ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCESVERBAL

Nr. 569262 din 19.10.2020

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 22.09.2020.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiii POPOVICI-Bună ziua. în conformitate cu prevederile art. 133 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1804 din 16.09.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

In sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Bîrzu Ilie, doamna consilier Raluca Năstase ( a intrat ulterior în sală) și domnul consilier Stan Gabriel (a intrat ulterior în sală).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dau cuvântul doamnei președintă de ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Bună ziua, vă asigur ca voi conduce lucrările ședinței ordinare de astăzi cu respectarea prevederilor legale și cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a vă prezenta lista de invitați și ordinea de zi aferentă ședinței de astăzi. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Voi da citire dispoziției 1804 din 16.09.2020:

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care

s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive la Bazinul de înot Bacău în lunile octombrie și noiembrie 2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA POLIGONULUI, NR.4, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIAR: S.C. SIMBAINVEST S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

5.

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate prevăzut în Contractul de concesionare nr. 41130 din 27.12.2001, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. VIOBOMAR S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Arhitect Șef și Compartiment Evidență Concesionări și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68731 din 24.05.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.L DR.PADURARU ANGELA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr.7-9.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat - casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.61, deținută cu contract de închiriere de numitul Curco Mihai, pe spațiul de locuit care a fost deținut de numitul Curco Costică, prin modificarea contractului de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Evidență Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Creșa nr.9”CodSMIS 128049.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Drumuri Publice -Manager de proiect și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Creșa nr.9 ”, Cod SMIS 128049.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Drumuri Publice -Manager de proiect și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 4 și 5.

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 144/2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate dc la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru completarea documentației tehnice de obținere a autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul Depozit conform Bacău în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartimentul Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

13.

Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021, până la constituirea noului consiliu local.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3,4 și 5.

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 5.

15.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.467/29.11.2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

16.

Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3,4 și 5.

17.

Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr.22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitatenr. 1, 2,3,4 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente (spații și construcții) situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitatenr. 1, 2,3 și 5.

19,

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Comisia Tehnică pentru Aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3,4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv „Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei „Știința” Bacău în primul eșalon valoric.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

21.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția de Asistență Socială și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

22.

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală, Direcția Arhitect Șef și

Compartiment Evidență Concesionări și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3,4 și 5.

23.

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de Botomei Vasile, Biroul de Mediator Botomei Vasile și S.C. SMART WAYS TURISTIC.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3,4 și 5.

24.

Diverse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există observații la ordinea de zi prezentată?

Domnul Primar Cosmin NECULA - O secundă. Voi retrage de pe ordinea de zi proiectul numărul 9 și proiectul numărul 10, deoarece mai sunt necesare, din comunicările pe care mi le-au făcut colegii de la..., care se ocupă de aceste proiecte europene, mai sunt necesare o serie de modificări și ajustări ale acestor proiecte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, am înțeles. Știu că s-a primit o adresă de la ADR, am o adresă în sensul acesta de la colegi. Supunem la vot ordinea de zi cu modificările făcute de domnul primar în sensul retragerii de pe ordinea de zi a proiectelor 9 și 10.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARJA - RALUCA

Absenta

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

Cu 17 voturi „pentru ” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Doamna Breahnă, vă rog frumos.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT- La proiectul 20 nu voi participa la vot, date fiind raporturile mele contractuale cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, dată fiind, știută fiind relația dintre Universitatea „Vasile Alecsandri” si Clubul Stiinta. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -S-a consemnat. Dacă nu mai sunt alte probleme, dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a supune aprobării dumneavoastră modalitatea de vot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vă supun, doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării modalitatea de vot în varianta în care aceasta ne-a fost transmisă pe e-mail. Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

Absenta

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru ” modalitatea de vot a fost aprobată.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Aveți la mapă, există rapoartele compartimentelor de resort pentru toate proiectele de hotărâre. Dau cuvântul doamnei președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Intrăm, atunci, în ordinea de zi și-1 rog pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive aferentă primului proiect.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIM ARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020. Sunt o serie de rectificări bugetare necesare bunei funcționări a Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- dacă sunt discuții asupra proiectului? Domnul consilier Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule primar, mi-ar plăcea să ne explicați, pentru că nu ați fost foarte concis în expunerea de motive, pentru ce sunt cei 864.000 de lei pentru amenajarea unui teren în zona Făgăraș. Asta având în vedere faptul că până acum ați făcut acolo amenajări, în al 12-lea ceas și totuși vrem să știm dacă această sumă este alocată pentru lucrările care au fost executate sau pentru lucrări care ar urma să fie executate și dacă ne puteți preciza care sunt acestea.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Am să-1 rog pe domnul administrator public să vă prezinte.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Această sumă este pentru lucrările de investiții realizate la parcul Făgăraș, conform contract.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci, să înțeleg că mai întâi au fost ordonanțate și realizate lucrări și pe urmă există alocarea bugetară din partea consiliului local.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - A fost...au fost prevăzute.. .au fost prevăzuți bani acolo, dar între timp a trebuit să realocăm bani la alte obiective și, terminând contractul, am pus restul de bani.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Domnule primar, mi-ar plăcea totuși ca, măcar acum, pe ultima sută de metri, să vă respectați acea promisiune, una dintre multele promisiuni privind transparența banilor publici. Nici astăzi, din păcate, după patru ani de mandat nu avem o situație clară a cheltuirii banului public și cu această ocazie totuși aș vrea să vă aduc aminte de nenumăratele promisiuni, pro-minciuni, pe care le-ați fluturat băcăuanilor în 2016 și să vă spun că execuția acestora este...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .undeva la... se apropie de zero la sută.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cu jucărelele, domnule Ghingheș, imatur ca de obicei...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Avem aici Cartea neagră a pro-minciunilor...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Mai sunt locuri la grădiniță, domnule primar?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș, eu v-am dat cuvântul să interveniți la proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, imatur, ca de obicei.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, la grădiniță mai sunt locuri pentru domnul Ghingheș? La grădiniță?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Imatur, ca de obicei, domnul Ghingheș. Ca de obicei, nu puteți decât jucărele și glumițe.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Amintire pentru când va părăsi primăria și voi pune acest zero aici...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Eu vă spun că sunteți la fel de imatur, nu ați învățat nimic timp de patru ani de zile. Patru ani de zile cât v-ați aflat în consiliul local și-n slujba cetățenilor nu v-ați înțeles misiunea...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ați mințit cetățenii și e cazul să plecați de acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu ați reușit niciodată decât să faceți glume foarte ieftine, asemenea candidaților pe care-i susțineți dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș!

