Proces verbal din 22.10.2020

PROCES VERBAL PRIVIND CEREMONIA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 22.10.2020

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 570144 din 22.10.2020

Încheiat astăzi, 22.10.2020, în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău, Județul Bacău.

În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al U.A.T. Municipiul Bacău, prin invitația înregistrată cu nr. 569803 din data de 20.10.2020, a comunicat domnului primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU și consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău, convocată prin Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 350 din data de 19.10.2020.

Secretarul general al U.A.T. Municipiul Bacău - domnul Nicolae-Ovidiu POPOVICI, prin serviciul de specialitate, a efectuat prezența consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, respectiv, un număr de 21 consilieri prezenți care au fost invitați să semneze lista de prezență.

Ședința este deschisă de DL. Narcis JITARU, SUBPREFECT AL JUDEȚULUI BACĂU, care prezintă Ordinul Prefectului nr. 350 din data de 19.10.2020 de convocare a consilierilor declarați aleși în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, precizând:

 • - numărul consilierilor locali stabiliți prin Ordinul Prefectului - Județul Bacău nr. 225 din 14.07.2020 - 23;

 • - numărul consilierilor locali validați de Judecătoria Bacău prin Încheierea din data de 14.10.2020 pronunțată în Dosarul nr.11763/180/2020, având ca obiect : validare mandat consilier - 22;

 • - numărul de consilieri validați, prezenți -21;

 • - numărul de consilieri validați absenți - 1, dl. Chiciu Laurențiu-Nicolae care se află în carantină;

 • - scopul ședinței - constituirea Consiliului Local al Municipiului Bacău și depunerea jurământului de către Primarul Municipiului Bacău, urmare a alegerilor autorităților publice locale din data de 27.09.2020;

 • - lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate;

 • - din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este dl. Romică BOTOI, născut la data de 16.09.1951, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt d-na consilier Ana-Manuela GROZA născută la data de 24.07.1990 si domnul consilier

Cristian GHINGHEȘ născut la data de 18.03.1993 care sunt invitați să preia conducerea ședinței.

Președintele de vârstă prezintă ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

 • 1 .Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Bacău, în scopul constituirii Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • 2 .Depunerea jurământului de către Primarul Municipiului Bacău.

Se trece la primul punct al ordinii de zi și este invitat dl. Secretar General Nicolae-Ovidiu POPOVICI să dea citire Încheierii din data de 14.10.2020 pronunțată de Judecătoria Bacău, Secția Civilă în Dosarul nr.11763/180/2020, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declarați aleși, respectiv:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

PARTID

1.

BOTOI ROMICĂ

PRO ROMÂNIA

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

PSD

3.

CANDET GIGI-NUCU

PPU

4.

CERNIC SEBASTIAN

USR

5.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

PPU

6.

CHIRILESCU DORIN

INDEPENDENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

PNL

8.

diaConu eusebiu-iancu

PRO ROMÂNIA

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

PLUS

10.

DINU IOANA-RALUCA

PSD

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

PLUS

12.

GROZA aNa-MANUELA

USR

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

PRO ROMÂNIA

14.

LAZĂR TEODOR

USR

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

PNL

16.

MANOLACHE CRISTINEL

PER

17.

MELINTE ION

PMP

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

PNL

19.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

PER

20.

STÎNGACIU DUMITRU

PER

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

PMP

22.

URBAN VIOLETA

PNL

Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate

Președintele de vârstă invită consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, să depună potrivit art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, următorul jurământ: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bacău.

Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

Jurământul s-a depus după următoarea procedură: Domnul consilier local care conduce ședința, a chemat în ordine alfabetică consilierii locali să depună jurământul, iar aceștia s-au prezentat pe rând, în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie și a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credință, imprimat pe un formular special, în 2 exemplare. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea s-a înmânat consilierului local.

Domnul consilier Cătălin-Mihail Dinu a depus jurământul fără formulă religioasă.

Au depus jurământul consilierii locali prezenți, validați prin Încheierea din data de 14.10.2020 pronunțată de Judecătoria Bacău, Secția Civilă în Dosarul nr.11763/180/2020, după cum urmează:_________________________________________

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

PARTID

1.

