ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 557876 din 01.09. 2020

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.07.2020 ora 10.00.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am o rugăminte la domnul și la doamna care sunt de la CSM: și-n partea dreaptă a mea, vă rog frumos, ca să fim dispersați în sală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1427 din 22.07.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, doamna consilier Doina Lazăr, domnul consilier Cristian Ghingheș, domnul consilier Cătălin- Bogdan Crețu, domnul consilier Vasile Luca (care au intrat ulterior în sală) și domnul consilier Daniel Miclăuș (concediu de odihnă).

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24.06.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? 7 voturi ”pentru”.

Este cineva împotrivă? ”Împotrivă” domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Am lipsit de la ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am înțeles. Se abține cineva? Există din partea dumneavoastră, a celor care ați fost prezenți la ședință, o poziție sau anumite precizări cu privire la procesul verbal, motiv pentru care ridicați obiecțiuni? Deci nu sunt.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu sunt obiecțiuni la momentul acesta, le veți afla.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă mulțumesc.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

Absent

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

Absent

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

7

1

6

Cu 7 voturi ”pentru ”, 6 abțineri și un vot împotrivă procesul verbal al ședinței din data de 24.06.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.07.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal din 09.07.2020? 6 voturi ”pentru”.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva? Având în vedere prezența și a domnului Luca în sală, avem 15 consilieri. Nici acest proces verbal nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absent

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

6

-

9

Cu 6 voturi ”pentru ” și 9 abțineri procesul verbal al ședinței din data de 09.07.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întreb din nou: sunt obiecțiuni, sunt precizări de făcut la acest proces verbal? Nu sunt, vă mulțumesc mult. Dau cuvântul domnului președinte.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu Legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. La microfon, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică și Direcția

Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.             ’                                                                                                                             ’

2.

Proiect de hotărâre privind recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău, conform prevederilor H.C.L. nr. 323/2013

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Direcția Economică și este

5                                          5                                             5                                       5                                   5                                                     5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind înființarea a două creșe publice locale având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copiii de vârstă antepreșcolară

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Direcția Economică și este

5                                          5                                             5                                       5                                   5                                                      5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în „Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NO\), pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Compartiment Managementul

Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind   îndreptarea erorii materiale din denumirea

proiectului promovat prin H.C.L. NR.286/2019 și aprobarea reviziei cap.7,8 și 10 privind eficiența energetică din studiul de fezabilitate: „Dezvoltarea pieței de energie termică-etapa III-racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică și este transmis 5                                       5                                           5                                   5                             5                                       5

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre   privind     însușirea de către Consiliul Local al

Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 1160/110/2020.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.    ’    ’

7.

Proiect de hotărâre   privind    însușirea de către Consiliului local al

municipiului Bacău a cererii de intervenție principală formulată în dosarul nr 2035/2/2020                           ’

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.    ’    ’

8.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub formă de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala BACĂU/alte bănci la care Thermoenergy Group S.A.Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.        ’

9.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.        ’

10.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019 Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Oituz nr. 16.                                                ’

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 100/ 2020 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

13.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

15.

Proiect de hotărâre privind   aprobarea dreptului de uz și servitute către

Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Șiretului. Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

16.

Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2020.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Piețelor și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5. ’          ’                                                                                                                                                    ’

17.

Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău, nr. cadastral 85958, către d-na Apostu Irina-Daniela.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisii lor de specialitate nr. 1, 2 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 și realizarea lucrărilor de MODIFICARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN CENTRU REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE (CĂMIN DE BĂTRÂNI)   ȘI  ’ EXTINDERE   CU   RESTAURANT,   ANEXĂ

GOSPODĂREASCĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL ȘI CUCORANU PAULA

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind   aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE

DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI: Ichim- Radu Mihaela-Nicoleta și Ichim-Radu Gabriel

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

20.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE IMOBIL cU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe tere n proprietate privata.

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. din Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

21.

Proiect de hotărâre privind    aprobarea prelungirii duratei prevăzută in

Contractul de concesionare nr. 10599 din 03.04.1996, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. KINGS S.R.L.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef și este 5                                          5                                             5                                      5                              5                                           5                 5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

22.

Proiect de hotărâre privind    aprobarea prelungirii duratei prevăzută în

Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr.  69308/12.10.2017,  69302/27.07.2018, nr.

69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiate intre Municipiul Bacău si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7 -9

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef și este 5                                          5                                             5                                      5                              5                                           5                 5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

23.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef și este 5                                         5                                            5                                         5                             5                                          5                5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

24.

Proiect de hotărâre privind   actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a

aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și 5                                    5                                       5                                 5                       ±                                                                           5

Inventarierea Patrimoniului    și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

25.

Proiect de hotărâre privind  actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a

aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și 5                                    5                                       5                                 5                       ±                                                                           5

Inventarierea Patrimoniului    și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

26.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile, clădiri și terenuri, situate în Bacău și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Sfinții Voievozi Șerbănești din Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, și  Compartiment Administrarea și

Inventarierea Patrimoniului și   este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

27.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle precum și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Izvoarele” din Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și

5                                    5                                       5                                 5                       ±                                                                           5

Inventarierea Patrimoniului    și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

28.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2020, al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și   este

5                                            5                                              5                                         5                           5                                                       5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

29.

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces si a listei cu actele necesare in soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

30.

Proiect de hotărâre privind   aprobarea Listei nominale cu persoanele si

familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre aviza re comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

31.

Proiect de hotărâre privind respingerea contestației administrative formulate de SC CON TED COMPANY SRL împotriva HCL nr. 368/2016

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Compartiment Proceduri

Administrative și Organizare Alegeri și e ste transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

32.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat

al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și 5                                   5                                       5                                5                   ±                                                                                5

Inventarierea Patrimoniului  și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

33.

Proiect de hotărâre privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5.

34.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Pavel Remus-Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr.14, sc.A, ap.9

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială Bacău 5                                      5                                           5                                  5                          5                                            5

și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

35.

Proiect de hotărâre privind   acordarea unui ajutor de urgență doamnei

Busuioc Lăcrămioara, cu domiciliul în Bacău, strada Aviatorilor, nr.10, sc.A, ap.58.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială Bacău 5                                      5                                           5                                  5                          5                                            5

și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

36.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind

serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2020.                             ’        ’

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală 5                                      5                                           5

și Direcția de Asistență Socială Bacău și este transmis spre avizare comisii lor de specialitate nr. 1, 3, 4 și 5.

37.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului în urma analizei de situație realizată în municipiul Bacău, privind serviciile de educație și îngrijire timpurie.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială Bacău 5                                      5                                           5                                  5                          5                                            5

și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 4 și 5.

38.

Diverse.

 • I. RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACĂU PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2019

 • II.

 • a) Adresa nr.864/1/02.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău;

 • b) Adresa nr.876/1/04.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău;

 • c) Adresa nr.895/1/10.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău;

 • d) Adresa nr.897/2/10.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău;

 • e) Adresa nr.917/1/12.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău;

 • f) Adresa nr.921/1/12.06.2020 a Camerei de Conturi a Județului Bacău;

38.A

Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST ȘI SEPTEMBRIE 2020                  ’   ’                         ’

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei 5                                 5                                      5                              5                                                   ±

de specialitate nr. 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există observații la ordinea de zi prezentată? Da, doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Stimate domnule primar, o întrebare punctuală: care este motivul pentru care proiectul nostru privind transportul public și proiectul domnului Ilie Bîrzu privind bursele copiilor nu sunt pe ordinea de zi? Care e motivul...sunt motivele pentru care nu avem rapoartele compartimentelor de resort, avizele de la comisii? Aș vrea să ne răspundeți de ce aceste proiecte, cu avize, rapoarte negative sau...de ce nu le regăsim pe ordinea de zi? De asemeni, v-am mai făcut o interpelare privind Casa Poltzer, demult, nici nu mai știu de când. Nu ne răspundeți la toate aceste chestiuni. Ne puteți spune care sunt motivele pentru care nu le regăsim pe ordinea de zi niciodată?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă răspund eu...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiectele de hotărâre trebuie însoțite de documentele absolut necesare stării de legalitate, fapt pentru care o să-l rog pe domnul secretar să vă explice.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

V-am trimis pe mail, la fiecare consilier local în parte și v-am explicat pentru că noi ne ocupăm de redactare, împreună cu dumneavoastră, vă acordăm sprijinul, dar, v-am repetat și vă mai repet încă odată faptul că orice proiect trebuie să îndeplinească niște condiții elementare de legalitate ca să fie pe ordinea de zi. Unul din elementele de nelegalitate ale proiectului dumneavoastră privind recompensarea elevilor, prin care măriți valoarea de ... la 1000 de euro este faptul că încalcă propriile dumneavoastră hotărâri de consiliu local, pe care dumneavoastră le-ați aprobat. Astfel, prin hotărârea 232 din 2013, modificată și completată prin 236 din 2016, valoarea premiului pentru fiecare elev care obține nota maximă la bacalaureat și la evaluarea națională este de 1000 de lei. La data efectuării sau la data susținerii examenului de bacalaureat și de evaluare era în vigoare această hotărâre. Dumneavoastră nu puteți prevedea retroactiv, pentru că legea...Este un principiu elementar din Codul Civil, legea nu poate prevedea retroactiv, decât numai pentru viitor, astfel încât, în momentul când dumneavoastră ați schimbat regula jocului și ați face o discriminare față de anul trecut, de-acum doi ani, de-acum trei ani și-n care, după ce s-au obținut aceste rezultate ați venit cu o modificare sau cu o propunere...În primul rând, din punct de vedere procedural, ar fi trebuit să modificați în primul rând regulamentul de acordare care stabilește valoarea și abia pe urmă să veniți și să stabiliți, pentru că asta e regula jocului pe care ați respectat-o în fiecare an.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Numai o secundă. Aici, dacă-mi permiteți, domnul Fantaza, la ședința trecută, spunea că pe tehnica legislativă, un proiect sau o hotărâre poate modifica hotărâri anterioare. Știți că discutam la Insulă despre...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar nu în regulament...Nu în regulament, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .în tot sau în parte. Ne referim la o hotărâre de consiliu care a aprobat acel...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar nu în regulament...Repet, nu în regulament.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Să știți că nu suntem de acord aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Asta-i părerea dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Cred că interpretați dumneavoastră părtinitor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mai mult...E problema dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar nu polemizăm, eu doar vă spun că ați fi avut posibilitatea, dacă aveați bunăvoință, dumneavoastră și domnul primar, să introduceți pe ordinea de zi și să explicați toate aceste chestiuni în referatele de specialitate, în avize și-n toate celelalte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mai mult decât atât...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și la proiectul cu transportul public...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mai mult decât atât...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...din punct de vedere tot legal, tot vi s-a adus la cunoștință cum că Compartimentul Economic a spus foarte clar că nu avem finanțare, nu avem surse, nu avem destui bani în buget.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Noi am găsit sursă de finanțare în buget.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bun. Spune foarte clar Legea 273: ”Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.” Eu, din partea Compartimentului, am adresă pentru că eu, întotdeauna, acest punct de vedere mi-l întemeiez pe punctele de vedere ale compartimentelor de specialitate. Atât timp cât...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bun, eu nu vreau să vă rețin mult în discuția asta, ca să scurtăm ședința.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, atât timp cât Compartimentul Economic îmi spune că nu are bani, atât timp cât îmi spune Direcția Juridică: ”Domnule, se încalcă niște legi, se încalcă principii elementare”, eu nu pot să vin...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, n-ar trebui să le puneți pe ordinea de zi toate astea?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, doamna mea.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Ba da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu pot, pentru că...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Cu referate, cu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...încalc norme imperative ale legii. Da? Bun.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bine. Am înțeles.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Tot pe considerente ce țin de componența ordinii de zi, aș dori să ne explice executivul de ce proiectul de hotărâre privind reorganizarea Poliției Locale nu se află nici astăzi pe ordinea de zi. Proiectul depus acum aproximativ o lună de către grupul politic PSD.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vi s-a trimis și dumneavoastră un punct de vedere în trei pagini în care...Eu am să vă citesc numai...L-ați primit?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ce punct de vedere, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Punctul de vedere referitor la...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pe ce s-a trimis?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Poftim?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pe ce s-a trimis, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Pe mail, s-a trimis...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pe ce mail? Puteți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pe mail, la fiecare consilier local.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Nu este adevărat, eu nu am primit nimic.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu este adevărat, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Chemați-o pe doamna Călțaru oleacă. E din 20.07 trimis.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Cred că ați trimis către viitorul Consiliu Local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu, nu. Am trimis inițiatorilor, nu trimit la toată lumea, că nu are...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ce număr de înregistrare are punctul de vedere?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-543990 din 20.07.2020. Punctul de vedere trimis către PSD cu privire la proiectul de Poliție Locală, cum l-ați trimis? Prin mail sau...?

Doamna Sorina CĂLȚARU- Prin mail.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Prin mail. La fiecare consilier local sau...?

Doamna Sorina CĂLȚARU -Domnule secretar, nu știu să vă zic acum.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, colegii mei...o să-i rog să confirme faptul că nu am primit nici unul dintre noi, acest punct de vedere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O să vă aduc dovada...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Probabil că între...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O să vă aduc dovada la ședința următoare, dar, dacă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dovada este în telefonul meu, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

...dacă-mi permiteți...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar nu, eu aș vrea să vă întreb alt lucru: de ce acest proiect a întrunit condițiile de a intra pe ordinea de zi la începutul anului și acum nu mai întrunește condițiile de a fi pus pe ordinea de zi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi vă spun imediat. Pentru că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -V-ați deșteptat între timp? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu, nu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - S-a schimbat Codul administrativ?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pentru că acel proiect depus la începutul anului era un proiect complet. Pentru că, așa cum, dacă ne uităm după alte modele și am luat modelul...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar mă lăsați să vorbesc, doamna...?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, nu, nu, chiar nu vreau să vă ascult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, și atunci la ce mai întrebați?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- O să citim...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La ce mai...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - O să citim punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La ce mai întrebați?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ce să-mi spuneți, dacă la începutul anului proiectul a întrunit condițiile de a fi pus pe ordinea de zi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, era același proiect?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Vă rog frumos să nu mă întrerupeți, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Era același proiect?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Era...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Era același proiect?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - A fost eliminat un singur articol. Un singur articol.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Bun. Un articol definitoriu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Un articol care urma să fie clarificat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pe care orice act normativ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu-i adevărat, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... orice act normativ care prevede desființarea unei entități...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, știu teoriile dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

...se referă la patrimoniu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...interminabile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu știți, că ar fi trebuit să știți, dar nu știți. Pentru că dacă luăm ca model...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule secretar, nu scrie nicăieri ”desființare”.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, eu nu vă permit să faceți asemenea afirmații. Da? Puteți să le faceți cu domnul primar. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pentru că dacă știați...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Puteți să-i aduceți asemenea afirmații dumnealui, dar nu mie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar ce treabă are domnul primar în discuția asta? Aveți studii în drept? Aveți studii în drept? Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pentru că... Dar dumneavoastră aveți vreun drept să faceți considerații cu privire la ce știu și la ce nu știu eu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi nu, dumneavoastră mi-ați spus mie că nu știu, prima dată, da?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Am zis eu așa ceva?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, da, da.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Când am zis, domnule...?

Domnule secretar, cred că auziți voci.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, domnule secretar, o secundă!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, haideți să lămurim foarte clar. Proiectul dumneavoastră de...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Oleacă, ca să dau lămuriri.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Păi nu, tocmai ca să rămână...Domnule secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Proiectul dumneavoastră de hotărâre...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, nu scrie nicăieri ”desființare”. Deci, aveți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cum adică nu scrie?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Organizare...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Este ”reorganizare”.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...iar proiectul întrunea toate condițiile, cum le-a întrunit și la începutul anului, de a fi pus pe ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiul ui Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamnă, în articolul 1 nu scria ”desființarea Poliției Locale” ca instituție?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - ”Organizare”, domnule secretar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -”Reorganizare”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Haideți...

Domnul Președinte de ședință Laur  ȘOVA -  GÂȚU -  Desființarea-i una,

reorganizarea-i alta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul meu, dumneavoastră spuneți foarte clar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule secretar, lăsați-o cu rânjetele pe sub mască...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...”Desființarea” în articolul...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...că nu sunteți în Caragiale aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...în articolul 1 ați spus ”desființarea” și pe urmă ”reorganizarea”. Atât timp cât spuneți ”reorganizare”, ”desființare”, cum vreți dumneavoastră, orice act normativ care prevede desființarea, reorganizarea unei instituții, trebuie să facă referire strictă la patrimoniu. Ca model, luați toate Hotărârile de Guvern, și v-am dat în punctul de vedere toate Hotărârile de Guvern emise atât în timpul Guvernului PSD ...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu am primit, domnule secretar.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - N-am primit nici un punct de vedere, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamnă, eu o să vă fac dovada că vi l-am trimis.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nimeni n-a...Domnule secretar, vă rog frumos, vă rog să o faceți până la sfârșitul ședinței, domnule secretar. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da doamnă, cum să nu, perfect. Și să vă răspund: în primul rând, trebuie să precizați toate aspectele patrimoniale privitoare la Poliția Locală, ce se întâmplă cu situațiile financiare...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, nu vă supărați pe mine, dar chiar nu... cred că nu are nevoie nici un coleg și nici un invitat din sală de vreun curs de drept...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi, dar m-ați întrebat de ce, doamnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles. Aveți un punct de vedere...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -M-ați întrebat. Nu dumneavoastră ați întrebat?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ..o să ni-l transmiteți și o să-l studiem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, este transmis deja.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Păi dacă nu l-am primit, unde este?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am zis că vreau să faceți dovada...De ce nu faceți dovada acum, domnule secretar, că ni l-ați transmis?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Până la sfârșitul ședinței vă edificați cu colegii, da? Și ne transmiteți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Este evident faptul că executivul nu dorește reorganizarea Poliției Locale și că găsește nod în papură la un asemenea proiect de hotărâre. Este evident lucrul acesta. De ce nu doriți organizarea și eficientizarea activității Poliției Locale? O să ne răspundeți, probabil la un moment dat. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu cred că se pune problema așa.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Sau o să răspundă electoratul, la un moment dat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Dumneavoastră veniți cu ”desființarea”. Ca să veniți cu ”desființarea” trebuie să puneți în loc ceva.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vorbim despre ”reorganizarea” Poliției Locale, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În momentul când...Doamnă, în proiectul dumneavoastră spuneți că desființați Poliția Locală și o înființați ca organ, ca compartiment distinct. Dar eu vă întreb o singură... că sunteți de profesie economistă: atât timp cât nu mai este nici un ban...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...nu mai este nici un ban...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...nu vă permit să mă întrebați nimic. Nu vă permit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vai, vai, săraca.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, atunci pun problema în consiliul local.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - E domnul primar, e problema dumnealui, eu nu vă permit și-am închis subiectul. Și-l rog pe domnul președinte...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Atât timp cât nu mai este nici un ban în bugetul Poliției Locale, cum puteți să înființați o structură nouă?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș, mai voiați să luați cuvântul la ordinea de zi? La ordinea de zi mai doreați să luați cuvântul? Da? Poftiți, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc frumos. În primul rând aș avea o propunere, având în vedere faptul că sunt 25 - 30 de persoane care sunt interesate și-i țineți afară, în ceea ce privește proiectul de pe Șoimului, ca acest punct să fie avansat pe ordinea de zi, astfel încât să poată fi discutat pentru că sunt sigur că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și eu sunt de acord cu domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...discuțiile se vor întinde astăzi...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și eu sunt de acord ca reprez...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc frumos. Și am văzut că oricum ați schimbat așezarea sălii, ca să zic așa, pentru că înainte stăteam cumva mai strânși, văd că acum ați mers pe ideea ”mai răsfirați, mai răsfirați” și astfel cetățenii nu au loc în sală și nu mi se pare normal, mai ales având în vedere că vorbim de o ședință de consiliu local unde accesul trebuie să fie public și neîngrădit. Prin urmare...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș, domnule Ghingheș...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu cred...dar putem să...Putem să ne repliem și să...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cine a luat decizia și...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - O secundă, o secundă. Deci decizia...O secundă, doamna consilier. Decizia a luat-o Guvernul României și DSP-ul, da? De a nu fi un număr ”n” de persoane în sală...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Care-i numărul? Care-i numărul, vă rog?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...da? Rugămintea mea: dacă tot se va vota schimbarea ordinii...

Domnul Primar Cosmin NECULA- 20.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - 20? Păi suntem mai mult de 20, suntem în ilegalitate. Ar trebui să plecăm cu toții, nu?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș, domnule Ghingheș, dacă mă lăsați, terminăm în patru ore...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mă scuzați.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...dacă nu, terminăm în opt. Domnii de pe sală...dacă se va vota schimbarea ordinii de zi și va fi pe primul loc acest punct, problema de pe Șoimului, doar câțiva dintre cei de pe sală, niște reprezentanți, pentru că, dacă intră 30 din domnii și doamnele de afară...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Plecăm noi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, pot să înțeleg acest argument, dar totuși măcar să fie câțiva reprezentanți de-ai dumnealor...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Fără nici un fel de problemă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .care vor să ia cuvântul...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Eu am discutat...eu am discutat cu dânșii și la fel le-am spus. Ei au dorit să aștepte până când era proiectul...da? Deci, câțiva reprezentanți, fără nici un fel de problemă. Domnul Bîrzu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și încă...Și mai aveam o chestiune, dacă-mi permiteți. Pe ordinea de zi mă așteptam să văd raportul primarului la începutul ședinței și de ce spun asta? Pentru că vrem să-l ajutăm, avem o serie de materiale care ar trebui să fie incluse în acest raport, pentru că de curând a demarat o campanie foarte interesantă, ”Drumul spre casă” și vreau să-l felicit pentru că mulți cetățeni au răspuns acestei campanii. Sunt zeci de cetățeni care au trimis și au postat fotografii cu drumul lor spre casă. Și, dacă-mi permiteți, vreau să vă arăt câteva exemple astăzi, desigur, nu le-am printat pe toate, dar le găsiți la Bacău 2020.rodrumul spre casă și le găsiți acolo și dacă îmi permiteți, ați putea să le prindeți și-n raportul dumneavoastră de activitate...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu sunteți la subiect, nu vă supărați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .Izvoare, pasaje subterane, gropi, spații verzi neîngrijite, spații verzi...să le includeți în raportul dumneavoastră. Oricum, campania, campania este foarte reușită, ”Drumul spre casă”. Ați angrenat zeci de băcăuani, zeci de cetățeni...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumim și noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă urez succes în campania dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și vă rog să continuați cu această campanie, ”Drumul spre casă”. ”Drumul spre casă” e și-n Izvoare, și-n Letea, și-n Șerbănești. Mulțumim frumos.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Bîrzu, mai dorea și doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Bîrzu întâi. Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Bîrzu, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Felicitări, o să fiți premiat. Partidul o să vă dea o primă.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Da, mulțumesc tare mult. Într-adevăr, colega mea a invocat neintroducerea pe ordinea de zi a unui proiect pe care l-am inițiat împreună cu colegii. Vreau să vă informez, dragi colegi, că proiectul meu a fost depus pe data de 14 iunie și vă asigur că îndeplinea toate condițiile de legalitate și ca o confirmare a acestui lucru, am primit din partea domnului primar, prin domnul secretar și ne invita să venim coinițiatori la acest proiect. Deci, o dovadă mai...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Citiți mai bine adresa.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - .. .mai elocventă nu poate...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Bîrzu, vă rog să nu mințiți... Domnule Bîrzu, vă rog să nu mințiți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, dar...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Chiar nu mințiți...Îmi cer scuze.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Eu am adresa.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Hai să nu intervenim unul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Citiți adresa, nu mistificați chestiunile spuse. Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, haideți că am adresa.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă aveți adresa, citiți adresa și ne edificăm și după aceea trecem la următorul punct, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Citiți ultima adresă, domnule Bîrzu, că era edificatoare, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Lăsați poveștile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci vi s-a spus că ”Da”, dar la valoarea de 1000 de lei, conform hotărârii de consiliu 232. În două adrese vi s-a spus lucrul ăsta.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnul Ghingheș face tumbe, dumneavoastră vreți să dați bani în campanie. Am înțeles jocul. Dar haideți totuși să ne vedem de treabă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar revenind...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ați găsit, domnule Bîrzu?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu, haideți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vreți să ne întrecem în tumbe?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci am documentul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați făcut Liceul Sportiv, liceu de tumbe.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci am documentul, am două documente...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Vreau să vă spun...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cu toate scuzele pentru profesorii de educație fizică.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, am documentul, răspunsul, aici îl am și o să-l citesc pentru colegi și vreau să vă spun că proiectul care l-am făcut, l-am promovat, se întemeiază pe Legea Educației Naționale, pe Statutul elevului ...

