să propun inițiatorului. Pentru că a surescitat foarte multe opinii, foarte multe minți, și locuitorii, și pe noi cetățenii. Acum ne puneți într-o situație destul de jenantă. Dacă nu aprobăm, cei care nu beneficiază de toate facilitățile plătesc mai mult și plătesc de 16 ani în continuare, da? De 16 ani plătesc pe nedrept, da? Și dacă noi votăm această chestiune, nedreptățim pe cei care nu se așteaptă să treacă dintr-o zonă în alta, adică într-o zonă superioară cu o taxă în plus. Anul 2021, ne așezăm cu o zonare corectă și putem să aducem argumente pe fiecare stradă. Acum, dacă luăm o stradă de la, o luăm de la sud, ne ducem la nord, ne ducem în est, ne ducem în vest, în centru. Și facem un talmeș-balmeș și un scandal inutil cu cetățenii și între noi grupurile politice. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, sunteți inițiator, deci vă rog să răspundeți.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, domnule consilier. Apreciez înțelepciunea dumneavoastră. Eu am avut o abordare mai matematiciană a subiectului, dar tind să vă dau dreptate. Astfel încât, vă propun o soluție de compromis. Să redenumim proiectul, să-i spunem ”proiect de hotărâre privind principiile rezonării fiscale a teritoriului municipiului Bacău aplicabile începând cu anul fiscal 2022”. Și astăzi să dezbatem doar partea de principii, după care să facem rezonarea, ce înseamnă zona A, ce înseamnă zona B, ce înseamnă zona C și zona D, urmând ca pe parcursul anului 2021, o dată la o lună să vă prezint situația cu 10-20 de străzi cartografiate, să o aprobați pe parcurs, astfel încât la finalul sau chiar la jumătatea anului 2021 să avem o clasificare după principiile pe care le aprobăm astăzi, clasificare care să fie pusă în vigoare începând cu 2022. Cum vi se pare propunerea? Deci, astăzi să aprobăm doar principiile rezonării, urmând ca circumstanțierea lor, adică acel tabel cu date, să fie lucrat și aprobat de dumneavoastră pe parcursul anului viitor.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Suspend ședința timp de 5 minute.

(revenire din pauză)

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bun, după consultări cu consilierii locali, eu v-aș solicita un vot informal să vedem câtă lume este de acord cu principiul zonării, adică să plătească fiecare în funcție de beneficiile urbane pe care le are. Dacă există o majoritate, atunci voi retrage de pe ordinea de zi proiectul, urmând să-l discutăm până-n luna martie, punctual, aplicat pe fiecare dintre criteriile la care rămânem de acord. Dar aș vrea să știu dacă există o majoritate care-și dorește o zonare fiscală, conform principiilor ”Plătești pentru ceea ce beneficiezi”.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun la vot informai această propunere a domnului...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Numai o secundă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ce vot...De când sunt în consiliul local voturi informale? Pe bune.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Ne consultă, ne întreabă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, dar serios acum...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doar ne consultăm în ideea în care să nu mai continuăm ședința cu acest proiect, dacă oricum nu...Ca să nu mai pierdem timp, asta era ideea. De asta era un vot așa, informal.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Pe marginea proiectului mai erau înscrieri la cuvânt...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, așa este.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -...și atunci eu cred că ar trebui ca cei care s-au înscris la cuvânt, fie să renunțe la cuvânt, fie să ia cuvântul, să-și expună punctul de vedere și după ce se termină dezbaterile, cred că domnul primar ar trebui să facă propunerea de rigoare.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Munteanu, domnul Dinu și domnul Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Intenția domnului primar este de a-l scoate de pe ordinea de zi și de a vă cere dumneavoastră părerea în privința unui vot de principiu pentru zonificare, exact propunerea domnului Huluță, dar...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...dacă domnul primar îl scoate de pe ordinea de zi, credeți că mai au obiect cuvântările care urmau să aibă loc pe tema proiectului?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu cred că da. Eu, cel puțin, sunt curios să ascult, nu știu. Nu sunt împotriva retragerii proiectului, nu sunt împotriva votului pe principii, sunt total de acord, dar hai întâi să discutăm.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamna președintă v-a dat cuvântul, eu v-aș ruga să puneți cine este de acord cu principiul zonificării? Plătim doar pentru ceea ce beneficiem.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Eu am altă propunere. Vreau să dau dreptul la cuvânt celor trei persoane care au rămas restante, așa, și după aceea supunem la vot propunerea domnului primar. Nu știu altfel cum să manageriez situația, să fie echitabil pentru toată lumea, da? Deci, domnule Munteanu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU- Da. Pentru a nu mai pune în balanță vechea administrație cu actuala administrație și pentru o revizuire corectă a zonării fiscale și pentru a nu mai pune în discuție ”vot informal” în consiliul local, vă propun, domnule primar, ca inițiator, cum am și înțeles că urmează să faceți, din ce spunea domnul secretar, să retrageți proiectul de pe ordinea de zi și să vă asumați că-l veți pune în discuție anul următor.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Dinu, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Nu, întrebarea asta, dacă suntem de acord cu zonarea pare un pic...Seamănă cu întrebările de la referendum: ”Dacă băcăuanii vor sau nu să se îmbolnăvească”. Evident că orice lucru nou, orice noutate, orice idee de principiu este binevenită și trecând peste partea asta și devenind serioși, eu cred că, e doar o propunere, domnule primar, dacă vreți s-o luați în seamă, este alegerea dumneavoastră, am văzut că în expunerea de motive este enunțat de dumneavoastră...Cred că sunt aici două categorii de persoane, așa le văd eu, ca neprofesionistă în domeniul acesta, care ar trebui consultate. În primul rând, arhitecții, există o asociație de arhitecți, avem aici un coleg arhitect care poate să-și dea probabil o părere avizată legată de această zonare și doi- președinții Asociațiilor de proprietari, care cred că ar trebui să fie consultați pentru zonare. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, mă rog, așteptam mai multe elemente de noutate, care se pare că n-au venit. Ceea ce voiam eu să spun a fost atacat în mare parte de către domnul Huluță. Fără nici un fel de îndoială că, dacă nu s-a făcut de 16 ani o reașezare a grilei de impozitare a proprietăților băcăuanilor, probabil că ar trebui făcută. Principial, sunt perfect de acord cu această chestiune. Acum, ca și consilieri locali, trebuie să avem în vedere că această reașezare a grilei poate fi făcută în două maniere posibile: fie cum a venit domnul primar astăzi cu un proiect care ar trebui votat pe principiul văzut- plăcut, fie facem o dezbatere reală asupra acestei grile și a reașezării din punct de vedere a grilei de impozitare a municipiului Bacău. Eu pentru această din urmă modalitate aș înclina. Și această din urmă modalitate poate să aibă la rândul ei mai multe variante: fie luăm în câte-o ședință câte un cartier în parte și-l dezbatem și pentru fiecare în parte dăm câte un HCL, care va avea începere din luna ianuarie a anului următor, fie aprobăm fiecare cartier în parte și la urmă dăm un HCL pentru tot Bacăul, care, la fel, va avea intrarea în vigoare la 1 ianuarie a anului următor. Eu cred că asta este o manieră corectă și responsabilă de abordare a acestei probleme. În plus, eu cred că această a doua manieră de abordare are meritul că nu va putea să facă scăpate anumite străzi sau anumite zone care ar scăpa, chiar dacă noi azi am sta până diseară să facem amendamente la acest proiect, probabil că tot vor fi zone care vor fi, din punct de vedere al așezării, nepotrivit așezate în raport de ceea ce se vrea. Și atunci, eu cred că este bine să abordăm de această manieră, a doua manieră pe care eu am expus-o, această modificare a grilei de impozitare a municipiului Bacău. Acum, eu n-aș vrea să merg cu raționamentul mai departe, nici n-aș vrea să stârnesc o polemică și-un cuvânt împotrivă. Văd că s-a creat așa, o modă, că vorbește un consilier, primarul dă replică, iar vorbește un consilier, iar primarul dă replică. Lucrul ăsta, nu știu, mie nu mi se pare chiar potrivit și nici constructiv într-o discuție. Deci, s-a supus o problemă, și-a spus inițiatorul cuvântul, a susținut inițiativa, o dezbatem, o supunem la vot și cu asta am terminat. N-are rost să ne certăm între noi, să ne jignim, să ducem o discuție într-o zonă care nu cred că o vrea nici unul dintre noi. Sigur că purtați de temperatura verbului, am putea la un moment dat să fim tentați să plătim polițe din trecut, lucru de la care eu cred că ar trebui să ne abținem. De-acum au trecut alegerile, a trecut o bună bucată de timp de când suntem în funcție, hai să facem ceea ce e de făcut. Prin urmare, eu sunt de acord ca domnul primar să retragă acest proiect, urmând să sintetizăm pentru data viitoare, la început principiile, mă rog, aici eu aș cere o explicație de la domnul primar ce înseamnă ”principiu” și ce înseamnă ”criteriu”, pentru că, dacă mă uit aici pe raportul ăsta, ceea ce dumnealui afirmă că e ”principiu”, nu stârnesc o polemică și nu vreau să jignesc pe nimeni, încă o dată subliniez, mie mi se pare că sunt niște criterii care sunt abordate din Codul fiscal, care nici nu-s toate și nici nu știm pe ce principii au fost alese. Principiul e unul singur: trebuie să plătim impozit, asta-i clar, dar plătim impozitul fiecare în funcțiile de criteriile pe care le deține proprietatea pentru care plătim impozitul. Asta-i toată filozofia. Prin urmare, sunt de acord cu retragerea proiectului, urmează să discutăm ulterior această modificare a grilei. Vă mulțumesc. Nu vreau să am un cuvânt la replică.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, aveți cuvântul. Pentru galerie, așteptați să fie finalizat stadionul. Doamna Breahnă, aveți cuvântul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cu mine ați vorbit? Nu, nu, nu, legat de stadion și de galerie. Cu mine ați vorbit? Am înțeles.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Asta nu este atitudine pentru sala de ședințe de consiliu local. Dumneavoastră aici sunteți invitați, da, fără să luați dreptul la cuvânt și fără să faceți galerie. Pur și simplu nu mi se pare o atitudine potrivită pentru o sală de ședințe. Doamna Breahnă, aveți cuvântul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu sunt eu avocatul nimănui, dar nu cred că a făcut nimeni galerie aici și n-am sesizat nici un aspect care iese din ordinea firească. Ok, revenind la ceea ce voiam să spun. Ați făcut o afirmație mincinoasă, domnule primar, mai devreme. În ședința de Consiliu Județean de astăzi nu s-a mărit nici o taxă. Absolut nici o taxă. Într-adevăr, au venit niște propuneri de la subordonate, însă președintele Valentin Ivancea a amendat aceste propuneri, în sensul în care toate taxele și impozitele au rămas plafonate sau au fost plafonate la nivelul anului 2020. Deci, nu acuzați partidul politic din care fac parte de asemenea chestiuni pentru că sunt chestiuni absolut mincinoase. Repet: Consiliul Județean nu a mărit astăzi nici o taxă.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu mai aveți o replică, domnule primar?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aveți cuvântul, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - V-am solicitat un vot consultativ, să știu dacă există o majoritate care este de acord cu principiul ”plătești cât beneficiezi”, urmând ca până-n luna martie să discutăm criteriile și să le aplicăm pentru fiecare stradă.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule primar, am rugămintea...Eu nu am înțeles foarte bine ce vreți dumneavoastră să spuneți. Deci, ce înseamnă ”principii de impozitare” și ce înseamnă ”criterii de impozitare”, ca să vorbim aceeași limbă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule consilier, am spus de mai multe ori, dar repet. Vorbim despre principiul de zonificare fiscală. Cum împărțim aceste zone? Ce înseamnă zona A de fiscalitate? Iar principiul care le integrează pe toate este că plătești în funcție de ce beneficiezi, de ce servicii publice beneficiezi. Beneficiezi de asfalt, beneficiezi de utilități, beneficiezi de iluminat, beneficiezi de un parc în apropiere sau de transport public.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Hai să nu amestecăm...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este vorba despre principiul zonării pe care l-am propus și l-am pus în aplicare. Restul, criteriile, care sunt ponderile criteriilor în a mări sau a micșora o clasă, ăsta este un lucru care se poate dezbate.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, principiile de care vorbiți, că o unitate teritorială administrativă e împărțită în mai multe zone, nu le putem supune la vot, pentru simplul fapt că există în Codul fiscal și sunt date de la lege.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu există, domnule Candet, așa ceva.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Există, domnule.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu există.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- În ceea ce privește criteriile, hai să le enumerăm și să le abordăm, dacă vreți să le supunem la vot. Nici alea n-ar trebui, dar, mă rog. Atunci, hai să prorogăm discuția într-o ședință viitoare în ceea ce privește principiile și criteriile, ca să venim bine pregătiți cu toții.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Domnule Candet, eu cred că prin natura educației pe care o am, sunt bine pregătit, dar chiar vă provoc să-mi explicați unde există trecută zonarea fiscală într-un oraș, atât timp cât afirmați că eu greșesc. Reiau discuția...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- N-am afirmat...Eu vă spun că eu nu sunt pregătit, nu dumneavoastră, iertați-mă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Eu v-am cerut un vot consultativ, văd că tot amânați. Dacă doamna președintă...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Am spus de la început. Nu vreau să facem certuri.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -...nu vrea să ridice un vot consultativ, eu o să vă rog să continuăm dezbaterea și să supunem proiectul așa cum a fost propus și dacă trece- bine, dacă nu trece- iarăși bine. Dar pentru a retrage acest proiect, aș vrea să văd că este o majoritate care-și dorește o dezbatere reală asupra acestui proiect.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da. Deci supun la vot, mă rog, vot consultativ, propunerea domnului primar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule primar, dar nu mai bine întrebăm cetățenii, nu mai bine cerem cetățenilor acest vot informal, să vedem ce părere au ei despre ce se întâmplă acum în ședința de consiliu local?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dumneavoastră sunteți aici ca să-i reprezentați. De fapt, cu toții suntem aici ca să-i reprezentăm. Pentru asta ne-au mandatat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu s-a mai întâlnit așa ceva. Suntem în fața unui proiect de hotărâre incomplet fundamentat și oricât ați încerca să faceți...Practic, prin acest vot consultativ ce încercați să faceți? Să ne demonstrați că totuși aveți, într-o oarecare măsură, dreptate. Nimeni nu s-a opus acestui principiu. Modul în care a fost aplicat acest principiu, prin prezentul proiect de hotărâre, este unul eronat. Atât am spus. Și nu știu de ce stăm de un sfert de oră pe această idee, a votului consultativ sau a votului informal și așa mai departe. Eu nu știu dacă am întreba cetățenii municipiului Bacău acum, informal, ce părere au despre proiectul inițiat de dumneavoastră, ce am obține. Pe ei să-i întrebăm sau faceți un referendum. Că era mai interesant să faceți un referendum pe tema aceasta decât pe ce v-ați propus să-l faceți atunci, în luna noiembrie.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Doamna președintă...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Manolache, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Da, mulțumesc. Nu am vrut să intervin, dar trebuie să stopăm odată discuțiile astea interminabile și care nu ne ajută cu nimic. Deci, domnule primar, vă rog să ieșim din zona asta a amatorismului, să intrăm într-o zonă a profesionalismului. Vă spun că nu există cutumă în consiliul local prin care să solicităm un vot consultativ, ca atare, vă rog să treceți direct la propunerea proiectului inițiat de dumneavoastră la vot. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar, există sau nu există o cutumă a unor astfel de voturi? S-a mai întâmplat așa ceva în consiliul municipal? Explicați dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu am înțeles așa: că domnul primar intenționează să scoată proiectul de pe ordinea de zi. Consultarea cu dumneavoastră sau numiți-o ”vot informal”, sau ”consultare”, cum vreți dumneavoastră, înseamnă startul pentru demararea procedurilor la ceea ce propunea domnul Huluță. Adică, acum domnul primar îl scoate de pe ordinea de zi, rămân valabile zonificările care sunt, iar la începutul anului începe procedura de zonificare pe zone, pe străzi, în care dumneavoastră să fiți la fel de implicați, alături de domnul primar și de angajații din primărie, pentru acest lucru. Asta este de fapt intenția domnului primar, nu e vorba de un vot prin care să aprobăm un proiect de hotărâre, ci e vorba de o propunere a domnului Huluță, e o problemă de intenție a domnului primar, care, până la urmă, are nevoie sau n-are nevoie de accepțiunea dumneavoastră. Dumneavoastră hotărâți, pentru că dumneavoastră sunteți acest organ deliberativ, cu privire la tot ceea ce se întâmplă în acest sens.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Da. Domnule secretar, ați punctat foarte corect. Domnul primar poate decide să supună la vot proiectul sau să-l retragă de pe ordinea de zi. Dacă, de asemenea, dumnealui, ulterior va considera oportun să readucă proiectul în atenția consiliului local, în formatul actual sau ținând cont de toate propunerile care le-am făcut eu și colegii noștri, atunci o va face așa cum crede și când crede dumnealui de cuviință. Votul consultativ nu își are obiectul aici.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Manolache, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Da, mulțumesc. Eu atât voiam să fac, o simplă intervenție, referitoare la domnul Secretar General al Primăriei Municipiului Bacău: să lase politica la o parte, dânsul să se exprime doar din punctul de vedere al legalității tuturor proiectelor de hotărâre, iar noi să deliberăm, pentru că noi suntem forul care deliberează toate hotărârile de consiliu local. Cu rugămintea ca domnul secretar să nu mai intervină să facă politică alături de noi. Noi suntem cei care facem politica în consiliul local, dânsul, într-adevăr, are un rol foarte important, dar tot ce ține de legalitatea acestor proiecte. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am luat cuvântul la solicitarea doamnei președintă și v-am spus o părere asupra situației de fapt, față de care colegii dumneavoastră au afirmat că este corectă. Nu am făcut altceva decât să reflect realitatea. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Am înțeles, Atunci o să vă supun la vot un amendament la acest proiect. Articolul 1 va fi refăcut și va avea următorul conținut: ”Se aprobă revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Bacău”, tăiem ”conform anexei”, ”începând cu anul 2022, anexa cu toate criteriile și străzile urmând a fi elaborată printr-o hotărâre ulterioară, în anul 2021”. Deci, exact acest lucru spunem, că suntem de acord cu principiul și urmează, ca în decursul anului 2021 să completăm anexa cu toate criteriile. Vă rog să supuneți la vot acest amendament. Va rezolva ambele probleme.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Credeți să este necesar să mai reia domnul primar acest amendament, înainte să-l supunem la vot? Bine. Supun la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Vă rog să ridicați mâna mai sus.

