Proces verbal din 27.10.2020

PROCES VERBAL AL ȘEDINTEI DIN 27.10.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 579110 din  27.11.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 27.10.2020.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Bună ziua. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, încep prin a face precizarea faptului că, prin Ordinul nr. 365 din 23.10.2020 al Prefectului Județului Bacău, s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău, și, prin urmare, a ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local din data de 22.10.2020. Vă felicit încă odată și vă doresc succes în activitatea viitoare. În ceea ce privește ședința de astăzi, în conformitate cu prevederile art. 133 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția 2090 din 27.10.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință de îndată. În sală sunt prezenți un număr de 20 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Dau cuvântul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule secretar. În primul rând aș vrea să vă spun că am convocat această ședință așa, rapid, deoarece în ultimele două zile jumătate de când am fost investit în funcție am petrecut peste 25 de ore cel puțin, am avut discuții cu toți funcționarii din Primărie, în funcțiile de conducere, și instituții subordonate, și situația pe care am găsit-o nu este una îmbucurătoare. Plus de asta, există foarte multe urgențe pentru rectificarea bugetară, pentru că altfel ajungem în imposibilitatea onorării unor contracte. Ca să putem să facem rectificarea bugetară trebuie să constituim Comisiile de specialitate care dau avize, de asta convocarea, așa, rapidă. Sper să nu se mai întâmple, să aveți timp mult mai mult. Așa îmi doresc și eu. Propunerea de ordine de zi este..., are nouă puncte și este următoarea:

1.

Alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020.

2.

Depunerea jurământului de către domnul consilier  local  CHICIU

LAURENȚIU-NICOLAE.

3.

Constituirea Grupurilor de consilieri.

4.

Alegerea Comisiei de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret (în cazul exercitării procedurii de vot secret în legătură cu proiectele de hotărâre sau în alte situații) pentru mandatul 2020-2024.

5.

Alegerea viceprimarilor Municipiului Bacău.

6.

Desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

7.

Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

8.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al   d- lui Ion Melinte, înainte de expirarea duratei normale a

mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Inițiator- Dl. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Administrație Publică 5                                        5                                            5                                    5                                                                             5

Locală și Registrul Agricol și este transmis spre avizare comisiei de specialitate.

9.

Diverse.

Punctele de pe ordinea de zi sunt conforme cu Codul administrativ, nici unul nu este adăugat de către mine, personal. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot ordinea de zi propusă.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

lazăR teodor

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost aprobată.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -În conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv articolul 123, se precizează că: ” După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.” Propun ca președintele de ședință să fie ales de această dată pentru 3 luni, deoarece suntem deja în partea a doua a lunii octombrie, urmând ca, de data viitoare, acesta să fie ales pe două luni, deoarece, din analiza făcută, rezultă că astfel fiecare consilier ar avea șansa să fie ales cel puțin o dată ca președinte în acest mandat. Președintele de ședință va fi ales cu o lună înainte, adică la ședința în care se încheie mandatul predecesorului său. Dacă sunteți de acord cu această variantă, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință, începând de astăzi. Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, domnule secretar general. O propun pe colega noastră, Ana Groza. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Mai sunt propuneri? Nu mai sunt propuneri, astfel încât supun la vot propunerea domnului consilier Ghingheș, ca doamna Ana Groza să fie președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHIRILESCU DORIN

x

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

7.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

9.

DINU IOANA-RALUCA

x

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

GROZA ANA-MANUELA

x

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

13.

LAZĂR TEODOR

x

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

15.

MANOLACHE CRISTINEL

x

16.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

17.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

18.

STÎNGACIU DUMITRU

x

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

20.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi ”pentru ” propunerea domnului consilier Cristian Ghingheș a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -O rog pe doamna președintă, pe doamna Ana Groza, să vină la prezidiu și să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată, de a fi primul președinte ales de noul consiliu și vă asigur că am să conduc lucrările ședinței în conformitate cu atribuțiile stabilite de lege.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Depunerea jurământului de către domnul consilier local CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- În ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău din data de 22.10.2020 s-a dat citire Încheierii din data de 14.10.2020 pronunțată în Dosarul nr. 11763/180/2020, având ca obiect: validare mandat consilier, de către Judecătoria Bacău, Secția Civilă, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali declarați aleși, inclusiv pentru domnul consilier Chiciu Laurențiu-Nicolae. Dau cuvântul domnului Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae - Ovidiu Popovici, pentru a prezenta aspectele legale și organizatorice privind acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-După cum am precizat și la ședința anterioară, conform prevederilor articolului 117 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul cu formulă religioasă sau fără formulă religioasă, la alegere. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Jurământul va fi depus după următoarea procedură: îl invităm pe domnul consilier să vină unde se află un exemplar din Constituție și Biblie. Dumnealui va pune mâna stângă pe Constituție și dreapta pe Biblie sau numai pe Constituție, după caz, și va da citire jurământului, după care va semna Jurământul care este imprimat pe un formular special, în două exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de constituire, iar celălalt se înmânează consilierului. Rugăm asistența să se ridice în picioare pentru depunerea jurământului.

Domnul Consilier Laurențiu-Nicolae CHICIU- Subsemnatul Laurențiu-Nicolae Chiciu, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul Jurământ: Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bacău. Așa să îmi ajute Dumnezeu!

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Îl felicităm pe domnul consilier Chiciu Laurențiu - Nicolae și îi urăm succes în activitate.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI pentru a prezenta aspectele legale referitoare la constituirea Grupurilor de consilieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În conformitate cu Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare vă prezint prevederile articolului 208: ”Grupurile de consilieri locali - (1) Consilierii locali și consilierii județeni se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.

 • (2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

 • (3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

 • (4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și consilierilor independenți.

 • (5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

 • (6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.” În vederea constituirii grupurilor de consilieri, vă propun să luați o pauză de circa 10 minute, în care să se încheie câte un proces verbal, pe partide sau alianțe politice, în care să se desemneze și liderul de grup care va fi anunțat în ședință. Procesele verbale de constituire vor fi înmânate dumneavoastră în alb, vor fi completate și se vor preda președintelui de ședință. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a dispune suspendarea ședinței 10 minute, în vederea constituirii grupurilor.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Suspend ședința pentru 10 minute.

(Revenire din pauză)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Reluăm lucrările ședinței. S-au constituit următoarele grupuri de consilieri, conform proceselor verbale depuse. Prin procesul verbal încheiat astăzi, 27.10.2020, cu ocazia constituirii Grupului de consilieri PRO ROMANIA s-a constituit grupul de consilieri în următoarea componență: Diaconu Eusebiu-Iancu, Botoi Romică și Huluță Ghiorghe. Cu 3 voturi ”pentru”, domnul Diaconu Eusebiu a fost desemnat lider al grupului, drept pentru care s-a încheiat procesul verbal.

Consilierii locali aparținând PNL și PMP au decis constituirea Grupului de consilieri cu următoarea componență: domnul Miroșeanu Liviu, Urban Violeta, Crețu Cătălin, Lupu Gabriel și domnul Ștefan Daniel-Dragoș. Cu 5 voturi ”pentru”, domnul Miroșeanu Liviu a fost desemnat lider al grupului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Miroșeanu vrea să spună ceva.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Îi dau cuvântul domnului Miroșeanu.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU- Având în vedere protocolul încheiat la nivel național între Partidul Național Liberal și PMP, anunțăm astăzi constituirea în cadrul consiliul local a grupului de consilieri locali PNL- PMP, având în componență, în prima fază, un număr de 5 consilieri, urmând ca după validarea supleantului, să funcționăm cu un număr de 6 consilieri locali. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Consilierii locali aparținând USR și PLUS au hotărât constituirea grupului de consilieri USR- PLUS având următoarea componență: Cernic Sebastian, Ghingheș Cristian, Groza Ana-Manuela, Lazăr Teodor și Dinu Cătălin. Cu 5 voturi ”pentru”, domnul Lazăr Teodor a fost desemnat lider al grupului.

Alianța Social-Umanistă:   PSD-PPU au decis ca grupul de consilieri să aibă

următoarea componență: Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina, Candet Gigi-Nucu, Chiciu Laurențiu-Nicolae și Dinu Ioana-Raluca. Cu 4 voturi ”pentru”, doamna Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina a fost desemnată lider al grupului.

Partidul PER Bacău a decis ca în componența grupului de consilieri să fie următorii: Manolache Cristinel, Munteanu Mihai-Cătălin, Stîngaciu Dumitru. Cu 3 voturi ”pentru”, domnul Manolache Cristinel a fost desemnat lider al grupului.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI pentru a prezenta aspectele legale referitoare la alegerea Comisiei de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret (în cazul exercitării procedurii de vot secret în legătură cu proiectele de hotărâre sau în alte situații) pentru mandatul 2020-2024.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Conform articolului 139 (6) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ”Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.” Pentru a nu exista posibilitatea interpretării și ca urmare a unei bune practici din mandatele anterioare, vă propunem ca numărarea voturilor să fie făcută de către o Comisie special constituită în acest sens, având un număr impar de membri stabilit tot de către dumneavoastră, din care să facă parte consilieri propuși de fiecare lider de grup. De asemenea, o să vă rog să fie propus de fiecare lider de grup și câte un supleant pentru situația în care membrul comisiei nu va fi prezent la ședință, deoarece, din experiența anterioară, am avut deseori cazuri în care Comisia nu a mai putut fi întrunită legal tocmai din lipsa supleanților. După stabilirea componenței comisiei se alege din rândul membrilor un președinte și un secretar. Vor vota numai membrii comisiei și ne vor prezenta rezultatul deliberării. În sensul celor prezentate, vă rog să faceți propuneri pentru numărul de membri ai Comisiei. Așteptăm din partea dumneavoastră propuneri ca această Comisie să fie din 5, din 7, din 9. Doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Având în vedere experiența semnificativă a domnului avocat Laurențiu Chiciu în domeniul juridic și nu numai, propun pe dumnealui să dețină calitatea, deocamdată de membru, în această comisie, eventual...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întâi să stabilim numărul de membri în comisie.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cinci au fost, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi da, tocmai de asta, dar eu vă cer acum aprobarea ca să stabilim de comun acord.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - În 5 a funcționat destul de bine comisia.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci dumneavoastră ați propus ca numărul să fie de 5.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Huluță, aveți altă opinie?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Voiam să întreb câte grupuri ale consilierilor sunt? Ca în această comisie să facă parte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -5 grupuri.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -numărul 5 este ideal.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Perfect. Deci supunem la vot propunerea doamnei Breahnă și a domnului Huluță, ca numărul de membri din această comisie să fie constituită din 5 consilieri.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea doamnei consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț și a domnului consilier Ghiorghe Huluță a fost aprobată.

Având în vedere că domnul consilier Laurențiu -Nicolae Chiciu a depus jurământul, sunt 21 de consilieri locali.

Vă rog să fiți acord ca procedura de vot pentru stabilirea componenței acestei comisii să fie aceea de vot deschis.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

urban violeta

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Rugăm liderii de grup să facă propuneri pentru constituirea comisiei. În acest sens, dacă aveți deja propunerile finalizate și știți pe cine, atunci nu mai luăm o pauză. Dacă aveți nevoie de o pauză, o rog pe doamna președintă să dea o pauză de trei minute. Deci observ la dumneavoastră că nu aveți nevoie de o pauză. Bun, începem cu grupul de consilieri PSD-PPU. Doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, îmi mențin propunerea: domnul consilier local Laurențiu Chiciu pentru Comisia de validare și de numărare a voturilor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și un supleant, vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna consilier Ioana Dinu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Dar urmează și supleanții, îi votăm ulterior, imediat. Domnul Candet. Supunem la vot.. .Chiciu sau Candet?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Doamna Dinu a fost propusă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Supleant doamna Dinu. Dacă luăm și supleanții acum în calcul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Nu, acum luăm numai membrii titulari. Pe cine ați propus? Pe domnul Chiciu, da? Că, ulterior ați spus.Deci supunem la vot ca domnul Chiciu să facă parte din Comisia de numărare a voturilor.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ”, propunerea doamnei consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăț a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Următorul grup, domnii de la PRO ROMÂNIA.

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- Noi îl propunem pe domnul Botoi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Propunerea grupului de la PRO ROMÂNIA este domnul Botoi. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea domnului consilier Eusebiu-Iancu Diaconu a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot următoarea propunere ridicată de grupul...

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Partidul Ecologist Român.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Partidul Ecologist.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Din partea Partidului Ecologist

Român îl propun pe domnul Stîngaciu Dumitru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot propunerea domnului Manolache privind pe domnul Stîngaciu.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea domnului consilier Cristinel Manolache a fost aprobată.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU- Din partea grupului PNL-PMP propunem pe doamna Urban Violeta, supleant domnul Crețu Cătălin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot propunerea ca doamna Urban Violeta să facă parte din comisia de numărare a voturilor.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea domnului consilier Liviu Miroșeanu a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Acum să supunem la vot supleanții, vă rog frumos. Cine mai e? A, îmi cer scuze. Grupul USR, cine face propunerea pentru grupul USR?