Domnul Primar Cosmin NECULA - De două luni tot vreți să dați bani în plus la vreo categorie socială, domnule Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Poftim?

Domnul Primar Cosmin NECULA - De două luni tot vreți să dați bani în plus, domnule Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, vreau să vă spun...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...ba la elevi...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule primar, nu mă întrerupeți. Luați cuvântul după ce termin eu, că mi se pare normal să ne ascultăm unii pe alții. Deci, eu nu dau de două luni, am făcut...eu am făcut propuneri către consiliul local...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vi se pare că o să luați voturi în plus dacă dați 1000 de euro? Puteți să dați și 50.000 de euro.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Eu, la ora asta...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...haideți să-l lăsăm să termine, pe domnul Bîrzu, să mergem mai departe.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu e campanie electorală, domnule primar și vreau să vă spun: pentru inițiativele care le-am avut, le fac de peste 25 de ani...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ar fi cazul să vă mai și opriți.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -... educație, pentru educație, pentru ce înseamnă domeniul cultural, social. Deci sunt proiecte care au rămas de 20 de ani. Dumneavoastră n-ați adus nici o îmbunătățire acestor proiecte și era cazul să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și dumneavoastră doriți să dați bani în plus.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Poftim?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Bîrzu, haideți la subiect, vă rog, dacă...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Dacă i-ați luat domnului Bîrzu...pentru pensionari, eu ce să vă fac?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Haideți să...Deci asta...Rugămintea care o am pentru domnul secretar: să introducă pe ordinea de zi, pentru că are toate avizele, tot ce înseamnă ”legal”. De ce nu prezentați avizele de la...rapoartele de specialitate?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Bîrzu, haideți ca să vă explic.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule președinte de ședință, aș vrea să intervin un minut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -V-am și făcut adresă. În primul rând, proiectul depus de dumneavoastră conținea numai un nume. Nu știu în ce bază, pentru că la data respectivă nu aveați nici un fel de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Ba da, erau, pentru că le-am pus în atașament...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Erau niște...Mă lăsați să termin? Erau niște mail-uri trimise spre o doamnă Bîrzu, de către niște persoane, profesoare, nu știu în ce calitate...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Aceasta este adresa mea de email.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, mă lăsați? ”Dana Bîrzu” era adresa dumneavoastră de email. Am înțeles. Pentru că noi demarasem de două săptămâni procedura de obținere a datelor de identificare a acestor elevi.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci am...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Inspectoratul Școlar ne-a spus: fără acordul parental, dumneavoastră nu puteți. În momentul când Inspectoratul a obținut acordul parental, a comunicat domnului primar toate datele de identificare. Dumneavoastră, de-abia pe 22.07. la ora 15, ați depus niște acorduri parentale, dar tot la fel, fără să depuneți niște date de identificare.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci pentru...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Coroborând situația de la Inspectoratul Școlar solicitată de noi cu numele dumneavoastră am constatat, inclusiv, că erau elevi care nici măcar nu au domiciliul în municipiul Bacău. Vi s-a făcut adresa în felul următor: ”Domnule, având în vedere că și noi și dumneavoastră ați demarat niște proceduri, suntem de acord ca domnul primar să fie coinițiator... ”, mai ale ales că noi finalizasem toate demersurile, ”...dar la valoarea de 1000 de lei, conform hotărârii de consiliu local ”. Ați venit la domnul primar, am stat de vorbă, dar ați spus: ”Domnule, am apărut în ”Deșteptarea”, eu nu pot acum să mai dau înapoi, am spus că dau 1000 de lei...1000 de euro”. Noi vă înțelegem, într-adevăr...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...promisiunea dumneavoastră este promisiune, dar...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule secretar ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...să îndeplinească condițiile legale.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule președinte de ședință...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - O să primiți răspuns probabil, cum am primit și noi, consilierii PSD...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci asta vreau...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, domnul Bîrzu le are în mână.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Vreau să le transmit...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Mai aveți ceva de declarat? Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Atât pentru copii, vreau să le transmit că proiectul meu este perfect legal, are toate avizele și eu zic că în această...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă propun să faceți un proiect de hotărâre în care dați câte 1000 de euro la cei care votează PNL, direct.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, nu...Domnule primar, dumneavoastră priviți numai într-o cheie...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule președinte de ședință...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș...Cristi...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci v-am rugat să nu mai întrerupeți, pentru că acești copii, într-adevăr, merită pentru performanța deosebită 1000 de euro.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar cum de v-a luat dragostea fix acum, în campanie?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dragoste - ne dragoste, haideți să continuăm, vă rog frumos.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, sunt trei copii cu nota de 10 la bacalaureat și un pic mai mulți dincolo, la evaluarea națională. Nu sunt sute de copii.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Mulțumim. Haideți să...Doamna Dinu...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Vreau să mai...Mai am o problemă, domnule...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule Ilie, domnule se...Domnule consilier, vă rog frumos, un minut.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - N-am terminat.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Știu că n-ați terminat, dar, cum să vă spun? Mă adresez omenește. Tuturor persoanelor prezente în această sală. Știți cu toții și cunoașteți cu toții și vedeți zi de zi și oră de oră și minut de minut situația epidemiologică din țară și din oraș. Am înțeles și mi s-a explicat că motive de ordin legal n-au permis ca această ședință să fie on-line. Am înțeles, ăsta-i motivul pentru care noi suntem prezenți în această sală pentru că servim interesele cetățenilor și că nu putem bloca anumite proiecte care trebuiau...și nu putem bloca ședința, dar vă rog frumos să limitați aceste intervenții astăzi, pentru că riscul epidemiologic când sunt multe persoane într-o sală închisă este oricum crescut. Nu știm... nu avem fiecare test PCR ca să fim siguri că suntem negativi. Chiar nu este momentul să ne lungim în dezbateri, este ora 10.30, a început ședința de jumătate de oră și nu s-a votat...nu s-a trecut la primul proiect. Domnule consilier, avem timp de dezbateri, de promovări, de contraziceri. Nu este momentul. La momentul ăsta, dacă ne îmbolnăvim toți, n-avem unde să ne internăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De acord cu doamna consilier.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Mulțumesc.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Exact asta voiam să vă propun, dragi consilieri, să modificăm...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Bîrzu, o să mergem împreună la ”Sfânta Maria”, toți, domnule.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, deci nu...modificăm...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - La cimitir, la Sărata.

Domnul Primar Cosmin NECULA - O să stăm acolo și dezbatem...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, vă propun să discutăm...Asta-i propunerea și vă rog s-o supuneți la vot: să discutăm proiectele care sunt cu vot secret și proiectele care sunt cu vot direct, să continuăm ședința on-line. Deci, să separăm...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, părerea mea, domnule Bîrzu, este...da...nu...Părerea mea este că dacă tot ne-am adunat, o să încercăm să limităm dezbaterile, rămânem aici, dar, ca să conchidem, eu zic că cei mai mulți invitați vizează proiectul 20 aflat pe ordinea de zi și atunci propunerea mea...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Hai să-l punem pe ordinea de zi ca proiectul 1 și gata.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...este ca proiectul 20 de pe ordinea de zi să devină proiectul 1 de pe ordinea de zi...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă susțin propunerea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...și atunci eu zic că cei mai mulți dintre invitați își vor atinge scopul și vor degreva incinta.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Da, mulțumim. Domnule secretar, supuneți la vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cum să nu? Propunerea doamnei...Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost aprobată propunerea doamnei Breahnă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Iesit din sală

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” propunerea doamnei consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Voi merge...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? În unanimitate, având în vedere că sunt 17 consilieri în sală...18 consilieri, a fost aprobată ordinea de zi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Iesit din sală

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Nu există, dau cuvântul... Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Aici, aici.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Bîrzu.

‘                         * A *                    ‘                           ‘

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci la proiectele referitoare la Thermoenergy, cred că 5, 8 și 9 parcă, din ce-am văzut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Consemnați, vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și eu n-o să particip la vot la proiectul acela de transfer din inventarul bunurilor din domeniul public în domeniul privat, la bunurile acelea aferente societății CRAB.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mai este vreo situație? Nu? Atunci supun aprobării dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-au fost transmise pe mail. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Cu 17 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 28.07.2020.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Iesit din sală

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Va fi o pauză de două minute până voi discuta cu cetățenii de afară, să vedem câți dintre ei își vor trimite reprezentanții în sală, după care continuăm cu proiectul 20 care este 1 pe ordinea actuală de zi.

(Revenire din pauză)

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Rugămintea mea: haideți că începem, iar când se va termina de prezentat proiectul de către domnul primar, să interveniți, domnii și doamna care a intrat în sală.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi (fost 20) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINȚE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. ȘOIMULUI, NR. CAD. 70349 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. din Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule secretar, rapoartele compartimentelor există?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de construire imobil cu spatii comerciale la parter si locuințe colective, racorduri la utilități si împrejmuire teren pe str. Șoimului, nr. cad. 70349 din municipiul Bacău. Țin să precizez că, în momentul în care există cerere din partea celor care solicită, din partea solicitanților, respectiv beneficiarul CONBAC SA pentru punerea pe ordinea de zi a acestui proiect, pe ordinea de zi a hotă...a consiliului local a acestui proiect, obligația legală a primarului, în contextul în care există toate avizele de legalitate din partea compartimentelor de specialitate, este să-l prezinte consiliului local, care este singurul organ abilitat din municipiul Bacău să decidă dacă va fi sau nu va fi acest proiect în ființă. Fapt pentru care nu mai am nimic de adăugat la acest proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2 și 5).

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Acum discuții asupra proiectului? O să rog întâi consilierii și apoi dumneavoastră să vă susțineți...Domnul Ghingheș, mai dorește altcineva?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Apreciez în primul rând faptul că ați permis totuși cetățenilor accesul în sală. Mi s-ar fi părut normal ca, având în vedere faptul că suntem totuși la consiliul local să aibă toți cetățenii acces, pentru că ăsta-i caracterul ședințelor, dar înțelegem situația sanitară. Pe de altă parte, am observat că primarul Necula a primit un telefon foarte important și a dat bir cu fugiții, tocmai ca să nu ne răspundă la o întrebare foarte simplă: acest proiect a fost respins deja, deci pe oportunitate, la sfârșitul lunii februarie și procedura a fost aceeași, documentația a fost exact aceeași. L-aș contrazice în primul rând pe domnul primar. Din punct de vedere legal avem Legea Urbanismului, 350 care spune foarte clar că orice municipalitate, pentru motive justificate, poate să respingă încă din etapa de inițiere un plan urbanistic, pentru că planul urbanistic asta face de fapt: derogă de la prevederile aprobate deja prin PUG și oricum, acest PUG al Bacăului a fost de-a lungul acestor opt ani de existență, că-n 2012 a fost aprobat prin HCL 84, a fost ciopârțit succesiv, regulamentul a fost modificat și iarăși revenim la această zonă, că ne interesează această zonă: Titulescu, Războieni, Șoimului și așa mai departe, Trandafirilor, deci toată această zonă a avut de suferit din cauza altor mastodonți, unii mai politici, alții mai apolitici. De exemplu, cel din spate de la ”Luceafărul”: pentru acel bloc, în mod special, când a intrat acest consiliu local în mandat, ați votat dumneavoastră, majoritatea PSD-ALDE-PMP, modificarea regulamentului local de urbanism și ați dus locurile de parcare de la 1,5 la 1 pe apartament, deci din start ați retezat, ați ciopârțit acel regulament local de urbanism pentru acel bloc din spate de la ”Luceafărul”. Astăzi vedem că acea prevedere produce efecte și produce efecte și în cazul acestui bloc, nu știu, problema principală pe care o are... E simplu: în primul rând, acel acces în amplasament, acel lift Klaus, o soluție aberantă, fantasmagorică și am să repet ce am spus și în februarie: imaginați-vă 80...peste 80 de șoferi stând la coadă dimineața sau seara când se întorc de la serviciu, și să intre în parcare, și să meargă cu mașina cu liftul, să coboare și să urce cu liftul acolo. Vă dați seama ce s-ar întâmpla, mai ales având în vedere că accesul în parcare se face de pe strada Șoimului, deci nici măcar de pe strada Războieni, strada Șoimului care are, dacă nu mă înșel, are șase metri, Legea prevede că trebuie să ai șapte. Oricum, acest proiect are multiple hibe de legalitate asupra cărora și cetățenii au insistat și vedem și în adresele depuse la proiectul de hotărâre, dar mai mult de atât, ca viziune generală, în acești patru ani, din păcate, administrația actuală a perpetuat această debandadă urbanistică. Nu avem parcuri noi, nu avem spații verzi noi, dar avem, în continuare, acest tip de urbanism deșănțat. Bun, sunt de acord, operatorii economici...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier, dacă nu mai aveți asupra proiectului discuții...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ba da, asupra proiectului...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - ...ca să-i lăsăm pe dânșii să vorbească.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - ...operatorii economici au dreptul să propună astfel de investiții. Foarte bine, dar cu respectarea legii, dar și normele urbanistice aprobate. Problema aici este o supra-aglomerare a zonei, o soluție de parcare total anapoda, din punctul meu de vedere și consider că astăzi nu trebuia să avem, în această stare de alertă și stare sanitară în care suntem, acest proiect încă odată pe ordinea de zi. Nu s-a schimbat nimic la el și voiam să-l întreb pe primarul fugar, care a fugit din sală pur și simplu când am intrat în acest proiect, în discuțiile acestui proiect, să-l întreb: a venit cumva Moș Crăciun la dumneavoastră, de a trebuit să-l includeți din nou pe ordinea de zi, sau nu? Sau ce s-a schimbat? Dar dacă intră în sală, poate ne răspunde. Mulțumesc frumos și le mulțumesc și cetățenilor prezenți, mai ales în aceste condiții, la ședință.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc. Mai dorește, din consilieri, cineva? Doamna Breahnă și apoi dau cuvântul domnilor...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, dacă dumneavoastră încă sunteți la vârsta la care încă îl aveți pe Moș Crăciun în cap, e problema dumneavoastră. Ce vreau să vă spun este că nu ați atins exact esența și esența constă în faptul că astfel de PUZ-uri revin pe ordinea de zi obsesiv, de ”n” ori, deși nu se aduc modificări substanțiale. Deci nu e...problema nu stă doar în cazul acesta, în această investiție, nu vorbim doar despre acest PUZ care este repus obsesiv pe ordinea de zi, sunt și alte PUZ-uri care vizează alte investiții care știm clar că atrag dezavantaje majore pentru cetățenii municipiului Bacău, care revin obsesiv pe ordinea de zi. De ce? Repet: o să răspundă administrația actuală probabil la momentul alegerilor, la momentul votului. Nu știu de ce se întâmplă acest lucru. De ce cetățenii sunt nevoiți să fie astăzi în sală, să sufere...să sufere, până la urmă și să treacă din nou printr-un șir de emoții negative și nu numai. Adică de ce? De ce, dacă noi am spus la un moment dat care este viziunea noastră, am spus, prin vot, că considerăm, că se consideră a fi neoportună inițierea unui astfel de proiect de hotărâre. Și clar și răspicat, asta voiam să spun, grupul politic PSD nu va vota acest proiect de hotărâre, cum nu a făcut-o nici altă dată.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc. Din alți colegi...dacă nu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dacă ne răspunde domnul primar la întrebarea dacă a venit Moș Crăciun? Asta era. Și a fost o...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Lăsați-o cu Moș Crăciun, că ne-ați terminat cu Moș Crăciun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - A fost o metaforă, a fost o metaforă pentru influența...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Știu că o folosiți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, mă scuzați. A fost o metaforă pentru influența unor astfel de dezvoltatori, poate economică, poate decizională, nu știu, domnule primar. Poate ne explicați de ce a apărut din nou pe ordinea de zi și lăsați-o pe-aia cu legea, pentru că legea vă permite să respingeți, mai ales că acest consiliu local s-a exprimat deja pe oportunitate în forma pe care o avem pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, trecând de zumzăielile unui consilier aflat în campanie, mă refer aici la domnul Ghingheș, eu vă repet: de fiecare dată când un beneficiar solicită punerea pe ordinea de zi, nu există un text de lege care să-mi dea posibilitatea să-l resping, atât timp cât comisiile de specialitate din aparatul propriu dau avize de legalitate. Eu nu pot să vin să spun: ”Nu-l pun pe ordinea de zi”. Nu, este o scăpare a legii, o hibă a legii, eu nu pot să-mi permit să vă spun, este oportun, sau nu e oportun, da? Cei care stabiliți dacă este oportun sau nu este oportun sunteți doar dumneavoastră. Punct. Nu e atributul primarului din această perspectivă.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc. Dacă nu mai sunt intervenții, îi rog pe domnul, doamna...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și, mai mult decât atât, cred că situația este foarte clară cu privire la acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Rugămintea - la microfon.

Domnul Alexandru ADAM- Distinse doamne și domni consilieri, suntem aici a doua oară la o judecată pentru un motiv ce a mai fost odată. Deși judecat și ferm respins, voința răului iar s-a aprins. Am contestat profund, clar și documentat acest obiectiv, respingerea lui fiind soluția cea dreaptă, dar în poveste...ca-n poveste, deși balaurul a fost decapitat, iată că iar a înviat și tot ce nu...și tot ca-n poveste, ne readucem aminte de Lăpușneanu, cum că: ”Dacă voi nu mă vreți, vă vreau eu”. Admitem în sine, proiectul ca fiind valoros, dar total nepotrivit în zona noastră. Trăim în cea mai periclitată zonă a cenușiului oraș Bacău care are nevoie de regenerare, nu de supra-sufocare. Dacă nu avem locuri de parcare, avem belșug de poluare, stres și îngrijorare. Cât despre spațiile verzi, doar cu binoclul le mai vezi. Toate argumentele ce am prezentat în ședința de respingere a proiectului le găsim adânc înrădăcinate în zonă, circulația auto sufocantă în permanentă creștere, spațiile de parcare, după ce că nu-s, după Caragiale, mai și lipsesc, o poluare densă și complexă: noxe, praf, zgomot, vibrații, etc. Dacă toate acestea sunt reale și macină, ce mai căutăm aici? Noi am depus până acum șase memorii la acest proiect, toate...prin toate solicitând respingerea acestuia ca neavenit. Nu vrem să le repetăm acum, dar, vă prezentăm suplimentar, următoarea situație: în economia cazului este esențial și definitoriu de avut ca bază un alt proiect realizat în zonă, respectiv blocul de pe Titulescu /6, la intersecția cu strada Războieni, cu șase niveluri și peste 60 de apartamente. Îmi permit să citesc, ca să termin. Nu-i mult de spus. Dat în folosință în 2019, care inițial a fost prevăzut cu parcări auto subterane, sistem Klaus și spații verzi suspendate. Urmare a refuzului masiv din partea cumpărătorilor, deoarece zona nu o permite, managerii investitorilor au schimbat soluția tehnică prin renunțarea la parcările subterane și achiziția unui teren situat la circa 250 de metri de bloc, care a fost amenajat cu multiple parcări la sol. De la darea în folosință în 2019 și până în prezent, pe aceste locuri nu a fost parcată nici o mașină, fapt constatat prin monitorizarea permanentă din partea noastră, astfel că vehiculele locatarilor din bloc practic au invadat străzile vecine: Războieni, Trandafirilor, Titulescu, Păun-Pincio, etc., plus spațiile din spatele blocului, sufocând realmente întreaga zonă și așa suprasolicitată. Cazul, virtual posibil și-n cazul de față, este un avertisment sever pentru proiectul din strada Șoimului, parcările auto fiind fanteziste, nerealizabile, dar și neagreate. În cazul în care s-ar realiza, ieșirea în strada Războieni care este cu prioritate și dens circulată, s-ar bloca iremediabil, provocând haos și nemulțumiri, până la revoltă. În acest context, vor suferi și locatarii existenți, cât și cei ce vor veni. Toți decidenții cunosc acest fapt, iar noi credem că vor adopta singura soluție ce se impune, respectiv respingerea proiectului. De la respingerea proiectului, inițială, și până acum, nu s-a înregistrat nici o îmbunătățire a situației, circulația auto a crescut, devenind explozivă, locurile de parcare auto - arhipline, tot mai solicitate, poluarea chimică, praful, zgomotul, trepidațiile fiind în creștere, alarmante, spațiile verzi ultra-deficitare. Zona este suprasaturată cu o mulțime de firme diversificate, de la comerțul cu produse alimentare și nealimentare, prestări servicii, farmacii, notariate, operațiuni bancare, până la serviciile medicale ce acoperă integral toate cerințele locatarilor din zonă și nu numai, astfel că partea din proiect cu referire la acest aspect este realmente neavenită, fără susținere, alt argument major pentru respingerea proiectului. Mai am o jumătate de pagină și gata. Domnilor consilieri, pentru noi, ca și pentru dumneavoastră, prioritatea absolută în tot ce facem o reprezintă asigurarea protecției rezidenților din zonă, sănătatea și condițiile de trai ale lor. Vrem locatari sănătoși, copii veseli și nu handicapați, cu toții feriți de stres și poluare în toate formele lor. Toate argumentele invocate de noi scot în evidență clar existența acestor factori nocivi, direcți și permanenți, ce afectează grav viața oamenilor, fără a exista posibilități reale de îmbunătățire, iar proiectul în cauză reprezintă un mare pericol, practic o condamnare fără recurs, fapt pentru care solicităm din nou respingerea acestuia ca nociv și neadaptat zonei. Respectăm dreptul de proprietate al beneficiarului, cu mențiunea că acesta nu poate folosi terenul după bunul plac, ci în condițiile ce guvernează comunitatea. Realizând...Reanalizând acceptul nostru de construire a unui imobil cu P+4 etaje pe acel teren, revenim și în spiritul cel mai profund uman îndemnăm beneficiarul proiectului să renunțe la acesta și să promoveze o mult-dorită creșă ce se potrivește armonios în zonă, aducându-le o uriașă zestre sufletească și o unanimă binecuvântare, ca și un câștig material substanțial. În cauză, cum v-am spus, îi reprezint eu și noi ne-an hotărât să dedicăm un catren investitorilor:

”Cum vreți de-aicea să plecați, Frumos, decent sau alungați? Să știți că nu sunteți doriți Și cu atât mai puțin iubiți.”

Vă mulțumesc pentru ascultare.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim și noi. Doamna... domnul, vă rog.

Domnul Radu PREDA - N-am să spun noutăți, însă remarc următoarea situație...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog, la microfon, pentru a rămâne pe înregistrări. Are domnul.

Domnul Radu PREDA - N-am să spun noutăți, eu vă invit să sesizați următorul aspect: în zona în care urmează să apară acest bloc mai sunt șase blocuri foarte înalte, majoritatea neocupate, deci un ”cimitir” al construcțiilor. Ce sens are încă un bloc care nu face altceva decât să ia lumina, soarele și să împiedice bunul mers al tuturor celor din zonă? De altfel, remarc că există în continuare tendința de a înghesui construcțiile în această zonă, apropo de acțiunea de dărâmare a unei construcții de pe Șoimului, numărul 9, o căsuță veche care a fost dărâmată și-n care s-a pus afișul în față că dărâmarea durează un an de zile, ceea ce este absurd. A fost rezolvată în trei săptămâni, s-au tăiat și doi brazi foarte frumoși care ajutau mult și mediul și imaginea și se vorbește că acolo va mai apărea o construcție de asta, uriașă. Opriți-vă, domnilor! Suntem, logic, oameni care gândim și înțelegem că acest lucru nu se mai poate continua. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Dacă mai dorește cineva dintre..? Luați de la domnul din față microfonul.