Cine se abține de la acest amendament?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Nu știu dacă ați înțeles, domnule primar. Ideea e să stăm pe loc, nu trebuie să dăm deloc înainte.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nimic, nici un principiu, nimic. Așa trebuie să rămână.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Să rămână așa, cum e lăsat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, v-a dat cineva voie să vorbiți?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Auziți, domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - În doi ani de zile ne-ai terminat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cu mine vorbiți, domnule Huluță? A...

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

10

2

9

Cu 10 voturi ”pentru ” , 2 voturi împotrivă și 9 abțineri amendamentul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu nu a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bine, ținând cont că nu există o majoritate nici într-un fel, nici în altul, o să propun retragerea proiectului de pe ordinea de zi și, începând cu luna ianuarie, o să revin cu anexa la dumneavoastră pentru dezbateri. Și vom vedea atunci cine este de acord cu principiul și cine nu. Vă mulțumesc.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2021 în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Voi începe prima oară prin a defini ce înseamnă ”taxa de salubritate”. Conform articolului 2 din Legea salubrității...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ce s-a întâmplat, domnule Diaconu? Spuneți. Cum? Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci taxa de salubritate, conform legii, este colectată pentru a plăti exclusiv costurile care țin de: colectare-precolectare deșeuri; depozitare deșeuri; întreținere drumuri, străzi; tratamente dezinsecție, deratizare; tratamente anti-țânțari, precum și deszăpezitul stradal. Pentru anul acesta a existat un deficit enorm al acestei taxe, astfel încât, conform cifrelor furnizate de aparatul de specialitate, nivelul taxei care ar fi asigurat în integralitate costul plătit de municipalitate pentru serviciile de salubritate ajungea la cifra de 24 lei/persoană. Ținând cont că în anul 2018 consiliul local, din care avem doi reprezentanți aici, și-a asumat în fața ADIS Bacău și, implicit, a Uniunii Europene, o eșalonare a taxei de salubritate care trebuia să înceapă să crească din 2018 până în 2021 la nivelul de 17,11 lei/persoană. Aceasta era asumarea acestui consiliu local, astfel încât vă propun să deliberați despre valoarea pe care această taxă o va avea în anul 2021, ținând cont și de următoarele aspecte: în acest moment taxa, practic, oferă o subvenție tuturor locuitorilor municipiului Bacău, o subvenție de 14 lei, adică toți băcăuanii, chiar dacă-și permit, au plătit anul acesta 10 lei și diferența de 14 lei, de cost, este subvenționată din bugetul local, adică tot banii altor băcăuani. Propunerea pe care v-o fac este ca, pentru prima oară, să introducem o politică socială aici și la nivelul taxei de 17,11, deja asumată de consiliul local acum doi ani, să introducem o lipsă de impunere pentru al doilea copil dintr-o familie, cât și declasarea de la această taxă pentru persoanele autorizate care desfășoară activitatea la același domiciliu unde locuiesc. Până în acest moment, de exemplu, un programator liber profesionist care lucra de acasă plătea de două ori taxa, lucru care nu este corect pentru că nu genera de două ori mai mult gunoi. Ținând cont de cele de mai sus și de toate lucrurile care s-au dezbătut în spațiul public, vă rog frumos să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discuții asupra proiectului? Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul, apoi domnul Chirilescu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Domnule primar, stimați colegi, fiind un proiect foarte important pentru municipiul Bacău, aș vrea să mergem puțin în timp și să facem puțină istorie, referitor la modul cum a evoluat această taxă de salubritate în ultimii ani și vreau să vă reamintesc că în 2018, PSD-ul, împreună cu conducerea primăriei de atunci, au mărit taxa de la 6 lei la 10 lei. Din acel moment, practic nu s-a mai întâmplat nimic și situația, în momentul de față, este una extrem de delicată, în ceea ce privește asumarea obligațiilor în raport cu Uniunea Europeană. Domnul primar, prin acest proiect, ne propune să revenim, practic, la zi, însemnând un cuantum de 17,11 lei, atât la taxa pentru populație, cât și la agenții economici. Având în vedere situația dificilă economică prin care trece întreaga Românie și municipiul Bacău, considerăm că saltul ar fi unul mult prea brusc și venim cu un amendament și propunem ca această taxă de salubritate, sau mă rog, diferența aceasta să fie suportată eșalonat. Anul acesta să mergem pe o taxă de 15 lei, urmând ca anul viitor să aducem la zi, în așa fel încât populația municipiului Bacău să suporte mai ușor această mărire. Mulțumesc foarte mult.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun la vot amendamentul domnului Miroșeanu. Îl rog să reia amendamentul, doar ca să ne asigurăm că a înțeles toată lumea despre ce e vorba.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Deci propunem ca taxa de salubritate să fie începând cu 1 ianuarie 2021 de 15 lei, atât la persoane fizice, cât și la agenții economici.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotriva acestui amendament?

Cine se abține de la acest amendament?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

9

12

-

Cu 9 voturi ”pentru ” și 12 voturi împotrivă amendamentul domnului viceprimar Liviu Miroșeanu nu a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Vă mulțumesc, doamna președintă. Am ajuns și la capitolul ”Taxa de salubritate”, un subiect care a speriat, la propriu, băcăuanii, cel puțin așa este sentimentul cu care am rămas, analizând discuțiile din spațiul public. Întâi am plecat cu o taxă propusă ”de” 24 de lei și nu ”până la” 24 de lei, scria negru pe alb în proiect: ”Taxa este de 24 de lei”, s-a revenit ulterior și propunerea domnului primar a fost de 17, acum amendamentul domnului Miroșeanu ajungând la 15. Sunt de acord cu o parte din ceea ce a spus, dar voi veni cu un raționament care să fundamenteze propria mea opinie. În ceea ce privește acest proiect, domnule primar, vreau să vă spun că la anexa numărul 2, ”Agenți economici- persoane fizice” regăsim niște numere acolo, niște cifre.

40.197 de persoane care sunt agenți economici, persoane fizice P.F.A, I.I.I., I.F., C.M.I. și așa mai departe- 119.500. Vreau să vă aduc aminte și aici cred că ar fi bine să intervină și domnul secretar dacă poate că, conform articolului 5 alineatul 2 din Legea 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, era necesară pentru a stabili aceste cifre și a nu le arunca pe o hârtie, pentru că nu există fundamentare în spatele acestor cifre, pur și simplu ați trecut acolo, era necesară inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare, în funcție de impozitele și taxele aferente. Vă dau un exemplu: la o simplă căutare pe internet, am găsit , la Roznov, de exemplu, iată că Roznovul, care e un UAT foarte mic, a adus în consiliul local și a supus consiliului local spre vot această inventariere, din care reieșea numărul clar al plătitorilor de taxe de salubritate. Din păcate, aceste informații nu le-am regăsit la material, astfel încât pot spune, pot concluziona că cifrele respective nu sunt fundamentate. Asta unu. Haideți să vorbim și despre componenta serviciilor de salubritate. Dacă-mi aduc bine aminte, la dezbaterea la care am participat la Centrul de Afaceri, domnul administrator a spus că 70% reprezintă componenta serviciilor de salubritate. Din punctul acesta de vedere, eu vreau să vă aduc aminte că avem o licitație în curs și nu știm care va fi deznodământul. E posibil ca operatorul respectiv să vină cu o gamă de servicii mai ieftină decât cele care sunt în acest moment. Cred că ar trebui și acest aspect luat în considerare, mai ales că în anexa respectivă e ceea ce spunea domnul primar și anume că există un program care va permite beneficiarilor să plătească cât produc ca și gunoi. Există în anexă, domnule primar, o să vă uitați, vă arăt contractul, că-l am la mine, dacă nu mă... Bun. În acest sens și având în vedere contextul pandemic pe care l-am invocat anterior, faptul că ne aflăm într-o perioadă dificilă, iar cetățenii municipiului Bacău au fost atât psihologic afectați, dar urmează să fie afectați și financiar, voi propune un amendament comun, de această dată, pentru că am reușit să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește acest aspect, împreună cu grupul PER, Pro România și PSD și subsemnatul și, bineînțeles, PPU-SL. Propun amendamentul de a păstra nivelul taxei actuale cu prevederile legale în vigoare. Vă mulțumesc și vă rog să supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am o specificație cu acea stabilire a masei impozabile, cum spuneți dumneavoastră. Vorbim de taxa de salubritate și ea se aplică fiecărui cetățean din municipiul Bacău. La ora asta noi avem o cifră dată de niște autorități care au competențe foarte clare în domeniu. Este Evidența Populației care are numărul foarte clar, dar dacă dumneavoastră spuneți că de acolo lipsesc, ne puteți spune ce nume lipsesc și complinim, nici o problemă, treaba asta, dar, acum poate nu știți, urmează anul viitor să aibă loc recensământul populației. Se va stabili atunci care este, într-adevăr, masa, dar la ora actuală noi avem niște cifre oficiale. Nu ne apucăm să facem noi această masă. Această masă rezultă din niște documente oficiale, administrate de niște entități, niște instituții cu atribuții foarte clare în domeniul ăsta.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Domnule secretar, v-am dat exemplul clar de la un UAT care a făcut acest lucru. Deci, vorbim despre exemple concrete, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră comparați o comună de câteva zeci de locuitori cu un municipiu cu o sută și ceva de mii de locuitori? Deci, acolo...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu am găsit la material nici o informație care să fundamenteze cifra respectivă. Cred că sunteți de acord cu mine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cifra este luată din documente oficiale.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Asta spuneți dumneavoastră. Eu n-am găsit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi da. Și este verificabilă.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - În regulă. Vă rog să supuneți la vot amendamentul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun la vot amendamentul domnului Chirilescu. Domnule Chirilescu, vă rog să reluați amendamentul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Să menținem nivelul taxei actuale de salubritate cu prevederile legale în vigoare.

