Proces verbal din 25.02.2020

PROCES VERBAL AL ȘEDINTEI DIN 25.02.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 545030 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău din data de 25.02.2020.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 și art. 134 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 608 din 25.02.2020, a Primarului Municipiului Bacău, consiliul local în ședință de îndată. În sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri ședința putându-și începe lucrările.

Au lipsit: dl. consilier Cristian Ghingheș, dl. consilier Huluță Ghiorghe, d-na consilier Lazăr Doina Emanuela (concediu de odihnă) , dl. consilier Stan Gabriel ( delegație), dl. viceprimar Scripăț Constantin și dl. consilier Miclăuș Daniel .

Având în vedere absența domnului Miclăuș de la ședința de astăzi, aș dori ca să faceți propuneri pentru ședința de astăzi, pentru un președinte de ședință. Cine face propuneri? Domnul Bîrzu?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Propun pe domnul Cătălin Crețu președinte de ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine este pentru ca domnul Cătălin Crețu să conducă ședința?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi ”pentru” se aprobă ca domnul Cătălin Crețu să fie președinte de ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În unanimitate, cu 13 voturi, domnul Crețu vă rog să vă preluați atribuțiile.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnilor și doamnelor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântului domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, voi da citire proiectului de hotărâre, proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău din data de 25.02.2020.

1.


Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică Și Administrație Locală, Direcția Economică, Direcția Tehnică și a fost transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

-

-

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

14

-

-

Cu 14 de voturi "pentru” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu există. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre prezentat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, este vot direct, majoritate absolută.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi "pentru” a fost aprobată modalitatea de vot.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Supun discuției punctul 1 de pe ordinea de zi, îl invit pe domnul primar să prezinte expunerea de motive .

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Având în vedere hotărârea Comitetului Județean de Situații de Urgență, prin care s-a hotărât că Municipiul Bacău să depisteze pensiuni la periferia municipiului Bacău care să întrunească toate condițiile carantinării persoanelor cu un înalt risc d e transmitere a infecției Covid-19 și să aloce fondurile necesare acoperirii costurilor închirierii, de asemenea, hotărârii Comitetului local pentru Situații de Urgență, am venit în fața dumneavoastră cu prezentul proiect de hotărâre. De asemenea, vă rog frumos să îmi permiteți să dau citire Hotărârii nr. 5 din data de 25.02.2020 a Co mitetului Județean de Situații de Urgență.

„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Hotărârea nr. 5 din 25.02.2020 prin care se adoptă măsuri necesare identificării spațiilor corespunzătoare de carantinare care să îndeplinească condiții de a asigura un număr suficient de locuri și condiții corespunzătoare

Având în vedere:

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21 din 2004;

-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 1 din 2014;

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 557 din 2016;

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1491 din 2004;

-prevederile Legii nr. 95 din 2006 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11 din 2020;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău,

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1- Se aprobă stabilirea unei locații la o pensiune aflată la periferia municipiului Bacău, prin grija Primăriei Municipiului Bacău, în vederea carantinării persoanelor asimptomatice care sosesc din localitățile aflate în carantină sau cu efectul infectării cu virusul Covid-19 Coronavirus.

Art. 2- Cheltuielile aferente pentru carantinarea persoanelor vor fi suportate de către Municipiul Bacău, de către Primăria Municipiului Bacău.

Art. 3- Se abrogă articolul 1 din Hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență nr. 4 din 24.02.2020.

Art. 4- Secretariatul tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență va comunica prezenta hotărâre către Instituția Prefectului Județul Bacău, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean, Aeroportul Internațional și Primăria Municipiului Bacău, în vederea punerii ei în aplicare.”

Este vorba de spații de cazare adecvate, pentru persoanele care sunt suspecte a fi infectate sau care provin din zonele declarate închise sau carantinate din Italia, sau acele zone care sunt cu potențial risc. După cum știți, în Hotărârea nr. 4 s-a dispus, adică ieri, s-a dispus ca, căminul Liceului Karpen să fie supus acestor operațiuni. În cursul acestei dimineți Hotărârea Comitetului de Situații de Urgență a revocat hotărârea anterioară și s -a dispus căutarea unei alte locații. Municipiul Bacău a pus la dispoziția Direcției de Sănătate Publică, încă de trei săptămâni, de acum trei săptămâni, câteva sute de locuri de cazare. Din comunicarea care ne-a fost făcută de Direcția de Sănătate Publică, ne-a fost indicat faptul că aceste locuri de cazare trebuie să dispună de baie în cameră.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Îl invit pe domnul secretar să prezinte avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Avizul comisiei 1 este favorabil, doar că în cadrul acestei comisii, grupul politic PSD, cei trei consilieri locali din comisia nr. 1, respectiv, subsemnata, doamna Ciocodei și domnul Șova au propus un amendament, în sensul identificării unor alte resurse bugetare pentru susținerea financiară a acestui eveniment.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -amendamentul la discuții.

V-aș ruga să facem


Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -amendamentul la discuții.

... și o să facem și


Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ok.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Este favorabil, cu amendament. Ok.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Perfect. Mulțumesc.

Discuții, da? Domnul Dragoș?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, nu înțeleg de ce atât de multe necunoscute. Nu știu care-i pensiunea asta, nu știu, e de două margarete, de trei margarete, de patru? Atâta secret, secretomanie, nu știu de unde vine. Apoi, aș vrea să știu de ce doar Municipiul Bacău trebuie să suporte... păi de ce domnul s ecretar? Ce e de râs?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Poate mergem ... Ca să știm și noi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Nu, nu, nu. E altă discuție. Nu. Problema e că nu e nicio secretomanie pentru că deocamdată nu am stabilit nimic. Vă dați seama că fiind vorba de niște bani publici, va trebui să facem minimele proceduri de selecție. Nu ne putem duce și să spunem ”Domnule, vrem să mergem la matale.” Facem o selecție de oferte, în sensul că facem solicitări, trebuie să îndeplinească niște condiții. Domnul primar, una din condițiile pe care domnul primar ar vrea și a vrut întotdeauna să fie așa, ca această locație să fie în afara municipiului Bacău. Pentru că, din punct de vedere al protecției este mult mai bine așa.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă e în afară, da, domnule secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Acum, noi facem proceduri.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Noi facem proceduri să cerem oferte, pentru că vă spun foarte sincer, teama noastră este că nu vom avea unde să ducem acești oameni. Eu am vorbit personal cu cel puțin trei patroni de pensiuni și n-au vrut să audă. Au spus - „sub nicio formă, pentru că asta pentru mine înseamnă faliment.”