Domnul Nicolae TACHE - Bună ziua. Bună ziua, mai întâi. Stimați domni, cei care sunteți la masa de conducere a ședinței și cei din sală. Îmi pare rău că nu este și din partea investitorilor, nu-i nimeni. Noi dacă vorbim acum aici, vorbim la pereți. Cine?...Dar ridicați-vă în picioare și spuneți cine sunteți...Nu eram aici.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Continuați, vă rog.

Domnul Nicolae TACHE - Ăsta e bunul simț al celor care vor să investească aiurea.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am rugămintea să vă opriți de la a face comentarii, pentru că vă scot din sală.

Domnul Nicolae TACHE - Stimați domni, eu nu întâmplător susțin cauza neconstruirii acelui bloc. Aproape doi ani am studiat și lecturat vreo 13 legi, acte normative, în care am găsit cauza noastră...în ajutorul nostru, 27 de articole. Deci noi, eu, cel puțin vin documentat și rămân așa, perplex, când văd că totuși se insistă. Dar chiar suntem luați de aiurea, așa? Unde să facă parcarea subterană, trei nivele? E un SF.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am rugămintea: nu vă uitați la mine, uitați-vă la primar. El este inițiatorul proiectului.

Domnul Nicolae TACHE - Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu vă repet: chiar dacă vreți să faceți puncte electorale, domnule Șova, vă repet că este obligația legală a primarului, atunci când primește o solicitare din partea beneficiarului și când este însoțită acea solicitare de toate avizele conforme, să o pună pe ordinea de zi. În conformitate cu legea și asta repet, este o scăpare a legii, se poate pune de ori de câte ori o solicită beneficiarul.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Chiar dacă nu a intervenit nimic în acel proiect?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Chiar dacă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Pe ce vă întemeiați, domnule primar, această solicitare?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe Codul administrativ, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ce articol?

Domnul Primar Cosmin NECULA - ArticoluL.haideți, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Că nu aveți dreptate.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți să lăsăm...haideți să-l lăsăm...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Când vă convin proiectele, sunteți de acord, când nu, nu. Vi se pare miros de sânge un pic și un pic de voturi, gata...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar, haideți, vă rog, să-l lăsăm pe domnul să discute.

Domnul Nicolae TACHE - Spre exemplu: am extras din dosar câteva desene...pagini, zic desene de mici copii, școler. Cine ar parca într-o...cine ar lăsa mașina într-o parcare din asta, stil ”sertar”? Luați și uitați-vă. Stil ”sertar”, la trei nivele-n jos. Dacă asta este posibil, dar ne ia de fraieri. Suntem luați de fraieri. Parcare, la trei nivele, subteran...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dați și domnului primar...

Domnul Nicolae TACHE - Dau la tot prezidiul, că eu n-am nici o...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nici nu s-a uitat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Ghingheș, păstrați-vă gloanțele electorale pentru mai încolo. Nu încercați să faceți...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar, haideți că oamenii așteaptă răspunsul și e păcat să-i ținem aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu așteaptă nici un răspuns, așteaptă votul dumneavoastră, domnule consilier.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Păi acesta este răspunsul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă rugăm, măcar din respect, nu mai stați pe telefon.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu mă băgați pe mine în discuții.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule primar, din respect, măcar să-l ascultați.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu mă băgați pe mine în discuții, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar, răspunsul este votul. Dacă dumneavoastră interveniți...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi da, dar nu mă băgați pe mine.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu mai tot încercați...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...vedeți că n-a început campania.

Domnul Nicolae TACHE - În altă ordine de idei, pentru că se promovează situații din astea, foarte delicate, eu personal am ajuns să primesc patru intervenții dubioase. Săptămâna trecută, joi, pe stradă a venit o mașină, o betonieră mare CONBAC. Dumneavoastră sunteți de la CONBAC, da? Nu? Și a băgat...CONBAC...și a băgat mașina, betoniera înăuntru, a încercat ca să descarce betonul. Nu a putut, pentru că investiția asta aiurea, că și asta este o investiție de neam prost, făcută acolo de...n-a putut să intre și a lăsat mașina jumătate în strada Șoimului și duceau cu roaba betonul. Păi vă dați seama ce-o să se întâmple când o să fie 10 nivele? Și m-am dus și i-am spus frumos: ”Domnule, fă în așa fel...”, erau parcate mașini, parcate, oprite în ambele sensuri pe Șoimului, câte 5-6, 5-6, stăteau. Că așa a vrut constructorul. Și mi-a răspuns: ”Am aprobare”. Zic: ”Domnule, dar totuși încercați”. ”Am aprobare”. ”Domnule, dar mata nu mai ai alt vocabular, decât numai ”am aprobare”? Și de aici a început să mă înjure, să mă amenințe, să mă certe. Deci, oameni de la CONBAC. Eu vreau să se oprească odată situația asta. Mai departe, în PUG la pagina 45. Parcela este considerată constructibilă, când ieșirea din parcelă este într-o stradă mai mare de șapte metri. La noi, șase. De ce, domnule, aici e chestie matematică, nu mai avem ce discuta. Așa, înălțimea clădirii, la pagina 46, spune clar: ”În zonele centrale, clădirile sunt între 6 și 16 metri.” Nu mai avem ce discuta. Aici mai este o chestie la...Ordonanța 43 din '97 și 49 din '98...Strada Șoimului este stradă de gradul patru, domnilor. Asta, pe vremea când eram copil se chema ”Intrarea Șoimului” sau ”Aleea Șoimului” și acum o echivalăm cu o stradă din asta care este...nu știu cât de mare și cât de lungă...este închisă. Și spune aici: este stradă de folosință locală care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale. Păi, în strada Șoimului, cu blocul ăsta, ce facem? Adică, e ceva care nu-ți vine să crezi dacă vrei să judeci. Iar nu înțeleg de ce se urmărește în continuare să se lucreze pe bază de aprobări din astea, când Bacăul, de fapt, este ”lăudat”, între ghilimele. Construcția Rusu - doamne-ferește ce-i acolo. Se vede din balcon, în balconul celălalt, are 2-3 metri. Construcția Hotel ”President”, au umplut strada aia, nu are parcare. Construcția asta de la...de pe Titulescu. Și asta are ieșire în 6 ...în strada de 6 metri. Dacă era cineva atunci, pe vremea aia și se ocupa de aia, nu trebuia să fie construită. Și vreau să vină...în final, aș avea mai multe de spus. Să-i ajut pe investitorii ăștia, deci în sensul bun al cuvântului, să-i ajut. Domnilor, nu construiți, că alea nu se vor vinde. Experiența care o am de la celălalt bloc, de pe Titulescu...am vorbit cu investitori de acolo și mi-au spus că au avut inițial aprobare de autorizații cu parcare subterană sistem Klaus pentru un etaj, un nivel și după ce a început să construiască, oamenii au început să sune, să întrebe și una din întrebări : ”Domnule, dar parcările?” Și i-a spus: ”Sistem Klaus”. Cică : ”Domnule Tache, în următoarea secundă mi-a bușit telefonul.” Eu nu vreau să...pe lângă că nu se vor vinde, acolo o să stea tot felul de derbedei, tot felul de ciori, de păsări, aiurea, așa. Facem construcții să ne aflăm în treabă? Și zona aia centrală este...măcar pe jumătate să-mi arătați dacă mai este așa un loc în Bacău aglomerat. Mai este aspectul... Nu știu de ce se promovează. Sâmbăta și duminica se blochează centrul. Toate mașinile vin pe Titulescu. Păi după ce că avem sute de mașini acolo, mai vin și alea de pe centru? Spuneți... Se blochează centrul.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Am înțeles. Dacă...Nu vreau să vă pun pumnul în gură, dar probabil vrea să vorbească și doamna, că este reprezentant, după aceea o să-i dăm cuvântul și beneficiarului, că așa este normal. Haideți, ca să închideți.

Domnul Nicolae TACHE - Eu vă mulțumesc. Aș mai avea multe de spus, dar tot așa, importante și de substanță. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Și noi.

Doamna Anca Alexandra HIGIU- Bună ziua, numele meu este Anca- Alexandra Higiu, sunt locatar și proprietar pe Șoimului, numărul 2. Sunt direct vizată pentru că sunt exact vecină cu acest mare și interesant proiect. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, sunt pentru dezvoltarea orașului, sunt de acord că proprietarul trebuie să-și exploateze acest pământ pentru că îmi dau seama cât a investit și ce a reușit să facă, dar nu cu orice preț. Trebuie să aibă în vedere că suntem primii veniți și trebuie să ne aibă și pe noi, cumva, în vedere. Deja se blochează strada, deja un mic șantier pentru o casă privată ne-a terminat total anul. Este groaznic și din punct de vedere al poluării și din punct de vedere al aglomerației, este deja insuportabil. Avem nevoie să ne susțineți la acest proiect, să nu treacă, deocamdată. De ce? Pentru că proiectul nu a suferit modificări. Ce modificări vrem noi de la acest proiect: este clar, numărul locatarilor să fie mai mic, dar să nu vină pe strada noastră încă 200 de familii, pentru că ar fi foarte mult. Ar fi extraordinar de mult. Foarte multe mașini vor veni, iar treaba cu parcările e o glumă proastă pe care nu o mai ducem, suntem cam bătrâni ca să mai punem, vorbesc neacademic, ”botul” aici. De asta am zis că am nevoie de susținerea dumneavoastră. Știu că e campanie și că vreți să ne susțineți, dar vom avea nevoie de susținerea dumneavoastră și după campania electorală pentru că vreau să vă puneți, pentru o secundă sau pentru o zi, în pielea noastră, să vă dați seama ce înseamnă să locuiești acolo, să locuiești într-un loc în care se va construi un bloc cu...nu știu, 70-80 de apartamente, nici nu mai știu exact câte sunt. Este enorm de mult. Noi ne-am ales acea stradă pentru că era mai liniștită, era, cumva, un cartier de case și acum ne trezim cu ditamai blocul lângă...și e o totală surpriză. Iar pe mine m-a surprins că a intrat iar pe ordinea de zi fără să fie nici o modificare la proiect, mai ales în condițiile care sunt și nu putem să asistăm cu toții la această...Eu nu am multe de adăugat...domnii de dinainte v-au înșirat prevederile legale. Atât să aveți în vedere, să vă puneți în pielea locatarilor de pe stradă și poate, din curiozitate, într-o zi încercați să veniți odată la ora 11, să veniți odată și la ora 3 la noi pe stradă, să vedeți exact ce se întâmplă. Pe lângă asta, mai luăm toate construcțiile și demolările care s-au produs, au stricat strada. Nu știu cine, nu știu dacă Primăria sau cine se ocupă de treaba asta, a stricat și mai rău strada...Vă invit să vedeți și asta când aveți timp într-o zi. Iar...atât vă rog: să încercați să vă puneți în pielea noastră, ce ar însemna proiectul ăsta pentru noi, locatarii de acolo, care ne-am ales...Poate eu am plătit un preț foarte mare pe un apartament pe o stradă liniștită. Da? Și, deodată, va deveni o stradă mega-aglomerată. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae TACHE - Și nu numai locatarii, și toți care trec pe acolo, restul orașului...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mai sunt intervenții din partea reprezentanților? După aceea, domnule...mai doreați o întrebare? Vă rog, scurt și după aceea să trecem...

Domnul Alexandru ADAM- La felul cum se prezintă această zonă, am de pus o întrebare domnului primar: în anul 2019, domnule primar, ați fost musafirul nostru, cu o întreagă comisie și ați văzut ce dezastru e în zona aia. V-am sesizat că în colțul unde a fost Starea civilă...Deci unde a fost Starea civilă și acum e Centrul de Informații este platformă de gunoi care s-a transformat într-un wc public, deschis. Acum, acesta a luat așa de mare amploare, încât noaptea, dacă treci pe acolo, trebuie să-ți dai ceva substanță pe la nas și cea mai mare contribuție în acea mizerie de acolo, toate nevoile fiziologice se fac acolo, sunt chiar de oamenii primăriei. Dacă vreți, noi vă prezentăm un colaj, să-i vedeți cum vin și ce fac. Vă place asta? E centrul orașului Bacău. Nu este o noutate. Am sesizat aspectul de mai mult timp. Vă rog frumos, aveți în vedere treaba aceasta și haideți, împreună, cu toată disponibilitatea noastră, să rezolvăm problema. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Și eu, două secunde.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, deși...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Răspunde domnul primar și după aceea dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...nu era subiectul discuției, domnule președinte, în anul 2019 am fost împreună cu acea comisie...(către domnul Adam) Domnule președinte...domnule președinte, îmi permiteți să vă răspund?

Domnul Alexandru ADAM - Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - În anul 2019 am fost cu acea comisie exact pentru ideea de a moderniza acele ghene de gunoi din spatele Farmaciei numărul 1 și pentru a amenaja locuri de parcare, fapt care s-a și întâmplat. Dacă sunt angajați ai primăriei de care dumneavoastră aveți cunoștință că într-adevăr fac rău acelei zone, o să verificăm și să ne aduceți probele și să luăm toate măsurile. Dar locurile de parcare și ghenele de gunoi au fost modernizate acolo.

Domnul Alexandru ADAM - Nu, domnule.

Domnul Primar Cosmin NECULA - În spate la Farmacia numărul 1.

Domnul Alexandru ADAM - Vă invit să veniți să vedeți ce este acolo. Că sunt săptămâni întregi când cei care ridică gunoaiele nici măcar nu dezinfectează.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu v-am spus că s-au modernizat acele baterii de gunoi din spate de la Farmacia 1. La asta m-am referit, acolo am fost.

Domnul Alexandru ADAM - Mai este Trandafirilor...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Hai să trecem la proiect, avem o oră și jumătate numai pe asta.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog, scurt, o intervenție dumneavoastră, după aceea domnul Bîrzu...domnul Scripăț, îmi cer scuze și doamna Breahnă dacă mai dorește și trecem la procedura de vot.

Domnul Nicolae TACHE - CONBAC-ul...a scris CONBAC-ul că în zonă există aglomerație deja foarte mare. Și venim cu protocolul. Ce facem? Doi - la dosarul...sunt necesare niște avize. Cel mai important aviz este al Poliției. În cazul dat al dosarului respectiv uitați ce scrie avizul Poliției: ”Vă comunicăm avizul nostru favorabil, în condițiile respectării normelor legale în vigoare cu privire la accese și parcări, pe întreaga perioadă de existență și funcționare a obiectivului.” Care-s alea, domnule? Păi tu te responsabilizezi, Poliție...Începeți să vă tratați bolnavul, dar care-i medicamentul?

Deci, avize din astea date, nu mai spun cum, mi-e rușine, susțin asemenea construcții. După aia vin aici, la alegeri o dată- de două ori- de trei ori. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim și noi. Domnule Scripăț, ați dorit să interveniți?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - La microfon, vă rog.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Domnule președinte, domnule primar... Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu, vedeți că nu funcționează. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Domnule președinte, domnule primar, stimați colegi. Ca posesor al COVID-ului sunt într-o perioadă de refacere. În primul rând, vreau să vă mulțumesc...sau să mulțumesc că n-am transmis la nimeni, dar în același timp să-mi cer scuze pentru disconfortul pe care vi l-am creat. N-am vrut să intervin...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- M-ai omorât.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Huluță...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -...dar modul cum decurg discuțiile......vreau să vă reamintesc, stimați colegi consilieri: acum patru ani și ceva

umblam prin oraș după voturi. Am ajuns aici și reprezentăm băcăuanii, cu voturi mai multe sau mai puține. Astăzi, vine spre noi un grup de cetățeni nemulțumiți. Îi tratăm cu oarecare indiferență. Îi privesc, sunt mai tineri, sunt mai puțin tineri, dar totuși, noi vrem să le ducem spre ei o investiție care le creează un mare disconfort. Că dacă...mai zilele trecute discutam cu cineva de zona pieței: ”Domnule, ce-i aici, că-i mizerie, că-s căruțe, că-s mașini, că-i marfă...” Întrebarea a fost: ”Când te-ai mutat aici era piața? ” ”Da”. ”Trebuie să accepți.” Cazul lor e de altă natură. E aproximativ asemănător cu cei de pe strada Mărășești 100, când cineva voia să impună acolo un KFC. Am luat poziție. Rezultatul: m-am ales cu un dosar la DNA pentru: influențarea consilierilor, nu știu ce-am mai făcut, n-am vrut să semnez niște documente, am distrus niște documente, am atacat un comisar de Poliție. Deci eu acolo am apărat niște drepturi pe care am considerat că trebuie să le apăr. Și azi vin în fața dumneavoastră și spun: înainte de investitori, de locuri de muncă, de ce vrem noi să facem în oraș, se pare chiar multe n-am făcut în acest mandat, să ne gândim și la acești cetățeni. Să ne gândim un pic și să medităm. Ei sunt alții, v-am spus, mai în vârstă, mai copii. A-i duce un bloc să-l așezi tu acum în 2020 după ce au stat liniștiți o viață și au muncit în Bacău, eu cred că nu e normal. Și zic și trimit spre meditare la fiecare consilier, să analizăm foarte bine acest vot, mai ales că vine fără nici o modificare. Noi, cândva, am făcut o recomandare ca proiectele, PUZ-urile sau alte proiecte care vin în consiliul local nu au ce căuta în termen de 6 luni dacă nu suferă niște modificări. Nu știu dacă chiar e legiferată, dar nu s-a respectat. Se pare că interesele sunt de altă natură. Acest proiect trebuie să treacă. Probabil, ca și pe la altele, și știm mai multe, s-au făcut niște promisiuni că mașina de vot funcționează și trece. Poate o perioadă a funcționat, poate în alte administrații a funcționat, dar astăzi, eu zic să punem în primul rând, când votăm, și interesul acestor cetățeni. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc, domnule Scripăț. Dacă nu mai sunt in...Domnule Huluță, vreți să luați cuvântul? Scurt, vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Păi, la nimeni n-ai zis ”scurt” La mine de ce zici?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Pentru că dumneavoastră ați comentat și când discutau ceilalți.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Am comentat. Deci nu, eu voiam la vot, dar eu nu cred că nimeni n-a tratat pe invitații noștri sau cei care au făcut reclamații, cu indiferență. Și-n februarie ne-am aplecat asupra propunerilor dumneavoastră, deci n-a trecut acel proiect. Eu votez orice PUZ, dar să nu existe reclamații din partea vecinilor, din partea cetățenilor, și așa mai departe. Deci, nu v-am tratat și nu tratăm cu indiferență propunerile dumneavoastră. Am spus să fim mai scurți pentru că, indiferent câte argumente se aduc...cei...Au venit cu ideea de ieri, de la comisie cu: ”Vom vota acest proiect” și chiar dacă este campanie electorală, puneți-vă oricare din dumneavoastră, că veniți cu o cerere la domnul primar și domnul primar nu v-o...nu vă bagă în seamă și nu vă pune pe ordinea de zi această propunere. Ține de noi, consilierii, acum, de noi, să votăm. Domnul primar a respectat o lege, iar oportunitatea o dăm noi, acum, prin vot, ținând cont de tot ce s-a discutat astăzi. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim, domnule Huluță. Nu mai...? Da? Ok. Înainte de a da cuvântul...nu știu, nu-l mai văd în sală pe domnul arhitect. Dumneavoastră? Ok. Coborâți, vă rog, luați un microfon și ca un răspuns pentru doamna care și dânsa, glumesc, m-a fixat, pe mine cu privirea și nu pe domnul primar, inițiator, și-n februarie și acum, votul va fi, din punctul nostru al consilierilor locali PSD, ”împotrivă”. Nu că este campanie, nici în februarie n-a fost campanie și nici peste cinci luni, dacă va fi cazul să repună pe ordinea de zi domnul primar, tot acest vot. Vă rog.

Domnul arhitect Cristian LEFTER- Da, nu am...Cum să spun, fiecare are dreptul la opinie și la considerentele personale și proprii. Eu nu vreau decât să spun, din nou, ce-am spus și data trecută, că această investiție...S-a creat așa, un curent, că ar afecta locatarii din zonă. Aceste...și toate...îmi cer scuze, nu știu...S-a creat așa un curent de opinie, eu personal îl consider nejustificat, în calitate de autor al proiectului. De asemenea, sunt foarte multe considerente personale scoase în față, care nu au reali...nu au bază reală și nu sunt, cum să spun, din punct de vedere tehnic, nu sunt susținute în nici un fel, da? Se tot...se tot afirmă că acest sistem Klaus este o păcăleală. Nu este o păcăleală, este un sistem inventat pentru orașele aglomerate, care este folosit peste tot în lume, inclusiv în România, este folosit în București. Dacă...cine vrea poate să-l vadă, inclusiv în cartierele de blocuri, în Cluj, în Timișoara, în orașele cu zone aglomerate este folosit la maximum, că altfel n-ar exista dacă n-ar fi folosit, da? În România există firma ”Klaus România SRL” care vinde astfel de echipamente. Dacă nu s-ar... fi cerere pe piață și nu s-ar folosi, această firmă n-ar exista. Deci, sistemul este cât se poate de real, cât se poate de bine pus la punct și cât se poate de folosit. Deci nu există... Apartamentele din bloc care se vor vinde vor avea în contractul de vânzare un loc de parcare în subsolul blocului. Fără discuție, altfel nu cumpără, altfel nu se vinde apartamentul fără loc de parcare. Nu se pune problema ca cei care vor cumpăra apartamente să nu cumpere și locul de parcare și să nu... și să parcheze de-aiurea. Eu personal, dacă-aș avea un loc de parcare protejat într-un subsol al blocului, mi-aș lăsa mașina în înghesuiala de pe stradă, unde vin și parchează care - cum, nu contează, să mi-o zgârie, să mi-o nenorocească? Nu, mi-aș duce mașina acolo. Vă rog frumos, v-am lăsat să vorbiți...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog, dom...

Domnul arhitect Cristian LEFTER - V-am lăsat să vorbiți tot timpul, dumneavoastră vorbiți multe, vrute și nevrute, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. Eu...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule arhitect...domnule arhitect, aici, în dreapta dumneavoastră...și cu dumneavoastră. Vă rog frumos.

Domnul arhitect Cristian LEFTER - În ceea ce privește aglomerarea traficului pe strada Șoimului, nu este posibil, pentru că nu toate cele 75 de mașini care, în principiu, sunt parcate, ies odată. Că nici nu se poate, nici să iasă, nici să intre. Există la ieșirea din parcaj o bandă de stocare care are pe fiecare sens câte cinci mașini. Da? Deci 10 mașini sunt stocate acolo, intră și ies.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule arhitect, rugămintea mea: dacă a intervenit altceva, în afară de ce ne-ați spus la ședința trecută.

Domnul avocat STOICA - Aș lua și eu cuvântul, îmi cer scuze.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dumneavoastră fiind...cine?

Domnul avocat STOICA - Avocat Stoica sunt și reprezint interesele CONBAC-ului și trebuie să lămurim de ce acest proiect care a reajuns pe masa consiliului local...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ne-a explicat domnul primar, mulțumesc frumos. Domnule arhitect, dacă mai aveți altceva de declarat?

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Deci eu vă pot vorbi din punct de vedere tehnic și ca să o scurtăm pe tema asta, că văd că unii au voie...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu, dacă este ceva în plus, pentru că...

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Unii au voie să vorbească la nesfârșit, alții nu. Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mai aveți două minute.

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Mersi. Da, din...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu ” mersi”, ”mulțumesc” se spune.

Domnul arhitect Cristian LEFTER -...din punct de vedere...Vedeți că, chiar dacă sunteți consilier, nu sunteți vreun Dumnezeu pe-aici.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vedeți că sunt președinte de ședință...

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Da? Și ce...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...și vă pot evacua din sală oricând.

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Nu mai...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Poftim?

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Da, puteți, și?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Păi, cum ”și”?

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Care-i problema? Nu am voie să vorbesc?

Domnul Alexandru ADAM - Ne spuneți dumneavoastră despre circulație, care noi stăm de 35 de ani acolo?

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Vă rog să mă lăsați să vorbesc. V-am lăsat să vorbiți, vorbiți tot felul de chestii...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - (către domnul Adam) -Domnule președinte...

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Aveam două minute?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule președinte...Vă rog, lăsați-l două minute, după aceea se trece la procedura de vot secret. Mulțumesc.