Domnul Consilier Cătălin - Mihail DINU - Și aceleași servicii?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vrei să iei cuvântul pentru acest amendament, da? Punctual. Ok.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Am o întrebare de legalitate pe marginea acestui amendament. În cazul în care acest amendament va fi aprobat, domnule secretar, cum ne mai împăcăm cu acest plan de stabilire a taxei care a fost votat deja, și-n 2010, și-n 2018?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În momentul în care acest amendament va fi aprobat, vă dați seama că atunci va intra în contradicție cu hotărârile pe care deliberativul acestui for le-a aprobat de-a lungul vremii. Deci, dumneavoastră, la fel ca și domnul primar, sunteți ținuți să duceți la îndeplinire toate hotărârile de consiliu în vigoare. Aveți o hotărâre care... Poftim?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Vă întreb un lucru. Prin votarea unei taxe diminuate, mă rog, sau rămânerea la aceeași taxă, automat noi nu ne respectăm obligațiile pe care ni le-am asumat: 1- față de Uniunea Europeană, 2- față de viitorul operator care va câștiga licitația. Se vor produce, probabil, o serie de prejudicii.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Le vom respecta, numai că banii vor veni tot din buget, dar...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Deci, practic, tot cetățenii plătesc, pentru că aici voiam să vă aduc, tot cetățenii plătesc...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Tot cetățenii plătesc, numai că unii își asumă prin vot atribuirea a ceea ce consumă- plătesc, iar alții dau, prin tot felul de mijloace care s-au tot propagat de-a cursul timpului, să dăm taxe mai mici, dar de fapt bugetul este viciat pe cealaltă ușă din dos. Asta este.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Dar, domnule Crețu, nu mai bine plătim investiții de banii ăia?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi, ăsta-i scopul. Să nu lăsăm buget pentru investiții. Ăsta-i scopul, eu asta înțeleg.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș... Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Era domnul Diaconu.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu plătim mai bine investiții, doamna Breahnă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, Guvernul PNL-USR și-a asumat că va aduce 80 de miliarde de euro din care să facem investiții în România și inclusiv în județul Bacău. Deci, avem de unde să facem investiții. 80 de miliarde de euro trebuie să vină de la Uniunea Europeană. Așa că buzunarul cetățeanului băcăuan îl lăsăm, deocamdată, de-o parte. Pentru că, încă ceva. Într-adevăr, domnule viceprimar, s-a majorat în 2018 taxa de salubritate de la 6 lei la 10 lei, pe administrație PSD, așa cum ați spus, dar în 2018 nu aveam criză sanitară, nu aveam criză economică, dimpotrivă, Guvernul PSD crease toate premisele dezvoltării economice în care am fost până când Guvernul PNL a preluat acest mandat. Astăzi suntem într-o criză reală și ne raportăm la contextul actual, nu ne mai raportăm la ce-a fost în 2018, nu ne mai raportăm la ce-a fost în 2010, ne raportăm la ceea ce trăim astăzi. Prin urmare, o să avem bani, 80 de miliarde de euro să facem și investiții în România. Ca atare, se vor găsi probabil resurse în bugetul local, astfel încât să fie suportată diferența sau să fie subvenționată diferența de taxă de salubritate.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Eu am vrut să subliniez faptul că PSD-ul, din care și dumneavoastră faceți parte, tratați acest subiect cu dublă măsură. Atunci când sunteți la guvernare- într-un fel, și acum când ați venit în opoziție- în alt fel. Asta am vrut să subliniez. În ceea ce privește chestiunea cu investițiile, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, vor fi bani pentru investiții, însă acum discutăm despre cu totul altceva. Dacă este legal și moral, să vă asumați acest lucru.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Este și legal și moral, dat fiind contextul în care trăim și dată fiind criza pandemică pe care o suportăm cu toții. Repet: ne raportăm la contextul actual, nu ne putem permite ca-n acest context să majorăm, într-o asemenea proporție, taxa de salubritate.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Doamna președintă, vă rog să supuneți la vot amendamentul, ca și în cazul domnului Miroșeanu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă știam în 2018 că vom ajunge astăzi să trăim astfel de vremuri nefavorabile, cu siguranță lucrurile ar fi stat altfel.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Am permis dreptul la cuvânt persoanelor care au vrut să intervină strict privitor la propunerea dumneavoastră de amendament, da? Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, mulțumesc frumos, doamna președintă. O dată- n-are treabă operatorul, pentru că, în următorul contract ce va fi, va fi ADIS-ul. Noi plătim și acum doar transport și colectare la acest operator și plătim la tonă. Cât e tona? 151 de lei tona se plătește la gunoi. Deci, n-are nici o treabă una cu alta. Proiectul ISPA când a început? Când s-a terminat? În ce an a început? În ce an s-a terminat? Ia spuneți-ne. Dragi colegi, domnul Piștea, puteți să-mi răspundeți, vă rog frumos?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- Vă răspund.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Vă mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Vă răspund cu legea.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Cum doriți dumneavoastră. Lăsați cu legea. Când a început proiectul ISPA?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - O respectăm sau nu, despre asta e vorba.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu, nu, eu v-am întrebat altceva. Când a început proiectul ISPA și când s-a terminat? Ce înseamnă proiectul ISPA?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - E nerelevant, că dumneavoastră vă raportați...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Stați un pic. Domnule Piștea, vă rog, domnule administrator. Proiectul ISPA e Bacăul și cele 22 de comune, da? Vă ascult.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Proiectul ISPA se referă doar la o componentă a taxei de salubritate. Prin proiectul ISPA s-au achiziționat acele echipamente care zac și acum la baza Spații verzi a Primăriei Bacău, care n-au fost date în operare pentru contractul de colectare și transport. Și discutăm doar de componenta ”Deșeuri” a taxei de salubritate. Să ne-nțelegem. În articolul...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule Piștea, când a început proiectul și când s-a terminat, vă rog frumos?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, vă rog să fiți vertical și să-l lăsați pe domnul Piștea să-și termine răspunsul. Vă rog frumos, după aceea puteți interveni. Vă mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Undeva în 2007 și s-a terminat prin 2010 - 2011, ceva de genul ăsta. Ce relevanță are...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și dacă suntem obligați, cum spun colegii, că taxa trebuia mărită gradual, din 2010 de ce nu s-a mărit până acum?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Doar pentru componenta deșeurilor, domnule Diaconu. Luați în considerare că tot ce înseamnă ADIS și colectare deșeuri reprezintă doar componenta ”Deșeuri” din taxa de salubritate. Doar pentru acel cost era o obligație, că n-o să vină Uniunea Europeană să-ți impună o creștere de tarif pentru ceva ce nu-ți finanțează, cum ar fi deszăpezirea, spre exemplu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dar noi vorbim, domnule Piștea, doar de taxa de salubritate.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Păi, încă o dată...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dumneavoastră când ne spuneți de acești bani, domnule Piștea, eu înțeleg foarte bine. Tertipurile aste care le duceți stânga-dreapta...M-am ocupat de...Mă lăsați acum?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Eu citesc din lege.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Din lege, știu, sunteți legist. Cunosc o grămadă de legiști, sunt legiști, dar le interpretează după cum vor. Eu m-am ocupat de gunoi în Bacău și am făcut și platforme și am modernizat...Știți că platformele nu s-au modernizat de 20 de ani în Bacău? Domnule Ghingheș, vă rog. Nu mă întrerupeți, domnule Piștea, vă rog frumos, că chiar sunt pus la punct cu acest subiect, da? Și mașinile alea puteau fi modificate, că au ieșit și unele dintre ele eu le-am modificat și le-am făcut, că au ieșit din proiectul de care spuneți dumneavoastră și n-a împiedicat pe nimeni ca să le...Auziți...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Echipamentele respective erau din caietul de sarcini.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu v-am întrerupt. Mașinile de gunoi să le dea să le folosească municipalitatea. Cine ne-a împiedicat? Spuneți-mi, răspundeți, ce ne-a împiedicat?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Caietul de sarcini, pentru achiziționarea noului contractor.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și de ce l-am mai făcut noi, proiectul ăsta, pe Uniunea Europeană? Dacă acele mașini nu mai putem să le folosim și sunt noi și zac la noi.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Acele mașini vor fi folosite de noul operator.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dar câte mai sunt știți?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Toate trebuie să fie.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Sunt aici la Centrul de Afaceri, mergem să le vedem, domnule Piștea. Nu-s la Spații verzi, vă spun eu. Pentru că sunt pus la punct cu asta. Și trebuia crescută gradual, cum spuneți dumneavoastră, taxa de gunoi și taxa de gunoi...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Deci...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Auziți, taxa de gunoi e una, salubritatea, măturatul stradal, deszăpezirea este altceva.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Am impresia că...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu. Auziți...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Am impresia că nu vreți să înțelegeți cadrul legal.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Am înțeles, mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dacă nu-l aplicăm...Articolul 2...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Auziți, dacă o luăm cu populismul și-o luăm cu politicul...Eu n-am fost în partide mari, da? Până-n 2016, cine a fost la putere la Bacău?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Eu nu pot decât să...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi atunci, dacă o luăm...Spuneți că nu înțeleg, înseamnă, mă scuzați, sunt un pic mai...Da, am înțeles, mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Cadrul legal care vi se aplică și dumneavoastră. Serviciu de salubritate...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, dau cuvântul domnului Piștea să citească articolul de lege pe care-l invocă. Vă rog.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Articolul 2 din Legea 101 privind salubrizarea, alineatul 3: ”Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități: a)colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b)colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c)organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; d)operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

e)sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; f)măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

g)curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

h)colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

i)organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; j)administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

k)dezinsecția, dezinfecția și deratizarea”.

Prin urmare, taxa de salubritate nu se raportează doar la componenta de deșeuri. Ce aveți ca și creștere asumată, este strict a proiectului ISPA și a continuării proiectului ISPA prin proiectul POSMediu, de către județul Bacău, ulterior. Celelalte componente sunt subvenționate în momentul de față, cum de altfel este subvenționată și parte din taxa de salubritate aferentă strict componentei deșeurilor.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule Piștea, până-n 2016 ați fost în primărie. Puteați să începeți și colectare selectivă...Până am venit eu în primărie, nu s-a făcut nici o colectare selectivă, nu s-a făcut nimic. Și cu bani puțini, am pus câteva sute de containere care sunt pentru colectare selectivă și acele mașini, dacă spuneți că s-a terminat în 2010 sau 2011, acel proiect , sau când s-a terminat, de atunci, de ce n-au fost folosite acele mașini? Au fost niște bani atrași, s-au plătit, cu finanțare...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Pentru că ați refuzat să lansați la timp contractul de achiziție pentru noul operator. Asta-i explicația.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dar care-i...Dar eu eram în consiliul local sau cine trebuia, că erați în primărie atunci. Eu atunci eram pe undeva, pe la Poliția Locală, nu lucram și nu eram tot cu fonduri europene sau nu eram consilier local și trebuia să votez. Domnule Piștea, dacă vreți să vorbim exact și clar pe gunoi...M-am ocupat îndeaproape de acest subiect și știu că este un subiect sensibil la cetățenii municipiului Bacău. Vizavi cu molozul, vizavi cu ce vreți dumneavoastră, se aruncau peste tot. Și acum se aruncă, da? Și știți că doar, că am mai avut o discuție, doar SOMA poate să ducă la groapa de gunoi moloz. Poate să mai ducă și altcineva? Vreo societate?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - În mod teoretic, oricine poate să ducă moloz...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - În mod teoretic nu primește, doar SOMA, da? Și-i 250 lei tona, da?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu, e 180 de lei tona.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Plus TVA.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Este 180 de lei cu tot cu TVA.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Așa că, domnule Piștea, auziți, acele mașini din 2010, de când s-a terminat proiectul, au stat...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Domnule Diaconu, dacă obligațiile contractuale, dumneavoastră refuzați să le înțelegeți, înseamnă că nu putem depăși momentul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Am înțeles, mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Prin acordul...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Auziți, doar când sunteți dumneavoastră la primărie sau la putere, atunci trebuie să depășim, când nu, nu putem să spunem lucrurilor pe nume.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- .. .prin caietul de sarcini și documentația de atribuire asumată de către ADIS și celelalte comune, s-a pus la dispoziția viitorului operator un număr de echipamente. Acele echipamente trebuie predate odată cu semnarea contractului.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Auziți, cine v-a împiedicat? În 2016 era la putere și PNL-ul și PSD-ul, era USL-ul. Puteați să votați ce doreați dumneavoastră și să preia și să facă cum vreți dumneavoastră.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cred că este suficient.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Haideți, că era de supus la vot un amendament.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Haideți să supunem la vot, totuși, amendamentul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Amendamentul domnului Chirilescu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -...domnului Chirilescu. Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Referitor la amendament, aș vrea să fie clar pentru toată lumea, impactul. Impactul este de aproximativ 2.600.000 de euro, care se vor lua din alte taxe și impozite ale băcăuanilor și se vor duce în plata costurilor salubrității. Indiferent de cuantumul taxei, puteți să-l stabiliți și zero dacă așa binevoiți, costul tot băcăuanii îl vor suporta. Prin acest amendament, 2.600.000 de euro se vor redirecționa de la investiții, pe care băcăuanii le așteaptă, în plata costului salubrității, în același buzunar. Astfel încât, domnule Chirilescu, grupul PER, grupul PSD- PPU-SL și oricine vă mai susține, v-aș ruga ulterior să alegeți din lista planului de investiții, pe care l-ați aprobat ulterior, care dintre investiții nu le vom face anul viitor. Nu vom face cele două creșe noi? Nu vom face parcările supraterane? Totul pentru a veni în clarificarea băcăuanilor. Cred că nici unul dintre dumneavoastră de aici n-aveți o problemă în a plăti 17 lei, așa cum s-a asumat și cred că majoritatea băcăuanilor nu au nici o problemă cu acest lucru. Ei, de fapt, așteaptă investiții. Este alegerea dumneavoastră, eu am făcut să vă informez, pentru că din planul de investiții aprobat astăzi și la care băcăuanii se așteaptă, nu vom putea să realizăm o bună parte dintre ele. Inclusiv platformele de colectare selectivă și moderne.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Dinu, doamna Breahnă, ați fost succesiv sau numai una dintre voi două? În regulă, doamna Breahnă, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Șantajul acesta, domnule primar, nu-și are rostul, pentru că dacă ne uităm la cele mai importante investiții care s-au produs în municipiul și județul Bacău în ultimii doi ani, și mă refer aici la centura Bacăului, mă refer aici la rezerva de apă, mă refer la modernizarea aeroportului, nici una din aceste investiții nu a fost făcută cu bani de la bugetul local. Prin urmare, am spus că avem 80 de miliarde de lei care trebuie să vină de la Uniunea Europeană și alte fonduri, probabil, care vor veni de la Guvernul României, avem bani sau vom avea bani. Dacă vă luptați, veți avea bani pentru investiții în municipiul Bacău, așa cum a avut bani și administrația PSD în mandatul anterior. Deci, așa cum PSD-ul a reușit să atragă surse de finanțare din zona europeană sau din zona bugetului național, așa vă rog să faceți și dumneavoastră. Prin urmare, nu avem altceva decât să votăm un amendament comun, enunțat mai devreme de domnul Chirilescu și vedem după aceea unde ajungem.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Diaconu, aveți cuvântul, dar vă rog, fără atac la persoană și fără discuții politice. Strict pe proiect sau pe amendament, da?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Doamna președintă, dar eu n-am făcut atac la persoană, am vorbit exact ceea ce știu și exact, concret. Și vă mai spun ceva, de asta am intervenit: la penultima ședință sau antepenultima ședință din legislativul trecut, mandatul trecut care a fost, PSD, cu cine-a fost, da, s-a făcut amendament și s-au luat bani de la Direcția Spații Verzi, Agrement, de la salubritate. Și sunt câțiva colegi aici care să mă contrazică dacă nu-i așa. Dar vă spun ceva: atunci nu-i interesa. Știți de ce? Că nu știau cine iese primar sau cine va fi viceprimar și nu i-a interesat. Și s-a votat și s-au luat bani de la acea Direcție. La acea Direcție, într-adevăr, trebuie banii cei mai mulți, că sunt cele mai mari cheltuieli. Eu am stat acolo 24 din 24 de ore, de asta vă spun, dacă vrem să fim corecți, s-au luat bani de-acolo și s-au dat la ceva populisme. Dar n-a interesat pe nimeni atunci. Degeaba spune domnul Ghingheș acum și se bate cu pumnul în piept, că nu dăm drumul la investiții. Dar atunci nu l-a interesat, că știți de ce? Era primar Necula și nu avea interes, nu era viceprimar și nu știa dacă ajunge sau nu. Dacă vrem să fim în continuare echilibrați și să fim un consiliu echilibrat și să facem administrație pentru băcăuani, haideți să începem. Dacă începem tot așa, că vechea administrație, că actuala și așa mai departe...Auziți, eu am fost acolo și m-am ocupat clar și trebuie bani cât mai mulți la acea Direcție. Sunt de acord cu asta, dar nu acum. Ea trebuia, taxa, doar pentru gunoi, trebuia majorată sistematic, câte un pic, nu-i impactul ăsta, de 5-6 lei. Doi lei anul ăsta, ați făcut ceva, mai punem doi lei la anul. Doar pentru gunoi, nu celelalte, ca să nu luăm din altă parte. Așa trebuia făcut. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Bitire, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE - Vă mulțumesc, doamna președintă. Haideți să facem un calcul simplu. Nu vreau să am discuții politice, atacuri și așa mai departe. Domnul primar a făcut o afirmație și sper să nu greșesc, ceva de genul că, pentru noi, cei din sală, nu e mult 7 lei. Bun, poate pentru noi, cei din sală, nu e mult 7 lei, dar haideți să luăm în calcul o familie normală, de 3-4 copii, pardon, o familie normală de 3-4 persoane în decursul unui an de zile. Înseamnă 3-400 de lei, cu aproximație, pe care ei vor trebui să-i plătească atunci când au de plătit impozitul și așa mai departe. Mie mi se pare cam mult pentru o familie normală, să zicem care are un venit minim pe economie, la mama, tata, doi părinți cu acel salariu, eu cred că e cam mult 3-400 de lei, să-i scoată de-odată din buzunar. Sunt perfect de acord cu ce a zis colegul meu, domnul Diaconu, că ar fi trebuit gradual și cred în continuare că ar trebui gradual, nu 3-4-5-7 lei de-odată. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O mențiune aici. Exact în întâmpinarea acestor lucruri, domnule Bitire, în proiectul de astăzi am introdus pentru prima oară o politică socială, care degrevează exact aceste familii care au doi copii, de plată pentru copilul al doilea în sus. Deci, începând de anul acesta, familiile cu mai mulți copii, vor plăti doar pentru un singur copil. Până acum, plăteau pentru toți copiii, că aveau 3-4-5-10.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule coleg, aș vrea să-ți fac calculul pentru familia mea. 5 membri suntem, pe taxa de 10 lei, costă 600 de lei/an. Pe taxa de 15 lei, cu un singur copil plătitor la gunoi, costă 540 de lei/an. Fă singur calculul dacă e mai puțin sau mai mult. Mulțumesc. Cu taxa de 10 lei, la 5 membri de familie, iese undeva la 600 lei/an, da? Taxa de 15 lei, cu prevederea cum că un singur copil plătește, iese 540 de lei/an.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Altfel spus, prin introducerea acestei politici sociale, familiile cele mai nevoiașe vor plăti mai puțin, în timp ce ceilalți care-și permit, vor plăti mai aproape de costul real.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, aveți cuvântul, apoi domnul Ghingheș.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu vreau, totuși, să supunem la vot acel amendament, pentru că...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cu toții ne dorim asta, doar că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și, repet: șantajul acesta este total eronat, când tot ne-ați întrebat...Uitați, mi-a scris un cetățean al municipiului Bacău mai devreme, ați întrebat la ce investiții să renunțăm. Renunțăm la trenul urban, renunțăm la parcările plutitoare, nu e nici o problemă, și ajutăm cetățenii să treacă peste această criză.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, doar aș dori să remarc cum reprezentanții Partidului Social-Democrat practic reneagă proiectul de sistem de management integrat al deșeurilor pe care l-a inițiat Consiliul Județean în ultimii ani și pe care îl desfășoară și-n prezent...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, noi nu renegăm nimic. Renegăm aspectele pe care le-ați pus dumneavoastră pe tapet, care nu au nici o legătură cu contextul prin care trecem.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ ,- Nu, stați puțin. Renegând planul ce stă la baza principiilor de gestionare a deșeurilor din județ, practic renegați și acel proiect. Să înțeleg că acel proiect e bun, dar atunci când e vorba să aplicăm proiectul la nivel municipal, e rău. Am înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, de ce nu v-ați asumat, ca municipalitate, această majorare fără s-o aduceți pe masa consiliului local? Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Că nu ne permite legea, evident.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dacă tot trebuie să puneți în aplicare prevederile acelui plan tarifar, de ce nu v-ați asumat lucrul acesta?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pentru că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi vedeți, deunăzi afirmați faptul că totul rămâne la latitudinea consiliului local.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Și cu asta aș dori să închei. Pentru că înțeleg că e ultimul dumneavoastră număr în consiliul local și trebuie să vă lăsăm să-l duceți până la capăt, dar cu asta închei. Față de legislativ, de exemplu, în consiliul local, noi aplicăm legea. Administrația publică se rezumă la aplicarea legii și noi, practic, la această masă, asta trebuie să facem. Calculele de oportunitate sunt acceptate, însă în limitele legii și tocmai de asta pozițiile administratorului public trebuie să fie luate în seamă. Și aici mă adresez tuturor consilierilor locali. Mulțumesc.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Să votăm amendamentul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Candet, după care supunem la vot amendamentul domnului Chirilescu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- N-aș fi luat cuvântul, dar am făcut un apel, ca discuția asta să aibă un anumit nivel. În calitatea dumneavoastră de viceprimar, ar fi trebuit să urmați apelul meu. V-ați adresat nepoliticos colegei noastre și nu aveți în vedere că poziția noastră nu este vizavi de un contract sau vizavi de ceva anume, poziția noastră, a Alianței Social-Umaniste, este că suntem într-un an de criză, de pandemie, care nu s-a terminat. Domnul primar este optimist că a scăzut rata de infectare în Bacău, eu nu sunt, cred că-n ianuarie va crește, dar asta e o altă discuție, iar la poziția noastră, înseamnă că noi dorim să menținem deocamdată aceste taxe la acest nivel. Ăsta-i înțelesul pe care-l dăm noi poziției noastre, da, până depășim acest hop. După aia, vedem. Poziția dumneavoastră este, dimpotrivă, ca pe ordinea de zi să aveți trei proiecte pe care majorați toate taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească băcăuanii, deși în campania electorală ați promis cu totul altceva. Eu nu vreau acum să fac o antiteză între ce ați vrut atunci și ceea ce vreți acum, dar n-o jigniți pe colega noastră, câtă vreme sunt și alte partide care s-au raliat la poziția noastră, așa că nu vă adresați numai PSD-ului sau PPU-SL-ului sau Alianței. Deci, avem și un independent care are altă opinie decât a dumneavoastră, avem și alte partide care au altă opinie. Referiți-vă și la ele sau, dacă nu, mai bine nu mai vorbiți.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - PSD-ul conduce Consiliul Județean, de asta m-am adresat PSD-ului.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, apropo de numere și de ultimul număr...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - E proiectul dumneavoastră. Și e oportun, e un proiect foarte bun. E un proiect foarte bun.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, apropo de numere, să știți că eu chiar voi pleca...Nu, vreau să...N-au fost numere aici, n-a fost nimic altceva, voi pleca în Senatul României cu experiența pozitivă din acest consiliu local, ca să ne-nțelegem și o să se lămurească cetățenii de lucrurile acestea, apropo de modul dumneavoastră de adresare. Nu a fost just și cred că aș merita, sau noi toți am merita și niște scuze cu privire la acest lucru.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul și apoi domnul Manolache și gata. Supunem la vot. Deci, nu mai dau după domnul Manolache...Nu mai ia nimeni cuvântul, da? Ne-am înțeles, da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc, eu sunt de acord cu ce-a spus domnul consilier Diaconu, legat de o creștere etapizată. Ar fi trebuit să se facă, nu s-a făcut. Ținând cont de doleanțele lor, aș vrea să depun și eu un amendament, ca taxa să fie la 12 lei. Deci, reiau: am spus că sunt de acord cu domnul consilier Diaconu, legat de faptul că taxa nu a evoluat așa cum trebuie și este, poate un lucru prea rapid s-o creștem așa de mult, astfel încât propun și eu un amendament, ca taxa să fie la nivelul de 12 lei, și pentru persoane fizice, și pentru persoane juridice.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Manolache, vă rog.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Da, mulțumesc. Domnule primar, stimați colegi, subscriu total intervențiilor colegilor de până acum, celor care s-au opus categoric majorării acestor taxe și impozite. Dumneavoastră, domnule primar și executivul pe care-l conduceți, ar fi trebuit, după trei luni de mandat, să veniți în fața noastră și a băcăuanilor, cu o eficientizare a aparatului administrativ și chiar cu o gândire de restructurare, și-mi asum ceea ce spun. Doi - să luați un pic la analizat și la periat toate externalizările către diferite societăți clientelare care au contracte cu administrația publică locală. Și trei- altor instituții care sunt în subordinea consiliului local și sunt convins că în urma unei analize de profesionist, așa cum spuneți dumneavoastră că sunteți, reduceați cheltuielile de la bugetul local și aveam suficienți bani pentru a nu mai majora taxele și impozitele locale în acest moment. Dar constat că nu vă pasă de cetățenii municipiului Bacău, cei care tocmai v-au trimis aici, când dumneavoastră le-ați promis micșorarea taxelor și impozitelor locale, prin acea revoluție fiscală prezentată peste tot în campania dumneavoastră. Ca atare, fac un apel la toți colegii responsabili, care doresc, începând de astăzi, să se uite în ochii băcăuanilor, să nu accepte nici o majorare a nici unei taxe, a nici unui impozit, atât pe clădiri, cât și pe terenuri sau curți. Vă rog, dragi consilieri, cu toții trecem printr-o perioadă sanitară care ne solicită foarte mult din punct de vedere financiar, vă readuc la cunoștință, poate l-ați uitat, faptul că zona, sectorul HORECA funcționează în perfuzie de 10 luni de zile, sunt foarte mulți oameni disponibilizați din acest sector, sunt foarte mulți cetățeni care și-au pierdut locul de muncă și sunt foarte mulți, sau restul cetățenilor băcăuani, care abia mai fac față existenței lor în acest municipiu. Haideți să fim solidari cu ei, să nu acceptăm nici o majorare a nici unei taxe și a nici unui impozit anul acesta, pentru a trece cu toții mai ușor peste această perioadă. Atât vă rog, să fiți solidari cu băcăuanii și să aveți capacitatea și puterea să-i priviți în ochi când ieșiți din sala de ședință. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun la vot amendamentul domnului Chirilescu. Credeți că mai este necesar să-l mai reia? Nu? În regulă. Supun la vot amendamentul domnului Chirilescu. Cine este pentru?