Domnul Consilier Daniel MICLÂUȘ- Domnule primar, ...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă urez succes...Mai aveți încă cel puțin opt ani de zile până veți deveni matur.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Doamna președintă! Domnule primar! Domnule primar, eu, în locul dumneavoastră, aș fi fost pregătit cu cifra unu și puneam acolo unu. Erați primarul de nota 10. Și terminam bâlciul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sau măcar un 10% execuția pro-minciunilor...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș, niciodată...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. dar vă apropiați de zero.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnu le Ghingheș, niciodată...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Asta-i cartea neagră a administrației Necula...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș!

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nici în momentul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .PSD, ALDE, PMP, PRO- România.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ați fost toți împreună.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nici în momentul în care ați fost premiat pe blat de către Victor Ponta... V-am spus și atunci că sunteți imatur.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cade de pe hartă Bacăul...Asta-i administrația dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș ! Domnule Ghingheș, vă rog să părăsiți sala!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cartea neagră a pro-minciunilor.. .Uitați, asta e!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, vă rog să părăsiți sala!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar nu mă dați afară când doriți dumneavoastră, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, eu v-am dat cuvântul strict la proiect, nu să faceți circ în consiliul local.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă rog să citiți legea. Nu mă dați afară, că vedeți că nu sunteți aici la partid cu Dragoș Benea.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am citit foarte bine legea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Hai, că...Nu merge așa.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Este a ”n”-a oară...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Acesta-i. Primarul ”zero”.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule

Ghingheș, este a ”n”-a oară când nu puteți să dați dovadă de seriozitate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Primarul ”zero”. Asta susțineți în continuare.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ești dumneata zero maturitate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E ultima ședință în care vă vedem acolo la pupitru.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ești zero absolut. N-ai înțeles nimic patru ani. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ultima ședință la care vă vedem la pupitru. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sunt atât de fericit!

Domnul Consilier Romică BOTOI- Consilierul de grădiniță...

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Domnule Ghingheș, dar unde ați lucrat până acum?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Uitați, asta-i.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Unde ați lucrat până acum?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Uitați, asta-i. la Societatea Academică din România.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- La lipit afișe a lucrat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Hai mergem mai departe.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar asta ați făcut voi cu 360.000.000 de euro. 360.000.000 de euro, asta ați făcut. Nimic...V-am spus. La Societatea Academică din România din 2017...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Vă rog să terminați, să facem ședința ca lumea. Dumneata ai venit să faci campanie politică?

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Sunteți numai cu plângeri penale, nu vă supărați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sunteți satisfăcută de acest răspuns? Sau de cartea zero a administrației Necula?

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Nu-i cartea zero. Cartea zero e a dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT- Dă-mi și mie un exemplar să văd cât la sută am făcut din zero, eu. Și eu am fost din administrație. Dați-mi și mie un exemplar. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - îmi pare rău pentru dumneavoastră, n-am tipărit. Dumneavoastră să mai veniți la muncă. Am auzit că nu prea veniți.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Dumneavoastră țineți evidența la toți. Mai bine ați veni dumneavoastră în consiliile de administrație.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mai are cineva intervenții serioase în legătură cu proiectul 1?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Angajați...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mergem mai departe atunci și-l rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul numărul 1. Vă rog frumos, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot proiectul. Cine este pentru?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Grădiniță, domnule Ghingheș, pe cuvânt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este cineva împotrivă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ sunt zero...bani zero...Ar trebui să vă fie rușine.. .în Bacăul acesta...(înregistrarea întreruptă, nu se înțelege) Domnul Primar Cosmin NECULA-.. .șapte ani de-acasă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Vă caracterizează ...pro-minciuni... Administrația ... asta suntem...primarul zero......( înregistrarea întreruptă, nu se

înțelege)

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule

Ghingheș, dacă, din conduita dumneavoastră de astăzi vă ofer o sancțiune: avertisment aveți pe ziua de astăzi. Prima sancțiune.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Ghingheș, atât ați putut, atât ați...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Domnule primar, hai să trecem mai departe. Este specific grupului USR- PLUS, mult zgomot și agitație, restul nimic, zero.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnule Ghingheș, să știți că vom supune la vot retragerea dumneavoastră din sală dacă veți continua în felul acesta.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Are misiune să-și dea în petic.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci aveți avertisment din partea președintelui de ședință.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Avem 18...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Avem 18 consilieri...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Haideți supunem la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

" I _

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absenta

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

2. Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BRE AHNĂ-PRA VĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc, doamna președintă de ședință. Este vorba de proiect privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău. Doamna arhitect vă poate sta la dispoziție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) Ia proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT- Dacă sunt intervenții asupra acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt intervenții, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ca să vă țin companie în pauză, totuși, haideți să citim din ceea ce a promis primarul Necula în 2016.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - (este întrerupt microfonul de mai multe ori, nu se înțelege)- ...68...modernizate... 1000 de noi locuri de ...1000 de locuri...fast park, 100 de blocuri reabilitate termic. Haideți, că mai citim în continuare. Reabilitarea tuturor...de învățământ din municipiul Bacău, finalizarea Spitalului Municipal, doar două etaje... astăzi finalizate... săli de sport... Liceul Economic ”Ghica”...Nu știu...Programul „Școală după școală”, altă pro-minciună a primarului Necula. înființarea Serviciului de Iluminat Public, accesarea de fonduri europene pentru iluminatul public în condițiile în care noi am accesat un credit de 11.000.000 de euro și am îndatorat Bacăul pentru mulți ani de zile încolo. Vom începe cu...iluminatului public pe cele șa...străzi pe care nu le-a modernizat...Să rămână pe bandă.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Auzi, vorbești într-una dar nu te ascultă nimeni, asta-i mai...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - (este întrerupt microfonul de mai multe ori, nu se înțelege)- 3.000 de copii trebuie să fie înscriși în fenomenul sportiv băcăuan, având drept principal scop sănătatea, investiții...înseamnă în primul rând investiții... copii lor, altă pro-minciună...NecuIa. ”îmi propun un plan să modernizez Stadionul Municipal” spunea primarul Necula în....