Domnul arhitect Cristian LEFTER - Din punct de vedere tehnic lucrarea este cât se poate de în regulă, respectă toate normele și normativele, amplasamentul și toată realizarea respectă legislația în vigoare din toate punctele de vedere, respectă prevederile Planului urbanistic general și al Regulamentului general de urbanism care este lege, da, are caracter de lege, da, are toate avizele stipulate de lege, favorabile, are trei studii de impact făcute care demonstrează că amplasarea acelui bloc nu afectează nici din punct de vedere al poluării sonore, nici din punct de vedere al poluării cu gaze de la centrale nu aduce o creștere semnificativă în zonă, are studiu de însorire care demonstrează că nu umbrește pe nimeni, că nici n-are pe cine să umbrească, da? Întrebarea este: de ce acești domni sunt așa de împotrivă acestei construcții, iar când s-a construit sediul...ăsta, cum se numește acolo, la ”Floarea de colț” și blocul de pe Titulescu, nu au fost așa de împotrivă? Oare în spatele acestei înverșunări există și alte motive? Asta-i întrebarea mea.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Asta puteți să-i întrebați dumneavoastră, personal, după ședință.

Domnul arhitect Cristian LEFTER - O să-i întreb, nici o problemă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule președinte, dacă-mi permiteți, haideți să dăm cuvântul și domnului avocat, pentru că s-ar putea să ne trezim cu un proces și totuși, viitoarele administrații vor avea de decontat. Și e mai bine să le dăm cuvântul acum decât să invoce asta în instanță, din punctul meu de vedere.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă aveți altceva de declarat, domnule avocat, în afară de ce a spus domnul primar?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ca apoi să nu avem probleme la proces, că se pare că se conturează.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule avocat...

Domnul avocat STOICA - Da, bună ziua. Avocat Stoica sunt. Probleme cu procesul, mă rog, asta o să stabilească judecătorul, nici noi, nici dumneavoastră ca și consilieri. Am înțeles, că eu am venit un pic mai târziu în sală, am înțeles că domnul primar a explicat până la urmă care este motivul pentru care acest proiect a fost repus pe ordinea de zi. Eu am să vă explic: în acea contestație administrativă, soluția Consiliului Local Bacău a fost în sensul că votul dat în 28 februarie a fost unul de oportunitate și nu unul de legalitate. Acest lucru vreau să-l subliniez, inclusiv protestatarilor. Înțeleg, s-a creat o emoție, mă rog, sunt discuții pe tema asta, dar avem de-a face cu un proiect eminamente tehnic. Ori, acest proiect a trecut prin mâna mai multor autorități și instituții publice care au avizat, în competențele lor, de legalitate.

Domnul Nicolae TACHE - E prea tehnic.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am rugămintea să-l lăsați să vorbească...Vă rog.

Domnul Nicolae TACHE - E prea tehnic.

Domnul avocat STOICA - Tehnic sau nu tehnic, astea sunt regulamentele pe care trebuie să le suporte oricine, inclusiv consiliul local. Înțelegem că există acel element de oportunitate în cadrul votului, dar, când vorbești de un proiect tehnic, consiliul local nu se poate substitui nici unei autorități sau instituții care a avizat, da? De aceea, eu consider că nu subiectivismul este cel care trebuie să conducă către votul de astăzi, ci obiectivitatea: faptul că există, din punct de vedere al legii, îndeplinite absolut toate condițiile. Atât am vrut să spun, tocmai în ideea, mă rog, de a face diferența între această oportunitate, legalitate și așa mai departe. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -Mulțumim și noi. Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului...Dumneavoastră?

Un cetățean din sală- Sunt vecin.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vecin cu cine?

Un cetățean din sală - Pe Șoimului.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dar reprezentanții dumneavoastră au discutat până acum. Dacă aveți ceva în plus...Dacă nu, se trece la procedura de vot secret, vă rog. Păi am spus că se trece la procedura de vot secret. Domnule Dănilă...

Domnul Consilier Romică BOTOI- Aș propune ceva: ca să nu mai fie aglomerație la cabina de vot, să vină și să ne aducă la fața locului, să nu mai stăm grămadă acolo.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Mai este cineva dintre consilieri care n-a votat? Mai este un buletin de vot.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de construire imobil cu spatii comerciale la parter si locuințe colective, racorduri la utilități si împrejmuire teren pe str. Șoimului, nr. cad. 70349 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de construire imobil cu spatii comerciale la parter si locuințe colective, racorduri la utilitati si împrejmuire teren pe str. Șoimului, nr. cad. 70349 din municipiul Bacă u, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. din Bacău Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NU S-A ADOPTAT

3

15

0

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți să continuăm ședința, vă rog frumos. Doamnelor și domnilor consilieri, haideți să continuăm ședința, vă rog. Păi stai să vină și domnul secretar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Hai, Laur.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Păi, secretarul? După aia stăm după el, știi, ca să...Păi, de asta zic.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Până citesc eu proiectul...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Da? Păi hai, hai atunci să-i dăm drumul. Până vine domnul secretar, o să dăm...Uitați-l că a apărut. Are microfoane în sală.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi (fost nr. 1) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Este o serie de reajustări...sunt o serie de reajustări bugetare între capitole, în scopul bunei funcționări a municipalității.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Punctul 2? De ce sunteți la punctul 2? Trebuia punctul 1.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Este fost punctul 1, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, fost punctul 1 era recompensarea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Nu, 1 era rectificarea. Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu, nu. Așa este, cum vă spun eu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - 1 era rectificarea și la 2 era recompensarea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, am înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Sunteți bulversat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 2, 4 și 5) și nefavorabile (1 și 3) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? O luăm întâi cu doamnele, după aia cu domnul Ghingheș și atât. Doamna Breahnă, doamna Năstase și domnul Ghingheș. Mulțumesc.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, nu întâmplător viziunea noastră de ieri, din comisie, a fost una care nu încurajează acest proiect, dat fiind faptul că am văzut, domnule primar, că susțineți sportul băcăuan sau că încercați să faceți anumite eforturi în sensul acesta, cu ghilimelele de rigoare rostesc cuvântul ”eforturi”, dar încercați să nu vedeți ce se întâmplă în curtea burselor școlare. Noi, grupul nostru politic PSD s-a zbătut efectiv, la propriu, pentru a dubla bursele școlare, iar dumneavoastră, acum, diminuați creditele bugetare aferente trimestrelor III și IV pentru bursele școlare, alocând fonduri pentru sportul băcăuan. Deci, ideea este următoarea: eu cred că ați fi putut să faceți, nu dumneavoastră neapărat, executivul, ați fi putut face niște minime eforturi pe care o să le facem noi astăzi, consilierii locali, pentru a identifica alte credite bugetare decât cele alocate burselor școlare pentru a susține sportul băcăuan. Nu știu, dar poate ne explicați de ce ați avut această viziune, poate nu vedem noi lucrurile corect la momentul acesta, poate vă gândiți că veți reîntregi aceste credite, dar eu stau și mă întreb: puteți acționa acum pe principiul ”După mine, potopul”? Eu n-aș...nu știu...adică omenește, eu n-aș putea acționa așa. Dar...da, vă ascult.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, doamna consilier, departe de mine gândul de a nu reîntregi aceste credite bugetare cu tot ceea ce privește bursele. Vreau să vă aduc aminte faptul că, încă din primăvară, în momentul în care s-au făcut angajări de credite bugetare de 14.000.000 de lei pentru tot ceea ce înseamnă lupta COVID, Guvernul PNL, în frunte cu domnul Orban a spus să stăm liniștiți, că nu e nici o problemă, banii vin înapoi. Suntem trecuți de jumătatea anului în momentul de față, suntem acuși în luna august, iar Municipiul Bacău n-a primit nici un leu din aceste faimoase promisiuni. Mai mult decât atât, Municipiul Bacău, în momentul de față are sold la facturile de termie, tot datorită unui gest iresponsabil pe care l-a făcut Guvernul PNL în sensul în care nu a alocat nici un ban pentru aceste facturi. Nici cu împrumut, nici cu soluțiile de finanțare conexe, sub nici o formă, nici un fel de venituri. Eu cred că totuși iresponsabilitatea asta nu poate continua. Este obligatoriu ca să vină din partea Guvernului României rectificare bugetară și în momentul în care vine acea rectificare bugetară pentru completarea creditelor bugetare pe care Municipiul Bacău le-a alocat măcar pentru această zonă COVID, acestea să fie completate. Căutarea pe care am făcut-o până la urmă în creditele bugetare, în momentul de față noi nu avem alte zone pe care să le putem folosi, dar dacă dumneavoastră considerați și sunt..., veniți cu propuneri cu privire la aceste zone bugetare, n-avem nici un fel de problemă să le discutăm, dar în momentul de față vă pot informa că această echipă de handbal, apropo de tot ceea ce înseamnă sportul, dacă nu se va înscrie...aici este managerul prezent în sală, până pe ce dată? 31 iulie, nu va mai putea continua activitatea în Liga profesionistă de prim nivel, în contextul în care aceasta se reia, dar, pe de altă parte, vă spunem că intenția este nu să nu dăm aceste burse, ci să le dăm, dar să le dăm în momentul în care avem suficiente disponibilități financiare. Asta este întreaga discuție pe care o avem.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ideea este că ați tăiat creditele, ați lăsat zero acolo, la burse, domnule primar, nici măcar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Asta nu înseamnă că nu le putem întregi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar de ce nu am afectat și alte capitole bugetare, cu o pondere ușor nesemnificativă, astfel încât...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cum ar fi?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Cum ar fi...Dar noi suntem executivul băcăuan? Noi suntem forul deliberativ.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu vă spun că nu le-am găsit. Dacă dumneavoastră veniți cu propuneri...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - O să venim cu propuneri.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Veniți, nu am nici un fel de problemă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Doamna Năstase, dacă... Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă ați terminat, doamna Breahnă, doamna consilier Năstase...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Am și eu un amendament de făcut, dar știu că și doamna Năstase și-a pregătit câteva amendamente și atunci o să facem împreună câteva amendamente.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - După domnul Ghingheș, domnule Ștefan. Vă rog, scuze.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, noi am identificat bani în buget, astfel încât să salvăm bursele copiilor. Dumneavoastră ar trebui să fiți mai atent când propuneți asemenea minunății...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am rugămintea, la microfon.

La domnul Ghingheș. Domnule Ghingheș, dați-i, vă rog frumos, microfonul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am văzut că referitor la echipa de sport acum, pe ultima sută de metri, v-ați preocupat în a asigura bugetul, până acum...

Domnul Primar Cosmin NECULA - De trei ani de zile ne preocupăm de această echipă de handbal.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ați dat bani, i-ați luat, i-ați lăsat fără...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - I-ați tăiat bugetul sistematic și acum...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am rugămintea s-o lăsați pe doamna consilier...Domnule primar, doamna Breahnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Știm cu toții că...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Le-am tăiat bugetul...De aia sunt în prima divizie?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Sunt în prima divizie efectiv pe suportul lor și dumneavoastră i-ați stresat...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe banii municipalității.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...într-un mod în care...Deci, avem nouă jucători până acum fără contracte, domnule primar? Avem. Din cauza dumneavoastră, exclusiv din cauza dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu mă ocup de managementul acestui club, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ei n-au încheiat contractele pentru că n-au avut bani pentru că i-ați luat dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pentru că nu sunt bani. Pentru că Guvernul dumneavoastră ne-a mințit pe față, zicând că: ”Vă dăm noi banii care-i cheltuiți cu COVID”.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Toată ziua stați cu mâna întinsă la Guvern, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Toată ziua...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu ar fi fost de preferat să nu dați banii înapoi la Insula de agrement...?

Domnul Primar Cosmin NECULA - În momentul...Pentru că dumneavoastră, Guvernul PNL...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu mai vorbiți peste mine.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am rugămintea, domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...nu sunteți în stare nici măcar să aduceți un leu în Bacău.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Guvernul va...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Conduceți de opt luni de zile și n-ați făcut nimic.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, înainte...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu faceți decât scandal și cereri de-astea, de alocări financiare aiurea.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar nu vă fac nici un scandal. Pot doar să constat că înainte de a sta cu mâna întinsă la Guvern...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, vreți să dați mite electorale având senzația că vă vor vota oamenii.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dumneavoastră ar fi trebuit să nu dați banii înapoi, 9.000.000 de lei la Insula de agrement și acum aveați bani pentru echipa de sport și pentru alte cheltuieli, nu...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Atât de praf ați făcut Insula aia de agrement, încât...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .nu umblați...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...dumneavoastră ne-ați lăsat în situația respectivă, doamna viceprimar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu ați fi tăiat bursele...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați uitat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .dacă nu dădeați banii înapoi și aveați timp doi ani de zile să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă, ați uitat Insula de agrement...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Spuneți dumneavoastră atunci, văd că nu mă lăsați să vorbesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...Doamna consilier...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Spuneți, vă rog frumos, ce aveți de spus, dar nu mai veniți cu minciuni.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Este mult mai simplu cu o întrebare și răspuns decât să vorbiți unul peste celălalt și să nu înțeleagă nimeni nimic.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ar fi fost de preferat, vă repet, să nu dați banii înapoi, 9.000.000 la Insulă și acum aveați bani.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ar fi fost de preferat ca dumneavoastră, în calitate de viceprimar, cu staff-ul de atunci să nu vă bateți joc de proiect.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Apropo...Noi nu ne-am bătut joc ...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da. Ba da, asta ați făcut.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - ...v-am lăsat doi ani termen de execuție, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Instanța de judecată a zis că v-ați bătut joc de proiect.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu este adevărat...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cum nu e adevărat, doamnă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Instanța de judecată...Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Instanța de judecată a constatat 3,6 milioane de lei daune...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La proiectant, domnule primar, nu la primărie.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...pe care...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Atenție de ce vorbiți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi, dar proiectantul cine l-a adus?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ei, cine l-a adus...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră l-ați adus, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dumneavoastră confundați primăria cu proiectantul, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră l-ați adus, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă primăria, eu și executivul am...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră erați viceprimar la momentul respectiv, când am găsit proiectul complet blocat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Faceți distincție că sunteți...Domnule primar, sunteți jurist.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Mințiți în continuare.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Faceți distincție...Procesul ar fi spus...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă, stăm până mâine...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .că suntem nevinovați și nu proiectantul.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...și vă voi demonstra că dumneavoastră v-ați bătut joc de insulă. Asta ați făcut.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu ne-am bătut joc de nimic, eu am fotografii...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Asta ați făcut, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Asta ați făcut. Uitați-vă la ce spune instanța.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă vreți să mergeți pe linia asta, eu vă las să trăncăniți în continuare, că efectiv asta faceți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar trăncăniți dumneavoastră. Dumneavoastră vorbiți...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna consilier... întrebare și dacă nu vă răspunde...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - În afară de...În afară de faptul că ați pierdut bani pe linie în Bacău...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu vă propun să mai dați niște mii de euro cărora vă votează pe dumneavoastră, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ia, mai scoateți niște bani de pe undeva.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Lăsați să ascultăm întrebarea.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - În afară că dumneavoastră n-ați adus un leu european finanțare în Bacăul ăsta în patru ani de zile...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Habar n-aveți. Știți cât e valoarea contractelor semnate? Peste 57,7 milioane euro, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Câți bani ați încasat anul ăsta, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă, sunt contracte semnate și vă mai ocupați și de fonduri europene, pe banii statului. Și habar n-aveți ce înseamnă!

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Cred că dumneavoastră habar n-aveți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Știți ce-i ăla contract semnat, doamnă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am văzut ce-ați trecut în raport, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, știți ce-i ăla contract semnat?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Putem țipa unul la altul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Contract semnat... Stimată lucrătoare pe fonduri europene...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...știți ce înseamnă un fond european semnat? ...un contract?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...aveți nevoie de pauză?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, pauză poate dacă dumneavoastră gestionați altfel ședința, domnule președinte.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Revenim la buget, la rectificare.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Eu nu vreau să mă cert cu nimeni, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă nu vă certați, atunci...Păi hai să discutăm la subiect.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar dumneavoastră de ce nu acceptați să discutăm? Vă spuneam că puteați să aveți bani la ora asta.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi ce să discutăm? Că dumneavoastră discutați de alte subiecte decât cele în cauză. Discutați la subiect.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Năstase, întrebare pe proiect, vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Revin la...revin la subiect, domnule primar. O să facem un amendament astfel încât să salvăm bursele copiilor de ceea ce aveți dumneavoastră în cap. Da? Că nu aveți bine...nu vă dumiriți ce-i acolo. Luați banii de la burse, lăsați copiii fără...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, bine că sunteți dumneavoastră dumirită, da?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu sunt foarte dumirită...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am văzut.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .dumneavoastră sunteți nedumerit și pierdeți bani...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Știe tot Bacăul cât de dumirită sunteți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .pe linie în Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...habar n-aveți ce înseamnă fonduri europene.

Mai luați și sporuri.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți să...Vai, bine că aveți dumneavoastră habar, domnule primar.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Năstase, vă rog, amendamentul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi, da, că eu știu ce înseamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Aveți la habar, de-ați pierdut banii la Insulă, 9.000.000 de lei. Punct.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă, habar n-aveți ce înseamnă fonduri europene...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Hai, terminați cu prostiile.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mai lucrați și pe fonduri europene și nu știți ce-i ăla contract semnat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Revenim...revenim la amendament.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - La proiect, vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Știu foarte bine ce înseamnă contracte semnate și am implementat...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi, și atunci ce înseamnă 57,7 milioane euro, doamnă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Când o să văd un leu...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Contract semnat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Când o să vedeți, o să-i vedeți?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ascultați-mă. Când o să văd un leu...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Slavă domnului că dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- ...că vine pe mâna dumneavoastră de la

Comisia Europeană, îmi retrag cuvintele.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Slavă domnului că dumneavoastră n-o să vedeți nici un leu, așa cum v-ați închipuit că luați de la Insulă. Dar n-o să vedeți nici un leu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - În administrația liberală au venit peste 350 de milioane de euro, nu mai vorbiți prostii.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, da, da... Sunteți galactici.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna consilier..!

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu mai vorbiți prostii. Nu sunt nicăieri.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna consilier! Domnule primar!

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Hai, terminați cu...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ce 350 de milioane, doamnă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Repet și ascultați-mă.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog frumos. Dacă ar fi după mine, v-aș lăsa să vă certați până mâine.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Când voi vedea bani veniți pe mâna dumneavoastră...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna consilier,

amendamentul, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu veți vedea nici un ban. Ceea ce vă doriți dumneavoastră, să vedeți bani...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar!

Domnul Primar Cosmin NECULA -...europeni dumneavoastră personal, înseamnă ”furt”, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule, dumneavoastră amestecați noțiunile.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Eu zic să aducem niște pâine, că circ este.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Când veți aduce dumneavoastră, ca primar, bani europeni în Bacău...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, eu am contractele semnate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .eu îmi retrag cuvintele.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă, contractele-s semnate. Stimată doamnă care lucrați pe fonduri europene...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu cred că aveți abilitatea de a-i implementa, domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ei, da...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .ca să fie foarte clar, nici un ”ei, da”.

Domnul Primar Cosmin NECULA - În nici un caz nu voi implementa cum ați implementat dumneavoastră Insula, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Uitați-vă la alte investiții. Insula...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Uitați-vă dumneavoastră la ceea ce ați făcut și cum ați lăsat orașul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, dumneavoastră nu reușiți să văruiți ce v-a lăsat Stavarache în Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Uitați-vă la cum ați lăsat orașul, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu ați reușit să văruiți ce v-am lăsat noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, puteți să urlați. Dacă urlați mai tare ca mine credeți că sunteți mai inteligentă? Vă înșelați.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu nu urlu. Acum, dumneavoastră dacă credeți că urlăm, putem s-o facem și pe asta. V-am spus că n-ați reușit să văruiți ce v-am lăsat noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu vă repet că dumneavoastră ați lăsat un oraș blocat, fără nici un fel de investiții și fără proiecte.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - V-am lăsat un oraș cu investiții de sute de milioane.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mințiți cu nerușinare...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu nu mint, dumneavoastră mințiți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...și-n momentul când spuneți de rezerve de apă și alte asemenea minciuni.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu nu mint, dumneavoastră mințiți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați făcut niște desene pe pereți, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Aveți vreun amendament?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am un amendament.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Gata? Vă rog, amendamentul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am vrut să fac aceste precizări ca să vă fie clar, poate înțelegeți odată pentru totdeauna.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră nu înțelegeți în ce film jucați.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dumneavoastră nu înțelegeți în ce filme jucați, domnule primar. Serios.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun. Deocamdată semnez contracte europene, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu pentru mult timp, nu pentru mult timp.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și vă promit că nu veți vedea banii, dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bine, revenim la amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar sunt ai cetățenilor, domnule Necula, trebuie să-i vedem toți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnul primar confundă multe noțiuni. Serios dacă nu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sunt banii lui...Sunt banii lui, asta a zis.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bâz-bâz, țânțarul a sărit iar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă dați seama cum gândește omul ăsta? Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Revenim la amendament.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog, doamna consilier, amendamentul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, vă propun...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Domnule primar, ne mănâncă țânțarii. Domnule primar, deci, ne mănâncă țânțarii.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș! Domnule Ghingheș! Vă rog, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .vă propun, pentru a salva bursele copiilor să luăm suma de 300.000 de lei din capitolul 67.02 ”Cultură, Recreere și Religie” și din capitolul 54.02 ”Alte servicii publice generale” suma de 500.000 de lei, astfel încât strângem 800.000 de lei și maj...pentru...și le dăm la Clubul Sportiv CSM.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna Năstase...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...dacă-mi permiteți să intervin. Deci, de la 67.02 luăm de la ”Cultură, Recreere și Religie”?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -”Cultură, Recreere și Religie”, 300...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Tot acolo este și CSM-ul.

Luăm de la ”Spectacole”, da?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa, ca să fie clar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și...Da. ”Spectacole și concerte” aveți acolo.

Da?                                                ’                         ’                   ’

Domnul Primar Cosmin NECULA - Se ia doar de la ”Religie”, atât. Sunt curios dacă votează domnul Bîrzu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și capitolul 54.02 ”Alte servicii publice generale”- 500.000 de lei. Noi ne-am uitat pe aceste capitole de buget, sunt bani acolo.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De

la ”Religie” cât vreți să luați?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - 300.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar

exact care...Domnule Bîrzu...exact fondurile alea care sunt pe proiectele...pe Legea 82.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Acolo aveți în jur de 1.500...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Că spectacole...Stați liniștiți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Care sunt deja... proiectele depuse...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Noi propunem amendamentul, acum o să vedem ce...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, eu voiam să-l informez doar pe domnul Bîrzu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - E informat domnul Bîrzu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar stați așa, la

67.02.03.04...                                                                       ’    ’

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Da...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...aveți ”Instituții publice de spectacole și concerte”. Putem lua și de aici.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - De-aici am propus 300.000.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Dar sumele au fost analizate și parte din ele sunt angajate.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - La microfon, doamna director, vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Angajate la spectacole acum, în perioada aceasta?