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă gândiți ce înseamnă? Păi asta voiam să vă spun eu, ca patron în turism, ce înseamnă după ce trece epidemia asta să afle toată lumea că acolo a fost Coronavirus?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi, tocmai, păi.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Din punctul meu de vedere este greșit ca locație. Doi. Am dat un exemplu azi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Dar nu e nicio locație încă.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu, ca și idee de pensiune. Doi. Am dat astăzi exemplu, căminele noastre care stau goale de la, de un an jumătate, de când au plecat bătrânii.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnul, domnul, domnul viceprimar, lăsați dracu’ campania un pic.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dar nu-i campanie.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți, cred că nu m-ați auzit ce v-am zis. Ascultați-mă puțin.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Dar nu-i campanie. Era o soluție, era...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule viceprimar!

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - .era, era, era o soluție.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să vorbim pe rând, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnul viceprimar, haideți să vă explic ceva, nu m-ați ascultat și n-ați ascultat. Aseară v-am mai explicat o dată. Aseară.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Era mai bun Karpen-ul decât Letea aseară.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimate domnule viceprimar, am pus la dispoziția DSP-ului căminul de la Letea.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Și ce? Ce am zis eu?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ascultați-mă puțin.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, bun, da, vă ascult.

Domnul Primar Cosmin NECULA - . căminul de la Letea, căminul de la Henri

Coandă, căminul de la Antipa. Direcția de Sănătate Publică a spus foarte clar - trebuie ca aceste spații de cazare să aibă baie în cameră. Eu nu pot să discut acum ce a spus Direcția de Sănătate Publică și să ne apucăm de campanii electorale acum.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi nu ne mai asumăm noi, domnule primar. Dacă pensiunea e pe raza ..

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar oricum nu ne asumăm noi.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - . altui UAT, de ce să plătească Municipiul Bacău? Vă întreb. Păi nu, vă dau. Dacă e la Buhuși pensiunea asta? E în afara Bacăului. Sau între Buhuși și Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Aeroportul, deci, acești.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Aeroportul al cui e? Al cui e aeroportul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Aeroportul este pe raza teritorială a municipiului Bacău.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Pe raza UAT. Aparține de Consiliul Județean? Aparține de Consiliul Județean?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Competența, competența în asigurarea tuturor măsurilor pe raza municipiului Bacău, aparține Municipiului Bacău. Aceste sume, aceste sume care vin astăzi să fie bugetate, sunt de fapt o sumă inițială pentru asigurarea că există această locație. Pentru că dacă o luăm în mod logic, vă dați seama și dacă această epidemie va ține și va dura, n-o să fie vorba nici de o lună, nici de două săptămâni, ci cel puțin de două, trei luni de zile până vine căldura. Și atunci, Comitetul Județean ne-a însărcinat și noi ducem la îndeplinire ce spune Comitetul Județean.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Suntem obligați prin lege...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu este nici hotărârea domnului primar. Prin lege suntem obligați. Este o măsură dispusă de o autoritate în aceste situații excepționale. Nu știu dacă ați urmărit aseară conferința de presă de la nivelul Ministerului de Interne în care se solicita foarte clar, stabilirea la nivel de municipii și reședințe a acestor locații. Ei trebuiau de ieri să le aibă. Și atunci, noi suntem obligați să facem toate demersurile în vederea găsirii unei astfel de locații.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul primar a militat întotdeauna ca această locație să fie cel puțin la periferia municipiului Bacău. Și acum ne aflăm în faza, după ce dumneavoastră aprobați, în faza de proceduri de identificare a acestei locații. Numai că, vă spun că, din punct de vedere cel puțin economic și cum spuneați dumneavoastră comercial, trăim și cu teama că s-ar putea să nu găsim

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ok, mai pun întrebare și închei.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Iar căminele la care faceți dumneavoastră referire, toate, toate sunt în municipiul Bacău.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Păi aseară nu erau în municipiul Bacău?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul primar. Păi, dar nu a fost alegerea, nu fost alegerea domnului primar.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A fost o măsură impusă, dispusă de alții. Domnul primar și-a spus punctul de vedere în acest sens. De asta a ofertat altceva.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă ați da și locațiile care le-am spus eu azi și care a spus domnul primar, acum sunt ok. Deci decizia nu ne aparține.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi da.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Bun. Mai pun o întrebare și închei. Locația asta, pensiunea, cine trebuie să o identifice? UAT Bacău? Sau din momentul ăsta altcineva?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Noi, UAT Bacău că scrie în hotărâre, spune.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Deci domnul primar trebuie să caute pensiune în perioada asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Da.

Deci compartimentele, compartimentele de resort vor face solicitări...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vă întreb sincer. Credeți că vom găsi acum?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu știu. De unde să știm?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu știm, nu știm. Repet domnul.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Decât să pierdem timpul să căutăm, mai bine făceam. Nu știu, zic.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ce să facem?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ministerul Sănătății ce spune? Că e de acord?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu- Una nouă nu poți să faci.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Că vrea o locație cu baie în cameră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Ministerul Sănătății face parte din Comitetul de Urgență.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nici spitalele de boli infecțioase nu au așa ceva, infrastructură, domnule. Decât rezervele.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Măi Dragoș, dar eu vorbesc, eu.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Gata, am înțeles, e ok.