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Mai este cineva care trebuie să voteze sau putem număra voturile?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - (este întrerupt microfonul, nu se înțelege)-...”Susținerea și crearea unui program de voluntariat la nivel local” mai spunea primarul Necula în 2016. Mergem mai departe cu pro-minciunile. ”Voi pleda și pentru suplimentarea fondurilor publice oferite către ONG-uri”, iar astăzi votăm doar 500.000 de lei pentru ONG-uri, doar...mii de lei, care în...2014...pentru Legea 350 era mult mai semnificativ. "Tinerii orașului...trebuie sus...în activitățile economice...vor să le înceapă” spunea prima...Ce mai avem aici? City...ne mai promitea primarul Necula în...City branding, ce frumos...departe...băcăuană...Teatrul este o ruină, cad...din păcate. "înființarea unor...Bacău” mai spunea...Clubul Voluntarilor ne mai propunea primarul Necula. Nu, dar chiar și eu am obosit de atâtea minciuni pe care le-a spus în 2016. Mergem mai departe. Ce mai spunea? "Serviciul de Asistență Socială trebuie să dezvolte parteneriate cu ONG-urile mai spunea primarul Necula. ”Serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane imobilizate sau pentru bătrâni, servicii de asistență pentru copii cu probleme neuro-psihice sau motorii sau pentru copii cu autism.” Toate aceste lucruri vi le-a promis primarul Necula în 2016 și le vedem astăzi neîndeplinite. Asistăm...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ca să termine circul domnul Ghingheș, o pauză de ședință. Când o să termine domnul Ghingheș circul, o să-l rog frumos să ne anunțe și terminăm și noi pauza.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu mă mai dați afară din sală, doamna președinte? Continuăm la următoarea pauză.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr.

  crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ* ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-A ADOPTAT

  14

  2

  2

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Dacă am rostit cuvântul magic pentru domnul Ghingheș, ”pauză”, vedeți că s-a liniștit...ca elevilor, le place cuvântul ”pauză”, îi place cuvântul ”pauză”, e cuvântul magic pentru dumneavoastră, așa, v-ați liniștit când ați auzit cuvântul magic...Mergem mai departe, domnule Ghingheș sau continuăm pauza?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați făcut, vă doresc multă sănătate, ne revedem în consiliul local următor. Domnul Dragoș-Daniel Ștefan, primarul.. .viceprimarul preia. ..Hai cu tata, hai.. .hai cu tati...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnul primar dă bir cu fugiții. Pleacă prea devreme din Primăria Bacău.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT- Succesuri, mă duc cu domnul primar să ne ocupăm de problemele urbei.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cum v-ați ocupat patru ani de zile. V-ați ocupat de v-ați rupt!

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Adevăr ai grăit.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Să vă fie rușine, domnule Scripăț!

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Dar ce, sunt cu.. .gol?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Scripăț, domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Atât puteți.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să continuăm lucrările ședinței. Domnule Ghingheș, ați contribuit la a demonstra cetățenilor că și astăzi, în ultima ședință ordinară a mandatului nostru, cel puțin unii dintre noi, i-am dezamăgit.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnul Necula a părăsit mandatul în glorie!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Mergem mai de parte, domnule vice...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Domnule consilier Ghingheș, din respect pentru colegi, mai mult de două minute cred că nu mai are rost să aibă intervenția dumneavoastră. De jumătate de oră ne-ați explicat toată sinteza mandatului. Putem continua. Mulțumesc, doamna președintă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, doamna consilier. Domnul viceprimar Ștefan, aveți cuvântul pentru a prezenta expunerea de motive aferentă punctului 3.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem în vederea organizării unor evenimente sportive la Bazinul de înot Bacău în lunile octombrie și noiembrie 2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc, doamna președintă. La proiectul numărul 3 de hotărâre avem un proiect privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem în vederea organizării unor evenimente sportive la Bazinul de înot Bacău în lunile octombrie și noiembrie ale acestui an. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacă» NicolaeOvidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2,4 și 5).

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Având în vedere plecarea din sală a domnului Scripăț sunt 17 consilieri.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

Absenta

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DÂNIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru ’’ proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNÂ-PRAVÂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-

Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA POLIGONULUI, NR.4, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. SIMBAINVEST S.R.L.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos ȘTEFAN - Da, mulțumesc. La punctul 4, stimați colegi, avem un PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA POLIGONULUI, NR.4, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. Beneficiarul este S.C. SIMBA INVEST S.R.L. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, domnule viceprimar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții, atunci se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚII BIROURI, SPAȚII COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA POLIGONULUI, NR.4, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVÂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE SPATII BIROURI, SPATII COMERCIALIZARE PRODUSE      ALIMENTARE      SI

  NEALIMENTARE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. POLIGONULUI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe

  14

  2

  1

  teren proprietate particulara

  BENEFICIAR: S.C. SIMBAINVEST S.R.L.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-A ADOPTAT

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate prevăzut în Contractul de concesionare nr.41130 din 27.12.2001, încheiat între Municipiul Bacău și S.C.VIOBOMAR S.R.L.