Domnul Primar Cosmin NECULA - La Teatru, doamnă. La Teatru.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Au intrat în vacanță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Și salarii nu le dai?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați mai tăiat salarii la...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mai rectificați și o să aveți...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna director, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Banii de la Orban, da, da.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR - Deci, în urma analizei, noi am identificat credite neangajate doar la capitolele care le-am propus în proiectul de rectificare. Pe aceste capitole, la ”Cultură” sunt transferurile care se fac către Teatru, acolo probabil că sunt și salarii, nu pot să vă spun acum...acum, în momentul de față.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Teatrul a susținut...a început stagiunea, a susținut pe Insulă... În fiecare săptămână susține câte 2-3 spectacole.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- S-a terminat la Teatru. Teatrul intră în vacanță.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Lăsați-i și pe ei fără salariu, nu-i nici o problemă.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu-i lăsăm, dar la Teatru este pe trimestrul IV. Deci, până atunci mai facem o rectificare.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - O să rectificați...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vin banii de la Guvern, domnule Bîrzu, nu?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, dar apropo de banii de la Guvern. Ați încasat 16.000.000 din cote de la Guvern...16.253.570...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi sunt banii orașului, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Așa...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu banii care i-am cheltuit, banii care sunt normali să vină.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Reîntregiți acest articol când vor veni, dar nu lăsăm copiii fără burse.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar n-a zis nimeni că lăsăm copiii fără burse.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi văd că asta spuneți dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu am zis...v-am propus această variantă să depășim această etapă...De săptămâna viitoare oricum o să vă propun o nouă ședință. Dar, dacă nu vreți, nu-i nici un fel de problemă. Să nu fie tardiv.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar n-am zis că vrem, aprobăm amendamentul, domnule primar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Acesta este amendamentul, dacă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă erau bani neangajați în alte capitole, credeți că nu luam?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Uitați, eu propun să mai luăm 400.000 și de la 74.02 ”Protecția Mediului”. Cel puțin 400.000 putem lua de acolo.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR - Sunt angajați...protecția mediului, groapa de gunoi...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Sunt mult mai multe credite, adică dacă luăm 200.000 din trimestrul III și din trimestrul IV încă 200.000, nu e nici o catastrofă, zic eu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu știm dacă sunt angajați.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi dar eu trebuie să știu, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi noi am calculat și astea nu sunt angajate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu vă întreb: sunt sau nu sunt angajați? Întreb.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Noi am zis că astea nu sunt angajate. Deci ce v-am prezentat noi clar nu sunt angajate.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci trimestrul IV n-are cum să fie angajat. Se poate vota...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Părerea mea este să supunem la vot acest amendament...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cum să nu aibă, cum să nu fie angajate, domnule Bîrzu? Ați fost și primar. Nu, nu, contractul nu funcționează în trimestrul IV, nu? Un contract. Sau salariile nu-s și-n trimestrul IV, nu?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - O să faceți rectificări, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Din ce facem, doamnă, dacă sunteți așa liberală.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă vă puneți această întrebare...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna Năstase...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată colegă liberală, mai duceți-vă la Guvern puțin. Faceți un pic de lobby. La ministrul Grindă, ăla de spune că nu-i oportun la Bacău să dăm banii, că nu contează liberalii de la Bacău.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna Năstase, haideți să luăm 300.000 de la 67.02 de la ”Spectacole”, să luăm 300.000 de la ”Cultură, Recreere și Religie”...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vedeți că nu sunt de la spectacole...spectacole care se vor desfășura în oraș.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Știu ce spuneți, sunt de la Teatru, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De la Teatru, sunt angajați și se ia și de la ”Religie”. Deci, asumați-vă chestiunea asta.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Îmi asum. Da, eu, între bursele copiilor și spectacolele de teatru aleg bursele copiilor.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Creditele care sunt deja angajate, doamna director.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu știți încă lucrul acesta și nu puteți să ne răspundeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar v-a zis doamna director.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dar nu putem să lăsăm iar fără salarii...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți să ne oprim cinci minute pentru consultări, dacă sunteți de acord să analizăm problema, astfel încât să lăsăm bursele copiilor pe loc și să identificăm...Propunerea mea este 300.000 de pe 67.02 ”Cultură, Recreere și Religie” și din 54.02 - 500.000 de lei și am încheiat discuția, că acolo sunt bani. Și o să vedem la următoarea rectificare de buget cum aducem înapoi bani pentru aceste capitole, astfel încât să le reîntregim, ca să nu ne atingem de bursele copiilor. Asta este discuția, este foarte simplă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

67.02...                         _

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și la următoarea ședință, domnule secretar, pe care o propune domnul primar, o să vedem ce va fi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-67.02, cei 300.000 sunt pentru ”Religie”. Proiectele sunt deja depuse la Primăria Bacău, trebuie să intre...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La 67.02 sunt mai mulți bani, domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -300...Păi ați spus dumneavoastră, ăia pe care vreți să-i luați...Vreau să vă lămuresc. Sunt depuse deja proiectele pentru ”Religie” la primărie, trebuie să intre în comisie.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să facem o pauză de consultări. Facem pauză.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR -...să aveți în vedere că acești copii...Consiliul Județean...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Rugăminte la doamna Breahnă și la doamna Năstase...Doamna Dragomir, o secundă, vă rog. Rugăminte la cele două colege: luați și discutați cu doamna director și puneți-vă de acord, sunt bani - nu sunt bani, ca după aceea să trecem...

(Pauză de consultări)

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vorbeam de burse, nu de premii. Hai, Ilie. Noi ne-am consultat cu doamna director și ieri.

(Revenire din pauză)

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, domnule secretar...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți să reluăm...Vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Amendamentul este următorul: nu vom afecta bugetul burselor copiilor și vom lua din capitolul 54.02 ”Alte servicii publice generale” suma de 500.000 de lei, din capitolul 67.02.05.03 ”Întreținere grădini publice, precum zone verzi, baze sportive și de agrement” suma de 200.000 și din capitolul 74.02 ”Protecția mediului” suma de 100.000. Asta este propunerea noastră de amendament, domnule primar, pentru care vă rugăm să trecem la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, doar o singură mențiune.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Noi am verificat, la primărie, care sunt capitolele bugetare care sunt neangajate, da? V-am propus o variantă de contracte...de credite bugetare neangajate. Dacă, din ceea ce ați făcut dumneavoastră, acest amendament pe genunchi, va rezulta un credit care-l veți lua și va fi angajat, Trezoreria va bloca acești bani și banii nu vor ajunge la nici o echipă de handbal, da? Eu vă avertizez cu privire la acest capitol, pentru că nu este o verificare concretă. ”Cultura, Recreere, Religie” o dată, din...”Întreținere grădini publice”, deci ați luat de la Spații verzi...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - 100.000.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...ați luat de la plata gunoiului, ați luat de la Mediu, e atributul dumneavoastră, puteți face orice, până la urmă, dar, dacă Trezoreria va bloca banii, atunci...Asta-i viața. Dar e atributul dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Ghingheș și după aceea domnul Ștefan.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Nu văd pe nimeni în sală de la CSM. Sunt, da? Ok, bun. Domnule primar, ați demarat anul trecut în septembrie cu mare fast, cu mate tărăboi public un audit general...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu zic că n-are legătură.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ba da, ba da... la Clubul Sportiv Municipal. Până astăzi nu avem rezultatele acelui audit. Am informații...control intern, audit, mă rog, la cunoștința noastră n-a ajuns nimic și ați promis că veți face publice o serie de concluzii, în baza acelor sesizări pe care le-ați primit la dumneavoastră, la primărie, dar și publice. În 2016...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Discutăm...discutăm...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Discutăm de rectificarea bugetară.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, discutăm exact de buget. De buget.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi hai s-o discutăm odată.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vreau să înțeleg pentru ce sunt necesari, cu virguliță, acești 800.000 de lei și vă întreb asta din următorul considerent și pun întrebarea la Clubul Sportiv Municipal: vreau să-mi dați exact care sunt top trei salarii lunare ale sportivilor la CSM. Acei străini, pe care-i știm cu toții, sau, mă rog, se discută că urmează a fi contractați cu sume de mii de euro. Ați promis, domnule primar, în 2016, că veniți la conducerea municipiului și că nu veți mai finanța din bani publici, citez, dumneavoastră ați spus-o: ”Mercenari. Echipe de mercenari”. Așa ați spus...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, domnule consilier și m-am ținut de cuvânt. Uitați-vă că echipa de handbal are în spate grupe...patru grupe de copii și juniori.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Acei copii și juniori...

Domnul Primar Cosmin NECULA - O parte din echipa de handbal provine direct din Bacău.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mare parte, dar acei copii și juniori, deci marea parte primește mult mai puțini bani față de câțiva jucători aduși de prin străinătate.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimate domn, eu nu fac acum apologia sportului de performanță.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun. Întrebarea asta este: pentru ce sunt necesari acei 800.000 de lei.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Normal că primesc, dacă sunt sportivi de performanță.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă rog să îmi dați top trei salarii, care ar urma să fie încheiate prin contract, în ceea ce urmează, pentru că luăm de la elevi. Deci, atenție! A acorda burse școlare conform articolului 82 din Legea Educației este o obligație, conform Legii Educației. Nu aveți voie să lăsați acel cont bugetar pe zero. Nu aveți voie. Dacă veți face asta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu v-am zis...Eu v-am zis că voi reîntregi acele credite bugetare, să ne înțelegem.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, dar astăzi nu avem...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu vrea nimeni să lase copiii fără burse.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ați dat bursele pe semestrul II? Al anului școlar care s-a încheiat? Nu ați dat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cum nu am dat, domnule consilier?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi nu ați dat, evident că nu ați dat. Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar le-am dat la școli, că nu pot eu să le dau. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar avem nevoie de jucători de mii de euro de prin Serbia, de prin Croația. Nu?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimate domn, amestecați într-un mod ticălos borcanele.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Unde este auditul? Aș vrea să știm.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vreți acum să desființați echipa de handbal? Spuneți-o clar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu vreau.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi, asta vreți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vreau să finanțăm copii de-ai noștri și nu jucători cu mii de euro pe lună.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, nu, nu. Și echipa de handbal, dumneavoastră vreți s-o desființați?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi asta faceți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Vreau jucători autohtoni.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunt și autohtoni.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Nu se poate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ba se poate.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimate domn, ați făcut Liceul Sportiv, da? Ar trebui să nu mai fiți atât de ipocrit să spuneți că într-o echipă poate fi doar producție autohtonă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vreți să vă arăt cum este...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu există.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...subfinanțat Liceul Sportiv din punct de vedere material?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pot să vă spun că, spre deosebire de Ministerul Învățământului, eu întregesc creditele bugetare pe învățământ. Și până să vin eu primar, nu se făcea nici sală de sport, nu s-a făcut nimic acolo. Nici cabinete de medicină dentară, nimic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci, încă odată: ce veți face cu acei 800.000 de lei și care sunt top trei salarii. Asta vrem să știm. Top trei salarii, lunar, mii de euro.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Mulțumesc. Domnul Ștefan.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - La ce sunt necesari acești bani astăzi? Asta-i întrebarea. Luăm de la bursele elevilor care nu sunt acordate pe semestrul II, cum bine a spus domnul Bîrzu și cum bine știm cu toții și dăm unor străini, aduși prin combinații, la echipa de handbal. Prin combinații, și-mi asum. Auditul unde este, domnule primar? De ce nu-l ni-l arătați?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu vă agitați, că vi se sparg ochelarii dacă faceți ochii așa mari.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - V-ați reîmprietenit cu domnul Gavriliu?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu ne-am reîmprietenit nimeni cu nimeni, domnule.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș, domnule primar, dacă aveți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu voi fi de acord cu nici un leu pentru CSM în plus până nu vedem auditul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Desființați echipa, așa.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Pentru nici un leu în plus...Că-l ascundeți, ați descoperit...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Desființați echipa de handbal.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...nereguli acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Desființați echipa de handbal.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim, domnule Ghingheș. Domnule Ștefan.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc. Domnule președinte, domnule primar, dragi consilieri, eu vreau să ating un punct în ceea ce privește învățământul. Să nu uităm că la 1 septembrie ar trebui să deschidem școlile, indiferent dacă vom avea sau nu alegeri. Am observat pe rectificare că vom face 56 de clase zero și ăsta-i un lucru bun, dar domnule primar, spuneați că am cheltuit foarte mulți bani pe COVID. Așa este, nu i-am primit înapoi, nu știu dacă o să-i primim. Știți că-n fiecare an, în această perioadă, alocam niște bani școlilor pentru reparații și igienizare. Cunosc situația, știu că fondurile sunt insuficiente, dar în urma unor discuții cu directorii au înțeles și ei acest fenomen și măcar punctual, acolo unde nu se poate, să alocăm câteva sume urgente, canalizarea, de exemplu, la Școala ”George Bacovia” care nu se poate...E înfundată canalizarea, trebuie neapărat...Mai am un amendament la Grădinița 33, unde DSP-ul a închis-o pentru că pardoseala nu mai corespunde, este din mochetă și nu poate să deschidă. Măcar aceste situații punctuale să le rezolvăm, ca să putem avea la 1 septembrie spații cât de cât, din punct de vedere igienico - sanitar, în regulă. Eu, astăzi, vin cu două amendamente: 10.000 la Școala ”George Bacovia” pentru canalizare și 30.000 la Școala ”Platon”, Școala numărul 2, pentru pardoseala Grădiniței 33. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De unde? De unde?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Din 67.02 ”Recreere și Religie”. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De unde mai exact?

Acolo sunt o multitudine de articole. Azi ne batem pe 67.02.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu n-am nici o problemă.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi hai să ne batem pe...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu n-am o problemă să facem punctual aceste chestiuni.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Eu fac un amendament punctual: din 67.02, doamna consilier, ”Recreere și Religie”...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - 67.02, că ați fost viceprimar, 67.02 are mai multe subcapitole. După patru ani nu știți asta, îmi pare rău.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - 67.02 și mai sunt alte patru cifre, în jos, așa. Așa se citește un buget.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș, sunteți atât de deștept, că nu știu ce căutați aici.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar ca viceprimar, după patru ani ca viceprimar...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Eu nu știu ce căutați aici, atât de deștept sunteți, extraordinar. Nu știu ce căutați aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă e mic Consiliul Local Bacău, sincer. Nu vă încape, nu mai...V-a rămas mic.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ștefan, haideți, continuați cu amendamentele, după aceea le supunem la vot în ordinea în care au fost enumerate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Până găsește domnul capitolul complet, supunem amendamentul nostru la vot...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, exact.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi nu, ar fi bine să le supunem la comun, ca să nu... că dacă se iau banii, după aia nu mai...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă supărați, n-am primit răspuns la o interpelare pe care am adresat-o CSM-ului, domnule președinte. Vă rog frumos să...vreau acel răspuns. Sunt 800.000 de lei, nu am primit răspuns de la cei care sunt aici. Am întrebat pe ce se duc acești bani.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă puteți să dați răspunsul acum, dacă nu, vă rog să i-l faceți în scris domnului consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu în scris, că eu nu pot să votez dacă n-am acest răspuns astăzi.

Reprezentanta CSM - Dar oricum ați spus că nu votați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu. Ăsta-i răspunsul dumneavoastră? Ăsta-i răspunsul? Cu tupeu? Doamnă, doamnă, v-am întrebat...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier, domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .salariile și pentru ce sunt banii. Sunt banii băcăuanilor pe care îi luăm de la burse...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .și dumneavoastră veniți cu răspunsul acesta. Am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dacă așa stă treaba...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș...Veți primi în scris răspunsul. Așa cum nu a știut nici doamna director din cadrul primăriei răspunsul în acest moment, îl veți primi în scris. Dumneavoastră vă abțineți, probabil, de la vot, nu știu, e opțiunea dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu aș vrea să votez astăzi acest proiect de hotărâre și nu primesc informațiile necesare.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Păi, dacă ați fi venit ieri, la comisie, aveam timp, de ieri până astăzi...aveam timp, avea timp CSM-ul să răspundă la întrebare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ședința de ieri nu s-a ținut.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ședința nu s-a ținut pentru că am fost prezent doar eu cu doamna Breahnă, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E datoria dumneavoastră să asigurați majoritatea.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Este datoria dumneavoastră să vă prezentați la ședința de comisie, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Încă odată...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule Ghingheș, dar chiar frizați orice bun simț. Cum adică, e datoria dumnealor, domnule? Dar de unde până unde sunteți...Domnule Ghingheș, până unde poți să mergi cu ipocrizia asta? Unde este auditul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am pus o întrebare și mi-ar plăcea să primesc răspuns de la CSM.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, vă rog frumos, haideți să trecem la votul amendamentelor. Domnule Ghingheș, încetați!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Unde este auditul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Unde este auditul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .pe care l-ați solicitat și ce se întâmplă cu acești 8 miliarde?

Domnul Primar Cosmin NECULA -...vă bateți joc de orașul ăsta...Slavă domnului că nu veți câștiga niciodată alegerile.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ștefan, ați identificat?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - 8 miliarde.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Slavă domnului...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule Ghingheș, nu mai sunteți candidat, da?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ați identificat, domnule Ștefan?

Vă rog.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, 67.02.05.03 ”Întreținere grădini” - 40.000 îi ducem la 65.02.”Învățământ- Cheltuieli materiale”.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Supunem, în ordinea în care au fost enunțate amendamentele. Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot amendamentul ridicat de doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Doamna Năstase cu doamna Breahnă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Năstase cu doamna Breahnă...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Doamna Cristina mai are un amendament.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu mai am un amendament, dar după aceea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am

înțeles. Cine este pentru? 14 pentru.

E cineva împotrivă?

Se abține cineva? O abținere a domnului Ghingheș.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Iesit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi ”pentru” și o abținere, amendamentul doamnelor consilier Raluca Năstase și Ionela- Cristina Breahnă- Pravăț a fost aprobat. ( s-au anunțat 14 voturi ”pentru” în loc de 16 ).

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Solicit din nou, domnule secretar, potrivit legii, explicațiile de la domnii de la CSM. Vreau să votez acest proiect, din nou. Nu am primit răspuns.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Tot potrivit legii...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, cum să vă răspundă CSM-ul acum care sunt cele trei salarii...când trebuie să...Nu trebuie consultate niște documente?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu. Pentru ce sunt necesari acești 800.000 de lei. Vreau să-mi spuneți.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Pentru semnarea contractelor, domnule.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și noi trebuia să știm din timp amendamentul, ca să putem să verificăm.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Așa, care contracte? Asta-i întrebarea. Ascundeți salariile de mii de euro? Nu vreți să răspundeți? Unde este auditul, domnule primar?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, eram la votul amendamentelor acum. Nu mai...s-a înțeles ideea...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci, nu vă supărați...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...o să primiți răspuns...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - S-a votat amendamentul enunțat de doamna Năstase. Doamna Breahnă, mai aveți vreun amendament de făcut? Și dumneavoastră mai aveți unul?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, având în vedere următorul proiect aflat pe ordinea de zi, împreună cu colegul meu, domnul consilier Ilie Bîrzu, am decis să propunem majorarea premiilor acordate elevilor care au obținut nota 10 la evaluarea națională, respectiv a celor care au obținut nota 10 la bacalaureat, de la 1.000 de lei la 2.500 pentru cei de la evaluarea națională, pentru elevii claselor a VIII-a care au obținut nota 10 și de la 1.000 de lei la 3.000 de lei pentru cei trei elevi care au obținut nota 10 la bacalaureat. În acest sens...Domnule primar, nu v-am întrerupt. În acest sens, pentru că tot suntem aici la rectificarea bugetară, e nevoie de suplimentarea creditelor alocate acestor premii și în acest sens propun diminuarea capitolului 67.02, mai exact 67.02.11 ”Creșe” cu suma de 31.500 și suplimentarea capitolului 65.02 ”Învățământ” în acest sens.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Adică luăm bani de la creșe.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Luăm bani de la creșe, da, dar nu luăm decât 31.500 din creditele care sunt mult mai mari alocate aici, rezervate în buget.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, supuneți la vot.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci din 412.000 lei luăm 31.000 din trimestrul IV, atât.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna director, spuneți...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci nici 10%.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Sumele care au fost neangajate au fost cele prezentate în proiectul de rectificare a bugetului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Doamna director...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna director vă face...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Doamna director...Ați vorbit cu mine și ați spus că mai bine iau de aici decât din alte părți.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR - Am zis...Păi ăla încă nu știu încă dacă este angajat sau nu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ei, nu știți. Bine, eu repet: pentru a suplimenta bugetul aferent premierii elevilor cu nota 10, propun diminuarea lui 68.02.11 cu 31.500. Pentru că 20.000 deja îi aveți alocați în propunerea dumneavoastră de proiect.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, supuneți la vot. Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu vreau să vă fac două precizări. În primul rând, faptul că nu știm dacă sunt angajate sau nu. În al doilea rând, vreau să vă spun că aveți o hotărâre de consiliu local care a hotărât la 1.000 de lei aceste premii.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Avem soluții...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - La următorul proiect de hotărâre o să propunem și modificarea acelui articol.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Mă ascultați oleacă? Dumneavoastră aveți...sau e obligația mea să vă aduc la cunoștință că sunt niște principii spuse în Constituție și-n Codul civil care spun foarte clar că legea nu poate dispune decât pentru viitor. La data când s-au ținut aceste examene, în vigoare era o hotărâre de consiliu local care spunea ”1.000 de lei”. Dumneavoastră, acum, vreți să aprobați, printr-o hotărâre de consiliu local, cu putere retroactivă, mărirea unor premii, fără măcar să faceți modificarea regulamentului, dar și aia, repet: nu puteți face retroactiv, se încalcă legea. Domnul Bîrzu nu știu să fi avut studii de drept...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule, domnule secretar, la...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...dar eu vă anunț că nu voi...și se asta am și înregistrat și am luat și poziție, eu nu voi semna...nu voi contrasemna acea hotărâre, pentru că nu este legală. Și este flagrant nelegală...Este părerea dumneavoastră.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ok. Eu vă spun așa: eu solicit rectificarea...sau solicit diminuarea acestui articol bugetar, capitol, articol bugetar, alineat 68.02.11 ”Creșe” cu 31.500 din 412.000 alocați trimestrului IV și mutarea lor la ”Învățământ”. Atât solicit eu. Și-o să vedem dacă o să puteți plăti sau nu premiile. Deci, eu cer mutarea la ”Învățământ”.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Hai să votăm odată.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci, luăm de aici, de la asistență socială, de la ”Creșe”, repet: nici 10% din bugetul aferent trimestrului IV, îi mutăm la ”Învățământ” și după aceea o să vedem dacă următorul proiect de hotărâre care se va vota, probabil amendat, va putea fi pus în aplicare sau nu. Deci solicit suplimentarea capitolului ”Învățământ”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem amendamentul doamnei Breahnă la vot. Cine este pentru? 17 ”pentru”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru”, amendamentul doamnei consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț a fost aprobat. (s-a anunțat ”17” voturi pentru în loc de ”18”).

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ștefan...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Amendamentul domnului Ștefan.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Ce-am zis: 10.000 la Școala ”George Bacovia” și 30.000 la Școala ”Constantin Platon”, de la 67.02.05.03 ”Întreținere grădini” la 65.02 ”Învățământ- cheltuieli materiale”.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Mulțumesc. Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul domnului Ștefan. Cine este pentru?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oricum, o să se vadă în Trezorerie ce...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Crețu, cum votați?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Am ridicat mâna.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La ”pentru”, da? Deci toată lumea ”pentru”? Nu e nimeni ”împotrivă”, nu e nimeni ”abținere”, da? O abținere la domnul Huluță. Și la domnul Botoi. Da, deci amendamentul a fost și acesta aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

2

Cu 16 voturi ”pentru” și 2 abțineri amendamentul domnului viceprimar Daniel- Dragoș Ștefan a fost aprobat.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog...Domnul Stan vrea să intervină.

Domnul Consilier Gabriel STAN- Mulțumesc. Eu nu sunt de acord cu antagonizarea, chiar nici în discuții, a celor două domenii, Educație și Sport, mai ales pe zona de performanță. Se creează aici o dispută oarecum falsă. Doi - bursele municipale au fost achitate, domnule consilier Cristian Ghingheș, până la ultimul leuț, liceul pe care-l reprezint, elevii...441 de elevi ai Colegiului Economic au beneficiat...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Pe semestrul II?