Cine este împotriva acestui amendament?

Cine se abține de la acest amendament?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZăR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

12

-

9

Cu 12 voturi ”pentru ” și 9 abțineri amendamentul domnului consilier Dorin Chirilescu a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aș avea un amendament la regulamentul din anexa 1, punctul 3, să eliminăm fraza a doua, care era bonificația despre care v-am vorbit. Dacă ea va rămâne în contextul taxei de 10 lei, va greva și mai profund bugetul local. Astfel încât, vă propun să eliminăm a doua frază de la punctul 3 de la anexa 1 din hotărârea locală.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- La care? N-am înțeles la care.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, la punctul 3 prevăzusem așa: că într-o familie va plăti un singur minor, ținând cont că majorăm taxa. Ținând cont că taxa a revenit la nivelul anilor anteriori, să scoatem și această bonificație, acesta este amendamentul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, supun la vot amendamentul domnului primar, care prevede eliminarea ”bonificației în cazul în care într-un imobil locuiesc mai mulți minori, taxa de salubrizare se datorează pentru unul singur”. Deci, ați înțeles, da? Nu trebuie să mai reiau, da? Să rămână exact cum era. În regulă. Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotriva acestui amendament?

Se abține cineva de la acest amendament?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

x

IONELA-CRISTINA

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

17

-

4

Cu 17 voturi ”pentru ” și 4 abțineri amendamentul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Acum supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 19 cu cele două amendamente, amendamentul domnului Chirilescu și amendamentul domnului primar. Cine este pentru?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, supunem la vot proiectul cu modificările aduse prin amendamentele aprobate.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Așa, al domnului Chirilescu și cel al domnului primar, două amendamente la număr. Cine este pentru?

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Numai puțin. Deci amendamentul votat se referă la o facilitate care era valabilă în situația în care se vota proiectul în forma inițială. Faptul că nu se votează proiectul în forma inițială, s-a propus eliminarea acelei facilități, cum este și normal. Și acum se votează în ansamblu. Bineînțeles, proiectul cu cele două amendamente. Despre asta discutăm.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, încă o dată. Cine este pentru proiectul cu cele două amendamente? Ridicați, vă rog, mâna.

Cine este împotriva proiectului cu cele două amendamente, și-l dorește în forma inițială?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

12

-

9

Cu 12 voturi ”pentru ” și 9 abțineri proiectul de hotărâre fost adoptat.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Vă rog, pot să...Strict către domnul viceprimar Ghingheș. Vreau să-i fac o propunere. Pot să iau cuvântul?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Da, având în vedere...E chiar o propunere către dumneavoastră, domnule viceprimar. Am văzut că în continuare pe pagina dumneavoastră de facebook vă păstrați bunul obicei de a trage concluzii în numele altor consilieri locali, legat de eventuale interese imobiliare, pentru că nu a fost votat un anumit proiect. Vă propun ca să trageți o concluzie și legat de acest proiect, în sensul în care consilierii PNL și USR au votat împotriva plafonării taxelor și impozitelor. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc frumos pentru propunere. Am fost și voi rămâne întotdeauna deschis la propunerile dumneavoastră și o voi lua și pe aceasta în considerare.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Sper c-o luați așa cum sună, nu...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Votul de abținere a fost unul argumentat, plecând de la principiul că banii aceștia vor fi achitați în continuare din bugetul local pe altă cale.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Și chiar mi-ar plăcea.. .Uitați, dacă tot facem schimb de propuneri de texte, mi-ar plăcea să aud de la dumneavoastră ce investiții, de exemplu, ar trebui să eliminăm din planul de la anul. Pentru că va trebui să suportăm...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule viceprimar, nu trebuie să ne temem că eliminăm vreo investiție. Tocmai ce mai devreme...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu v-am zis, domnule Ghingheș? V-am spus: trenul urban, parcările plutitoare, scena plutitoare.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Și oricum colegul dumneavoastră, domnul viceprimar Miroșeanu...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Gata, am încheiat orice discuție. Vă rog frumos să trecem la...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Numai un minut. Ne-a asigurat venirea finanțării.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discutați în pauză, vă rog tare mult.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Conform Codului fiscal și Codului administrativ, vă propun o serie de taxe și impozite, altele decât cele din Codul fiscal, notabil printre ele este o scădere generală de taxe și impozite de 25% pentru toate taxele și impozitele referitoare la piețele din Bacău. Înțeleg că nu sunteți de acord cu asta și voi propune amendament pentru plafonarea lor. La fel, restul taxelor și impozitelor rămânând la nivelul de anul trecut, indexate cu inflația, conform legii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (3) și nefavorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discuții asupra proiectului? L-am văzut pe domnul Lupu cu mâna ridicată. Domnule Lupu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU- Mulțumesc, domnișoara președintă. Din nefericire, să spunem...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai tare, domnule Lupu, vă rugăm.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Din nefericire...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Deschideți microfonul, vă rog.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - ...analizând...E deschis. Vă rog să-mi permiteți să mă refer doar la taxele sau modificările, propunerile de taxe pentru Bazinul de Înot, restul fiind apanajul colegilor mei. Vă rog să-mi permiteți să fac o mică introducere. Este evident că Bazinul de Înot a fost, de la construcția lui și până-n prezent, un important edificiu al municipiului și printre puținele edificii majore din orașul nostru. Prin urmare, el este important nu doar ca numărul mare de beneficiari...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog frumos să faceți liniște în sală. Oricum, de-abia îl auzim pe domnul Lupu, vă rog frumos. El v-a ascultat pe dumneavoastră când ați vorbit. Mulțumesc.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Spuneam că importanța lui rezidă nu doar în numărul mare de beneficiari ai serviciilor prestate de Bazinul de Înot, dar mai ales printr-o vizibilitate națională, prin multiplele competiții naționale, internaționale și nu numai, sau activități sociale, culturale, uneori chiar cu scop social, de mare anvergură. Am analizat și am în față propunerile noi de taxe în anul care urmează și, din nefericire, domnule primar, și aici sunt măriri de taxe la aproape toate categoriile menționate, mai puțin, într-adevăr, și este un lucru benefic, biletul de intrare simplu la copii/adulți, pardon, mă scuzați, elevi/ studenți care, de la 14 lei cât a fost anul trecut, acum scade, într-adevăr, la 8. În rest, pe toate articolele înregistrăm măriri. Substanțiale sau mai puțin substanțiale, astea sunt în funcție de veniturile fiecăruia dintre noi. Bun, aș începe cu punctul de la articolul 6, deci numărul curent 6 îmi apare mie în hotărâre, poate aveți și dumneavoastră prin care se stabilește abonamentul pentru inițiere, da, cu instructorii primăriei. Da, deci abonament pentru inițiere cu instructorii primăriei. Domnilor, eu sunt de acord ca acest edificiu să fie menținut așa, frumos și util cum este, iar acest lucru presupune cheltuieli. Dar nu putem atrage fonduri prin măriri nejustificate, prin dublă taxă sau, poate mai rău, prin discriminări. Și-am să mă justific. Apare pentru prima oară, în formularea taxelor și impozitelor la acest bazin ” Abonament pentru inițiere înot cu instructorii primăriei- ciclu de 10 ședințe a 60 de minute ședința- abonament valabil 45 de zile”. Atenție, fiind anul trecut 110 , acum venim și-l propunem 50 de lei. Nu înțeleg care sunt veniturile suplimentare pe care le atragem, dar ce poate fi deranjant și discriminatoriu este această mențiune ”cu instructorii primăriei”. Noi, până acum, da, am funcționat cu instructori atât ai primăriei, da, oamenii calificați de altfel, dar și cu antrenori specializați, cu studii în domenii, de la alte cluburi. Acum, vizavi de acest aspect, vă rog să aveți în vedere amendamentul formulat de noi prin care atât instructorii primăriei, dar și instructori de la alte entități sportive, să poată să-și desfășoare activitatea de inițiere și selecție de înot la același preț. Și nu 50 de lei, da, ca să nu fim nici ipocriți și să păstrăm taxele de anul trecut, într-adevăr, de 110 lei. De asemenea, a mai intervenit o schimbare, de altfel, repet, cred că sunt cu bune intenții, dar poate ușor neracordate în realitate și anume: până mai adineauri am avut un tarif anume pentru instituțiile de învățământ, deci instructiv-educative la instituțiile publice sau private, de învățământ. Printre alte instituții care concură la notorietatea orașului nostru este și această Universitate ”Vasile Alecsandri” din Bacău sau poate Universitatea ”George Bacovia”, una de drept public, una de drept privat. Dacă până anul trecut exista acest articol, astăzi nu mai apare această mențiune de activități instructiv- educative, deci activități cuprinse în curricula școlară, da, și spuneam că n-o mai regăsesc. Eu vă rog sau noi vă rugăm prin amendament, să introducem din nou formularea ”Activitate instructiv- educativă pentru instituții de învățământ public și privat” la cuantumul, a fost anul trecut de 65 lei/culoar, vă propun 70, dar să existe această modificare, tocmai pentru că ne arătăm preocupați de învățământul românesc liceal, gimnazial sau universitar. De asemeni, menționez faptul că am fost prezent la dezbaterea publică pe care cu onoare ați prezidat-o, domnule primar și am auzit și puncte de vedere ale diferiților oameni de sport, da, vizavi de aceste taxe. Bun. S-a menționat aici dubla taxare, pentru că la punctul 8, sau numărul curent 8 din hotărâre, apare pentru prima oară ”Acces pentru sportivi - 22 de intrări, 45 de zile - 120 de minute/ocazie”. Trecem peste faptul că nu înțeleg de ce s-a segmentat..., toate abonamentele fiind lunare sau pe zi, dar s-a trecut undeva la o lună jumătate, bănuiesc că există niște considerente profesionale sau profesioniste pentru acest fapt. De aceea, acești sportivi care vor plăti în forma expusă 150 de lei pe abonament, vor mai plăti mai jos, la punctul 9 și o taxă de 15 lei pe culoar. Din orice poziție aș vedea-o, din orice unghi mă uit, tot două taxe înseamnă, pentru același...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Domnule, dacă-mi permiteți... Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Domnule primar, avem o problemă de genul..., știm foarte bine, Bazinul acesta de Înot este un bun al tuturor. Pe de-o parte, ne asigurăm că serviciile de inițiere și agrement sunt de bună calitate, iar în același timp, administrația, dați-mi voie, majoritatea administrațiilor, dar în special cea liberală a menținut și a promovat sportul. Inclusiv aceste taxe, noi nu am avut în vedere o dublă taxare. Prin urmare, haideți să facem mențiunea de genul: sportivi, în accepțiunea dumneavoastră, în proiectul propus de dumneavoastră, înseamnă doar sportivii medaliați, respectiv locul 1, 2 și 3, aceia doar ar fi sportivi de performanță, neglijând ceilalți care poate din nefericire, nu din nepregătire, au ajuns pe locul 4, și vă asigur că-n natație vorbim despre sutimi de secundă, locul 3 și locul 4, dar nu ăsta ar fi un aspect. Vă propun ca să facem delimitarea sportivului de performanță și anume: domnule, toate cluburile care au sportivi legitimați și participă, deci, atenție, după 10 ani, și participă la campionate naționale, sunt sportivi de performanță. În felul acesta asigurându-ne și noi, ca și consilieri locali, că promovăm sportul de performanță. Articolul pe care dumneavoastră l-ați introdus la punctul 8 ”Acces pentru sportivi - 22 de intrări” să existe, că e corect așa, ca la umbra, vezi-doamne, a performanței, alte căi să se abordeze. Vă propun așa: ”Accesul pentru sportivi legitimați la cluburi, sub 10 ani, și care nu au participat la campionatele naționale -să plătească”. E corect așa, astfel încât toată lumea trece pe la casierie, la consiliul local. Mai mult decât atât, mi se pare că vom promova lupta pentru performanță. Adică antrenorii care vor face treabă cu acești copii, cu acești sportivi, viitori performeri, vor fi tentați să-i aducă de la 5-6-7-8 ani, care acum nu plătesc nici unul, da, vor avea tot interesul ca la 10 ani să aibă îndeplinite baremurile pentru a fi sportivi de performanță și atunci, noi, cu toții, să-i acordăm această gratuitate, ca și sportivi de performanță. Acestea au fost amendamentele.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Nu știu dacă domnul director vrea să povestească el noua filozofie sau zic eu? Domnule director, haideți, începeți dumneavoastră și o să clarific eu.