Domnul Primar Cosmin NECULA - . îmi dau eu cu părerea?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Gata, mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mai mult de atât. În banii respectivii sunt prinși, sume, adică am pus o sumă suficientă să avem și pentru dezinfecție și pentru mai multe. Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ok.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu plătim pensiunea de toți banii, sper eu.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Eu sper să o găsim.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da. Și eu sper.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Sper să o pună la dispoziție.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Având în vedere faptul că am constatat că resursele bugetare identificate nu au fost altele decât diminuarea creditelor bugetare alocate pentru bursele școlare aferente elevilor, propun ca amendament, identificarea unei alte surse bugetare, respectiv capitolul 84.02 -

transporturi, reparații curente. Deci, propun diminuarea capitolul 84.02 - transporturi, reparații curente - 20.02 și nu capitolului învățământ, respectiv burse școlare.

Înțelegem că este o situație de criză, dar totuși având în vedere că putem identifica alte resurse bugetare, nu cred că suntem în postura de a diminua bursele elevilor într-o asemenea situație. Dacă nu aveam și alte soluții pe buget da, dar avem și alte soluții și chiar îi rog pe colegii din consiliul local, dacă identifică o soluție mai potrivită să propună amendamente în acest sens. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - As dori eu să fac o interpelare. Există acea alocare din capitolul 65 parcă. Puteți să detaliați exact din ce perioadă, la ce se referă banii aceia? Ca să se înțeleagă cred că din ce ... Cine e capabil... Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun. Haideți, explicați dumneavoastră, domnule administrator, ca să nu fie discuții.

Domnul Administrator public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Deci 1.500.000 sunt banii de la burse, dar ei sunt alocați în trimestrul 4. Părerea noastră, a aparatului de specialitate a primarului, că acesti bani se pot disloca si eventual la o rectificare din iulie se pot pune din nou.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, dacă, dacă sunteți de acord, pot să ies si public să spun că vom suplimenta în trimestrul 4. Nu e niciun fel de problemă, dar haideți să luăm banii care îi avem în momentul de fața blocați pentru trimestrul 4 si stăm cu ei în cont, în loc să luăm de la asfaltări si parcări care îi utilizăm acum. Și haideți să le facem pe toate deodată. Dacă vreți, ies public si o să spun si o să-mi asum că voi susține în continuare acest amendament. Dar nu e vorba de amendament, e vorba de bugetul care este aprobat, care prevede această suplimentară bugetară care va fi făcută.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Puteți face același lucru si cu reparațiile curente. Deci, puteți aloca, suplimenta capitolul 84.02. ulterior, la prima rectificare bugetară. Știți foarte bine că abia am reușit să amendăm bursele școlare, să dublăm creditele bugetare alocate pentru ca elevii din municipiul Bacău să aibă certitudinea dublării burselor, da? Asta a fost ideea noastră, să dublăm bursele, nu să alocăm credite bugetare pentru tot exercițiul financiar 2020. Deci, ideea amendării bugetului din ședința anterioară aceasta a fost, de a dubla bursele, de a aloca credite bugetare suplimentare pentru a dubla bursele școlare, nu pentru a aloca credite bugetare pentru tot anul am făcut acel amendament.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De aceea, consider că la momentul aceasta, ideea cea mai bună ar fi să utilizăm resursele de la reparații curente, creditele bugetare de acolo.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul Dragoș?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Domnule primar, deci, bursele rămân exact cum am stabilit la ședința de consiliul local când am votat bugetul, da? Deci ele vor fi dublate, da? Acești bani, domnul Chindruș, când ar trebui să-i primească copiii? Bursele? Pentru că asfaltarea trebuie să o facem clar în aprilie, mai iunie, iulie, august.

Domnul Administrator public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Păi.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dacă copiii primesc în noiembrie, decembrie banii, eu zic că sunt.

Domnul Administrator public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Atunci primesc.

Primesc și în vară am impresia 1.500.000, jumătate în vară, jumătate în toamnă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cu ele dublate.

Domnul Administrator public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Cu ele dublate, deci, de asta am programat trimestrul patru.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Adică să luăm de undeva niște bani care nu-i folosim în primele 6 -7 luni ale anului.

Domnul Administrator public Romică-Lucian CHINDRUȘ -Dar nu-i folosim.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Asta-i ideea.

Domnul Administrator public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Păi, aceștia nu-i folosim decât în noiembrie.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dar puteți să ne spuneți cât înseamnă valoarea burselor acum? Doamna director? Cât înseamnă valoarea? Știți pe tot anul?

Doamna director Zamfir Mariana - Pe tot anul?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da.

Doamna director Zamfir Mariana -3.000.000.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - 3.000.000 și se împart defalcat. O parte în vară, o parte în iarnă.

Domnul Administrator public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Exact. Și 1.500.000 în trimestrul patru.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna consilier?

Domnul Primar Cosmin NECULA - 1.5000.000...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Am înțeles, am înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar, de ce?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Adică, să luăm niște bani de undeva, de unde nu avem nevoie de ei. Ca să nu blocăm alte investiții.

Domnul Primar Cosmin NECULA - .(nu se aude).....un capitolul bugetar, care în

momentul de față are o bugetare dincolo de jumătatea anului este CSM Bacău. Dar nu am discutat sub nicio formă de CSM Bacău. Eu discut acest capitol care este necesar doar în semestrul patru. Bursele vor intra dublate din această vară. Felicitări PSD-ului, punct. Dar mai mult de atât? Haideți să nu ținem banii blocați în contextul în care avem de făcut.

5                         5                                                         5

Și încă o chestiune. Capitolul transporturi, ceea ce vedeți, va trebui oricum suplimentat la rectificarea bugetară, nu ajunge pe parcursul unui an.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - . (în afara microfonului )... bursele nu vor fi afectate?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, sub nicio formă, sub nicio formă.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi ele rămân conform votării consiliului local de la aprobarea bugetului.

Domnul Primar Cosmin NECULA - .(în afara microfonului )......rost de bani de

aici, nu cred că e..

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu, că din iulie vorbim de alt consiliu local, care oricum trebuie să respecte bugetul care s-a aprobat. Exact, asta voiam să le spun colegilor. Că rămâne hotărârea de consiliu local inițială, indiferent ce consiliul local vine, bursele rămân dublate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnule viceprimar! Noi diminuăm bursele cu 50% acum.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu diminuăm, rămân, nu diminuăm doamna consilier. Rămân conform proiectului de buget.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vorbim.