Inițiator DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, doamna președintă. La 5, punctul 5...Stimați colegi!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnule Huluță, haideți să mergem mai departe.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mi-a furat balonul.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - l-ați furat balonul? Să nu plângă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Infracțiune de audiență. Președintele poate să constate.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Stimați colegi, haideți să continuăm ședința, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Puțină seriozitate că s-a apucat Dragoș Ștefan să facă treabă în mandatul ăsta.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Cristi, lasă glumele în altă parte, te rog frumos. Deci la punctul 5 avem un proiect de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate prevăzut în Contractul de concesionare nr.41130 din 27.12.2001, încheiat între Municipiul Bacău și S.C.VIOBOMAR S.R.L. Bacău. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-I votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Este aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt, trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate prevăzut în Contractul de concesionare nr.41130 din 27.12.2001, încheiat între Municipiul Bacău și S.C.VIOBOMAR S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării obiectului de activitate prevăzut in Contractul de concesionare nr. 41130 din 27.12.2001, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. VIOBOMAR S.R.L.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  15

  1

  1

Doamna Președinte de ședința lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Să știți că urmează o succesiune de proiecte de hotărâre cu vot secret și v-aș ruga să vă mobilizați, în sensul în care să măriți ritmul un pic. Accelerați un pic ritmul.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Ați auzit-o pe doamna președinte de ședință? Ne-a rugat să ne grăbim un pic.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Accelerați un pic ritmul și haideți să votăm mai repede. Domnule viceprimar, haideți să supunem discuției punctul 6 până se centralizează rezultatul votului la punctul 5, vă rog. Păi da, dar cât centralizăm, prezentăm proiectul și luăm avizele, știți.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Dar nu-i domnul secretar. Nu pot să prezint, că nu-i domnul secretar. Domnule Popovici...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am o rugăminte la domnul secretar, la colegii mei, doamnele și domnii consilieri: nu mai părăsim sala decât motivat începând din acest moment. în timp ce se derulează procedura de vot secret aferentă unui proiect, prezentăm expunerea de proiect aferentă următorului proiect, ca să finalizăm ședința...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, doamna președintă, aveți dreptate.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...da?... într-un timp decent.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Un proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt, se trece la procedura de vot secret. între timp, o rog pe doamna președintă, doamna consilier Ioana Dinu, să prezinte procesul verbal aferent votului pentru proiectul 5.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU -Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă și un vot nul Am o întrebare către secretariat: înțeleg că suntem 17 consilieri în momentul ăsta. Dar cine plecase?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -în lipsa domnului Scripăț a venit un consilier care chiar își face treaba.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule secretar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, dar cumva îl înțeleg, că au trecut 10 minute și nu mai poate să stea și pe lângă asta are și un argument: că a plecat primarul, de ce să stea el? Oricum, asta e imaginea administrației Necula- Ștefan- Scripăț, ALDE-PMP- PSD- PRO România.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dar ce baterii ai? Când se termină bateria?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Pe 27.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Mai sunt consilieri care n-au votat?

Doamna Dragomir, doamna Ciocodei, domnul Luca, domnul Stan...?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți, vă rog să încheiem...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Oricum, vă înțeleg, domnule Ștefan. După un mandat atât de greu, după patru ani nu mai aveți energie și mi se pare normal.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș! Domnul Palăr știe ce faceți în ședințele de consiliu local, domnule Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cine?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul

Palăr știe ce faceți în ședințele de consiliu local?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnul Palăr? Adică viitorul președinte al Consiliului Județean? Care va înlocui pe baronul dumneavoastră, Dragoș Benea?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cred că ați lipsit patru ani din Bacău, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - într-o săptămână..., într-o săptămână pierdeți toată puterea. Că ați avut-o patru ani și n-ați făcut nimic în patru ani. Ați avut Parlament, Primărie, Consiliu Județean...Cade Bacăul de pe hartă, efectiv cade Bacăul de pe hartă cu voi.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Eu sunt curios dacă PNL-ul vă va valida pe dumneavoastră viceprimar. Sunt tare curios.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule Ștefan, suntem la ședință de consiliu local, vă rog frumos.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mă așteptam să prezentați expunerea de motive la proiectul numărul 7.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

NULE

1.

ART. 1 - (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69564/24.09.2019 incheiat pentru suprafața de 32,58 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-nii Panait Romulus si Panait Claudia la dl. Roșu Marius.

S-A ADOPTAT

18

0

0

2.

(2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69338/06.08.2018, incheiat pentru suprafața de 31,65 m.p. teren de la d-nii Pena Laura-Nadia si Pena Mihai-Iulian la d-nii Cucu Emanuel-Grigore si Cucu Alina-Florina.

S-A ADOPTAT

18

0

0

3.

(3) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 25616/09.07.1998, incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren de la dl. Borțun Grigore la d-nii Pușcașu Florin si Pușcașu Andreea-Violeta.

S-A ADOPTAT

18

0

0

4.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-A ADOPTAT

18

0

0

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNA-PRAVAT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68731 din 24.05.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.I. DR.PADURARU ANGELA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr.7-9.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68731 din 24.05.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.I. DR. PADURARU ANGELA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr.7-9. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, o rog pe doamna consilier Ioana Dinu să prezinte rezultatul votului aferent proiectului numărul 6 și după aceea trecem la procedura de vot secret aferentă proiectului 7.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Haideți, vă rog, la vot. Domnii consilieri, doamna Dragomir, doamna Ciocodei, haideți la vot, vă rog.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - A început procedura de vot secret pentru proiectul numărul 7.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68731 din 24.05.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.I. DR.PADURARU ANGELA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Bicaz, nr.7-9.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68731 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul

  17

  1

  0

  Bacau si D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.I. DR. PADURARU ANGELA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNÂ-PRAVÂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat- casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.61, deținută cu contract de închiriere de numitul Curco Mihai, pe spațiul de locuit care a fost deținut de numitul Curco Costică, prin modificarea contractului de închiriere. Inițiator DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat- casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.61, deținută cu contract de închiriere de numitul Curco Mihai, pe spațiul de locuit care a fost deținut de numitul Curco Costică, prin modificarea contractului de închiriere. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt...Avem rezultatul votului la proiectul numărul 7, atunci o rog pe doamna președintă să prezinte rezultatul votului pentru proiectul anterior. Trecem la procedura de vot secret pentru proiectul numărul 8. Haideți, vă rog să finalizăm procedura de vot pentru proiectul 8.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat- casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.61, deținută cu contract de închiriere de numitul Curco Mihai, pe spațiul de locuit care a fost deținut de numitul Curco Costică, prin modificarea contractului de închiriere.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVÂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat-casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.61, deținută cu contract de închiriere de numitul CURCO MIHAI, pe spațiul de locuit care a fost deținut de numitul CURCO COSTICĂ, prin modificarea contractului de închiriere