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU- Bună ziua. În primul rând, domnule consilier, trebuie să facem o precizare. Atributul organizării activităților de performanță și de inițiere aparține exclusiv entității juridice care a fost înființată în acest scop, în speță CSM Bacău, SCM Bacău și ”Nautica” Bacău. Deci, ei au atributul exclusiv de a-și organiza activitatea pe inițiere, pe performanță, pe ce alte criterii consideră dânșii de cuviință, în calitate de specialiști. Noi, ca administrație a Bazinului de Înot, închiriem în principiu o suprafață de apă, o suprafață parte a domeniului privat al Municipiului Bacău, suprafață de 125 metri pătrați, care este acoperită întâmplător cu apă. Odată îndeplinită această obligație legală, clubul, prin capacitatea managerială a diferiților directori care sunt și a diferiților specialiști, își pot organiza activitatea de așa manieră încât să facă și inițiere, și performanță, bineînțeles, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din cauza aceasta tarifele nu fac citire despre activități de inițiere, activități de performanță, activități de agrement, întrucât, mă repet, nu este treaba Bazinului de Înot să deceleze între ce înseamnă inițiere, ce înseamnă performanță. Este treaba exclusivă a Clubului Sportiv, care de asta este înființat, mă repet. Doi - noi considerăm că nu ar fi o taxare dublă, întrucât Clubul Sportiv plătește o taxă pe culoar, care, mă repet, este o taxă impusă de Codul administrativ, propunerea noastră a fost de 15 lei/oră. Poate fi amendată, discutată de dumneavoastră, iar utilizatorii, care folosesc efectiv și celelalte capacități ale Bazinului de Înot, vor plăti o taxă de acces, o putem defini cum considerați dumneavoastră, care este, într-adevăr, modică. La propunerea noastră de 150 de lei pentru sportivi, care, conform definiției, ”sportivul de performanță” este sportivul care are legitimație la Federația de Natație, are viză medicală în termen și are viză a Federației, deci, are și un cost de 3 lei- 2 lei/oră, pentru că acei 150 de lei sunt raportați la 44 de ore. Deci, are și un cost modic de 3 lei/oră, în condițiile în care tu intri în bazin și faci și celelalte activități conexe: pregătire la rece, pregătire pe uscat, folosești și celelalte capacități care ți le punem noi la dispoziție.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Mă scuzați, vorbeam mai adineauri la alt proiect de hotărâre, de principii. Mergeți la film cu soția? Sau cu copilul? Bun, mergem la film cu toții. Eu, în momentul când intru la cinematograf, plătesc un bilet. Pop-cornul e separat. Eu, când merg să plătesc biletul, mă aștept să văd un film pe scaun. Eu nu plătesc pe lângă bilet și taxa de scaun. Acum, ceea ce propuneți dumneavoastră, principial, în proiectul propus de dumneavoastră, plătesc sportivii 150 de lei abonament?

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Plătesc sportivii...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Perfect.

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - ...sau clubul.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Clubul sau elevul în sine, sportivul, dar clubul, în principiu. Plătesc?

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - În principiu, da.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Bun. Dar la punctul 9, acest 15 lei/culoar, îl plătesc și sportivii?

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Nu. Clubul.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Păi, clubul.

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Păi clubul, din bugetul propriu.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Păi nu, două secunde, că sportivul nu va plăti din buzunar, va plăti Clubul. Atunci, indiferent că e pe persoană fizică sau juridică, tot de două ori plătim. Adică plătim pentru sportiv odată și pentru culoar odată, adică, mai pe înțeles: pentru film plătesc o dată și pentru fotoliu, ca să stau să văd filmul, mai plătesc odată.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Haideți că o să intervin și eu, să lămuresc puțin. Ideea este că aveți amândoi dreptate, doar că vorbiți limbi diferite.

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Dacă mă lăsați puțin. Toată această structură a tarifelor nu este inventată de noi. Majoritatea bazinelor din țară au cam aceeași structură a tarifelor folosite de noi, acum. Noi nu am inventat roata. Bineînțeles, puteți dumneavoastră decide să mărim cuantumul, să micșorăm cuantumul, să-l eliminăm, dar toate bazinele cu aceeași capacitate operațională ca bazinul din Bacău, au aceeași structură a tarifelor.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Domnule consilier, dacă-mi permiteți, haideți să vedem pe cifre. Principiul l-ați spus: cine intră în bazin, plătește. Pentru asta avem pentru agrement o reducere semnificativă, copil/elev/ studenți plătesc 8 lei, sportivii, toți cei legitimați plătesc 3,4 lei/oră. Atât plătesc pentru a intra în bazin și pot să înoate cât vor ei. Dacă un sportiv intră în bazin, nu pentru antrenamentul personal, ci să meargă la un club, atunci clubul va plăti pentru că închiriază și rezervă pentru ei acel spațiu. Dacă vreți, per sportiv, împărțiți 15 la 12 și va fi 1,25 lei de sportiv. Dar știți și dumneavoastră că antrenamentele sunt o oră pe uscat, o oră în apă. Deci, în ora de uscat un sportiv plătește doar 3,40 lei, iar în partea în care stă în apă, plătește 3,40 + 1,25 cota lui de culoar. În total va plăti 4,65 când stă în apă și 3,40 când nu stă în apă, cu o companie. Deci, este mult mai puțin ca data trecută și avem costurile decelate: când intri doar să-ți faci antrenamentul tău personal, sau să înoți cum vrei tu, sau când ești la un club și clubul plătește acea închiriere de culoar, pentru că privează alți sportivi sau alți utilizatori să folosească acel culoar. Iar costul total este la fel, foarte mic, mult mai mic decât înainte. Un înotător de agrement, nesportiv, plătește doar 8 lei, un sportiv într-o oră, care vine la club, plătește 4,65 lei. Deci nu raportați acel 15 lei pe sportiv, ci împărțiți 15 la faptul că vor fi 12 persoane în acel culoar, iar costul este al clubului. Fenomenul care se întâmpla, și domnul Roșu a fost poate prea elegant și nu a spus, este că...Spuneți dumneavoastră, domnule Roșu, atunci, ca să înțeleagă toată lumea ce exista în bazinul nostru olimpic și cum se profita de banul public și de acest bun.

Domnul Șef secție Bazinul de Înot Daniel ROȘU - Păi, în spatele gratuității oferite, existau tot felul de legitimări mai mult sau mai puțin pe criterii de performanță și criterii sportive și, pe baza unei gratuități oferite de Municipiul Bacău, un domn oarecare se ducea și le făcea legitimații de 150 de lei la Federația de Natație și apoi noi eram obligați, ca și municipalitate, să-i asigurăm accesul gratuit pe întreg anul. Deși el, în sine, nu este sportiv de performanță. Și aici fac apel la doi domni consilieri care sunt în sport și știu prea bine despre ce vorbesc și sper să aibă tăria să recunoască.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Exact, asta este și dorința noastră, tocmai pentru a evita orice fel de discuție mai puțin ortodoxă desfășurată acolo. La amendamentul pe care l-am propus, fiecare sportiv, dacă e de performanță și am spus care sunt condițiile de performanță, va fi automat în gratuitate, lucru, de altfel, pe care și dumneavoastră l-ați propus, locul 1, 2 și 3, numai că nu-i corect locul 1, 2 și 3. Sport de performanță, ca să ajungi la locul 1, 2 și 3 trebuie să-l faci cu câțiva ani în urmă sau poți să nu ajungi niciodată. Bun, în felul ăsta, în amendamentele pe care le-am propus, toată lumea plătește, mai puțin, într-adevăr, ceea ce am vorbit cu toții, sportivii de performanță. Pentru că dacă faci inițiere, plătești pe copil, deci toată lumea va avea abonament la casierie, la casieria bazinului. Dacă ești sportiv, dar nu ai participat la campionatele naționale, nu ești pe lista Federației Naționale de Natație, plătești. Pentru că, într-adevăr, până acum, la umbra a ceea ce spunea domnul director, toți erau sportivi de performanță, da, nimeni nu plătea. Dar, în felul acesta, făcând modificările acestea, toată lumea va plăti pe măsura capacităților și performanțelor lor și nu va mai exista nici o discuție de genul ăsta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Ok. Deci, amendamentul dumneavoastră este de fapt la steluța de la finalul tabelului, în care spuneți că cei care beneficiază gratuit sunt medaliați la campionatele naționale și...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Asta este mențiunea dumneavoastră. Noi vrem acum ca această mențiune să fie, de fapt, pentru cei care au participat. Deci, sportivii participanți la campionatele naționale, care este minima formă de performanță pe care poți s-o ai, să fie gratuiți. Și-atunci s-ar rezolva, pentru că dumneavoastră, mă rog, administrația poate vedea acest tabel, cei care sunt de la 5 ani la 6 ani și care, vezi-doamne, fac performanță sau nu, da, vor plăti. Cluburile vor plăti, nu ei, pentru că...Și mai e un lucru. Entitățile sportive au în bugetul lor prevăzute sume pentru pregătirea sportivilor, inclusiv aceste închirieri culoare, eu știu, pistă, pentru că, din nefericire și aici, din sursă sigură, da, atleții noștri buni, foarte buni, se antrenează pe alte piste, da, din vecinătate, contra cost.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Total de acord cu dumneavoastră.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Amendamentul meu este așa...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, vreau să știu dacă intervenția dumneavoastră are legătură cu amendamentul domnului Lupu. Vă rog.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Sunt de acord cu ce spune domnul consilier, colegul nostru, domnul Lupu, vizavi, acolo, la bazin și dacă vrem...Tot un pic, tot pe ocolișuri, cât de cât acolo la bazin...Sunt doar trei cluburi la Bacău pe parte de performanță, Sport, da, plus CSS-ul, care nu are secție de natație. Are Sport Clubul, CSM-ul și cu ”Nautica”, da? Deci îi putem controla să vedem, cei care fac performanță sau cei care nu fac performanță, că cel care face performanță nu vine doar o lună, două sau trei în bazin. El trebuie să vină măcar un an de zile, să-l vezi. Acolo trebuie un pic mai mult control, domnul director știu 100% că-și face treaba dumnealui acolo și dacă suntem un pic mai aplecați acolo, bazinul nu-l aducem să fie pe profit, că n-avem cum. Pentru că n-ai cum să-l aduci 100% sa fie profitabil, da? Și mai e încă o problemă acolo, cu amendamentul pe care o să-l supună domnul profesor, domnul Lupu, dacă vrem totuși la încasări, primăria are trei antrenori, da? De ce să facă doar ei inițiere și să plătim doar 50 de lei? Pot să facă și ceilalți antrenori de la celelalte cluburi, că sunt profesioniști și au...Acolo e trecut doar cei ai primăriei și sunt doar trei. Oare pot face față la toți copiii băcăuani? Eu cred că nu, că sunt mulți copii în bazin. Și acolo taxa să fie la 100 de lei și dacă părintele dorește să-l plătească pe antrenor, că antrenorul aduce bani, se folosește de bazin. Cum am închiria noi aici sala, da? Eu plătesc 10 lei și ne folosim de sală. Așa și antrenorul, în afara programului de sport de performanță, care-l are la Sport Club Municipal Bacău sau la clubul primăriei, să facă acea inițiere contra cost și atunci aducem și venituri mai multe la bugetul local. Mulțumesc.

Domnul Șef secție Bazinul de Înot Daniel ROȘU - Dacă-mi permiteți. Oricine este doritor să facă inițiere la Bazinul de Înot Bacău, în primul rând trebuie să-și facă, în lipsa unui alt termen, o entitate juridică care îi permite să facă inițiere și sport de performanță, apoi poate veni la administrația bazinului, încheie un contract de prestări servicii cu noi. Există în propunerea de tarife un tarif de 70 de lei, dacă vă uitați, pentru 10 ședințe. Deci, noi putem ”vinde”, în ghilimele, acel abonament, dumnealui, pe acele ședințe, poate face inițiere, performanță, ce dorește. Deci, nu-l oprește nimeni pe domnul antrenor, indiferent de numele lui, țineți-vă puțin ideea, să vină să-și achiziționeze un abonament de 70 de lei, 7 lei/ședință și să facă inițiere. Și părintele copilului, în momentul în care, în cunoștință de cauză, știe că la Bazinul de Înot plătește un tarif în cuantum de 70 de lei, în cunoștință de cauză, același părinte poate decide să plătească către un antrenor 200, 300, 500 de lei.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - ...50 de lei.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Ați vrea să fie mai mult, asta spuneți? Nu este restrictiv. Ideea este că este un serviciu pe care primăria îl vinde. Nu restricționează nimeni cu nimic. Punem un preț pe inițierile făcute de angajații primăriei, în două moduri: o dată- cu un întreg culoar, de asta este 50 de lei/ședințe...

Domnul Șef secție Bazinul de Înot Daniel ROȘU - Va plăti și 70.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Și a doua, cealaltă cu instructor personal, adică este 1 la 1, copil cu antrenor. Deci nu este restrictiv sub nici o formă, este practic un preț pe serviciul pe care primăria îl oferă. Orice alt antrenor, cum sunt cluburile, cum sunt antrenori persoană fizică, pot oferi asta. Înțeleg ce spune domnul Diaconu, că este prea ieftin 50 lei pentru 10 ședințe. Eu asta am înțeles.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Eu cred că domnul director știe exact ce se întâmplă acolo și-i destul de profesionist, că am lucrat și-n administrativ, da, și stă mereu acolo. La un moment dat, cunoști toți sportivii. Haideți să fim...Eu, dacă mă duc la Sala de Atletism, cunosc și copiii, îi cunosc și pe cei care fac sport de performanță, și pe cei care sunt avansați, și pe cei care sunt începători. Aici este problema, eu știu ce spune domnul director, care ne ascundem cât de cât. Nu. Vrem să-l facem un pic mai profitabil, să încasăm ceva bani la buget, pentru că acolo se cheltuie tot la fel. Cât e diferența pe care o suportă municipalitatea?