Domnul Primar Cosmin NECULA - O să vedeți, bursele...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Prima.

Domnul Primar Cosmin NECULA - .o să vedeți bursele cum pleacă, tot dublate. Nu-i problemă. Dacă am dat jumătate de an.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar, prima rectificare bugetară se poate face începând cu cel de-al treilea trimestru, de acord? Cu 1 iulie, exact. Vorbim poate, despre un alt consiliu local și așa mai departe.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sigur că da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi exact. Eu nu am certitudinea faptului că bursele școlare vor fi susținute financiar de următorul consiliul local.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ne-am asumat chestiunea asta cu toții, că nu, dacă vă aduceți aminte , toți cei de aici cred că am votat amendamentul respectiv.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Până la urmă e o reușită a tuturor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Valoarea bursei nu se modifică. Ci alocarea din buget este realocată în momentul de față, datorită situației de urgență. Urmând ca Primăria să realoce suma aprobată, că noi nu schimbăm hotărârea prin care am stabilit dimensiunea burselor, prin această hotărâre. Mai sunt discuții?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog să supuneți amendamentul nostru la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

8

-

6

Cu 8 voturi ”pentru” și 6 abțineri nu a fost adoptat amendamentul doamnei Breahnă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai sunt amendamente?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Adică, domnule primar, chiar nu avem altă soluție?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, ....

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu vă supărați pe mine, dar eu nu mai am încredere în dumneavoastră, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar, dar nu e vorba de încredere, lăsați-o un pic acum.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, ce facem?

Diminuăm bursele elevilor?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna, doamna consilier, ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Când putem diminua reparațiile curente.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu diminuăm bursele elevilor sub nicio formă. Sunt niște capitole bugetare alocate pentru trimestrul patru. Bursele vor pleca și o vedeți, acum dublate de către dumneavoastră împreună cu întregul consiliul local. După aceea în iulie va trebui să suplimentăm, pentru că, eu sunt convins, indiferent cine va ajunge, nu cred că prima mișcare care o va face când va ajunge în consiliu, este să diminueze bursele. Sub nicio formă. Pe de altă parte, ceea ce, aici sunt colegii liberali, care vor avea majoritatea, mai mult ca sigur, în viitorul consiliu local. Discutăm de reparațiile curente care le avem de făcut acum și de parcări. Întrebați-l și pe domnul Zaharia ce înseamnă. Și așa s-au diminuat credite de acolo cu un 1.500.000. Și așa pleacă cu 1.500.000 mai puțin. Nu e vorba, că nu e pentru mine. E pentru oraș.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Doamna consilier, dar putem face un amendament aici unde scrie diminuarea sumei și realocarea ei la rectificare înapoi ca să fim siguri că acești bani, să avem siguranța că actualul consiliu local, că acești bani vor fi puși la rectificare. Adică să gândim un amendament în care să inserăm ceva, să inserăm

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar n-ai cum să inserezi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu există așa ceva, domnule viceprimar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Îi iei, sau nu îi iei.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu, acum sincer, nu cred că un. Acum am atâta experiență în consiliul local . Nici un consiliu local nu s-a opus sănătății și educației, când a fost vorba de majorare. Indiferent de culoarea politică, nu cred, nu cred că își va asuma vreun consiliu local să taie din burse. Sincer acum. Și nici nu e sumă foarte mare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Năstase, aveți cuvântul.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Stimate domnule primar, în sprijinul, în sprijinul discuției de astăzi, domnul primar, în sprijinul discuției de astăzi a întâlnirii noastre de aici, venind spre consiliul local, am trecut pe lângă clădirile astea care sunt pe dreapta , știți, de la unitățile astea militare. Mi-a venit în cap să vă spun dumneavoastră, poate demarați dumneavoastră de pe acum niște proceduri să le luăm noi. Că ele sunt bune așa, din câte am văzut eu, pot fi reamenajate cu investiții, eu știu, recompartimentate prin interior și să le avem de acum pentru perioadele următoare. Că, probabil, epidemii din astea de gripă, sau cine știe, pandemii, Doamne ferește, vor mai fi. Eu știu că s-a mai încercat cândva preluarea acelor două clădiri, știți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc. Deci, doamna consilier, nu de unul singur am făcut aceste demersuri. Am făcut și împreună cu viceprimar.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stați, stați să vă explic, stați să vă explic.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Dar nu, separați de tot restul. E pur și simplu o idee, mi-a venit când am venit spre dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stați să vă explic.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Dacă vreți, nici nu mi-o... Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Să vă detaliez ideea dumneavoastră.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De trei ori până acum, cu trei miniștri diferiți ai Ministerului Apărării, am încercat să luăm nu numai acele locații, ci și terenuri care stau pârloagă în momentul de față, ale unităților militare. Ne-am lovit.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Eu cred că acum, dacă încercați vi le dau.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ne-am lovit de aceeași.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Pe fond de pandemie, știți?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ne-am lovit de aceeași problemă.

  • 2. Sunteți la putere, haideți împreună la domnul ministru Ciucă.

  • 3. Nu mai luăm în calcul în momentul de față povestea cu epidemia și pandemia. Vă spun sincer. Pentru că locațiile care trebuie să le avem pentru carantinare trebuie să aibă anumite caracteristici stricte.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Că așa am auzit, să luăm unitățile militare, să îi ducem în primărie, să îi ducem acasă la mine, să îi ducem peste tot.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar trebuie îndeplinite anumite condiții.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Am înțeles aia cu baia în interior și cu. Da. Alea pot fi recompartimentate foarte ușor, știți? Este bine să ne gândim. Mă gândeam că poate demarăm ceva, măcar pe viitor să le avem pregătite . Două clădiri din astea pentru situații.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar măcar să ni le dea.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Este demarată procedura.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Să ni le dea.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este demarată procedura de 3 ani.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Este demarată procedura, doamnă, există și corespondență.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De 3 ani de zile.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu ne-am înțeles, ca să știți. Nu ne-am înțeles la câte apartamente trebuie să dăm noi MAPN-ului după ce le realocăm. Ei vor 15, noi am zis 10. Suntem undeva, ca o minge de ping pong.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Ei, dacă e demarată, domnule viceprimar...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Pentru că vor, ei consideră că putem reabilita ...