BOTOI ROMICĂ

PRO ROMÂNIA

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

PSD

3.

CANDET GIGI-NUCU

PPU

4.

CERNIC SEBASTIAN

USR

5.

CHIRILESCU DORIN

independent

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

PNL

7.

diaConu eusebiu-iancu

PRO ROMÂNIA

8.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

PLUS

9.

DINU IOANA-RALUCA

PSD

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

PLUS

11.

GROZA aNa-MANUELA

USR

12.

HULUȚĂ GHIORGHE

PRO ROMÂNIA

13.

LAZĂR TEODOR

USR

14.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

PNL

15.

manolache cristinel

per

16.

melinte ION

PMP

17.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

PNL

18.

munteanu mihai-cătălin

per

19.

STÎNGACIU DUMITRU

per

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

PMP

21.

URBAN VIOLETA

PNL

DL. Narcis JITARU, SUBPREFECT AL JUDEȚULUI BACĂU aduce la cunoștință asistenței faptul că potrivit art.118 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Bacău este constituit deoarece au depus jurământul un număr de 21 de consilieri iar în termen de 3 zile, se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a consiliului local.

Depunerea jurământului de către primar

Domnul secretar general prezintă rezultatul validării alegerii primarului și invită pe domnul consilier Cristian GHINGHEȘ să citească Încheierea din data de 09.10.2020 pronunțată în Dosarul nr.11708/180/2020, având ca obiect : validare primar, de către Judecătoria Bacău, Secția Civilă, apoi invită pe domnul Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - primarul ales să citească și să semneze jurământul.

După depunerea jurământului, domnul Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU, primarul ales intră în exercițiul de drept al mandatului.

Domnul Narcis JITARU, SUBPREFECT AL JUDEȚULUI BACĂU înmânează domnului primar eșarfa și semnul distinctiv al calității de primar.

Ia cuvântul domnul primar Lucian-Daniel STANCIU - VIZITEU

Dintre doamnele și domnii consilieri au luat cuvântul:

dl. consilier Dorin Chirilescu și dl. consilier Liviu-Alexandru Miroșeanu.

Închiderea ceremoniei de constituire

Secretarul general al unității administrativ- teritoriale a prezentat și consemnat în procesul - verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local următoarele:

 • - Numărul consilierilor locali validați stabiliți prin Ordinul Prefectului - Județul Bacău nr. 225 din 14.07.2020 - 23;

 • - Numărul consilierilor locali validați de Judecătoria Bacău - 22;

 • - Numărul consilierilor locali validați, prezenți la ședința privind ceremonia de constituire - 21;

 • - Numărul consilierilor locali validați, care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local - 21;

 • - Numărul consilierilor locali validați, care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local - 0;

 • - Numărul consilierilor locali validați, care absentează motivat, pentru motivele temeinice, prevăzute la art. 116 alin.(8) din Codul administrativ - 1;

 • - Numărul consilierilor locali validați, care absentează nemotivat - 0.

Având în vedere faptul că prin Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 225/14.07.2020 pentru municipiul Bacău s-a stabilit numărul membrilor consiliului local de 23, un număr de 21 de consilieri locali declarați aleși au fost validați de către Judecătoria Bacău și au depus jurământul, iar un consilier local declarat ales a fost invalidat de către Judecătoria Bacău, astfel, este necesară validarea unui mandat al unui supleant pe lista Partidului PRO România.

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale, domnul Nicolae-Ovidiu POPOVICI aduce la cunoștința primarului și a consilierilor locali reglementările din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la conflictul de interese, regimul incompatibilităților aleșilor locali și declarațiile de avere și interese.

S-a dat citire prezentului proces verbal.

Președintele de vârstă declară ședința închisă.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar a fost înmânat domnului Narcis JITARU, SUBPREFECT AL JUDEȚULUI BACĂU, care a participat la ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local.

Președinte de vârstă,


Secretarul general al U.A.T. Municipiul Bacău,

Romică BOTOI


Nicolae-Ovidiu POPOVICI