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Având în vedere..., domnule viceprimar, domnule secretar...Până se centralizează, haideți, vă rog, să revenim...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Doamna președintă, vreau să vă arăt ceva. Domnii consilieri, inclusiv domnul Ghingheș, vreau să fiți puțin atenți. Model de buletin de vot. Nu știu al cui este, că-i vot secret, dar asta arată respectul unuia dintre colegii noștri față de cetățeni și față de colegii lui. Acesta este exemplul de buletin de vot secret. Cel care știe are să tragă singur concluziile.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu zic să faceți o plângere la DNA pentru asta.

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoș ȘTEFAN- Lasă că faci tu.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ Proiectele numărul 9...domnul viceprimar, hai...Știți care e ideea? încercăm să fim serioși ca să continuăm? Proiectele 9 și 10 au fost retrase de pe ordinea de zi de către inițiatorul acestora, prin urmare îl rog pe domnul viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive aferentă proiectului numărului 11.

PROIECTELE 9 ȘI 10 - RETRASE DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 144/2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, doamna președintă. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 144/2020. Ați avut materialul la mapă. Este vorba de un parteneriat pentru a ne recupera banii pe care i-am alocat pentru...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Huluță, vă rog frumos. Domnule Irofte...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - ...banii pe care i-am alocat pentru lupta împotriva infecției cu coronavirus SARS-COV 2. Ați avut materialul la mapă.

25

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Constat că nu sunt, prin urmare îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ ION EL A-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DANILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru ’’ proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru completarea documentației tehnice de obținere a autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul Depozit conform Bacău în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru completarea documentației tehnice de obținere a autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul Depozit conform Bacău în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICL Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Constat, de asemenea, că nu sunt și-l rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂ Li N-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021, până Ia constituirea noului consiliu local.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021, până la constituirea noului consiliu local.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - O să am rugămintea către dumneavoastră să nu mai purtați discuții în particular. Ok, mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂT - Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- E un proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău. Ați avut materialul Ia mapă, vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICL Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt, vom trece la procedura de vot secret aferentă proiectului 14, dar nu înainte de a o ruga pe doamna președinte, consilierul Ioana Dinu, să prezinte procesul verbal aferent proiectului 8, dacă nu mă înșel. Trecem la procedura de vot secret, după cum spuneam, aferentă proiectului 14.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

^ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

18

0

0

Doamna Președinte de ședința lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cât se centralizează voturile aferente proiectului numărul 14, îl rog pe domnul viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive aferentă proiectului 15.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cr istina-BRE AHNÂ-PRA VĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.467/29.11.2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Dragi colegi, la proiectul numărul 15 avem un proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău. Este vorba de un proiect privind promovarea în grad profesional a unor colegi de-ai noștri și v-aș ruga să votați proiectul în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună proiectul de hotărâre numărul 15 la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședința lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna președinte Ioana Dinu, dacă aveți rezultatul votului la proiectul 14...

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BRE AHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICL Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre? Constat că nu sunt. îl rog pe domnul secretar atunci să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

M1CLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi ”pentru ” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr.22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, de data aceasta avem un proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău și vă rog să-1 votați în forma prezentată, acest proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Constat că nu sunt, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

X

CRISTINA

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente (spații și construcții) situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, la proiectul numărul 18 avem un proiect care se referă Ia închirierea prin licitație publică a unor amplasamente situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău și anume o anexă în suprafață de 35,20 mp, o anexă teren sport în suprafață de 145 mp, o bibliotecă cu ceainărie în suprafață de 220 mp și o suprafață de 253 mp situată la etajul clădirii ”Acces Aqualand”. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICL Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Constat că nu sunt și atunci îl rog pe domnul secretar să supună la vot acest proiect de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

19» Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și Doamna Președinte die ședință lonela-Cr istina-BRE AHNĂ-PRA VĂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICL Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre? Constat, de asemenea, că nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot atunci proiectul de hotărâre. Stați, stați așa un pic. E procedură de vot secret. Da, e vot secret și atunci inițiem procedura de vot secret. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Așa arată, după patru ani de zile, un proiect legal pe Legea 350, domnule Ștefan. Chiar vă felicit că în sfârșit, la nivelul administrației Necula, ați urmat calea legalității. Totuși, vă urez succes în procesul cu DNA, dosarul DNA în care sunteți trimis în judecată alături de primarul Necula...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...pentru abuz în serviciu. Nu ați respectat Legea 350 în anul 2017, dând fonduri nerambursabile ilegale pentru sport, pentru fotbal...Aerostar. Succes...nu vă mai vedem în administrație...că dumneavoastră...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2020.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+

  ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART.l. Se aprobă Lista finală a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 aferente anului 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

  DENUMIRE SOLICITANT

  DENUMIRE PROIECT

  SUMA SOLICITATĂ

  2.

  FUNDAȚIA COMUNITARĂ BACĂU

  S-A ADOPTAT

  RE(des)COVER BACĂU

  30.500 lei

  14

  4

  0

  3.

  FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR S-A ADOPTAT

  Comunitatea crește cu tineri voluntari

  46.230,90 lei

  14

  4

  0

  4.

  Asociația MUTATIS MUTANDIS S-A ADOPTAT

  Gestiunea psihologică a crizei Covid 19 pentru copii și tineri

  19.500 lei

  14

  4

  0

  5.

  Fundația „Sfanțul loan Bosco” S-A ADOPTAT

  Clubul lui Don Bosco

  66.000 lei

  14

  4

  0

  6.