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Mai bine nu îmi spuneați. Domnule viceprimar? Mai bine nu îmi spuneați, dacă e demarată de 3 ani și nu ați rezolvat-o.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Păi e demarată, știți? Doamnă, știți unde e problema? Dacă domnul fost primar PNL accepta, acum le aveam.

Doamna Maria-Raluca NĂSTASE - Bun, haideți să nu ne certăm pe fondul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Alte discuții la subiect?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnul Chindruș știe ce spun, e de pe vremea răposatului.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul viceprimar, la subiect. Domnilor consilieri, nu mai avem discuții. Doamna Breahnă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, având în vedere că nu putem avea încredere la nesfârșit în angajamentele domnului primar, și având în vedere că nu știm care va fi viziunea viitorului executiv și viitorului legislativ, propun pauză de consultări, în vederea identificării unor alte resurse bugetare pentru susținerea financiară a acestei situații de criză.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pauză de consultări.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot propunerea doamnei Breahnă.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

9

-

5

Cu 9 voturi ”pentru” și 5 abțineri a fost aprobată propunerea doamnei Breahnă pentru pauză de consultări.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -5 minute pauză.

PAUZĂ.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac un amendament, în sensul următor: diminuarea sumei de la 1.500.000 la 1.000.000 lei, cu realocarea ca și sursă bugetară de la capitolul, nu știu numărul exact, transportul social și de la burse, 500 și 500.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, aș vrea să auzim amendamentul în clar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, diminuarea plafonului de 1.500.000 la 1.000.000, o dată.

2. Alocarea ca și sursă din 68.02- transportul social, doi, din în învățământ, capitolul 11 dacă nu mă înșel, 65, titlul 11, 500, deci încă 500.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnul primar!

Domnul președinte de ședință, îmi permiteți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar, v-aș ruga să identificăm resurse bugetare, în sensul diminuării cheltuielilor curente. Să lăsăm copiii în pace și bursele aferente lor. Asta-i rugămintea noastră. Chiar dacă identificăm 3, 4, 5 credite bugetare, am identificat și noi, aici, cu colegii de la celelalte partide politice, capitolul 68.02- asistență socială, o să luăm și de transporturi și haideți să mai identificăm împreună, deci vreau să...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Acesta este amendamentul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Împreună mai identificăm încă un capitol bugetar de unde putem diminua, astfel încât bursele școlare să nu fie afectate. Totuși, vorbim despre copiii din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, ce, ce ați identificat dumneavoastră? Haideți să o luăm din aproape, în aproape, să identificăm ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Putem, putem diminua 68.02 cu 1.000.000 lei, cu o mie de mii, mii lei. 68.02. Deci nu luăm de acolo 500.000, luăm 1.000.000 de lei. Sau luăm de la transporturi 750.000 și de la 68.02 -750.000.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Doamna Breahnă, dar nu s-a diminuat la ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, deci încă ... Nu mai aveți nevoie de 1.500.000?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să vorbim pe rând vă rog. Înscrieți-vă la cuvânt, vă rog.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Haideți să, haideți să votăm amendamentul cu reducere de la 1.500.000 la 1.000.000 și pe urmă hai să vedem, da? Haideți să votăm amendamentul ăsta și pe urmă votăm.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -Amendamentul e făcut la un loc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A fost făcut domnul primar un amendament și trebuie să-l supunem la vot pe acest.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - La un loc, nu pot să-l supun defalcat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ... pe al domnului primar prima dată.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Al domnului primar, da.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Asta a zis Ilie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, supunem la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Nu, domnul secretar!

Haideți să enunțăm amendamentul în clar. Nu vă supărați pe mine.

Domnul Primar Cosmin NECULA - L-am mai spus, l-am spus de două ori.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci...

Domnul Primar Cosmin NECULA - L-am spus de două ori.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Solicitați finanțarea

acestei situații de criză doar cu 1.000.000 lei? Nu cu 1.500.000 lei?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deocamdată e ca titlu de pornire.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Mulțumesc, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu știm dimensiunea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Putem suplimenta ulterior.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Exact. Dar să putem demara procedurile de stabilire și de asigurare a acestei locații, avem nevoie de niște bani.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să supunem la vot. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul domnului primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi "pentru” s-a adoptat amendamentul domnului primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai sunt amendamente? Da, doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Atunci, propun identificarea creditelor bugetare pentru susținerea acestei situații de criză, prin diminuarea capitolului 84.02 - transporturi cu 500.000 și a capitolul 68.02 - asistență socială tot cu 500.000.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc. Deci, suntem într-o situație de criză dictată de către împrejurări și sub imperiul unei hotărâri de Comitet Județean de Situații de Urgență. Haideți să pornim măcar până vineri cu această alocare bugetară. Eu, din ceea ce înțeleg în momentul de față, dumneavoastră ați votat amendamentul meu, în unanimitate. Asta înseamnă că s-a adoptat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am specificat, domnul primar! Nu, am specificat...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Poate înțeleg eu greșit.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am întrebat pe domnul secretar ce votăm. Și am votat, domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, da, da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și am votat strict, da, diminuarea sumei alocate pentru această situație de criză de la 1.500.000 la 1.000.000 de lei. Asta a votat grupul politic PSD.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îmi pare rău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu, nu. Amendamentul domnului primar care a rămas pe bandă, am specificat clar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnul secretar, nu ne jucăm aici de-a declarațiile. Am întrebat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, dar putem.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și domnul Bîrzu a zis că ”haideți să votăm întâi diminuarea.”

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Zamfir, dumneavoastră ce ați înțeles? Că eu sunt jurist, nu mă pricep la detalii financiare.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, v-am întrebat ce votăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Poftim?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ați zis că votăm diminuarea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu.

Eu am spus că votați pentru amendamentul domnului.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... alocării bugetare pentru această situație de criză.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar chiar așa? Am ajuns să ne păcălim unul pe altul în direct?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Breahnă, domnul primar a ridicat un amendament. Pe urmă, l-a repetat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De două ori.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul președinte.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Bîrzu, domnul Bîrzu, domnul Bîrzu? Ați propus să votăm pe rând amendamentele?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, s-a votat amendamentul, nu s-a votat proiectul, deci prin urmare, haideți să găsim bani și să terminăm un pic.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine, atunci.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - ... ședința asta cu un singur proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deci, s-a votat, eu am înțeles...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnul secretar,.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, ceea ce faceți dumneavoastră cu noi, da, este mascaradă. Eu am discutat foarte clar cu dumneavoastră, v-am întrebat ce votăm. Diminuarea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, eu v-am spus.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - . creditelor bugetare, lăsați-mă să termin, creditelor bugetare alocate pentru această situație de criză de la 1.500.000 la 1.000.000 lei și mi-ați zis că da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, eu am spus că votăm amendamentul domnului primar, domnule!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, dar domnul primar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul primar a propus.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, am înregistrat toată povestea asta, ca idee.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Breahnă!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa cum ne.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - . asigurați de prezența domnului Botoi în sală acum ceva vreme.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Breahnă!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - . când dumnealui nu era în sală, așa ne asigurați că am votat acum amendamentul integral.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Breahnă, eu vă întreb un lucru. Era normal să votăm un lucru pe care domnul primar nu l-a propus? Domnul președinte.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar! Am discutat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul președinte mi-a zis să supun la vot amendamentul domnului primar. Puteam să pun la vot altceva decât ce a zis?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am supus parțial amendamentul domnului primar la vot.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna, doamna Breahnă, doamna Breahnă, vă rog frumos un pic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți. Știți ceva? Eu îl las pe domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Când s-a propus, când s-a discutat supunerea la vot, s-a zis să se voteze separat. Și eu am spus că nu se poate vota separat, pentru că nu a fost formulat separat. Dar chiar și dacă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Când ați spus lucrul ăsta, domnul Crețu?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Am spus la microfon. Vă uitați pe înregistrare și o să vedeți. Dar chiar și așa, chiar și așa, dacă a trecut amendamentul nu contează, pentru că nu a trecut hotărârea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Exact.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să găsim, dacă nu sunteți de acord cu sursa de finanțare pe care a găsit-o domnul primar, haideți să găsim sursă de finanțare. Avem 500 de la transport social, bani aferenți pe trimestrul trei, da? 500. Mai trebuie 500.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi și am zis 500 de la 84.02, domnul Crețu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Care reprezintă ce?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Transporturi 20.02 -reparații curente.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu știu dacă partea de reparații este exact zona în care ar trebui să luăm bani, având în vedere cum arată municipiul Bacău ca și străzi, ca și infrastructură. Haideți să găsim altă sursă de finanțare, ca să nu supunem la vot nenumărate variante și să le picăm pe toate.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi găsiți-o, domnul Crețu. Găsiți-o. Deci, repet. Amendamentul domnului primar s-a votat parțial. Așa a și sugerat domnul Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - N-are cum doamna Breahnă, n-are cum să se voteze parțial atât timp cât este formulat întreg.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și aș fi apreciat ca dumnealui să declare public acest lucru.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu poți să votezi parțial, nu pot eu să extrag ce vreau...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul consilier Crețu! Am întrebat, ce votăm? Votăm strict diminuarea creditelor bugetare alocate pentru această situație de criză?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vi s-a răspuns că se votează amendamentul ridicat de domnul primar.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Asta am votat, repet.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Asta s-a spus.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Noi nu, deci.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - După care s-a spus că diminuarea sumei și nu s-a mai specificat poate restul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Crețu, domnul Crețu!

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Da.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Grupul politic PSD a votat strict, diminuarea creditelor bugetare alocate pentru această situație de criză de la 1.500.000 la 1.000.000, fără identificarea surselor bugetare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, vreți să depășim momentul?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, vreau.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să găsim sursă de finanțare. Cred că am avut și pauză, cred că am avut toată disponibilitatea . Haideți să mai găsim o altă sursă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, atunci haideți să facem altfel. Luăm de la transporturi, de la 84.02 - 250.000 lei. Și mai găsim undeva 250.000 lei, ok?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ok. Altcineva? Să facă și restul de completare până la 1.000.000. La microfon, domnul Bîrzu, vă rog. Doamna Breahnă, 250 de la burse, 250 de la transporturi, 500 de la transport social semestrul trei. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Asta-i propunerea, asta-i amendamentul doamnei Breahnă? Păi bun, dar amendamentul domnului, amendamentul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu aș vrea, eu aș vrea să găsim o soluție să nu afectăm bursele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... amendamentul doamnei Breahnă vine peste un amendament deja aprobat de-al domnului primar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, dacă nu suntem sinceri cu noi, grupul politic PSD...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... nu susține proiectul în totalitate. Pentru că, fraudați votul, domnul secretar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu este fraudat doamnă. Ne fraudează nimeni niciun vot.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Încă o dată, haideți să diminuăm cheltuielile curente, nu bursele elevilor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, vreți să formulați amendamentul ca să rămână pe bandă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Amendamentul meu? Da. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog frumos.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, propun susținerea acestei situații de criză cu 1.000.000 lei prin diminuarea următoarelor capitole bugetare: transporturi - 84.02. cu suma de 500.000 lei și 68.02 - subvenții pentru transport, asistență socială cu aceeași sumă. E aceeași. Ne cramponăm în 500.000 lei de la reparații curente, afectând bursele elevilor? Haideți să le oferim elevilor certitudinea că vor avea credite bugetare până la sfârșitul anului pentru a-și încasa bursele.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, certitudinea asta nu o puteți oferi, nici dumneavoastră și nimeni de la masa asta.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ba putem.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu puteți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Noi putem la momentul ăsta.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu puteți, pentru că după ce vor fi alegeri, consiliul local va putea face aproape orice. Deci, nu vă mai agățați de chestia asta pentru că mi se pare un joc, un joc.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să identificați, domnul Crețu, haideți să identificați și dumneavoastră un capitol bugetar și să închidem subiectul ăsta.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Capitolul din care s-a luat 500 este acela pe care vi l-am indicat când discutam despre căutarea alocațiilor. Bun, supun la vot amendamentul formulat. Cine este pentru?