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- Deci Lazăr Teodor, eu fac propunerea. Îl propun pe domnul Sebastian Cernic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Cernic este propunerea. Supunem la vot ca domnul Cernic să facă parte din Comisia de numărare a voturilor.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

1

Cu 20 voturi ”pentru ” și o abținere, propunerea domnului consilier Teodor Lazăr a fost aprobată.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Păi, prea avem consens, domnule președinte, prea avem consens în toate. Am zis că pot să mă abțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Nu, dar nu aveți aici nici un fel de problemă, pentru că nu se naște nici un conflict de interese. Acum vom lua supleanții. Vom supune la vot. Doamna Breahnă, numiți supleantul din partea dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da, doamna consilier Ioana Dinu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ca doamna Ioana Dinu să fie membru supleant în Comisia de numărare a voturilor.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea doamnei consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăț a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-De la PRO ROMÂNIA, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Din partea partidului PRO ROMÂNIA îl propun pe domnul Diaconu Sebastian-Iancu ca membru supleant.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot ca domnul Diaconu Sebastian-Iancu să facă parte, ca membru supleant, din comisia de numărare.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea domnului consilier Huluță a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Grupul PER, vă rog frumos, supleantul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Din partea grupului Partidului Ecologist Român ca supleant pe domnul Munteanu Mihai - Cătălin. Munteanu Mihai...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot, da, am înțeles. Supunem la vot ca domnul Munteanu Mihai-Cătălin să facă parte, ca membru supleant, din Comisia de numărare a voturilor.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ”, propunerea domnului consilier Cristinel Manolache a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Așteptăm propunerea, vă rog frumos, de la grupul PNL- PMP.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Repetăm pentru dumneavoastră: domnul Cătălin Crețu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ca domnul Cătălin Crețu să fie membru supleant în Comisia de numărare a voturilor.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea domnului consilier Liviu -Alexandru Miroșeanu a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Așteptăm propunerea de la grupul USR- PLUS.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- Îl propunem ca supleant pe domnul Cătălin Dinu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot propunerea ca domnul Cătălin Dinu să facă parte, ca supleant, din Comisia de numărare a voturilor.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea domnului consilier Teodor Lazăr a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Propun să luăm o pauză și o rog pe doamna președintă în acest sens, să luăm o pauză de 5 minute, în care Comisia de numărare a voturilor, titularii, se va retrage pentru a-și alege președintele și secretarul, sens în care se va încheia un proces verbal. Vi se va înmâna în acest sens un formular.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Propun să luăm o pauză, cea de-a doua pauză, de aproximativ de 5 minute.

(Revenire din pauză)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Putem începe? Dacă toată lumea este de acord, aș dori să dau cuvântul doamnei Urban Violeta, președintă a Comisiei de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret, pentru a da citire procesului verbal.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Proces verbal încheiat astăzi de către Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret, în cazul exercitării

procedurii de vot secret, în legătură cu proiectele de hotărâre sau în alte situații, pentru mandatul 2020-2024.

Comisia este formată din Urban Violeta, Sebastian Cernic, Stîngaciu Dumitru, Laurențiu-Nicolae Chiciu și Botoi Romică. S-a procedat la alegerea din rândul membrilor a președintelui și a secretarului comisiei, alegerea s-a făcut prin vot deschis. În urma votului s-a stabilit următoarea organizare: Urban Violeta-președinte, Chiciu Laurențiu- secretar, Sebastian Cernic- membru, Botoi Romică-membru, Dumitru Stîngaciu- membru. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, din care unul rămâne la secretariatul comisiei, iar al doilea se depune la dosarul ședinței consiliului local. Toți membrii, inclusiv secretarul și președintele, au semnat procesul verbal. Mulțumesc.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI pentru a prezenta aspectele legale referitoare la alegerea viceprimarilor Municipiului Bacău.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Numai o secundă, v-aș ruga frumos, doamna președintă, v-aș cere cuvântul un minut înainte de a aborda acest punct pe ordinea de zi, dacă e posibil.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sigur, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, stimați colegi, în economia ordinii de zi pe care eu am primit-o în format electronic în cursul zilei de astăzi, am observat că la punctul 5 figurează ”Alegerea viceprimarilor Municipiului Bacău”, ”Desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului” la punctul 6 și abia la punctul 7 ” Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău”. Din punctul meu de vedere, mai puțin politicianist, pentru că eu sunt debutant în consiliul local astăzi, mă ocup însă cu Dreptul și mă pricep un pic la legi. Așa, după cum îmi amintesc, în economia textului de la 124 alineatul 1 din Codul administrativ, se pare că, după constituire, consiliul local trebuie să-ți aleagă mai întâi comisiile de specialitate și mai apoi viceprimarii și primarul care înlocuiește de drept..., viceprimarul care înlocuiește de drept primarul. N-aș vrea să facem o greșeală și, din acest moment, vă solicit, doamna președintă, să supuneți la vot, după ce veți da citire articolului 124, inversarea punctelor de pe ordinea de zi, în sensul de a trata cu prioritate punctul 7 de la ordinea de zi, urmând ca punctul 7 să devină 5, 5-6 și 6-7, dacă nu greșesc. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog să dăm citire textului și să votăm în cunoștință de cauză cu toții. E o eroare, probabil că s-a greșit din graba de a convoca această ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, vreau să fac două precizări: pe ordinea de zi a ședinței de azi sunt niște proceduri interne. Alegerea Comisiilor de specialitate ține de organizarea autorității deliberative. Alegerea viceprimarilor ține de alegerea autorității executive, deci cele două alegeri, cele două puncte de vedere...de pe ordinea de zi, nu există o interdependență între ele. Ca practică judiciară, vă pot da exemplul municipiului Vâlcea, care, acum am primit prin WhatsApp, poză de acolo, consilierii locali de acolo au convocat ședința de consiliu local având pe ordinea de zi doar două puncte: alegerea președintelui de ședință și alegerea viceprimarilor. Nu există o interdependență nici în Cod, nici logică, nici din punct de vedere al alegerii autorităților de a condiționa existența unor comisii de specialitate la alegerea viceprimarilor sau invers.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - O secundă, vă cer îngăduință. Iertați-mă că nu sunt pregătit pentru așa ceva. Articolul 124 zice în felul următor. Nu cred că e nevoie să ne luăm după consiliul local de la Vâlcea, nici după cine știe ce practică juridică, care este destul de oscilantă la ora actuală, toți avem capul la noi și putem judeca, cred. ” După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate”. ”După constituire”, nu înainte, nu după viceprimari, nu înaintea viceprimarilor. Legea se interpretează literar, gramatical, logic, istorico-teleologic, în nici un caz literal. Ori, în condițiile astea, eu cred că în economia textului, 124 fiind înaintea articolelor care se referă la alegerea viceprimarilor, cred că trebuie să abordăm legea logic și nu trebuie să greșim. Rolul nostru aici nu-i să greșim, rolul nostru aici este să facem lucrurile bune. Prin urmare, nu cer mare lucru. Odată ce am dat citire textului și fiecare dintre noi îl cunoaște, n-avem decât să supunem la vot dacă se inversează punctele de la ordinea de zi sau nu. Atâta tot. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu nu mă opun propunerii dumneavoastră, dar vreau să fac încă o ultimă precizare că: dacă mergem în economia textului articolului 124, ar fi însemnat să facem comisiile și înaintea președintelui de ședință. Ori, în logica desfășurării actului administrativ, atunci se aleg prima dată președintele de ședință, urmează comisia de numărare a voturilor și pe urmă sunt cele două alternative care țin de autoritatea executivă și de autoritatea deliberativă.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu primesc toate argumentele care dumneavoastră le susțineți, nu vreau să pornim aici o polemică care nu-și are rostul, vreau doar să fie supus la vot acest lucru. Măcar dacă greșim, să greșim toți. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul domnului Cristian Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Eu, cel puțin, nu văd nimic împotrivă, adică...nu știu. Că votăm mai întâi comisiile și apoi viceprimarii sau invers, e același lucru. Nu schimbă cu nimic. Nu cred că are rost să ducem discuția asta...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să supunem la vot propunerea domnului Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot propunerea domnului Candet, ca în locul punctului 5, care prevede alegerea viceprimarilor să fie alegerea comisiilor de specialitate.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

18

-

3

Cu 18 voturi ”pentru ” și 3 abțineri, propunerea domnului consilier Gigi-Nucu Candet a fost aprobată.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi (fostul nr. 7) și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI pentru a prezenta aspectele legale referitoare la Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -În conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, articolul 124 prevede: Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local : (1) După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

 • (3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

 • (4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

 • (5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

Articolul 125: ”Atribuțiile comisiilor de specialitate - (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 • a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

 • b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

 • c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.”

Procedura va consta în două etape distincte, succesive. În prima etapă se va stabili numărul de comisii de specialitate, denumirea comisiilor, numărul de membri ai fiecărei comisii și numărul de membri pe care-i va propune fiecare grup de consilieri. În a doua etapă se va face repartizarea efectivă a consilierilor la propunerea fiecărui grup de consilieri, în funcție de numărul membrilor care-i revin pentru fiecare comisie. Propun să luăm o pauză de 10 minute, timp în care grupurile de consilieri să poată face propuneri pentru numărul de comisii de specialitate, denumirile comisiilor de specialitate, numărul de consilieri din componența acestora și numărul de membri pe care-i va propune fiecare grup de consilieri, cu respectarea prevederilor care au fost anterior prezentate. Vă stăm la dispoziție pentru orice nelămurire.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Suspend ședința pentru 10 minute.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Domnule secretar, nu se păstrează aceleași comisii sau trebuie să definim altele?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Se poate păstra aceeași titulatură la comisii. Se pot păstra aceleași comisii, numai că asta va trebui să fie hotărârea dumneavoastră.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Am înțeles. Deci pornim de la cele 5 comisii și dacă sunt modificări, propun să le dezbatem în ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, da.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am o listă cu comisiile, dacă vreți să vă ajute. Cu vechile comisii.

(Revenirea din pauză)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Din ceea ce am înțeles de la dumneavoastră, doriți să păstrăm aceleași titulaturi și același număr de comisii. E o părere unanimă, da?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Putem să supunem la vot, ca să nu existe dubii.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Asta voiam să spun, că aș prefera să supunem la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Exact. Deci, supunem la vot propunerea dumneavoastră ca să rămână ca titulatură și ca număr aceleași comisii ca în mandatul anterior, respectiv: Comisia nr. 1- comisia pentru activități economico-financiare, buget și investiții; Comisia nr. 2- comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie; Comisia nr. 3-comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărire comunală și energie termică; Comisia nr. 4- comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport; Comisia nr. 5- comisia pentru activitate juridică, disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. Deci sunteți de acord să rămână..., să fie aceste 5 comisii?

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Acum vom supune la vot și numărul de consilieri pe care să-i conțină fiecare comisie. Aveți propuneri de 5, sau 7, sau...Vă rog, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- 5 membri. S-a

demonstrat deja că-n 3 membri nu poate funcționa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot ca fiecare comisie să aibă un număr de 5 membri.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă rog să-mi permiteți să prezint propunerile făcute de consilieri pentru cele 5 comisii de specialitate. Pentru Comisia de specialitate nr.1, adică Comisia pentru activități economico-financiare, buget și investiții- din partea PNL-PMP îi avem pe domnii Ștefan Daniel - Dragoș și Urban Violeta; din partea PRO ROMÂNIA pe domnul Diaconu Eusebiu; din partea ASU îl avem pe domnul consilier Gigi-Nucu Candet; din partea PER Bacău pe domnul Stîngaciu Dumitru. Spun corect? Pentru că văd că sunt aici în ordine aleatorie. Domnul Stîngaciu Dumitru, da, pentru comisia nr. 1. În regulă. Și din partea USR- PLUS pe domnul Lazăr Teodor. Cu privire la Comisia de specialitate nr. 2- comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie - din partea USR- PLUS îl avem pe domnul Sebastian Cernic...Scuze. În regulă. Pentru comisia nr. 1 îl avem și pe domnul Dorin Chirilescu pe care l-am sărit. Îmi cer scuze. Revenind la Comisia nr. 2- din partea USR- PLUS îl avem pe domnul Sebastian Cernic; pe domnul Dorin Chirilescu- neafiliat; din partea PER Bacău pe domnul Manolache Cristinel; din partea ASU pe doamna Pravăț; din partea PRO ROMÂNIA pe domnul...nu identific...pe domnul Huluță Ghiorghe, în regulă și din partea PNL-PMP pe domnul Crețu Cătălin. Pentru Comisia de specialitate nr. 3 - comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărire comunală și energie termică- din partea USR- PLUS pe domnul Dinu Cătălin; din partea PNL- PMP pe domnii Miroșeanu Liviu și Ștefan Daniel- Dragoș; din partea PRO ROMÂNIA- pe nimeni. Corect, PRO ROMÂNIA? Nu avem pe nimeni pentru comisia 3? Da. Nu identific pe nimeni redactat aici.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Eu. Cum, nu sunt?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnul Botoi. Corect, domnul Botoi - servicii, comerț. Ați scris 1...Mă iertați, ați scris 1 și am crezut că e comisia 1. Mă iertați.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Este comisia de bază, asta voiam să spun. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Am înțeles, am înțeles. În regulă, deci domnul Botoi Romică; din partea ASU pe domnul Laurențiu-Nicolae Chiciu și din partea PER Bacău pe domnul Munteanu Mihai- Cătălin. În ceea ce privește Comisia de specialitate nr. 4- comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport- îl avem pe domnul Dorin Chirilescu, consilier neafiliat; din partea USR- PLUS pe mine, Groza Ana- Manuela; din partea ASU pe doamna Ioana-Raluca Dinu; din partea PNL-PMP pe domnul Lupu Gabriel și pe doamna Urban Violeta; din partea PRO ROMÂNIA pe domnul Huluță Ghiorghe, doar domnul Huluță Ghiorghe, că am văzut că a mai fost cineva, dar a fost tăiat ulterior, în regulă și din partea PER Bacău-pe nimeni? Pe nimeni, corect? Așa, în regulă. În ceea ce privește Comisia de specialitate nr. 5- comisia pentru activitate juridică, disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești- din partea USR- PLUS îl avem pe domnul Ghingheș Cristian; pe nimeni din partea PER Bacău; din partea PRO ROMÂNIA pe domnul Diaconu Eusebiu. Corect? Din partea ASU îl avem pe domnul Laurențiu-Nicolae Chiciu și din partea PNL-PMP pe doamna Urban Violeta și pe domnul Lupu Gabriel. Aș dori să știu c-am lecturat totul corect, n-am omis nimic, n-am greșit nimic, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La ultima comisie avem 5 membri? Ghingheș, Diaconu, Laurențiu Chiciu, Lupu Gabriel și Urban Violeta, atât, da?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da. Dar...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Și la 4 la fel, parcă tot 5 membri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Nu, la 4 sunt 6. Sunt 6 propuneri. Avem probleme la...cu excepția comisiei 5 în care avem 5 membri, la celelalte comisii avem propuneri de câte 6 și câte 7 membri. Deci, se respectă, așa cum spune Codul administrativ, configurația obținută în urma alegerilor. Grupul PMP-PNL are același număr de consilieri ca și grupul USR-PLUS: 5 membri. Nu este corect și nu se respectă configurația, ca în astfel de comisii PNL să aibă 2 și grupul USR - unul. Deci, aici aș dori să mai discutați între dumneavoastră, ori dacă puteți face propunerea ca această comisie 1 să fie mărită, să faceți o comisie de 7 și atunci am închis problema, iar de la celelalte...

Domnul Consilier Liviu Alexandru MIROȘEANU - Venim cu următoarea propunere...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Vă rog.

Domnul Consilier Liviu Alexandru MIROȘEANU - În afară de comisia 5 unde avem 5 membri, la celelalte 4 comisii retragem persoanele de pe poziția 2, respectiv... Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Pe doamna Urban la comisia 1 o retrageți?

Domnul Consilier Liviu Alexandru MIROȘEANU - Da, sigur.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Bun. La comisia 2 aveți pe domnul Crețu Cătălin numai. Atât.

Domnul Consilier Liviu Alexandru MIROȘEANU - Este singur, deci aici nu mai discutăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

E singur, nu retrageți pe nimeni, da. La comisia 3...

Domnul Consilier Liviu Alexandru MIROȘEANU - La comisia 3 se retrage domnul Ștefan și la comisia 4 doamna Violeta Urban.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și la comisia 4 doamna Violeta Urban. Mai rămâne în discuție doar comisia 2 și 1, în care rămân 6 membri, prin prezența domnului Chirilescu. Domnule Chirilescu, dumneavoastră v-ați pus în 3 comisii...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Comisia nr. 2, nr. 1 și comisia nr. 4.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi, nu, nu. Eu îmi fac obligația, doamna Pravăț, ca să-i explic domnului Chirilescu, în condițiile în care celelalte grupuri n-au decât un membru și trebuie fiecare consilier să facă parte din câte o comisie. Deci, dumneavoastră, din punctul meu de vedere, vă rog frumos să alegeți în așa fel să putem respecta configurația.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Bun. Atunci optez pentru comisia 2.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Optați pentru comisia 2.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Și renunț la comisia 1. Înțeleg că acolo este problema, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și la comisia 2. Acum la comisia 2 avem 6...Da, domnule Candet!

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- O secundă, la 1 a fost Candet, Ștefan, Urban...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Unde?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - La 1, la comisia 1.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Stîngaciu și Chirilescu. Ori eu am înțeles că doamna Urban s-a retras, s-a retras domnul Chirilescu, la urmă rămânem 4 în loc de 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -5, domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cine-i al 5-lea?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi Ștefan Daniel e unu, Diaconu-2, Nucu Candet- 3, Stîngaciu- 4, Lazăr Teodor- 5.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, scuzați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu-i nici o problemă. Singura problemă care mai rămâne acum este doar comisia 2 unde-l avem pe domnul Cernic, domnul Chirilescu, domnul Manolache, doamna Pravăț, domnul Huluță și domnul Crețu Cătălin. Acum, dacă respectăm configurația și având în vedere că domnul Chirilescu nu mai..., a renunțat la celelalte comisii, ar trebui ori de la PRO, ori de la PER, cineva să renunțe la această comisie.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Asta pentru că domnul Chirilescu automat trebuie să fie în cel puțin o comisie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Sau, domnule Chirilescu, putem aplica principiul pregătirii dumneavoastră. Adică, dumneavoastră ce pregătire aveți?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am și pregătire managerială și pe zona informaticii, am mai multe calificări.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule secretar! Domnule secretar, dacă-mi permiteți, eu am spus altceva. Domnul Chirilescu trebuie să fie în cel puțin o comisie, deci nu putem... Și dacă asta-i opțiunea dumnealui...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi, nu, nu. Asta am spus și eu, că cel puțin într-o comisie domnul Chirilescu trebuie să fie. Și de asta, fiecare consilier trebuie să fie în cel puțin o comisie.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Asta am spus eu, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Ăsta-i principiul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dacă-mi permiteți. Având în vedere faptul că am și renunțat la comisia nr. 1...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da, corect.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU -...că am arătat un gest de bună voință și încercăm să găsim o formulă astfel încât toată lumea să funcționeze și să colaboreze, cred că putem ajunge la un consens vizavi de comisia 2, mai ales pentru că și-n campanie am folosit proiectul garajelor, care va fi pe specialitate. Aceasta a fost și motivația pentru care am optat pentru comisia 2.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ca o soluție, putem mări numărul de membri la comisia 2, la 7 membri. Este, într-adevăr, și o comisie importantă și respectând configurația, atunci se mai poate face o propunere pentru comisia 2. Aici, primii care ar avea oportunitatea să-și propună, ar fi grupul USR și grupul PNL. Unul din aceste grupuri să mai propună un membru în această comisie. De la PNL sau de la USR că ei sunt ... (nu se înțelege) Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Sau putem propune, dacă-mi permiteți, pe cineva cu expertiză juridică, pentru că eu cred că e nevoie acolo și de un coleg cu expertiză juridică, dacă o să fiți de acord.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU- Propunerea mea este doamna Violeta Urban, întrucât are expertiză pe zona de administrație publică și revenim și la faptul că a renunțat la o poziție în prima comisie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci, în primul rând, supunem la vot ca această comisie 2 să aibă 7 membri.

Cine este pentru? Sunteți împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

12

5

4

Cu 12 voturi ”pentru ”, 5 voturi împotrivă și 4 abțineri, propunerea a fost aprobată.

Domnul Consilier Teodor Lazăr - În cele 5 comisii avem 25 de membri. Ori, noi aici suntem 21 și vom fi maxim 23. Deci vor exista patru poziții ocupate de două persoane. Grupul USR-PLUS a alocat, decent, zic eu, câte o persoană pentru fiecare poziție, alte grupuri au alocat mai multe, ceea ce este oarecum incorect față de noi. Asta este explicația pentru care am votat împotrivă. Altfel, puteam merge și noi pe majorarea tuturor comisiilor, ca să avem câte doi oameni în comisie. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și-n acest sens, domnule secretar, mi-ar plăcea să fim foarte atenți și la configurația politică, atunci când vorbim de numărul de locuri per ansamblu, pe toate comisiile. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Asta, și tocmai de asta am adus în atenție că sunt două grupuri care au configurația mai mare și continuă în sens descrescător și la poziția domnului Lazăr aș dori să ridic și eu o precizare: că mai sunt doi colegi care urmează să vină și care, la rândul lor, vor trebui să fie prinși în comisii. Vom supune la vot fiecare comisie în parte, tocmai ca să nu fie neclarități, urmând ca liderii de grup să aibă în vedere faptul că mai vin și doi colegi și probabil, la următoarele ședințe, cei doi colegi vor fi introduși și ei în comisii.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, dacă-mi permiteți. Având în vedere această precizare extrem de corectă, respectiv completarea ulterioară a consiliului local cu încă doi colegi, o să vă rog să-mi permiteți să retragem propunerea noastră pentru comisia nr. 3, respectiv retragerea domnului Chiciu din comisia 3. Practic, creăm acolo un loc pentru colegii ce vor veni ulterior. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am înțeles. Și eu mulțumesc.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - O să vă rog să luați în calcul retragerea doamnei Violeta Urban de pe comisia nr. 2, tocmai pentru a elibera o poziție, având în vedere faptul că urmează să intre și un supleant și avem doi colegi absenți.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Colegii, rămâne așa și-o clarificăm, și când vin colegii, se retrage cineva și vine celălalt. De ce lăsați acum comisiile descompletate? Pentru că nu e în regulă. Le lăsăm așa cum le-am votat, 7-5-5-5-5, mergem cu ele complete. Când ne vin colegii, eu sunt în două comisii, da, tocmai de asta sunt în două, ca să cedez, la una să vină colegul nostru Bitire. Nouă ne mai vine un coleg, dumneavoastră- un coleg...

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Problema noastră este alta. La comisia 2 avem 7 membri.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog tare mult, să nu vorbiți unii peste ceilalți.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Asta este problema de fapt. La comisia nr. 2 sunt 7 membri. Asta este problema de fapt. Păi și ca s-o aducem la 5, cum s-a discutat, ar trebui să facem niște retrageri în momentul de față.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Lăsați așa și în momentul în care vin colegii ne retragem noi de pe unde suntem și în locul meu vine alt coleg.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Ok, este în regulă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Poate exista și această variantă, cum poate exista și lăsarea câte unui loc în comisie. Dumneavoastră hotărâți, e alegerea dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnule secretar, dacă nu se face retragere și rămânem pe 7 membri la comisia 2, nu-l mai retragem pe colegul nostru, Chiciu Laurențiu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Păi nu, să rămână acolo.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Adică nu mi se pare corect ca grupuri politice...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Dar colegul dumneavoastră nu era la comisia 2.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu-l mai retragem de la comisia 3, mă scuzați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - La comisia 3 s-a retras domnul Ștefan.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Ok. Deci, dacă grupul PSD renunță la retragerea domnului Chiciu, iar noi, sunteți de acord cu doamna Violeta Urban pe numărul de 7 la comisia 2, atunci se închide lista.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi nu se închide, că la comisia 2 rămân 6.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Plus doamna Violeta Urban, care ar fi a șaptea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi doamna Violeta e a șaptea și dacă se retrage, rămân 6, nu se închide cercul.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Păi nu, am zis că nu se retrage.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-A. Și rămâne comisia de 7, la asta vă referiți.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Corect, corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da, bun. Deci...

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Deci am zis așa: în situația în care PSD-ul își menține, îl menține pe domnul Chiciu, iar noi suntem de acord cu doamna Violeta Urban în comisia 2, se închide cu comisia 2 pe 7, restul 5 și e gata situația.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- E bine.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mă scuzați pentru această pauză neanunțată. Am reușit acum să definitivez comisiile. Aș dori să supun la vot propunerile pentru Comisia de specialitate nr. 1 formată din: Lazăr Teodor, Diaconu Eusebiu, Stîngaciu Dumitru, Ștefan Daniel-Dragoș, Gigi-Nucu Candet.

Cine este pentru?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Aprobarea componenței în această formulă.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” componența Comisiei de specialitate nr. 1 a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Comisia de specialitate nr. 2 este formată din: Manolache Cristinel, Cernic Sebastian, Huluță Ghiorghe, Chirilescu Dorin, doamna Pravăț- Breahnă.

Cine este pentru? Mă scuzați, în regulă, aveți dreptate, n-am citit. Domnul Crețu Cătălin și doamna Urban Violeta. Deci 7 membri în Comisia de specialitate nr. 2, da? În regulă. Acum, cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

diaConu eusebiu-iancu

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” componența Comisiei de specialitate nr. 2 a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Comisia de specialitate nr. 3 este formată din: domnul Munteanu Cătălin, domnul Botoi, domnul Dinu, domnul Miroșeanu și domnul Chiciu, deci 5 membri.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” componența Comisiei de specialitate nr. 3 a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Comisia nr. 4 este formată din: domnul Chirilescu, domnul Lupu, doamna Dinu, Groza Ana- Manuela și domnul Huluță Ghiorghe.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” componența Comisiei de specialitate nr. 4 a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Comisia de specialitate nr. 5 este formată din: Urban Violeta, domnul Lupu, domnul Chiciu, domnul Diaconu Eusebiu și Ghingheș Cristian.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

urban violeta

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” componența Comisiei de specialitate nr. 5 a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cu 21 de voturi a fost aprobată componența tuturor comisiilor, acestea vor fi consemnate într-o hotărâre de consiliu local. Propunem o pauză de 2 minute în care fiecare comisie, vă rog frumos să-și aleagă un președinte și un secretar care își vor îndeplini atribuțiile în conformitate cu Codul administrativ. Se va încheia un proces verbal în care se vor înscrie cele două alegeri.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Suspend ședința pentru 5 minute.

(Revenire din pauză)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă rog să-mi permiteți să prezint procesele verbale încheiate de cele 5 comisii de specialitate și propun ca cele stabilite să fie înscrise, de asemenea, în hotărârea de consiliu local de care am făcut vorbire anterior. Comisia nr. 1 este formată din: domnul Ștefan Daniel-Dragoș, Diaconu Sebastian-Iancu, Stîngaciu Dumitru, Candet Gigi-Nucu, Lazăr Teodor. S-a procedat la alegerea președintelui și a secretarului comisiei. În urma procedurii de vot deschis, comisia a decis următoarea structură: Președinte- Ștefan Daniel- Dragoș, Secretar- Stîngaciu Dumitru, membri- Diaconu Eusebiu-Iancu, Candet Gigi-Nucu și Lazăr Teodor.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” structura finală a Comisiei de specialitate nr. 1 a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Procesul verbal al Comisiei nr. 2: ”În vederea stabilirii președintelui și secretarului comisiei, membrii comisiei au făcut propuneri și au supus la vot propunerile, astfel: a fost votat Președinte al comisiei domnul Crețu Cătălin cu 6 voturi ”pentru” și o abținere. A fost, de asemenea, votată doamna Violeta Urban- Secretar- cu 6 voturi ”pentru” și o abținere.” Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” structura finală a Comisiei de specialitate nr. 2 a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Comisia nr. 3 este formată din: Munteanu Mihai- Cătălin, Chiciu Laurențiu, Miroșeanu Liviu-Alexandru, Dinu Cătălin și domnul Botoi Romică. S-a procedat la alegerea președintelui și secretarului comisiei. În urma votului deschis, în unanimitate s-a decis următoarea structură: Președinte- Munteanu Mihai- Cătălin, Secretar- domnul Chiciu Laurențiu, membri: Miroșeanu Liviu-Alexandru, Dinu Cătălin și domnul Botoi Romică.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Mă scuzați. Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ ionela-cristina ’

x

3.

candet gigi- nucu

x

4.

cernic sebastian

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-nicolae      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU lOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

urban violeta

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” structura finală a Comisiei de specialitate nr. 3 a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Comisia nr. 4: ”Conform procesului verbal încheiat în vederea stabilirii președintelui și secretarului comisiei, membrii comisiei au făcut propuneri și au supus la vot propunerile. Astfel, a fost votată Președinta Comisiei nr. 4 doamna Dinu Ioana- Raluca- cu 5 voturi ”pentru” și eu, Groza Ana- Manuela, am fost votată Secretar al comisiei- cu 5 voturi ”pentru”. Membrii comisiei sunt: Lupu Gabriel, Chirilescu Dorin, Huluță Ghiorghe, Groza Ana- Manuela și doamna Dinu Ioana- Raluca.” Am să vă rog să-mi semnați procesul verbal, că nu mi l-ați semnat cu toții. Nu acum, la finalul ședinței.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ ionela-cristina ’

x

3.

candet gigi- nucu

x

4.

cernic sebastian

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-nicolae      ’

x

6.

chirilescu dorin

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” structura finală a Comisiei de specialitate nr. 4 a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Comisia nr. 5-Conform procesului verbal, este formată din: domnul Chiciu Laurențiu - Nicolae, Lupu Gabriel, Ghingheș Cristian, Diaconu Eusebiu și doamna Urban Violeta. S-a procedat la alegerea președintelui și secretarului comisiei. În urma votului deschis s-a hotărât următoarea structură: Președinte - Chiciu Laurențiu-Nicolae și Secretar- Lupu Gabriel.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ ionela-cristina ’

x

3.

candet gigi- nucu

x

4.

cernic sebastian

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-nicolae      ’

x

6.

chirilescu dorin

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA ANA-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” structura finală a Comisiei de specialitate nr. 5 a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Procesele verbale au fost aprobate cu 21 de voturi, astfel încât putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, ”Alegerea viceprimarilor”.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi (fostul nr. 5) și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI pentru a prezenta aspectele legale referitoare la alegerea viceprimarilor Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, articolul 152 stipulează:

Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului-

 • (1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

 • (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

 • (3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

 • (4) În situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care au obținut votul majorității absolute. În această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

 • (5) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

 • (6) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

 • (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Art. 139: ”(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (8) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele ”Da” sau ”Nu”.

 • (9) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8).

 • (10) Abținerile se numără la voturile împotrivă.”

Vă propun următoarea procedură: pe buletinele de vot vor fi înscrise toate propunerile, urmând ca dumneavoastră să bifați cu X în rândul..., în dreptul opțiunii pe care dumneavoastră o veți dori. Aveți 3 opțiuni pe buletinul de vot: DA, NU și ABȚINERE. Exercitarea votului se face în cabină, buletinul de vot este împăturit și apoi se introduce în urna supravegheată de Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret. Rog Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret să-și intre în atribuții și să noteze deja propunerile care se vor face pentru a fi înscrise în buletinele de vot, în ordinea făcută. Sunt declarați aleși primii 2 candidați care au obținut votul majorității absolute. Având în vedere că Codul administrativ spune că : ”Alegerea viceprimarului se face la propunerea Primarului și a consilierilor locali”, dau cuvântul domnului primar să facă primul propuneri.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc, domnule secretar. Stimați consilieri, ținând cont de rapoartele auditului intern pe care le-am lecturat în ultimele zile, de situația financiară și administrativă nu bună a Primăriei Bacău și în respect față de înțelegerile asumate de alianța care a câștigat poziția de primar, voi face două propuneri de viceprimari. Prima propunere pentru viceprimar este domnul consilier local Cristian Ghingheș. Îmi permiteți, cât se împart buletinele de vot, ținând cont că au existat în ultimele., în ultima lună, cred, numeroase dezbateri la nivel național legate despre voturi din Parlament, care au fost secrete și apoi nu s-au putut atribui susținerile, am verificat cu domnul secretar și nu există nici o sancțiune de decădere din drepturi dacă consilierii locali aleg să-și publice buletinul de vot sau opțiunea la vedere. Puteți confirma acest lucru?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Deci, cine dorește, pentru transparență și pentru asumarea acestei investiri, poate să facă acest lucru. Înțeleg că se va vota și apoi voi face a doua propunere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Propune primul viceprimar și urmează după să propună al doilea viceprimar. Propunerile se supun la vot pe rând, ca să nu... Se alege cel care obține cele mai multe voturi.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Iertați-mă, eu nu cred că am înțeles bine. Deci propuneți.Supunem la vot unul câte unul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da, fiecare propunere.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - E o modalitate inedită, eu n-am mai întâlnit-o, dar.Deci, eu cred că ar fi bine, din rațiuni care țin de economia timpului nostru, toate propunerile să fie înscrise pe un buletin de vot și fiecare dintre noi lasă doi oameni. Nu știu de ce trebuie să punem la rând la vot. Numărăm de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Nu știu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Numărăm câți viceprimari vor fi, de două ori numărăm.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Dacă vor fi 6 propuneri?

Doamna Consilier Violeta URBAN- Plus că nu știm care vor fi celelalte propuneri, ar trebui întâi să știm toate propunerile. Trebuie întâi să știm toate propunerile și apoi să votăm.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Sau măcar să știm toate propunerile de la început, chiar dacă votăm câte unul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule avocat, vă spun și a doua propunere, exact cum.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu-mi spuneți mie, că eu nu fac decât să exprim o opinie.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, am înțeles.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și ideea este că trebuie să știm toți candidații, ca să știm în cunoștință de cauză cui îi dăm votul. Că, altminteri ce facem, dacă toți trei candidații obțin câte 21 de voturi?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Eu înțeleg de la domnul secretar că fac niște propuneri, se votează, dacă acestea nu trec, urmează și consilierii. Ca să vă elucidați.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ce înseamnă după dumneavoastră ”dacă trece” un viceprimar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Adică dacă întrunește numărul de., majoritate absolută.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cât?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-11.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - 11 voturi, da? Și dacă se fac 4 propuneri și toți iau peste 11 voturi, ce facem?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Asta-i mai puțin probabil.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu cred.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi, o să demonstreze realitatea și practica.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, nu, nu. Deci, opinia mea.. .Dar hai să supunem la vot modalitatea de vot, întâi. Da? Mie nu mi se pare normal să votăm pe rând. Mai ales că nu știm cine-i următorul candidat. Părerea mea este că trebuie să exprimăm toți candidații și toți trebuie trecuți pe un buletin de vot. Dacă suntem de acord așa - să votăm așa, dacă nu suntem de acord, atunci votăm pe rând, sau cum vrea altcineva. Dacă mai sunt și alte propuneri, sunt nerăbdător să le ascult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul primar intenționează să vă spună a doua propunere, asta a vrut și.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, domnule Candet, sunt de acord cu dumneavoastră. Ar fi trebuit să existe un regulament al consiliului local. Ceea ce propuneți dumneavoastră se îndreaptă spre un regulament care poate fi adoptat printr-un proiect de hotărâre avizat de consiliu. Așa ar fi normal. Înțeleg că nu există un regulament în acest moment, lăsat moștenire de la fostul consiliu local. Deci nu avem o bază.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Iertați-mă, în Primăria Bacău nu există un Regulament al consiliului local și spuneți asta în gura mare într-o ședință?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da. Pentru că.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu cred că glumiți.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, cei patru ani au fost exercitați fără regulament, înțeleg din afirmațiile domnului primar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci, în. Anul trecut a intrat în vigoare Codul administrativ. După apariția Codului administrativ, aparatul tehnic a supus propunerii consiliului local de două ori aprobarea regulamentului, care nu a întrunit numărul de voturi. Consiliul local pur și simplu nu a aprobat regulamentul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Dacă-mi permiteți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Acum vom relua procedura, vom trimite din nou la dumneavoastră, vom face din nou etapele.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Iertați-mă, înseamnă că mai bine adoptăm întâi regulamentul și.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Numai puțin. Dați-mi voie să vă dau citire.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Dau cuvântul domnului Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Există un regulament.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu se poate așa, nu, nu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dacă-mi permiteți.Există un regulament.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul domnului Dorin Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc mult. A existat un regulament instituit prin Hotărârea de consiliu local 221 din 31.08.2006 care practic a rămas în vigoare în momentul în care a căzut la vot regulamentul despre care povestește domnul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, nu, n-a putut rămâne în vigoare, pentru că acel regulament a fost făcut în baza Legii 215, 215 care-i abrogată.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - așa. Am răspuns.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- în momentul în care a apărut Codul administrativ.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- așa este.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am încercat să supunem aprobării consiliului local regulamentul, după noile reglementări. Consiliul local, de două ori a refuzat să-l aprobe.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- a respins.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - stimați colegi, haideți să rezolvăm problema în două moduri.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- acum dau cuvântul domnului consilier Ștefan Dragoș, care s-a înscris înaintea dumneavoastră la cuvânt..

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- p oftim?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- care s-a înscris la cuvânt înaintea dumneavoastră.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- scuzați-mă, vă rog.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- domnul Daniel-

Dragoș.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- vă mulțumesc. Eu voiam să vă atrag atenția pe un singur aspect. Majoritatea absolută, conform consiliului local, ar fi de 12. Astăzi, datorită faptului că suntem doar 21, viceprimarul va fi ales cu un vot mai puțin.

Deci, în loc de 12, vom avea viceprimar cu 11 voturi. Nu știu cât de moral este pentru cetățenii care au fost la vot. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- e un punct de vedere care n-ar fi rău să-l luăm în seamă. Acum, din punctul meu de vedere, ca să ieșim din impas.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- doamna președinte, ați dat cuvântul? Mă scuzați puțin.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- asta voiam să spun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- în consiliul local se ia cuvântul după ce președintele încuviințează acest lucru.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- domnul Gigi Candet, vă rog tare mult, când doriți să vorbiți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- haideți să respectăm ordinea.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- îmi cer scuze.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- ... să vă înscrieți la cuvânt, ca să nu iasă acel haos, care tocmai a ieșit.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- îmi cer scuze. Uitați ce aveam eu să spun. Se pare că nu avem un regulament. Dacă nu avem un regulament, atunci supunem fie modalitatea de vot, ca și procedură, la vot în prealabil, fie eu aș propune să amânăm alegerea viceprimarilor pentru o ședință în care ori avem regulament, ori în prealabil cădem de acord cu privire la modalitatea de vot. Deci, nu se poate să votăm așa, câte unul. Mie mi se pare anormal. Deci, am participat la mai multe ședințe și congrese în viața mea, o asemenea modalitate de vot eu n-am mai întâlnit până acum, iertați-mă că vă spun. Și nu-i normal. Nu-i normal.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul doamnei Breahnă Pravăț.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- mulțumesc. Gândiți-vă că ne putem afla în posibilitatea, în situația în care, o să avem patru viceprimari, sau trei viceprimari. Deci dacă toți colegii care vor fi... Exact.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- vă rog să nu mai vorbiți unii peste alții.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- dacă toți colegii care vor fi propuși și nominalizați astăzi vor întruni 11 voturi sau un număr mai mare de 11 voturi, o să avem patru viceprimari, sau trei, sau cinci, sau zece, eu știu..

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului Teodor LAZĂR.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- tot așa de bine, în urma acestui vot, putem avea patru propuneri care nu întrunesc nici 11 voturi, nu este nici o diferență.

Domnul Consilier    Gigi- Nucu CANDET- dar noi gândim constructiv sau

neconstructiv? Deci, noi gândim de la început că nu vom avea viceprimar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am o singură precizare. În momentul în care pe ordinea de zi o să aveți un proiect de hotărâre și se vor face amendamente, fiecare amendament va fi supus distinct la vot. La fel și aici sunt mai multe propuneri, care din punctul meu de vedere, nu interzice Codul administrativ cu nimic să le punem nici pe rând, nici toate odată.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- deci.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci este opțiunea, până la urmă, a domnului primar de a face propunerile și a fi votate în ordinea în care au fost propuse, după cum este și opțiunea dumneavoastră în momentul când faceți propunerile, să faceți mai multe și să le puneți. Asta va rămâne de văzut, dacă toate propunerile vor întruni 11 voturi, ceea ce eu, din experiență, mă îndoiesc.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- păi nu, problema este cum interpretăm legea. Numai o secundă.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul doamnei Urban Violeta, care s-a înscris la cuvânt, după care domnului primar, care s-a înscris ulterior doamnei Violetei Urban la cuvânt. Mulțumesc frumos.

Doamna Consilier Violeta URBAN -mulțumesc frumos. Eu zic să fim logici și e normal ca atunci când votăm ceva să știm candidații toți de la început. Nu putem să votăm pe rând, pentru că, cum a spus și doamna Pravăț, vor ieși ori toți, ori niciunul. Trebuie să cunoaștem toate candidaturile și atunci votăm în cunoștință de cauză și alegem fiecare câte doi viceprimari. Putem să supunem la vot, dacă sunteți de acord. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - dau cuvântul domnului primar.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule secretar, eu mai atrag atenția asupra unui aspect. Invalidarea domnului Melinte, se face după.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Pravăț, în Codul administrativ, spune foarte clar că mandatul unui consilier local încetează prin demisie, iar demisia, încetarea mandatului are loc la momentul survenirii evenimentului. Evenimentul înseamnă depunerea demisiei. Nu e vorba de luat act. Citiți foarte bine articolul 204, consultați-vă cu domnul Candet.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- este și aici o sămânță ...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul...

Domnul Consilier    Gigi- Nucu CANDET- doamna președintă, vă mai cer

cuvântul, ca să respectăm procedurile, că mie așa îmi place.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- vă rog frumos, să nu facem monolog în ședință și să respectăm ordinea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- doamna președinte, nu era înscris la cuvânt, domnul primar? Eu așa îmi amintesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- rog tare mult, ulterior.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- ah, scuzați. Rog să mă înscrieți și pe mine după dumnealui, sau când mi-o fi rândul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- nu am avut timp să vă înscriu, că..

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- ați vorbit înainte să vă înscrieți.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- da, eu am încercat să răspund domnului Candet de la început, care a vrut și a doua propunere a mea. Asta este, cred că ar fi rezoluția la acest lucru, să fac ambele propuneri odată, să fie votate și apoi să trecem la altele.

A doua propunere, la fel, în respect față de înțelegerea făcută, este domnul consilier local Liviu Miroșeanu.

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - aș dori să mai fac o propunere. Din partea grupului de consilieri al Partidului Ecologist Român îl propun pe domnul Manolache Cristinel.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- dacă-mi permiteți, aș vrea să fac și eu o propunere, din păcate nu fac parte dintr-un grup, astfel trebuie să mă autopropun. Mă autopropun pentru funcția de viceprimar, Dorin Chirilescu, consilier independent, pentru a asigura transparența și o imagine directă în raport ce cetățenii municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -vom împărți, pentru că și legiuitorul distinge cele două categorii de propuneri, se spune ,,la propunerea primarului și la propunerea consilierilor”, așa spune, vom împărți și vom împărți buletinele cu primele două propuneri de viceprimar, urmând în timpul acesta să completăm buletinele cu celelalte două propuneri.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu, nu. Eu unul nu-s de acord. Din discuțiile pe care le-am avut până acum cu toții.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- doamna președinte, ați dat cuvântul, domnului consilier? Îmi pare rău.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- am cerut cuvântul și cred că nu mai e nimeni înaintea mea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- dumneaei dă cuvântul. Adică, este o femeie acolo care conduce ședința și cred că trebuie să respectăm acest lucru.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- corect. Aveți dreptate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Candet, ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- doamna președintă a omis să-i dea cuvântul domnului.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- vă rog, doamna președintă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dumneavoastră aveți dreptul să faceți propuneri.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- domnule Candet, vă dau cuvântul, domnul Candet.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- am purtat niște discuții, suntem de acord cu toții. Cred că avem două probleme la care trebuie să răspundem, că nu putem vota așa, în orb. Prima problemă, aș vrea ca domnul secretar să ne explice care-i conceptul de majoritate absolută în înțelesul Codului administrativ, pentru că viceprimarii se aleg cu o majoritate absolută. Majoritate absolută înseamnă 11 sau 12? Că eu nu-s lămurit. Iar o a doua problemă, cum votăm? Cine a stabilit modalitatea asta de vot cu rândul, că dacă legea nu prevede, codul tace și dacă nu avem nici un regulament al Primăriei Bacău, înseamnă că stăm de vorbă degeaba aici. Cineva trebuie să stabilească modalitatea de vot. Ori o stabilim noi și o votăm în prealabil ca și procedură, ori amânăm ședința și ne facem întâi un regulament și după aia votăm viceprimarii. Sunt nerăbdător.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -un astfel de regulament durează măcar 30 de zile, ca să-l punem .

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu-i o grabă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci, majoritatea absolută este primul număr natural după împărțirea la 2 a consilierilor în funcție. Da? Deci 12, dar, dar, deci, Consiliul Local Bacău are 23 de consilieri.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- bun, deci avem nevoie de 12 voturi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar, repet, la ora actuală în funcție noi avem 21 de consilieri, pentru că un consilier a fost invalidat, pentru că doamna Țaga a renunțat la ., și am propus spre validare la judecătorie și așteptăm sentința, încheierea, avem un consilier care și-a dat demisia și momentul producerii, vacantării, este momentul depunerii demisiei. Astfel încât, la ora actuală, noi avem 21 de consilieri în funcție, împărțit la 2 și aplicând regula din Codul administrativ, avem o majoritate absolută de 11 consilieri.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- dacă-mi permiteți.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului Dragoș Daniel Ștefan.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule secretar, foarte frumos ați expus, eu fac o singură remarcă. Cum vechiul edil a condus 2 ani fără viceprimari, eu cred că și domnul primar mai poate aștepta o săptămână, să fim toți 23 prezenți și să conducem Bacăul 4 ani de zile moral, așa cum au ales băcăuanii. Cred că este corect față de cetățeni și de alegătorii noștri.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- după cum vă spuneam, urgența convocării acestui consiliu se datorează faptului că avem de adoptat o rectificare bugetară în cel mai scurt timp și trebuia să constituim comisiile de specialitate, care să avizeze orice proiect de hotărâre.

2.-Legat de viceprimari. La fel, volumul, în acest moment, de lucru, în care sunt singurul din această instituție care poate semna, este unul imens și duce la blocaje în plăți, în reînnoire de contracte. Avem, de exemplu, contractul de curățenie pentru această clădire nu există, n-a fost reînnoit. Și sute de alte lucruri. Iar viceprimarii nu sunt până la finalul mandatului. Dacă există o altă majoritate cu care să se voteze în acest consiliu, ei pot fi revocați. Mai mult, Codul administrativ prevede aceste etape în prima ședință de constituire a consiliului local.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- doamna președintă, eu vă cer cuvântul, după domnul Ghingheș, că a încercat să vorbească de două ori și nu l-am ascultat, îmi cer scuze.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului consilier Cristian Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- da, mulțumesc, o singură observație, apropo de ceea ce ați spus. Noi am funcționat, consiliul local trecut, în mandatul anterior, cu 20 de consilieri. Majoritatea absolută nu se calcula la 23 cât spune legea, se calcula la numărul de consilieri care erau în funcție, că altfel n-am fi putut funcționa.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu-s de acord ...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului consilier Gigi CANDET.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- mulțumesc, mulțumesc. Mă ia gura pe dinainte, nu știu, deformație profesională, îmi cer scuze. Hai să ne întoarcem la lege. Viceprimarul este ales prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, consiliului local nu prezent, da, nu ales, nu reales, membrii consiliului local. Membrii consiliului local sunt stabiliți tot prin Codul administrativ.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- p ăi nu mai e, și-a dat demisia mai înainte. Și-a dat demisia, nu mai e.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- eu nu v-am întrerupt. El și-a dat demisia, noi putem fi 21, dar majoritatea se calculează tot la 23. Eu așa am învățat la școală. Pentru că membrii consiliului local sunt 23, chiar dacă în funcție sunt doar 21 acum. Îmi pare rău.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA-dau cuvântul domnului primar.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- numai o secundă. Indiferent cum discutăm această majoritate acum, tot nu ne-am lămurit nici cu privire la vot, cum votăm, da, sau poate ne-am lămurit? Și ce votăm?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- da, două mențiuni, că le-am uitat anterior. Una legat de ce spunea domnul consilier Dragoș Ștefan despre moralitatea acestei majorități. Există cel puțin trei consilieri în acest moment din consiliul local care sunt pe poziții eligibile la alegerile parlamentare. Deci, cel mai probabil aceștia și poate mai mulți, vor fi schimbați. Cu toate acestea, ei astăzi îți exercită dreptul pentru viceprimari. Dacă am aștepta până când vom avea o majoritate, o stabilitate sută la sută, putem să mai stăm un an până votăm viceprimarii. Deci, nu cred că există un moment ideal. Dar este, bineînțeles, la latitudinea consiliului local. Iar punctul 2, referitor la ceea ce spunea domnul Candet, ce vom face atunci când în acest consiliu, la un moment dat, din diverse rațiuni politice ale partidelor, pe listele cărora ați candidat, vor invalida o parte dintre, le vor retrage sprijinul politic și vom fi în acest consiliu, de exemplu, 14 membri? Vom calcula majoritatea tot raportat la 23? Altfel n-o să ajungem să luăm decizii, decât dacă votează toți unanim. Cred că interpretarea trebuie făcută...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dacă-mi permiteți, în completarea domnului primar, tot Codul administrativ ne lămurește foarte clar ce înseamnă majoritate simplă, absolută și calificată. Majoritate absolută este primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul total al membrilor în funcție. Deci, Codul administrativ nu vorbește despre.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- dar ce articol citiți dumneavoastră?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -la definițiile Codului administrativ.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- la începutul Codului administrativ sunt definițiile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -sunt definițiile unde se lămuresc.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- domnule, am înțeles, știu și eu unde sunt definițiile, să știți că nu sunt așa de..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -unde se lămuresc noțiunile. De asta Codul administrativ spune că din numărul consilierilor în funcție, pentru că și în mandatul trecut am avut la un moment dat.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- domnule secretar,.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dacă mă lăsați să termin.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- eu am înțeles perfect toate argumentele. Numai că, vedeți dumneavoastră, avem de-a face cu două categorii de probleme. Una e să am o majoritate absolută dacă votez un contract de curățenie și alta e să am o majoritate absolută pe care mi-o specifică legea pentru alegerea viceprimarului. Hai să nu facem semantică acum. Că nu mă convingeți.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu, păi stați un pic. Domnul Candet, bun, majoritatea absolută este aceeași pe toată perioada de derulare.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- p ăi, haideți să vedem dacă toți suntem de acord că majoritatea asta absolută înseamnă 11 sau 12? Și după aia să vedem cine ne stabilește nouă, consiliul local.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule avocat, scrie în Codul administrativ la definiții, ce e aia majoritatea absolută. Scrie în lege.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Candet, Codul administrativ, domnul Candet, Codul administrativ...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- și cât este acum, 11?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- scrie în funcție, calculăm. Cât sunt în funcție, calculăm.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- sunteți de acord că 11 e un număr suficient pentru alegerea viceprimarului azi, să supunem la vot, nu e nici o problemă. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- dar nu putem să supunem la vot ceva ce este scris în lege deja.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnule Candet, Codul administrativ, Codul administrativ definește..

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Candet, majoritatea absolută, indiferent că este vorba de un contract, de alegerea de viceprimari, e cea care e definită în lege. Deci, din punctul meu de vedere, la ora actuală suntem în majoritate de 21, pentru că sunt 21 de consilieri validați, nu avem un alt număr de consilieri în funcție, iar alegerea viceprimarului în funcție de numărul de voturi, poate să fie contestată de dumneavoastră, după emiterea hotărârii consiliului local pe care eu o voi aviza de legalitate.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu am de gând să contest nimic. Nu vreau decât să fim corecți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -corect, da. Și noi suntem foarte corecți.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- dacă așa spune textul, așa spune, eu mă înclin, că nu vin aici ca să.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Codul administrativ reglementează tot ce înseamnă majoritate.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- acum cine ne stabilește modalitatea de vot?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul doamnei Violeta Urban.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi tot Codul administrativ.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- am dat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -oleacă, doamnă. Vă rog frumos. Tot Codul administrativ spune foarte clar. Propunerea viceprimarilor se face în primul rând de către primar și apoi de către consilierii locali. Da? Deci avem două categorii.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- și se supun toți sau pe rând?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -de asta mi se pare normal .

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- sau pe rând? Asta-i problema mea. Nu vă faceți că nu înțelegeți, nu-mi explicați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- vă rog tare mult ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -stați oleacă. Propunerile domnului primar le punem pe un buletin și le punem la vot. Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- p e rând?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, amândouă odată, pe un buletin.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- și restul punem separat?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pe alt buletin, așa spune și legea.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu cred că legea scrie așa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar legiuitorul face distincție.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- spuneți-mi, vă rog,...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- domnul Candet, vă rog tare mult să păstrați ordinea la cuvânt. Vă înțelegem cu toții deformările profesionale, dar haideți să încercăm să ne înțelegem cu toții în această sală de ședință. Dau cuvântul doamnei Violeta Urban, urmată de domnul Sebastian Cernic.

Doamna Consilier Violeta URBAN- pentru a fi operativi, pentru că așa discutăm la nesfârșit, ne-a explicat domnul secretar cum e cu majoritatea, am înțeles toți, haideți să mergem mai departe. Votăm azi, sau nu votăm azi, ar trebui să supunem la vot și apoi modalitatea de vot. Nu înțeleg de ce ar trebui să fie două buletine de vot, o dată cu propunerea primarului și apoi cu propunerea consilierilor. Consider că ar trebui să fie un singur buletin de vot cu toate propunerile și noi să votăm două propuneri din cele patru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi exact asta spuneam, ține de latitudinea dumneavoastră domnilor .Supuneți la vot. Deci, dumneavoastră spuneți, vrem pe un buletin așa. Eu v-am spus, e opțiunea dumneavoastră. Că așa, stăm de vorbă pâine mâine. Eu v-am spus cum spune Codul administrativ.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- domnule secretar, ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-propunerea primarului este distinctă de propunerea consilierilor.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului Sebastian Cernic, urmat de domnul Dorin Chirilescu și de doamna Breahnă-Pravăț.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- o mică observație. Constat că ori de câte ori se vine cu o completare, nici acea completare nu convine. Domnul Candet, am înțeles, sunteți de profesie ceea ce sunteți, dar nu-i ok, pentru că astfel ședința asta n-o s-o terminăm nici în zece ore. Deci, la orice propunere a venit, dumneavoastră ați venit și ați interpretat astfel Codul administrativ și vă faceți că nu cunoașteți.

Haideți să dăm drumul la ședință, s-o continuăm, să votăm, să supunem la vot ceea ce ați propus dumneavoastră, sau ceea ce a propus domnul primar, să-i dăm drumul la treabă. E ok? Mulțumesc.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- dar n-am cerut nimic altceva, domnul meu. Dar dumneavoastră vi se pare normal să votați așa, nu știu după ce? După ce votăm?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului Chirilescu.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - domnule, v-a explicat domnul secretar și baza legală după care a supus domnul primar la vot.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- da, dar n-am auzit baza legală la votatul cu rândul.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- păi v-o mai spune o dată. Îl rugăm pe domnul secretar să v-o mai spună o dată.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- da, vă rog, vă rog.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- domnul secretar, mai citiți o dată, vă rog, baza legală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-viceprimarul este ales prin vot secret cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- dar pe rând?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci, sunt două propuneri distincte, asta vreau să vă spun.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- și două buletine de vot.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- dacă era ,,și” rezolva problema, e un ,,sau” acolo, haideți s-o simplificăm. Vă rog mult.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu, domnule. Eu modalitatea asta de vot n-am văzut-o și cred că nici dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule Candet, dumneavoastră aveți un.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- ați participat undeva unde s-a purtat. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - domnule secretar, domnule secretar, cred că aici este o problemă. Având în vedere experiența din mandatul trecut, toate ședințele aveau modalitatea de vot pe care o votam la începutul ședinței. Ședința de astăzi n-a avut această modalitate de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar eu repet de jumătate de oră ca să supuneți la vot această modalitate. Eu asta spun. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -domnule secretar, modalitatea de vot trebuia să fie prezentă la începutul ședinței. După aceea, dacă votăm pentru ocuparea unei funcții mi se pare absolut absurd să fac douăzeci de mii de voturi, de buletine de vot. Ce facem la A.N.L.-uri? Pentru că și acolo sunt foarte multe persoane.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule, dar acolo nu e vorba de majorități. Acolo ai foarte clar.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- dar, vedeți, e același lucru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dumneavoastră mergeți pe o logică ,,per a contrario”, absurdă, că dacă toți patru obțin 11 voturi. Haideți, să fim serioși. Sunteți niște alianțe aici.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- corect, suntem niște alianțe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-sunteți niște grupuri de consilieri legal constituite. Să nu-mi spuneți mie că dacă faceți patru propuneri, toți o să aibă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnule secretar, se pare că ne învârtim în jurul cozii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar atunci, de ce să mai facem alegeri, că pot să obțină toți consilierii 21 de voturi?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- deci, dau cuvântul domnului consilier Dorin Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- numai puțin, dacă-mi dați voie. Nu are rost să ne certăm, sunt de acord atât cu punctul de vedere al domnului Candet, cât și al doamnei Urban. Și cred că ar trebui, și vă sugerez să supunem la vot propunerea doamnei Urban de a vota o singură listă, care să conțină toate propunerile de candidatură. Dacă sunteți de acord cu mine, vă rog să punem în aplicare, că pierdem timp și energie.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul doamnei Violeta Urban, era doamna Breahnă-Pravăț dar a părăsit sala de ședință.

Doamna Consilier Violeta URBAN- a spus deja domnul Chirilescu, asta era propunerea, să votăm modalitatea de vot. Și nu văd motivul pentru care ar fi două buletine de vot. Care e motivul? Că nu reiese din ce a citit domnul secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-că sunt propuneri distincte. Una este propunerea primarului și legiuitorul o distinge ca propunerea primarului.

Doamna Consilier Violeta URBAN- propunerile pot fi distincte, dar votul este unul singur. Nu văd de ce trebuie să avem două buletine de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- și în cazul amendamentelor, când se formulează cinci amendamente, le supuneți pe toate odată la vot?

Doamna Consilier Violeta URBAN- dar nu vorbim aici despre amendamente.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar e același lucru, să știți.

Doamna Consilier Violeta URBAN- nu, vorbim despre alegerea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-aici sunt niște propuneri care echivalează cu niște amendamente.

Doamna Consilier Violeta URBAN- deci, discuția nu este cu dumneavoastră. Voiam să întreb dacă supunem la vot și noi consilierii vom vota modalitatea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi asta am spus. Supunem la vot. Normal.

Cine este pentru propunerea ridicată de domnul Chirilescu, ca toate propunerile să fie., și doamna Urban, și domnul Candet, ca buletinul de vot să fie, să conțină toate propunerile. Cine este pentru?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

lupu gabriel stănică

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

urban violeta

x

TOTAL

14

7

Cu 14 voturi ”pentru ”, propunerea doamnei consilier s-a aprobat, ca toate propunerile să fie conținute pe un buletin de vot.

Avem pregătite buletine cu 6, parcă cu 6 sau cu 5?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - doamna președinte, aș dori și eu să intervin. V-am cerut cuvântul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- v-aș fi dat cuvântul, dar ați părăsit sala de ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna Violeta Urban, vă rog să veniți în față.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- și pe considerente de economie a timpului, e mai normal să avem toți candidații pe un singur buletin de vot, dar eu îl rog pe domnul secretar să mai clarifice încă o dată majoritatea absolută astăzi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci avem 21 de consilieri în funcție, astăzi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ținând cont, repet, că luăm act de demisia domnului Melinte, abia ulterior acestui proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-haideți, citim legea, ca să nu fie nici un fel de interpretare.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu, adică chiar vă rog să clarificăm majoritatea, 11 sau 12 este majoritatea absolută astăzi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu v-am spus cât este, care este majoritatea astăzi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- am să vă rog să consolidați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-articolul 204-încetarea mandatului de consilier local - ,,Calitatea de consilier local încetează înainte de expirarea duratei normale în următoarele cazuri și avem litera ,, a” unde spune foarte clar ,,demisie”. După care, spune foarte clar - ,,data încetării de drept a mandatului..., doamna Pravăț, dacă nu mă ascultați, nu pot să vă explic. Vă mulțumesc mult.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - da, mă scuzați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-,,data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate, la alineat 2, litera ,,a”, adică în cazul demisiei, este data apariției evenimentului”. Evenimentul este acela al demisiei, când își depune demisia. Ulterior vine și spune că în situațiile prevăzute la litera ,,a”, alineat 2, litera ,,a”, constatarea încetării de drept se face prin hotărâre. Deci nu are nici o legătură constatarea încetării cu data producerii evenimentului respectiv, cu data depunerii demisiei la registratura instituției. Astfel încât, în lumina acestor prevederi, avem 21 de consilieri în funcție. Da, domnul Cernic.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- având toate numele pe un buletin de vot, vom avea un clasament. Deci, majoritatea absolută este exclus să ai acolo. Deci, ca să ai majoritate absolută trebuie să fie un nume, maxim două, pe un buletin de vot. Deci, noi o să avem un clasament. Să avem patru candidați și fiecare va întruni un anumit număr de voturi. Cum calculați majoritatea absolută?

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET - este posibil să nu întrunească niciunul majoritatea.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - caz în care se organizează al doilea tur de vot, caz care nu este prevăzut de lege. Dar legea prevede că propunerea se supune la vot. Deci este opțiune finală. Este un vot pentru, sau un vot contra, sau abținere, pentru a permite crearea unei majorități.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- al doilea tur de vot nu e reglementat. Aici e problema.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- adică?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi domnul Candet vorbea de un al doilea tur de vot. Nu găsim nicăieri..

Domnul Consilier Daniel-Ștefan DRAGOȘ - din prima să mergem în altă parte?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-poftim?

Domnul Consilier Daniel-Ștefan DRAGOȘ- din prima ședință mergem în altă parte? La alte instituții?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-asta vă spun și eu.

Domnul Consilier Daniel-Ștefan DRAGOȘ - chiar din prima? Haideți s-o reglementăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi, n-am voie să reiau votul în primul rând, am interdicție în Codul administrativ. Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- atunci, dacă mergem în logica asta, înseamnă că nu putem să avem decât doi candidați și amândoi să ia peste 11 voturi. Nu? Și dacă niciunul nu are majoritatea?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- dar nu-i așa.

(Se vorbește în afara microfonului).

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- noi pentru ce ne certăm aici? Punem toți candidații pe un buletin de vot, supunem la vot, fiecare consilier votează în cabină și la sfârșit se numără câte voturi a primit fiecare candidat.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- și dacă niciunul nu are majoritatea, cum îl...                                                                       ’

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- putem, dacă n-a reușit nimeni, punem pe primii doi.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- nu-i prima oară când votez.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- în baza a ce se pun primii doi?

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- p utem să avem 21 de propuneri. La 21 de propuneri.Îmi dați cuvântul?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- vi-l dau, domnule Huluță, oricum nu mai contează.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- vă rog să mă scuzați. Pe buletinul de vot putem să avem 21 de propuneri. Da? Suntem 21, să zicem astăzi.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- domnul Dragoș Ștefan, vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- problema este, sunt 4 propuneri, se merge pe un singur buletin de vot. Cât ia primul? S-ar putea ca primul de pe listă, sau unul dintre ei să depășească 11 voturi, da? Dar iese viceprimar. Următorii doi ca număr se supun la vot, pentru că altfel dacă repetăm votul, fără să eliminăm pe ultimul sau ultimii doi, niciodată nu o să avem o majoritate de 11 sau 12 voturi. E limpede chestiunea asta. Și a doua chestiune, cu două buletine de vot mi se pare aberant. Adică ce, dacă la Parlament am avut două rânduri, unii propuși de partide și unii independenți? Și partidele și independenții pe același buletin de vot. Că primarul are întâietate să propună doi și propunerile lor vor fi pe primele două locuri de pe buletin și următoarea propunere o fac consilierii locali. Și următorii care vin din rândul consilierilor vor ocupa celelalte poziții de pe buletinul de vot. Dar nu poți să faci două buletine de vot, pentru aceleași funcții. Adică, Cristi, e al șaselea mandat! Eu n-am auzit niciodată așa ceva.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-până acum nu erau prevederile care spuneau că și primarul poate să propună. Până acum erau consilierii locali. Primarul este prima dată. Codul administrativ vine și spune - ,,la propunerea primarului sau al consilierilor locali”. De asemenea, tot Codul administrativ v-a adus noutatea că primarul poate să facă amendamente. Până acum nu era această noutate. De asta trebuie să privim distinct față de practica din vechile mandate, față de practica din acest mandat care trebuie să fie adaptată conform prevederilor Codului administrativ.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- domnule secretar, mi se pare normal ce spuneți, că primarul să-și aleagă doi oameni în echipă cu care să facă treabă, dar îi propune consiliului local și consiliul local își propune și el, pentru că împreună vom realiza lucruri în oraș în cei patru ani.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-așa este.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- și atunci este firesc, avem cutumă. Deci, dacă n-am avea cutumă, n-am avea experiență, am face două buletine de vot ca să ne jucăm și cineva va cere anularea acestor alegeri. Eu n-o cer.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul 9                            »                                   »             »

domnului Teodor Lazăr.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- problema nu este veche. Pe scurt, este vorba de un scrutin uninominal majoritar versus un vot pe liste. Din moment ce legea spune că decizia se ia cu majoritate absolută, înseamnă că opțiunea de vot este una care să confirme majoritatea sau să infirme majoritatea. În momentul în care mergeți pe mai multe opțiuni pe listă, acesta este un clasament. Este un vot pe listă. Este posibil să existe și un vot pe listă la scrutinul uninominal, dar atunci legea prevede clar că există un al doilea tur în care primii clasați intră în acea opțiune finală, unul sau altul, cum este de exemplu alegerea Președintelui României. Ori, aici, legea nu explicitează organizarea unui al doilea tur de scrutin între primii clasați, astfel încât ceea ce propune primarul poate fi adoptat sau poate fi refuzat. Dacă nu sunteți de acord cu opțiunea lui puteți foarte bine să o votați contra sau abținere și atunci se trece la următoarea propunere și tot așa până când prima propunere întrunește majoritatea. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - stimate coleg, aici este vorba de principiu. S-ar putea să fiu de acord cu propunerea domnului primar. Dar aici e vorba de principiu și nu de persoane. Ați înțeles? Prima opțiune a face propunerea, e a primarului în noul Cod administrativ. A doua opțiune o avem noi. Dar pentru aceleași funcții, nu poți să faci două buletine.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- simplu, domnule Huluță.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-gândiți-vă că sunt două funcții. Nu-i aceeași funcție. Sunt două funcții, două funcții de viceprimar.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - până acum terminam de trei ori, votam de trei ori viceprimarii.

Doamna Consilier Violeta URBAN- nu se votează pentru că acum se scriu de mână buletinele. Nu-i vina mea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-problema era logică. Că dacă se întruneau la primele două buletine de vot, la primul buletin de vot, majoritatea absolută și nu avea cum să întrunească și la ceilalți. Pentru că dacă pe un buletin de vot poate să apară situația să aibă toată lumea să aibă 21 de voturi.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- dar problema nu se limitează numai aici. Problema se limitează la faptul că eu poate nu-l știu pe al treilea. Poate i-aș fi dat lui. În plus se naște o discriminare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi îl știm pe al treilea.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- ascultă-mă o secundă. Se naște o discriminare între candidații propuși de primar care au un regim privilegiat și stau pe un alt buletin și ceilalți candidați care-și propuși de consiliu local și stau pe un alt buletin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar acum punem invers problema. Dacă acest vot ar fi...

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu știu. Mie mi se pare, eu nu am întâlnit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dacă acest vot ar fi un vot direct, nu am lua fiecare persoană și am supune-o la rând la vot?

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- orice candidat, la orice alegeri, trebuie să aibă șanse egale cu celălalt candidat și să fie pe poziții de egalitate cu celălalt candidat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu sunt de acord cu dumneavoastră.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu poți face două buletine diferite după cum este propus unul sau celălalt, de primar sau de consilieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-votul secret este.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- ne putem trezi cu altă minune, Doamne ferește!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-votul secret este o excepție. Dacă era vot direct, îi votați toți odată?

Doamna Consilier Violeta URBAN- dar nu este vot direct. Ideea este.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi, stați oleacă, votul secret, doamna Urban, este o modalitate.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- dar acesta nu-i un argument ca să votez pe două buletine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-e un argument legal.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- nu e legal. Nu e legal.

Doamna Consilier Violeta URBAN- este o situație concretă, nu putem să spunem dacă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi nu doamnă. Modalitatea de vot prin care se votează persoanele este votul secret. Dar modalitatea de vot când se pune pe rând, pentru că și proiectele le puneți pe rând. Și persoanele le puneți pe rând. Președintele de ședință l-ați pus pe rând.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului primar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- dar nu s-a votat deja?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi nu. Era o discuție cât se pregătesc buletinele, doamna Pravăț.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- eu sunt sigur că o să aveți înțelepciunea, acest for, să formulați și un regulament în cel mai scurt timp. Sper doar, astăzi să aveți înțelepciunea să alegem doi viceprimari. Pentru că dacă ies trei din acest buletin de vot, înseamnă că niciunul nu este ales și va trebui să repetăm ședința în altă zi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu este cazul în acest sens, pentru că dacă se va supune pe un buletin de vot, tip clasament, până la urmă ca un vot să fie valid, trebuie să bifezi două căsuțe. Dacă ai bifat 3 sau 4, votul este invalid.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi aveți pe buletin două funcții de viceprimar și trebuie obligatoriu să bifați cel puțin două căsuțe.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- păi nu-i așa, că poate să fie doar unul să fie valid.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi vedeți, dacă era buletin independent, nu mai existau discuțiile astea, dacă era unul, dacă erau doi.

Domnul Consilier Gigi- Nucu CANDET- domnule secretar,...

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- pe rând dragilor, pe rând.

Doamna Consilier Violeta URBAN - noi ar trebui, cred, că acum ar trebui să stabilim procedura de vot. Pentru că după cum vedeți, nu știm în momentul acesta ce buletine vor fi valide și care vor fi valabile. Adică mi se pare o problemă. Ne apucăm să votăm, dar nu știm care va fi finalitatea acestui vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi exact, eu de ce spun lucrul acesta?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnule secretar, cred că se conturează două variante. O variantă în care există un buletin de vot cu trei nume sau patru nume și o variantă în care fiecare consilier primește patru buletine de vot pentru fiecare nume în parte.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnule Crețu, dar când mergeți la alegerile locale, la parlamentare, primiți, dacă P.N.L. are patru candidați, primiți 4 buletine de vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar aici e vorba de două.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- pentru consilieri am primit un buletin de vot, pentru primar un buletin, pentru consiliu județean un buletin și pentru președinte un buletin.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- candidații nu sunt pe același buletin de vot?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- p ăi dacă nu ne înțelegem să fie toți pe un buletin de vot? Haideți să-i separăm, dar .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci acolo este o listă pe care o votați, doamnă.

Doamna Consilier Violeta URBAN- exact. Acolo e o listă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-acolo votați o listă la alegeri, nu votați un candidat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnule primar,.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar numai că votați un singur candidat nu doi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- poate unii votează cinci.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- și devine nul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- devine nul, tocmai.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- doamna președintă, dacă-mi permiteți, eu am înțeles așa, că a fost discuția la început. Că fiecare viceprimar propus trebuie să aibă minim 11 voturi, ca să fie validat. Am înțeles corect până aici?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ca să fie ales.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- ca să fie ales, da, să fie validat. Deci indiferent câți sunt pe buletinul de vot, cei care primesc 11 voturi sunt validați ca viceprimari.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi dacă primesc toți patru?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- bun, dar aici mai ține și de responsabilitatea fiecărui dintre consilierii locali, să voteze.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- haideți să-i dăm drumul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului Dorin Chirilescu și ulterior domnului primar.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- cred că procedura este mult mai simplă decât reușim să o înțelegem. Având în vedere că sunt doar două funcții de viceprimar trebuie doar să instituim această obligativitate să alegem doar două persoane din lista de patru. Și s-a rezolvat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- exact în completarea domnului Chirilescu, cred că ar trebui să considerați să votați acest aspect pentru că erau păreri diverse, de a avea și un vot și buletinul să fie valid, două sau mai multe și ar trebui să fie clar care buletin este valid, unu. Și doi, să discutați și despre eventualitate în care, sunt mai mult de doi candidați care îndeplinesc majoritatea absolută. Ca să fie clar dacă atunci se aleg într-o ordine, sau de fapt niciunul nu e ales și trebuie să reluăm într-o altă ședință, din punct de vedere legal.

Doamna Consilier Violeta URBAN- deci, ar trebui să supunem la vot modul de vot, dar nu știu cum ar fi ideal. Eu așa zic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-pentru ca propunerea domnului Chirilescu, și este o propunere legală și corectă, este ca fiecare buletin de vot să aibă votat cel mult doi consilieri...

Doamna Consilier Violeta URBAN- cel mult doi, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci sunteți.Sau unu. Sau cel mult doi.

Doamna Consilier Violeta URBAN- minim unu, cel mult doi, sub sancțiunea nulității buletinului de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-sunteți de acord cu această propunere? Adică pe buletinul de vot, ca buletinul să fie valabil și să poată să fie, nu votezi toți patru.

Doamna Consilier Violeta URBAN- trebuie să fie minim un vot și maxim două.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cel mult două voturi. Deci, eu asta am vrut să evităm noi când am zis, hai să votăm independent fiecare consilier. Pentru că erau inutile celelalte discuții.

Doamna Consilier Violeta URBAN- așadar buletinul cu trei voturi va fi nul, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi da.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnul secretar, doamna președinte, vreau să intervin. Haideți să... Am stabilit că toți cei patru candidați vor apărea pe același buletin de vot. Haideți să încercăm să stabilim modalitatea prin care un buletin de vot va fi declarat valid. Și vom putea considera valide acele buletine de vot care nu întrunesc mai mult de două opțiuni pentru.

Doamna Consilier Violeta URBAN- două voturi. Două opțiuni.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-corect.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- celelalte vor fi considerate buletine de vot nule.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da. Da, domnul Lazăr.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- am o dilemă. Cele patru opțiuni de vot vor avea fiecare câte o bifă sau vor avea opțiunea pentru, contra și abținere?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, trei variante: da , nu și abținere.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- deci asta înseamnă că alegătorii vor exercita doar două opțiuni de vot din patru, nu le vor executa pe toate?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vor bifa ,,nu”

Doamna Ioana-Raluca DINU- eu revin, îmi cer scuze, am fost patru ani președinta comisiei de validare, pe noi ne interesează numărul de voturi. Eu înțeleg așa că acele persoane care dacă întrunesc 11 voturi vor fi viceprimari.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, dar ce vor face dacă pe buletin aveți trei de ,,da”? Și astea sunt regulile pe care dumneavoastră trebuie să le stabiliți împreună, ca să știm.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- dar votul, rămâne vot.

Doamna Consilier Violeta URBAN- da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- deci nu mai mult de două.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci, cel mult două.

Doamna Consilier Violeta URBAN- minim un vot, cel mult două.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cel mult două opțiuni.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- și unde ne putem exercita opțiunea de vot contra?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-poftim?

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- opțiunea de vot „contra”, propunerii primarului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-aveți acolo: da, nu și abținere. Aveți trei variante.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR Deci, înțeleg dacă dau două voturi „pentru”, pot să dau două voturi ,,contra”?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR -Deci pot să dau patru voturi, de fapt?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - dar parcă era vorba că sunt numai două.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, pe opțiune pozitivă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnul secretar, haideți, formulați, vă rog, din punct de vedere juridic, corect și complet condiția sub incidența căreia buletinele devin nule.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-acum dumneavoastră mă puneți pe mine să vă explic propunerea dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- sunteți secretarul U.A.T.-ului.                                                                ’

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-să vă explic propunerea dumneavoastră, cu care eu nu am fost de acord.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- păi am văzut că ați fost de acord.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi nu am fost de acord că dumneavoastră ați votat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- e propunerea care ne scoate din impas la momentul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu v-am spus în felul următor: Codul administrativ reglementează foarte clar și distinct propunerea primarului și cea a consilierilor. V-am spus de asemenea că avem două funcții distincte. Dumneavoastră ați votat în felul acesta. Din punctul meu de vedere, dacă vreți să ne pliem pe propunerea dumneavoastră, regula este că cel mult două opțiuni de ,,da” pe buletinul de vot să fie.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- să fie cel mult două opțiuni de ,,da”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-că poate cel mult două opțiunii de ,,da”. Că așa, pot să fie patru opțiuni de ,,nu”.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- și atunci ne responsabilizează expunerea unei asemenea condiții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- e și logică această interpretare, dar nu se ajungea aici dacă avea fiecare buletinul lui. Păi da.

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- domnul secretar, da-ul e da și nu-ul e nu. Auziți, aducem un.....Noi trebuie să facem treabă pentru oraș.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- dar veniți dumneavoastră cu o propunere dacă vorbiți de respect față de cetățeni. Veniți dumneavoastră cu soluții.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- aș dori să dau cuvântul doamnei Violeta Urban, care ar dori să sintetizeze procedura de vot și dacă sunteți de acord, ulterior vom supune această procedură de vot, ca să nu riscăm contestații.

Doamna Consilier Violeta URBAN- așadar, pe buletinul de vot sunt patru nume. În dreptul fiecărui nume există opțiunea ,,da”, ,,nu”, ,,abținere”. Ca un vot să fie valid va avea două opțiuni pozitive, doi de ,,da” sau unu. Da? Atunci votul este valid. Dacă vom avea trei de ,,da” sau patru de ,,da”, votul nu este validat. Vom supune la vot această modalitate dacă sunteți de acord și începem votul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- e în regulă? Este toată lumea de acord cu ce a prezentat doamna Urban?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-s-au înțeles regulile?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- dacă s-au înțeles regulile, putem supune la vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul Candet, vreți să luați cuvântul?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- eu nu-l văd pe domnul Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am înțeles.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- putem supune la vot propunerea doamnei Urban?

Cine este pentru această procedură de vot și acest regulament? În regulă.

Cine este împotrivă? Încă o dată, cei care sunteți împotrivă, vă rog să ridicați mâna. În regulă. Cine se abține? În regulă. Deci o persoană împotrivă, 3 se abțin și 17 pentru. Mă puneți și pe mine la abținere, mă contorizați la abținere, 4 abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

16

1

4

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am înțeles.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -4 abțineri.

Doamna Consilier Violeta URBAN - în funcție de rezultatul votului, dacă vom avea doar un viceprimar, apoi vom face al doilea tur cu ceilalți nominalizați.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- stați un pic, că asta n-am lămurit-o.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- doamna Urban deține mai multe informații decât deținem noi, se pare.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - doamna președinte, dacă-mi permiteți.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- vă permit, domnule Cernic.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- chestia asta trebuia stabilită când am stabilit metoda de vot. Noi, s-a dat un vot pentru validarea buletinului și acum spuneți că va exista un tur doi.

Doamna Consilier Violeta URBAN- nu, nu. Eu am spus așa. După ce vom număra voturile, vom stabili ce facem. Dacă mergem mai departe să alegem în continuare dintre ceilalți clasați. Nu am cum să știu ce va fi.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- stabilim tot așa la vot, ce facem? Dacă facem turul doi?

Doamna Consilier Violeta URBAN- stați un pic.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- aș propune ca doamna Urban să reia ,, da capo al fine” regulamentul și cu această adăugire pe care a făcut-o acum și ulterior vom vota tot ansamblul.

Domnul Consilier Sebastian - Dacă-mi permiteți. Mai devreme ...

Doamna Consilier Violeta URBAN- nu avem de unde să știm care este rezultatul votului. După ce vom număra voturile, vom lua decizia. Clar, asta am spus.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- mai devreme erau obiecții în ce privește metoda de vot și cred că ar fi trebuit să lămurim toate lucrurile și toate aspectele la începutul metodei de vot.

Doamna Consilier Violeta URBAN- atunci haideți, dacă vreți toate variantele înainte.Deci, mi se pare absurd să luăm acum în calcul toate variantele înainte. Haideți să numărăm după primul scrutin și atunci o să vedem ce se întâmplă. Sunt mai multe variante. Vreți să le stabilim acum?

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- adică stabilim regulile după cum iese votul?

Doamna Consilier Violeta URBAN- nu stabilim regulile, stabilim după al doilea tur regula. Mi se pare normal. Adică sunt cel puțin trei variante pe care le putem lua în calcul. Vreți să stabilim acum regula pentru fiecare variantă? Sau vreți să votăm și să vedem ce se întâmplă.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- p ăi e același principiu pe care l-au menționat și colegii în care nu știam candidații propuși. Da? Deci, ori știm totul de la început, ori nu mai știm.

Doamna Consilier Violeta URBAN- alegem. Dacă dumneavoastră vreți acum să stabilim trei variante, stăm și le stabilim, sau votăm.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- eu aș propune să avem o pauză de 5 minute, timp în care doamna Urban să...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- nu mai luați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- în regulă. Atunci, doamna Urban, reluați atunci, sintetizați tot ce s-a discutat.

Domnul Consilier Eusebiu-Iancu DIACONU- pauză 5 minute.

Doamna Consilier Violeta URBAN- să vedem dacă este cineva care nu a înțeles. Adică, cred că toată lumea a înțeles cum se votează. Este cineva care are nelămuriri? Nu cred, nu? Atunci chem membrii comisiei de numărare a voturilor să fie în față.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- eu am propus, poate așa ar fi mai ușor, să sintetizeze.

Doamna Consilier Violeta URBAN- pe rând, așteptăm consilierii locali să-și exprime votul. Vom începe cu candidații. Sunt 21, le-am numărat. Domnul Ghingheș, domnul Miroșeanu, domnul Manolache, domnul Chirilescu. Trebuie să aveți pix.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- eu aș mai vrea, doamna președinte, înainte de a trece la vot, eu aș vrea să fac o precizare în numele Alianței Social-Umaniste. Am anunțat deja public că nu vom bloca formarea majorităților în consiliu local, prin urmare nu avem de ce să facem lucrul acesta astăzi și am convingerea că vor fi aleși cei doi viceprimari, cu atât mai mult cu cât domnul consilier Ghingheș a fost colegul nostru la Partidul Social Democrat și a demonstrat faptul că vrea să se implice cu adevărat în conducerea destinelor municipiului Bacău. Deci, avem mai multe motive să validăm astăzi propunerile venite din partea domnului primar și din partea consiliului local.

Domnul Consilier Eusebiu- Iancu Diaconu - p ăi atunci nu mai e nici o problemă, dacă a fost de la P.S.D. îl și votați, nu? Că doar nu e o problemă asta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- vă mulțumesc doamna Pravăț. Vă mulțumesc frumos.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- domnule Cernic, aveți dreptul la cuvânt.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- aș vrea să vin cu o completare, la ceea ce a spus doamna Breahnă. Da, este trist pentru dumneavoastră să aveți doar doi reprezentanți de la P.S.D. și să trebuiască să susțineți un om tânăr, care cu siguranță va reprezenta Bacăul cu cinste în funcția de viceprimar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- nu e trist. Domnul Cernic, cred că n-ați înțeles corect.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- ba am înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- dacă era trist, nu-mi asumam public, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- eu apreciez gestul dumneavoastră. Tocmai de asta. A fost o completare.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- nu e deloc trist, îi dăm șansa să se afirme. Da? Ok.

Procedura de vot secret.

Domnul Consilier Eusebiu- lancu DIACONU - dar ați zis că votul se face în cabină, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ce anume?

Domnul Consilier Eusebiu- lancu DIACONU - votul? Domnul secretar, se votează în cabină, domnul secretar? Până la urmă cum votăm?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- în cabină.

Domnul Consilier Eusebiu- Iancu DIACONU - pe rând, în cabină. Păi nu? Care-i regula?

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- se votează secret în cabină.

Doamna Consilier Violeta URBAN - este alegerea fiecăruia consilier. Poate să voteze la vedere, dacă vrea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-haideți, se citește rezultatul? Sunt consilierii în sală. Dați-i cuvântul doamnei Urban pentru a prezenta.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul doamnei Urban pentru a prezenta rezultatul votului.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Așadar, procesul verbal încheiat de către Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău la data de 27.10.2020.

S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu alegerea viceprimarilor municipiului Bacău.

21 de consilieri prezenți, 21 de consilieri au votat. Au fost 2 voturi nule.

 • - 10 voturi pentru ca domnul Ghingheș Cristian să fie ales Viceprimar al Municipiului Bacău, 9 voturi împotrivă și cu cele 2 nule avem 21.

 • - 15 voturi pentru ca domnul Miroșeanu Liviu-Alexandru să fie ales Viceprimar al Municipiului Bacău, 4 voturi împotrivă, 2 voturi nule.

 • - 7 voturi pentru ca domnul Manolache Cristinel să fie ales Viceprimar al Municipiului Bacău, 12 voturi împotrivă, 2 voturi nule.

 • - 2 voturi pentru ca domnul Chirilescu Dorin să fie ales Viceprimar al Municipiului Bacău, 17 voturi împotrivă, 2 voturi nule. Acesta este rezultatul.

 • 1. Consilieri prezenți - 21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 21

 • 3. 10 voturi pentru ca DL. GHINGHEȘ CRISTIAN să fie ales Viceprimar

al Municipiului Bacău ;

 • 4. 9 voturi împotrivă;

 • 5. 2 voturi nule.

 • 6. 15 voturi pentru ca DL. MIROȘEANU- LIVIU ALEXANDRU să fie

ales Viceprimar al Municipiului Bacău ;

 • 7. 4 voturi împotrivă;

 • 8. 2 voturi nule.

 • 9. 7 voturi pentru ca DL. MANOLACHE CRISTINEL să fie ales

Viceprimar al Municipiului Bacău ;

 • 10. 12 voturi împotrivă;

 • 11. 2 voturi nule.

 • 12. 2 voturi pentru ca DL. CHIRILESCU DORIN să fie ales Viceprimar al

Municipiului Bacău ;

 • 13. 17 voturi împotrivă;

 • 14. 2 voturi nule.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci avem un viceprimar în persoana domnului Miroșeanu Liviu, urmează ca dumneavoastră să faceți propuneri pentru a doua funcție de viceprimar. Domnule primar...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Îmi mențin propunerea inițială ca viceprimar - domnul consilier Cristian Ghingheș.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Scrieți pe buletinul de vot ”Domnul Cristian Ghingheș” pe prima poziție. Mai există vreo propunere?

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU- Da, îmi mențin aceeași propunere, pe domnul Manolache Cristinel.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-”Domnul Manolache” a doua propunere. Mai sunt propuneri? Dacă nu mai sunt propuneri, înscrieți cele două nume pe buletinele de vot.

Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU- Acum câte opțiuni trebuie să fie pe buletinul de vot? Una, două, trei?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, acum aș ruga-o tot așa, pe doamna Violeta Urban, pe care n-o mai văd aici.Doamna Urban, având în vedere că acum se pare că se schimbă procedura de vot, vă rog să comunicați celor din sală noul regulament de vot, noua procedură de vot, un singur vot, o singură bifă pe buletinul de vot.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Da, cred că e clar pentru toată lumea acum: o singură opțiune pentru că a rămas doar un singur loc disponibil de viceprimar. Deci o singură opțiune cu ”Da”.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș vrea să votăm acest regulament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Manolache și Chirilescu, s-a propus el.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vreau să știu dacă.Cine este pentru? Cine este pentru o singură bifă, un singur da. Cine este pentru? Mă scuzați, încă o dată. Se poate, domnule secretar, și.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru”, noua modalitate de vot a fost aprobată.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Voiam să vă întreb dacă stăm aici până iese fumul alb sau...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- E alegerea dumneavoastră.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dăm cuvântul » » » »

doamnei Violeta Urban.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Înainte de a anunța rezultatul votului, aș dori să le mulțumesc celor două doamne care au scris de mână buletinele, poate ne gândim data viitoare și luăm o decizie să avem aici o imprimantă, pentru că e foarte greu să scrii de mână atât. Mulțumim frumos. Așadar: ”Proces verbal încheiat de către Comisia de numărare a voturilor și stabilire a rezultatului votului secret din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, la data de 27.10.2020.

S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu alegerea viceprimarilor municipiului Bacău. Consilieri prezenți- 21, numărul consilierilor care au votat- 21.

 • - 13 voturi pentru ca domnul Ghingheș Cristian să fie ales Viceprimar al Municipiului Bacău, 5 voturi împotrivă, 3 voturi nule;

 • - 4 voturi pentru ca domnul Manolache Cristinel să fie ales Viceprimar al

Municipiului Bacău, 14 voturi împotrivă, 3 voturi nule;

 • - 1 vot pentru ca domnul Chirilescu Dorin să fie ales Viceprimar al Municipiului Bacău, 17 voturi împotrivă, 3 voturi nule. Acesta este rezultatul votului.

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

 • 3. 13 voturi pentru ca Domnul GHINGHEȘ CRISTIAN să fie ales

Viceprimar al Municipiului Bacău ;

 • 4. 5 voturi împotrivă;

 • 5. 3 voturi nule.

 • 6. 4 voturi pentru ca Domnul MANOLACHE CRISTINEL să fie ales

Viceprimar al Municipiului Bacău ;

 • 7. 14 voturi împotrivă;

 • 8. 3 voturi nule.

 • 9. 1 vot pentru ca Domnul CHIRILESCU DORIN să fie ales Viceprimar al

Municipiului Bacău ;

 • 10. 17 voturi împotrivă;

 • 11. 3 voturi nule.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Felicit pe cei doi viceprimari și îi invit, dacă doresc, să ia cuvântul. De asemenea, vă informez că alegerea celor doi viceprimari va fi consemnată în hotărârea acestui consiliu local. Nu dorește nici unul din cei doi viceprimari să ia cuvântul? Domnule Miroșeanu, vă rog. Domnul Consilier Liviu-Alexandru MIROȘEANU - Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care ne-au dat votul și m-au susținut în această seară. Mă bucur foarte mult că voința electoratului exprimată prin votul de la alegerile locale și faptul că proiectul PNL- USR- PLUS, prin care am câștigat Primăria Municipiului Bacău prin domnul Primar Lucian Stanciu-Viziteu, a fost respectat. Cu siguranță această echipă își va duce la capăt mandatul de 4 ani de zile, dezvoltând pentru municipiul Bacău un proiect de..., care să aibă în vedere cel puțin 5 -10 ani de acum-înainte. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc tuturor mult succes. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Felicitări, domnule Miroșeanu. Dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc consiliului local care, în înțelepciunea lui, a ales doi viceprimari alături de care voi munci. Domnilor viceprimari, vă felicit, mâine la ora 8 dimineața vă aștept la treabă în clădirea Primăriei.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Cristian Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor cetățenilor care ne-au susținut și ne-au adus astăzi aici să-i reprezentăm, pentru că de asta suntem cu toții aici, apoi domnului primar pentru propunere, colegilor consilieri din alianță pentru susținere până la capăt, dar și celorlalți consilieri, de la celelalte grupuri politice care au exprimat acest vot și trebuie să fim conștienți că acest consiliu local este unul, sau va fi unul fragmentat în următorii 4 ani și din punctul meu de vedere, orice decizie majoră care privește băcăuanii, fie că este vorba de buget sau de proiecte semnificative, din punctul meu de vedere, trebuie dezbătute înainte și să ne consultăm cu toate grupurile politice, dincolo de consultarea cu cetățenii și sper ca acesta să fie spiritul acestui consiliu local. Mulțumesc încă o dată și Doamne-ajută!

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul primar va veni să vă înmâneze insignele, am să rog cei doi viceprimari să se ridice.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi (fostul nr. 6) și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI pentru a prezenta aspectele legale referitoare la desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Articolul 152 din Ordonanța de Urgență 57/2019 reglementează că: ” În situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care au obținut votul majorității absolute. În această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.”

Exercitarea votului se face în cabină, buletinul de vot este împăturit și apoi se introduce în urna supravegheată. În acest sens, îl rog pe domnul primar să facă prima propunere și dacă există alte propuneri.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Ținând cont de experiența de prefect a domnului viceprimar Liviu Miroșeanu, îl propun pe domnul Miroșeanu să fie primul care mă va înlocui în absență.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Mai există alte propuneri? Dacă nu mai există alte propuneri, propunerea domnului Huluță este să votăm deschis.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Deci toată lumea este de acord ca acesta să fie vot deschis.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

urban violeta

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru”, noua modalitate de vot a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot propunerea domnului primar ca domnul Miroșeanu să fie înlocuitor de drept al domnului primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ ionela-cristina ’

x

3.

candet gigi- nucu

x

4.

cernic sebastian

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-nicolae      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru”, propunerea domnului Primar Lucian Stanciu-Viziteu a fost adoptată.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ion Melinte, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău. Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Am rugămintea: înainte de a trece la acest punct, să adunăm comisiile de specialitate care vor trebui să ne dea. Comisia 5 care va trebui să ne dea avizul de specialitate pe această comisie. Vi se aduce acum formularul. Vă rog, Comisia 5, să vă întruniți și, doamna președintă, 2 minute pauză, vă rog frumos, ca să facă avizul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Suspend ședința pentru timp de 2 minute.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- .punct de pe ordinea de zi, vă rog să-l citiți, să-l chemați și pe domnul secretar, ca să nu ne întindem șapte ore la ședință. Atunci.. .Vă rog să continuăm. Mai durează trei minute. Haideți să nu. păstrăm buna practică.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Spuneam că aș dori să trecem la punctul 8 al ordinii de zi și dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d- lui Ion Melinte, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Ținând cont că în data de 22.10.2020, domnul Ion Melinte și-a prezentat demisia din funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău și respectând normele articolului 204 alineat 6 din Codul administrativ, trebuie să luăm act de această demisie printr-un proiect de hotărâre pe care vi l-am înaintat și pentru care vă solicit votul. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Există aviz, majoritate simplă.

Comisia de specialitate prezintă avizul favorabil (Comisia nr. 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discuții asupra proiectului, dacă sunt?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Nu sunt discuții. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DIVERSE

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă propun, așadar, să trecem la punctul ”Diverse”. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să vă înscrieți la cuvânt, dacă doriți. Am înțeles. Bine, vă mulțumim pentru prezență.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc și eu, fiți pregătiți, vineri probabil, să mai facem o ședință cu rectificările urgente dacă reușim să le finalizăm la timp. Încercăm vineri, ca să fie una în luna aceasta, dar nu este sigur, doar să fiți pregătiți.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ordinea de zi a ședinței fiind epuizată declar închise lucrările ședinței Consiliului Local al 5             5                                 1                                                                                                         5             5

Municipiului Bacău. Vă mulțumesc pentru prezență.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ana-Manuela GROZA


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Nicolae-Ovidiu POPOVICI

Întocmit: Oana Adam , Maria Adomnicăi