  Asociația INSULA Cercetașilor S-A ADOPTAT

  Cercetășia, un mod de viață cu implicare în comunitate

  27.000 lei

  14

  4

  0

  7.

  Asociația Culturală, Educațională, Umanitară ”Zaharia’ART” S-A ADOPTAT

  Tabăra de cultură istorie și vânătoare 3D pentru tineri Ediția a Il-a

  23.466,60 lei

  14

  4

  0

  8.

  Asociația pentru Artă și Educație „George Apostu” Bacău S-A ADOPTAT

  Bacăul în arta tinerilor

  21.515 Iei

  14

  4

  0

  9.

  ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia de evaluare -Domeniul Tineret.

  ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiei de evaluare - Domeniul Tineret.

  ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  14

  4

  0

20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv "Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei "Știința” Bacău în primul eșalon valoric. Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIM ARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv "Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei „Știința” Bacău în primul eșalon valoric. Este vorba de un sprijin de 200.000 de lei. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1,4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții cu privire la proiectul aflat în discuție? Constat că nu sunt, o să trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv "Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei"Știința” Bacău în primul eșalon valoric.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVÂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv „Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei „Știința” Bacău în primul eșalon valoric.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-A ADOPTAT

  14

  2

  1

21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.378 din 31.10.2008, modificată și completată prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, doamna președintă. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.378 din 31.10.2008, modificată și completată prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.

Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, domnul viceprimar. Domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3,4 si 5).

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Dacă sunt discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Nu sunt. Prin urmare trecem la procedura de vot secret. Domnul antrenor Grapă, dacă vreți... Se aude bine. Mă gândeam să vă dăm un microfon.

Domnul antrenor Florin GRAPĂ - Voiam doar să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut astăzi. Este o gură de oxigen, vă mulțumesc din suflet și sper să ne revedem în mandatul următor. Nu voi uita ziua de astăzi care era capitală, cred eu, pentru evoluția noastră viitoare. Sper să câștig și în condițiile astea pentru că îmi este greu și de asta vreau să vă mulțumesc încă odată. (Se aude foarte slab. Intervenție fără microfon).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - Să îi mulțumiți și domnului Scripăț că el prin absență... Să îi mulțumiți și domnului Scripăț care peste tot se laudă... A venit și v-a susținut până la capăt.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, e prea solemn momentul... Domnul profesor Grapă și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim pentru toate eforturile și performanțele pe care le realizați acolo. Felicitări! Numai bine!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -Era vorba doar că domnul Scripăț este singurul consilier local care se bate cu pumnul în piept pe la toate televiziunile că a sprijinit handbalul.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Și voleiul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - Și voleiul, și fotbalul, și tot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da domnul secretar, dar este prea solemn momentul ca să... Adică ne raportăm totuși la o echipă care a înregistrat performanțe deosebite și nu cred că are rost să....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - Pe care în înțelepciunea dumneavoastră ați ales să o ajutați și foarte bine ați făcut.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU-S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr.

  crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ* ABȚINERI

  NULE

  1.

  Arii. Se modifică art. 2 al HCL nr. 378/ 2008 si va avea următorul cuprins:

  ”Art. 2. Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău va fi asigurat de către doamna luliana Onțanu - inspector de specialitate, Birou Protecția Copilului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău."

  16

  1

  0

  S-a adoptat

  2.

  Art 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 din 20.08.2009, H.C.L. nr. 84 din 31.03.2016 și H.C.L. nr. 328 din 31.08.2018 sunt și rămân în vigoare.

  Art 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  Art 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  Art 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  1

  0

22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragos ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - proiect de hotărâre soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Dragi colegi, ați avut materialul la mapă. Vă rog să-l votați în forma prezentată..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -există avizul.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - mulțumesc, domnul viceprimar. Mulțumesc, domnul secretar.

Comisia de specialitate nr.l prezintă avizul nefavorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3, 4 si 5).

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra cu privire la acest proiect de hotărâre? Constat că nu sunt și atunci trecem Ia procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - am eu totuși o întrebare, dacă-i doamna arhitect șef în sală.

Doamna Președinte de ședință lonela-Crisțina-BREAHNĂ-PRAVĂT - o chemăm? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - O chemăm. Chemați-o!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - da, vă rog.

Sărut mâna. Am o întrebare pentru dumneavoastră referitoare la proiectul 22, ce se referă la parcela pentru Magenta. Prima întrebare ar fi - dacă este prevăzută în lege această procedură de a modifica indicatorii urbanistici printr-o soluționare a unei plângeri prealabile și dacă nu era nevoie de un studiu măcar înaintea acestei modificări; 2. țin minte că am avut pe ordinea de zi a consiliului local acest proiect de hotărâre și atunci v-am atras atenția că indicatorii urbanistici pentru care ați dat aviz erau în afara legii pentru că depășeau cu 20% indicatorii aprobați inițial. Să înțeleg că acum ați revenit și ați constat că aveam dreptate și v-ați dus efectiv, sau mă rog ați sfătuit dezvoltatorul imobiliar astfel încât să modifice indicatorii urbanistici prin această procedură, pe care nu am mai întâlnit-o nicăieri prin țară, de modificare a PUG-ului prin plângere prealabilă?

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN - vă rog frumos să vă abțineți de la ”ați sfătuit” și alte de astea. Deci, am primit o plângere prealabilă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - nu vă supărați, nu am înțeles ce mi-ați spus.

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN - păi eu nu sfătui pe nimeni să facă plângeri prealabile. Am primit o plângere prealabilă, legat de o problemă din PUG. Deci, nu are nici o legătură cu PUZ-ul respectiv. Probabil, da, luând firul logic, vor intra după aceea cu PUZ-ul. Aici e vorba de oportunitate. Dar acum, acest proiect este strict pe plângerea prealabilă făcută pe o eroare din PUG și eroarea am spus-o de foarte mult timp. In partea desenată este una, în partea scrisă este alta. Deci este clar o eroare. Și mai sunt în PUG erori de genul acesta. Asta este prima plângere prealabilă făcută de un proprietar de teren, beneficiar al unei erori în PUG. Această eroare a fost analizată și de asta...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - a mai fost o plângere, doamnă. A mai fost o plângere, Bulmagă...