Domnul Șef secție Bazinul de Înot Daniel ROȘU - În 2019 deficitul a fost de 1.900.000 milioane de lei.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - E ceva cam...nu cum e CET-ul, că-i prea mult, dar cam...la un nivel mai mic, în care dumneavoastră...Eu am înțeles unele lucruri, dar îl putem, cât de cât, să fie mai eficient. Și un pic mai mult control acolo. Asta-i, de fapt, ceea ce arde mai tare acolo.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Îl rog pe domnul Lupu să reia amendamentul, ca să-l putem supune la vot.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Bun. Deci primul amendament este...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Lupu, cu microfonul deschis și vorbiți mai tare.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Amendamentul este următorul... Sau sunt următoarele: formularea din punctul 6 ”Abonament pentru inițiere înot cu instructorii primăriei” să se completeze cu ”instructorii primăriei, antrenori, alte entități sportive”. De asemeni, abonamentul va fi cel de anul trecut, da, deci la cuantumul celui de anul trecut, respectiv 110 sau...Domnule Roșu...

Domnul Șef secție Bazinul de Înot Daniel ROȘU - 110 cu tot cu TVA.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU -110 cu tot cu TVA, deci vizavi de anul trecut. Trei- sportivii de performanță sunt sportivii care au participat la campionatele naționale și nu doar locurile 1, 2 și 3, da, și atunci...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Deci, în locul cuvântului ”medaliați”- ”care au participat la campionatele naționale”.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Deci, participanții la campionate naționale, e altceva.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - În anul precedent sau...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Problema e alta. Dacă punem ”în anul precedent”, în anul 2020 n-au prea fost competiții.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Ok. În ultimii 3 ani? 2 ani?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Să spunem ”în anii precedenți”, că e suficient.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - ”În ultimii 2 ani”.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - ”În ultimii 2 ani”.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Deci: ”Sportivii de performanță din municipiul Bacău care au participat la campionatele naționale din ultimii 2 ani, la discipline de înot și sărituri în apă, beneficiază de acces gratuit.”

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Corect. Exact. Și atunci, într-adevăr, înseamnă că susținem sportul de performanță. E, și aici avem marea problemă. La punctul 8 ”Acces pentru sportivi”. Acest ”Acces sportivi” cumulat sau coroborat cu bani, din nou, pentru culoar. Acum, sportivii ăștia sunt alții decât cei pe care i-am menționat la articolul 1, adică legitimați...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Toți cei legitimați.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Legitimați, corect, dar care nu au participat, au 10 ani, dar n-au participat. Aceia plătesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Corect.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - În felul ăsta îi împingem spre performanță.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Tu, ca antrenor, trebuie să-ți legitimezi copiii, trebuie să ai...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Bun, și-n felul ăsta se plătește cuantumul, dacă dumneavoastră l-ați fixat la 150, cred că e o sumă decentă.

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Depinde de antrenor, exclusiv de antrenor.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Și atunci nu mai avem această taxă de culoar pentru că sportivii de mai sus vor plăti, cu abonament uninominal și atunci nu mai avem acest 15 lei sau cât ați propus dumneavoastră. Un alt amendament este acesta: să apară instituții de învățământ, cu cuantumul de 65 sau 70, dacă sunteți de acord. Deci, ”Activități de pregătire în procesul instructiv-educativ- unități școlare”.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Ăla-i sport de masă, ce vreți dumneavoastră...Asta cu școala.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Nu, nu, nu. În curriculul școlar, deci la Universitate, da, de exemplu, au fost studenții Facultății de Educație Fizică și Sport, de exemplu, da, al cărui angajat sunt. În curricula școlară avem, cea mai bună Facultate de kinetoterapie din țară, integrată în Științele ale Mișcării, Sportului și Sănătății, ei au în curriculul școlar. O eventuală creștere substanțială a acestei taxe va însemna o taxă în plus pentru studenții care sunt, până la urmă, ai comunității.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Domnule consilier, dar nu trebuie să plătească taxa asta de culoar dacă nu rezervă culoar, nimeni pentru ei. Ei vin ca sportivi legitimați...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Dar există. Numai că nu mai există acum. Ei trebuie să apară, să fie menționați, cum era și până acum, dar numai că nu mai e anul ăsta. Instituții de învățământ, cu 65 lei/oră/culoar sau 70 de lei.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Deci, principiul este așa: înainte- 60 de lei/culoar, 65, includea și accesul. Acum, sportivii vor veni și vor plăti 3,40 lei și atât.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Dar nu vorbesc de sportivi, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - De aceștia de la școală.

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - De studenți, vorbește de studenți. Dar, ca să fim corecți, în anul 2019, am impresia, Universitatea ”Vasile Alecsandri”, inclusiv Federația, plăteau o taxă de 102 lei/oră/culoar. Propunerea noastră, dacă vă uitați acolo, există o taxă de 100 de lei, echivalentul cu...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - S-a scos asta de învățământ...

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Da, dar îi zice ”instituție de drept public sau privat”. Universitatea este de drept public.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU -...unități de învățământ, vreau să fie menționate...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Deci la 9 punctul 2: ”Activități de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activități...organizații și alte organisme de drept public sau privat, inclusiv instituții de învățământ”. E corect așa?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Exact.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Bun. E al doilea amendament. Deci avem sportivii care au participat în ultimii 2 ani, inclusiv instituții de învățământ la 9, partea cu 100 de lei, și altceva mai este?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Și mențiunea cu instructorii primăriei/ instructori sau antrenori/ alte entități sportive.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Păi nu, dar ei își stabilesc singuri cum tarifează. Deci, eu copil, vreau să merg să învăț să înot. Mă duc acolo și, ca să mă învețe instructorii primăriei, plătesc 50 de lei pentru 10 ședințe. Dacă vine un alt antrenor privat, un instructor, el își stabilește ce preț vrea el, noi, bazinul, primăria n-avem nici un control. Dumneavoastră propuneți să-i limitez...Poate el va cere 100 de lei.

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Noi vom încasa 70 de lei pentru 10 ședințe, el poate să-și tarifeze 100, 200. Noi atât vom încasa, 70 de lei. Dacă vă uitați, există acolo un abonament.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Nu m-ați înțeles. Cea mai mare, cea mai profundă, cea mai de amploare activitate la bazin este această inițiere și selecție înot. Aici, această inițiere - selecție înot, în forma propusă de dumneavoastră, o fac doar antrenorii de la primărie.

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Nu este adevărat.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Care-s numai... Dar dumneavoastră ați spus... Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Asociația Sportivă ”Nautica”...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Dar nu vorbesc despre ”Nautica”, domnule Roșu. Eu vorbesc de toate. Dacă vreau un antrenor, de exemplu, de la SCM, CSM sau al clubului primăriei, să facă inițiere de înot, pentru că părintele vine cu copilul și spune: ”Sunt frumoși, sunt eleganți acești instructori ai primăriei, dar mi-ar plăcea să fac cu cel galonat de acolo. Că am auzit eu că e un antrenor bun”, iar dumneavoastră, această activitate de inițiere și selecție o limitați, o discriminați...

Domnul Șef secție Bazin de Înot Daniel ROȘU - Nu o limităm, domnule consilier, pentru că el își poate lua acces de înot, copii/elevi/studenți - 10 ședințe, maxim 90 de minute ședința- 70 de lei. Nu scrie nicăieri că îi limitez să nu facă inițiere. Păi nu scrie.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Practic, prin asta se stabilește taxa pentru instructorii primăriei, da? Nu se limitează accesul celor care pot oferi instructaj la înot, da?

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Dacă și ai mei colegi au înțeles că activitatea de inițiere-selecție o poate face și altcineva, cedez.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Poate s-o facă oricine...

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Dar nu toată lumea a înțeles același lucru, că activitatea de inițiere se poate face și de către alte cadre didactice.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Deci, poate oricine să facă activități de inițiere în bazinul de înot. Ce v-a încasa bazinul, va fi doar accesul acesta de 70 de lei. În rest, antrenorii aceștia privați, de la alte cluburi, pot tarifa cât doresc ei, într-o piață liberă și competitivă. Suma de 50 de lei este cât percepe bazinul pentru serviciile oferite de instructorii bazinului, restul sunt într-o piață liberă.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Da, și mai există...În pauză l-am întrebat pe domnul Roșu dacă vreodată primăria a încasat această sumă de 6.500 de lei, vizavi de organizare de evenimente, propusă astăzi la 9.000 de lei. Este vorba despre concursul organizat de FRN, DJTS, Asociația Județeană de Natație. E o problemă aici. Într-adevăr, când cineva vine și vrea să organizeze la tine, se leagă de aceste parteneriate care le face cu primăria și, din nou, intră gratis. Acum, domnule primar, știți foarte bine că nu poți să refuzi nici Federația de Natație, nu poți să refuzi nici...Acum, eu v-aș propune o taxă decentă, care să poată să fie încasată real, cu ocazia acestor manifestări, iar noi, cumva, să atenționăm acești organizatori să-și pună în calcul și această taxă, că nu mai e atât de gratis, ca să zic așa, dar o taxă minimă, nu aberații de 65, 90.000.000, 65.000.000, s-o putem încasa, fie doar și pentru a ne plăti curentul în ziua respectivă, când îi susținem oricum, în a face această activitate. Deci, mi se par...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Am înțeles. Să vă explic filozofia din spatele acestei cifre. Ideea este că taxa reflectă costul pe care municipalitatea, adică noi toți îl suportăm, atunci când închiriem bazinul pentru un astfel de eveniment, pentru o zi. În fapt, dacă vă uitați la închirierea Teatrului de Vară, este aproape la fel, este 8.000 de lei pentru chestiuni private, concerte, dar este evident că costurile de a menține, de a încălzi apa într-un bazin, sunt mult mai mari. Care este efectul dacă reducem această taxă mult sub costuri? Este că, atunci când veniți și dați o gratuitate, și asta se va întâmpla indiferent de ce taxe avem, se va reflecta ca un deficit în bugetul bazinului. Și astfel, niciodată nu vom ști câți bani, de fapt, cheltuim pentru diverse astfel de evenimente, prin parteneriate. Astfel că propunerea este să avem taxa care să reflecte costul și, apoi când domniile voastre veniți și aprobați o gratuitate pentru Federația de Natație, și chiar am avut discuții cu președinta Federației și au spus că vor să vină să organizeze aceste lucruri, se transferă scriptic banii aceștia în bugetul bazinului, astfel încât, an de an să nu mai vedem că bazinul este de fapt numai cheltuieli și nici un venit, atunci când dați o gratuitate, să știți exact cât costă pe toți băcăuanii. Despre asta este vorba în această sumă. Ca să ajungem și la ce spuneți dumneavoastră, când oferiți o gratuitate, puteți să n-o oferiți 100%, ci 95%, rămânând cei 5 % să-și plătească utilitățile. Dar așa, orice băcăuan ne va întreba, vom ști exact unde s-au dus toți banii băcăuanilor, vom ști că Bacăul, prin consiliul local, a decis să subvenționeze Federația de Natație cu 9.000 de lei, pentru a organiza acel eveniment. Asta este logica acelei taxe, de a scoate la iveală și la a transparentiza toate cheltuielile pe care le avem. Pentru că sunt foarte multe gratuități care se oferă și nu există nici un fel de mod de a urmări aceste costuri, fără a le scoate la iveală în acest fel.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Da, vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Așadar, supun la vot cele două amendamente ale domnului Lupu. Cine este pentru cele două amendamente? 3 sunt? Păi, la ultimul nu a renunțat, având în vedere că nu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREANHĂ-PRAVĂȚ- Da, eu... Domnule consilier Lupu, eu am o dilemă totuși. Suntem ambii, da, suntem cadre didactice ale Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău și nu cumva, cu formularea unui asemenea amendament, vă poziționați într-o zonă de conflict de interese? Nu, mă gândesc să nu greșim.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Dacă e, și domnul secretar consideră că m-aș putea afla în stare de conflict, mă abțin de la vot, dar eu m-am referit pentru instituții școlare, toate, nu sunt încadrat la toate. Adică ar intra și instituția la care...Eu mă pot abține...

Domnișoara Președinte de ședință    Ana-Manuela GROZA - Formularea

amendamentului nu este conflict de interese, votul ar putea fi, dar formularea în sine nu e un conflict de interese.

Domnul Consilier Gabriel-Stănică LUPU - Da, mulțumesc colegei pentru...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, se poate abține. În regulă. Deci 3 sunt până la urmă, am renunțat la cel de-al patrulea, da? Am înțeles eu greșit. Bine, ok. Supunem la vot cele 3 amendamente ale domnului Lupu.

Cine este pentru?

Cine este împotriva acestor 3 amendamente?

Cine se abține de la...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREANHĂ-PRAVĂȚ - Pe considerente de potențial conflict de interese, nu particip la vot. Doar pe acest considerent, pentru că, după cum știți, Partidul Social-Democrat a scos taxa pe performanță de foarte mulți ani, acum eram gata-gata s-o reintroducem, dar uitați că ne-a venit mintea la cap.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci avem două persoane care nu participă la vot, doamna Breahnă-Pravăț și domnul Lupu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, dacă mergem pe logica dumneavoastră, domnul Lupu n-are voie să ridice amendamentele, pentru că nu participă la dezbateri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREANHĂ-PRAVĂȚ - Mă refer la vot, în primul rând.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E vorba că cine e în conflict...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREANHĂ-PRAVĂȚ - V-am cerut părerea, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, eu v-am explicat.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Și le va asuma un coleg, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Poftim?

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Și le va asuma un coleg de-al nostru, din grup.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule...Păi asta spun, că să formulezi un amendament...

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Să spunem grupul PNL-PMP.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Domnule Ștefan, știu că nu le aveți cu incompatibilitățile, dar citiți vă rog legea. Ăsta este un act normativ. Păi, hai să citim legea, că-i așa simplu. Mă scuzați, dar e act normativ, e simplu. Nu se aplică.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ce nu se aplică? Amendamentul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Din punctul meu de vedere nu e vorba de nici un conflict de interese, dar, ca să nu dăm naștere la anumite interpretări...

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ca să aveți de lucru, domnule Ghingheș. Păi, ce faceți? Rămâneți fără principala îndeletnicire?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Așa. Deci, domnule Crețu, vă asumați? În situația asta, domnul Lupu nu participă la dezbateri, împreună cu doamna Pravăț, și dumneavoastră vă asumați amendamentele care au fost aprobate, da? Am înțeles. Și atunci, în situația asta, să supunem la vot amendamentele, pentru că nu s-a făcut precizarea înainte. Deci, cine este pentru aprobarea amendamentelor?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Făcute de domnul Crețu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Corect. Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Doamna Consilier Violeta URBAN- Pe principiul acesta, nici eu nu am voie să particip.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamnă eu am spus părerea mea. Doamnă, dar dumneavoastră nu sunteți...Doamna Urban, nici dumneavoastră, nici domnul Lupu, nici doamna Breahnă nu sunteți beneficiari direcți ai acestei hotărâri. Doi- această hotărâre are caracter normativ, se referă la întreaga populație a municipiului Bacău și, după logica asta, ar trebui dumneavoastră să nu participați la dezbateri când stabiliți taxe și impozite.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Asta spuneam. Puteam fi în sală 10 cadre didactice, ce făceam? Nu mai votam?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă doamna Breahnă-Pravăț și domnul Lupu au decis să se retragă, nu-i nici o problemă, o să calculăm numărul de voturi, fără voturile dumnealor.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA       ’