Domnul Consilier Gabriel STAN - Da, absolut. Au fostă plătite pe ultime le 4 luni, municipalitatea nu mai are nici un fel de datorie pe capitolul ”Burse municipale” pentru elevii din municipiul Bacău, începând cu cei de clasa a V-a până la cei de clasa a XII-a. Deci, discuția nu are rost să o mai purtăm aici. Ca om de educație și ca manager, într-adevăr, am sesizat și eu ce au spus și colegii, că nu sunt alocați bani până la sfârșitul anului școlar, dar cred că situația se poate regla în condițiile în care municipiul primește finanțările promise de Guvern sau de alte entități. Pe de altă parte, cu toate că nu sunt de specialitate aș vrea să-l...am o nedumerire și de aceea și întreb: domnul secretar general afirma mai devreme că noi premiem cumva, acești elevi, după ce examenele au fost susținute și clasamentele finale au fost stabilite. Este foarte adevărat, dar de fiecare dată am făcut asta, n-am premiat în momentul în care... sau n-am adoptat o hotărâre în momentul în care elevii au fost premiați efectiv, ci la o lună - două distanță, în funcție de banii din buget. E un punct de vedere. Oricum, nu votăm decât după ce evenimentul se întâmplă, după ce clasamentele sunt făcute. În ceea ce privește sumele, am văzut că diferite municipii premiază diferit: de la 1000 de lei până la 1000 de euro, spre exemplu Alba Iulia și Cluj Napoca - 500 de euro și așa mai departe. Sumele propuse aici sunt rezonabile și așa sunt foarte puțini elevi care beneficiază de aceste premieri. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului secretar general că, după un an, am primit o scrisoare prin care mi se aduce la cunoștință că proiectele mele nu sunt legale. O să văd despre ce este vorba. Este vorba de proiectul legat de recompensarea absolvenților școlilor profesionale care au luat la examenul de certificare 100 de puncte, echivalentul notei 10. I-am adresat și ieri o nedumerire: trei ani la rând aceste premieri au fost valide, anul acesta nu mai sunt, în condițiile în care, domnule secretar general, propuneam premierea pentru elevii care au terminat anul trecut școlar, nu anul acesta. Deci, ne putem, cred eu, folosi și de acest aspect. Este vorba de elevi care au absolvit cu nota 10, echivalentul a 100 de puncte, în anul școlar 2018-2019. Anul acesta n-am mai îndrăznit să fac această propunere din două motive: unu - a durat foarte mult rezoluția dumneavoastră pentru proiectul de anul trecut; doi -sesizăm cu toții că sunt probleme financiare foarte grave și am gândit că o suprasarcină financiară este cumva indecentă. Bun, revenind, o să vă rog, nu acum, fără îndoială, să vă uitați din nou pe proiect să vedeți că propunerea este retroactivă, deci se face referire la...Eu oricum vă mulțumesc pentru răspuns, el este unul calificat. Și un alt aspect: sunt, din nou, un pic nedumerit și o spun cu colegialitate, pentru că suntem din nou puși în situația să nu primim răspunsuri foarte clare, apropo de aceste credite bugetare dacă sunt asumate, nu sunt asumate. Oricum, mie mi se pare un pic nefiresc să venim aici și să aprobăm credite deja asumate. Ce se întâmplă dacă nu aprobam? E o întrebare, ca să zic așa, din eter, poate de Radio Erevan. Nu știm care sunt asumate, sunt pentru salarii, nu sunt pentru salarii, sunt pe investiții, ce se întâmplă cu ele, ceva nu e clar și pe mine mă face să... nu să nu votez, votez, dar pun o întrebare: ce se întâmpla dacă nu votam? Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Haideți ca să vă răspund punctual. În primul rând, cu aceste credite. Tocmai de asta legiuitorul a creat aceste comisii, ca dumneavoastră să ridicați aceste probleme. De fapt, amendamentele trebuie din comisie ridicate și nu în ședința de consiliu local, tocmai pentru a putea fi verificate, stabilite foarte clar situația de fapt și de drept și să ne pună pe noi, aparatul de specialitate, în posibilitatea de a vă da niște răspunsuri clare și pertinente. Atât timp cât noi ne trezim în consiliul local, după ce două săptămâni s-au chinuit cei de la contabilitate să stabilească cine este angajat, cine nu-i angajat, ne trezim cu un amendament de care n-am auzit până acum și pe care doamna director economic trebuie să-l verifice punct cu punct și de asta înțelege doamna Breahnă că un buget nu poate fi verificat...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Două săptămâni doar ca să verificați...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă ascultați? Haideți, lăsați-mă să termin și pe urmă spuneți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE ,- Dar exagerați. Mai bine vă opriți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bine, exagerăm. Doamnă, dumneavoastră cu exageratul...știu că e domeniul dumneavoastră. De asemenea...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Punctual, domnule secretar, ca să trecem mai departe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De asemenea, mai am un răspuns să-i dau domnului Stan și nu vreau să-l tratez cu desconsiderare, pentru că e un colaborator chiar însemnat, întotdeauna tratat cu...Așa.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Sigur că da. Răspunsul după un an de zile este foarte însemnat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și domnul...Nu, acolo e alt aspect pe care domnul Stan îl știe. De asemenea...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu vorbesc cu dumneavoastră, că nu aveți dreptul la cuvânt deocamdată, nu vi l-a dat domnul președinte. Totodată, domnule Stan, într-adevăr, în fiecare an ați premiat acești elevi care au obținut notă maximă, dar i-ați premiat în conformitate cu hotărârea 232 și dumneavoastră n-ați aprobat atunci limita, ați aprobat elevii care au dreptul la acel premiu, stabilit deja prin hotărârea 232, astfel încât în fiecare an ați aprobat 1.000 de lei pentru fiecare elev. Acum, dumneavoastră veniți și schimbați regula în timpul jocului și după ce au avut loc aceste examene, schimbați regula și hotărâți, retroactiv, ca acei elevi să ia 1.000 de euro. Și întrebarea mea este: cu ce sunt mai inteligenți cei de anul ăsta față de cei de-acum un an, de-acum doi ani, de-acum trei ani. Dar nu e asta o problemă la care trebuie să răspund eu, ci dumneavoastră. Dar problema e alta, problema e alta: putem noi hotărî retroactiv? Și eu, în calitate de cel care răspunde și care vă invocă Codul civil care spune: ”Legea dispune numai pentru viitor”, Constituția României spune: ”Legea dispune numai pentru viitor”...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ne-ați mai explicat asta, domnule secretar, mulțumim frumos. Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, vă rog, domnule secretar, supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Cu amendamentele... Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Cu amendamentele formulate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bineînțeles...Nu, cu amendamentele aprobate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Încă o dată, mă scuzați, aș vrea să votez acest proiect. În lipsa...În lipsa răspunsurilor celor de la Clubul Sportiv Municipal, îmi pare rău, voi fi nevoit, nu numai să mă abțin, dar și să fac o sesizare la organele competente pentru faptul că nu dați...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Să specificați acolo nici că nu ați fost prezent la ședința comisiei pentru a primi aceste răspunsuri, domnule Ghingheș, da?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .nu dați socoteală pentru banii publici. Dar suntem în deliberativul băcăuan aici, prin urmare mă voi adresa organelor competente.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog frumos, domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sunt 800.000 de lei care se vor duce în salarii de mii de euro pentru jucători străini. Jucători străini, mii de euro. Asta votăm noi în 2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? O abținere a domnului Ghingheș.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi ”pentru” și o abținere, proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnilor consilieri locali, din cauze obiective, va trebui să preia domnul Ștefan conducerea și proiectele de pe ordinea de zi...Mă întorc imediat...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte, îmi dați voie să vă fac și eu o propunere? Având în vedere că noi...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mie sau colegilor?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu, colegilor și colegelor, să vă fac o propunere: având în vedere că au trecut trei ore și abia avem 2-3 puncte, eu v-aș ruga dacă sunteți de acord să luăm de pe ordinea de zi toate punctele în ordine, alea cu vot secret...M-ați înțeles? Că dacă cumva nu mai avem timp și trebuie unii să plece sau nu mai avem cvorumul, să putem face o ședință on-line pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi. Măcar să le votăm pe astea cu vot secret. Da, măi...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Cu siguranță dacă a preluat microfonul de la domnul primar domnul vice, va merge mult mai repede ședința, vă asigur.

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi (fost nr. 2) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău, conform prevederilor H.C.L. nr. 323/2013

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să mergem, într-adevăr, mai repede pentru a nu sta foarte mult în sală. Proiect de hotărâre privind recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău, conform prevederilor H.C.L. nr. 323/2013. Este vorba despre copiii care au obținut nota 10 la examenul de evaluare națională și de bacalaureat. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Domnul Bîrzu...Vă rog.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, exact cum vă spunea și colega Cristina Pravăț-Breahnă, am găsit...să facem un amendament împreună pentru a găsi o soluție de a premia copiii, într-adevăr, care au performanțe excepționale, în condiții excepționale, care au făcut lucrări perfecte și ne mândrim cu ei și sunt viitorul nostru. Vreau să vă dau citire amendamentului propus care sună în felul următor: se introduce articolul 1, nou, cu următorul conținut: ”Se aprobă modificarea articolului 7 de la capitolul 3- ”Nivelul premiilor” din HCL 323 din 2013 cu completare din HCL 236 din 2016, care va avea următorul conținut: indice 3- Elevii, absolvenți ai clasei a XII-a, care obțin media 10 la examenul de bacalaureat vor fi premiați până la 3.000 de lei”. De asemenea, alt alineat: ”Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a care obțin media 10 la examenul de evaluare

națională - până la 2.500 de lei premiu”. Articolul 1 din proiect devine articolul 2 și se modifică și va avea următorul conținut: ”Se aprobă recompensarea elevilor din municipiul Bacău care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională cu suma de 2.500 de lei fiecare, conform Anexei 1”; articolul 2 din proiect devine articolul 3 și se modifică și va avea următorul conținut: ”Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal din municipiul Bacău, care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2020, cu suma de 3.000 de lei fiecare, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentului.. .a prezentei hotărâri ”. Articolul 3 din proiect, care devine articolul 4, se modifică și va avea următorul conținut: ”Alocarea sumei de 51.500 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65  - Învățământ”. Deci, acestea sunt.acesta este

amendamentul, l-am făcut pe o procedură pe care a făcut-o și domnul secretar în 2016 la proiectul.la proiectul de hotărâre 326, în care, tot așa a început.În 2016 nu erau prevăzuți elevii cu evaluarea națională de nota 10, s-a făcut acest amendament, a fost legal și atunci, este legal și acum. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Bîrzu, în 2016 nu s-au stabilit elevii. Erau prevăzute în regulamentul 232 din 2013...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu, este, uitați-vă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...toate categoriile. Domnule Gavrilescu, domnul Bîrzu a ridicat un amendament prin care modifică premiile din...stabilite în 2013 și 2016...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, vreau să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mă lăsați să vorbesc? Că trebuie să-i comunic, acum a venit, trebuie să-mi dea avizul compartimentului de specialitate.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dar eu cred că a înțeles, că era în sală, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -N-a prins...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -A intrat în timp ce discuta domnul Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am înțeles, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Așa...Pentru că s-a stabilit că cei din aparatul de specialitate să stea afară ca să nu aglomereze....Și domnul Bîrzu vrea să modifice acea hotărâre de consiliu local și să fie

valabilă pentru cei care au obținut la sesiunea de bacalaureat și de evaluare națională de anulă ăsta, care au avut loc. Putem să modificăm retroactiv și să aplicăm retroactiv o modificare?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Noi am făcut modificarea și votăm...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Bîrzu, lăsați-l pe domnul Gavrilescu ca să-mi dea părerea...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pentru că dumnealui are studii de drept, dumneavoastră...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...sunteți în campanie.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dumneavoastră insinuați deja un răspuns. ”Nu-i așa că laptele...”

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu insinuez un răspuns. Eu apelez la colegul meu, care o să vă citeze probabil acum niște prevederi legale.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Eu spun să-i mai explice domnul Bîrzu o dată, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Bîrzu, mai explicați-i dumneavoastră o dată, că poate înțelege mai bine decât de la mine.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci noi aprobăm întâi sumele și după aia aprobăm... aprobăm lista de elevi. Deci noi n-am aprobat lista de elevi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Pentru examenele care au avut loc acum o lună, da?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci sesiunea 2020, suntem în 2020, așa face...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Pentru examenele care au avut loc acum o lună.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, vreau să vă mai spun...ca să nu mai intrăm în detalii, domnule secretar, hotărârea din 2013...Era o anumită legislație la acel moment și dacă vă uitați pe hotărâre în întregul ei, sunt elemente în hotărâre care, prin legislația care a apărut, nu mai pot fi aplicate în acea hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Alea nu se aplică, domnule Bîrzu, nu înseamnă că trebuie să extindem.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Nu, nu, deci de asta vă spun că ceea ce am propus...Eu puteam să invoc Statutul elevului și n-aveam nevoie să invoc acea hotărâre, dar am vrut să merg pe ceea ce ați invocat dumneavoastră și am găsit aceeași prevedere...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi,

nu...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -.. .care ați invocat-o și dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La baza proiectului inițiat de domnul primar stă această hotărâre. Această hotărâre care este regulamentul de acordare...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dar anul trecut...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- ... și care stabilește sumele.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dacă vă uitați la hotărârea de anul trecut... Anul trecut n-ați mai invocat...Ați invocat numai Statutul elevului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar am respectat regulile din regulament, domnule Bîrzu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar poate aveți o soluție pentru...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu, dar este o soluție...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar nu pe semnătura mea, doamna...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bineînțeles, este soluția. Este soluția, este perfect legală, dragi colegi, deci este perfect legală...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu știu că este perfect legală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule Gavrilescu, domnul Bîrzu așteaptă un răspuns de la dumneavoastră.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Eu n-aștept un răspuns, dumneavoastră așteptați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și dumneavoastră îl așteptați, domnule, că vreți să vedeți dacă e legal sau nu amendamentul dumneavoastră. N-aveți curiozitatea asta, măcar?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Bîrzu știe că este legal.

Vreți să primiți răspunsul domnului...?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu, eu știu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu vreau, pentru că trebuie avizul compartimentului...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, la proiectul de hotărâre...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Supuneți la vot, vă rog frumos, amendamentul domnului Bîrzu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Trebuie să ascultăm raportul compartimentului de specialitate, conform Codului administrativ.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dar s-a luat. S-au luat avizele, domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule, s-au luat avizele la proiectul inițial, domnule Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Și aici e un amendament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră ași făcut un amendament, trebuie să văd dacă e legal sau nu. Pentru ce există raportul de specialitate? Haideți, domnule Gavrilescu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - La câte amendamente au fost și nu s-a cerut nici un raport, domnule secretar.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu s-a luat nici un aviz. Vă rog, domnule Gavrilescu...La microfon, vă rog.

Domnul șef serviciu Direcția Juridică Corneliu GAVRILESCU - Din ce știu eu, proiectul dumneavoastră este de a aproba recompensarea elevilor în baza unei hotărâri din 2013 prin care s-a aprobat un regulament de premiere a elevilor care au rezultate deosebite la anumite activități de-ale lor. Astăzi, amendamentul dumneavoastră modifică hotărârea inițială, n-o pune în aplicare. Din punctul ăsta de vedere, tind să-i dau dreptate domnului secretar, pentru că modificați niște reguli în timpul jocului, neavând astăzi un proiect care să modifice hotărârea din 2013.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Noi am modificat, domnule director, un singur...Am modificat un articol și consiliul local, legiuitorul este...Legiuitorul poate modifica, deși în tehnică legislativă, legiuitorul poate modifica un articol de hotărâre, fără nici o problemă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Numai pentru viitor, domnule Bîrzu.

Domnul șef serviciu Direcția Juridică Corneliu GAVRILESCU - Domnule Bîrzu, eu sunt de acord cu dumneavoastră că legiuitorul, care sunteți dumneavoastră, poate modifica acea hotărâre din 2013, dar astăzi, proiectul de hotărâre nu se referă la acest lucru.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Păi da, am făcut modificarea unui articol ca să putem să respectăm cadrul și acelei hotărâri. Deci, din punct de vedere legal, dacă veți face sesizare că nu este legală hotărârea, vă asigur sută la sută că este legală această hotărâre.

Domnul șef serviciu Direcția Juridică Corneliu GAVRILESCU - Dacă obiectul hotărârii prevedea modificarea regulamentului aprobat în 2013...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Gavrilescu...

Domnul șef serviciu Direcția Juridică Corneliu GAVRILESCU -...cu modificarea sumelor pe care le-ați menționat dumneavoastră, era perfect legal.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule Gavrilescu, atunci, în denumirea hotărârii, o să trecem ”Proiect de recompensare...” și așa mai departe ”...și de modificare a HCL 232/2013, respectiv de modificare a HCL 236/2016”. Și-am închis. Ați înțeles? Deci, în denumirea hotărârii de consiliu local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și putem acorda premii pentru un examen care a avut loc? Modificarea...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -Păi este acum...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi acum îi premiem, domnule Bîrzu, nu...Eu aș propune și modificarea denumirii hotărârii.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, da, da, dacă e...Consider și eu că este oportun și titlul și atunci, ca să nu mai fie loc de discuții.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog, supuneți la vot amendamentul domnului Bîrzu, domnule secretar. Cu completările doamnei Breahnă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Bîrzu, ridicați mâna?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da. Cine-i ”pentru”, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -A...

Păi, n-am întrebat. Nu știam, credeam că mai aveți ceva. Cine este pentru amendamentul domnului Bîrzu? Cu completările doamnei.

E cineva împotrivă?

Se abține cineva? Domnule Ghingheș, vă abțineți? Pentru?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru”, amendamentul domnului Bîrzu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă nu mai sunt discuții și alte amendamente, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ionela- Cristina Breahnă-Pravăț - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău, conform prevederilor H.C.L. nr. 323/2013          ’     ’

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -19

2. Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

I.

Art. 1. Se aprobă recompensarea elevilor din municipiul Bacău care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2020, cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

19

0

0

A.

ELEVII DIN MUNICIPIUL BACĂU CARE AU

OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE 2020

S-A ADOPTAT

19

0

0

1.

Școala Gimnazială „Alexandru loan Cuza" Bacău

1. Constantin Serena Mara

S-A ADOPTAT

19

0

0

2.

2. loniță Maria

S-A ADOPTAT

19

0

0

3.

3. Luncanu Matei Ștefan;

S-A ADOPTAT

19

0

0

4.

4. Tomozei Constantin

S-A ADOPTAT

19

0

0

5.

Școala Gimnazială nr.10 Bacău

5.Cristea Ioana-Daria

S-A ADOPTAT

19

0

0

6.

Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău

6.Frigură V.Izabela-Maria

S-A ADOPTAT

19

0

0

7.

Școala Gimnazială ”George Bacovia” Bacău

7.Sabău Delia-Maria

S-A ADOPTAT

19

0

0

8.

Școala Gimnazială ”Miron Costin”Bacău

8.Gondor Michelle-Georgiana

S-A ADOPTAT

19

0

0

9.

Școala Gimnazială ”Spiru Haret”Bacău

9.Roșu Evelina-Elena

S-A ADOPTAT

19

0

0

10.

10.Hanga Laur-Andrei

S-A ADOPTAT

19

0

0

11.

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu”Bacău

11.Popa C.M. Ema-Ioana

S-A ADOPTAT

19

0

0

12.

12.Safir M.M. Tudor-Ștefan

S-A ADOPTAT

19

0

0

13.

Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău

13.Bândac Teodora

S-A ADOPTAT

19

0

0

14.

14.Dascălu Andrei-Bogdan

S-A ADOPTAT

19

0

0

15.

15.Filip Hodorogea Ștefan

S-A ADOPTAT

19

0

0

16.

16.Țanțoș Ioana

S-A ADOPTAT

19

0

0

17.

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”

17.Cotună Miruna-Maria

S-A ADOPTAT

19

0

0

II.

Art. 2. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2020 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

19

0

0

B.

ABSOLVENȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE- IULIE 2020 S-A ADOPTAT

19

0

0

18.

1. Băluță Alexia- Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

S-A ADOPTAT

19

0

0

19.

2. Ionescu Claudia - Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău

S-A ADOPTAT

19

0

0

20.

3. Măciucă Daria-Elena - Colegiul Național ”Vasile

Alecsandri” Bacău

S-A ADOPTAT

19

0

0

III.

Art. 3. Alocarea sumei de 20 000 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65- Învățământ.

S-A ADOPTAT

19

0

0

IV.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

19

0

0

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi (fost nr. 3) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înființarea a două creșe publice locale având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copiii de vârstă antepreșcolară

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. La proiectul de hotărâre numărul 3 avem un proiect prin care domnul primar ne propune înființarea a două creșe publice locale având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copiii de vârstă antepreșcolară.

Locațiile pe care le propune domnul primar sunt : aici, la Centrul de Afaceri, în sala de expoziții și la Direcția de Asistență Socială, în nord. O să spun și eu mai multe la ”Discuții”. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( Comisiile de specialitate 1, 2, 4 și 5) și avizul nefavorabil (Comisia de specialitate 3) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? Doamna consilier și domnul viceprimar. Doamna consilier și la urmă, dumneavoastră, domnule Ștefan. La microfon, vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnul primar ne propune un proiect nerealist. Cred că nu poate fi pus în operă, cel puțin în ceea ce privește grădinița de aici, de la Centrul de Afaceri. Înțeleg că-și propune o grădiniță într-o hală de 12 metri înălțime, nu știu cum o va încălzi și ce amenajări va face acolo, astfel încât să funcționeze așa ceva. Domnul primar ar fi trebuit să-și facă temele la timp, ca să spun așa, și să identifice alte spații propice. Spre exemplu: la liceul de la URA, de la Aerostar, acolo sunt spații propice pentru creșe, la școala din cartierul CFR, Școala Generală numărul 6, iarăși, sunt spații care pot fi adecvate pentru creșe. Nu înțeleg de ce propune aceste relocări de creșe, înființări de creșe în spații care nu sunt adecvate. Noi nu vom vota acest proiect și îl rog pe primar să identifice locuri potrivite pentru creșe, nu aici. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Este doamna consilier și după aceea dumneavoastră, domnule...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - În sprijinul afirmației doamnei consilier Năstase, eu aș veni cu o precizare, că există stipulat în Monitorul Oficial numărul 8 din 2013 o metodologie clară de organizare și funcționare a creșelor. N-am avut materiale la mapă să vedem schema spațiului propusă de domnul primar pentru că acolo trebuie să existe camere pentru personal, camere pentru copii pe grupe de vârstă, plus locuri de joacă. Unde să fie, în parcare, aici, în betoane? Deci, mi se pare o fantasmă propunerea domnului primar. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc. Domnule viceprimar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am aici o lămurire ca să vă spun...Două secunde. Domnul primar, acum, vă propune înființarea. Îndeplinirea condițiilor...Și de îndeplinirea condițiilor va depinde, bineînțeles, avizarea de către organele abilitate: DSP și celelalte.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...Domnule președinte, pot discuta și eu?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Da, domnule viceprimar, puteți. Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, discut punctual și o să vin și cu soluții, stimați consilieri. Acum 2 ani de zile am reușit, într-o clădire cu destinația creșă-grădiniță, să eliberăm patru săli de grupă de acolo, care erau folosite de o fundație care nu avea ce căuta acolo și din acel moment am demarat procedurile pentru a înființa creșă acolo. Este vorba de Grădinița 27 de pe Alecu Russo. Suntem astăzi în faza în care avem toate avizele de la toate instituțiile publice, inclusiv DSP-ul și ISU. Nu înțeleg de ce domnul primar nu a luat în calcul această soluție, mai ales că știa că Creșa 9, Creșa 3 intră în reabilitare pe fonduri europene, de un an de zile. Ne trezim cu o lună de zile, în septembrie, când copiii trebuie alocați, să facem creșă la Centrul de Afaceri. Doamne-ferește așa ceva. Ne mai trebuie încă 3 ani să ne dea ISU sau DSP-ul, dar vă spun de pe acum că nu ne va da. În primul rând, schimbăm destinația acestui obiectiv, care a fost făcut pentru incubator de afaceri și pentru oamenii de afaceri. Soluția este simplă, stimați consilieri. Domnul primar și noi trebuie să inițiem imediat un proiect de hotărâre prin care să schimbăm indicii tehnico-economici de la Grădinița 27, unde acolo se poate amenaja în maxim 30 de zile, 4 săli. Am fost acolo și am văzut spațiul, avem deja toate avizele, avem certificatul de urbanism, da, iar în ceea ce privește sediul DAS, am urmărit cu atenție ce fac alți edili în țară și soluția pe termen scurt: sunt, într-adevăr, spațiile libere din...atât din...de pe piața liberă, dar să nu uităm că, nu știu, domnul primar nu este, dar am văzut că este, mai nou, coleg de partid cu domnul Negoiță, poate face o vizită fulger la Sectorul 3 și vede cum se poate da în folosință o creșă în trei luni de zile, pe sistem container. Cea mai mare solicitare de locuri în creșă este, într-adevăr, în zona nord a orașului, pentru că populația este tânără în acea zonă, putem face pentru că sunt cu siguranță convins astăzi că nu avem bani pentru cele 3 proiecte creșă-grădiniță care le avem astăzi, într-adevăr, proiectate, dar se pare că nu sunt fonduri, să facem atât la Cancicov, cât și la Crai Nou, pentru că există spațiu, să facem aceste creșe-container, da, care pot deservi în acest...Domnule Scripăț, mergeți și vedeți bunele practici de prin alte orașe...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Creșe în container?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, există...Există, domnule Scripăț, există așa ceva. Ca să nu mai vorbesc de Școala numărul 9 de la Gherăiești, a pomenit aici și doamna consilier Dinu spațiile de la Liceul de aviație, ar mai fi iarăși, cred că și la ”Anghel Saligny” niște spații în zona centrală. Deci, putem găsi cu totul și cu totul alte spații, dar nu la Centrul de Afaceri, unde cu siguranță nu vom obține avizele și nu putem să schimbăm destinația acestei instituții care a fost creată cu totul și cu totul...altceva. Eu nu voi vota acest proiect astăzi și aș avea rugămintea, nici dumneavoastră să nu-l votați. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Mai sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu mai sunt. Îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru? Domnule Irofte, cum votați?