(Luare de cuvânt în afara microfonului. Nu se înțelege cine pune întrebarea) - Care amendament, domnul Crețu?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Formulat de doamna Breahnă, colega dumneavoastră. Câte voturi sunt?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, am zis așa: 500.000 de la transporturi, reparații curente, 500.000 de la asistență socială.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ok. Și am supus la vot. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi, haideți votăm. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi am supus la vot. Votați. Doamne iartă-mă. Mâna sus. Ce trebuie să facem?

8 voturi.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

8

-

6

Cu 8 voturi ”pentru” și 6 abțineri nu s-a adoptat amendamentul doamnei Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnișoara Cristina, haideți să deblocăm. Punem 250 și 250 și....

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul Bîrzu, vă rog frumos, formulați un amendament în sensul ăsta.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Îl formulez, dar să fie de acord.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnul primar, ...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul, doamna Cristina, vă rog, vă rog frumos...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - .facem, facem un compromis, facem un compromis nedorit.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Cristina!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - . doar pentru că nu e firesc. Haideți ca să închidem domnul Crețu, da? Facem un compromis nedorit pentru că nu e normal să afectăm bursele elevilor. Și atunci, haideți să propunem.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Semestrul (trimestrul) patru al bursei.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Semestrul (trimestrul) patru. Ne-am asumat dublarea burselor școlare , noi toți cei care am votat amendamentul. Domnul Primar Cosmin NECULA - N-a zis nimeni nu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă asumați public că bursele elevilor nu vor fi afectate?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și că acestea vor rămâne cu cuantumul dublat?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, vă promit că în ședința proximă, adică vineri, voi spune public, de față cu presa, acest lucru.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine. Atunci, propun următorul amendament: diminuarea capitolului 68.02 - asistență socială cu 500.000, diminuarea capitolului 84.02.- transporturi, reparații curente -20.02. cu 250.000 și diminuarea propusă de dumneavoastră cu 250.000. Adică nu vreți să luăm de la reparații curente nimic?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îmi pare rău. Nu susțin acest amendament, sub nicio formă.

Domnul consilier Romică Botoi - Dar de ce se ține morțiș pe reparații curente?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar, adică, facem un compromis, dar haideți să-l facem deopotrivă, cu toții.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu e vorba, că nu e un compromis pentru mine. Doamna, doamna consilier!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ba facem.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cred că nu m-ați înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pentru dumneavoastră.

Vreți bani la reparații curente pentru campania electorală, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu m-ați înțeles, nu m-ați înțeles deloc.

TA              X~1      •! •     T      1 X~1 • j •      TATA TI ▲ TTXT T TTTA ▲ T 7 T 'T'     T~X                    i ’ 1        1

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De aceea vreți bani la reparații curente de drumuri si vreți să afectați bursele școlare.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, nu m-ați înțeles deloc.

Nu faceți un compromis cu mine, faceți eventual, cel mult, cu orașul. Orașul are nevoie de reparații acum când ieșim din iarnă. De asemenea, bursele elevilor nu vor fi afectate în acest an sub nicio formă. V-am zis, repet și vin în fața consiliului local vineri, public, explicând la toată lumea și cu toată presa de față. Adică peste două zile. Dar haideți să nu încurcăm capitole bugetare. Eu mă refer doar la ce este prins și nu va fi folosit până în trimetrul 4. Deci, la asta mă refer. Nu e vorba de compromis pentru mine.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, eu nu înțeleg de ce nu vreți să diminuăm capitolul reparații curente, transporturi, cu nici măcar un leu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îmi permiteți?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu înțeleg.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îmi permiteți să vă explic? Pentru ca această sumă care a fost alocată și diminuată deja cu 1.500.000 nu ne va ajunge. Abia ajunge, de fapt, până la rectificare. Și tot nu este suficientă. Noi avem de reparat străzi. Sunt foarte multe străzi. Vă dau un exemplu: Carpați, Digu Bârnat, Prelungirea Bradului, Letea. Deci, sunt niște străzi, unele dintre ele afectate de șoseaua de centură, Parcul sunt... De șoseaua de centură... Îmi cer scuze, de rezerva de apă. Deci, sunt chestiuni pe care va trebui să le intrăm. Și haideți să nu mai intrăm în retorica asta electorală. Păi și ce dacă e campanie electorală nu mai face nimeni nimic?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Uitați, un alt articol. Deci, capitolul 70.02- locuințe, servicii și dezvoltare, 20.30 - alte cheltuieli. Aveți acolo 1191 mii lei. Luăm 500.000 de aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA - 1100 mii lei?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, 1191 mii lei, adică aveți 1.191.000 lei alte cheltuieli, la alte cheltuieli.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, nicio problemă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă îl luați pe acela de acolo nu am nicio problemă. Da, dar nu cred că îl luați tot.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu luăm tot. Luăm 500.000.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar e angajat? Nu e angajat? Nu știu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun, haideți să.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți, recapitulăm, da? Mergem pe diminuarea capitolului 70.02. articolul, alineatul 20.30. - alte cheltuieli, deci, suma de 1.191.000 lei va fi diminuată cu 500.000 lei și mergem și pe diminuarea capitolului 68.02. - asistență socială, da? Fără burse și transporturi, da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Formulați-l...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, fără, vă lăsăm și campania electorală în pace, dar acordăm și credite bugetare integrale pentru bursele elevilor. Și gata.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, mai formulați o dată tot amendamentul cu exact sumele.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am închis bugetul, domnule Crețu. Dar recapitulăm. Deci, diminuăm capitolul 70.02 cu 500.00 lei și capitolul 68.02 tot cu 500.000 lei pentru alocarea de credite bugetare în cuantum de 1.000.000 lei pentru susținerea acestei situații de criză.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -Vă mulțumesc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Fără a afecta bursele elevilor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și fără transporturile, fără capitolul reparații străzi, da?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Fără reparații străzi, fără burse.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, doamna consilier, încă o dată. exact titlu articolului, titlul capitolului de acolo.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Numai un pic, iar am închis bugetul. Deci, 70.02 - locuințe, servicii și dezvoltare vom diminua 20-30 - alte cheltuieli de la 1.191.000 lei cu 500.000 lei, adică.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ok.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... îl vom duce la 691.000 lei.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ok. Și următorul?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și următorul 68.02.-asistență socială, subvenții transporturi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, eu nu mă opun la acest amendament, dacă îndeplinește condițiile de legalitate, nicio problemă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Supunem la vot amendamentul formulat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine este pentru amendamentul formulat de doamna Breahnă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

14

-

-

Cu 14 de voturi ”pentru” a fost adoptat amendamentul doamnei Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Crețu, vreau eu să mai am eu o intervenție, în afară de amendament.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Dacă este scurtă, e perfect.

Doamna Breahnă!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Înainte de a vota proiectul încă suntem la discuții, domnul Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna, doamna Breahnă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discutăm la subiect?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, la subiect discutăm. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu aș vrea ca totuși, domnul primar să ne dea, să ne ofere mai multe detalii cu privire la locația pe care, sau care va servi drept, probabil locație de carantină pentru... Că nu cred că sunt chestiuni secret de stat, nu? Nu cred că sunt clasificate aceste informații, strict secret sau secret de stat și cred că și pentru cetățenii municipiului Bacău ar fi interesant să știe unde sau către ce au fost alocate credite bugetare astăzi. Către ce locație, de ce, ce.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Mulțumim.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... ce facilități oferă locația respectivă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Mulțumim, doamna Breahnă. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, cu privire la caracterul secret, nu mă întrebați pe mine, secret sau nesecret, doamna consilier Dinu a fost în ședința Comitetului de Situații de Urgență Județeană, vă poate da mai multe detalii.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Ați fost și dumneavoastră. Puteți să dați și dumneavoastră detaliile. Am fost împreună.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, dar pe mine nu mă privește decât din perspectiva executării.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnul, domnul primar, atâta vreme cât sunteți membru al acelei ședințe, vă privește și pe dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu sunt membru al acelei ședințe. Am avut caracter de invitat.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Chiar și invitat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, eu nu discut de caracterul public sau nepublic, ăsta este un element.

  • 2. Discutăm aici de o hotărâre a Comitetului Județean de Situații de Urgență care ne-a dat o serie de obiective de împlinit.

  • 3. De abia din acest moment, deci din momentul adoptării unei hotărâri de consiliu local prin care se alocă buget, vor începe toate procedurile legale necesare în vederea identificării și achiziționării de servicii de tipul celor solicitate în ședința Comitetului Județean de Situații de Urgență.

Mai mult de atâta n-am ce să vă zic, că nu am ce să vă zic. Nu sunt alte detalii pe care să vi le pot da. Încă nu există în momentul de față ceva stabilit.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim de răspuns. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ideea era că ați văzut câte nemulțumiri.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, nu v-am mai dat cuvântul, vă rog frumos.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - O să vă rog să îmi dați cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, ați pus o întrebare, cred că e suficient.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Să supunem la vot. Vă rog frumos.. .

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu nu, nu consider mulțumitor răspunsul dumneavoastră. Ați văzut ce nemulțumiri a generat prima opțiune.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De asta v-am întrebat, să nu ajungem iar în situația de ieri.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, vă mai repet odată ce s-a întâmplat până a ajunge ieri.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar puteți confirma dacă locația este o locație din municipiul Bacău? Sau din nordul municipiului Bacău?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu nu pot să vă confirm, pentru că de aici încolo, aparatul de lucru a primarului, nu primarul, va începe toate demersurile legale în vederea identificării unei astfel de locații și contractării acestor servicii.

2. De asemenea...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Adică, locația nu este identificată, nu? La momentul acesta?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Poftim?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Locația nu este identificată?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu este identificată. Dacă aveți cunoștințe vă rog frumos, asta v-am spus.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, chiar am pus o întrebare pentru a mă informa și a informa și cetățenii.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, dacă aveți, dacă aveți cunoștințe care au business-uri de genul acesta, vă rog frumos să .

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar, nu-mi stă în bunele maniere.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, eu v-am zis foarte serios.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... intermedierea unor astfel de tranzacții.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul secretar, vă rog supuneți la vot hotărârea.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De asemenea, cu privire la situația de ieri. Eu repet, am comunicat DSP-ului un număr de câteva sute de locuri. Căminele pe care le-am pus la dispoziție în afara zonei centrale a municipiului Bacău, au fost respinse de către Direcția de Sănătate Publică ca neconforme, deoarece nu au băi în cameră. Singurul cămin care este cu baie în cameră, este Karpen. Comitetul Județean de Situații de Urgență l-a identificat și l-a solicitat pe acela. Nu avem noi ce să comentăm la Municipiul Bacău din această perspectivă, decât, exact cum scrie și prezenta hotărâre, punem în executare hotărârea. Mai mult, ce să vă zic?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul secretar, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot hotărârea cu modificările aduse prin amendamentul formulat și aprobat de consiliul local, al doamnei consilier Breahnă.

Cine este pentru?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc pentru acuratețe, domnule secretar, de data aceasta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu, nu mai e valabil al domnului primar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Suma?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar al domnului primar nu a fost cu diminuare. Al domnului primar a fost cu stabilirea sumelor, Deci, a doamnei Breahnă.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

plecată din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

absent

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absentă

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

absent

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

13

-

-

Cu 13 de voturi ”pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cu 13 voturi, având în vedere absența din sală a doamnei Raluca Dinu, proiectul a fost aprobat. Vă mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ședința de consiliul local a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 9                                              9                     9

CĂTĂLIN-BOGDAN CREȚU


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Mădălina Cimpoeșu