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN - dar nu pe PUG. Nu pe fix problema de PUG.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -Nu. Tot pe PUG, dar pe altă problemă. Dar tot pe PUG a fost.

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN - mai de mult...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -mai de mult. Păi da. Nu, dar nu e prima plângere pe PUG.

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN - eu zic de asta că asta o știu. Nu știu altceva. Asta a fost analizată și având în vedere că avem în normele de la Legea 350 articol care a fost și preluat în partea scrisă la RLU la noi, cum că suntem obligați în momentul în care actualizăm un PUG să ținem cont de documentațiile de urbanism aprobate anterior. Ei au ținut cont parțial. Deci acolo chiar se vede, sincer, că e o greșeală.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - puteți să îmi citiți acel articol din norme pentru că l-am citi și eu și e de discutat acolo. Vă rog.

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN - Să vi-1 citesc pe tot?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - da, articolul respectiv la care faceți referire când spuneți că atunci când actualizăm sau întocmim PUG-ul ar trebui să preluăm tot ce înseamnă planuri urbanistice aprobate anterior.

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN - deci este art.31 din norme care se referă... Norma pentru art.16, nu am aici exact care... E alineat 16, nu am exact articolul. Deci, 31 spune :

ART.31

 • (1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism este obligatorie în situația în care:

 • a) expiră termenul de valabilitate al documentației;

 • b) ulterior aprobării au apărut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza elaborării documentației: noi elemente cu caracter director ce decurg din strategii naționale sau regionale, oportunitatea realizării unei/unor investiții majore cu implicații asupra unor părți determinante ale teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriului sau de urbanism;

 • c) se produc modificări importante în cadrul legislativ de specialitate și/sau general, modificări care fac inoperante prevederile documentațiilor aprobate, în vigoare.

 • (2) Actualizarea P.U.G. reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea acestora în acord cu legislația în vigoare, tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare durabilă socioeconomice și de mediu actuale, precum și actualizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, realizată în baza unor studii de specialitate și a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare și a impactului acestora la nivelul unității administrativ-teritoriale, dacă este cazul.

 • (3) Planul de urbanism general se actualizează integral dacă în urma analizei de specialitate se constată că reglementările existente și lista de investiții publice nu mai corespund cu tendințele de dezvoltare sau dacă acestea contrazic acte normative intrate în vigoare după aprobarea planului.

 • (4) Inițierea demersurilor de actualizare a planului de urbanism general sau de prelungire a valabilității documentației în vigoare se aprobă prin hotărâre a Consiliului local/Consiliul General al Municipiului București, la propunerea primarului/primarului general al municipiului București, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-șef, elaborat pe baza consultării comisiei tehnice de urbanism organizate conform legii.

 • (5) în cadrul structurii documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism ce face obiectul actualizării, este obligatorie elaborarea unei secțiuni care să cuprindă o evaluare a modului de implementare a prevederilor documentației anterioare.

Iar în RLU la noi a fost preluat, nu am la mine acum, dar dacă căutați în partea scrisă este clar că toate documentațiile de urbanism se introduc în PUG.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - aș dori să fim foarte atenți. Ați spus alin.3 care face referire la normele anterioare și spune că PUG-ul practic este o resetare. Asta spune...

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN -este o reactualizare. Se actualizează. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -O actualizare, dar practic asta face PUG-ul. Preia tot ce înseamnă planuri urbanistice anterioare și dacă prin PUG se hotărăsc alte norme sau alți indicatori, asta e decizia administrației publice locale.

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN - dar nu vă supărați, eu când am un PUZ aprobat și am o formă de construcție, dacă în PUZ aprobăm practic edificabilul, asta înseamnă, nu aprobăm exact cum arată și așa mai departe.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - da.

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN -eu când am o formă în construcție, pe teren, care a fost preluată în partea desenată exact, identică, cu culoarea de gri deschis care la noi înseamnă propunere sau în curs și în partea desenată o am preluată dar în partea scrisă nu o am, ce se înțelege?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -dar aici nu vorbim de culoare. Aici vorbim de indicatorii urbanistici la care am făcut referire și în întrebarea care v-am...

Doamna Arhitect Șef, Diana-Mihaela MARIN - deci, ziceam că în partea scrisă a fost preluat PUZ-ul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -bun.

Doamna Arhitect Șef Diana-Mihaela MARIN -si se vede, da? Se vede. Dar în partea desenată, nu. Cum pot eu să preiau... Pardon, în partea desenată a fost preluată, în scris, nu. Cum pot eu să preiau doar o porțiune? Iau forma dar nu iau....

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -nu acesta este subiectul astăzi. Noi acum discutăm despre indicatorii urbanistici care sunt propuși spre modificare prin aprobarea acestei plângeri prealabile. Haideți să citim proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Pot să spun rezultatul votului?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - vă rog.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - cred că încheie si discuțiile.

S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZINDENTIAL PATRU S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ* ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZINDENTIAL PATRU S.R.L.

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  9

  8

  0

Proiectul nu a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - domnul viceprimar, expunerea de motive aferentă proiectului 23.

23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de Botomei Vasile, Biroul de Mediator Botomei Vasile si S.C. SMART WAYS TURISTIC.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de Botomei Vasile, Biroul de Mediator Botomei Vasile și S.C. SMART WAYS TURISTIC.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -există avizul.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - mulțumesc.

Avizul comisiei 1 este nefavorabil. Cred că la fel era și la proiectul nr.22, la cel anterior. Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3, 4 si 5).

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - mulțumesc.

Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - da. Mi-ar plăcea foarte mult să aud expunerea de motive a celui în cauză, care am înțeles ca e pe sală și...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -am înțeles că nu mai este. Am întrebat poliția locală și nu mai este.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - a plecat. A renunțat să mai citească.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - doamna

Matei, dacă vreți să verificați dacă....

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -vă rog să verificați pentru că așa mi se pare normal.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - vă rog să verificați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - să fie chemat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - au avut grijă cei de la Poliția Locală de dumnealui, am înțeles și atunci trecem la procedura de vot secret, dacă nu sunt alte discuții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -stați oleacă. Stați că avem o problemă, îmi cer scuze. Deci la proiectul anterior, este o plângere, nu este.... E o plângere care se votează cu majoritate simplă. Avem 17 care au votat, au fost 9, împotrivă 8, deci hotărârea a fost adoptată.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - păi domnul secretar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -păi nu vă supărați, eu nu am votat. Nu, 2 secunde, eu nu am votat. Deci eu vorbeam cu doamna arhitect șef și eu nu am votat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -păi nu vă supărați, doamna președinte ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -eu nu am primit buletinul de vot...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -doamna președinte ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - votul trebuie să se desfășoare după desfășurarea discuțiilor. Vă rog să repetați votul, altfel facem plângere penală.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU -domnul consilier, nu ați ridicat nici o obiecție.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - stați, stați, stați așa!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -subiectul este foarte sensibil și o să fac garantat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - domnul Ghingheș, calmați-vă. Eu am inițiat procedura de vot secret, dar pentru a nu avea dubii rog executivul să deruleze din nou procedura de vot ca să nu avem discuții deși, repet, procedura de vot secret a fost inițiată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -corect.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - și a fost anunțată. Dat fiind faptul că totuși discuțiile nu erau terminate, dumneavoastră trebuia să vă amintiți că nu ați votat. Dar, repet, pentru a nu exista dubii, pentru a nu da curs interpretărilor, reluăm procedura de vot pentru proiectul nr.22.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - mulțumesc.

Deci încă odată, vorbim de indicatori urbanistici care vor fi modificați fără studiu, pentru un anumit privat, prin plângere prealabilă, în condițiile în care PUG a fost aprobat și noi acum modificăm efectiv ca unul să construiască înafara indicatorilor urbanistici.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - da, haideți să votăm proiectul nr.23 până apar buletinele de vot de la proiectul nr.22.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de Botomei Vasile, Biroul de Mediator Botomei Vasile și S.C. SMART WAYS TURISTIC.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulate de Botomei Vasile, Biroul de Mediator Botomei Vasile și S.C. SMART WAYS TURISTIC.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nu s-a adoptat    ____ ___ ____

9

8

1

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - nu a fost adoptat proiectul pentru că au

votat 18. Data trecută au votat 17.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău., Nicolae Ovidiu POPOVICI -stați oleacă. Acela este vot nul sau abținere?

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - vot nul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - nu-1 puneți atunci.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - și-a manifestat opțiunea pe toate cele 3 coloane de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -înseamnă că îl pun la abținere și atunci e vot împotrivă și gata. Da, așa e.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - este nul, nu este împotrivă. Este nul. Este aici și l-am și semnat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - nu e abținere, e nul, domnul secretar.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - domnul secretar, nu este abținere, este nul. L-am semnat ca fiind nul. Acesta nu poți să îl iei la abținere sau la contra.

Domnul secretar, vă rog un singur lucru, un minut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -câți consilieri avem în sală?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -18.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - 9 din 18 este jumătate. Nu e jumătate +1. Deci nu a fost adoptat.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- nu a fost adoptat, trebuiau 10 voturi. Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Bun, spuneți să fie pe bandă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -deci asta însemnă că plângerea domnului Botomei practic a primit girul consiliului local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - nu înseamnă asta. Nu a fost adoptat proiectul nostru.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - putem relua procedura de vot la proiectul nr.22?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI - am rugămintea la dumneavoastră ca în perioada următoare să se predea tabletele, cine a avut, bineînțeles. Eu vă mulțumesc pentru colaborare. A fost un mandat frumos, eu zic. Am avut colaborări foarte bune cu dumneavoastră și urez ca să mă întâlnesc cu cât mai mulți dintre dumneavoastră în viitorul consiliu. Singurul după care voi plânge este domnul Ilie Bîrzu care a ales să ne părăsească.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - și domnul Scripăț, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -nu, domnul Scripăț chiar mi-ar pare rău să lipsească pentru că dumnealui este deliciul ședințelor consiliului local.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Poate învață și el până la urmă ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -Poate învață și dumnealui de ce vine la consiliu.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - domnul secretar, întrebare de baraj: este ultima ședință în această formulă, că n-aș crede?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -da. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - asta dacă nu vine o avarie.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - domnul secretar, totuși vreau să îmi exprim și eu o părere de rău că nu o să-l mai vedem pe Dragoș Ștefan în consiliul local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău, Nicolae Ovidiu POPOVICI -poftim?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - nu o să-l mai vedem nici pe Dragoș Ștefan în consiliul local.

(Discuție înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - vedeți că mai vine tăvălugul din urmă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - reluăm procedura de vot pentru proiectul 22.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - putem pleca?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - stați un pic. Trebuie să anunțăm rezultatul votului. Și mai avem diverse.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZINDENTIAL PATRU S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  IMPOTRIVA+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZINDENTIAL PATRU S.R.L.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  13

  5

  0

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - O.K. Ar urma rubrica Diverse. Eu aici aș vrea să mulțumesc anumitor colegi pentru că am avut șansa și onoarea de a colabora cu dumnealor, sper încă în maturizarea altor colegi, vă doresc multă sănătate și să ne vedem cu bine nu neapărat în consiliul local, pe stradă, în orice alte circumstanțe. Vă mulțumesc frumos încă odată celor cu care am avut șansa să colaborez în acești 4 ani. Dacă sunt alte discuții la diverse?

Dacă nu simt, declar lucrările ședinței ordinare de azi închise. Multă sănătate!

Rezultatele de la voturile secrete au fost inserate la proiectul respectiv chiar dacă au fost prezentate ulterior, pentru continuitate și o mai bună înțelegere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

IONELA-CRISTINA BREAHNÂ-PRAVÂȚ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

întocmit: Oana-Roxana Adam, Rcxlica-Florentira Tamba