Domnul Consilier Dumitru IROFTE - ”Pentru”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Să mai întreb odată.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, îmi dați voie să intervin un pic? Oportunitatea înființării acestor creșe este clară, adică ne oportunitatea înființării acestor creșe este clară. Grupul nostru politic va vota acest proiect pe aceleași considerente, da, pe care a votat și proiectul cu înființarea acelui cartier pentru tineri din strada Poligonului. Și vă spun atât: ce soartă...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -Doamna Pravăț...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...va avea acel cartier...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -...Exact aceeași soartă. Dacă votați astăzi, aceeași soartă va avea și creșa.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...vor avea și aceste două creșe. Repet: noi nu ne împotrivim...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule viceprimar! Nu v-a deranjat nimeni, da?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Lăsați-mă să termin. Noi nu ne împotrivim suplimentării locurilor în creșe, dar sunt atâtea creșe pe care ne-am angajat să le facem și nu le-am terminat și noi ne propunem să înființăm creșă la CAEX sau sediul DAS?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Și cum să votați aberația asta, doamna Pravăț?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar dumneavoastră cum...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Avem 6 creșe care stau libere... Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar dumneavoastră cum ați votat proiectul care vizează investiția din strada Poligonului?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Păi am crezut în minciunile primarului.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E o aberație. Recunoașteți că e o aberație și aia.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Exact pe aceleași criterii. Păi, dar n-am spus?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Votați altă aberație?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - N-am spus atunci, domnule Ghingheș, că e o aberație?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -Domnule Crețu, se pot face aici...Vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Crețu și domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule președinte, mulțumesc. Ca și reprezentant al cetățenilor, cred că nu și-ar dori nimeni, din cei care ne-au acordat votul, să aprobăm proiecte...fantazisme. Da? Cred că... Și mai ales asta după criza din 20082009 toată lumea s-a regân...s-a reorientat către optimizare, reconversie și eficientizarea a ceea ce are. Eu cred că aici e o problemă și un proiect în care propun niște spații în care funcționează niște instituții și niște activități, să le.să fac o reconversie pentru niște grădinițe, în același timp în care municipalitatea deține clădiri care nu sunt funcționale, nu că nu sunt funcționale, nu sunt utilizate...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Cu avizele la zi.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -...dar ele pot fi date în funcțiune într-un termen scurt, așa cum s-a dovedit că s-au putut face două etaje de la Spital, cred că putem să nu susținem lucruri care nu stau în picioare, precum un cartier pentru tineri cu ”n” argumente de a nu se face locuințe acolo pentru nici o categorie socială, nu numai pentru tineri și să ne orientăm și până la urmă asta e treaba executivului, că până la urmă de asta este executiv, să se orienteze și să-și optimizeze resursa pe care o are. Asta înseamnă buget, terenuri, clădiri, personal, toate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule consilier...Mai avem o problemă. Inițiatorul proiectului nu este în sală. Nu știm dacă a efectuat vreun studiu de oportunitate, nu știm nimic și atunci?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu știu. Inițiatorul proiectului a spus că a semnat proiecte de nu știu câte miliarde, milioane de euro. Se referea la proiectele astea care acum nu au finanțare?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Nu știu, domnule Crețu, nu știu.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Doamna...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Poate domnul secretar...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Eu cred că...haideți să revenim cu picioarele pe pământ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Crețu, haideți să ne înțelegem oleacă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să luăm din ce avem...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Crețu...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -...să aducem la bun sfârșit și să dăm în funcțiune. Acum, pe mine mă bucură un document, un proiect care are certificat de urbanism, toate avizele. Autorizație are?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Crețu...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Sau trebuie obținut?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Are, trebuie doar depus pentru autorizație de construire.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi, de ce ne opunem?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - ..Și eu propun un amendament ca să putem să facem amenajare la creșă așa cum avem în aceste avize. Da? La Grădinița 27.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să optimizăm...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -...ca să putem să mutăm acei copii de la Creșele 3 și 9, pentru reabilitare, să nu pierdem bani europeni. V-am spus: acest subiect se știa de un an de zile.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să optimizăm resursele pe care le deține municipalitatea, astfel încât să nu punem presiune pe buget, pentru că, iarăși, să votez mutarea unei grădinițe la Centrul de Afaceri doar așa, ca o idee, dar în spate să nu am un studiu de fezabilitate sau un fel de DALI? Același lucru pe care l-am cerut oarecum și la Spital vizavi de acel buget și cu liste de cantități care iarăși nu-l avem? Sau vreun studiu de fezabilitate...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Crețu, haideți să votăm, sincer.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, vă rog să răspundeți.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - V-am spus părerea mea personală: aceeași soartă ca și cartierul respectiv.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Crețu, vă duceți prea în tehnic. Acest proiect s-a născut din necesitatea faptului că două creșe au intrat în reabilitare, din necesitatea faptului că avem aproape 1.000 de cereri, de solicitări pentru creșă, care nu sunt acoperite și care, pe zona de nord, pot fi satisfăcute, în parte, prin sediul DAS-ului, care necesită amenajări minime, pentru că acolo se poate compartimenta și dumneavoastră, ca arhitect, știți foarte bine lucrul ăsta. E mult mai ușor să compartimentezi un spațiu decât...și mult mai rapid decât să-l construiești. Și atunci, acolo s-ar putea satisface o mare parte din solicitările din partea de nord a orașului, că nu putem să-i ducem pe cei din partea de nord a orașului pe Alecu Russo, că așa s-a gândit. Deci, acest proiect este pornit ca urmare a unui referat a conducerii creșelor. Și atunci, s-a avut în vedere în felul următor: ce spații deține municipalitatea pentru ca să putem satisface solicitările? Pentru că presiunea pe creșe este foarte mare. Și s-a aplecat la spațiul DAS-ului, pentru că au fost acolo și s-a vizionat și s-a văzut. Bineînțeles că acele studii, DALI, tot ce se vor urma proiectului, se vor face ulterior. Dacă cumva se va ajunge la concluzia că Centrul de Afaceri nu e oportun, nu e bun din punct de vedere tehnic, vă dați seama că nu se vor continua procedurile. Dar primul act de naștere, trebuie să aprobăm înființarea creșei, după care vom demara.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Un prim pas.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Nu-l împiedică cu nimic pe domnul viceprimar, a cărui activitate laborioasă o apreciez ca...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Vorbiți ca un primar, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...la următoarea ședință de consiliu local să vină cu un proiect să propună înființarea unei creșe.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Propunem acum amendament : creșă la 27. Avem toate avizele la zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -De acord. Poftim.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule secretar, haideți să facem atunci o modificare la proiect: haideți să aprobăm înființarea a două creșe, dar nu să spunem unde. Pentru că mie asta mi se pare...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -Putem spune la 27, domnule consilier, putem spune la 27.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul meu...

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -Pentru că dumneavoastră spuneți...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Crețu, haideți să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu mă împuternicește pe mine cu nimic, ca municipalitate, să pot să demarez acolo măcar un studiu, să văd de bun. Cum justific eu...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar, în septembrie începe proiectul european, nu mai avem timp de studiu.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Atunci alegerea mi se pare...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deci, eu înțeleg că la dumneavoastră problema e CAEX-ul, de fapt. Celălalt, sediul DAS-ului, nu e o problemă.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Ba și celălalt e o problemă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi de ce?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Pentru că nu deține un spațiu în care să se poată desfășura activități în aer liber.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cum adică? Dar în față, grădina aia, ce-i?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Unde în față, domnule?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - La creșe...Vorbim de creșe, nu vorbim de grădinițe, știți. Haideți să nu fim cârcotași.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule, dar la creșe îl scoateți pe ăla de un an afară?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule, domnule secretar, am copii mai mici decât îi aveți dumneavoastră, deci sunt mai apropiat de fenomenul ăsta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Câți ani are? Câți ani au copiii dumneavoastră?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Cel mai mic are patru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și la patru e de grădiniță, nu mai e de creșă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule secretar...

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect, dar am experiența asta un pic mai proaspătă decât dumneavoastră. Eu, la creșa pe care...am avut copilul, avea și curte și ieșeau cu ei afară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar la câți ani, domnule?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -La trei ani...sub trei ani, doi ani jumătate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule secretar, nu trecem la vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu erau de grădiniță?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Trecem la vot? Trecem la vot?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - La doi ani jumătate...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mai era domnul Ghingheș și domnul viceprimar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mai avem și amendamentul domnului Ștefan.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Care sună cum?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Amendamentul este înființarea...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Sună după ce...Sună după ce...domnule vice, sună după ce va lua cuvântul domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Chiar și eu sunt curios să-l ascult, adică abia aștept. Mulțumesc, domnule președinte. Aveam aici o întrebare, mă rog, mai mult o replică: doamna Breahnă-Pravăț, ceea ce ni se propune astăzi este o simplă declarație politică, fără studiu, fără documentație tehnică, fără măcar o viziune despre cum ar arăta acest viitor spațiu destinat unei creșe. Domnul Ștefan a punctat foarte bine.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar nu, și eu ce-am spus?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Haideți, vă rog, să vorbim pe rând.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Avem un studiu de oportunitate? Eu ce-am spus?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi, nu avem, dar nu putem să votăm în lipsa unor date concrete pentru că noi suntem un consiliu local și consiliul local pune în aplicare legea și...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce date con...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .și face chestiuni de administrație pentru cetățeni. Date concrete...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, fiecare votează după cum îl duce conștiința, da?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - De acord. Dacă astăzi votăm o declarație politică, nu putem avea această creșă în funcțiune decât peste un an - doi, până vin toate avizele alea și toată recompartimentarea...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Și pierdem proiectele europene. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Exact. Și pierdem și chestiunile alea. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, n-am inițiat eu proiectul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dar vreți să-l votați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - V-am dat motive pentru care să nu votăm declarații politice...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu îl votez.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .și false iluzii pentru cetățeni. Asta este o greșeală. Cum adică, votăm doar declarativ sau cum? Noi trebuie să găsim soluții aici... Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .că de asta suntem aici, să discutăm, să găsim soluții.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș, fiecare votează cum îi dictează conștiința.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...dar mi-am permis să dau câteva argumente pentru care acest proiect n-ar trebui votat, pentru că este o simplă declarație politică, fără documentație tehnică, doar ca să bifeze domnul primar că și-a mai trecut câteva zeci de locuri de creșă efectuate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, noi votăm proiectul ăsta pentru că votăm suplimentarea locurilor în creșe. De asta votăm proiectul ăsta.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Bravo!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De unde nu știu eu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar nu vorbim de o suplimentare reală, este doar un SF, doar ca să vă lăudați acum, o lună, atât, că...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar nu mă laud eu, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E o greșeală.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, nu sunt două grădinițe permanente, sunt relocarea pe perioada reabilitărilor celor două grădinițe în două locații separate. Atât. Nu sunt...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu-i adevărat...

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu sunt două grădinițe...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu-i adevărat...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Am un amendament și-am s-o invit pe doamna...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Se înfiin...Domnule Crețu, domnule Crețu, se înființează creșe, nu spune lucrul ăsta.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Așa-i, nu se relocă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Pentru că necesarul de locuri în creșe depășește cu mult solicitările de la cele două creșe care intră în reabilitare.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ștefan, haideți că și domnul Bîrzu vrea să...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, eu vreau să fac un amendament: se aprobă înființarea Creșei numărul 1, în loc de strada Alexandru Șafran numărul 145, în spații cu sediul CAEX, în strada Alecu Russo, la Grădinița 27.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Vino cu alt proiect.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - De ce să vin cu alt proiect? Să pierdem timp în septembrie? Vin proiectele europene, de la Pictor Andreescu. Ne încăpățânăm politic și o aștept pe doamna Pravăț să vină în fața oamenilor de afaceri să le spună cum a dat Centrul de Afaceri să facă creșă și cum va veni PSD-ul să taie panglica aici pentru creșă în Centrul de Afaceri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ -PRAVĂȚ - Domnule viceprimar, domnule viceprimar...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Deci votăm...


Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...nu eu am încasat indemnizație de viceprimar de o sută și ceva de milioane...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Doamna Pravăț, lăsați indemnizația... Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De ce n-ați inițiat un proiect de hotărâre până acum?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Păi nu eu, primaruL.Uitați aici...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De ce n-ați...Plimbați trei dosare, că în patru ani n-ați făcut nimic?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Doamna Pravăț, asumați-vă acest vot. Punct. Eu am făcut un amendament.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Patru ani nu v-ați asumat nimic, decât șpăgi.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș, eu mi-asum...care-i problema și vin eu în fața oamenilor de afaceri.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Bîrzu...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dragi colegi...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Pentru copii, da.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Am făcut un amendament.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ei, ai făcut...Vii cu altă hotărâre, hai.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dragi colegi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deci, domnule Ștefan, vă rog, precizați că eu n-am înțeles. Am înțeles că vreți să completați...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Se completează, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Așa, se completează...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -...se completează înființarea Creșei numărul 1, cu sediul în strada...Calea...așa, Alexandru Șafran, numărul 145, sediul CAEX...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Adică mai vreți să mai stabiliți încă o creșă, nu?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Nu, nu, deci eu nu vreau.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vrea să elimine CAEX-ul și să pună Grădinița 27 în locul CAEX-ului, asta vrea.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Nu vreau...Da, vreau ca Grădinița 27 să fie creșă, pentru că avem toate avizele la zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi, și Grădinița 27? Ce facem cu ea?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Păi, e...domnule, e același...Ați fost acolo ca să vedeți? Eu am fost. Dacă noi avem proiect în Primăria Bacău, certificat de urbanism, doamne iartă-mă...Primăria Bacău a solicitat avize de la instituții pentru certificat de urbanism pentru amenajare și modernizare spații cu destinația creșă în incinta Grădiniței 27. Avem ISU, avem DSP-ul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și cu ce vă deran...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -Iar Creșa 3 de la Pictor Andreescu este la doi pași de Alecu Russo. 80 de copii pot merge la Grădinița 27 în maxim o lună de zile. Punct. Vreau să scoatem CAEX-ul și să facem la 27. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar, domnule Bîr...domnule Ștefan, dacă aveți o soluție așa bună și cred că e bună, de ce nu suplimentați proiectul...?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...și care o să fie cea mai bună soluție...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci, eu, domnule secretar, eu la asta mă gândeam.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Haideți să facem trei creșe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Asta am zis și eu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu propun să adăugăm pe lângă cele două creșe și creșa numărul cât o fi...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Bine, facem orice, numai să votați 27. Eu sunt de acord.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi, știu, ca să vă iasă socotelile, că la...numai la asta v-ați gândit patru ani, să vă iasă socotelile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Soluția... eu cred că soluția...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Doamna Pravăț, sunteți penibilă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu cred că soluția doamnei Pravăț este cea mai bună, cea mai elegantă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci eu propun amendamentul acesta: de a suplimenta cu încă o creșă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Exact.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...propunerile din proiectul aflat pe ordinea de zi cu creșa care se va înființa la Grădinița numărul 27.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -E bine așa, domnule Ștefan?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -Da, de acord, numai să facem la 27.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci supunem la vot amendamentul domnului Ștefan și al doamnei Breahnă...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Numai un pic, numai un pic...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, vedem discuții și la domnul Bîrzu și după aceea supunem amendamentul la vot. Domnule Bîrzu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Eu sunt convins că este necesar să înființăm 2-3 creșe, având în vedere că avem 1.000 de cereri pentru creșe. Problema la ora aceasta, când discutăm, acest proiect este făcut pe picior, nu este fundamentat, nu-i cu soluții concrete la această oră. Problema este foarte serioasă. V-aș propune să nu votăm...să dăm un vot astăzi, săptămâna viitoare oricum va fi convocată ședință de consiliu local și împreună, eu vă propun, colegi din tot spectrul politic, să ne întâlnim, să venim cu soluții, să facem un proiect fundamentat, corect. Deja avem o soluție cu...pe Alecu Russo, este foarte bun, să mai găsim o soluție în zona...să mai găsim o soluție în zona...în zona nord și cred că se poate găsi și sunt spații care sunt...dar nu-s...Noi, ce aprobăm astăzi aprobăm pe picior, am votat, zice: ”Gata, am rezolvat problema” și de fapt mare lucru n-am rezolvat. De asta v-aș propune să luăm o decizie săptămâna viitoare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Retragerea de pe ordinea de zi nu puteți...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Retrageți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...pentru că nu-i inițiatorul. Deja au fost formulate...Dumneavoastră votați cum vreți, dar nu vă dă nimeni, nu vă îngădu...nu vă împiedică să veniți cu un proiect dumneavoastră, care să vină și să propuneți.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Bîrzu, eu zic să votați, că oricum n-o să primească aici niciodată avize și n-o să fie creșă aici. E făcut așa...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Eu vreau...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dă-mi și mie...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă nu mai sunt discuții...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dar voiam și eu...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți, domnule Huluță, și dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Măi Dragoș, eu nu cred... Eu nu cred, dacă primăria a cerut certificat de urbanism, a cerut toate avizele pentru creșă, eu nu cred că acolo va face restaurant, Dragoș. Eu sunt convins că se va face creșă, pentru că e cerut certificat de urbanism, sunt cerute avizele de la DSP, DSV și peste tot. Se va face creșă acolo, deci indiferent ce vrei tu să propui sau să nu propui. La propunerea domnului...Păi ce a cerut? De ce s-au cerut aceste certificate și aceste avize, Dragoș? Ca acolo să se facă ce?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Creșă, dar trebuie s-o înființeze consiliul local, n-o înființează altcineva. Noi, consiliul local o înființăm.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci...și acum se cer încă două locații să se facă? Noi nu le votăm. Dacă nu se face va răspunde primarul. Noi trebuie să-i dăm posibilitatea să le înființeze.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Îmi pare rău că nu este domnul primar să înțeleagă că prioritare sunt spațiile care au deja destinații de creșe, grădinițe. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dragoș, pentru ce au...Spune-mi mie pentru ce au cerut avizele? Spune-mi pentru ce au cerut?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Pentru amenajare...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Au cerut să facă magazin mixt?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Pentru amenajare, Gică.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă nu mai sunt discuții, supun amendamentul domnului viceprimar...Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă și al domnului viceprimar, de suplimentare...Așa este, doamna Breahnă a venit cu precizări...Cum adică? E un amendament comun...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Hai să suplimentăm...

Domnul Consilier Romică BOTOI-...cea mai bună...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Pe rând, supuneți-le pe rând, ca să fie clar, dacă nu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi și domnul Ștefan și doamna Breahnă propun același lucru.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ștefan, propunem suplimentarea, da?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - El vrea mutare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu mai vrea mutare. Domnule Ștefan...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi, haideți, spuneți la microfon. Propuneți suplimentarea?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți, ziceți dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Facem două amendamente, care o să treacă, o să treacă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bine, hai...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Eu nu mă schimb din cinci în cinci minute. Am spus că vreau să schimbăm punctul 1, da, nu mutarea, să înființăm Creșa 1. Să n-o înființăm la CAEX, s-o înființăm pe Alecu Russo. Ăsta este amendamentul meu. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Așa, bun. Și amendamentul doamnei Breahnă este de suplimentare cu...Bun. Supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă. Cine este pentru? Suplimentarea cu sediul indicat...da, cu încă o creșă în sediul Grădiniței 27. Cine este pentru, deci? Toată lumea. Se abține cineva?

E cineva împotrivă? Nu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” amendamentul doamnei consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Acum supunem la vot amendamentul domnului Ștefan.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -Ce să mai supunem, domnule...Ce să mai supunem?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Că nu mai are obiect, nu?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Este același, ce să mai supunem?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Este inclus...E inclus, nu?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - E inclus acolo.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...pentru că l-a inclus doamna Breahnă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu mai are obiect, dar îl supunem la vot, totuși. E dreptul lui. Cine este pentru? Lăsați-l, domnule, că e amendamentul...Cine este pentru? 6 voturi. Restul, nu. Amendamentul nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

6

-

13

Cu 6 voturi ”pentru” și 13 abțineri amendamentul domnului viceprimar Daniel- Dragoș Ștefan nu a fost aprobat.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu mai înțeleg nimic.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Se fac trei creșe, domnule Botoi. Ați înțeles? Ce-i atât de...Din două, am făcut trei astăzi. Bravo.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Și e foarte bine.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Supun discuției...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? O abținere a domnului Scripăț și 17 voturi ”pentru”... 18 voturi ”pentru”, proiectul a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

1

Cu 18 voturi ”pentru” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Consilier Raluca NĂSATASE- Câte cereri sunt? 1.000?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - 1.000, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mai mult.

Doamna Consilier Raluca NĂSATASE - Dar ce-ați pățit până acum, domnule secretar?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Hai, trecem mai departe.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi (fost nr. 4) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în „Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în „Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? În unanimitate, având în vedere ieșirea din sală a doamnei Enula și a domnului Irofte, avem 16 consilieri în sală.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. (s-au anunțat ”16” voturi pentru în loc de ”17”).

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi (fost nr. 5) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din denumirea proiectului promovat prin H.C.L. NR.286/2019 și aprobarea reviziei cap.7,8 și 10 privind eficiența energetică din studiul de fezabilitate: „Dezvoltarea pieței de energie termică-etapa IlI-racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”

Inițiator -DL. COSMIN nEcULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, este un proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din denumirea proiectului promovat prin H.C.L. NR.286/2019 și aprobarea reviziei cap.7, 8 și 10 privind eficiența energetică din studiul de fezabilitate: „Dezvoltarea pieței de energie termică-etapa III-racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Înainte de a da avizul, la proiectul cu creșele există o eroare materială și voiam să vă aduc la cunoștință că am îndreptat-o: sediul DAS-ului nu este numărul 17, este 17 A și de asta vreau să spun că apare pe bandă și să îndreptăm eroarea materială. Vă mulțumesc mult. Este aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Doamna Dinu...Bun , dacă nu sunt discuții, atunci domnule secretar supuneți la vot proiectul de hotărâre, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? 16 voturi ”pentru”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi (fost nr. 6) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 1160/110/2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 1160/110/2020. Este vorba de un reclamant Gologan Florian- Marcel și Gologan Teona. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 17 voturi, având în vedere și prezența doamnei Enula, proiectul a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi (fost nr. 7) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliului local al municipiului Bacău a cererii de intervenție principală formulată în dosarul nr. 2035/2/2020

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, la proiectul 7 avem o însușire de către Consiliului local al municipiului Bacău a cererii de intervenție principală formulată în dosarul nr. 2035/2/2020. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi (fost nr. 8) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub formă de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala BACĂU/alte bănci la care Thermoenergy Group S.A. Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, proiectul numărul 8 privește mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub formă de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala BACĂU/alte bănci la care Thermoenergy Group S.A. Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? O neparticipare, înseamnă că avem 16 voturi ”pentru”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participa la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi ”pentru” și o neparticipare, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi (fost nr. 9) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, punctul 9 privește tot Thermoenergy. Este vorba de mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi (fost nr. 10) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, tot despre o mandatare este vorba, de data aceasta la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Domnul Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mi-ar fi plăcut să fie prezent domnul director al SSPM-ului. L-am văzut la un moment dat în sală, dar se pare că a plecat. Voiam să-l întreb despre o serie de lucrări pe care le-a executat în 2019 și care astăzi, mă rog, sunt într-un stadiu la fel de deficitar, dar mă aștept totuși ca la următoarele ședințe să fie prezent pentru că sunt mai multe întrebări din partea consiliului local pentru Societatea de Servicii Publice Municipale. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, supuneți la vot proiectul de hotărâre, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? 2 abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

2

Cu 15 voturi ”pentru” și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - La mine ați pus la Thermoenergy ”neparticipare la vot”?                                 .