Nu participa la vot

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

Nu participa la vot

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” și 2 neparticipări la vot amendamentele formulate de domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan au fost adoptate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai sunt discuții? Domnule Ghingheș, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, mai era de corectat o eroare materială care s-a strecurat în anexa 2, referitoare la Baza Sportivă Letea ”Constantin Anghelache”. Este acolo la itemul 4 ”Taxă închiriere teren artificial” și este prevăzută suma de 115 lei/zi. Cred că se referea la 115 lei/oră, având în vedere că apoi urmează ”Taxă închiriere teren artificial cu nocturnă” 167 lei/oră. Deci, cred că era vorba de 115/oră, nu pe zi. Asta-i o eroare materială, strecurată, probabil. Pagina...nu știu, anexa 2, imediat după cele de la Piață. Itemul 4. ”Închiriere teren artificial”. Asta la comisie a fost descoperită, nu mai știu ce membru al comisiei. Cred că domnul Diaconu a sesizat-o, nu? Dacă nu mă înșel sau cred că...Da, da. Deci, este eroarea materială din comisie, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, îndreptarea erorii materiale. Se poate, cum să nu? Supunem la vot îndreptarea erorii materiale formulată de domnul Ghingheș. Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” a fost adoptat amendamentul constând în îndreptarea erorii materiale.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș Ștefan, vă rog.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Aș dori să discutăm un pic despre două taxe, și anume: taxa de teren...Da, domnule Huluță, vă ascult. Taxă teren desfășurare activități agrement și sezoniere, unde avem festivaluri, circ, concerte și parcuri de distracții. În acest moment, noi avem pentru așa ceva o singură taxă/zi. Din experiența mea de consilier local și viceprimar, pot să vă spun că este foarte greu când îți vine o societate, de exemplu, circul, să solicite 1.000 de metri pătrați și să-i spui că ai doar o taxă/zi, 0,8 lei pe zi, înseamnă că acel circ plătește 24.000 pe lună. Este aproape descurajant. Am avut astfel de cazuri. Mi se pare enorm, pentru că în toate municipiile și orașele mari din țară există și o taxă lunară și aș vrea să avem și o taxă lunară pentru astfel de evenimente, activități de agrement și executivul să poată să aibă la îndemână cele două taxe: taxa pe zi și taxa pe lună, depinde de activitatea care se desfășoară la acel moment. Deci, eu aș propune, după ce m-am informat și prin alte orașe, există undeva în jur la 1 euro metrul pătrat/lună pentru cei care desfășoară activități peste 1.000 de metri pătrați, iar cealaltă taxă este de comerț și alimentație publică, în cadrul acestor activități sezoniere, pentru că, dacă veți merge cu copilul sau cu oricine altcineva la un circ, veți observa că nu puteți găsi în zonă să luați ceva, pentru că taxa, de asemenea, este foarte scumpă, este undeva astăzi la 7,5 lei/metru pătrat, adică cam 1.500 lei/zi. Iarăși, mi se pare foarte mult pentru astfel de activități. Și, de asemenea, propun și aici o taxă undeva în jurul a 1 euro, deci eu zic că un 5 lei/metrul pătrat/lună pentru suprafețele mari din municipiul Bacău este o taxă rezonabilă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci supunem la vot amendamentul...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Stați două secunde. Domnule Ștefan, deci avem ”Taxă teren pentru activități artistice ocazionale- circ, concerte, parc de distracții, festivaluri”.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Avem doar pe zi.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Și acum este 3 lei/metru pătrat/zi. Și dumneavoastră vreți s-o duceți la 1 euro /lună? Așa ați spus.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Și avem și defalcat acolo. Domnule primar, avem 10 metri pătrați - 3 lei/zi, între 11 și 50- 2 lei, între 51 și 100 metri pătrați- 1 leu, peste 100 metri pătrați- 0,8. Dacă mâine o să aveți o solicitare la primărie de la un circ din țară și solicită 1.000 de metri pătrați, cam atât are nevoie o activitate de circ...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - La ce anexă vă uitați? La anexa 9, da...

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Imediat vă spun. La care?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Deci, anexa 9 o discutam, nu? Sau dumneavoastră vă uitați la altă anexă.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu, m-am uitat mai devreme. Îmi dați un pic proiectul, doamna Tamba?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Anexa 8, da.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - E 3 lei/lună aici, metrul pătrat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Deci, pentru circ este 3 lei/metru pătrat/zi.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Pe zi este. Asta vreau să vă spun, că trebuie și o taxă pe lună, nu doar pe zi. Sunt de acord cu dumneavoastră că este pe zi, acum...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pe lună, scrie pe lună aici. Scrie pe lună.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, însemnă că m-am uitat în altă... ”Activități artistice ocazionale- circ, concerte, parc de distracții, festivaluri”- 3 lei/lună. Da, ok, da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Și ce propuneți?

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu, dacă e 3 lei/lună este ok.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Nu, domnule Dragoș Ștefan, este 3 lei/metru pătrat/zi.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi nu, nu. În ce anexă ne uităm?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Eu mă uit la anexa numărul 8. Dumneavoastră? Există și la anexa 9 altă taxă pentru activități sezoniere- circ, concerte- 3 lei/metru pătrat/lună, da. Este altceva. Deci este pe lună, așa cum vă doreați dumneavoastră. Veniți la mine să vedeți. Anexa numărul 9, punctul 18 ”Taxă teren desfășurare activități artistice sezoniere- circ, concert - 3 lei/metru pătrat/lună”. Bine, deci s-a rezolvat amendamentul dumneavoastră.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Huluță, vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule primar, ce-am constatat la acest proiect de hotărâre: față de taxele și impozitele de anul trecut, ați aplicat trei măsuri. Una- de reducere la multe taxe, una- de indexare, o măsură de indexare a ceea ce era și una de majorare a ceea ce era. Eu v-aș propune: ce-ați scăzut - să rămână scăzut, ce indexați- să rămână indexat, iar ce e majorare, să renunțăm la majorare și să introducem indexarea. Acesta-i amendamentul pe care noi îl facem. Bineînțeles, unde s-au votat amendamente, rămân votate alea, dar asta voiam să vă propun.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ca să înțelegeți ideea majorărilor, am solicitat aparatului de specialitate să fundamenteze taxele la cost, adică: taxa unei eliberări de aviz de oportunitate- era o taxă derizorie care punea angajații primăriei la treabă și costa de 3-4 ori mai mult. Deci practic erau subvenții peste tot. Deci practic, propunerile acestea duc costul pe care-l are municipalitatea pentru oferirea acestui serviciu, care nu este un serviciu public, este un serviciu cerut, la cerere de anumiți cetățeni. Despre asta este vorba, nu este o mărire ca să încasăm mai mulți bani, este ca să nu mai pierdem bani din oferirea acelor servicii. Este indiferent, era vorba de un principiu aici, să avem taxa egală cu costul. Dacă le scădeți, practic o să subvenționăm pe toți care vin, de exemplu, să ceară o copie după un act, deci, practic, toți de-aici îi vor subvenționa pe aceștia, de fiecare dată când vor solicita acel serviciu. Ca idee, copie contract vânzare-cumpărare apartament, copie schiță apartament, toate aceste servicii oferite de primărie erau cu o taxa sub costuri, adică erau subvenționate. Despre asta a fost vorba cu mărirea, n-a fost o mărire de...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule primar, eu am înțeles foarte bine, dar tocmai asta spuneam. Eu sunt de acord cu o indexare în această perioadă. Adică, pe o parte spunem că mai creăm facilități, pe altă parte le majorăm. Eu spuneam, nu să le scădem, eu am zis acestea să le indexăm cu rata inflației.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok, deci amendamentul ar fi așa: toate taxele din acest proiect care au fost crescute.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Majorate.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- .majorate.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Să devină indexate.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Să se aplice doar indexul de inflație.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da. Acesta-i amendamentul. Dumneavoastră acum supuneți sau nu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, privitor la amendamentul domnului Huluță, da?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da. Am înțeles amendamentul, dar, de exemplu, atunci când vine vorba de o taxă, nu știu, de 5 lei, la Bazin, rata inflației 3,8, va plăti cât? 5,1 leu, adică la fiecare taxă de genul acesta va trebui să avem zecimale- zecimale. Păi dacă rotunjim, nu mai indexăm.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - La dumneavoastră acolo, la calcul, e greu sau la dat rest e greu? M-ați înțeles? Se poate rotunji. Deci n-a spus nimeni fix 0,2 bani. Adică putem să rotunjim și-n minus și-n plus. Deci putem discuta. Eu spuneam că.Dar cum faci cu celelalte care s-au indexat, domnule viceprimar? Nu la fel faci? Adică nu mai pui virgulă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule Huluță, aplicăm cota de inflație și rotunjim la primul întreg superior. Deci, dacă este 6,1 se duce la 7, dacă e 4,2 se duce la 5. Dar aș dori să facem și o excepție aici, totuși, la Bazin, pentru că acolo s-a schimbat întreaga filozofie. Dacă revenim la prețurile de anul trecut, dăm peste cap toată filozofia. Cred că am ajuns la un compromis cu domnul Lupu, a fost amendat...Da. Adică amendamentul dumneavoastră se referă la toate anexele, mai puțin cea de la Bazinul de Înot.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Am și specificat că o să scoatem...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La toate anexele unde au fost măriri, mai puțin la Bazinul de Înot. Și să se aplice indexul fiscal și rotunjirea la primul întreg superior.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem amendamentul ridicat de domnul Huluță. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” a fost adoptat amendamentul domnului consilier Ghiorghe Huluță.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Încă odată, este vorba, îmi cer scuze, este vorba de cele prevăzute în actuala propunere. Bun, bun. Deci nu preluăm din cealaltă propunere. Asta am votat. Bun.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deschideți microfonul, domnule Huluță, să faceți precizarea care o doriți.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Domnule Huluță, la care rată de inflație solicitați dumneavoastră amendamentul ăsta? Că am apucat de l-am votat, dar n-am întrebat.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Păi dar la rata de inflație a anului 2020, pentru că astea se referă la 2021.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Poftim?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - 3,8- cea aprobată pe 14 ianuarie 2020, de Banca Națională. Așa se aprobă în fiecare an și așa se calculează taxele și impozitele.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - N-ați fost atent. Domnule Huluță, la ce an?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu am zis la anul 2020, pentru că eu aplic taxele pentru anul viitor.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Păi nu-i stabilit încă.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Rata la care vă referiți dumneavoastră, de 3,9 și care-i subiectul altei discuții, e pentru 2019. Pentru 2020 să știți că încă nu e calculată, da, că avem un Institut Național de Statistică care o calculează și e prognozată la 2,7. Altceva.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, dar din păcate nu putem vota pe prognoze. În toată țara s-a votat la 3,8.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, avem un inițiator care a cerut pe 2020 și dacă l-am votat, să rămână așa, pe 2020, sau votăm din nou, dacă...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Știți...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Problema mie mi se pare importantă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dar acum, de unde-l luăm pe acela? Să luăm unul cert.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu de-aia vă întreb. Că, dacă vorbim de rată de inflație putem aștepta, scriem în hotărâre ”Cu rata de inflație pe 2020” și facem calculele de la 1 ianuarie încolo, da...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule Candet...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Putem lua pe ultimul an, noiembrie 2019-noiembrie 2020 sau putem lua pe anul 2019, care-i calculat deja. Eu am întrebat, domnule, nu mă opun. Am votat pentru...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - ...dar n-aș vrea să ne trezim că, în momentul în care se calculează taxele, iese altceva decât ați propus.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci, domnule Candet, acum...Da, nici eu nu le am pe-astea, dar problema pe care aș vrea s-o spun...Pe data de 3 eu mă duc să plătesc impozit. Dacă pe data de 3 nu-i gata inflația, atunci cum îmi calculează? Și atunci o stabilim acum.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, nu există dezbatere aici. Este conform Codului fiscal. Taxele trebuie aprobate astăzi, toate.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Astăzi, știu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci nu există posibilitatea să calculăm după un indice de inflație care va fi la anul viitor calculat.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Exact.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci nu există nici o discuție aici, în mod real, este conform Codului fiscal, punct.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule Ghingheș, dar dacă toată lumea a calculat la 3,8, calculăm și noi la 3,8. Dar dacă sunt alte consilii locale care... Adică, eu nu am verificat, dar merg și pe cuvântul dumneavoastră. Și nu vă mai cred niciodată dacă nu-i așa.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Comunicatul de presă programat de INS pentru a raporta indicele de inflație aferent anului 2020 este programat pentru 14 ianuarie. Deci, va mai dura.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Haideți să supunem la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente, al domnului Crețu și cel al domnului Huluță. O secundă, vrea cineva să mai ia cuvântul pe...Vă rog.

Domnul Consilier Adrian MOCANU- Este un referat apărut la anexa 2, 571961, care anulează reducerea făcută de 75% prin hotărâre de consiliu local, pentru terenul de fotbal -”Taxă acces, cantonament pentru asociații cu activitate în domeniul sportului pentru copii și juniori, care participă la competiții oficiale organizate de FRF/AJF ”. Amendamentul meu ar fi următorul: să respectăm în continuare reducerea de 75%, dar pe bază de legitimație cu viză la zi și să participe la competițiile organizate de AJF și FRF, pentru copiii cu vârsta între 10 și 16 ani.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier, referatul se referă la o hotărâre care a anulat asta, nu referatul în sine anulează acest lucru. Dacă vreți să reintroduceți o astfel de reducere masivă, trebuie făcut un proiect de hotărâre separat și puteți să-l faceți oricând anul viitor. Deci, noi stabilim niște taxe și apoi dumneavoastră veniți cu un proiect de hotărâre și spuneți: ”Raportat la acele taxe, oferim gratuitate sau reducere organizațiilor X, Y, Z ”, care vreți dumneavoastră. Așa cum am spus, este și cazul Bazinului de Înot. Când noi stabilim cât costă practic închirierea Bazinului de Înot pentru o zi și apoi când apar evenimente sau situații, consiliul local inițiază un proiect de hotărâre și spune: ”Pentru acel eveniment sau pentru acea Federație, nu se plătește acea taxă”. Deci ce aprobăm acum, nu exclude dorința dumneavoastră, pe care v-o exprimați, vă rog, începând de anul viitor, punctual sau cum vă referiți.

Domnul Consilier Adrian MOCANU - Am înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da? Vă mulțumesc și eu pentru înțelegere.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Așa este și la Teatrul de Vară.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente, cel al domnului Crețu și cel al domnului Huluță.

Așadar, cine este pentru acest proiect cu amendamentele aferente?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Proiectul vă propune o serie de taxe și impozite, conform Codului fiscal. Înainte de toate, două mențiuni aici: acest proiect este imperativ să treacă astăzi, dacă nu trece, toate taxele și impozitele vor merge la maxim și doi- aș vrea să fac un amendament. Ținând cont că zonarea fiscală a fost amânată pentru anul viitor, ca una din anexe să conțină lista cu toate străzile și toate zonele care sunt și anul acesta. Fără această zonare este imposibil pentru colegii de la Taxe și Impozite să calculeze aceste taxe și impozite, astfel încât vă propun ca acest amendament să fie în felul următor: la articolul 4, după articolul 4, se pune un articol 5, care să sune în felul următor: ”Zonele fiscale aferente fiecărei străzi sunt zonele care se regăsesc în hotărârea de consiliu local 244/2019.” Este o chestiune tehnică pentru a menține zonarea fiscală care a fost amânată anterior.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Votăm amendamentul domnului primar sau pot enunța și eu un amendament și le supunem ulterior?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă vreți să luați cuvântul pentru acest amendament. De aceea, nici n-am pornit votul pentru amendament. În regulă. Supun la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru acest amendament?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Doamna președintă, vă rog să vorbiți cu domnul primar să-l repete. Cred că nu l-a înțeles multă lume din sală. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, vă rog să reluați amendamentul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Să repet pentru dumneavoastră. Deci proiectul de hotărâre se suplimentează cu articolul 5, cu următorul titlu: ”Zonarea fiscală care se aplică pentru 2021 este cea care se regăsește în hotărârea de consiliu local numărul 244/2019”. Adică zonarea veche, da, zonarea de anul acesta pe care ați hotărât să o mențineți așa, cu inechitățile..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul primar.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cine este pentru?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Nu, nu, o secundă. Să nu ne pripim.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet, cu tot respectul, suntem aici de 6 ore și nu este prima oară când interveniți în mijlocul votului. Ați avut tot timpul să interveniți. Este a nenumărata oară când interveniți în mijlocul votului. Întrebați-o pe colega dumneavoastră senator, să știți că în timpul votului nu se mai intervine.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Când am mai intervenit eu în timpul votului, domnule?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Decât să pierdem timpul pe contradicții, mai bine vă expuneți punctul de vedere. Vă rog. Nu, nu am votat nimic, că n-am mai apucat să votăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - N-am făcut apelul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Candet, vă rog să luați cuvântul dacă are legătură cu acest amendament. Poate veniți cu o idee care schimbă tot cursul lucrurilor, vă rog frumos.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, amendamentul domnului primar privește ca imobilele care sunt impozitate să rămână pe vechea grilă de impozitare. Impozitul însă a crescut sau s-a micșorat?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - N-are nici o legătură una cu alta.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Are, are legătură.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - N-are nici o legătură. Amendamentul meu stabilește în ce zonă se află, ce străzi. Ulterior, în proiect, în alte anexe, se stabilește nivelul impozitării. Zonarea fiscală și nivelul de impozitare nu au nici o legătură una cu alta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” amendamentul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, vă rog. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, am și eu un amendament, pledând pentru același principiu al solidarității în pandemie. Propun ca articolul 1, conținutul articolului 1 să fie modificat în sensul în care se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău la nivelul celor din anul 2020, doar cu indexarea dată de indicele de inflație. Deci eliminăm ”Conform anexei”. ”Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău, la nivelul celor din 2020, cu actualizarea aferentă indicelui de inflație”. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cu o mențiune: aplicarea indicelui de inflație se poate face doar pe cifrele absolute, nu pe procente. Deci este imposibil de pus în aplicare articolul dumneavoastră. Doar pentru taxele pe proprietate, de exemplu, care deja sunt în acest fel, pentru procentele, cotele de impozit pe clădiri rezidențiale, nerezidențiale sau orice altă cotă de impozit procentual, nu se pot indexa cu Codul fiscal. Puteți să propuneți o valoare și aveți valori propuse de mine.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cum, adică nu putem aplica indicele prețului de consum la valori relative și ducem la următorul număr natural întreg? E același principiu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă vreți să aplicăm așa, eu sunt total de acord cu dumneavoastră. Dar să avem o regulă, nu se poate aplica otova.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles. Da, pe principiul acesta. Așa am lucrat și mai devreme.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, dacă spuneți așa: impozitele care sunt exprimate în numere, gen impozitul/metru pătrat la proprietăți la zona A, este 0,477. Acela se înmulțește cu 1.38, da? Și-l ducem la următorul întreg sau nu? Este deja indexat așa. Așa ați spus dumneavoastră, eu v-am calculat ce-ați spus.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Exact, rotunjind zecimalele.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu v-aș solicita totuși, să discutăm punctual, pe fiecare.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Deci, eu am supus la vot plafonarea taxelor la nivelul celor din 2020. Asta ziceți dumneavoastră. Eu vă rog să supuneți amendamentul la vot.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Acesta încalcă Codul fiscal. Codul fiscal ne obligă să majorăm^

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am zis, cu ajustarea indicelui de inflație. Sunt specialiști în aparatul tehnic și vor ajusta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnul director-adjunct Slătinaru, puteți dumneavoastră să interveniți, să explicați doamnei consilier cum se majorează cota aceea procentuală? Mulțumesc. Pe mine nu mă crede, probabil.

Domnul Director-adjunct Marius SLĂTINARU- Bună ziua. Indexarea taxelor și impozitelor locale este obligatorie cu rata inflației la sumele stabilite în lei. Pe cotele procentuale nu putem aplica indexarea, ele sunt stabilite într-o limită și asta trebuie stabilită de consiliul local.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Asta a vrut să spună și doamna consilier. Intenționat s-a răstălmăcit, poate nici dumneaei nu s-a exprimat cum trebuie. În esență, aplicăm 491 din Codul fiscal. Am înțeles corect?

Domnul Director-adjunct Marius SLĂTINARU - Da. se indexează sumele în lei.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Gata, mulțumim.

Domnul Director-adjunct Marius SLĂTINARU - Și rotunjirea se face în sus, nu în jos.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Adică cele relative rămân în cuantumul de anul trecut.

Domnul Director-adjunct Marius SLĂTINARU - Cum le stabiliți dumneavoastră. Trebuie stabilite alea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Exact.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, aici aș vrea să am o pledoarie pentru cota de impozit aferent clădirilor nerezidențiale. Spre deosebire de cum ați spus dumneavoastră, eu sunt solidar cu mediul de afaceri și vreau să spun că acest impozit pe clădirile nerezidențiale de 0,75% datează de 6 ani de zile, 6 ani de zile în care intenția a fost să avem un paradis fiscal, pentru că această cotă este cea mai mică din toată România, 0,75%, care, cumva, să ne aducă beneficii. Dar, urmărind orice statistici în ultimii ani, nu numai că municipiul Bacău nu a crescut măcar în media națională, ci a fost mult sub media națională. Asta înseamnă că valoarea imobilelor deținute de companii sau de persoane fizice pentru scopuri comerciale s-a degradat. De ce s-au degradat? Pentru că în oraș nu au mai fost investiții suficiente. De ce nu avem firme noi? Pentru că nu există forță de muncă care să fie atrasă de acest oraș. De ce nu este forță de muncă atrasă de acest oraș? Pentru că, din nou, nu au fost făcute investiții, nu mă refer la poduri și la alte lucruri mari, ci la chestiile minore, de reparații și de întreținere. Astfel încât, propunerea mea prin care creștem impozitul pentru clădiri nerezidențiale de la 0,75 la 1% vine chiar în ajutorul celor care dețin astfel de imobile, pentru că, cu banii rezultați de acolo, vom putea să aranjăm fața acestui oraș. V-aș da un simplu exemplu: cumpărarea hotelului ”Athene Palace”. În mijlocul Bacăului avem o clădire învelită într-un giulgiu gri. Acei bani nimeni nu ni-i va da să cumpărăm acel hotel pentru a avea o față frumoasă, nimeni din Uniunea Europeană nu ne va da acei bani. Astfel de investiții, care țin de atractivitatea orașului, sunt doar posibile din bugetul local. Ele o să ne atragă forță de muncă și o să mărească valoarea imobilelor. Deci propunerea dumneavoastră de a le menține așa este, încă odată, o propunere de înghețare a dezvoltării acestui oraș, în care suntem de 6 ani de zile cu cea mai mică taxă pe imobile nerezidențiale din toată România. Continuând așa, vom continua în spirală descendentă, în care orașul îmbătrânește, avem din ce în ce mai mulți pensionari și din ce în ce mai puțini tineri. Și din ce în ce mai neatractiv. Deci eu vă încurajez să respingeți această propunere venită din partea PSD și să discutăm punctual această cotă și să o ridicăm, astfel încât să avem bani să putem face acele investiții care nu sunt finanțabile din fonduri europene, astfel încât la final, și valoarea imobilelor nerezidențiale să crească.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Doamna președintă...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Reiau ce-a spus și colega mea. Este un an de pandemie, urmează un alt an greu din punct de vedere economic, pentru marea majoritate dintre noi. Nu este momentul, ca și timp, să punem presiune, ca și moment, în această perioadă, să punem presiune pe buzunarul băcăuanilor. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră simte asta pe pielea lui sau are cunoștințe sau rude care-și pun problema ce vor face din punct de vedere economic, în următorul an. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cred că acest subiect l-am încheiat, doamna Dinu, la capitolul ”Taxă salubritate”, care-i afecta pe toți, dar această taxă se referă la cei care au în proprietate spații comerciale. Ca să fac un exemplu: un proprietar al unui spațiu comercial în valoare de 100.000 de euro, care totuși, nu cred că este așa de afectat, plătește anul acesta...a plătit 750 de euro impozit. Propunerea pe care v-o fac este să plătească anul viitor 250 de euro în plus. Credeți că o persoană care deține un imobil de 100.000 de euro este grav afectată de 250 de euro care i-ar plăti în plus, bani care ne-ar permite să reabilităm puncte termice pentru tineri, să aibă unde să meargă, să putem să cumpărăm hotelul ”Central”? Eu nu cred.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule primar, și cu asta chiar închei într-un minut, că suntem toți obosiți. De principiu, nu vreau să intru în polemici de genul ”Subiectul l-am încheiat la punctul nu știu care”, dar cred că fiecare este afectat, și da, spuneți că sunteți apropiat de mediul antreprenorial, că-i susțineți, întrebați-i pe acei proprietari dacă cifra de afaceri a lor în această perioadă va fi măcar egală cu anii în care nu erau aceste restricții. Peste tot vedem restaurantele, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, automat cei care au spații închiriate vor avea venituri mai mici și, v-am spus, cred că dumneavoastră sunteți în măsură să-i întrebați pe ei, mai mult decât mine. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am discutat cu ei. Sunt cei mai în măsură să-și dorească ca proprietățile lor să continue să crească sau măcar să stagneze, să nu scadă. Pierderile economice la care vă referiți nu sunt din cauza pandemiei, sunt din cauza depopulării masive în continuu a orașului.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Să înțeleg așa: că, dacă noi creștem impozitele, le crește lor valoarea...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, avem o șansă. Avem niște bani disponibili din care putem să îmbunătățim acest oraș, ca tinerii să rămână aici, să fie atrași în continuare sau să se întoarcă. Despre asta este vorba.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Nu crescând impozitele pe niște proprietăți atragem tineri.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Așa este. Doamnă, toți ne dorim să fim ca la Oradea, nu? Dar trebuie să și plătim taxe ca acolo.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Eu îmi doresc să trăiesc bine în orașul ăsta. Și cred că fiecare băcăuan își dorește asta, nu să fie ca la Oradea.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ideea este că ceea ce faceți dumneavoastră se numește ”capcana veniturilor medii și mici”. Să continuăm să stăm într-o stagnare și într-o nedezvoltare, în care piramida...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Vă rog frumos, domnule primar, nu mai trageți concluzii. Eu nu-mi permit să trag concluzii ce cred eu că spuneți dumneavoastră. Să spuneți ce credeți, eu mi-am spus punctul de vedere.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu spun ce cred despre propunerea dumneavoastră. Cred că propunerea dumneavoastră continuă să aducă acest oraș într-o stare din ce în ce mai deplorabilă. Pentru că avem, încă o dată...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Adică a nu pune presiune, a nu crește taxele și impozitele și a nu pune presiune pe buzunarul băcăuanilor...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - De 6 ani de zile avem cea mai mică taxă pe clădiri nerezidențiale din toată România.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Și anul ăsta, când se anunță...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - 6 ani de zile companiile au beneficiat de aceste lucruri. Acum este timpul să dea și ei înapoi lucruri pentru cetățeni. Pentru că copiii noștri, care pleacă de aici, nu ne vor uita și nu vor plânge de diferența de 0,25% , de care dumneavoastră încercați să-i protejați. Despre asta-i vorba. Eu am încheiat.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Nu încerc să protejez pe nimeni și, ca și concluzie: dacă noi...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu țin cu copiii băcăuanilor, doamnă, cu copiii băcăuanilor care pleacă de aici, pentru că nu au unde să muncească. Nu țin cu cei care au proprietăți de 100.000 de euro.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Deci asta e o discuție..., absolut un populism. Dumneavoastră ați adresat, la începutul luării de cuvânt a dumneavoastră către colegii consilieri, o propunere, eu am adresat-o pe a mea. Și cu asta, cred că nu are rost să ne contrazicem până mâine pe subiect.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Conex acestui proiect, aș dori să-i solicit public, i-am solicitat-o deja și prin programul nostru intern, al Primăriei Bacău, InfoCet, dar vreau s-o solicit și public, da, domnul primar vorbea de proprietăți de 100.000 de euro, dar nu știu dacă sunteți la curent. Sunt foarte multe proprietăți de 100.000 de euro care sunt evaluate la 20.000 de euro, la 30.000 de euro, pentru că, în orașul ăsta, din păcate, avem câteva personaje care sunt moșieri de meserie și din păcate, mi se pare că unii de la această masă, reprezintă aceste interese. Și eu am curajul să o spun. Nu acuz pe nimeni. Așa mi se pare mie, sunt anumite voci de la această masă care încurajează...Doamna președintă, pot să termin alocuțiunea? Mulțumesc. Deci, din punctul meu de vedere, moșierii ar trebui să contribuie, pentru că ei au de câștigat de pe urma acestor spații, ar trebui să contribuie și la bunul mers al comunității. Mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule viceprimar, vă rog să respectați proprietarii de terenuri, că așa ați făcut aluzie și cu rechinii și cu moșierii. Terminați cu apelativele acestea, că o să fugăriți oamenii de afaceri din oraș. Ca să nu mai spun că deja îi speriați. Veniți cu proiecte clare, eligibile, în consiliul local și nu mai etichetați colegii și oamenii de afaceri și proprietarii de terenuri din municipiul Bacău.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna președintă, dacă-mi permiteți, și eu aș dori să intervin.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să supun la vot amendamentul dumneavoastră. Mai vreți să-l supunem la vot?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Evident că da, dar vreau să mai am o intervenție, apropo de oamenii de afaceri. Ei contribuie la dezvoltarea municipiului Bacău, plătind taxe și impozite, da, mult mai mari probabil decât un cetățean de rând. Să nu vă închipuiți că ei nu contribuie la dezvoltarea municipiului Bacău. Acest lucru l-ați afirmat mai devreme, ceea ce nu este just.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Ghingheș se referea la proprietățile care sunt subevaluate și, ca atare, nu plătesc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Știu foarte bine la ce se referea domnul Ghingheș, la...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - La moșierii din partidul dumneavoastră, care au spații prin interpuși. La ei mă refeream.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu cred că moșierii sunt în partidul nostru, domnule Ghingheș. Și prefer să mă abțin.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog. Supun la vot amendamentul doamnei Breahnă. Cine este pentru? Vă rog, doamna Breahnă, să reluați amendamentul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Era vorba despre modificarea articolului 1 din prezentul proiect de hotărâre. Am zis: ”Se plafonează impozitele și taxele locale pentru anul 2021 la nivelul celor din anul 2020, în ceea ce privește taxele în mărime relativă, iar taxele și impozitele în mărime nominală se vor ajusta cu indicele de inflație, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.”

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotriva acestui amendament?

Cine se abține de la acest amendament?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

12

2

7

Cu 12 voturi ”pentru ”, 2 voturi împotrivă și 7 abțineri amendamentul doamnei consilier

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să facă un amendament la acest proiect? Sau îl supunem la vot^În regulă. Supunem la vot proiectul numărul 21 cu cele două amendamente.

Cine este pentru proiectul cu cele două amendamente?

Cine este împotriva proiectului cu cele două amendamente?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

1

Cu 20 de voturi ”pentru ” și 1 abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna IANUARIE 2021 și FEBRUARIE 2021, desfășurate de Consiliul Local

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - Vă propun să deliberați legat de numirea noului președinte de ședință. Domnul Dragoș Ștefan și-a exprimat intenția de a fi următorul președinte de ședință.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Dacă-mi permiteți, o propun pe doamna Breahnă-Pravăț, având în vedere că ține neapărat să rămână în consiliul local. Mulțumesc. Și vă rog s-o supuneți la vot.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, o să aveți o surpriză. Nu cred că voi mai avea timp să depun demisia mea astăzi. Am demisia aici, scrisă, de mâine sunt demisionară din funcția de consilier local, așa că declin propunerea către domnul consilier Candet.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Îmi retrag propunerea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, propunerea mea pentru următoarea perioadă este domnul consilier Candet.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Manolache, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Mulțumesc. Era aceeași propunere pe care o auziți și din partea mea, a spus-o colega, doamna Pravăț și e suficient. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Așadar, avem până-n prezent două propuneri, domnul Dragoș Ștefan și domnul Candet. Cum procedăm? Supunem prima oară pe domnul Dragoș Ștefan...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Avem o singură propunere?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Stați așa. Domnule, să nu ne pună într-o postură proastă, pe noi colegii, eu aș zice unul din cei doi să renunțe și să votăm un om. Că așa, ne împărțim și între colegi acum? Hai, unul din cei doi.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Vreau să fac și eu o precizare. Propunerea ca domnul Dragoș Ștefan să fie următorul președinte de ședință aparține grupului PNL-PMP și am zis că, în mod firesc și normal, după grupul USR, să venim noi, după care să urmați și dumneavoastră, în ordine...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu îmi mențin propunerea.

Dacă ne asigură că nu va lipsi la ședințele următoare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Doamna președintă, supuneți la vot ambele propuneri și gata, ce mai...

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doar când vin în vizită la dumneavoastră, la Parlament, doamna...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Eu am să supun la vot prima dată propunerea...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnul Candet va fi următorul președinte, după domnul Ștefan.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Exact. Atunci, ce să fac? Supun la vot propunerea ca viitorul președinte de ședință să fie domnul Dragoș Ștefan, urmat de domnul Gigi-Nucu Candet. Bine. Cine este pentru?

Cine este împotriva acestei propuneri?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci proiectul de hotărâre va suna așa: pentru următoarele două luni este domnul Dragoș Ștefan și pentru celelalte două luni, respectiv martie și aprilie, va fi domnul Candet. Da, bun, deci avem două articole. Vă mulțumesc mult.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Stați, că nu am încheiat.

Deci, cine este împotrivă? Haideți, ca să terminăm procedurile, cum este corect.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

Absent

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

Absent

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DIVERSE

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Pentru punctul ”Diverse” dorește cineva să ia cuvântul? Bine, vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor. Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut, pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

ANA-MANUELA GROZA           NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Intocmit: Mădălina-Gabriela Cimpoeșu, Oana Adam