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Da, da, s-a zis. S-a pus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă e frică de mine, domnule Bîrzu. Era o glumă.

 • 12, 13, 14, 15, 16. Se trece la punctele 12, 13, 14, 15, 16 ale ordinii de zi (foste nr. 11, 12, 13, 14, 15) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerile de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 12 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Oituz nr. 16;

 • - proiectul de hotărâre nr. 13 privind modificarea H.C.L. nr. 100/ 2020 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului;

 • - la proiectul de hotărâre nr. 14 privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • - la proiectul de hotărâre nr. 15 privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • - la proiectul de hotărâre nr. 16 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Șiretului. Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, într-adevăr sunt proiecte privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid, pe strada Oituz, numărul 16, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului, la proiectul 13 la fel.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - La mapă, la mapă.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Le-ați avut la mapă pe toate. Mulțumesc, domnule Huluță. Inclusiv strada Siretului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, vot secret, există avize.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3 și 5) la proiectele de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre :

 • - proiectul de hotărâre nr. 12 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Oituz nr. 16;

 • - proiectul de hotărâre nr. 13 privind modificarea H.C.L. nr. 100/ 2020 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului;

 • - proiectul de hotărâre nr. 14 privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • - proiectul de hotărâre nr. 15 privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • - proiectul de hotărâre nr. 16 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Șiretului.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

NULE

1.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Oituz nr. 16.

Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

17

0

0

2.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 100/ 2020 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului.

Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

17

0

0

3.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

17

0

0

4.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

17

0

0

5.

15. Proiect de hotărâre   privind aprobarea

dreptului de uz și servitute către De lgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Siretului.

Inițiator -  DL.  COSMIN  NECULA  -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

17

0

0

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Am rugămintea: dacă au intrat în sală toți colegii, sunt proiectele de hotărâre 26 - 27, ca să nu-i mai ținem aici pe dânșii, dacă este toată lumea de acord să le luăm acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și să le luăm odată.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Da, da, da, 26 - 27, având același obiect, nu? Suntem...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, suntem toți în sală?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Da? Ok.

17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi (fost nr. 26) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile, clădiri și terenuri, situate în Bacău și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei ”Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. Avem proiectul 26 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile, clădiri și terenuri, situate în Bacău și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei ”Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău. Stimați colegi consilieri, ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Dacă vreți putem citi și celălalt proiect pentru că sunt oarecum similare. Domnule secretar, putem citi și proiectul 27 ca să votăm o singură dată?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Da, pentru că este tot vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz, majoritate calificată, adică 2/3.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -Mulțumesc, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile, clădiri și terenuri, situate în Bacău și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei ”Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile, clădiri și terenuri, situate în Bacău și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei ”Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

15

3

0

18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi (fost nr. 27) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 18 (27) privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle, precum și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Izvoarele” din Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiectul 27 este o hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle, precum și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Izvoarele” din Bacău. De asemenea, ați avut ma terialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz, majoritate calificată, adică 2/3.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -Mulțumesc, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Avem o problemă. Vă rog frumos, doamnelor și domnilor consilieri să fiți un pic atenți. Câți consilieri sunt prezenți, doamna secretară? Nu, câți sunt prezenți acum. 18. Și fiecare dintre dumneavoastră...fiți un pic atenți! Ați votat la proiectele 26 și 27, fiecare dintre domnii consilieri? Deci la...Domnul Irofte...numai un pic, vă exprimați votul la 26 sau am încheiat votul? Reluăm votul? Deci, vă anunț rezultatele votului, așa cum s-au votat ele și cu numărul de buletine pe care le-am avut în urnă. La proiectul numărul ...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Un pic, să ascultăm.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Nu uitați că este sarcina fiecărui consilier să aibă grijă să voteze la fiecare proiect. La proiectul 26 - 15 consilieri prezenți, eu atât am. Unde ies 18? 15 au votat: 13 voturi ”pentru”, 2 abțineri, 0 voturi nule. Înțeleg că proiectul n-a fost adoptat. La proiectul 27 am 16 buletine de vot, cu 14 voturi ”pentru”, 2 voturi contra. Trebuie să ne spună cum...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Hai să reluăm votul la 26, că domnul Irofte n-a votat la 26.

Domnul Consilier Dumitru IROFTE - La 26...am zis...la 26.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Nici eu n-am votat, c-am fost la baie. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Trebuie reluat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu trebuie reluat, au fost din sală plecați și trebuie să-și exercite votul.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Doar cei care au fost ieșiți din sală.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Vă rog frumos să faceți un pic liniște. Doamnele consilier...domnul consilier. Acestea au fost buletinele de vot care au fost extrase din urnă. Acesta este procesul verbal pe care l-au semnat membrii comisiei de numărare. Trebuie întrebat... Domnule Huluță, numai un pic...trebuie întrebat domnul secretar și domnul viceprimar dacă se poate relua votul. Este posibil? Se va pune altă dată...Noi..., numai pe procesul ăsta verbal rămân 15 voturi. Nu se mai trezește X și Y că au fost la baie și mai completează...nu modificăm proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De reluat votul nu se poate, dar dacă, repet, dacă sunt consilieri locali care au avut buletinul la ei și au ieșit la baie cu el, atunci poate să vină să voteze cu buletinul și să-l aducă. Dacă n-au fost cu buletinul la ei, asta e.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Păi, domnule secretar, dacă consilieri care n-au fost în sală solicită că vor să-și exercite votul, că nu au știut...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi eu ce-am spus, doamnă, adineauri? Eu am spus așa: că sunt consilieri care nu și-au exercitat votul și care au luat buletinul și nu l-au depus.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Reluați votul la proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnilor, haideți ca să nu fie discuții, să nu fie nici o problemă pentru că comisia de validare este împotrivă...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Domnule secretar, haideți să nu ne punem cuvinte în gură.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A, bun.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Comisia de validare nu este împotrivă.

V-am întrebat care este modalitatea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu v-am spus...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Numai un minut să mă lăsați... Modalitatea legală ca acești domni consilieri care aveau obligația să se uite bine ce buletine, votează, să putem relua un vot, pentru că mulți au spus că din motive fiziologice n-au exercitat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar nu reluăm votul.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Dar nu că este împotrivă comisia de numărare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu reluăm...Deci comisia...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule secretar, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...comisia de numărare, ca și mine, suntem împotrivă să reluăm votul. Dacă domnii consilieri care au fost afară vor să comple...vor să vină cu dreptul lor și să voteze, e altceva.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, mai ales că toate proiectele acestea s-au votat în bloc, cumva...Ședința a fost suspendată pentru a se vota aceste proiecte, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, de reluarea votului nu poate fi vorba. Asta am spus și eu și comisia.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Exact. Noi suntem cumva în timpul votului, acum, da? Votăm în bloc aceste proiecte.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Este continuare, nu este reluare. Continuarea votului.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Exact. Nu reluăm, continuăm votul, da?

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Domnule secretar, vrem alte procese verbale, pentru că s-au semnat deja. Doamnele secretare...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aceeași regulă o faci.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da, ai dreptate, scuze. Domnule secretar, te rog să mă scuzi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am să te iert, că te iubesc.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - ...care n-a votat 26 și 27? Stați, că nu mai știu. Domnule secretar, numai un pic. Câți consilieri suntem noi aici?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -18.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Eu am numărat 17 buletine. Sunteți sigur că nu mai e cineva care ar trebui să-și exprime dreptul la vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Este cineva care n-a votat?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Poate nu vrea să voteze.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Păi așa s-a...De aia am reluat votul. Bun, atunci vă dau rezultatul votului. Să vă zic rezultatele finale, ca să rămână pe bandă, da? Rezultatele finale: proiectul numărul 26: 15 ”pentru”, 3 ”împotrivă”- a fost adoptat, domnule secretar, da, și la proiectul 27: 15 ”pentru”, 2 ”împotrivă”- cu 15 voturi a fost

adoptat. La 27 au votat doar 17 consilieri.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle, precum și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Izvoarele” din Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre  privind trecerea din domeniul

public în domeniul privat a unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle, precum și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe ”Izvoarele” din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

15

2

0

19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi (fost nr. 16) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2020, contribuția Municipiului Bacău este de 3.000 de lei. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -19

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2020.

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

18

0

0

20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi (fost nr. 17) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău, nr. cadastral 85958, către d-na Apostu Irina-Daniela.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, la punctul 17 avem proiect de hotărâre privind concesionarea directa a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău, nr. cadastral 85958, către d-na Apostu Irina-Daniela. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a suprafeței de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău, nr. cadastral 85958, către d-na Apostu Irina-Daniela. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre   privind concesionarea

directa a suprafetei de 5,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau,   proprietate

privata a Municipiului Bacau, nr. cadastral 85958, catre d-na Apostu Irina-Daniela

Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

17

1

0

21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi (fost nr. 18) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 și realizarea lucrărilor de modificare și schimbare destinație clădire existentă în centru rezidențial pentru persoane vârstnice (cămin de bătrâni) și extindere cu restaurant, anexă gospodărească și împrejmuire teren, b-dul Vasile Parvan, nr. 29 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL ȘI CUCORANU PAULA

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - La punctul 18 avem un plan urbanistic zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 și realizarea lucrărilor de modificare și schimbare destinație clădire existentă în centru rezidențial pentru persoane vârstnice (cămin de bătrâni) și extindere cu restaurant, anexă gospodărească și împrejmuire teren, b-dul Vasile Pârvan, nr. 29 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată, beneficiari: Cucoranu Marinel și Cucoranu Paula. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 și realizarea lucrărilor de modificare și schimbare destinație clădire existentă în centru rezidențial pentru persoane vârstnice (cămin de bătrâni) și extindere cu restaurant, anexă gospodărească și împrejmuire teren, b-dul Vasile Parvan, nr. 29 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL ȘI CUCORANU PAULA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NU

MĂR VOTUR]

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 și realizarea lucrărilor de modificare și schimbare destinație clădire existentă în centru rezidențial pentru persoane vârstnice (cămin de bătrâni) și extindere cu restaurant, anexă gospodărească și împrejmuire teren, b-dul Vasile Pârvan, nr. 29 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIARI:CUCORANU  MARINEL  SI

CUCORANU PAULA

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NU S-A ADOPTAT

8

10

0

22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi (fost nr. 19) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construire clădire birouri strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI:ICHIM- RADU MIHAELA-NICOLETA ȘI ICHIM-RADU GABRIEL Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, stimați colegi, la punctul 19 avem un planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construire clădire birouri strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară, beneficiari: Ichim- Radu Mihaela-Nicoleta și Ichim-Radu Gabriel. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La procedura de vot secret chemați comisia, chemați-vă colegii în sală, să nu mai fie consilieri care să uite să-și exercite votul și să vină pe urmă, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă anunț de pe acum că nu voi vota acest proiect, având în vedere doleanțele cetățenilor din zonă, dar și faptul că este un proiect imobiliar mascat în proiect de binefacere.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construire clădire birouri strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIARI:ICHIM- RADU MIHAELA-NICOLETA ȘI ICHIM-RADU GABRIEL Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construire clădire birouri strada Tazlăului, nr.5C din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI: ICHIM- RADU MIHAELA-

10

8

0

NICOLETA ȘI ICHIM-RADU GABRIEL Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NU S-A ADOPTAT

23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi (fost nr. 21) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 10599 din 03.04.1996, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. KINGS S.R.L.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 10599 din 03.04.1996, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. KINGS S.R.L. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 10599 din 03.04.1996, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. KINGS S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 10599 din 03.04.1996, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. KINGS S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

17

1

0

24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi (fost nr. 22) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiate intre Municipiul Bacău si d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. Cârnu Monica-Terezia-Lyana pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7-9.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiate intre Municipiul Bacău si d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. Cârnu Monica-Terezia-Lyana pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7-9. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiate intre Municipiul Bacău si d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. Cârnu Monica-Terezia-Lyana pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent di n municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7-9.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect  de   hotărâre  privind  aprobarea

prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017,   nr. 69302/27.07.2018, nr.

69201/05.06.2019  si nr.  69410/07.08.2019,

incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru  spatiul cu destinatia cabinet

medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7-9

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

18

0

0

25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi (fost nr. 23) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, e vorba de o transmitere dreptului de concesiune prevăzută în contractul de concesionare 68741 încheiat pentru suprafața de 31,86 metri pătrați, teren proprietate privată a Municipiului Bacău, de la domnii Calimadruc Dumitru-Cătălin și Amariei Loredana-Laura la domnii Hagimă Dan-Ovidiu și Hagimă Doinița. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

ART. 1 -   (1) Se aproba transmiterea dreptului de

concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68741/05.03.2020 încheiat pentru suprafata de 31,86 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-nii Calimandruc Dumitru-Catalin si Amarinei Loredana-Laura la d-nii Hagimă Dan-Ovidiu si Hagimă Doinița.

S-A ADOPTAT

18

0

0

2.

(2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 45060/25.10.2007, incheiat pentru suprafata de 27,58 m.p. teren de la d-na Lungu Tatiana-Magdalena la d-na Munteanu Maria.

S-A ADOPTAT

18

0

0

3.

(3.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 48/03.01.2001, pentru suprafata de 19,30 m.p. teren aferent apartamentului nr. 3, etaj III, cu nr. cadastral 60266-C1-U9 din Municipiul Bacau, de la d-nii Mihu Nicolae si Mihu Cocuta, la S.C. PRODAGRO BRAIFNER S.R.L.

S-A ADOPTAT

18

0

0

4.

(3.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 48/03.01.2001, pentru suprafata de 18,90 m.p. teren aferent apartamentului nr. 3A, etaj IV, cu nr. cadastral 60266-C1-U10 din Municipiul Bacau, de la d-nii Mihu Nicolae si Mihu Cocuta, la d-nii Oprea Ioan si Oprea Casiana.

S-A ADOPTAT

18

0

0

5.

(4.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru suprafata de 337,02 m.p. teren, ce reprezinta cota de 33,35 % din suprafata de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 2929/2/12.02.2002, de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la S.C. MODIMPULS S.A., proprietara spatiilor inscrise in C.F. nr. 62021-C1-U14, 62021-C1-U11, 62021-C1-U16, 62021-C1-U12, 62021-C1-U13 si 62021-C1-U15 Bacau.

S-A ADOPTAT

18

0

0

6.

(4.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru suprafața de 66,19 m.p. teren, ce reprezinta cota de 6,55 % din suprafata de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 2929/2/12.02.2002, de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la S.C. CASA S.A., proprietara spatiilor inscrise in C.F. nr. 62021-C1-U6, 62021-C1-U7, 62021-C1-U8 si

62021-C1-U9 Bacau.

S-A ADOPTAT

18

0

0

7.

(4.3.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru suprafata de 88,62 m.p. teren, ce reprezinta cota de 8,77 % din suprafata de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 2929/2/12.02.2002, de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL,  la S.C. TOTAL DISTRIBUTION GROUP &

LOGISTICS S.R.L., proprietara spatiilor inscrise in C.F. nr. 62021-C1-U21, 62021-C1-U20 si 62021-C1-U22 Bacau.

S-A ADOPTAT

18

0

0

8.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii constructiilor.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la

indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului      Evidenta      Concesionari      si

Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

S-A ADOPTAT

18

0

0

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi (fost nr. 24) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

Iesit din sala

7.

DINU IOANA-RALUCA

Iesita din sala

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Iesit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi (fost nr. 25) și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, de asemenea avem un proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

Iesit din sala

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Iesit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2020, al Municipiului Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, la proiectul 28 avem contul de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2020, al Municipiului Bacău. Aveți materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

E vot direct. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Iesit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 29. Se trece la punctul 29 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces si a listei cu actele necesare in soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Da, proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces si a listei cu actele necesare in soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate simplă, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună proiectul la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 30. Se trece la punctul 30 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele si familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele si fa miliile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Păi, acum voiam să spun că este vot secret, domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi asta voia să spună domnul președinte, că urmează vot secret.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Trebuia să ridicați mâna, domnule Luca. Treceți la vot, domnule Luca, vă rog frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Dănilă l-a indus în eroare prin pasivitate pe domnul Luca.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele si familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

NULE

1

Art.1- Se anulează repartițiile primite de doamna Avădanii Geanina, doamna Cajvan Anca Mihaela și domnul Vlad Grigore, așa cum au fost aprobate prin anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 42/ 2020 privind

aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fond locativ de stat. S-A ADOPTAT

18

0

0

2

Art. 2  - Se aprobă Lista nominală privind

repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și fond locativ, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

18

0

0

3

Lista solicitanților de locuințe sociale și fond locativ aprobați prin HCL nr.440/29.11.2019 și repartizarea pe locații

S-A ADOPTAT

18

0

0

Nr. crt.

Numele și prenumele

Punctaj

Repartiția

Obs.

18

0

0

4

AVĂDĂNII GEANINA

101

Nicolae Titulescu nr. 37

Casă, 3 cam.

18

0

0

S-A ADOPTAT

5

POPA MARGARETA S-A ADOPTAT

79

Mioriței 90/A/20

apartament 2 cam.

18

0

0

6

HERȘCOVICI

ION NICU

S-A ADOPTAT

77

Bucegi 138/A/23

garsonieră

18

0

0

7

ANDRONIC MARICICA S-A ADOPTAT

67

Henri Coandă 9/A/5

garsonieră

18

0

0

8.

Art. 3- În vederea emiterii repartiții locuințe sociale și locuințe din fondul stat, solicitantul va reconfirma cu acte la prezentată anterior pentru care a fost admis în lista de priorități rămasă conform H.C.L nr. 440/2019, în termen calendaristice de la data primirii înștiințăr Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău v îndeplinire prevederile prezentei hot; Compartimentul Fond Locativ și Asociații de Proprietari.

Art. 5. - Hotărârea va fi comunicată Municipiului Bacău și persoanelor pre prezenta hotărâre prin Compartimen Locativ și Îndrumare Asociații de Propriet Art. 6.  - Prin grija Secretarului G

Municipiului Bacău prezenta hotărâre se în termen legal Instituției Prefectului Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

or pentru locativ de zi situația punctat și definitivă, de 15 zile

a aduce la râri prin Îndrumare

Primarului văzute în tul Fond ari.

eneral al comunică - Județul

18

0

0

31. Se trece la punctul 31 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea contestației administrative formulate de SC CON TED COMPANY SRL împotriva HCL nr.’ 368/2016

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, este vorba de respingerea contestației administrative formulate de SC CON TED COMPANY SRL împotriva HCL nr. 368/2016. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Este majoritate simplă. Vreau să fac aici precizarea că această societate a făcut o contestație împotriva Hotărârii de Consiliu Local 368 din 2016. În termen al contenciosului administrativ, dumnealor puteau să facă în cel mult șase luni contestație. De asta presupu...motivația este, în primul rând, tardivitatea. Vă mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind respingerea contestației administrative formulate de SC CON TED COMPANY SRL împotriva HCL nr. 368/2016.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect  de  hotărâre privind respingerea

contestației administrative formulate de SC CON TED COMPANY SRL împotriva HCL nr. 368/2016

Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

16

2

0

32. Se trece la punctul 32 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile le gii Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri -mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii. Este vorba de bunuri care aparțin CRAB.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu nu particip la vot. La proiectul 32 nici eu, nici doamna Ciocodei nu participăm.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- Eu nu particip la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- De ce? Păi trebuia să anunțați de la început. Cum? Lucrați la CRAB? Notați acolo că nu participă la vot.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI - Conflict de interese.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind t recerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii Inițiator - DL. CoSMIN NeCuLA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public  în  domeniul  privat  al

Municipiului Bacău a unor bunuri- mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii

Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

15

1

0

33. Se trece la punctul 33 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu ener gie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente. Este vorba de servicii prestate de către Societatea Thermoenergy. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Bîrzu nu participă.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -16

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea de

servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente.

Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

15

1

0

34, 35. Se trece la punctele 34 și 35 ale ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerile de motive la :

 • -proiectul de hotărâre nr. 34 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Pavel Remus-Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr.14, sc.A, ap.9;

 • - proiectul de hotărâre nr. 35 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Busuioc Lăcrămioara, cu domiciliul în Bacău, strada Aviatorilor, nr.10, sc.A, ap.58. Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, avem două proiecte care privesc acordarea unui ajutor de urgență. La proiectul 34 - un ajutor de urgență de 32.500 lei domnului Pavel Remus- Cătălin, iar la proiectul 35- suma de 7.500 de lei doamnei Busuioc Lăcrămioara, tot un ajutor de urgență. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există avize.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 4 și 5) la proiectele de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectelor, dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret pentru cele două proiecte, 34 și 35.                                                                                                            ’

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 34 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Pavel Remus-Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr.14, sc.A, ap.9 și în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 35 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Busuioc Lăcrămioara, cu domiciliul în Bacău, strada Aviatorilor, nr.10, sc.A, ap.58.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

34. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui

ajutor de urgență domnului Pavel Remus Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr.14, sc. A, ap.9

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

16

1

0

2.

35. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui

ajutor de urgența doamnei Busuioc Lăcrămioara, cu domiciliul în Bacău, strada Aviatorilor, nr.10, sc. A, ap.58.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

16

1

0

 • 36. Se trece la punctul 36 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2020. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 37. Se trece la punctul 37 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului în urma analizei de situație realizată în municipiul Bacău, priv ind serviciile de educație și îngrijire timpurie.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului în urma analizei de situație realizată în municipiul Bacău, privind serviciile de educație și îngrijire timpurie. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 38 A. Se trece la punctul 38 A al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST și SEPTEMBRIE 2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST și SEPTEMBRIE 2020. Așteptăm propuneri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mă autopropun. N-am fost niciodată președinte de ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Ei, bravo! Majoritate absolută, există aviz.

Comisia de specialitate prezintă avizul favorabil (5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Propuneri?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Ghingheș.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Propun pe Breahnă Cristina.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Alte propuneri?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Alte propuneri? Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - M-am autopropus.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -Deci sunt două propuneri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O propunere și o autopropunere. Supunem la vot propunerea doamnei Dragomir ca doamna Breahnă să fie președinte de ședință pe următoarele două luni.

Cine este pentru?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Iesit din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

1

-

Cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot împotrivă propunerea doamnei consilier Doina Dragomir a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot și propunerea domnului Ghingheș ca să fie președinte pe următoarele două luni.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Putem să-l votăm și pe domnul Ghingheș?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bun, deci doamna Breahnă va fi președinte pe următoarele două luni. Vă urez succes. Voiam să vă spun că da, aveți dreptate, îmi cer scuze, a fost o inadvertență de mail din cauza unei erori informatice, am primit mail înapoi că nu s-a transmis. Îl veți primi în cursul zilei de azi.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - La ”Diverse” acum. Nu știu, cum hotărâți. Dacă nu este domnul primar, raportul primarului cine-l prezintă, decât primarul, nu?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mi-ar fi plăcut totuși să discutăm despre rapoartele Curții de Conturi. Domnule secretar, ne puteți face o informare pe scurt sau cum doriți să proce...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, vi le-am transmis așa cum spune procedura și solicită Curtea de Conturi. Eu nu vă fac informări la rapoartele Curții de Conturi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci lămuriri putem...Lămuriri...Măsurile adoptate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, în momentul...Vă dați seama că sunt și controalele de...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi asta-i, că sunt rapoarte unde scrie foarte clar că sunt măsuri...Deci, sunt rapoarte care n-au fost integrate în totalitate cam nici unul, de asta zic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O să fie.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamnelor și domnilor consilieri, ședința consiliului local a luat sfârșit. Mulțumim pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU LAUR ȘOVA- GÂȚU         NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam